KERKDIENSTEN Clubkampioenschap Kennemerland DCIJ slaat Het Oosten overtuigend Ha venberichten VOETBAL IN KENNEMERLAND Uw bril klaar terwijl u wacht Goede kans voor VKD Definitief in eindstrijd Kerstdiner voor RIJLES Aanmeldingsformulier 4 Betaling abonnementsgeld per giro Examens J. DE BOER - Mr. Opticien Kerstdrukte op bloemen veiling foto KRIJGER cine CHU-voorzitter over politieke toestand Werken van J. J. Voskuil bij Hoogovens tentoongesteld Groenteveiling Beverwijk Kinderdiensten N(ogal) S(ober) Veilig verkeer is „SUCCES" ZATERDAG 13 DECEMBER 1958 Advertentie Zondag begint het lagere KNVB-voet- bal in Kennemerland aan de tweede helft der competitie en gaan de resultaten dus dubbel zwaar wegen. Van de clubs in dit gebied dreigt alleen voor De Kennemers direct gevaar, maar de kans op een ver betering van de positie der Beverwijkers lijkt ons volop aanwezig. Serieuse kam pioensgegadigden telt ons rayon er drie, t.w. Beverwijk, Vitesse en Kinheim. Wie van deze drie zal straks de kampioensvlag kunnen hijsen? De Kennemers krijgt zondag Water graafsmeer op bezoek. Als we bedenken, dat de Beverwijkers de vorige wedstrijd dag met een zeer onvolledig elftal tegen Zeeburgia, dat een week tevoren kop- ploeg Baarn had geklopt een gelijk spel wisten te bewerkstelligen, dan komt het ons voor, dat we tegen Watergraafsmeer ten minste hetzelfde resultaat mogen ver wachten. VVB startte voor deze competitie op 14 september met een 25 nederlaag tegen VVA. Dit „openingsnummer" voorspelde weinig goeds, voor het verdere deel van het programma der Breesapers, maar hetgeen we toen reeds voorspelden, is uitgekomen: de VVB'ers herstelden zich al vrij spoedig en al staan ze „maar" in het midden van de ranglijst, we zijn er van overtuigd, dat elke hoger geklasseerde club niet al te ge rust tegen de Noordelijke Velsenaren in het veld treedt. We verwachten dan ook, dat ze tegen VVA revanche zullen nemen. DEM speelt uit tegen Schoten, de club der gelijke spelen (7). Ook DEM begon de competitie met een gelijk spel (11) tegen de Haarlemmers. Voor een soort gelijke uitslag voelen we voor Zondag ook veel. Spanning in 3 A De spanning in 3A is de vorige zondag nog weer vergroot, doordat IVV een punt tegen Wijk aan Zee verspeelde en QSC en Beverwijk geen fout maakten. Het komt ons voor dat de komende com petitiedag weinig verandering in de situa tie zal brengen, want alle drie genoemde pretendenten krijgen met de onderste drie clubs van de ranglijst te doen, Beverwijk tegen KW in Krommenie, IVV tegen Always Forward in Hoorn en QSC tegen Assendelft in Wormerveer. Als „de grote drie" hun resp. tegenpartijen niet onder schatten, dan blijven de punten o.i. aan hun kant. De eerste ontmoeting won Be verwijk met 21, en IW met 53. QSC liet echter in Assendelft een veer (1-1). CSV, dat van zo'n „koude kermis" uit Alkmaar thuiskwam, gaat in de badplaats tegen Wijk aan Zee wederom een lastige wedstrijd tegemoet. We vrezen, dat de Castricummers evenals op 14 september wederom beide punten aan hun tegen standers zullen moeten overgeven. Aan de eerste ontmoeting tegen de De Meteoor bewaart Velsen beslist geen prettige herinneringen, want de Santpoor ters verloren met 30. Na die tijd hebben de Amsterdammers nog wel meer van zich doen spreken, zowel door hun onverwach te overwinningen als dito nederlagen. Bij een normaal van de wedstrijd kan Velsen echter toch wel op één punt beslag leggen. Wat doet ADO? ADO krijgt zondag de Zaanse leiders der afdeling op bezoek. Dat