Kleinere visafslag is voor Den Helder voldoende BIJENLEVEN SLEPEN EN BERGEN Draverij in Santpoort Havenberichten Jeugdige Duitsers stalen op strand geld van landgenote De Jonge Stem KLIMKOOIEN IJmond-agenda Gemeente komt tegemoet aan de verlangens van Ged. Staten OP TENTOONSTELLING 4 Nieuwe kleuterschool aan Eenhoornstraat Faillissementen Nieuw zeemanshuis in Delfzijl Nieuw schip voor Van Nievelt Examens Woningen voor bejaarden Piet Roozenburg onnieuw komnioen van DCIJ HAARLEMSE POLITIERECHTER Twee maanden en zes weken gevangenis MAT!/. Ds. J. D. Jansen vijftig jaar predikant Nieuw perspectief voor Breskense vissers DONDERDAG 3 0 JULI 19 5 9 Kennemer Kruimels ||p|& PÉÉll IIPHI In het begin van dit jaar aanvaardde de gemeenteraad van Den Helder een plan voor een nieuw visafslaggebouw. Men stelde een krediet van f991.000 be schikbaar. Alleen de V.V.D.'er H. Blom meende, dat de voorgestelde afslag veel te luxueus was. Gedeputeerde Staten zijn ook aan het rekenen geslagen en zij kwamen evenals indertijd de heer Blom tot de conclusie, dat Den Helder met een kleinere afslag zou kunnen volstaan. Thans besloot de raad tegen heug en meug tot aanvaar ding van een nieuw plan, dat een veel klei nere afslag beoogt. Het beschikbaar ge stelde krediet bedroeg f 430.000.-. De heer Blom had in de raadsvergadering in januari - betoogd, dat een grote visaf slag in Den Helder weinig zin heeft. Men zal toch nooit tegen IJmuiden opkunnen en grote schepen zullen in IJmuiden afslaan. Hij zag dan ook een belangrijke factor in de vorming van de vraag. In IJmuiden komen tal van kopers op de vis af. Zij concurreren met als gevolg een oplopende prijs. In Den Helder komen vrijwel geen kopers. De gevolgen blijken uit prijssta- tistieken: in IJmuiden liggen de prijzen vrijwel elke dag veel hoger dan in Den Helder. De gebruikelijke praktijk is dan ook dat in Den Helder aangevoerde vis met vrachtauto's naar IJmuiden wordt ge bracht om daar te worden afgeslagen. De heer Blom betoogde dan ook inder tijd, dat eerste vereiste voor de gezond making van de visafslag in Den Helder een stimulering van de vraag zou moeten zijn. Pas als men de grote handelaars naar Den Helder zou kunnen krijgen zou er een bloeiperiode kunnen komen. Voorlopig zag hij niet in, waarom Den Helder zo'n grote visafslag zou moeten hebben. „Veel te groot" De brief van Gedeputeerde Staten aan B. en W. van Den Helder gaf blijk van een zelfde opvatting. „Het geprojecteerde ge bouw is veel te groot en veel te kostbaar" schreven zij. Zij achten het onmogelijk, dat bij een dergelijke investering een slui tende exploitatie kan worden verkregen. Zij achten de omzetten op de visafslag na melijk veel te laag en waren ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling weinig optimistisch gestemd. „Het komt ons voor", zo schreven zij, „dat het mogelijk moet zijn een eenvou dig gebouw te stichten, dat toch aan rede lijke eisen die aanvoerders en kopers zullen stellen zal kunnen voldoen. Zelfs al zou de aanvoer op de afslag stijgen tot ongeveer drie miljoen gulden, hetgeen Ge deputeerde Staten wel het maximum ach ten, dan nog zou volgens dit college met een gebouw, half zo groot als het oorspron kelijk geprojecteerde, kunnen worden vol staan. Het plan is in Den Helder zodanig ge wijzigd, dat de verdieping is vervallen. Alle aanvankelijk op de verdieping ont worpen ruimten zijn nu ondergebracht op de begane grond van de grote hal. Men heeft de koelcellen, de weegbrug en de centrale verwarming laten vervallen. Op deze wijze is de lengte van het gebouw ge lijk bebleven, hetgeen B. en W. een bete re oplossing vonden dan bij voorbeeld ver korting van het gebouw en een verdieping erop, welke oplossing slechts een geringe besparing in de bouwkosten zou beteke nen. Bovendien zou dan latere uitbreiding zoal niet onmogelijk in verband met de door de Rijkswaterstaat uit te voeren dijk verzwaring onevenredig kostbaar zijn. Voor de bepaling van de benodigde maximale oppervlakte van de visafslag