Hoogovenbrandweer bestaat een kwarteeuw IJmond-agenda Aantal werkzoekenden in Noordholland nam af DCIJ is wintercompetitie begonnen 3Y Gebr. af Kuyfer Doeltreffend moderne talen studeren? Fa. Gebr. De Ruyter verlaagt de prijzen van echte „Kroon" karpetten f 245.- f 285.- Fa. DE VILDER Vele jonge arbeidskrachten melden zich hij arbeidsbureaus Zal Postma voor een verrassing zorgen? Zilveren ambtsjubileum van ds. J. A- Tiemens Zwitserland heeft 58 schepen op zeven zeeën R. KROESE Historische optocht in Velsen-Noord De medische verzorging tijdens het weekeinde Jongeren konden ouderen (nog) niet verdringen bij Stormvogels Fusie tussen twee Santpoortse damclubs Veilig wassen F.A.O.-conferentie over visserij in Londen Vakbondsactie tegen het varen onder goedkope vlag Zweedse werf leverde enorme tanker af Handballers vergaderden Examens Papierfabriek mag uitbreiden ZATERDAG 6 SEPTEMBER 19 5 8 Bij de Koninklijke Nederlandse Hoogoven en Staalfabrieken was het vrijdag feest. De vrijwillige brandweer van deze bedrijven en zes van de vrijwillige brandweer lieden vierden hun zilveren jubileum. Ter ere hiervan was een groot aantal genodig den aanwezig in de lunchkamer van het hoofdkantoor. Vele handen werden geschud, ook van brandweerlieden uit de omliggende gemeenten, die weten dat in geval van nood, het materiaal van de Hoogovens ook bijstand kan verlenen. De hoofdingenieur J. Rijkeboer, com mandant van de brandweer, vertelde het een en ander over het karakter van de brandweer. Na de ramp in Neunkirchen (Duitsland), waar bij de explosie van een gashouder een aantal mensen het leven verloor, pakte de directeur van Hoogovens, ir. F. W. E. Spies, de koe bij de horens en rustte niet voordat de oprichting van een eigen brandweerkorps een feit was. Heel eenvoudig was het begin, doch na een half jaar kwam' reeds de eerste motorspuit. Nu beschikt men over een wagenpark van nevelspuiten, lagedrukspuiten, gewone motorspuiten en twee wagens voor de manschappen. Deze staan dag en nacht klaar, om op elk teken dadelijk uit te rijden. Men kan dan ook hier gerust tegen de mensen zeggen: Blijft rustig, uw redder is nabij. De verschillende soorten spuiten zouden nodig kunnen zijn, omdat men op de bedrijven te maken heeft met gloeiend en vloeibaar ijzer en verschillende gassen. De heren ir. J. Rijkeboer, H. N. van Delft, F. van der Kant, J. W. van der Kant, S. Leemhuis en H. Vrenegoor zijn de brand weer steeds trouw gebleven en het was dus voor hen een dubbel feest, dat 's avonds in het Kennemer Theater werd voortgezet. Ds. J. A. Ticmens hoopt deze maand zijn zilveren ambtsjubileum te vieren. Do minee en mevrouw Tiemens zijn eveneens in deze maand 25 jaar getrouwd. In ver band hiermede zal op woensdag 10 septem ber een herdenkingssamenkomst plaats hebben in de aula van het gymnasium, ingang Tolsduinerlaan te Velsen-Zuid. De samenkomst begint om 20 uur. BAZEL (UPI) De Zwitserse vloot telt thans 58 schepen die zeven zeeën bevaren, aldus is officieel in Bazel medegedeeld. Onlangs Werd het 13.000 ton metende, in Joegoslavië gebouwde schip „Corviglia" aan de Zwitserse vloot toegevoegd. Advertentie Inlichtingen en adviezen worden vrijblijvend verstrekt door MAASSTRAAT 11 - IJMUIDEN Telefoon 5036 (leraar M.O. Frans en Engels) VELSEN ZATERDAG 6 SEPTEMBER Thalia, 20 uur: „The bridge on the river Kwai". Rex, 20 uur: „Het veld van eer". BIMIJ, Sonja Oosterman en Fransky. ZONDAG 7 SEPTEMBER Thalia, 15 uur: „De dief van Damascus"; 20 uur: „The bridge on the river Kwai". Rex, 15 uur: „Jantjes tegen wil en dank" 20 uur: „Het veld van eer". Historische optocht: 13 uur vanaf St. Jozefkerk in Velsen-Noord. MAANDAG 8 SEPTEMBER Thalia, 20 uur: „The bridge on the liver Kwai". Rex, 20 uur: „Het veld van eer". BEVERWIJK ZATERDAG 6 SEPTEMBER Kennemer Theater, 14.30 en 19.30 uur: „Brug over de Kwai". