Problemen vloerbedekking Vanmorgen in de vishal en op zee DCIJ behaalt in finale ruime zege op sterk J. Blankenaar OP DE HONDERD VELDEN 8 ■j s lit Ut ÜP RP iiH 13 s Georgette Hagedoorn in Beverwijk Nieuwe berijming voor 110 psalmen gereed (Onze wekelijkse damrubriek onder leiding van B. Dukel) 'W/ Wk. BIMIJ op Marktplein KAMPIOENSCHAP VAN NOORDHOLLAND Stoomsleepboot Nestor aan Blankevoort verkocht Velsens raad moet verorde ning vaststellen volgens wet Jaarvergadering Plan West A. Schol overleden Velsen wil gas-overeen- komst met Haarlem weer verlengen Schade aan „National Prestige" valt mee De 224 premiewoningen kunnen worden gebouwd „Bevloeiingsplan Bakkum" bestaat tien jaar Conferentie van Europese Zionisten in Amsterdam Lachen als schok-knur voor polio patiëntje WOENSDAG 28 JANUARI 1959 7 In de openingsstelling heeft elke dam speler gelijke kansen. De kundige speler zal lang van te voren zijn zetten over wegen en de eventuele zetten van zijn tegenstander trachten te doorgronden om zodoende de geluksfactor uit te schakelen. Tijdens het spel treden verschillen op omdat niet alle zetten als een rekenlesje uit het hoofd kunnen worden geleerd. Begrip, inzicht en talent staan er voor In dat een kundig speler de toegestane speeltijd (50 zetten in twee uur) goed ver deelt. Het is dan ook een grote tekortko ming van spelers, zelfs die momenteel in de strijd om het kampioenschap van Ne derland uitkomen, dat er een tijdnood ont staat (16 zetten in drie minuten zelfs). Als men in tijdnood komt worden de grootste fouten gemaakt, zoals in de partij tussen J. M. Bom (zwart) en Eddink (eer ste ronde, kampioenschap van Nederland) J. H. BOM s CCCOC>OCCOOOOCXXXXXXCOOCOC»OOC>3iOC<X»OOCCOO^CCaXOCOCCCO J. EDDINK Eddink uit Veenendaal had als laatste zet 22-17? gespeeld. Bom, oud-kampioen van Nederland, verzuimde winst te boeken met 14-20 25x5, 24-30 35x24, 19x30 5x28, 18-22 27x18, 13x35. Daar Bom geen tijd had alles grondig te doorzien speelde hij haastig 2-7 waarna Eddink faalde met 48-42? Bom doorzag echter opnieuw de winnende combinatie niet en speelde 3-8. Eddink had nu vrouwe Fortuna op zijn hand. Bom verloor de par tij op klok. Sneller beslissen en spelen tij dens de openingen en tijdnood wordt voor komen. In moeilijkere situaties kan dan beheerst worden gespeeld. Een tweede geval van tijdnood deed zich voor in de tweede ronde tussen de kam pioen van Zuid-Holland, de 23-jarige W. Terlouw en Freek Gordijn. De stand was: GORDIJN TERLOUW Na goed spel was de Benjamin van het toernooi, Terlouw, in een winstpositie ge komen. Met wit aan zet 48-42 3-9, 39-33 9-14, 22-17 is de winststelling bereikt. Maar Terlouw zag zijn kansen op de overwinning teloor gaan en verloor de partij zelfs door een simpel offer toen hij met 38-33? voortzette. Gordijn 25-30 34x25, 23-29 en er is geen dekking voor veld 38. Terreinwinst Wij delen de mening van oud-wereld- kamnioen Ben Springer dat de „aanval ook in het damspel, de beste verdediging is". Door het oprukken van de stukken wordt terreinwinst behaald, hetgeen van belang rijke strategische waarde vooral in het vergevorderd midden- en eindspel kan zijn. Tegen de Vlaardinger speler J. H. de Kluiver (eerste ronde) ging het als vólgt toe: B. DUKEL >QÖÖOOOO'Y>!VYY)0<VVVoror!OOOOOfVVY'«"'OOClC v>-vv^~<Vv^?rOr'^'^'YyX ÜiP ÜP ÜP 8 7/7.