belooft ongetwij feld een spannende wedstrijd te worden, want de Heemskerkers zullen zich tegen deze leiders natuurlijk krachtig verweren en de Zaankanters zullen al even natuur lijk belust op beide punten zijn, teneinde hun mooie positie te consolideren en daarmede revanche te nemen voor de op 8 september geleden 12 nederlaag. Vitesse is zowaar na haar aanvankelijke sympathie voor gelijke spelen door haar krachtige spurt van de laatste weken tot de tweede plaats doorgedrongen. Zondag komt Rood-Wit op bezoek en ook in deze ontmoeting „tippen" we de Castricummers weer als winnaars. WSV en Alkmaarse Boys, eveneens nog candidaten voor de bovenste plaats, zullen resp. wel van Zil vermeeuwen en HSV winnen. Een merkwaardige club, die Eland: wint bijv. op 23 november met niet minder dan COOOOOOOOOOOOOOOC-coccCOCOOCOOOClOOOCXDOOOOOCOOOOOOOOOOC U kunt het uzelf gemakkelijk maken door het abonnementsgeld voor het volgende kwartaal te voldoen op onze postgirorekening no. 129288 ten nam.e van De IJmuider Courant. U bespaart daarmee incassokosten en vermijdt geloop aan de deur. Het te gireren bedrag is 7.65, post- abonnés 8,15. U kunt het ons gemakkelijk maken door uw giro-opdracht te verzenden vóór het eind van de maand, voor zien van uw juiste naam en adres. Wij behoeven dan geen kwitanties uit te zenden. Indien u voor een ander gireert, wilt u dan het bezorg adres van de krant vermelden? Voor automatische girobetalingen (het allergemakkelijkste) zijn formu lieren op aanvraag gaarne ter be schikking. In dat geval dient men wel voor voldoende saldo op de giro-rekening zorg te dragen. DE ADMINISTRATIE. XOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX Groningen. Bevorderd tot arts: mej. F. Kooistra, Wartena; J. B. H. Anker Heemstede; J. L. de Graait, Groningen; H. A.G'. M. Frieshof, Enschede. Leiden. Gepromoveerd cum laude tot doctor in de geneeskunde: D. Smeenk, Leiden. Geslaagd voor het kandidaatsexamen Engelse taal- en let terkunde: mej. C. M. A. van der Borg, Amsterdam, en M. J. Visser, Leifien. Rotterdam. Geslaagd voor het semi-artsexamen mej. E. Arissen, Eist; R. A. Lentze, Den Haag en E, R. Njio, Utrecht. Artsexamen: mevrouw M. ten Bruggencate-Bruijnen, M. F. W. Abarbanel, W P. M. van Eijck E. C. M. Janmaat, D. J. van Leeuwen, H. W. Prillevitz, allen te Rotterdam, en G. G. Schermers, Vaassen. Rotterdam. Geslaagd voor het doctoraalexamen in de economische wetenschappen: A. Baart Rotterdam; J. van Aller, Utrecht; A. W. W. van der, Bos. Pijnacker en W. Snel, Oostvoorne. Amsterdam. (Gem. Un.) Bevorderd tot accoun tant: H. M. Kremer, Amsterdam. Geslaagd voor het doctoiaale amen economie: J. D. Heykoop, Velsen: J. Schik, Beverwijk; Ooei Ing Siang, Am sterdam en A. v. d. Kloes, Leiden. Doctoraalexa men biologie: P J. H. van Bree, Amsterdam. Kandidaatsexamen wis- en natuurkunde: mej. G. Kleeton, W. C. Buogers en A. M. E. Hoebrechts, Amsterdam. Kandidaatsexamen theologie: 50 van het sterke Roda en verliest tvr« weken later met 40 van het veel zwak ker geachte St. Pancratius! Laten de Kin- heimers echter maar het oog gericht hou den op die 50, want dat houdt in, dat zij zich volledig zullen inspannen. En dan wordt het weer, evenals op 14 september, een Velser overwinning. Op deze zelfde datum opende Terras vogels tegen ASVArsenal op veelbelo vende wijze (41) het seizoen. Na die tijd hebben de Santpoortse Vogels meermalen teleurgesteld, maar toch brengen zij het o.i. in de returnwedstrijd wel tot een gelijk spel. Kreeg Waterloo