Wall Street bezint zich op nieuw begrotingsbeleid VELPON V SCHEEPVAART Koersfluctuaties aan de Beurs van Amsterdam Effecten -en Geldmarkt De beurs Nederlandse industrie geeft hoopgevend beeld Koopt Unilever aandelen pakket Vlisco? Indian Airlines bestelt vijf Friendships Investeringsaftrek wordt niet opgeschort Shell maakt 19 miljoen hogere winst Amsterdamsche Bank 14 dividend 12 Motorenfabriek Thomassen 6 interimdividend Voor goede on duurxnmo vlooren vloeren EDELHOUT DE PRODUKTIE VAN RUW STAAL VAN DE E.G.K.S. IN 1959 Kort economisch nieuws uit binnen- en buitenland ZATERDAG 23 JANUARI I960 (Van onze financiële medewerker) De flauwe stemming van Wallstreet, welke ook deze week weer is gebleken, wekt de indruk dat de omvangrijke koersstijging, daar in het afgelopen jaar aan vooraf gegaan, voor geen gering deel aan inflatieverwachtingen is te danken geweest. Er is immers in de Verenigde Staten niets te merken van een conjunctuuromslag, die een terugtocht van de New Yorkse effectenbeurs zou wettigen, integendeel, de meeste berichten spreken van een groeiende activiteit in het bedrijfsleven, het voornemen tot grotere investeringen by de ondernemingen en zelfs de in 1959 sterk verminderde exporten beginnen weer iets toe te nemen. Als men zoekt naar de oorzaken van de koersdaling gedurende de eerste weken van het nieuwe jaar, moet men vermoedelijk terechtkomen by de hernieuwde voornemens van de Amerikaanse regering, een ver dere waardevermindering van de dollar te voorkomen. Een van die middelen is de begrotingspolitiek. Voor het op 1 juli 1959 geëindigde dienstjaar heeft de begroting een tekort van 12 a 14 miljard gelaten, voor 1959-1960 wordt een klein overschot geraamd, maar voor 1960-1961, dat dus op 1 juli nog moet beginnen, wordt thans door Eisenhower een surplus van meer dan 4 miljard begroot, dat voor de ver mindering van de staatsschuld zal worden aangewend, die tot bijna 300 miljard, dat is weinig minder dan 2000 per hoofd van de bevolking, is opgelopen. Als de Newyorkse effectenbeurs deze overigens gezonde begrotingspolitiek met een forse koersdaling begroet, moet wel de conclusie volgen dat de vrees voor of de hoop op een nieuwe inflatie een van de belangrijke stuwkrachten voor de jongste hausse is geweest. Er is echter meer dan eens op gewezen dat de koersstijging, welke in 1959 plaats vond, de perken wel te buiten ging, zoals ook wel blijkt uit het minimale rendement, dat de Amerikaanse aandelen opleveren. De Amerikaanse regering poogt ook bij het Congres toestemming te krijgen voor een verhoging van het renteplafond, waar door het mogelijk zou worden de grote vlottende schuld te consolideren. Sa neringsmaatregelen, hoe heilzaam ook, snijden altijd hier of daar in het vlees en consolidatie van vlottende schuld betekent een binding van aanwezige geldmiddelen, welke met een stijging van de rentestand gepaard gaat en tot verminderde indus triële activiteit en bestedingsbeperking kan leiden. Het is dan ook ongetwijfeld mede de vrees voor deze eventualiteiten, die de Newyorkse beurs, dat wil zeggen de hou ders van aandelen tot bezinning heeft ge bracht. Want nu reeds bedraagt het rende ment van industriële obligaties in de V.S. meer dan 6V2 percent, dat is circa 4 per cent meer dan dat van vele aandelen en als een hoge rentevoet en een krachtige inflatiebestrijding zijn te wachten, voelt men zich vooreerst bij obligaties veliger dan bij aandelen. Men ziet hoe de publieke opinie snel kan veranderen. Daar komt voor de V.S. nog iets bij. De staalstaking is wel