-7//. V/7777//. V/7777//, V/7777//. V/777///. coccccoc<xxx>xcocx>^rxxxv>-. <vxxxx»x*xyT03COooyxxxxxxi J. H. KLUIVER Met zwart speelde ik 12-17 omdat de damzet met 26-21 37-31, 27-21 en 38-32, 42x2 na 3-8 zwart een stuk winst oplevert. Kluiver ruilde met 27-21 16x27, 32x12 en 8x17 waarna zwart krachtig kon optreden. Het spel verliep als volgt: 25) 37-32 9-13. 26) 32-27 17-22. 27) 46-41 '.2x31. 28) 26x37 6-11. 29) 37-31 24-29. 30) 10-35 23-28. 31) 41-37 19-23. 32) 31-27 3-9. De schijnbaar sterke zetten 4-9 14-19 worden verhinderd door 38-33 28x39, 27-22 en 37-32. 33) 49-44 18-22. 34) 27x18 13x22. 35) 44- 39 11-17. 36) 50-45 9-13. 37) 45-40?? Sterker is 39-34 en 45x34. De volgende reeks zetten geeft zwart gelegenheid door te stoten, hetgeen winst oplevert. 37) 13-19. 38) 39-34 19-24. 39) 34-30 14-19. Wit raakte in deze toch al verloren stand door gebrek aan tijd de kluts kwijt en speelde 48-43, 22-27. Er zat voor wit niets anders meer op dan zich gewonnen te geven. Ongeveer hetzelfde beeld kreeg men te zien in mijn partij tegen de Amsterdammer Van der Sluis. Na doordrukken met aan vallend spel kwam het volgend eindspel op het bord: B. DUKEL (zwart) <X/XaX/XC/JX77r7r''7C/C7.'7r/ort-rrj~/,- i"xVYXÏX*>OiaOCOOCOOOO VAN DER SLUIS (wit) Wit aan zet vervolgde met 42-38, waarna zwart de volgende winst boekte: 46) 42-38 11-17. 47) 34-30 28-32. 48) 48-42 17-21. 49) 47-41 18-23. 50) 41-36 21-26. 51") 42-37 32x41. 52) 36x47 26-31. 53) 47-41 23- 28. 54) 41-36 28-32. 55) 20-15 31-37. 56) 30-25 27-31. De cijferstand na de 56ste zet van wit is als volgt: Zwart: 4. 19. 27, 32 en 37. Wit: 15, 25, 36. 38 en 43. Na afloop merkten de meesters Herm. de Jongh, R. C. Keller en B. Springer terecht op dat het offer 37-42, 32-37 snel tot winst leidt. 57) 38x27 31x22. 58) 43-38 22-28. 59) 25- 20 37-42. 60) 38x47 28-33. 61) 36-31 33-39 62) 31-27 39-44. 63) 27-22 44-50. 64) 20-14 19x10. 65) 22-18 50-17. En wit gaf zich gewonnen. Oplossingen en correspondentie te zénden aan het adres van de damredacteur, B. Dukel, Wijk aan Zeeërweg 125. IJmuiden. Na een afwezigheid van ruim twee jaar is Georgette Hagedoorn weer eens in het Beverwijkse Kennemer theater opgetre den, ditmaal in het winterprogramma van de katholieke kunstkring „De Keerkring" waarvan het bestuur dus kennelijk streeft naar een even attractieve als kunstzinni ge afwisseling. Georgette Hagedoorn neemt al vele jaren een geheel eigen plaats in op het gebied van de Nederland se kleinkunst. Met haar grote fantasie weet zij onmiddellijk tot de kern van de voor te dragen teksten door te dringen, waarbij het humoristische of navrante ef fect dan met een enkel sober gebaar of een verrassende stembuiging op frappan te wijze wordt bereikt. Vandaar dat bijna elk nummer van haar omvangrijk en af wisselende repertoire als een creatie moet worden beschouwd, mede doordat deze voordrachtkunstenares in wezen een knap actrice is, die elke emotie genuanceerd weet uit te spelen. Daarom is haar pro gramma altijd een weerzien waard, om dat men dan in bepaalde onderdelen nieu we facetten ontdekt, die de toeschouwer bij een vorig optreden waren ontgaan. Zij heeft een verbluffend vermogen tot uit eenlopende typeringen. Maar veelzijdig heid demonstreert zij door met betrekke lijk eenvoudige middelen diverse vrouwen karakters op slag uit. te beelden, niet vol ledig verantwoorde tegenstellingen, zoals de ontroerende asfaltvlinder in „La Char lotte prie la m a inte Marie" van Henri Tus- se tegenover de mallotige mannequin, of de hautain-verveelde mevrouw Van Lees- wijck tegenover de bijna tastbaar ge maakte moederliefde, in een door Marti- nus Niihoff