Panda en de meester-diplomaat Horen en zien Radio-Moskou over Christus C Ydo c n de Draak"") l LA Misdaad oeh een RENAULT SLOT DEFECT? ZATERDAG 23 JANUARI 1960 11 pi n> ha y De radio geeft zondag T elevisieprogramma De radio geeft maandag Jaai-tcviia wik ra He AANKONDIGINGEN EN NABESCHOUWINGEN Diergeneeskunde T el evisie artiest en in circusvoorstelling voor T uind or p-Oost zaan Kerkelijk Leven Kerkelijk Nieuws Nieuwe verzoeningsdaad tussen gereformeerden en vrijgemaakten Voorlopig geen VRON-uitzendingen J /J" r jvfR x A|_J u l ^r\\ Wvi 1 ROMAN VAN JANE ENGLAND Ruim 83.000 woningen kwamen in 1959 gereed Mloe is het ontstaan Dit woord: BOEK r* nv>«w« 44. De taxi van. Nummer Een reed nu vooraan in de rij van gestolen auto's. Deze vooraanstaande geheime agent was dan ook de eerste, die de woeste krijgers van Sheik Ali Bin Oli zag aankomen. Als er varen diplomaat begreep hij dadelijk, dat er iets mis was. De wilde bewegingen van de krijgers xvaren geen vreugdedansen, hun rauiv geschreeuw geen welkomstkre- ten. En toen het volgend ogenblik hem de kogels om de oren floten, was hij er ze ker van, dat de stemming vijandig was. Menigeen zou hierdoor onthutst geweest zijn en vergeefs hebben gezocht naar een varklaring voor die onvriendelijke be groeting. Maar Nummer Een was niet voor niets de eerste van de geheime agen ten geworden. Ogenblikkelijk begreep hij, dat Archibald Smurk hem in een val had laten lopen. „De sheik schijnt reeds te veel auto's te hebben", mompelde hij, „en nu maakt hij duidelijk, dat hij er niet nog meer bij wil krijgen. Dit moet ik diploma tiek behandelen". Hij stapte uit en liep met grote koelbloedigheid op de sheik toe, die hem met rokend geweer opwachtte. „Gegroet, voortreffelijke sheik!" riep hij, „ik bewonder uw inzicht. Ge hebt dade lijk begrepen, dat auto's zijn om op te schieten. Vandaar, dat ik u hierbij een aantal van die barbaarse voertuigen breng, om als doelwit te dienen bij uw schietoefeningen. HILVERSUM I. 402 m. 8.00 VARA. 12.00 AVRO. 17.00 VARA. 18.30 VPRO. 19.00 1KOR. 20.00—24.00 AVRO. VARA: 8.00 Nieuws. 8.18 Voor het platteland. 8.30 Gevar. progr. 9.45 Geestelijk leven, lezing. 10.00 Amus.muz. 10.30 Gevar. progr. AVRO: 12.00 Lichte muz. 12.25 Sportspiegel en Rallye de Mon te Carlo. 12.35 Orgelspel. 13.00 Nieuws en S.O.S.- ber. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Meded. of gram. 13.20 Gevar. progr. voor de sol daten. 14.00 Boekbespr. 14.25 Dansmuz. 15.00 Euro pese schaatskampioenschappen. 15.15 Omr.ork. en solist. 16.35 Sportrevue en Eur. schaatskampioen- schappen. VARA: 17.00 Gevar. progr. 17.30 Het huis met de gekroonde karnton, hoorspel. 17.50 Nieuws, sportuitsl. en sportjournaal. VPRO: 18.30 Korte Ned. Herv. kerkd. IKOR: 19.00 Voor de jeugd. 19.30 De open deur. lezing. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Radio-bridgedrive 1960, praatje. 20.10 Lichte muziek. 20.40 Anna Karenina, hoorsp. 21.15 Zang. 21.45 Ik herinner mij.., praatje. 22.00 Lich te muz. 22.15 Rct. 22.30 Nieuws. 22.40 Gram. 23.10 Sportuitsl. 23.15 Radio-bridgedrive 1960. praatje. 23.20 New York calling. 23.25 Gram. 23.55 - 24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 8.00 KRO. 9.30 NCRV. 10.00 Convent v. Kerken. 11.30 NCRV. 12.15 KRO. 17.00 IKOR. 19.00 NCRV. 19.45—24.00 KRO. KRO: 8.00 Nieuws. 8.18 Gram. 8.25 Plechtige Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterst. 9.45 Gram. Convent van Kerken: 10.00 Geref. kerkd. NCRV: 11.30 Gram. 11.45 Koor ork. en sol. KRO: 12.15 Actuele geloofsproblemen, lezing. 