NEDERLANDSE STRAFRECHTSPLEGING WEDIJVEREN MET DE BUITENLANDSE KAN Gesprek met de Abbé Pïerre van de Franse huisvrouw": Edouard Leclerc Villa voor vorstelijk gezin SANERING VAN DE TUSSENHANDEL Erbij GEEN TRALIES, GEEN STROZAKKEN Compositieprijsvraag van A.V.R.O. en N.I.R. VIJF JAAR VAN DER HOE VENKLINIEK ZATERDAG 23 JANUARI 1960 PAGINA DRIE Vandaag is het vijf jaar geleden, dat te Utrecht de Dr. Henri van der Hoeven- kliniek in gebruik werd genomen. De oprichting van deze kliniek was een zeer belangrijke gebeurtenis in de ge schiedenis van onze strafrechtspraak. In de Van der Hoevenkliniek, een neurose centrum voor psychisch gestoorde delin quenten, worden ongeveer honderd pa tiënten verpleegd, die men door middel van een op ultra-moderne leest ge schoeide psycho-therapeutische behan deling hoopt te genezen van de stoor nissen, die hen belet hebben zich nor maal aan de maatschappij aan te passen. Ofschoon de Van der Hoevenkliniek nog maar kort bestaat, heeft deze inrichting reeds tot ver over onze landsgrenzen de aandacht getrokken door zijn opzet en karakter, die sterk afwijken van de tradi tionele behandelingsmethoden. In vijf jaar tijd heeft de kliniek ongeveer veer tig delinquenten aan de maatschappij ..afgeleverd", veertig mensen, die vroe ger hun omgeving tot wanhoop brachten, mensen, in wie de rechter niets meer zag en die de reclassering reeds had op gegeven Pas over jaren zal uit het gedrag van deze mensen met zekerheid kunnen worden geconcludeerd of de be handeling een succes is geworden. De leidmg van de kliniek is tevreden over de tot dusver bereikte resultaten. Hoe zou men ook ontevreden kunnen zijn, indien men er in is geslaagd mensen goed te behandelen, die geboekt stonden als 011 verbeterlijken.De oprichting van de Van der Hoevenkliniek is niet zomaar" geschied. Deze was een gevolg van een algehele hervorming van ons strafstelsel, die reeds de vorige eeuw inzette en in de oprichting van de Van der Hoevenkliniek zijn bekroning vond. IN ONZE EEUW voltrok zich een gro te omwenteling in ons strafstelsel. De op bloei van het sociaal bewustzijn gaf de stoot tot een machtige hervormingsbewe ging, die, door sterke maatschappelijke krachten gedreven, op velerlei gebied in zette. De veranderingen, die zich in het strafrechterlijk denken voltrokken, ken merkten zich door een streven de misda diger als mens, als sociaal en psychisch wezen, in het centrum te plaatsen. De per soon van de dader, tot dan toe een gevoel en gedachtenloos wezen, gaat meer ge wicht leggen in de weegschaal van Vrou we Justitia. Men kreeg een diepere kijk op de betekenis van de mens in de mis daad. De rechter zou voortaan niet alleen moeten weten welke zaak, maar ook welke persóón hij moest berechten. Dé moderne psychiatrie heeft tot de ver nieuwing van het strafrecht in aanzienlij ke mate bijgedragen. Zij heeft ons een dieper inzicht verschaft in de oorzaken van de criminaliteit. Zij leerde ons, dat een aanzienlijk deel van de gestraften niet De psycho-therapie geschiedt in de vorm van een dieptepsychologische behande ling. De patiënt spreekt zijn gevoelens en gedachten uit en ontdekt alzo zijn gebre ken. Door zich uit te spreken wordt hij zich bewust welke motieven hem tot zijn misdrijven aanzetten. Hij krijgt inzicht in zijn problematiek, die meestal dieper ge worteld is dan hij ooit vermoeden kon. Hij krijgt meer zelfinzicht, wint aan zelfbe heersing, laat zich minder snel door emo ties meeslepen, zijn verstand krijgt meer en meer de leiding. De behandeling tracht dus een betere verhouding tussen driftle ven en redelijk inzicht te bewerkstelligen. De behandeling kan enorme spanningen oproepen en kan zelfs tot lichamelijke reacties, bij voorbeeld tot longaandoenin gen of maagkwalen, leiden. Deze licha melijke reacties blijven echter beperkt tot incidentele gevallen. IN EEN ANDER, psychologisch, op zicht blijkt de behandeling soms nog veel ernstiger spanningen te geven. De behan deling, die geestelijk zware eisen stelt, doet voortdurend een appèl op het verant woordelijkheidsgevoel van de patiënten. Wij kunnen dit met een duidelijk voor- of slechts relatief verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden, die veel al een gevolg zijn van een averechtse op voeding of andere factoren. Door deze in zichten geleid voerde de Wetgever in 