geëindigd, maar niet zonder zware offers van de staalonder- nemingen. Niet alleen worden de lonen per 1 december 1960 en per 1 oktober 1961 op nieuw verhoogd, maar ook overigens zijn belangrijke concessies aan de werkgevers afgedwongen. Uit de cijfers van de handelsbalans ziet men duidelijk dat de V.S. in 1959 ten op zichte van vele artikelen terrein hebben verloren auto's, textiel en andere con sumptiegoederen en de betalingsbalans heeft de weerslag daarvan ondervonden. Terwijl in 1957 op de handelsbalans nog een overschot van 8 7 miljard werd ver kregen, ging dit cijfer in 1958 tot 8 5V2 miljard terug, terwijl het in de 12 maan den, geëindigd 30 juni 1959 niet meer dan S 4,4 miljard heeft bedragen. Deze en dergelijke indices nopen de re gering tot grote voorzichtigheid, waarbij zij in de precaire positie verkeert rekening te moeten houden met de komende presi dentsverkiezing en dat tevens grote de fensieuitgaven (bijna de helft van de be grotingsuitgaven ad 8 84 miljard) en een sterke economie nodig zijn om Rusland de baas te blijven. Er is herhaaldelijk op gewezen dat de positie van Europa en ook die van ons land in vele opzichten gustiger is dan die van de V.S. Deze week heeft zowel de minister van Financiën, als de directie van de Rotterdamsche Bank in haar jaarver slag zich weer in bemoedigende termen over de economische vooruitzichten van >ns land uitgesproken, al ontveinst men zich niet dat door de toeneming van de voorraden en de grotere investeringen bij de bedrijven, zomede door de stijging van de consumptie als gevolg van de loons verhogingen, het grote saldo op de Neder landse betalingsbalans in 1960 aanmerke lijk zal slinken. De Amerikaanse economie en de be oordeling daarvan oefent in Nederland uiteraard grote invloed uit en met name de internationale aandelen staan dan ook onder de druk van de flauwe stemming in Wall street. Het sterkst speekt dat bij de aandelen Koninklijke, die een Amerikaans fonds zijn geworden. Men mag zich gelukkig prijzen dat de Amsterdamse beurs overigens een meer gematigde waardering voor de aandelen aan de dag heeft gelegd dan die te New York. Had het buitenland in 1959 niet zo veel belangstelling voor de Nederlandse aandelen getoond (de aankopen bedroegen ca. 1 miljard) dan zouden de koersstij gingen hier veel minder groot zijn geweest. Naarmate de berichten over het jaar 1959 inkomen en dividenden worden aangekon digd. blijkt trouwens wel dat de resultaten in vele gevallen de koersstijging der aan delen rechtvaardigen. Ook hier is het echter de vraag of het beroep op de kapitaalmarkt van het be drijfsleven en dat van de overheids lichamen, tezamen met de particuliere be stedingen, na verloop van tijd geen nieuwe spanningen zal oproepen. Dat de gevaren hiervoor scherp onder de ogen worden gezien kan de houders van effecten in deze dagen een hart onder de riem steken. Nu de oppositie tegen het bestuur van P. F. van Vlissingen en Co's Katoenfabrie- ken te Helmond hun aandelen aan de n.v. hebben verkocht vraagt men zich af wat er met dit pakket aandelen gaat gebeuren. Het is mogelijk dat er onderhandelingen worden gevoerd over een overdracht aan Unilever, welk concern voor de groep Uni ted Africa behoort tot de grote afnemers van Vlisco-produkten. Of de aandelen in derdaad in het bezit van Unilever zullen overgaan is niet zeker. Vlisco heeft voor de ingekochte aande len (circa 35 percent van het kapitaal) een prijs betaald, die zich rondom de beurs koers (circa 600) bevindt. Het is te ver wachten, dat deze stukken niet op de