12.30 Strijkork. 12.55 Act. 13.00 Nieuws. 13.05 De hand aan de ploeg praatje. 13.10 De Wadders, hoorspel. 13.30 Lichte muziek. 14.00 Voor de kinderen. 14.30 Bariton en piano. 15.00 Gram. 15.10 Gitaarspel. 15.25 Kamermuz. 16.00 Sport. 16.30 De profeet van de nabijheid Gods. lezing. IKOR: 17.00 Hervormde kerkdienst voor de jeugd. 17.45 Mensen, lezing. 18.00 Joodse liederen. 18.30 De kerk aan het werk, gesprek. 18.40 Wie oren heeft, hore, NCRV: 19.00 Nieuws uit de kerken. 19.05 Gewijde muz. 19.30 Doe aan mij een teken ten goede, gesprek. KRO: 20.45 U bent toch ook van de partij?, lezing. 20.55 Gram. 21.15 De zoutmijn, hoorsp. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondgebed. 22.55 Muzik. le zing. 23.55—24.00 Nieuws. BLOEMEND AAL. 245 m. 9.30 ds. G. Toornvloet van Bloemendaal. 11.00 ds. G. Toornvliet (uitz. van de dienst voor be langstellenden d.d. 17 januari om 7.30 uur). 2.30 Kinderdienst. 3.30 ds. H. D. Bruggemans van Am sterdam. BRUSSEL. 324 m. 12.15 Amus.muz. 12.30 Wearber. 12.34 Amus.muz. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor de soldaten. 14.00 Opera- en bel cantoconc. 15.30 Gram. 15.45 Sportuitz. 17.00 Sporten nieuws. 17.05 Gram. 17.45 Sportuitslagen. 18.00 Kamermuz. 18.30 Godsdienstig halfuur. 19.00 Nieuws. 19.30 Gram. 20.00 Gevarieerd progr. 21.30 Gram. 22.00 Nieuws. 22.15 Gram. 23.00 Nieuws. 23.05—24.00 Gram. VOOR ZONDAG NTS: 17.4518.45 Eurovisie Genève: Kerkdienst. NCRV: Woorden, waar men langs loopt. 20.20 Filmprogr. 20.55 Progr. over dieren. 21.10 Het re laas van een pleeggezin. 21.50 Dagsluiting. Gez. progr. AVRO KRO. VARA, VPRO: 22.00 Sport in beeld. Advertentie HILVERSUM I. 402 m. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20-24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gymn. 7.20 Gram. 8.00 Nieuws cn orgelspel. 8.35 Gram. 9.00 Gymn. voor de vrouw. 9.10 Gram. (9.35—9.40 Waterst.). VPRO: 10.00 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. 11.20 Voordr. 11.40 Bariton en piano. 12.00 Dansmuziek. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Voor het plat teland. 12.38 Gram. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor de middenstand. 13.20 Instr. trio. 13.45 Wikken en wegen, lezing. 14.00 Gram. 14.30 Een meisje met rood haar. hoorsp. 15.00 Gram. 15,15 Zestig minu ten voor boven de zestig. 16.15 Oude liedjes. 16.30 August Vermeylen overleed 15 jaar geleden... klankb. 17.00 Pianoduo. 17.25 Lichte muziek. 17.50 Mil. comm. 18.00 Nieuws en comm. ,18.20 Lichte muziek. 18.50 Act. 19.00 Parlementair overz. 19.15 Regeringsuitzend.: De Stichting Bevordering Be scherming Bevolking vraagt de aandacht van de Nederlandse noodwacht. Tom Lodewijk, hoofd van de afdeling publiciteit, spreekt over het on derwerp: In de buik van de walvis. 19.30 Cabaret. 20.00 Nieuws. 20.05 Lichte muz. 21.25 Cabaret. 21.55 Veertiendaags maandagavondkron. 22.30 Nieuws. 22.40 Concertgeb.-ork. en sol. 23.55 - 24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 7.00—24.00 NCRV. NCRV. 7.00 Nieuws en S.O.S.-ber. 7.10 Gram. 7.30 Het woord de dag. 7.40 Gewijde muziek. 8.00 Nieuws. 8.15 Radiokrant. 8.35 Gram. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Gram. 9.40 Voor de vrouw. 10.15 Rond om het Woord, theologische etherleergang. 11.00 Gram. 11,30 Quizprogr. 12.00 Fluit en piano. 12.25 Voor boer en tuinder. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Meisjeskoor en instr. ens. 12.53 Rep. Visser- Neerlandia-prijzen voor cultuur en wetenschap. 