vertaald Zweeds volksliedje. Gelukkig heeft zij n dit internationale programma ook eer. plaatsje ingeruimd voor de Nederlandse auteurs: „Klap eens in je handjes" van Louis Davids en „De Franse gouvernante" van Pisuisse waar van vooral het laatstgenoemde liedje bij uitstek voor deze actrice geschikt bleek. Op haar briljante begeleider Pierre Ver- donck is eveneens al meer gewezen. Hij voelt haar bedoelingen onmiddellijk aan, hij heeft zich tot een volmaakte partner ontwikkeld. Gezamenlijk brachten zij een avond van zuiver artistiek genoegen, wel ke door het helaas niet talrijke publiek op bijzonder hoge prijs werd gesteld. Jan van Dam De Beurs voor Industrie en Middenstand (BIMIJ) zal dit. jaar op het Marktplein in IJmuiden worden gehouden. Zoals men weet sloeg de BIMIJ tot dusver elk jaar zijn tenten op op het uigestrekte terrein aan de zuidzijde van het Marktplein, maar dit zal voortaan niet meer mogelijk zijn omdat nog dit jaar daar begonnen zal wor den aan de bouw van een centraal kan toorgebouw. De BIMTJ zal van 3 tot 10 oktober wor den gehouden. In de eerste ronde van de finale om het clubkampioenschap van Noordholland is het DCY-tiental erin geslaagd het sterke Amsterdamse Jozeph Blankenaar in het Amsterdams schaakhuis een 12-8 nederlaag te bezorgen. Een uitstekende prestatie, waardoor het IJmuider damtiental een grote kans maakt om het clubkampioen schap van Noordholland te behalen. De uitslagen van bovengenoemde wed strijd luiden: 1. W. v. d. SluisP. Roozenburg 11 P. v. HeerdeH. Laros11 R. Berk—T. Tielrooy 0—2 F. JongendijkB. Dukel 11 M. StahlbergP. v. d. Berg 02 A. Den DoopTommy Postma afg. B. BerkA. W. Beukema 11 P. GoezinnenG. Postma 02 O. J. B. v. d. SleenJ. v. Straten 11 N. Riebeek—ir. M. Krijgsman 20 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. Totaal (in voordeel van IJmuiden) 812 De partij A. dén DoopTommy Postma werd afgebroken in remisestand. DCY-ers in vorm De IJmuider damploeg heeft een uitste kende wedstrijd gespeeld. De overwinning kwam dan ook geen moment in gevaar, vooral niet toen v. d. Berg een winnende De enige stoomsleepboot van n.v. Bureau Wijsmuller in IJmuiden, de „Nestor", is dinsdag uit dè havendienst genomen. Het schip, dat begin januari in de nieuwè 1200 pk. sterke „Nestor" een twee keer zo krachtige opvolger heeft "ökregen, is ver kocht aan de algemene aannemingsmaat schappij D. Blankevoort - n Zoon te Bloe- mendaal. Deze maatschappij zal het schip in Amsterdam laten verbouwen en daarna in gebruik nemen voor sleepwerk in de Perzische Golf. De ..Nestor" heeft veertig jaar trouwe dienst bij Wijsmuller achter de rug. Het schip werd i 1919 als de „Hercules" ge bouwd bij de scheepswerf Van der Kuy en Van der Ree te Rotterdam, maar werd in 1920 herdoopt in „Nestor". De sleepboot, •die 153 ton meet en 600 pk sterk is, onder nam voor Wijsmuller in die veertig jaar vele sleepreizen in de Europese wateren en nam deel aan tal van bergingen op de Noordzee en onder de Nederlandse kust. De bekendste hiervan zijn wel de ber gingen van de „Frameggen", „Falcon" en „Cygnet". De „Nestor" was voorts ge durende al die jaren in actie in de haven dienst in IJmuiden bij het assisteren van zeeschepen tussen de sluizen, de pieren en de haven van de Hoogovens. In de oorlogsjaren is de „Nestor" ge zonken. Het schip werd echter door de Duitsers gelicht en weggevoerd naar Duitsland. Na de oorlogsjaren kwam het schip weer voor Wijsmuller in de vaart na een grondige reparatie. Na