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: ,Arri- vederci Roma". W.B. Theater, 20 uur: „De schrik der bandieten". ZONDAG 7 SEPTEMBER Kennemer Theater, 14.30 en 19.30 uur: „De brug over de Kwai". Luxor Theater, 14.30 uur: „De nieuwe avonturen van Dik Trom"; 6.30, 19 en 21.15 uur: „Arrivederci Roma". W.B. Theater, 14.30 uur: „Opstand der krokodilmensen"; 16.30 en 20 uur: „Be smette briljanten". MAANDAG 8 SEPTEMBER Kennemer Theater, 14.30 en 19.30 uur „De brug over de Kwai". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Arri vederci Roma". W.B. Theater, 20 uur: „Besmette bril janten". Oud en nieuw materieel van de Hoog ovenbrandweer broederlijk naast elkaar. Zoals gemeld, wordt zondag 7 september een historische optocht gehouden in ver band met het 50-.jarig bestaan van de St. Jozefkerk in Velsen-Noord. De stoet wordt opgesteld op het Stratingplantsoen; het vertrek is vastgesteld op 1 uur 's middags. De route is: Dijckmanstraat, Koningsweg, Corverslaan, Langeveldstraat, Ogelwich- straat, Princestraat, Corverslaan, Wijker- straatweg, Heirweg, Geelvinckstraat, Ver bindingstraat, Ladderbeekstraat, Wijker- oogstraat, Duinvlietstraat, Van Rijswijk- straat, Stratingplantsoen, Rotonde, Schulp weg, De Tiendestraat, Kruisbeeklaan, Gil- delaan, Koningsweg, Noorderlaan, Wester wijkstraat, Van Nidekstraat, De Lethstraat, Noorderlaan, Stratingplantsoen, Bornstraat, Kalkarstraat, Van Saelenplantsoen, Smidt van Gelderstraat, waar de optocht wordt ontbonden. IJMUIDEN Dokters: Van de groep artsen, aangeslo ten bij de Koninklijke Nederlandse Ver eniging tot beyordering. van de .Genees kunst zijn, uitsluitend in spoedgevallen, van zaterdag 1 uur tot het spreekuur van maandagmorgen te raadplegen de artsen: dr. P. C. de Weert, Stationsweg 5, tel. 460 en dr. W. A. Oepts, Zeeweg 295, tel. 4023. Apotheken: Zondag- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door: Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80. Verloskundigen: In spoedgevallen raad plege men tussen zaterdagmiddag 2 uur en zondagavond 12 uur: Mejuffrouw J. Winter, Evertsenstraat 3, tel. 5295 en mevrouw M. Bakker, Snelliusstraat 53, tel. 5053. VELSEN (N.)—BEVERWIJK Artsen: Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagmorgen 9 uur J. H. M. Rolink, Duinvlietstraat 8, Velsen (N.), tel. 2510- 3745. Van zondagmorgen tot 's avonds 12 uur: mej. F. J. G. Swaab, Kuenen- plein 48, tel. 4169. Apotheken: De zondags- en nachtdien sten worden waargenomen door apo theek Duinwijk, Populierenlaan 44, tel. 3388. SANTPOORT Dokters: In spoedgevallen is de arts M. Trooster, Daniëlslaan 14, Santpoort-stat., tel. K 2560-8410 te raadplegen. Apotheken: Apotheek De Wilde, Broek- bergenlaan 42, Santpoort-Dorp, tel. K 2560-8284. VELSEN Wijkverpleging: Zuster Spiers, Geel vinckstraat 27, tel. K 2510-3936, voor Velsen-Noord, Velsen-IJmuiden-Oost. Zuster Man, Kanaaldijk 240, tel 4383, voor IJmuiden en IJmuiden-Oost. Zus ter Lammerts, Curagaostraat 18, tel. K 2560-8756, Santpoort en Driehuis. CASTRICUM Artsen: Van zaterdagmiddag 2 uur tot maandagmorgen 8 uur dr. de Jongh, Kon. Julianastr 1, tel. 2534. Wijkverpleging: Van zaterdagmiddag 2 uur tot maandagmorgen 8 uur zr. Van Beers, Kon. Julianastr. 14, tel. 2544. Verloskundige: Mevr. ScholtenKloos, Vinkenbaan 8, tel. 2590. Apotheek: Apotheek Ouwerkerk, Burg. Lommenstr. 