13.00 Nieuws. 13.15 Praatje. 13.20 Mctropole-ork. 13.45 Gram. 14.05 Schoolradio. 14.30 Gevar. progr. 15.45 Gram. 16.00 Bijbeloverd. 16.30 Kamermuz. 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Voor de jeugd. 17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Regeringsuitzend.: De film in Suriname en de Nederl. Antillen, door M. D. Thijs. 18.00 Orgelconc. 18.30 Gram. 18.50 Open baar kunstbezit, lezing. 19.00 Nieuws en weerber. 19.10 Op de man af. praatje. 19.15 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Orkestmuz. 20.15 Majoor Carla, hoorspel. 21.25 Gram. 21.30 Kamermuz. 22.00 Pari. comment. 22.15 Gram. 22.30 Nieuws. 22.40 Gram. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Promenade-orkest. 23.45 Gram. 23.55—24.00 Nieuws. BRUSSEL. 324 m. 12.00 Filmmuziek. 12.30 Weerber. 12.34 Voor de landbouw. 12.42 Kinderkoor. 12.52 Koersen. 13.00 Nieuws. 13.15 Gram. 14.00 Schoolradio. 15.45 Gram. 16.00 Koersen. 16.06 Voor de zieken. 17.00 Nieuws. 17.10 Lichte muziek. 17.45 Franse les. 18.00 Gram. 18.20 Voor de soldaten. 18.50 Sportkroniek. 19.00 Nieuws. 19.40 Gram. 20.00 Ork.conc. 20.40 Kunst- kaleidoscoop. 20.55 Ork.conc. (verv.). 21.30 Amus. muz. 22.00 Nieuws. 22.15 Kamermuz. 22.5523.00 Nieuws voor de zeelieden. ADEM WERKWOORD Utrechts Nieuwsblad noemt Nevil Shute een „weergaloos verteller, die adem loos wist te boeien". Wat mij betreft acht ik de (even tuele) ademloosheid van zijn lezers toch wel belangwekkender. VORM Het Nieuwsblad van het Noorden heeft een splinternieuwe vorm ontdekt, constaterende dat „Jan Pesman in blakende vorm" was. i EED Uit de filmrubriek in de IJ m u i - der Courant verneem ik: „woensdag en donderdag ioorden wij gewikkeld in een criminele zaak onder de titel „Mijneed". Mei niet gezien. Stan (mijn eigen Huygens) schrijft in De Telegraaf over een beeld houwer die tegen vastgroeien is: „dat is iets waarvoor hij zich wil waken". „Zich waken" is trouwens op zich zelf al moeilijk genoeg. TRAAG Hoe traag het bouwen in Haarlem geschiedt bleek wel uit dit kopje in Haarlems Dagblad: IN NOVEMBER 8636 NIEUWE HUIZEN Dat wordt dus nog 6676 jaar wach ten. ^Illl Talaritis II# Het KRO-programma van gisteravond werd geopend met de rubriek „Gasten boek", waarin Louis Frequin een bijzon der interessant, maar helaas wat kort gesprek had met Mirjam Gerzon en dr. Hans Weiblinger over het antisemitisme. „Testplaat" was gewijd aan de liefhebbe rijen en beroepen van een aantal Neder landse meisjes, die op een wat stuntelige manier ondervraagd werden en die in de meeste gevallen hun antwoorden evenmin zorgvuldig formuleerden. Dick de Vree nam ons vervolgens mee naar de kliniek van heelkunde der grote huisdieren van de faculteit der dierge neeskunde in Utrecht., waar prof. dr. S. R. Numans als een rustig gastheer het een en ander vertelde over de euvelen, waar aan paarden zoal kunnen lijden en waar voorts enkele belangwekkende operaties werden uitgevoerd, die door de camera- lieden bijzonder nauwkeurig werden ge volgd. Jan Cottaar getooid met een koddig berenmutsje gaf in zijn rubriek „Van onze sportredacteur" vervolgens zijn in drukken weer uit Noorwegen, waar in Hamar de Nederlandse schaatsenrijders zich voorbereiden op de Europese en wereldkampioenschappen. Hij had daarbij de beschikking over een filmpje, waarop weliswaar alle rijders kortere of langere tijd voorkwamen, maar waarin we die Nederlanders slechts heel even op de schaats aan het werk zagen. Pater Leopold Verhagen nam tenslotte