de verbouwing van de „Nestor" er zal worden overgeschakeld van kolen- stook naar oliestook zal de sleepboot door personeel van n.v. Bureau Wijsmuller in opdracht van Blankevoort naar de Per zische Golf worden gevaren. Op deze reis, die ruim 6500 mijl lang is, zal de „Nestor", die is herdoopt in „Nestor II" tevens twee op elkaar liggende pontons verslepen. combinatie kreeg en G. Postma met een bord vol stukken P. Goezinnen :n de val lokte. Bij deze 4-2 voorsprong kwamen de remise-partijen van Dukel, Beukema, Van Straten en Laros. Deze week wordt, eveneens voor de eer ste ronde, de ontmoeting Gezellig Samen zijn—DSTO gespeeld. Voor de tweede ronde speelt DCY woens dag 4 februari Ihuis tegen het sterke Ge zellig Samenzijn. Maandag 2 februari speelt DSTO thuis tegen Jozeph Blanke naar. De laatste en beslissende ronde wordt woensdag 11 februari gespeeld. Dan heeft in hotel Kennemerhof in IJmuiden de ont moeting DCYDSTO plaats. Destructie dode dieren Velsens gemeenteraad zal in de komende raadsvergadering een beslissing moeten nemen over het vaststellen van een ver ordening op de destructie van materiaal van dierlijke afkomst. Het gaat om het vernietigen van kadavers. Deze verorde ning moet worden vastgesteld als uitvloei sel van de op 15 februari 1958 in werking getreden Destructiewet, die regels bevat voor het onschadelijk maken van ondeug delijk materiaal van dierlijke afkomst door verwerking tot nuttige produkten. In het ontwerp van de verordening heb ben B. en W. het destructiemateriaal in drie groepen verdeeld. Tot de eerste groep behoren ondermeer de doodgeboren slacht dieren, die onbruikbaar moeten worden gemaakt als voedsel voor mens en dier. Tot de tweede groep behoren de kadavers van pluimvee en gevogelte. Voor deze twee groepen is een plicht tot aangifte vastge steld. Voor de derde groep materiaal van dierlijke afkomst, dat na keuring inge volge de vleeskeuringswet voor destructie bestemd is en zich onder beheer van de keuringsdienst of zich onder toezicht daar van bevindt, is van de instelling van een aangifteplicht afgezien. Het voor destruc tie bestemde materiaal moet worden aan gegeven bij het hoofd van dienst, waar onder wordt verstaan de keuringsdieren arts, het hoofd van de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees der gemeente Velsen of diens plaatsvervanger. Advertentie Practische en sterke De nieuwste tapijtsoorten en nu spijkerloos gelegd. Laat u voorlichten in onze modelwoning PEGASUSSTRAAT 14 Geopend alle werkdagen van 2-6 u Vrijdag en zaterdag van 7.30-10 uur. TEL 75*1 MARKTPLEIN 29 Complete woninginrichting De winkeliersvereniging Plan West in Beverwijk heeft dinsdagavond in Het Cen trum haar jaarvergadering gehouden. De opkomst van de leden viel niet te roemen. Uit het verslag van de secretaris, de heer H. Tervoort, bleek dat het aantal leden met zes was teruggelopen en nu 72 bedraagt. De resultaten van de vorig jaar gehouden Sint Nicolaas-actie waren meer dan be vredigend. Het is zelfs gelukt een flink batig saldo over te houden. De penning meester, de heer E. Zijp, deelde mee dat het bestuur het gewenst acht de boeken jaarlijks te laten controleren door een accountant. De leden gingen hiermee ak koord. Alle aftredende bestuursleden wer den herkozen. De heer F. Groot zal voort aan de financiën beheren, terwijl de heer Zijp gewoon bestuurslid blijft. Het bestuur zal de mogelijkheid nagaan de kinderen van de leden deze zomer een uitstapje te laten maken naar de