6, tel. 2500, is dagelijks en voor spoedgevallen zondags (ook des nachts) geopend. HEEMSKERK—UITGEEST Artsen: Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagavond 12 uur J. H. Schutte, Kerk- laan 9, Heemskerk, tel. 02512266. Bo vendien neemt dr. Tuinman de diensten waar voor de patiënten van dr. Kloppert. Advertentie Uw kostuum binnen 1 dag gereed zonder prijsverhoging. OlD CLOTHES NEW KONINGSPLEIN 10 - TELEFOON 4886 CELLULOSEFABRIEK ALS TV. RELAYEERSTATION Op de uiterste nok van de zogenaamde nieuwe cellulosefabriek van Van Gelder's papierfabriek waren vrijdagmiddag PTT- employees bezig een tweetal apparaten aan te brengen, die dienst moeten doen om de TV-reportage uit de Rijksvishal van maan dagmorgen over te brengen naar de TV- filmstudio. Begrijpelijk was hiervoor onder het personeel van de papierfabriek een flinke belangstelling. Maandagavond wordt deze reportage, die dus via de genoemde apparaten wordt gerelayeerd, door de VARA om negen uur uitgezonden. Voor Stormvogels begint zondag de competitie; Dan spelen de blauwhemden de uitwedstrijd tegen RBC. Natuurlijk is men in de kringen der Vo gels uitermate nieuwsgierig hoe de ploeg het er dit seizoen zal afbrengen. Tot twee keer toe hebben de Stormvogels zich se rieuze kandidaten voor de ere-divisie ge toond, maar in beide gevallen werden zij in de eindspurt geklopt, eerst door Blauw Wit en het vorige seizoen door SHS. Zou het „driemaal is scheepsrecht" weer evenals in de degradatie-tijd, toen ook de derde aanval met promotie bekroond werd opgeld doen? Pessimisten vinden de vooruitzichten niet bepaald gunstig. Zij wijzen er op, dat de Vogels van hun 4 gespeelde oefenwed strijden er slechts één gewonnen hebben en dat vooral het aantal tegenpunten in de ze 4 wedstrijden, n.l. 23, allerminst reden tot uitbundig optimisme geeft. Hiertegen kan echter worden aangevoerd, dat men in geen dezer wedstrijden gespeeld heeft in de verdedigingsopstelling, welke men in Stormvogels-kringen zoals uit het feit, dat men daarmede zondag a.s. ten strijde trekt, o. i. geconcludeerd mag wor den de sterkste acht. Bovendien: Is al niet eens meer gebleken, dat op een slech te „generale" een prima uitvoering volg de? In de 4 gespeelde oefenwedstrijden heeft men met een aantal jongeren geëxperi menteerd. Hun prestaties hielden onge twijfeld een belofte in voor de toekomst, maar uit het feit, dat men zondag a.s. tegen RBC met een verdediging in het veld komt, die geheel uit leden van de oude garde is samengesteld, blijkt, dat de jon geren nog te licht bevonden werden. Al leen in de voorhoede heeft Doorneveld zich kunnen handhaven, die al meer in het centrum met succes is opgetreden. De voormalige spil Snoeks staat nu rechts- midden, waar het vorige seizoen de thans geblesseerde Janssen sr. stond op gesteld. De Graaf (doel), Van den Oever en Freriks (backs) en Tol (linksmidden) bezetten hun oude plaatsen. Over de voorhoede behoeven de Vogels zich o.i. geen zorgen te maken. De Boer, de beide Grooten en Janssen jr. ze zijn al len goed voor doelpunten en daar Doorne veld in de oefenwedstrijd tegen AGOVV getoond heeft déze kunst ook al aardig te beheersen, behoeft men zich over het aan- valsquintet geen zorgen te maken. Advertentie 2x3 meter van 254.voor Koop NU zo'n merkkarpet 2.25 x 3.25 meter van 295.voor MARKTPLEIN De twee Santpoortse damclubs Stabiel en Diagonaal hebben besloten een fusie aan te gaan. De nieuwe damclub, welke op maandagavond clubavond houdt in Spaarnberg zal de naam van Damclub Santpoort krijgen. Er is een voorlopig be stuur gevormd uit de twee oude besturen van Diagonaal en Stabiel. Op een later te houden algemene ledenvergadering zal een geheel nieuw bestuur worden gekozen. De nieuwe damclub, die 26 leden telt, zal met twee tientallen in de Haarlemse Damcompetitie deelnemen. Advertentie Koopt dan uw WASMACHINE of CENTRIFUGE bij de erkende vakman. Grote keuze v.a. 159.50 Erkend PEN-installateur Velserduinweg 173 - Telef. 