markt zullen worden gebracht, zodat wordt voor komen dat er een voortdurende druk op de koersen zou ontstaan. Bij het naar bui ten treden van de Vlisco-controverses be woog de koers van de aandelen zich tegen de 200. Sindsdien heeft zich dus een scher pe stijging voorgedaan. De directie van de n.v. Motorenfabriek Thomassen in De Steeg deelt mede, dat het bedrijf in het afgelopen jaar goed bezet is geweest. De opdrachten moesten veelal tegen scherp concurrerende prijzen wor den verkregen, hetgeen een nadelige in vloed uitoefende op de winstmarge. Daar in 1959 een grotere omzet bereikt kon wor den dan in 1958, werd ondanks de concur rerende prijzen een lichte stijging in de be drijfsresultaten verkregen. Over het boek jaar 1959 zal vanaf maandag 25 januari 1960 een interim-dividend van 6°/o onver anderd beschikbaar worden gesteld. Over 1958 werd in totaal 12°'o dividend betaald. Advertentie HAARLEMVdW-wlo 2g^ in miljoenen ton 'De ontwikkeling van de. totale produktie 1950-51 52 -53 54 55 56 57 58 59 Duitsland Frankrijk Italië België Luxemburg Nederland De produktie van rUiv staal in 1959 bevond zich op recordhoogte. In alle KSG-landen nam de produktie toe. In Duitsland met meer dan 13%, in België met 6,8°/o, in Frankrijk met 3,7%, in Italië met 7,8°/o, in Luxemburg met 8,4°/o en in Nederland met bijna 16%. Advertentie Lijm en plak alles met van Ceta-Bever De Indiase luchtvaart maatschappij In dian Airlines Corporation, heeft te New Delhi een contract getekend met de n.v. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigfabrie ken Fokker voor de levering van vijf Fok ker F 27 Friendships. Tevens heeft de In diase maatschappij een optie verkregen op nog vijf toestellen van hetzelfde type. In de afgelopen vier maanden hebben nu in totaal vier nationale luchtvaartmaat schappijen besloten de Fokker F 27 Friend ship aan te schaffen. Thans zijn in totaal 68 Friendships bij de Nederlandse vlieg- tuigenfabriek besteld, waarvan er inmid dels dertig zijn afgeleverd. In zijn Memorie van Antwoord op de be groting 1960 deelt de minister van Econo mische Zaken mede geen aanleiding te zien tot het buiten werking stellen van de investeringsaftrek. Volgens de méést recente prognose voor 1960 mag dit jaar niet worden aange merkt als een jaar van conjuncturele overspanning. Het peil van de werkloos heid, de verwachte situatie van de kapi taalmarkt en ook het saldo van de lopen de rekening van de betalingsbalans vol gens de jongste raming 700 miljoen) acht de minister bevredigend. Het geraamde netto-inkomen van de Shell Oil Company en al haar dochter maatschappijen die geheel haar eigendom zijn heeft over 1959 147,4 miljoen dollar be lopen, zo werd door de maatschappij' be kendgemaakt. Hier staat tegenover een totaal van 128.583.000 dollar over 1958. Dit is een herzien cijfer in verband met het feit dat men met ingang van 31 december 1958 overgegaan is tot een andere politiek inzake afschrijvingen. Het inkomen beliep 2,43 dollar per aan deel over 1959 tegen 2,12 dollar over 1958, een en ander op basis van 60.573.368 uit staande aandelen op 31 december 1959. In de heden gehouden vergadering van de raad van commissanssen van de Am sterdamsche Bank n.v. is besloten aan de eerlang uit te schrijven algemene verga dering van aandeelhouders voor te stellen: 1) een dividend uit te keren van 14 per cent op de gewone aandeelen (12 percent). 