Vlasakkers bij Amersfoort. En wordt een fonds gevormd om het dertigjarig bestaan der vereniging te kunnen vieren. Op tachtigjarige leeftijd is in IJmuiden overleden de heer A. Schol, in leven ge pensioneerd loodsschipper. De crematie van het stoffelijk overschot zal vrijdag 30 januari plaats hebben op Westerveld na aankomst van trein 12.05 uur. Heden aan de markt Vijf trawlers, een logger en zeven kot ters zorgden vanmorgen voor een totale aanvoer van 460 kisten verse vis. Er wa ren 420 kisten schelvis, 380 wijting, 300 gul en kabeljauw, 565 koolvis, 2555 haring, 30 makreel, 130 diversen, 210 schol, 1500 kilo tongen en 880 stijve kabeljauwen. De schepen De trawler Emma IJM 15 (van 15 jan.) zorgde vanmorgen voor 20 schelvis, 300 haring, 15 makreel, 150 wijting, 130 gul en kabeljauw, 300 koolvis, 120 stijve kabel jauwen. De trawler Haarlem IJM 9 (van 14 jan.) was present met 200 schelvis, 100 haring, 150 wijting, 100 gul en kabeljauw, 180 koolvis, 10 diversen, 275 stijve kabel jauwen en 200 kleine kistjes haring. De Thorina IJM 33 (van 15 jan.) was er met 200 schelvis, 55 haring, 20 makreel, 80 wij ting, 70 gul en kabeljauw, 85 koolvis, 5 diversen, 430 stijve kabeljauwen en 60 kistjes haring. De SCH 117 (van 5 januari) zorgde voor 1325 kisten verse haring uit de Ierse Zee De KW 99 zorgde voor 450 haring en 25 diversen ne de VL 153 voor 350 haring. Voor donderdag De grote logger KW 81 is op weg naar IJmuiden met 1000 kisten haring uit de Ierse Zee aan boord. De Job Gouda IJM 79 is thuisstomend uit de Noord met onge veer 600 kisten verse vis, de Sakina Mar tina KW 32 is ook thuisstomend met 600 kisten verse vis aan boord. Met onbekende vangst stomen naar IJmuiden de trawlers Maria van Hattum IJM 10 en de Willem VL 131. Het is evenwel niet zeker, dat al deze schepen donderdag zullen lossen. Oudste schepen Oudste schepen zijn thans: Willem- VL 131 van 1 januari: dit schip vertoeft in de Ierse Zee. De KW-101 Nestor is van 15 januari. De KW 176 van 16 januari, de Pol derman IJM 20. Dirkje RO 53 en Wiron 2 IJM 211 van 17 januari en de Job Gouda IJM 79. Sakina Martina KW 32 en Emma Wilhelmina KW 135 van 19 januari. Voor het buitenland In guldens werd vanmorgen betaald voor: kisten grote zwarte koolvis 96110, kisten kleine kabeliauwmaat zwarte koolvis 65 75. kisten grote kabeljauw 105—150 per 125 kilo. grote schelvis 7686. grootmid del 6874. per 50 kilo (de schelvis was zeer duur), grote kabeljauw 110122. kleine regels 5865. grootmiddel tong 3.203 30. kleinmiddel 3.403.60 tong I 3.303.40 en tong II 3.003.10 per kilo. Op de visgronden De trawlers en loggers om de Noord profiteren van goed weer. De vangsten ziin daarmee niet geheel in overeenstemming, maar kunnen toch nok niet slecht worden genoemd. De schepen vangen gemiddeld en bruto 150 tot 250 manden schelvis, kool vis, haring en makreel per dag. De trawler Vios IJM 24 deed een trek van 60 manden schelvis en wijting, de Jacoba Gezina T-TM 36 ving 50 manden koolvis en wijting in een trek en de Maria van Hattum IJM 10 bofte met een trek van 90 manden. De Postboy IJM 35 daartegenover ving in een trek maar 20 manden schelvis. De trawler Dirkje PO 53 meldde een dagvangst van 150 manden koolvis en wilting. Uit de Ier se Zee kwam geen nieuws. Langs de kust vingen de loggers en kot ters minder tong: 130 tot 150 kilo tongen en 15 tot 20 manden schol en bot per et maal. Bij de Pittboei boekten de loggers en kotters vangsten van 200 tot 300 kilo tongen en 10 tot 15 