4402 LONDEN, (UPI) De Food and Agri cultural Organisation (F.A.O.) van de UNO heeft voor maandag in Londen een visse rijconferentie belegd, waarin vraagstukken betreffende kostprijzen en opbrengsten van het visserijbedrijf zullen worden be sproken. Het is nog niet bekend of IJs land de conferentie zal bijwonen. De conferentie is van bijzonder belang voor regeringen, die financieel nauw bij de handhaving en de ontwikkeling van het visserijbedrijf zijn betrokken. Subsidies, leningen, belastingen, invoerrechten, ha ven- en walfaciliteiten, verzekering, ga rantieprijzen en marktstelsels zijn alle hoofdstukken waarin sprake kan zijn van deelneming van de overheid in de visserij. De conferentie beoogt door uitwisseling gegevens te verschaffen, waarop nieuwe en levensvatbare plannen de ontwikkeling van het visserijbedrijf in diverse landen kan worden gebaseerd. BOURNEMOUTH (Reuter) Een En gelse vakverenigingsleider heeft er de Amerikaanse regering en de Amerikaan se banken en verzekeringsmaatschappijen van beschuldigd de „onder goedkope vlag varende piraten" rechtstreeks te steunen. De vakverenigingsleider, Ted Hill, deel de tijdens het jaarlijkse congres van de Britse vakbeweging mede, dat momenteel 15 miljoen ton scheepsruimte onder goed kope vlag vaart. Hij zei dat 53 percent hiervan in Griekse en 40 percent in Ame rikaanse handen was. Van de 33 miljoen ton aan orders voor de scheepswerven in de wereld, is 8 miljoen ton bestemd voor schepen, die in Amerikaans eigendom eveneens onder goedkope vlag zullen va ren. Hill verklaarde, dat hierdoor binnen vier jaar ongeveer een vierde van de we- reldvloot onder zulke vlag zal varen, het geen voor Engeland rampzalig zou zijn. Indien hieraan geen halt wordt toegeroe pen zal dit betekenen dat de zeeliedenbon den niet alleen schade zullen ondervinden op het gebied van lonen en arbeidsvoor waarden, maar tevens door het verlies van hun prestige, zo verklaarde Hill. Hij nodigde alle vakverenigingen uit zich te beraden op een campagne tegen deze oneerlijke concurrentie. Hill stelde een re solutie voor, waarin alle Britse vakver enigingen worden uitgenodigd de bouw en reparatie van deze schepen te boycotten en de scheepseigenaars te dwingen inter nationale regels te erkennen. De resolutie is naar het bestuur van het Britse ver bond van vakverenigingen gezonden, ter bestudering. TE HARD RIJDENDE VRACHTAUTO'S Door de verkeerspolitie van Velsen is tegen enkele chauffeurs van vrachtauto's die dagelijks stenen vervoeren wegens te hard rijden in de bebouwde kom proces verbaal opgemaakt. He aantal manlijke werklozen in Noord holland is in de loop van augustus ge daald van 10.269 tot 10.103. Rekent men daarbij ook de mannen die in aanvullende werken werkzaam zijn, dan zijn de cijfers 10.702 en 10 523. In het rayon Amsterdam was de werkloosheid het grootst en iets gestegen en wel van 2,47% tot 2.51%, maar dit was een gevolg van het feit, dat een aantal ontslagaanvragen in de afdeling metaal, dat reeds enige maanden geleden aan de orde was, tot uiting is gekomen. De daling van het aantal werklozen is een gevolg van de verbetering in de sector bouwnijverheid en verder zijn vele land arbeiders opnieuw aan het werk gegaan. Er wordt op het ogenblik weer druk ge bouwd, speciaal in de burgerlijke en utili teitssectoren. Van spanning op de arbeids markt behoeft op het ogenblik niet te wor den gesproken, maar te verwachten is