op de hem bekende wijze de Epiloog voor zijn rekening. Beeldschermer Als de 27-jarige Linda van Olffen, script girl bij de VARA-televisie, haar zin krijgt, zal Ko van Dijk op 2 februari spreekstal- meester zijn in circus Strassburger, dat gastvoorstellingen geeft in Theater Carré te Amsterdam. En als de acteur geen con tractuele verplichtingen heeft voor die avond, zal hij er zijn, evenals vele andere bekende kunstenaars, die het circus-pro gramma tot een bijzondere belevenis hopen te maken. Linda van Olffen, geboren en getogen in Tuindorp-Oostzaan, kwam op In de Sovjet-Unie, waar de Grieks-Ka tholieke kerk (zoals dat in het gehele Oos ten gebeurt) de geboorte van Christus en het feest van Driekoningen op één dag, 6 januari, viert, heeft radio-Moskou op de vooravond van het feest „een kerstbood schap" uitgezonden. Daarin is onder meer gezegd: „Het Russische volk heeft het sprookje uit het Evangelie over Jezus Christus, die nooit bestaan heeft, niet nodig. De mensen in de Sovjet wachten niet op de genade van God. Zij laten zich bij de opbouw van hun leven leiden door de marxistische-leninistische theorie over de ontwikkeling van de maat schappij. Het geluk heeft de Sovjet-mens niet te danken aan God, maar aan zijn eigen werk en aan de wijze leiding van de communistische partij". Vervolgens ging radio-Moskou te keer tegen het feest van de christenen. Zo werd onder anderen gezegd, dat in de kapitalis tische landen de overheersende klasse, waaronder de geestelijkheid, het geplun derde volk de zeer goedkope troost van de Heiland opdringt. „Presidenten, koningen en andere hoge autoriteiten spreken kerstboodschappen uit en roepen op tot christelijke naasten liefde. De kapitalisten en de priesters ver zekeren de mensen, dat Christus geleerd heeft zich zonder morren aan de onder drukkers te onderwerpen, hen lief te heb ben en voor hen te bidden. Zij leren hun zelfs om hun vijanden lief te hebben. Maar hoe, zo vraagt Radio-Moskou zich af, kun nen de oorlogsinvalieden, de weduwen en moeders, die in de oorlog hun man of zoon hebben verloren, de Duitse fascisten lief hebben en voor hen bidden?" Radio-Moskou besluit de toespraak door op te merken, dat de leer zijn vijand lief te hebben een passieve leer is, een nadeel voor de werkende mens. „Het sprookje over Christus is zelfs schadelijk voor de communistische maatschappij, omdat zij de mens in zijn ijver om de wereld om zich heen te veranderen, hindert". Antwoord van de Paus Paus Joannes XXIII heeft ongewoon scherp gereageerd op de bovengenoemde Russische kerstboodschap. Vooral omdat het niet zijn gewoonte is om zich in felle bewoordingen uit te drukken, heeft de toe spraak van de Paus tijdens de algemene audiëntie op de dag van Driekoningen in Rome en daarbuiten een grote indruk ge maakt. „Het is toch wel erg, dat na twee duizend jaren van wetenschappelijk on derzoek en betrouwbare controleerbare overlevering er nog steeds mensen zijn, die de persoon van de Goddelijke Verlos ser als een verzinsel beschouwen en de boeken van het Nieuwe Testament als een goedkope fabel". De Paus vroeg zich af hoe een voor het Christendom zó denigrerende boodschap van radio-Moskou te rijmen is met de her haaldelijk verkondigde wens om tot een vreedzame samenleving te komen. In zijn toespraak tot de pelgrims noem de de Paus de basis van het christendom het geloof in Christus, in de Verlossing en in de Heilige Schrift. De katholieke dag bladen van Italië hadden al op de beledi gende uitlatingen van