manden schol per et maal. De botvangsten langs de kust zijn opvallend groot. De trawlers Thorina IJM 33 Medan TJM 57. Amsterdam IJM 28 en Toronto IJM 97 zijn naar zee vertrokken. Voor het binnenland In guldens werd vanmorgen betaald voor: koolvis I 2630, koolvis II 2529 per 50 kilo kisten kleine kabeljauw 100134 per 125 kilo, grote gul 4046. middelsoort 35— Premier en partij-secretaris Kroesj- tsjev heeft gisteren het 21ste congres van de communistische partij der Sovjet-Unie geopend met een rede die zes uur en vijf minuten drnirde. Er werd tweemaal gepauzeerd. De aan wezigen juichten de Russische leider na zijn marathon-rede langdurig en stormachtig toe. 40, torren 3035, witte koolvis 90 per 125 kilo, kleinmiddel schelvis 4960, pennen 4755, braad 4550, wijting 3036 per 50 kilo, leng 92 per 125 kilo, grote tong 3.20—3.30 per kilo, kleine haring 17—18, haring uit de Ierse Zee 2527, makreel 3035 per 50 kilo. Aanvoer van dinsdag 2 kisten tong en tarbot. 1 k. heilbot, 20 k. schar, 2700 k. haring, 90 k. makreel, 480 k. schelvis. 400 k. wijting. 230 k. kabeljauw en gul, 5 k. leng, 5 k. haai. 5 k. ham. 40 k. poon, 400 k. koolvis en 22 k. diversen. Totaal 4400 kisten vis. Het college van B. en W. in Velsen heeft de gemeenteraad voorgesteld om de over eenkomst met de gemeente Haarlem over de levering van gas te verlengen. In deze overeenkomst heeft Haarlem zich bereid verklaard om zo nodig een hoeveelheid gas van ten hoogste 8000 kubieke meter per etmaal aan Velsen te leveren. B. en W. van Velsen zijn van mening, dat de leve ring van dit gas onder bepaalde omstan digheden nog van nut kan zijn. Haarlem heeft geen bezwaar tegen de automatische verlenging van de overeenkomst Het onderzoek onder water door duikers naar de schade aan dé romp van het Libe riaanse vrachtschip, „National Prestige",- dat dinsdagmorgen in een plotseling opko mende-mist op de-betonblokken van de IJmuidense zuideVpier liep, lek stootte en naar de berghaveh werd gesleept, waar het aan de grond is gezet, heeft uitgewezen dat de beschadigingen beneden de waterlijn nogal meevallen. De ruimen zijn droog ge bleven, alleen sommige tanks zijn lekge- stoten. Het lossen van de lading zou vandaag beginnen, zodat de lege tienduizend-tonner donderdag naar Amsterdam zou kunnen worden gesleept om daar in het dok te gaan voor een grondige inspectie en repa ratie. Groninger toneel De Grunniger verainen „De Martinitoren" geeft zaterdag 31 januari in het Hervormd Jeugdhuis aan de Rembrandtlaan te IJmui den haar tweede toneeluitvoering van dit seizoen. Opgevoerd wordt „Trauw den toch Fennechie". blijspel in drie bedrijven door E. Speelman en S. van Wattum. De regie is van de heer L. van Elmpt. Woensdagmorgen is in Beverwijk de pre mie beschikking voor de bouw van 224 wo ningen in hef Beverwijkse gedeelte van het uitbreidingsplan Meerestein van de minis ter van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid binnengekomen. Binnen afzienbare tijd hoopt men met de bouw van deze woningen te kunnen beginnen. Dit is te meer verheugend omdat de gemeenten na 1 januari van dit jaar slechts bij hoge uit zondering toestemming krijgen om premie- woningen te bouwen. Dat de beschikking toch is afgekomen is te danken aan het onvermoeide ijveren van het Beverwijkse college van B. en W. Castricum De vereniging „Het bevloeiingsplan Bakkum" oestaat tien jaar. De vereniging die uit veehouders bestaat die ten behoe ve van hun weidegronden een eigen be vloeiing