1925 de zogenaamde Psychopatenwetten in, volgens welke delinquenten, die niet of slechts ten dele toerekeningsvatbaar moe ten worden ge'acht, ter beschikking van de regering kunnen worden gesteld ten einde van harentwege te worden ver pleegd, wanneer althans het belang der openbare orde zulks mocht vorderen. HET DOEL van deze maatregel was tweeërlei. Ten eerste: bescherming van de maatschappij; ten tweede; geneeskun dige behandeling van hen, aan wie de rechter deze maatregel had opgelegd. Maar in de praktijk voldeed de terbe schikkingstelling geenszins. Er was een tekort aan gestichtsruimte, de rijksasie len werden mensenpakhuizen, waar onge neeslijke misdadigers tesamen met de lichtere gevallen werden opgesloten. Pas in de vijftiger jaren veranderde deze toe stand. Toen was het de Utrechtse hoog leraar prof. mr. dr. P. A. H. Baan, die de bodem van onze straf rechtspleging rijp maakte voor een stoutmoedig plan. Uit gaande van de gedachte dat het met vele terbeschikkinggestelden niet zo beroerd gesteld was als men dacht, wist prof. Baan toestemming van de minister van Justitie te verkrijgen tot oprichting van de dr. H. van der Hoevenkliniek, waar aan onge veer honderd terbeschikkinggestelden een psycho-therapeutische behandeling zou worden gegeven. Prof. Baan vond in Utrecht veel aanhang in medische en ju ridische kringen. Befaamde rechtsgeleer den als prof. Kempe en prof. Pompe werk ten nauw met prof. Baan samen. De Utrechtse School sluit de verantwoorde lijkheid van de misdadiger niet uit, maar pleit voor een menselijke en vooral zinvol le behandeling. Door in een kliniek delin quenten te behandelen, die voor een groot deel als „hopeloos" waren opgegeven, waagde men zich aan een groots experi ment, dat in de afgelopen vijf jaar reeds vruchten heeft afgeworpen. beeld illustreren. Een van de redenen dat de kliniek in brede kring zo de aandacht heeft getrokken is een gevolg van het feit, dat men de patiënten met allerlei verantwoordelijke taken belast, dat zij niet in de inrichting worden „opgebor gen", maar in allerlei manifestaties een werkzaam aandeel krijgen toebedeeld. In de Van der Hoevenkliniek hebben de pa tiënten medezeggenschap in de gang van zaken. Zij vaardigen een uit tien perso nen bestaande kerngroep af, die dagelijks confereert met de leiding van de kliniek. Deze kern heeft een adviserende stem terzake van de beslissingen, die er geno men moeten worden. Dit „parlement" moet samenwerken met de leiding van de kliniek maar het heeft ook de goodwill van de overige patiënten nodig, die vaak met argusogen toezien en veel critiek heb ben. Zoals we dat ook zien in bedrijven, waar de bedrijfskern verweten wordt dat ze met de bazen samenheult. Dit systeem is door de leiding van de kliniek bewust opgebouwd. Men ging uit van de gedachte dat men slechts dan het vertrouwen van de patiënten kon winnen, indien men hen als volwaardige mensen zou bejegenen. Deze erkenning van de vol waardigheid van de patiënt heeft ook een keerzijde, namelijk dat men hem voort durend voor de consequenties van zijn da den stelt. In elk geval hebben de patiën ten van deze kliniek het idee, dat zij mee tellen, dat hun mening ook de moeite waard is om aangehoord te worden. En met deze bejegening is men in de Van der Hoevenkliniek een nieuwe weg in de straf rechtspleging ingeslagen. Bovendien hebben de patiënten een eigen „rechtbank", die overtredingen „berecht". Het blijkt dat de meeste pa tiënten graag in dit bestuursorgaan zit ting hebben, omdat zij eindelijk de zaak wel eens van de andere kant van de groe ne tafel willen bekijken De behandeling wordt uitgevoerd met de modernste middelen. Onder meer wordt groepstherapie toegepast. Een achttal pa- bouwd en huisjes op verschil lende hoogten zijn donkere holen, waarin veel mensen huizen. Vanaf Ansedonia op het vas teland heeft men een prachtig gezicht op de blauwe Tyreense zee en het berglandschap van de Argentario. Des avonds ziet men de heldere lichtjes van Porto Ercole pinkelen; de vuurtoren zendt zijn stralen boven de zee uit en de vissers varen uit met sterke lampen op de boot, die het werk op de donkere zee mogelijk maken. Bij ondergaande zon ziet De AVRO te Hilversum en het NIR te Brussel hebben gezamenlijk een composi- tieprijsvraag uitgeschreven voor Neder landse en Belgische componisten. De