2; de heer C. André de la Porte, plaats vervangend directeur der vennootschap, te benoemen tot directeur. Klacht tegen Renault De firma Kaiser-Frazer of Israel Ltd. heeft bij de rechtbank een klacht ingediend tegen de Franse automobielfabriek Renault wegens de be slissing van Renault haar samenwerking op te zeggen wat betreft de produktie in Israel van de Dauphine. De Israëlische firma, een dochteron derneming van de Amerikaanse Kaiser-Frazer. eist ongeveer zeven miljoen gulden schadever goeding. Pianoconcentratie Om de grotere concurrentie op de Euromarkt, vooral van West-Duitsland, beter het hoofd te kunnen bieden, hebben twee grote Franse piano- fabrieken, Era)"1 O-nveau. tot fusie b<"-,r>ten. Brits-Spaanse samenwerking op kerngebied Engeland en Spanje hebben te Madrid een overeenkomst getekend voor samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van kern energie, zo is door het Britse ministerie van Bui tenlandse Zaken bekendgemaakt. In 1957 heeft Engeland een dergelijk akkoord met Italië geslo ten en in 1959 met Japan. Arendskerk 22 te Dar Es Salaam verwacht. Aalsdijk 23 tc Djeddnh. Alcor 23 tc Montevideo. Alchiba 22 240 m. n. St. Paulsrock n Rio de Jan Alkmaar 22 te Teesprot. /\st.erope 22 280 m. z.o. New Vork n. Nederland. Achilles 22 te La Guaira v. Curacao. Aldabi 22 te Santos verwacht v. Las Talmas. Abbekerk 22 te Singapore. Abida 22 v. Avonmouth te Swansea. Alamak 22 te Sydney. Algol 22 tc Antwerpen. Amerskerk 23 te Adelaide. Amsteldijk 22 te Le Havre. Asmidiske pass. 22 Bcachyhead. Alkes 23 te Rotterdam. Aegis 23 tc Curacjao. Akkrumdijk 22 dw. Flores n. Antwerpen. Alioth 22 v. Puerto Cabello n. Guanta. Alkaid 23 te Vitoria. Appingedijk 22 te Swansea. Aagtedijk 22 10 m. z.w. Capri n. Port Said. Acrriaea 22 170 m. z.w. Cocos eiland n. Mena. Area 22 105 m. o. Madeira n. Punta Cardon. Argos 22 200 m. n. Villano n. Oran. Almdijk 22 540 m. w. Azoren n. Le Havre. Arkeldijk 22 600 m. z.o. Kp. Race n. Halifax. Axeldijk 22 70 m. o. Key West n. New Orleans. Billiton 23 te Bahrein. Batjan 22 200 m. n.o. K. Canaveral n. L. Charles. Rfinggai 22 v. Bombay n. Madras. Bantam 22 te Londen. Blitar pass. 22 The Brothers n. Damman. Bonita 22 v. Puerto Limon n. Laceiba. Breda 22 v. Amsterdam, 23 te Rotterdam. Hispania 22 100 m. z. Finisterre n. Sluiskil. Bali 22 140 m. z.o. Koseil n. Suez. Borneo 22 16 m. n.w. Guernsey n. Port Said. Bosco 22 v. Bahrein n. Basrah. Boskoop 22 1000 m. z.w. Flores n. Curacao. Crania 22 80 m. n. Natal n. Curacao. Casamance 22 te Rouen. Ceres 22 te San Antonio verwacht. Caltëx The Hague 22 v. Cochin n. Bombay. Caltex Nederland 23 te Port Sudan. Caltex Pernis 22 215 m. o. Aden n. Abadan. Camerounkust 22 tc Freetown. Camphuys 22 te Port Swettcnham. Castor pass. 22 Gibraltar n. Rotterdam. Cities Service Valley Forge 22 v. Bandar Mashur naar Philadelphia. Colytto 22 v. Panamakanaal n. Curacao. Calt. Eindhoven 22 200 m. z.z.o. Djeddah n. Suez. Camitia 22 205 m. w.z.w. Gibraltar n. Bombay. Ceronia 22 400 m. 0.11.0 Saigon n. Singapore. Cradle of Liberty 22 515 m. o.n.o. Zanzibar naar Philadelphia. Calamares 22 920 m. z.w. Azoren n. P. Libertador. Cinulia 22 70 m. n.n.o. Paramaribo n. Curacao. Doris 22 op Mississippi n. New Orleans. Dorestad 23 te Punta Cardon. Dahomeykust 22 130 in. z. Dakar n. Amsterdam. Daphnis 22 1300 m. w.n.w. K. Verd. oil. n S. Cruz. Delft 22 155 m. z.w. Azoren n. Londen. Eenhoorn 23 te Istanbul. Esso Nederl. 22 1220 m. z.w. Terceira n. Fawley. Esso Rotterdam 23 t.e Port Said. Eemdijk 22 te Antwerpen verwacht v. Hamburg. Eenhoorn 22 70 m. z.z.w. Izmir n. Istanbul. Gooiland 22 v. Las Palmas n. Amsterdam. Gaasterkerk 22 v. Amsterdam, 23 te Rotterdam. Gaasterland 21 te Amsterdam. Giessenkerk pass. 23 Port Sudan n. Akaba. Grootekerk pass. 22 Ouessant n. Vlissingen. Hilversum 23 v. Bremen n. Hamburg. Hydra 23 te Antwerpen. llersilia 23 le Curacao v. Kingston. Hector pass. 22 Kp. De Gata n. Alexandrië. Hathor 22 v. Amsterdam. 