exploiteren, beleefde maandag avond haar tweede lustrum in de jeugd herberg „De Mantelmeeuw" in Bakkum. De feestelijke bijeenkomst waarop tevens de jaarvergadering werd gehouden, werd onder meer bijgewoond door burgemees ter J. Bosma van Limmen. Ook was de dijkgraaf en oud-dijkgraaf van de Groot- Li mmerpolder aanwezig. De secretaris van de jubilerende vereniging, de heer C. Twisk, gaf een uitgebreid overzicht van hetgeen door de vereniging in de afgelo pen tien jaar werd verricht. Hieruit bleek vooral overduidelijk het grote nut van de infiltratie voor de in dit gebied liggende tuinderijen, die ruim driehonderd hec tare beslaan. De grond levert thans dank zij het ijveren van de vereniging meer en betere produkten op dan vroeger het geval was. WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE De Interkerkelijke stichting voor de psalmberijming heeft een proefbundel, be vattende 110 psalmen in nieuwe berijming het licht doen zien. De werkcommissie van deze stichting heeft op een door ds. P. D. Kuipers gepresideerde persconferentie te 's Gravenhage een uiteenzetting gegeven van de wijze, waarop deze proefbundel is tot stand gekomen. Dr. H. Schroten, in gaande op de geschiedenis der totstand koming herinnerde aan de pogingen om voor de gereformeerde en de hervormde kerken tot één bundel te komen. Door aandrang van kerkelijke zijde en van de scholen werd het daartoe nodige contact gevonden. Toen in 1955 tien psal men waren aangeboden, is de interkerke lijke werkcommissie in november 1956 bij eengekomen, omdat de kerken ertoe had den aangespoord op deze wijze verder te gaan. De arbeid werd in aangename samen werking ook met de dichters ds. J. Wit, prof. dr. K. Heeroma, Schulte Nordholt, Ad den Besten, Van der Molen en Kamphuis voortgezet en zo zijn de thans in de proefbundel samengebrachte 110 psalmen tot stand gekomen. Ds. J. Wit betoogde, dat een nieuwe be rijming noodzakelijk was. Het was zijns inziens niet doenlijk de psalmen in de be rijming van 1773 te blijven zingen. Het restaureren was moeilijker dan men aan vankelijk had gedacht, zodat men vaak tot heel nieuwe voorstellen kwam. Prof. dr. W. H. Gispen merkte op, dat soms hele psalmen moesten worden om gewerkt. De berijming is naar zijn oordeel schriftgetrouw. Ze klopt op de grondtekst en ze behoeft door geen reformatorische kerk wegens strijd met de grondtekst te worden verworpen. Prof. dr. G. Kuiper trad in een beschou wing van de vraag of dichters kunnen op treden als psalmberijmers. Hij beantwoord de die vraag bevestigend. Prof. dr. K Heero ma gaf als zijn opvatting te kennen, dat de opdracht om de psalmen te berijmen tot gedichten aan de dichters is gegeven door de bijbel. De dichters kunnen het omdat ze het moeten, zo zeide hij. De organist-cantor de heer A. C. Schuur man lichtte nog toe, dat de melodieën der psalmen in haar oorspronkelijk ritme zijn gebruikt. Het ritme van 1773 is geheel juist gebleken. Hij merkte onder meer op, dat volkomen onbekende melodieën thans een prachtige kans krijgen om te worden ge zongen Ds. P. D. Kuipers legde er nog de nadruk op, dat de bundel nu in de kerken moet worden beproefd. Ds. F. H. Landsman, zich daarbij aansluitend, kon als zijn ervaring mededelen, dat de nieuwe berijming de jongemensen aanspreekt. In het Concertgebouw te Amsterdam is zondagavond de openingszitting van de Europese Zionisten-Conferentie gehouden waaraan afgevaardigden uit veertien lan den deelnemen. De conferentie duurt tot en