het, dat binnenkort in enkele rayons gebrek aan arbeidskrachten zal ontstaan. Het aan bod in Haarlem bedroeg eind augustus 123 mannen; begin april was het aantal 412 en eind april 274. Van de 123 ingeschrevenen zal een groot percentage spoedig werk kun nen vinden. Er is geen overschot van vak bekwame bouwvakarbeiders. Het aanbod in de sector metaal is in Noordholland toegenomen van 1461 tot 1769; er kunnen thans weer elektriciens en arbeiders uit de afdeling centrale verwar ming geplaatst worden omdat er druk ge bouwd wordt. In het rayon Haarlem bleef de situatie vrij stationair; er stonden 110 mannen ingeschreven (eind juli 100) en in april 164, in mei 144 en in juni 122. In het begin van augustus verliepen de oogstwerkzaamheden door het natte weer niet zo vlot. Daarna nam de vraag toe en in de loop van de maand is het aantal werk lozen in Noordholland gedaald van 313 tot 241. Het aanbod vermindert de laatste da gen door het prachtige weer en binnen kort beginnen de bietenoogst en de oogst van late aardappelen. Uit Friesland zijn ongeveer zeventig landarbeiders naar de IJpolder en de Haarlemmermeer gekomen om deel te nemen aan de oogst. Zij zijn in kampen ondergebracht. In de sector kantoorpersoneel is een stij ging van het aantal werklozen te consta teren. Dat was een gevolg van het feit dat jongemannen zich na de vakantie tot de arbeidsbureaus hebben gemeld. Een ge deelte is reeds geplaatst en de directie van district Noordholland verwacht dat de jeugd spoedig aan de slag zal kunnen. De tewerkstelling gaat vlotter dan men aan vankelijk gedacht had- Doordat werkgevers meer belangstelling hebben voor jeugdige krachten dan voor oudere op kantoren nam de werkloosheid in de groep ouderen toe. De gerepatrieerden komen ook langzamer hand aan de slag. Volgens de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Haar lem zal men aan het einde van het jaar niet meer van een probleem onder de ge repatrieerde behoeven te spreken. Het aantal minder geschikte arbeids krachten nam in Noordholland toe van 325» tot 3376: De meeste wonen in Amster dam. Deze stijging is' een gevolg van een nieuwe selectie onder arbeidskrachten na dat zij ontslagen waren. Het aantal vrouwelijke werklozen nam De opening van het winterseizoen van DCIJ had een officieel tintje; ex-voorzit- ter K. de Jong was aanwezig. Voorzitter P. Roozenburg wees er op dat wekelijks 28 dammers in de strijd zullen komen om het clubkampioenschap van DCIJ. Deze 28 deelnemers zijn in twee groepen verdeeld. Eerst ontmoeten de deelnemers in elke af deling elkaar een keer. Daarna spelen in de hoofdklasse A de zes bovenste om de kampioenstitel. De overige spelers gaan door voor bordbezetting van het eerste en tweede tiental voor het seizoen 195859. Roozenburg waagde teveel! Voorzitter P. Roozenburg traint zich in Op de scheepswerf te Sestri Ponente bij Genua krijgt het grootste schip van de Italiaanse koopvaardijvloot gestalte: de „Leonardo da Vinei". Deze oceaan- reus, waarvan de stapelloop in novem ber wordt verwacht, zal in de plaats komen van de Andrea Doria", welke eind juli 1956 bij Nantucket voor de Amerikaanse kust in de diepte verdween. de dampartijen tegen zijn clubgenoten om te experimenteren voor komende zwaar dere toernooien. Het is een lust om zijn partijen te volgen. Steeds speelt hij met moeilijke en zeer gewaagde speelvormen. Met de eerste ronde tegen Tommy Postma heeft de ex-wereldkampioen te veel ge waagd. Postma bereikte met èen listige combinatie in een onoverzichtelijke stel ling de damlijn. Wegens het late uur meest de partij worden afgebroken in een voor Tommy zeer kansrijke stelling. De