is men uitgegaan van de aanvoeren in het jaar 1952, omdat men de sedert ingetre den daling in de aanvoeren, ongetwijfeld mede veroorzaakt door de buitengewoon ongunstige ligging en outillage van de be staande afslag, niet maatgevend acht. Van de veilingruimte is een deel bestemd voor de visserijschool, welke in het aan vankelijke plan op de verdieping was Het r.k. kerk- en schoolbestuur van de parochie van de H. Gregorius van Utrecht te IJmuiden heeft medewerking van de gemeente Velsen verzocht voor de stichting van een 3-klassige kleuterschool aan de Eenhoornstraat te IJmuiden. Door het schoolbestuur wordt reeds in stand gehouden een kleuterschool aan de Kerkstraat 2 te IJmuiden. De in dit ge bouw beschikbaar plaatsruimte is onvol doende om aan alle verzoeken tot plaat sing te voldoen. Bovendien is de school ten opzichte van de nieuwbouw in het uitbreidingsplan Duinwijk te excentrisch gelegen, zodat niet alleen de afstand van de woning tot de school te groot is ge wonden, maar de kleuters dagelijks ook enige drukke verkeerswegen moeten over steken. Aangezien de aanvraag ook overigens aan de wettelijke eisen voldoet, stellen B. en W. de gemeenteraad voor de gevraagde medewerking te verlenen. De arrondissementsrechtbank te Haar lem, heeft op dinsdag 28 juli 1959 in staat van faillissement verklaard: A. Blokland, fosforceur, wonende te Wormer, Veerdijk 92, rechter-commissaris mr. H. G. Ram- bonnet, curator mr. C. J. Doorenbos, ad vocaat en procureur te Wormerveer, Zaanweg 66. Klaas Stellaart jr., win kelier, wonende te Koog aan de Zaan. Hoogstraat 46, rechter-commissaris mr. H. G. Rambonnet, curator mr. C. J. Dooren bos, advocaat en procureur te Wormer veer, Zaa.nweg 66. C. H. Sijsenaar, vrachtrijder, wonende te Hillegom, Meer straat 164, en aldaar handelende onder de naam Firma Sijsenaar en Van Bree, rech ter-commissaris mr. H. G. Rambonnet, curator mr. A. J. Colijn, advocaat en pro cureur te Heemstede, Heemsteedse Dreef 183. Peter Gijsbertus Rozendaal, auto monteur, wonende te Lisse, Lischbloetn- straat 3, rechter-commisaris mr. H. G. Rambonnet, curator mr. J. H. van Wijk, advocaat en procureur te Haarlem, Kenau- oark 24. Johannes Lambertus Rinkel, scheepsbouwer, wonende te Aalsmeer, Pri mulastraat 80, rechter-commissaris mr. H G. Rambonnet, curator mr. J. W. Rutgers, advocaat en procureur te Haarlem, Nieu we Gracht 51. 'ondergebracht. Rijkswaterstaat wil on der bepaalde voorwaarden de gehele on derbouw van het gebouw voor de gemeen te maken, mits de gemeente in de totale ten behoeve van het rijk en de gemeente te zamen te maken kosten twintig percent bijdraagt. B. en W. zijn in het nieuwe plan niet ge heel tegemoetgekomen aan de wensen van Gedeputeerde Staten. Men achtte het uit een oogpunt van economisch beleid onverantwoord het ontwerp nog verder te verkleinen. Men meende echter erop te kunnen vertrouwen dat het vereenvoudig de plan zal worden aanvaard. Dat was ook de reden, dat de heer Blom thans opmerkte dat het nieuwe plan bijna zijn vishal was. „Het begint erop te lijken", zei hij. Want de heer Blom heeft ongetwijfeld een nog eenvoudiger gebouw tje in zijn hoofd. De andere raadsleden zwegen stil. Zij berustten. Dank zij de finanaciële steun van de in 1958 opgerichte Stichting Zeemanswel zijn Nederland kan de commissie voor het Zeemanshuis te Delfzijl een nieuw cen trum voor varenden stichten. Het tehuis dat volgens een ontwerp zeer modern zal worden ingericht, zal ongeveer 180.000 kosten. Meer dan de helft van de bouw som wordt beschikbaar gesteld door de stichting, die een landelijk fonds van bij dragen van rijk, rederijen en zevarenden beheert. Behalve een bar, biljartzaal en een televisiekamer is een grote zaal voor muziek, toneel- en filmvoorstellingen ge projecteerd. Op de derde verdieping wordt het woonhuis voor de huisvader ingericht en verder zal waarschijnlijk een kegel baan worden aangelegd. Bovendien zullen enige logeerkamers worden gebouwd. Het huidige zeemanshuis is de laatste