met dinsdag. De afgevaardigden werden welkom ge heten door de loco-burgemeester van Am sterdam, mr. A. de Roos, de ambassa deur van Israel in Nederland, de heer H. A. Cidor, en de voorzitter van de Neder landse Zionistenbond, de heer J. Elzas. De directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer W. Eytan, hield een rede over Israels plaats in de internationale verhoudingen. Hij constateerde dat de vrede tussen Is rael en de Arabische staten na tien jaar nog steeds geen werkelijkheid is gewor den. De grote mogendheden zijn tot nu toe onverschillig gebleven voor dit vraagstuk, zei hij. Hij beschuldigde de Arabische lan den er van het vluchtelingenprobleem in hun eigen voordeel uit te buiten. Israel heeft de repatriëring van 100.000 Ara bische vluchtelingen aangeboden, maar het aanbod werd niet aanvaard. Dr. Nahum Goldmann, president van de Wereld Zionisten-Organisatie, hield een rede over „Het Jodendom en het Zionisme op de proef gesteld". Hij betoogde dat Is rael in de afgelopen tien jaar zijn be staansrecht heeft gewezen. Het oprichten van een staat was de eerste stap van het Zionisme, maar het is nooit het doel van het Zionisme geweest. Hij zei van mening te zijn dat het nog vele tientallen jaren zal duren eer de economische, de politieke en de staatkundige positie van Israel is ge consolideerd. Deze consolidatie zal niet mogelijk zijn zolang de Arabische landen niet in vrede met de jonge staat leven. Als taak van het Zionisme zag dr. Gold mann het mobiliseren van de bevolking om de immigranten op te nemen en de staat Israel te gebruiken om het voortbe staan van het Joodse volk te verzekeren. Dr. Goldmann heeft vorige week in een gesprek met de Duitse bondskanselier, dr. Adenauer, aangedrongen op bespoediging van de uitbetaling van schadevergoedin gen aan Joodse oorlogsslachtoffers. Ook het probleem van het antisemitis me in West-Duitsland heeft hij met dr. Adenauer behandeld. De Duitse bondskanselier heeft dr. Gold mann toegezegd al het mogelijke te zullen doen om de afwikkeling der schadeuitke- ringen te bespoedigen en aandacht te zul len besteden aan de antisemitische symp tomen. LONDEN (UPI) Britse artsen hebben vrijdagavond een dertienjarig polioslacht offertje meegenomen naar een panto mimevoorstelling in de hoop hem aan het lachen te krijgen en hem daardoor weer tot normaal ademen te brengen. Een ijzeren long had dat allemaal van Peter Wood overgenomen toen hij tien maanden geleden aan de kinderverlam ming ten offer viel. De medici van het Koningin Mary-ziekenhuis in Londen wa ren van oordeel dat een lachbui de schok- behandeling was die Peter nodig had om zijn longen weer aan het werk te krijgen. Daarom togen twee dokters en twee ver pleegsters met Peter naar het Londense Coliseum waar Tommy Steele en de zan geres Yana de pantomime „Assepoester" van Rogers en Hammerstein opvoerden. Peter kon geen weerstand bieden aan de dwaze capriolen van Tommy Steele, de vroegere rock 'n' roll-koning van Enge land. Hij lachte en lachte. Een verpleeg ster schakelde de ijzeren long uit. Peter merkte er niets van. De lachbuien maak ten zijn borstspieren los en hij ademde ge durende 20 minuten „op eigen kracht". La ter op de avond deed hij dat zelfs veer tig minuten. Terug, in het ziekenhuis werd hij nauwlettend door de dokters onder zocht. Een van hen zei: „Het is een stap vooruit geweest op de weg naar de nor male ademing".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1959 | | pagina 11