zondag j.l. de leiders der afdeling, Animo, op bezoek in welke ontmoeting de IJmuidenaren zich zo kranig weerden de komende zondag ontvangen zij hekkensluiter Taba. Dat zal wel op een IJmuider overwinning uitdraaien. ASVTerrasvogels. De bezoekers komen als volgt uit: Drost; Röbken en Van Gel der; Thoolen, Goedhart en Disselköter; Rijke, J. Veldman, Van Dillewyn, Timmer en H. Veldman. VelenDe Meteoor: De thuisclub be schikt over: Kaasenbrood; Van Bugnum en Boon; Spanjaard, Hynen en Schoorl; Wit tebrood, Dekker, Hoogzaad, Graman en Koelemey. HRC 3De Kennemers 2. De Kenne- mers-reserves trekken als volgt naar Den Helder: Groot; Beentjes en Peggeman; Geel, Six en Niesten, Kops, Smit, Heere, Hofland en Aardenburg. WSV 2—DEM 2. DEM'ers komen uit met: Rozemeyer; Persijn en Van Lieshout; Burger, Niesten en Scheerman; Aarden burg. Willems, De Boer, Van Someren en Jansen. Volewijckers 2Stormvogels 2. De be zoekers komen uit met: Venus; C. Smel- ders en Kistemaker; De Boer, Visser en A. Snelders; Van der Velde, Nat, Van Duyven- bode, Van der Lugt en De Bie. Beverwijk 2Stomvogels 3. De Vogels verschijnen als volgt: Vrijhof; Van der Stelt en Gouda; Goedhart, Admiraal en Visser; Bannink, Dernier, Wortel, Stelling en Ramakers. KWBeverwijk. Het Beverwijk-elftal ziet er als volgt uit; Raap; Nieesten en K. Minneboo: Wolterman; J. Minneboo en Van der Pas; Springer, Gerrits, Waanders, Kick Minneboo en Van Oost. ALLEEN BIJ Lange Nicuwstraat 789 - Telef. 7119 Met de kerstdagen in zicht gaat de bloe menveiling in Beverwijk weer een druk seizoen tegemoet. Er is nu alweer een grote verscheidenheid aan produkten, waarbij naast de verschillende bolgewas sen ook hulst met bessen, kerstgroen en verschillende kerstartikelen zoals houten kruisen voor kerstbomen, bemoste takjes en zelfs verzilverde takjes werden aange voerd. De handel was graag met uitzondering voor de beshulst, die al heel goed moet zijn om een prijs van 1,50 per kilo op te brengen. Kerstgroen ging van 1,25 tot 1,90 per tak. Tulpen brachten van 12 tot 25 cent per stuk, blauwe druifjes noteer den nog 58 cent per bosje. De laatste chry santen brachten van 0,85 tot 1,40 per bos op. Bij de potplanten gaat de grootste belangsteling uit haar de cyclamens die tot ruim twee gulden per stuk opbrachten. DISTRICTSKAMPIOEN ESSER GEHULDIGD Tijdens een bijeenkomst van leden van de Kennemer Motor- en Autoclub is de voorzitter, de heer J. Esser, gehuldigd in verband met het door hem behaalde dis trictskampioenschap. De heer P. Massee heeft de heer Esser hierbij een blijvend aandenken overhandigd. Zijn kaartleester, mevrouw Esser, werd verrast met een prachtige bouquet gemengde chrysanten. Advertentie ONTWIKKELEN AFDRUKKEN VERGROTEN Marktplein 24 26 - Tel 5596 llmuiden Zondag 14 december IJMUIDEN: Ned. Herv. Kerk, Kanaalstraat, 10 en 17 uur: ds. G. van Doorn. Ned. Herv. Kerk, Bethlehemkerk, 10 en 19 uur: ds. J. van den Berg. Geref. Kerk, Ichthuskerk, 9 en 10.45 uur: ds. J. A. Tiemens; 15 en 17 uur: ds. J. van Leeuwen. Geref. Kerk, Rambonnetlaan, 9.30 en 17 uur: ds. A. Jagersma. Chr. Geref. Kerk, 10 uur: leesdienst; 15 uur: ds. A. H. Schippers. Gemeente Gods, Cultureel Gebouw, 10 uur: bijeenkomst. Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der laatste dagen, Cultureel gebouw, 10.30 uur: ouderlingen J. L. Westra en Edward Schaffer. Doopsgezinde Gemeente, Helmstraat, 10 uur: ds. J. P. Jacobszoon. Oud-Katholieke Kerk, 8 uur: vroegmis; 10 uur: hoogmis; 19 uur: vespers; woens dag, vrijdag, zaterdag (Quatertemper dagen), 9 uur: heilige mis. Leger des Heils, 10 uur: heiligingsdienst; 19.15 uur: openluchtsamenkomst aan de Kennemerlaan; 20 uur: openbare samen komst. Baptistengemeente, Cultureel Gebouw, 10 uur: de heer F. Oosterwijk; 11.15 uur: kinderkerk. Volle Evangelie Gemeenschap (Doopsge zinde Kerk, Helmstraat), vrijdag 19 de cember, 8 uur: A. van Polen (Osborn Comité, Den Haag). IJMUIDEN-OOST: Ned. Herv. Kerk, Goede Herderkerk, 10 uur: ds. J. H. W. Dickhout; 19 uur: ds. S. de Roest. Geref. Kerk, Bethelkerk, 10 uur: ds. J. van Leeuwen; 17 uur: J. A. Tiemens. Ver. v. Vrjjz. Herv., Abelenstraat, 10.30 uur: ds. J. van Rossum. Evangelisatiever. „Elon", Kapel Vare- niusstraat, 10 uur: J. Kits; 19.30 uur: D. J. Bruyn; 11.45 uur: zondagsschool; woensdag 19.45 uur: Jb Kleyn Haneveld. Vergadering van Gelovigen, De Ruyter- straat 73, 10 uur: samenkomst. DRIEHUIS: Evang. Luth. Gemeente, Kapel Wester- veld, 17.15 uur: ds. J. Allan. VELSEN: Ned. Herv. Kerk, Engelmunduskerk, 10 uur: ds. L. Brink; 19 uur: dr. G. Snijders. VELSEN-NOORD: Ned. Herv. Kerk, 10 uur: H. G. Oostinga; 19 uur: ds. H. P. Huisman. Vrije Evang. „Emanuël", gem. ontsp.- lokaal Smidt van Gelderstraat, 10 uur: J. van Gijs; 17 december, 20 uur: ds. Leenhouts (bijbelbespreking). BEVERWIJK: Maranatha, 10 uur: C. F. Bijlsma; 11.45 uur: zondagsschool. Evang. Luth. Gem., 11 uur: ds. J. A. Ros kam. Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk, 10 uur: ds. G. W. IJzerman; 19.15 uur: ds. J. A. Eekhof. Irenekapel, 10 uur: ds. F. C. Willekes. Populierenlaan, 10 uur: ds. W. Oorthuys. Jeugdkapel „Groene Huis", 10 uur: heer B. A. Hoogstadt. Vrijz. Herv. Gemeente, Prinsesselaan, 10 uur: ds. A. J. Engels van Zaandam. Geref. Kerk, Moensplein, 9, 10.30 en 17 uur: ds. C. Meyer. Leger des Heils, Jan Alsweg 32, 10 uur: Heiligingssamenkomst; 12 uur: zondags school; 16.30 uur: kindersamenkomst; 20 uur: Verlossingssamenkomst. Advertentie Uw kostuum binnen 1 dag gereec Zonder prijsverhoging. OLD CLOTHES NEW KONINGSPLEIN 10 - TEL 488: Dr. Fadil Kutchuk, de leider van de Turkse Cyprioten is op London Airport waar hij op doorreis uit New York aankwam, met vlaggen en spandoeken verwelkomd door een groepje geest verwanten. Kutchuk heeft als waar nemer het debat in de UNO over Cyprus bijgewoond. Door het overlijden van de Beverwijkse dammer de heer Chr. Bakker is de belang rijke wedstrijd Hillegom-Beverwijk uit gesteld. Met nog een wedstrijd te spelen tegen Santpoort kan VKD (Haarlem) de kampioenstitel halen, als de Verenigde Ka tholieke dammers deze wedstrijd winnen. De HDC-reservers klopten de Sportief- dammers met 13-7. De stand van het toer nooi is: 1. VKD 6 10 71 49 2. KNC 6 9 70 50 3. Beverwijk 5 7 57 43 4. Sportief 6 6 60 60 5. Hillegom 5 4 55 45 6. Haarl. damcl. 2 5 4 52 48 7. Santpoort 1 4 2 34 46 8. Zandvoort 5 0 21 79 Mocht VKD in de laatste wedstrijd strui kelen, dan is in de laatste ronde de wed strijd KNCBeverwijk, op 18 december van groot belang. In de eerste klasse Zandvoort verloor met 9-11 van Sant poort 2; VKD 2 speelde gelijk tegen Spor tief 2; DCIJ 2 speelde gelijk tegen HDC 3; VKD 2 verloor met 12-8 van Zanvoort 2. De stand in deze klasse is: 1. Haarl. damcl8 15 110 30 2. DCIJ 2 8 15 96 44 3. Zandvoort 2 8 8 72 86 4. Santpoort 2 9 6 69 111 5. Sportief 2 9 5 70 110 6. VKD 2 8 3 61 99 DCIJ 2 en Haarlemse Damclub 3 moeten nog tegen elkaar spelen in de laatste ron de. Aangenomen mag worden dat DCIJ van VKD zal winnen en HDC van Zand voort. Dan zal op 22 