jaren, vooral door de toeneming van het aantal buitenlandse schepen, veel te klein gewor den. Het is tien jaar geleden in gebruik genomen. Het 6722 b.r.t. metende m.s. „Alamak", dat in opdracht van Van Nievelt, Gou- driaan en Co's Stoomvaartmij n.v. te Rot terdam bij Boele's scheepswerven te Bol nes werd gebouwd, begon vandaag de eerste reis in de geregelde dienst van de Rotterdam-Zuid-Amerika Lijn. De hoofdafmetingen van het nieuwe schip zijn: lengte over alles 151,23 m, breedte op spanten 19,20 m en holte tot shelterdek 11,66 m. De voortstuwing geschiedt door een 7200 pk motor. Het schip kan bij volle bela ding een snelheid bereiken van 16 mijl per uur. Er is accommodatie voor 12 passa giers in vier twee- en vier eenpersoons hutten. De „Alamak" is het eerste schip van een serie van vijf. Het tweede schip van deze serie, de „Alchiba" is dezer dagen bij de Werf Gusto te Schiedam tewatergelaten. Haarlem. Aan de Rijkskvs-eekschool te Haarlem ziin geslaagd voor de hoofdakte-examens (gehele akte): mej. C. C. K. de Jong, Haarlem; mej. Fr. Brassem, Amsterdam; mej. H. E. M. Vegter, Cas- tricum; J. P. v. d. Veldt. Santpoort; A. M. v. d. Bioek, Amsterdam; A. A. van Anrooy, Oudorp. Voor gedeelte A: B. Kersaan, Enkhuizen; F. Fa lser. Den Helder. Voor gedeelte B: B. C. J- Kochx, Noord-Scharwoude; KI. Zwart, Kromme nie; C. J. M. Dominicus, Amsterdam. Utrecht. Frans m.o.-A: Ch. Geus, Haarlem; S. W. Neefjes, Noordwijk; W. F. van Nisius. Aalst; T. Post, Harderwijk; W. Paans, Eindhoven; mevr. R. R. Oldenziel-Knorringa, Amsterdam; mej. J. S. de la Parra. Den Haag. 's-Gravenhage. Huisakte Duits m.o.-A: mevr. L. Meyer-Wollf. Amsterdam; A. A. Torn, 's-Gra- venhage; R. W. Stütterheim, Halfweg; mej. E. Wolff, 's-Gravenhage. Hillegom. Voor het middenstandsexamen van de Middenstandscursus Hillegom zijn geslaagd de dames A. W. Schrijvers en H. A. Schrijvers, Vogelenzang; J. C. Uitendaal, Hillegom en M. G. A Versteege, Bennebroek, en de heren P. War merdam, H. M. J. Willemse en P. J. Zonneveld, Hillegom. Onlangs heeft de gemeenteraad van Vel sen besloten over te gaan tot de bouw van 102 etagewoningen en 6 woningen voor bejaarden te IJmuiden. Verwacht kan worden dat binnenkort machtiging tot de gunning van dit com plex zal worden verleend. Ten aanzien van de woningen voor be jaarden in dit complex, waarvoor finan ciële steun uit 's Rijks kas zal worden toegekend kan in bepaalde gevallen de huur op een lager bedrag worden gesteld dan uit de gewone regelen voor de huur- bepaling zou voortvloeien. Indien namelijk het inkomenpeil van de bejaarden, die deze woningen bewonen, een bepaald be drag niet te boven gaat. kan huurverlagmg worden toegepast van f 100 per jaar en per woning. Het Rijk zal dan de helft van dit bedrag uitkeren, indien de gemeente een gelijk bedrag bijdraagt. In verband hiermede stellen B. en W. de raad voor over te gaan tot het aanvragen en aanvaarden van de bejaardenbijdrage voor de zes te bouwen woningen aan de Schutterstraat te IJmuiden. Piet. Roozenburg is er opnieuw in ge slaagd kampioen van DCIJ te worden. Dit seizoen waren H. Laros en Piet Roozen burg gelijk bovenaan gekomen. Een her kamp van drie partijen was noodzakelijk. De ex-wereldkampioen speelde de beslis singswedstrijd in grootse stijl en klopte de heus niet malse Laros reeds in de eerste twee partijen. Een derde partij was over bodig. De volgorde in de slotstand van het fhoofdklasse) DCIJ-toernooi is: P. Roozen burg, H. Laros, B. Dukel, Theo Tielrooy, Tommy Postma en P. van den Berg. In de komende wintercompetitie om het clubkampioenschap van Noordholland vormt deze groep van zes de kop van het eerste tiental van DCIJ. De staartgroep be staat. uit de spelers ir. M. Krijgsman. K. van den Steen, Leo Binkhorst, A. W. Beu- kema en J. van Straten. BURGERLIJKE STAND VAN HEEMSKERK GEBOREN: Joseohus J., z. van G. de Wit en J. Stengs: Hansje, z. van J. Kars- sies en G. Berghuis te Beverwijk; Glenn J.. z. van E. K. Hardcnberg en C. L. Col man; Cornelis, z. van