23 tc Rotterdam. Heelsum 22 te Le Havre. Hera 22 120 m. z.z.w. Wight n. Rotterdam. Isis 22 t.e Port of Spain. Ivoorkust 22 te Antwerpen. Ittersum 22 210 m. o.z.o. Cayenne n. Curacao. Jason 23 tc Kingston. Johan van Oldenbarnevelt 22 te Port Said. Java 22 te Bandar Shapur. Johannes Frans 23 te Callao. Kinderdijk 23 te Galveston. Kopionella 23 te Rotterdam. Kennemerland 22 v. Recife n. Salvador. Koningswaard 21 350 m. o.n.o. Bavbad. n. Curacao. Kabylia 24 te Curacao verwacht. Korovina 25 te Curacao verwacht. Kryptos 22 v. Miri n. Singapore. Kamperdijk 22 te Hamburg. Katelysia 22 te Singapore. Kylix 22 te Thameshaven. Karimun 22 v. Djeddah n. Aden. Kaap Hoorn 22 300 m. z.z.o. Pitcairn n. Curacao. Karachi 22 te Antwerpen n. Middlesborough. Kellia 22 125 m. z.z.w. Mona n. Cablmas. Leiderkerk 23 te Antwerpen. Lelykerk 23 dw. Kuria Muria n. Muscat. Leto 23 in Panamakanaal n. Japan. Lcmbok 23 te Dar Es Salaam. Lekhaven 22 140 m. z.o. F. Noronha n. L. Palmas. Leopoldskerk 22 te Antwerpen. Lcuvekerk 22 v. Bushire n. Suez. Lindekerk 22 te Marseille. Laarderlcerk 23 te Rotterdam. t.oosdrecht 22 v. Rotterdam n. Marseille. Lissekerk 23 te Marseille. .aurenskerk 22 100 m. z.z.w. Ouess. 11. Marseille, harenberg 22 1240 m. o.n.o. Martin, n. F. de France. Merseylloyd 22 tc Karlshamn. Mi tra 22 v. Liverpool n. Curacao. Musilloyd 22 ten anker rede Semarang. Maasdam 22 v. Rotterdam n. New York. Moordrecht 22 183 m. n.n.o. Finisterre n. Swansea. Maas 22 ten anker Weser n. Bremen. Mississippilloyd 22 330 m. z.z.o. Azoren n. P. Said. Slot 8/1 Gisteren ACTIEVE AANDELEN A.K.U 526% 520% Bergh Jurg 286 285 gb. Van Berkel 310 g.b. 306 gb. Calvé Delft 761 730% Deli Mij f 203.50 195 Fokker 327 g.b. 311% Ford 419 g.b. 411 Van Gelder 266 264 gb. Hoogovens 830 g.b. 812 gb. Müller N.B 392% 384% Ned. Kabelfabriek 466 g.b. 450 gb. Philips 805'/: 789% gl. Philips Pref 300 290 Unilever 792% 766 Wilton-Fijenoord 241 228 Billiton le 461 445 Billiton 2e 390 g.b. 383 Dordts. Petr 793% 772% Dordts. Petr. 7% Pr. 794% 772 Kon. Petr. 1 20 169.50 166 Kon. Petr. 5 (20 168.80 165 Kon. Petr. 50 a f 20. f 168.70 164.60 1. Moeara E 1435 b. Moeara E. 1 Wb Moeara 4 Wb 2260 2275 b. H.A.L 175% 172 Java-China Pak 166 169 gb. K.L.M 1 115.80 112 K.N.S.M. NB 201 '/e g.l. 193% Kon. Paketv 151% 153% Stv. Nederland 188 181 Niev. Goudr 169 g.l. 160 v. Ommeren 271 g.l. 266 Rotterd. Llovd 168 164 Scheepv. Unie 169% g.l. 164'/: gl. OBLIGATIES Nederland 1959 4'/2. lOOVw 99'/i« Nederland 1959 41/.. 983/m 91 Staffell. 1947 3%-3 92% g.l. 97% gl. Tnvesteringcertif. 3 97%n g.l 967% Investeert. 1962-64 3 98% 977% B.N.G. Won.b '57 6 109% 109% B.N G. W.b. '58/59 4% 99% 98% Z.-Holl. 1956 4'/, 98 99 B %G 1958 5% 103% 103% B.N.G. W.b. '52 4%. 95% 97% B N.G. rentesD 1952 156 160 A.K.U. 1944 3% 997% 97 Alb. Heijn w.obl. '55 4 122% Coöp. melkc. 1951 4 99 b. 99 b. Phil. 250-1000 '51 4 95 95 PEOEM 1-2 1957 6 108% 108% Convert, obligaties A.K.U. 4 185% 183 Billiton 5 160 158% Boeke Huidek. 4'/ 111 1. 109 1. Borsumij 3% 86% 85% Ketien 4 223 Utermöhlen 4 143% 140 Ver. Mach. 1000 5 166 161 Premieleningen A'm (c en a) '33 100 3 id. Pr.obl. '51 id. 2 id. 1956-3 id. 2'/: R'dam 1957 id. 2% Z.