tweede verrassing was van W. Gomes, die J. de Boer versloeg. Een prachtige finesse had ir. M. Krijgs man in een bijna verloren stand tegen Kennemerlands damkampioen Theo Tiel- rooy. Zelfs kwam Krijgsman in het eind spel gewonnen te staan. Door een fout in het eindspel kon Tielrooy nog juist remise forceren. Dukel kon tegen v. d. Berg niet op gang komen. Het was v. d. Berg die de gehele partij de leiding had. In een zes om zes stand dreigde het spel voor v. d. Berg vast te lopen. Een listig damzetje verraste Dukel,, die in een eindspel drie stukken, tegen v. d. Berg dam en stuk, moeite had om nog juist remise te maken. Henk Swier liet zich tegen H. Laros ver rassen door een damcombinatie. Wel werd de dam afgenomen doch Laros had geen moeite de partij met enkele stukken meer te winnen. Beukema haalde een knappe overwin ning op W. v. Wort. De partij J. van Straten en G. Postma wordt op een andere datum gespeeld. Eerste klasse C. Apeldoorn maakte in een gewonnen stelling een kapitale blunder, waardoor Jan Tielrooy nog juist kon winnen. Bink horst speelde een solide partij met K. v. d. Steen, die na 3 jaar afwezigheid weer aan de DCIJ-competitie gaat deelnemen. We gens het late uur moest de partij worden afgebroken. Het ziet er naar uit dat Leo Binkhorst winstkansen maakt. De heer D. Ott, DCIJ- oprichter, die al 33 jaar aan de competitie van DCIJ deelneemt, heeft nog steeds de zelfde strijdlust als in het eerste compe titiejaar. C. Kaan moest ondervinden dat Ott nog steeds een agressieve en gedecideerde speler is. Remise was het resultaat na 65 zetten. De partijen van Thymsv. d. Plas, KoppelmanK. Meyer, J. MeyerJelle Post worden op latere data uitgespeeld. STOCKHOLM (UPI) De grootste tan ker, die ooit op een werf in Scandinavië is gebouwd, is dezer dagen op de Kockum- werf in Malmö aan de Bideford Tanker maatschappij overgedragen. Deze tanker heeft een laadcapaciteit van 40.900 ton en een turbinemotorenstelsel van 16.500 pk, dat het in staat stelt een gemiddelde snel heid van 17,5 knopen te maken met volle vracht. De tanker krijgt een bemanning van 53 koppen. Zij is al voor vijf jaar gecharterd door de Esso Oil Company en maakt haar eerste reis naar Syrië. in Noordholland toe van 1221 tot 1487 spe ciaal doordat meisjes, die de school ver lieten, zich meldden. Bij de afdeling kle ding daqjde het aantal van 81 tot 74 door dat er vele krachten nodig waren in de mantelindustrie. Gewerkt werd voor het winterseizoen. Grote belangstelling hebben de meisjes voor kantoorwerk en daardoor steeg het aantal van 298 tot 426 in Noord holland. Ook willen vele winkelmeisje worden en het aantal ingeschrevenen in de provincie ging omhoog van 131 tot 203. Speciaal hadden zij belangstelling voor textielzaken. Het geringst was aan het eind van augus tus de werkloosheid van Noordholland in het rayon Purmerend, hoewel er van een kleine stijging sprake was. Eind juli was het percentage 0,27% en een maand later 0.32%. De percentages in deze omgeving waren: Haarlem 1,8 (vorige maand 1,9); IJmuiden 0,6 (0,6); Zandvoort 2 (1,8%). Advertentie No. 19 DUBBEL-FOCUSGLAZIN (1) Dubbelfocus wil zeggen een glas met twee brandpunten, dus met twee ver schillende sterkten. Ongeveer vanaf het 45ste levensjaar heeft ieder een werk- of leesbril nodig. Wie tenge volge van een oogafwijking reeds eerder een bril heeft gedragen, moet nu voor dichtbij andere glazen hebben dan voor veraf, z.g. dubbelfocusglazen. Deze verenigen twee werkingen in een bril. Het bovenste, grootste ge deelte, dient om in de verte te zien. Het kleinste onderste gedeelte laat duidelijk zien. mogelijk bij het naaien, lezen en schrijven. Het