D. Lindhout en A. F. Boer; Mary. d. van D. F. Frankes en E. S. v. d. Pol; Corrie L.. d. van D. H. Heino en M. H. Scholts te Beverwijk; Elisabeth M., d. van J. M. Beentjes en J. M. Schouws; Anna M. M„ d. van J. Mever en M C. Smit: Jolanda M., d. van A. de Wit en G. G. Sinnige; Jacoba T. M., d. van J. M. Eist en M. H. Beentjes: Carla G.. d. van T. Kuyl en H. T. de Graaf; Johanna M., d. van J. Snijders en L. Fuhler: Petrus C. J., z. van A. B. J. Kramer en G. M. Zonne veld. ONDERTROUWD: J. H. P. v. d. Wijst te Beverwijk en P. A. Beentjes; T. Wil- lems te Beverwijk en M. C. de Jong. GETROUWD: J. Beve te Delft en L. J. Piersma: P. J. Beentjes en C. A. Scholte te Amsterdam; P. G. Vredenburg te Uit geest en M. Bras. Woensdag kwamen in IJmuiden aan: Salvina van Sandvik, gezaagd hout voor Zaandam; Do nets. Archangelsk, gezaagd hout voor Zaandam; Dorestad, Liverpool; IJstroom, Londen; Indus, Hull; Draco, Oporto; Expo, Teignemouth, IJmui den provianderen;-Mellum, Le Havre; Anna Red der. Wismar; Dollard, Londen; Berend N, Shore- ham; Swallow. Londen; Waalborg, Kotka, IJmui den provianderen; Hinde, Londen: Gooiland, Las Palmas; Anja. Den Bosch; Calvijn, Norreborg, Keinrich Parchmann, Norresundet, cellulose los sen Velsen; Inishowen Head, Sapele; Marina G. Parodie, Algiers, erts lossen Buitenhaven Hoog ovens; Krusau. Rotterdam. Donderdag kwamen in IJmuiden aan: Marcella van Rotterdam; Hel, Rotterdam; Francina. New port (Mon.), zout laden IJmuiden; Treglissan, Ta- koradi; Prinses Wilhelmina, Swansea; Vikiwgland. Dakar. Woensdag vertrokken uit IJmuiden: Hoffnung naar Gothenburg; Adara, Trelleborg; Wim 2, Rot terdam; E. Russ, Köping; Peregrine, Harlingen; Ursa Minor, Portsmouth, in IJmuiden geprovian deerd; Anna Elizabeth, Londen, walsmateriaal geladen IJmuiden; Lotus, Londen, stukgoed Wor merveer: Bab T. Karskar, zout geladen IJmuiden; Amigo, Frederiksvaerk, walsmateriaal geladen IJmuiden; Boskoop, Bremen: Zwerver, Alius, ruw ijzer geladen IJmuiden; Expo, Kotka. ge proviandeerd IJmuiden: Martha Ahrens. Ham burg: Minos. Rotterdam: Dotterel. Rotterdam: Trito. Rotterdam; Amyntas, Rottredam; Nieuwe Waterweg. Boulogne sur Mer; Dollard, Porgrunn. Greetsiel. Emden; Vliestroom, Plymouth. Donderdag vertrokken uit IJmuiden: Paul Wes ters naar Antwerpen: Wexford. Boston, stukgoed van Koog aan de Zaan: Anna Rehder, Wismar; Pegasus, Boulogne sur Mer; Aldert L, Karlstad; Energie. Vaesteras; Strabo. Rotterdam; Hubro, La Guaira. Op zondag 12 juli waren vier jeugdige Duitsers, allen uit Keulen, op het strand van Zandvoort. Z\) ontmoetten daar twee meisjes, eveneens uit Duitsland. Zij hadden geen geld meer. Zij waren een dag of vier in ons land en hadden anderhalve dag niets gegeten. Een van het viertal, een 20- jarige chauffeur, zag in de tas van het ene meisje een portemonnaie. De vier Duitsers gingen naar de boulevard en overlegden hoe zij deze portemonnaie in handen zouden kunnen krijgen. Zij keer den terug naar het strand en de chauffeur installeerde zich in de strandstoel van de meisje Een van de andere jongens, een 19-jarige metselaar ging op de uitkijk staan. De chauffeur kreeg de portemon naie te pakken. Er zat 127 in. De porte monnaie gaf hij met 55 aan de metse laar. De rest van het geld hield hij bij zich. De vier Duitsers trokken naar Amster dam, aten overvloedig en keerden terug naar de badplaats, waar zij nog spiegel eieren consumeerden. De officier van Justitie in Haarlem, mr. J. van den Oever, eiste woensdag tegen de chauffeur we gens diefstal twee maanden gevangenis straf met aftrek, tegen de metselaar wegens heling zes weken met aftrek en tegen een 20-jarige isolateur die ook van het geld had geprofiteerd, eveneens zes weken met aftrek. De politierechter, mr. E. J. W. Top, veroordeelde het drietal tot de gevraagde straffen. De zaak tegen de vierde Duitser, een minderjarige isola teur, werd met gesloten deuren behandeld. De chauffeur vertelde dat hij met 44 op zak over de grens was gekomen. Later zou hij van thuis nog geld