-Holl. 1957 id. 2'/2 AANDELEN Beleggingsmfjen H B B. bel. d. 1/1 pb. Wereldenergie Interunie (50 Robeco I 50 Unitas 150 Ver. Bez. v. 1894 50 Can. Gen. Fund. c.v. Chem. Fund. c.v. Mass Inv. Tr. c.v. Tel. Elec. Fd. c.v. Bank-, krediet- en verzekeringswezen Amst. Bank HBU. c.v Ned. Middenst.b Ned. Overzee B R'damsche B. Slavenb. B Twents. B. 5-1000 c.v. CULTURES Cult. Bank Amst. Rubber H.V.A Senembah Besoeki fab Javasche cult Ngombezi cult N.I.S.U Vorstenl. 250500 Handel en industrie A.I.M.E Alb. Heijn Alg. Norit Alkmaar Mach Amstelbr Amst. Ballast Amst. Droogd A.N I.E.M. N.B Becht Dyser Beeren Trie Bergh. papier B Blijdenst. 1000 Bols Likeur Borsumij 1000 Breda Mach Brocades Bronswerk B Bührmann Pap Bijenkorf Centr. Suiker Cobra Curag. H. Mij Demka Dikkers Co Slot 8/1 Gisteren Slot 8/1 Gisteren 91 86% 98% D.R.U 115% 114% 82% 82'/: 220 225 897% 90 192% 191% 97 97%« 143 142'/: 93% 92% 502 500 154% 151 Fittingfabr 116 Gerofabriek N.B. 1727 1730 419 425 410 409 Gist- Spir 326 Grofsmederij 182% 182% 202 198 Güntzel en Sch 173% 173% f 229.50 225 H a gem ei j er f 537.50 530 Havenwerken 191 195 f 120.50 119 444 432 15 15 Heem, v. d 238% 232 12 ex ïm 13% 13% 510 507 17 16% Hero Cons 176% 166 Hevbr.-Zéland 237 231 490 1. 481 Holl. Kattenb 118% 117'/: 342% 340 Holl. Beton 350 238 237 475 465 1. 167% 168% Hoogenbosch 231 234 177 170 gb. ex 267 269 299% 301 396 388 181% 179'/: 180 173 279% 279% Int. Gew. Bet 230 242 S 246 1. 522 45 44% Ketien K Zw 445 131% 126% 184% 188 174% g.l. 173'/: 310 303 624 g.b. 615 1. 253 257% 288 280 64 70% K. N Zout 709% 677 29'/: 235 234'/: 180 187% Kromhout Mot 182 183 317 312 K.VT 346 346 5% 5% Leeuw Paoier 254% 247% 384 380 b. 146 148 278 273 117'/: 116% 400 400 I, Gel Delft 243% 243 668 660 562 b. 200 Mee] Ned Bak 440 b 401 500 510 Meteoor Retnn 220 216 371'/* 372 Naard Ch F 338 331% 342 336 404 405 b. 56% 55'/: 186% 178 204'/* 208 181'/» 177 117% 117% 161 156 b. 264% 262% Nvma 134% 135% 160 159 Niiverd -ten Cate 346 339'/: 530 530 Oranieb 383 380 b. 70% 68% Overz Gas NB 280 276 b. 298 485 318 305'/: 231 230 157 167 1721 168% 468 452 347 346 441 442 Rott. Drgd 640 633 308'/" 305 Rouppe v d. Voort 140% 140 284 274 Rutten's Bier 184 V 183% 179 175% 150 146 310 295 Riisdijk 310 310 359 346% Schelde N B 250 260 Schokbeton A B. Schol' Aard Schuttersveld Sikk Lak A B Simon de Wit Smit Transf Smuld. Mach Snaarnest 5-1000 Spanjaard Stokvis 500-1000 St sninn Tw T B Maninen Thnm Drijver Th om Mf 500 Thom Hav Tw Kabel Tw O H I.Tnil 1000 eert. 7 c.pr Unil 1000 6 c nr. Unil. 1000 an 4°/n c.pr Union Riiw Utermöhlen TTtr. Asnhalt Veen Sninn Ver. Zwolsman Ver. Blik Ver. Mach Ver Touw Victoria Bisc Vihamii Vliss. Katoen Vredest Rtibb Vromen Pan Walvisehvaart Wernink's Bn Wessanen Wit's Textiel "'vers' Tnd Zaalberg Z. -Hol! Bier Zwanenburg-Org. Ver Staten Am ENKA Am Motors Am Sum Tob Am. T&T. 5-10 $100 Anaconda Atch Ton Bothl Steel Cities Serv. 10 5 10 Curt Wright. Du Pont Nem. 10 5 Gen Electr Gen Motors Kenne. Copp N.Y. Centr. Railr. Norf. West. Railw Proct Gamble Repub St Shell Oil St. Oil N J Texas Inst U.S. Steel Canada Can Pac. Railw Int. Nickel Slot 8/1 140 253 596 250 298 1(17'/: 469 141 229 170 182 685 342 185 432 b 72 14814 b. 12614 89'4 238 281 330 441 151 29914 238 210 152 575 400 312 12614 162 293 164 12714 ■w/2 570 32"/.» 