radio-Moskou ge reageerd. Maar nu de Paus persoonlijk en met zichbare ernst over deze zaak sprak kreeg de audiëntie op het feest van Drie- Advertentie „DE SLEUTELSPECIALIST" Lange Veerstraat 10 - Tel. 11493 - Haarlem het idee een circusvoorstelling te geven ten bate van de slachtoffers van de waters nood. Carré-directeur Karei Wunnink ver klaarde zich onmiddellijk tot medewerking bereid en de dames Strassburger boden het gehele programma van het circus aan, compleet met dieren en artiesten. Joop Doderer, Jan Blaaser, Dora Paulsen, Rob van Reyn, Johnny Kraaikamp, Tobi Rix, Aart Brouwer en het orkestje „De Roete- toeters" onder leiding van Cees de Lange hebben hun medewerking toegezegd. koningen een heel speciaal karakter, zo bericht het katholieke Nederlandse Pers bureau. Antisemitisme Uit een hoofdartikel, getiteld „Haken- kreuze", in het grote te Hamburg ver schijnende weekblad „Sonntagsblatt", waarvan dr. Hans Lilje, de bekende evan gelische bisschop van de kerk van Hanno ver, hoofdredacteur is, nemen wij het vol gende fragment vertaald over. In Engeland, waar ook hakenkrui sen op synagogen werden geschilderd, kon een hoge rechter het zich veroorloven te zeggen, dat men ze moest afwassen en vervolgens gaan theedrinken. Deze onbe vangenheid missen wij; we reageren aller gisch. Antisemitische uitingen zijn bij ons, in tegenstelling tot Frankrijk, België, Ne derland, Noorwegen en de Verenigde Sta ten, belast met het bloedige voorteken van de totale vernietiging der Joden zoals het nationaal-socialisme die heeft bedreven. Hoe zou een volk anders kunnen (en mo gen) reageren, waarvoor het verleden nog zé drukkend tegenwoordig is en welks he den, wegens het verleden, van buiten af met wantrouwen wordt bezien!" De schrijver van dit hoofdartikel zegt dan verder dat men anderzijds de wanda den van enkele domme, halfvolwassen vle gels ook niet te gauw mag zien als een dreigend teken van weer aanwakkerend an- ti-semitisme. Na te hebben gewezen op en kele algemene kortstondige rages, zoals het vernielen van stoelen bij jazz-concer- ten, vraagt hij zich af waarom nu juist een in een dergelijke rage aangebracht hakenkruis per se onmiddellijk en uitge breid anti-semitisme zou moeten bewijzen. „Wanneer we zo besluit dr. Lilje geneigd zijn eerder van een golf van klad- ders dan van anti-semitisme te spreken be tekent dat niet, dat we het overgebleven bezinksel van anti-semitisme zouden ont kennen. Dat is er, maar zijn kenmerk lijkt vooral te zijn, dat het zich openbaart als een complex van verdringing en ver borgen lafheid. Ongetwijfeld vragen tegen woordig maar al te weinigen zich af waar om zij destijds vrijblijvend de „Juda-ver- recke"-affiches zijn voorbijgelopen. Ach ter de opwinding en hun hartstochtelijk neen tegenover hetgeen zij als nieuwe on heilssymptomen vermoeden, klopt nog een slecht geweten". Ned. Herv. Kerk Beroepen te Slochteren J. Teunekes te Zandeweer. Chr. Geref. Kerken Beroepen te Murmerwoude D. Slagboom te 's-Gravenzande te Nieuwpoort G. Blom te Meerkerk. De kerkeraad van de gereformeerde kerk van Overschie heeft een stap onder nomen, die van belang kan zijn voor de hereniging met de vrijgemaakte kerken. Hij heeft namelijk aan ds. W. Borgdorff, thans vrijgemaakt gereformeerd predi kant te Baarn, maar in 1944 nog belijdend lid van de gereformeerde kerk in Over schie, een brief gezonden, waarin hij zegt, dat het onjuist is geweest, dat in de ver gadering van 10 oktober 1944 werd beslo ten het verzoek van de heer