toegestuurd krijgen. Hij dacht ook in ons land een dag of veertien te kunnen werken. Later had hij inderdaad 35 Mark ontvangen. Vier jaar geleden moest hij in Duitsland drie weekeinden in de gevangenis doorbrengen wegens diefstal van lege bierflessen. De metselaar, die een leel van het ge stolen geld in bewaring had genomen, om dat hij nog het beste met het Nederlandse geld kon omgaan, liep nog in een proeftijd. Wegens diefstal in zijn eigen land, samen met nog acht jongelui, was hij veroordeeld tot een jaar onvoorwaardelijke gevangenis straf en drie maanden voorwaardelijk. De officier van Justitie zei niet meer te kunnen spreken van een kruimeldiefstal. Hij vond zoals in deze tijd nogal eens door Duitse toeristen worden gepleegd, deze diefstal op het strand, waar men in het algemeen wat losser van zijn eigendommen staat en zijn medemens vertrouwt en dan nog ten nadele van landgenoten, in hoge mate bedenkelijk. „Diefstal onder ver zwarende omstandigheden, zeer ongewenste straatroof", luidde de kwalificatie van mr. Van den Oever die de genoemde straffen eiste. De raadsman, mr. F. M. Oberman, meen de dat de jongelui zich in een noodtoestand bevonden. Zij waren met te weinig geld in ons land gekomen en hadden geruime tijd niet gegeten. Hij dacht dat de sociale oorzaak van wandaden als deze gezocht moet worden in het wonderlijk snelle economische herstel van Duitsiand. De jeugd krijgt daar te veel. Ze krijgen te veel zakgeld en vele jongelui hebben een scooter. Zij reizen de wereld rond en zijn moreel vaak niet tegen de moeilijkheden ongewassen. De raadsman bepleitte een voorwaardelijke straf. De politierechter wees op het niet brand schone verleden van de verdachten. Toen hun geld op was, hadden zij naar hun land en ouderlijk huis moeten teruggaan. Hij vonniste conform de eis. Op de grote tentoonstel ling „De natuur thuis", die in september zal worden ge houden in het gebouw Cul tureel Centrum te IJmuiden, zal men ook bijenvolken kunnen zien. De heer J. G. Koning, secretaris van de bijenhoudersvereniging in Velsen, schrijft hieronder (zijn derde artikel) over dit onderwerp: Een in het wild levend bijenvolk is voor huisvesting in hoofdzaak aangewezen op een holle boomstam. In de zeer oude tijden trachtte de toen levende mens reeds een deel van de door de bijen vergaarde honing te bemach tigen. Dit ging met de hem ten dienste staande primitie ve hulpmiddelen niet altijd even gemakkelijk. Beter ging het reeds nadat de mens uitgeholde stukken boomstam, in de lengte ge spleten en opnieuw samen gevoegd, als huisvesting voor de bijen opstelde. Het leven van de bijen daarin verschil de in niets met dat van die in de holle boomstam. De honing kon echter gemak kelijker worden geoogst. Dit was de eerste schrede op het pad van het houden van bijen. De tweede stap was: de bijen als woning een korf te verstrekken van stro rietvezels of wilgen twijgen. Wanneer de strokorf zijn intrede heeft gedaan is niet meer met zekerheid na te gaan. Op de afbeeldingen uit de jonge tijden van West-Europa komt de korf als bijenwoning reeds voor. De invoering van korf was een stap vooruit. De korf is aan de onderzijde open. De raten, gebouwd aan de bovenkant van de korf, afhangende tot aan de onderzijde daarvan, kon den nu tijdens het leven en werken van de bijen op de raten aan een beschou wing worden onderworpen. De ervaren imker van toen had slechts één enkele blik te werpen op dat weinige wat dan zichtbaar was, om veel te weten van wat daar in het verdere (onzichtbare) inwendige, zich afspeelde. De strokorf als bijenwo ning heeft zich in West- Europa gehandhaafd tot voor enkele tientallen jaren. Nog zijn er oudere imkers, ook in ons land, die de strokorf als bijenwoning handhaven. Gedurende al de eeuwen van toepassing van dit soort bijenwoning heeft zich een bedrijfswijze ontwikkeld, waarin tot uiting kwam. dat met de relatief geringe we tenschappelijke kennis van het leven van de honingbij, toch een bij uitstek nuttig rendement werd