90'4 15V, 82 66 28% 54 >4 48% 30'4 358 94'4 591B/1« 9714 10014 7114 81 49*4 169'4 9511/i« 26*4 106 Gisteren 141 550 250 588 265 '/a 290 109 465 138 226 169'/: 181 329' a 190 423 7314 14714 12694 89'/in 23514 270 325 440 15214 294 2277/2 310 207 151 Vi 595 381 319'/ 12294 164 290 16.5 350 124 275 563 31% 86-34 81 69% 25*4 5334 48 29 b. 2457/2 8994 52 95% 101 84% 69% 7994 4834 167% 93 26' 102 Naess Commander 23 v. Napels n. Tripoli. Nieuw Amsterdam 23 te La Guaira. Nestor 22 v. New York n. Curacao. Neder-Waal 23 te Bangkok. Nanusa 22 110 m. o.z.o. Sabang n. Singapore. Oranje 22 v. Colombo n. Suez. Ouwerkerk 22 te Dakar. Oostkerk 22 dw. Burlings n. Marseille Orestes 22 350 m. ri.o. Azoren n. Le Havre. Ootmarsum 22 65 m. w. Key West n. Jacksonville. Prinses Irene 23 te Tampa. Prins Frederik Hendrik 23 te Antwerpen. P. G. Thulin 22 80 m. w. Aruba n. Cristobal. Prins Willem III 22 v. S.Juan dol Sur n. Launion. Fendrecht pass. 22 Kreta n. Napels. Phllippia 23 te Thameshaven. Pr. Willem George Fred. 22 v. Tel Aviv n. Haifa. Prins Willem II 22 te Londen. Prins Willem V 23 te Tel Aviv. Prins Alexander 22 v. Rotterdam n. Antwerpen Prins Joh. Willem Friso 22 v. Rotterdam n. Antw. Prins Willem IV 22 v. Beyrouth n. Lattakia. Philine 22 30 m. n.o. Bone n. Mena. Pr. Fred. Will. 22 800 m. w.z.w. Scillys n. Halifax. Pygmalion 22 v. Mersin n. Tunis. Rotterdam 23 te Port of Spain. Rijndam 22 370 m. o. New York n. Southampton. Radja 22 v. Bremen n. Hamburg. Roepat 22 v. Penang n. Colombo. Rondo 23 te Mombasa. Rotti 21 te Cast.anas. Rijn kerk 22 te Rotterdam. Reza Shah The Great 22 v. Port Said n. Lavera. Ridderkerk 22 v. Suez n. Bahrein. Roebiah 22 93 m. z. Pnnnag n. Cbittagong. Riouw 22 290 m. w. Minicoy n. Aden. Stad Rotterdam 23 te Bona. Stad Utrecht 22 950 m. o.n.o. B'muda n. Baltimore. Stad Amsterdam 23 te Vlaardingen. Stad Leiden 22 110 m. z.w. Bermuda n. Hamburg. Stad Dordrecht 22 180 m. o.n.o. Algiers n. Huelva. Stad Maassluis 22 250 m. z.z.w. L. Palm. n. Pepel. Stad Schiedam 22 te Savona. Stentor 22 900 m. z.w. Azoren n. Amsterdam. Straat Maegelhaen 22 450 m. n.o. Tristan naar Rio de Janeiro. Scheldelloyd 22 te Davao. Sumatra pass. 22 Kp. Guardafui n. Djibouti. Samarinda 22 te Lissabon. Siberoet 23 te Malakka. Stad Arnhem 22 dw. Dakar n. Freetown. St rat Clement 22 v. Lor. Marques n. Durban. Saloum 22 115 m. z.w. Villa Cisneros n. Bordeaux. Statendam 22 te New York v. Port Au Prince. Senega'kurl 22 70 m. z.z.w. Finisterre n. A'dam. So'on 22 200 m. z.o. Azoren n. Point a Pitre. Schelpwijk 22 485 m. n.w. Recife n. Buen. Aires. Sommelsdijk 22 663 m. w. Scillys n. New York. Steven 22 te Izmir v. Istanbul. Sarpcdon 22 v. Charleston n. Baltimore. Texe'stroom 23 te Amsterdam. Tamara pass..22 Dover 11. Abadan. Tiba 22 v. Buenos Aires n. Santos. Tarakan 22 v Makassar n. Semarang. Tweelingen 22 v. Rotterdam n. Narvik. Telamon 22 v. Aruba n. Maracaibo. Togokust 22 t.e Novoredondo. Teueer 22 400 m. o. Luzon n. Manial. Tiikampek 22 540 m. w.z.w. Manilla n. Manilla. Utrecht 22 110 m. o. Muscat n. Belawan. Vlieland 22 40 m. z. Kuria Muria n. Fao. Vist 22 440 m. w.n.w. Kp. Henry n. Norfolk. Waikelo pass. 22 Ras Hafun n. Mukalla. Witmarsum 22 360 m. w.z.w. Ouess. n. Le Havre. Wieldrecht 22 500 m. z.w. Flores n. Rotterdam. Woensdrecbt 22 200 m. z. Dakar n. Le Havre. W. Alton Jones 22 dw. Pto. Rico n. Newport N. Willemstad 22 390 rh. n.w. Lichtschip Suriname naar Paramaribo. Westertoren 23 v. Geelong n. Mena A1 Ahmadi. Wonosari 22 v. New York n. Genua. Zaanlcerk 23 v. Genua n. Port Said. Tuiderkerk 23 te Antwerpen. Zeeland 22 250 m. o.z.o. Bangkok n. Bangkok. KLEINE VAART Areas 22 v. Rotterdam n. Philippeville. Atlas 22 v. Aalborg n. Aarhus. F'cvo 21 v. Denia n. Lissabon. Phidias 22 te Rotterdam n. Patras. Kaap Falga 20 v. Zaandam te Rotterdam. Ponza 20 v. Bergkvara te Karlshamn. Tilly 20 v. Amsterdm te Oxelosund. Joost 20 v. Raumo te