Borgdorff om toelating tot het Heilig Avondmaal, af te wijzen. De kerkeraad van Overschie schrijft, dat deze beslissing de betrokke ne een oorzaak van verdriet moet zijn ge weest; hij betuigt zijn leedwezen over het geval en verzoekt hem daarvoor vergiffe nis te schenken. Ds. Borgdorff heeft de kerkeraad mee gedeeld, dat hij met vreugde van deze mededeling heeft kennis genomen en dat zij bij hem concreet maakte, dat de schuld wederzijds is, omdat het van vrijgemaak te zijde de kerkeraad niet gemakkelijk is gemaakt. Ds. Borgdorff merkt op er vast van overtuigd te zijn, dat wat in zijn ge meente te Baarn is geschied ten aanzien van toenadering en wat nu in Overschie is gebeurd, een werk is van de Heilige Geest en dat dit geesteswerk zich zal voortzetten. De Vrije Radio-Omroep Nederland (V.R.O.N.) heeft opnieuw met tegenslag te kampen. Hoewel de advertentie-acqui siteurs hadden bekendgemaakt dat op 23 januari met de uitzendingen van het in de Noordzee liggende schip zou begonnen worden, is er voorlopig nog geen sprake van dat de V.R.O.N. in de lucht komt. Van de directie vernamen wij dat het tot zendschip in te richten lichtschip de „Bor- kumriff" nog steeds in Emden ligt. De ra diozender zou reeds aan boord zijn. Men verzekerde ons, dat de onderdelen voor deze zender zonder moeilijkheden tegelijk met andere elektronische artikelen uit Nederland naar Duitsland zijn vervoerd. De oorzaak van de vertraging zou vol gens de commerciële directeur, de heer Slootmans, liggen in de inbouw van vier dieselaggregaten, die voor de elektrische energie moeten zorgen. Deze apparatuur bleek meer ruimte te vragen dan aanvan kelijk was vrijgemaakt en thans is men doende met het slopen van een stoomke tel om deze ruimte alsnog te verkrijgen. De heer Slootmans verwacht dat de V.R.O.N.-zender over veertien dagen voor het eerst te horen zal zijn. Hij meent drie dagen nodig te hebben om een juiste zend- sterkte te kunnen bereiken, vervolgens zal een week lang grammofoonmuziek wor den uitgezonden en pas daarna zal men er toe overgaan reclame-teksten in te lassen. V y- 2425. Ydo liet de stad achter zich en ging op weg. Een man hield hem aan en hief waarschuwend de vinger op. Ga niet daarheen, jongen! riep hij. Daar dreigt je het grootste gevaar! Ik weet het, dank u wel, antwoordde Ydo. Maar toch wil ik gaan en met mijn eigen ogen zien, of het waar is van die draak. Natuurlijk is het waar! zei de man. Mijn buurman heeft het monster toch zelf gezien? Wees verstandig en blijf hier, in de stad kan je niets gebeuren! Maar Ydo bleef erbij en zei, dat hij ging. Dan moei je 't zelf maar weten! zuchtte de man. 30) Het is helemaal geen kletskoek, zei Jsabelle som ber, zij meent het. En in ieder geval wil ik je niet helpen om Rob te benadelen. Ik dacht er alleen aan, dat als jij weg zou zijn. Rob misschien aan het werk zou gaan. Ik geloof zelfs dat hij dat doen zou, maar ik ben er niet zeker van In ieder geval ben ik nu al van idee veranderd en zal ik je niet meer helpen om weg te komen. Je praat, zei Julie bedaard, op een zeer kin derachtige manier. David Baxter zal toch willen weten wat er met mij gebeurd is. Isabelles gezicht kreeg een geheimzinnige gesloten uitdrukking en Julie was er zeker van. dat zij een fout had gemaakt. Zij had David niet moeten noemen. Maar het was toch absurd Wat kon Isabelle doen om David te beletten hierheen te komen? Bovendien zou de politie, wanneer die bij toeval van die schiet partij hoorde, toch zeker uit eigen beweging wel