december te Haarlem de laatste wedstrijd HDCDCIJ beslissen welk tiental de kampioenstitel wint en promoveert naar de hoofdklasse. De Christelijk Historische Kiesvereniging Velsen houdt dinsdagavond, 16 december, in het Culturele Gebouw aan het Moer- bergplantsoen te IJmuiden, een vergade ring, die om acht uur aanvangt. Spreker van de avond zal zijn mr. Beernink, voor zitter van de C.H.U. en lid van de Tweede Kamer, die de politieke toestand zal be schouwen. Vóór de aanvang van de competitiewed strijd in de hoofdklasse van de Noordhol landse Dambond verhieven de spelers zich van hun plaats om de deze week over leden Haarlemse hoofdklasser de heer J. van Looy te gedenken. DCY wist met 13-7 te winnen en heeft zich thans definitief geplaatst in de eind strijd om het clubkampioenschap van Noordholland. Het OostenDCY Wim de JongP. Roozenburg 0-2, H. v. d. VossenH. Laros 1-1, F. SlotTheo Tiel- rooy 0-2, H. J. BerkB. Dukel 1-1, Abe de Jong-Tommy Postma 2-0, J. PoppenBeu- kema 1-1, W. RoestH. Swier 1-1, H. DiemeiJ. van Straten 0-2, H. J. Beekir. M. Krijgsman 0-2, W. BeiderG. Postma 1-1. Nog spanning Maandagavond zal de Haarlemse Dam club thuis tegen het Amsterdamse Gezellig Samenzijn spelen. Laatstgenoemde staat aan de kop. De Haarlemse dammers heb- Advertentie Hotel-Café-Restaurant „DE U I L E N B O O M" Reserveer tijdig uw tafel voor ons zeer speciale Prima keuken - Intieme sfeer Hoofdstraat 174 - Santpoort - Tel. 02560 - 8623 Zondagmiddag, tussen twee en vier uur zijn bij Hoogovens in IJmuiden werken van J. J Voskuil te bezichtigen. Een veel zijdig kunstenaar kan men zonder over drijving deze kunstenaar noemen. Hij be heerst volledig alle technieken op het ge bied der beeldende kunsten: olieverf, aquarel, gouache, pen en potlood. Uit zijn werk komt de scherpe waarnemer naar voren, die met trefzekerheid zijn impres sies optekent. Daarnaast vinden wij de droom in de werkelijkheid gemetamorfo seerd. Wij vinden onder de geëxposeerde werken schilderijen en tekeningen van mensen en figuren, circustaferelen, dieren, landschappen en momenten uit het dage lijkse leven. De landschappen zijn voor het merendeel in het buitenland geschilderd. Voskuil, die al jaren in Amsterdam woont, is in Breda geboren (1897); hij woonde er tot zijn twin tigste jaar. Hij was twaalf jaar onderwijzer. ben nog kans op de bovenste plaats. Ook St. Bavo uit Heemstede is een der kans paarden. De stand is: 1. D C Y 7 12 3. St. Bavo 6 10 2. G S 6 11 4. H D C 6 9 St. Bavo speelt de laatste wedstrijd tegen Jozeph Blankenaar 2. DCY is uitgespeeld. Reglementair heeft de DCY-ploeg zich reeds in de provinciale eindstrijd geplaatst. Toch heeft het DCY-bestuur aangeboden aan de gedupeerde Heemsteedse dammers van St. Bavo een kans te jnoeten geven, als het gaat om de tweede plaats tussen St. Bavo en DCY. Wegens het niet komen opdagen voor het uitspelen van öe afge broken wedstrijd DCYSt. Bavo door laatstgenoemde club kreeg DCY een papie ren overwinning. Op de groenteveiling te Beverwijk was deze week een ruim aanbod van veelal heel goede kwaliteit waaronder nog prima andijvie, spinazie en zelfs bloemkool en bospeen. Voor de glasspinazie werd van 80 tot 95 cent per kilo betaald. Andijvie varieerde van 47 tot 77 cent per kilo, bos peen ging tot 46 cent per bos. Zelfs de waspeen ging heel wat beter van de hand: er werd nu tot 22 cent per kilo betaald. Geschoonde spruiten gingen boven de gul den per kilo, tot f 1,05. De aanvoer van tomaten heeft niet veel meer te betekenen, men