Norrsundet. Kaap St. Vincent 21 v. Kralingseveer n. Kolding. Elsa 21 v Aarhus n. Vestervik. Ank T 21 v. Stugsund n. Skutskaer. Admiralengracht 20 te Hamina. Bloemgracht 20 te Helsinki. Lijnbaansgracht 21 te Gent. Bab T 22 10 m. n.w. Bornholm n. Zaandam. Looiersgracht 22 3 m. v. Waterweg n. Abö. Aopingedam 22 30 m. z.w. Ouessant n. Jersey. Alcetas 22 50 m. w. Tunis n. Cartagena. Insp. Melema 22 te Owers n. Limmerick. SLEEPVAART Barentsz Zee en Zwarte Zee 21 ter hoogte van Guavanilla met W. Alton Jones n. Newp. News. Elbe 21 1500 m. z.o. Hirao v. Honolulu. Thames 21 terh oogtc van Jamaica n. Japan. Schelde 21 90 m. z.o. Muscat n. Perzische Golf. Oostzee 21 240 m. z.o. Osaka n. Osaka. Rode Zee 22 te Cadiz. Tyne 21 ter hoogte van Lissabon n. Terneuzen. Maas 21 te Brunsbüttel n. Zeebrugge. Witte Zee 21 te Rotterdam v. Buenos Aires. Titan 21 te Newcastle. Goed prijshoudend tot vaste markt Bij kalme handel waren de internatio nale waarden gisteren bij de opening vaV de markt goed prijshoudend en bij hel sluiten van de markt aan de vaste kant. Gedurende het verdere verloop van de officiële beurs stegen de koersen over de gehele linie. Bij het sluiten van de markt lagen de prijzen op het hoogste niveau van de dag. Na de discontoverhoging in Londen was men van mening dat Wall Street zou volgen. De iets betere stem ming in Wall Street was een stimulans voor het Damrak en hierdoor boekten alle internationale waarden enige punten winst. De affaire was minimaal. Aku steeg van 517 tot 523. Philips verbeterde van 782 tot 787, Unilever liep twee punten op van 764 tot 766. Kon. Olie steeg van 164 tot f 164.30 (f 163.50). De scheepvaartwaarden waren goed prijshoudend en voor KPM aan de vaste kant. Ook in deze afdeling was de handel zeer rustig. Van de cultures ondervond HVA de grootste belangstelling, met een koersstijging van 171% tot 174. Ook Deli en Amsterdam Rubber aan de koopkant. De staatsfondsen ondervonden de nawer king van de Engelse discontoverhoging. In de lokale sector werden aandelen bronswerk iets hoger geadviseerd evenals de aandelen Van Vlissingen Katoen. Aan delen De Schelde een tiental punten hoger op de miljoenen opdracht voor de bouw van zes schepen uit Ghana. Claims Ver enigde Glas kregen een onveranderde adviesprijs op 360. De grootbanken lagen eerder iets beter in de markt. Ook in de lokale sectoren was de handel uiterst kalm. Prolongatie 3'/2 percent. VERHANDELDE FONDSEN 21 januari 22 januari Totaal: 465 477 Hoger: 206 (44,3%) 231 (48,4%) Lager: 150 (32,2%) 137 (28,7%) Gelijk: 109 (23,5%) 109 (22,9%) AVONDVERKEER VAN GISTEREN A.K.U518—522 Kon. Olie 164.50—165.40 Philips 787—791 Unilever763'/*—768 g.l. NEW YORK Verkopers namen iets weg van de stij ging die aan het begin van de beursdag te zien was, maar de haussiers bleven tegen sluitingstijd aan de kop. Vele van de voor naamste industriële categorieën waren glansloos. De handelsomzet was 2.690.000 aandelen, iets minder dus dan de 2.700.000 van de vorige dag. Deskundigen zijn van mening dat een herstel op dit niveau niet ver zal gaan tenzij de handel op een prijs stijging uitloopt. Late verkopen slaagden er niet in de prijzen lang laag te houden en tegen het eind kon een aantal leidende waarden goede winsten boeken door lichte koop activiteit. Van een totaal van 1219 verhandelde fondsen waren 559 hoger en 400 lager. Het industriegemiddelde kwam van 645.43 op 645.85, dat van spoorwegen van 155.44 op 155.63 en dat van openbare nutbedrijven van 85.72 op 86.38. (UPI)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 12