wat ondernemen. Zij besloot om, hoe dan ook, David een boodschap te sturen. In ieder geval, meende zij, zou er toch wel gauw wat gebeuren. Misschien zou Burgoyne wel hier heen komen, zodra de regen ophield. Die regen! Zij haatte die, daar zij daardoor van de wereld afgesloten was. Isabelle staakte haar op en neer wandelen en zei op kinderlijke toon: Ik kan me niet begrijpen, wat er met Rob gebeurd is. Als hij geprobeerd heeft om de rivier over te steken., ik maak me ongerust. Ik verwacht, zei Julie onverschillig, dat hij naar de Kantani Club gegaan is. Neen, zei Isabelle snel, daar zou hij niet heen gaan. Julie gaf geen antwoord. Zij trok een oliejas aan en ging naar de deur. Laten we naar mevrouw Timball gaan, zei zij kortaf. Toen zij buiten kwamen, was het alsof er een com pact gordijn van regen uit de hemel viel. Haar haar was onmiddellijk doorweekt. De andere hutten leken bijenkorven, die zichtbaar waren door een sluier heen. Zelfs de hond zwierf niet rond. maar had een schuil plaats opgezocht. Isabelle kwam dicht achter haar aan en toen zij in de buurt van de eethut kwamen, greep zij Julie bij de arm. Zij weet het niet van David Baxter, zei ze angstig. Vertel het haar niet. Ik zal het haar zeker vertellen, zei Julie beslist, er moet haar heel wat verteld worden. Als je het haar vertelt, zei Isabelle met gespannen stem, zul je alleen maar heel wat kwaad doen. Julie rukte zich los en liep dooi'. Het was niet zo gemakkelijk om mevrouw Timball iets te vertellen. Zij zat in de eethut, die vochtig en muf rook en de hond lag aan haar voeten. De hut was vrij donker en het was moeilijk om haar gezicht te zien, maar Julie meende, dat zij flauwtjes glimlachte. Waar is mijn zoon? vroeg zij. Dat weet ik niet, zei Julie en het kan me ook niets schelen. Het zou jammer zijn. als hem iets overkwam, zei mevrouw Timball zachtjes... Dat was een bedreiging, dacht Julie, een directe be dreiging, die haar op de een of andere manier ver schrikte. Zij wist, dat het verkeerd was om bang te zijn. Zij kon zich ook geen voorstelling van enig rechtstreeks gevaar maken, maar toch was zij bang. Zij zei bij zich zelf, dat de oude vrouw de een of andere vorm van hypnose toepaste en sommige dingen opzettelijk een si nistere klank gaf, maar dat het niets te betekenen had. Ten slotte, zei Julie zeker wel voor de honderste keer bij zichzelf, leven we in de twintigste eeuw en niet in de middeleeuwen. Er komen politiepatrouilles op deze farm, die weten, dat ik hier ben. Ik weet, dat het een afgelegen plaats is, maar wat dan nog? Toch had zij het angstige idee, dat de oude vrouw krankzinnig was en wel op een afschuwelijke en gevaarlijke manier. Dat zou mijn schuld niet zijn, gaf zij ten antwoord en zij voelde onmiddellijk, dat zij wederom een fout had gemaakt. Zij moest zich niet op het defensieve, maar op het offensieve instellen. Mevrouw Timball begon opnieuw te praten. Op een kal me berekenende manier zei zij: Natuurlijk kunnen er verschillende dingen gebeurd zijn. Rob kan naar Kantani zijn gegaandat keur ik af. Hij geeft daar geld uit, wat hij zich niet permitteren kanen ver koopt mijn vee om zijn schulden te betalen. Zij maakte met haar hoofd een beweging als een uitschietende slang in de richting van de zwijgende Isabelle, toen zij dit zei. En Julie realiseerde zich, dat noch Isabelle noch Rob er maar het geringste idee van had, dat de oude vrouw op de hoogte was. Isabelle antwoordde niet. Natuurlijk, ging mevrouw Timball voort, is het mogelijk, dat