geeft voor enige partijtjes die nog goed „rood" zijn tot 1,10 per kilo. Prei en knollen gingen tot 26 cent per kilo en per stuk. Boerenkool varieerde van 8 tot 22 cent per kilo, de overige koolsoorten varieerden van 7 t t 15 cent per kilo. De noteringen waren vrijdag: andijvie 4677, bloemkool 2368, spruiten 32104, bospeen 2646, waspeen 1022, tomaten 10110, prei 1024, knollen 727, witlof 4572, boerenkool 816, groene kool 713, rode kool 714, soepgroenten 615 cent. KINDERFEEST VAN DE PAPIER FABRIEK. Voor de kinderen van vijf tot tien jaar van het personeel van de papierfabriek Van Gelder Zonen wordt woensdag 17 december het jaarlijkse kinderfeest ge houden in gebouw „Concordia". Medewerking hieraan verleent het kin dercabaretgezelschap „Joy" uit Amster dam, dat op de middag twee voorstellin gen geeft. De eerste is bestemd voor de kinderen, die ten zuiden van het. Noord zeekanaal (tot voorbij Haarlem) en ten noorden van Beverwijk (tot in de Lange- dijk) wonen en die met autobussen de heen- en terugreis maken. De tweede voor stelling wordt gegeven voor kinderen uit Velsen-Noord en Beverwijk. WIJK AAN ZEE: Ned. Herv. Kerk, Julianaplein, 10 uur: ds. J. A. Eekhof. HEEMSKERK: Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, 10 uur: ds. M. Wendte; 19 uur: Jeugddienst, ds. J. Kroon uit Haarlem. Geref. Kerk, Constantijn Huygensstraat, 10 uur: ds. W. H. Melles van Kampen; 17 uur: ds. A. C. v. Nood van Velsen. CASTRICUM: Ned. Herv. Gem., 10.30 uur: ds. P. Salm. Kapel Duinenbosch, 9 uur: ds. P. Salm. Geref. Kerk, 10 en 17 uur: ds. Y. van der Zee. SANTPOORT: Ned. Herv. Kerk, Dorpskerk, 10 uur: ds. G. H. van Willenswaard; 19 uur: ds. M. Wendte. Adventskerk (ziekenhuiskerk), 10 uur: D. ter Steege. Rem.-Doopsgez. Gem. (Wüstelaan 75), 10.30 uur: ds. J. W. Wery (rem. pred.). Geref. Kerk, 9.30 en 17 uur: ds. M. J. C. de Kluis. Chr. Geref. Kerk, 9 uur: ds. C. den Her tog; 16 uur: ds. H. Visser. Geref. Kerk (Wüstelaan 99), 10.15 uur: ds. L. E. Oosterhof, 15.15 uur: ds. P. Lok. IJmuiden-West: Ned. Herv. zondagsschool Bethlehemwijk, Bethlehemschool, aan vang 10 uur; Ned. Herv. Kinderdiensten IJmuiden-West, Comitéschool en Insin- gerschool, aanvang 10 uur; Geref. zon dagsschool „De Zaaier", Ichtusburcht. aanvang 12.15 uur; Chr. Geref zondags school „Philippus", Consistorie, aanvang 11.45 uur; Leger des Heils, zondags school, Gebouw Edisonstraat 14, aanvang 12 uur; Oud-Katholieke zondagsschool, O.K. Veren.gebouw, aanvang 10 uur; Doopsgezinde zondagsschool, Helmstraat, aanvang 11.45 uur; Comité van Samenw zondagsscholen, zondagsschool voor Schipperskinderen, Groen van Prinste- rerschool, Koningsplein aanvang 12 uur IJmuiden-Oost: Ned. Herv. zondagsschool. Julianaschool, aanvang 10 uur; Kinder kerk IJmuiden-Oost, Emmaschool en Theo Thijssenschool,, aanvang 10 uur; Geref zondagsschool „De blijde Bood schap", Gebouw „De Larik", aanvang 11.30 uur; Geref. Evang. zondagsschool. Ossendorpschool, aanvang 10.30 uur. DriehuisVelsen-Dorp: Ned. Herv. zon dagsschool, Marie Boreelkleuterschool, aanvang 10 uur en Wijkgebouw Toren straat, aanvang 12 uur. Santpoort: Ned. Herv. Kinderdiensten, Kapel aan de Pastorieweg, Jeugdhuis aan de Burg. Enschedélaan, School met de Bijbel, alle te 12 uur. Velsen-Noord: Ned. Herv. Kinderdiensten, Kleuterschool aan de Banjaertstraat, aanvang 12.15 uur; C..V.O.