lastige verwis selen van de brillen vervalt hiermede. (Wordt vervolgd). VOOR OOG EN OOR GA MET HET RECEPT VAN UW OOGARTS NAAR MiOpficiei GOUDA ZWIJNDRECHT K. ltondms 12 Puug* 9 IJmuiden - Kennemerlaan 92 De afdeling Haarlem van het Nederlands Handbalverbond hield in hotel De Leeuwe rik in Haarlem een algemene ledenverga dering met als belangrijkste agendapunten het aftreden van de heer C. Malta als voorzitter en het bestuursvoorstel het af delingsbestuur van negen tot zeven leden terug te brengen. De aanleiding tot het aftreden van de heer Malta vormde de aanvechtbare promotie van het Amster damse AHC (vorig seizoen) ten koste van Lijnden. De heer Malta kon zich met deze ook naar onze mening wij besteedden hier reeds aandacht aan onredelijke gang van zaken niet verenigen. De heer Brussé (Rapiditas) kon het standpunt van de aftredende voorzitter billijken, maar achtte het wenselijk dat de heer Malta als groot kenner van zaken voor het bestuur behouden bleef. Om dit mogelijk te maken wenstj hij, ondersteund door de heer Van Es van De Blinkert, het bestuur op negen leden te handhaven. Na een levendige discussie werd na stemming besloten het bestuur op negen leden te handhaven en werd de heer Malta als bestuurslid herkozen. De voorzittershamer ging in handen over van de heer H. de Water, terwijl h»t bestuur verder werd gecompleteerd met de heren G. de Zwart voor het jeugdwerk en Vrielink. Als lid bedankten mevr. L. de Wit-v. d. Veer en H. ten Have. Bij de behandeling van de jaarverslagen merkte de heer Brussé op dat het aanbe veling verdient het veldhandbal primair te stellen ten opzichte van het zaalhandbal en er naar te streven de veldhandbalcom- petities volledig uit te spelen. De voorzit ter antwoordde dat men juist de beschik king had gekregen over een veld van het Van der Aart-sportpark 7 Over het spelen van zaalhandbal in Haarlem deelde de voorzitter mede dat het bestuur wederom stappen had onderno men om de beschikking te krijgen over de kantine van de Holland-Nautic. Het be stuur kreeg van het gemeentebestuur de mededeling dat het gebouw in mei zou worden afgebroken, maar tot op heden heeft men nog geen steen verwijderd. Nu zal men trachten om de grote zaal van het Krelagehuis in Haarlem voor een viertal zondagen ten behoeve van jeugd- en seniorenzaalhandbal te verkrijgen. De RKSV Leonidas vroeg bij monde van de heer Vosse of het mogelijk was de katholieke en de niet-katholieke jeugd- teams zodanig in te delen dat de spelmo- gelijkheid zou verbeteren. Het jeugdteam van Leonidas zit met een team van TYBB bij drie teams van het Heemskerkse ADO ingedeeld. De heer Van Turnhout had reeds ter verbetering van deze zaak stap pen ondernomen, maar het episcopaat wilde de katholieke jeugdteams bij elkaar houden en er slechts in toestemmen dat bij deze afdeling enkele neutrale clubs worden toegevoegd. Utrecht. Geslaagd voor de akte M.O. staathuis houdkunde en statistiek: T. Everts, Zutphen; A. de Weerdt, Giessendam: J. F. Flier. 's-Graven- hage; P. J. Neef, Bussum: R. C. van der Touw, 's-Gravenhage. Voor de akte M.O. staatsinrich ting: A. van Beekum. Ridderkerk; G. van den Berg. Haarlem; A. F. Bertens, Tilburg: M. P. M. Bogers, Roosendaal en H. van den Brink, Olde- broek. Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben vergunning verleend aan de Ko ninklijke Papierfabrieken van Gelder Zo nen N.V. te Amsterdam tot het uitbrei den van het bedrijf door het oprichten en wijzigen van een oplosinrichting voor hout- stof en cellulose op en in het perceel Ka naalkade 61, te Velsen-Noord.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1958 | | pagina 5