hij verdronken is. Maar dat betwijfel ik. Hij is acht uur weg. Als hij soms naar Kantani gegaan is en daar de trein naar Salisbury genomen heeft, dan zou dat zeer ongelukkig zijn., voor iedereen. Dan zal ik iets moeten doen. Het kan me niets schelen, waar hij is, zei Julie roekeloos of wat u wilt doen. Ik wil weg. Ik wil hier niet blijven. Mevrouw Timbal! boog haar hoofd en knikte even in de richting van de deur. Je bent volkomen vrij, zei ze beleefd, om te gaan als je dat wenst. Ik vrees alleen, dat ik je geen tran sport kan aanbieden. Rob heeft het ene paard en ik voel me niet geroepen om je het andere toe te vertrouwen. En het zou nutteloos zijn, indien je probeerde om de muildieren te rijden. Maar als je wilt gaan lopen, is er niemand, die je zal tegenhouden. David Baxter., begon Julie, maar mevrouw Tim ball viel haar in de rede. David Baxter, zei ze, heeft een kogel in zijn schouder. Hetgeen hem voor een hele tijd buiten ge vecht stelt. Hij zal zijn gespioneer een beetje moeten opschorten. En ik hoorde, dat Burgoyne op zijn farm geheel van alles afgesneden is. De rivieren zullen nqg in geen dagen vallen. Isabelle maakte een gesmoord geluid en haar tante wendde zich tot haar. O, ja, ik weet er van, Isabelle, zei zij. Ik weet meestal wel van alles af. Jij en Rob praten veel te hard en te veel, als jullie in de schuur aan het argumenteren zijn. Maar ik weet toevallig ook, dat David Baxter in dit geval niets doen zal. Hij zal er niet de politie inhalen, als dat het is, waar jij je ongerust over maakt. Hij heeft andere pijlen op zijn boog, maar daar heeft Rob geluk kig nu voor het ogenblik een stokje voor gestoken. Zij keek Julie een beetje zuur aan. Als mijn zoon gek genoeg is om nog met je te wil len trouwen, merkte zij op, dan zul je met hem trou wen. Daar zal ik voor zorgen. Kletskoek zei Julie hard en op wanhopige toon. Er viel werkelijk niets anders te zeggen. Maar het klonk tenminste in haar eigen oren dapper en uitda gend. Zij keerde zich om en liep de deur uit. Ze ging terug naar haar eigen hut, wreef het haar met een handdoek droog, hing de kletsnatte oliejas aan een spijker en ging op bed liggen. En toch kan ik het volhouden, zei zij hardop. Zij krijgen mij er niet onder. (Wordt vervolgd) In 1959 zijn, volgens voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statis tiek, 83.400 nieuwe woningen gereed geko men. In december waren het er rond 9.400 tegen 8.396 in december 1958. a dverlentie Automobielbedrijf HARDEBELT Rijksstraatweg 249 Telefoon 57455 Haarlem-Noord Het woord boek is hetzelfde als beuk. In de 17e eeuw zijn uit het oosten van Nederland allerlei eu-vormen in het Hollands doorgedrongen die soms de oudere oe-vormen verdrongen, soms dubbelvormen deden ontstaan. Daar bij hoort beuk. In woorden als boek vink (in de beuk levende vink) en boekweit (om de gelijkenis met de beukenoot) is de oe-klank bewaard. Naast elkaar vindt men: genoegen en geneugte; boek en beuk. De oudste be tekenis van boek is: beuk, schrijftafel tje van beukenhout. Dan gaat het woord ook: letter en in het meervoud: geschreven stuk betekenen. In het Middel-Nederlands gebruikt men voor letter het woord boekstaf (stafje, stok je uit beukenhout, waarin runen wer den gesneden). Dit woord leeft nog voort in boekstaven Tacitus verhaalt dat de Germanen hun runen sneden in takken van vruchtdragende bomen, dus b.v. beuken. Langzamerhand pas y^crijg^boel^^ijrmTuidig^^etekenis^^

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 11