-school aan de Langeveldstraat aanvang 12 uur; Geref Evang. zondagsschool, Da Costaschool. aanvang 11.30 uur. KERSTWIJDINGSDIENST IN GEREFORMEERDE KERK. Uitgaande van de Gereformeerde Evan gelisatie te Velsen-Noord wordt donder dag 18 december de traditionele Kerstwij dingsdienst in de Gereformeerde kerk aan de Koningsweg gehouden. Aan deze wijdingsure werken mee het Gereformeerde Evangelisatiekoor Velsen- NoordBeverwijk en het chr. jeugdkoor ..De Zangvogels", beide onder leiding van de heer H. Slings. Liturgie en samenzang wisselen elkaar af. Ds. J. van Leeuwen van IJmuiden zal mediteren over het onder werp: „God groet u". Vrijdag kwamen in IJmuiden aan: Tar- fala van Narvik; Guineekust, Duinkerken; Amstelmeer, Brake; Maasborg, Clochester, zout laden IJmuiden; Fides, Montreal; Hoogvliet, Neath; Durward, Grangemouth; Libra-R, Swansea; Minna Schupp, Reke- fjord; Najaden, Kemi, cellulose voor Vel sen; Zwaantiena, Londen, walsmateriaal laden Hoogovens; Malmanger, Antwerpen; Prins der Nederlanden, Hamburg; Wiril, Norrkoeping; Navis, Londen, walsmateriaal laden Hoogovens; San Francisco, Newport News; Frey, Londen; Nautic, Rotterdam, blik laden Hoogovens. Zaterdag kwamen in IJmuiden aan: Haarlem van Tampa; Swallow, Fowey; Earlfield, Swansea; Illias, Antwerpen; Ja son, Antwerpen. Vrijdag vertrokken uit IJmuiden; Spo- ronia naar Esbjerg; Skaugum, Le Havre, ledig Hoogovens; Isis, Curagao; Ramfors, Eydehavn; Ronald, Kolding; Romanby, Baltimore, ledig Hoogovens; Maasborg, Sarpsborg, zout van IJmuiden; Bogliasco, Gdynia; Hoogezand, Gothenburg; Piloto Pardo, proefvaren Noordzee; Soemba, Vlaardingen; Wulp, Manchester; Haladale, Dover; Auriga, Gdynia, bevroren vis van IJmuiden; Bomma, Sarpsborg; Oranjefon tein, Southampton; Leonidas, Napels; Man- to, Fredericia; Spica, Odense; Magas, Rot terdam; Stuttgard, Antwerpen; Loulea, Rotterdam; IJsel, Bremen; Boskoop, Port of Spain; Lakhta, Riga. Zaterdag vertrok uit IJmuiden: Hoog vliet naar Vlaardingen. (Indien achter de scheepsnaam en de haven van herkomst of bestemming geen andere aanduiding volgt, betekent dit dat het schip van of naar Amsterdam is gegaan). Onze onvolprezen Nederlandse Spoor wegen kunnen er wat van! Na een alge hele verbouwing en modernisering van het haltegebouw Julianakade in IJmui den hebben de reizigers de beschikking gekregen over een origineel uitgevoerde en in frisse kleuren geschilderde plaats- kaartenhal. Een plaatskaartenhal van maar liefst een halve meter lang en één meter breed. Wel geproportioneerde rei nigers worden verondersteld hun kaart je in de trein te kopen. In de„hal" is zulks onmogelijk. Bovendien hebben de spoorwegen gemeend het uitzicht van de spoorwegwachter te benemen door een bergruimte en een toilet te creëren, die de helft van de ruimte die het hal tegebouw te bieden heeft, beslaan. Een klein raampje staat er voor in dat de overwegwachter ten minste enkele mi nuten per dag van enige zonnestralen geniet. Op vele zonloze dagen die men in ons goede landje aan de zee pleegt mee te maken is waarschijnlijk niet ge rekend. Vervelender is dat de nieuwe berg ruimte die voorzien is van minuscule raampjes, van ondoorzichtig glas door velen wordt aangezien voor 'n openbaar toilet. Menige argeloze voorbijganger stevende dan ook recht op het haltege- kopen. Eenmaal dichterbij gekomen bouw af. Maar niet om een kaartje te maakte hij (zij het ietwat teleurgesteld) rechtsomkeert. Wij hopen niet dat de Nederlandse Spoorwegen het ons kwalijk nemen dat wij bij het aanschouwen van het forse bord met het opschrift „plaatskaarten" en de in forse witte letters uitgevoerde aanduiding „Julianakade" even fijntjes hebben geglimlacht