verkregen. Het vorsen van de mens naar dat wat nog in nevelen is gehuld gaat door. Zo ook bij de oude imker. Het ratenpaleis waarin en waarop de bijen leven en werken, was onverbrekelijk verbonden aan de woning. Wat zich daarin en daarop afspeelde kon niet eerder worden bezien dan nadat de raat van het geheel werd af gesneden. Ook de honing kon niet worden afgenomen vóór dat de bijen waren verjaagd of gedood. Dit alles zal aanleiding zijn geweest om te komen tot een oplossing waarbij de raat in zijn geheel uit de nestruimte kon worden genomen en daarin opnieuw kon worden ingehangen, zonder schade toe te brengen aan het volk. Door het maken van hou ten uitneembare kastjes, waarin losse houten ramen ten behoeve van de te bou wen raten, is ten slotte deze oplossing verkregen. Nu is het mogelijk, raat voor raat uit het nest te nemen en daarin opnieuw in te hangen, zonder al te zeer in te grijpen in het bijen huishouden. Door de inten sief wetenschappelijke on derzoekingen op het gebied van de bijenteelt is de laat ste tientallen van jaren en mede door de meer verkre gen mogelijkheden, verkre gen door de zogenaamde losse bouw van de bijen woning, een bedrijfswijze ontstaan die sterk afwijkt van die, gedurende eeuwen lang gebezigd met de vaste bouw in de korven. Over deze bedrijfswijze in een volgend artikel. Jeugdige zangertjes uit As sen, de leden van het kinder koor „De Jonge Stem" zullen niet van 25 juli tot en met 1 augustus, maar eind augus tus een bezoek brengen aan Velsen-Noord. Vele pleeg ouders zijn nu met vakantie, zodat er onvoldoende onder dak voor de kinderen is. Het bezoek van het kinderkoor wordt door de speeltuinver enigingen De Schulpen en De Meerweiden georgani seerd. Op de reeds bestaande speelplaatsen voor kleinere kinderen in de gemeente Velsen staan traditionele speeltoestellen zoals een. of meerdelige tuimelrekken en klimbogen. Deze toestel letjes zullen altijd blijven voidoen, omdat kinderen graag buitelen en klimmen. Er bestaat echter een speel toestel dat misschien nog meer belangstelling van de jeugd zal ondervinden. Het is volkomen aangepast aan de behoefte tot klimmen en ongevaarlijk. Het toestel heet: klimkooi. Deze klimkooi bestaat uit een groot aantal omhoog lo pende staanders, waartussen dwarsleggers zijn aange bracht. De kinderen kunnen er in vertikale en horizontale richting in klimmen en krui pen. De openingen tussen staanders en dwarsleggers zijn groot genoeg om een kinderhehaam door te laten. Het grote aantal staanders en dwarsleggers geeft het kind gelegenheid zich goed vast te houden. De commissie planning speelgelegenheden voor de jeugd te Velsen beveelt de klimkooi aan voor plaatsing op speelplaatsen voor klei nere kinderen. Het toestel kan worden gemaakt van metaal. De staanders zouden van gelaste vierkante buis en de leggers van ronde buis kunnen zijn. Het is ook mo- KINDERVAKANTIEFEEST Het wordt een prachtig festijn, het kindervakantie- feest van Fivoy en de Brul boei. Drie w< ken lang (3 tot en met 22 augustus) zullen kinderen van boven en be neden het Noordzeekanaal op avontuur uittrekken. Ze zullen op speurtocht gaan, sport beoefenen, zwemmen en verder alles doen wat jonge mensen maar leuk vinden. Daarom is het onbegrijpe lijk, dat nog zo weinig kin deren van bezuiden het ka naal zich hebben aangemeld. Ze worden elke dag van 9 tot 12.30 en van 2 tot. 5 uur verwacht in het Cultureel Centrum, waar de heer Kwakkel ze alles zal ver tellen en ze ook gaarne zal inschrijven. gelijk de klimkooien te ver vaardigen van geschilde boomstammetjes, die door een lakafwerking tegen weer en wind bestand zijn. De commissie zi°t hierin een werk-object voor de Ge meentelijke Werkplaats voor Mindervaliden. In het buitenland ziet men vaak een ander speelwerk- tuig: een van cement en steen gemaakte boot of loco motief De kinderen kunnen er op en er in klimmen. Zij kunnen door de schoorstenen naar binnen en door de an- kerga,ten weer naar buiten klauteren. Is dit iets voor Velsen De