Tot de activiteiten in het openbaar van de afdeling Velsen van het Verbond voor Veilig Verkeer, behoorde vrijdag een pro- paganda-filmavond in het Patronaatsge bouw aan de Willemsbeekweg, welke bij het publiek een ruimere aandacht had ver diend. In zijn gebruikelijk openingswoord sprak de heer J. H. Suurmond als afde lingsvoorzitter zijn teleurstelling over de ze geringe belangstelling uit, vooral om dat het moderne snelverkeer toch aller minst valt te veronachtzamen. Onder de weggebruikers is een grote zelftucht reeds lang noodzakelijk gewor den, een eigenschap, die meestal slechts na een weg van jaren kan worden bereikt. Spreker was verder van oordeel dat har de vonnissen onvermijdelijk zijn, vooral in gevallen, waar sprake is van opzet of nonchalance. Wat de plaatselijke afdeling betreft zou spreker het ledental nog gaarne zien op gevoerd, omdat een dergelijke aanwas on getwijfeld ook de activiteiten stimuleert. Verder sprak hij er zijn voldoening over uit, dat in Velsen dit jaar voor het eerst verkeersexamens worden gehouden voor de leerlingen der vijfde klassen, ofschoon hij het aan de andere kant weer betreur de, dat diverse scholen hiertoe nog niet zijn overgegaan. Want onder de huidige omstandigheden mag verkeersonderricht voor de jeugd toch stellig onmisbaar wor den geacht. Ten slotte richtte spreker na mens de commissie een woord van dank tot de heer C. van der Jagt, die zich als secretaris zulk een actief en enthousiast functionaris heeft getoond. Het resterende gedeelte van de avond werd gevuld met het vertonen van een aan tal films, waarvan de eerste twee betrek king hadden op de gevaren van de weg. De eerste volgde vijf gezinnen op een nor male werkdag, waarvan een lid des avonds niet naar huis terugkeert, ten ge volge van een betrekkelijk kleine ver- keersfout die hem toch noodlottig wordt. De tweede film was geheel van eigen bo dem en telde onder de medewerkers eni ge bekende namen. Zoals Leonard Huizlnga als scenario schrijver, Jean Retel voor de regie en Eli sabeth Andersen met Pim Dikkers als ac teurs. Het was een amusante verhandeling over een paartje, dat op weg is naar een huwelijksplechtigheid Ondanks het feit dat beiden hiervoor dreigen te laat te ko men, nemen zij langs de weg toch de no dige voorzichtigheid in acht, welke deugd ten slotte met hun behouden aankomst wordt beloond. Na de pauze volgden twee bijzonder fraaie kleurenfilms, kennelijk propaganda voor het vreemdelingenbezoek aan Engeland. Er waren prachtige opnamen van Brits natuur- en stedenschoon en kleurrijke beelden van koninklijke en militaire praal. Een grappig tekenfilmpje betekende het einde van dit interessante programma. De heer Suurmond had deze avond ook het laatste woord, door de bezoekers bij het afscheid te adviseren zich langs de weg zodanig te gedragen, dat zij met re den van zichzelf kunnen verklaren: „Ik was een heer in het verkeer". Advertentie •T BESTE ADRES LUXE VERHUUR RIJBEWIJS VERNIEUWEN Orlonweq 12 - Telefoon 453S Ondergetekende Naam: Straat: Plaats: wenst zich met ingang van te abonneren op IJmuider Courant a 7.65 per kwartaal/of 0.59 per week Handtekening: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Zij die zich met ingang van 2 januari 1959 per kwartaal abonneren, ontvangen de num mers tot en met 31 december 1958 gratis. Dit geldt alleen voor nieuwe kwartaalabonné's, dus niet voor omzetting van week- in kwartaalabonnementen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1958 | | pagina 4