afdeling Public Rela tions van de n.v. Bureau Wijsmuller te IJmuiden heeft een nieuwe uitgave het licht doen zien: „Slepen en bergen over de gehele wereld". De uitgave gaat vergezeld van een fotokaart van de sleep boot „Simson". De uitgave is vooral be stemd voor de vele jongeren, die wat meer willen weten over de zeesleepvaart en de berging. Ook omtrent de op leidingsmogelijkheden is een en ander in deze uitgave ver werkt. Het brochuretje ziet er keurig uit. Verlucht met tal van foto's, veelal in volle Liefst zesenveertig paarden komen woensdag 5 augustus aan de start voor het Neder lands kampioenschap korte- baan te Santpoort. De dra verij wordt gehouden op de grasbaan aan de Westlaan. Om de zilveren zweep en dikke geldprijzen. Insiders menen dat de strijd zal gaan tussen zes paarden: Thea Cornelia, Radbout. Partout, Sonja Zora, Q Bascom en Upie Scott P. Maar wie weet wat Vlaamse Gaai doet? Er draaft ook een paard met een bij zondere naam mee: ..Wish you were there". Van Tunen heeft zijn hele leven tussen de paarden doorgebracht. Hij is een van de meest actieve leden van de harddraverijvereniging „Santpoort en omstreken". „Ja, er zit een hoop werk aan het organisei-en van zo'n draverij, maar alles loopt vlot", zegt hij en gaat op weg naar Rijkswaterstaat om het afsluiten van een weg bij het wedstrijdterrein te be spreken. De loting is om halfelf 's ochtends in café De Uile boom te Santpoort. De dra verij begint om 13 uur. De geldprijzen: eerste prijs 1100 gulden; tweede prijs 500 gul len; derde prijs: 300 gulden; vierde prijs 100 gulden: vijf de prijs 75 gulden en zesde prijs 50 gulden. Inmiddels hebben de win keliers van de Hoofdstraat alweer de verlichting laten aanbrengen. De kermis exploitanten zetten hun stands op. Santpoort ver keert nu al in een feestroes. Er worden in de feestweek zeer veel bezoekers ver wacht. actie genomen, geeft het een goed beeld van wat de zee sleepvaart eigenlijk is. Ook aan de havendienst is veel aandacht besteed. De lezer kan in dit boekje duidelijk zien. welk een grote uitbrei ding de vloot van Wijsmuller de laatste jaren heeft onder gaan. In de „Beting", het maandblad van Wijsmuller, staat te lezen .dat voortaan elk bemanningslid uniforme kleding gaat dragen. De be manning van de sleepboot „Friesland", die half juni uit IJmuiden vertrok, was als eerste geheel in het nieuw gestoken en in de loop van juni en juli kregen ook de ODvarenden van de andere sleepboten de battledress, trui, kaki pakken, petten, ketelpakken enzovoorts. De uitmonsteringen voor de ver schillende rangen zijn thans als volgt: kapitein, diploma grote sleepvaart: 4 strepen met krul; kapitein, diploma kleine sleepvaart: 3 strepen met krul; kapitein, ongedi plomeerd: 2 strepen met k-ul; eerste stuurman, diplo ma grote sleepvaart: 3 stre pen met krul: tweede stuur man, gediplomeerd: 2 stre pen met krul: tweede stuur man ongediplomeerd: 1 streep met krul: eerste machinist: 2 rechte strepen: tweede machinist, gediplomeerd: 2 rechte strepen; tweede ma chinist. on ediplomeerd: 1 rechte streep; derde machi nist. gedinlomeerd: 1 rechte streen: derde machinist, on gediplomeerd en elektricien: 1 rechte streep; assistent machinist en marconist met eerste klas-certificaat: 2 ge golfde strepen; marconist met tweede klas-certificaat: 1 gegolfde streep. Zaterdag 15 augustus zal te Wijk aan Zee een bijzondere dag zijn. Ds. J. D. Jan sen zal op die datum gedenken, dat hij vijftig jaar geleden als predikant zijn in trede deed in zijn eerste gemeente: Nieuw- vliet in Zeeland. Er zullen maar weinig predikanten zijn. di° in staat zijn terug te blikken op een halve eeuw van kerkelijk werk. De Nederlands hervormde kerk heeft door de invoering van de nieuwe kerk orde een ander gelaat gekregen. De pe riode, welke hieraan voorafging, heeft een grote verantwoordelijkheid gelegd bij kerkeraad en predikanten. Het predikant schap van ds. Jansen valt hoofdzakelijk in deze tijd en hij heeft gedurende zijn ambts periode enorm veel zien veranderen. Hij heeft vooral zijn aandeel in deze werk zaamheden gehad tijdens zijn ambts periode te Roosendaal (N.B.). Van 1922 tot 1947 heeft hij daar aan de uitbreiding van de hervormde gemeente in een sterk over wegend rooms-katbolieke streek mede leiding gegeven. Aan zijn komst te Roosen daal ging nog vooraf een ambtsperiode van vijf jaar in Zundert, waar hij in 1917 van uit Nieuwvliet werd beroepen. Toen in 1947 het afscheid van Roosen daal kwam wegens de emeritaatsleeftijd, werd hij als hulpprediker naar Wijk aan Zee en Duin geroepen, waar hij gewerkt heeft tot 1951. In de tussenliggende jaren heeft hij nog vele predikbeurten vervuld. In hoge mate actief en vitaal heeft ds. Jansen in Wijk aan Zee het gemeentewerk geleid. Ofschoon ook hier sinds 1951 ver anderingen hebben plaatsgevonden en de kring van gemeenteleden thans niet meer dezelfde is als toen, zullen er nog velen zijn die de vroegere predikant op deze feestelijke dag willen feliciteren. Daarom zal op zondag 16 augustus na de kerkdienst te Wijk aan Zee hiertoe ge legenheid worden gegeven in de consisto riekamer. De gemeenteraad van Breskens heeft besloten om vissers, die zich een modern stalen schip willen aanschaffen, de moge lijkheid te bieden gelden op te nemen tot 70 percent van de totale bouwkosten te gen een rente van vier percent. Daarmee hebben de vroede vaderen een flinke steen bijgedragen tot het op een hoger plan brengen van de visserij te Breskens en tot de zo zeer gewenste modernisering van de vissersvloot. Het betreft stalen schepen, zoals er reeds twee zijn aangeschaft, die 80.000 tot 100.000 kosten en een motor van 120 tot 150 pk. hebben. Volgens de raad heeft de uiterste primitieve outillage van de oude schepen ertoe bijgedragen, dat de animo van de jongeren voor de visserij het nulpunt is genaderd. De nieuwe sche pen zijn zeer modern ingericht met zeer comfortabele bemanningsverblijven. De geldleningen, die verstrekt zullen worden, hebben een looptijd van vijftien jaar, waarbij de gemeente zich garant stelt voor de rente en de aflossing. Ook zullen B. en W. nog een regeling treffen voor de financiering van de verbetering der reeds bestaande schepen. VEILING ONS BELANG Op de veiling van Ons Belang te Castri- cum was woensdag de sortering niet zo heel groot. Een zevental produkten vond echter snel een weg naar de handelaren en via hen zal dus het kopend publiek ook de komende dagen weer kunnen genieten van verse groenten uit eigen omgeving. De noteringen van woensdag waren: sla f 0,12f 0,22; sperziebonen f 0,52f 0,98; snijbonen f0,78—fC,93; capucijners f0.24 f 0,55; bospeen f 0,16f0,26; waspeen f 0,13—f 0,21; sjalotten f0,18—f0,24. KONINKLIJK BRONS VOOR DE HEEP H. BAKKUM De heer H. Bakkum, Kerkstraat 32. Beverwijk, heeft dinsdagmorgen uit han den van burgemeester J. G. S. Bruinsma van Beverwijk de bronzen eremedaille, behorende bij de orde van Oranje-Nassau ontvangen. De heer Bakkum is reeds veer tig jaar bij Van Gelder Zonen te Velsen- Noord werkzaam. VELSEN DONDERDAG 30 JULI Thalia: „Ja, ja die Liebe in Tirol", spe ciale voorstelling, 20 uur. Rex: „Rooney", 20 uur. Alcoholics Anonymous, zaal Abelen straat. van 20 uur af spreekuur. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw: open van 14 tot 16.30 uur. VRIJDAG 31 ÏULI Thalia: „Het geluk ligt op straat", 20 uur. Rex: „Flitsende degens". 20 uur. Raadhuis: spreekuur wethouder van Fi nanciën van 11 tot 12 uur. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw: open van 14 tot 16.30 uur. BEVERWIJK DONDERDAG 29 JULI Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „Carnaval des doods". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Na thalie". VRIJDAG 30 JULI Kennemer Theater, 10 en 21.15 uur: „Ge heim agent-alias de G.rilla". Luxor Theater, 19 en 21 15 uur: „Liana 2, de witte slavin". W. B. Theater, 20 uur: „De ratten van Tobruk". Deken Waarestraat 60 a, 20 uur: „Alco holics Anonymous".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1959 | | pagina 6