in gezonden compositie moet een suite voor lichte muziek zijn (bijvoorbeeld in 't gen re van Eric Coates, Leroy Anderson en David Rose) van ten minste tien en maxi maal vijftien minuten en geschreven voor een orkest bestaande uit fluit, hobo, twee klarinetten, fagot, twee hoorns, twee trom petten, trombone, slagwerk, piano, eerste viool, tweede viool, alt, cello, bas en even tueel gitaar. De uitgeloofde drie prijzen bedragen respectievelijk 1.850, 1.150 en 750 gulden voor Nederlandse componisten en 25.000, 15.000 en 10.000 frank voor Bel gische deelnemers. De met inkt geschreven partituren moe ten uiterlijk 1 juni 1960 in 't bezit zijn van de afdeling Lichte Muziek van de AVRO te Hilversum en dienen te worden ingezon den zonder naamsvermelding, dus onder motto. Dit motto moet eveneens vermeld staan op 'n gesloten enveloppe, die de in zending vergezelt en waarin naam, adres en nationaliteit van de componist worden opgegeven. Een Nederlands-Belgische jury zal uit de inzendingen een eerste keus doen en de beste acht composities aanwijzen. De par tijen van deze acht werken, die tijdens twee openbare concerten zullen worden uitgezonden en door een jury, bestaande uit niet-omroepfunctionarissen zullen wor den beoordeeld, zullen door de AVRO en het NIR worden uitgeschreven. De bekroonde werken blijven het eigen dom van het NIR en de AVRO, doch de componist behoudt het recht zijn werk te laten uitgeven. De niet bekroonde werken kunnen door de componisten worden te ruggevraagd. tiënten komt tesamen met een psychiater en psycholoog bijeen en bespreken hun persoonlijke aangelegenheden met elkaar. OOK WORDT in de Van der Hoevenkli niek het zogenaamde socio-drama toege past. Het socio-drama is, eenvoudig om schreven, een toneelspel waarin de pa tiënt zijn problemen in woord en gebaar tracht uit te beelden. Om een voorbeeld te noemen een patiënt heeft het eertijds nooit met zijn werkgever kunnen vinden, hetgeen een der redenen is, dat hij in de maatschappij is gestruikeld. Een zijner medepatiënten speelt nu de rol van werk gever, de patiënt zijn eigen rol (en om gekeerd). Tussen hen ontwikkelt zich een gesprek, dat naderhand door de medicus, die het socio-drama leidt, wordt geanaly seerd. Aldus wordt de patiënt zich de ge breken bewust, die hem in zijn sociale con tacten parten hebben gespeeld. EEN BEHANDELING in de Van der Hoevenkliniek is een kostbare geschiede nis. Iedere patiënt kost 120 a 140 per week! Deze hoge kosten vloeien groten deels voort uit het grote aantal personeels leden, dat nodig is om alle taken te ver vullen. In de kliniek werken zes psychia ters, vier psychologen, een socioloog, der tig maatschappelijke werkers(sters) en groepsleiders(sters), en een groot aantal administratieve krachten. De hoge kosten worden echter omlaag gedrukt door de pa tiënten zelf, die allen een normaal loon verdienen, hetzij bij een werkgever, hetzij in de werkplaats van de kliniek, die op produktie is ingesteld. De patiënten moeten ten behoeve van de verpleegkosten min stens tweederde van hun loon afstaan. De kliniek is een „open inrichting". Men heeft elke gedachte aan het gevangenis systeem willen mijden. Het gebouw waar in de kliniek is gehuisvest, is voortreffe lijk geoutilleerd en beantwoordt aan de modernste eisen van licht en lucht Tralies ziet men er niet, de patiënten dragen eigen kleding, zij slapen niet op strozakken maar op schuimrubbermatrassen. Vele patiënten genieten een ruime bewe gingsvrijheid. Zij gaan geregeld de stad in, gaan dikwijls met verlof, een groot deel hunner werkt buiten de kliniek. DE VAN DER HOEVENKLINIEK be staat nog slechts kort. Over de In de af gelopen vijf jaar bereikte resultaten kan men nog geen definitief oordeel vel len. Niettemin mag worden gezegd, dat dit bijzonder instituut nog eens ten overvloe de bewijst, dat Nederland op het gebied der moderne strafrechtspleging niet ach terblijft. maar integendeel, reeds vele lan den is voorbijgestreefd. En is de wijze, waarop een land zijn gevangenen behan delt, niet kenmerkend voor de beschaving van dat volk? II. T. Manrho het verleden behoren, antwoordt Leclerc kalm. Poujade is een bedreven demagoog die een tijdlang bij de kleine middenstand in het gevlei wist te komen, omdat hij zo flink tegen de regering durfde opspelen. Maar het werkelijke kwaad dors hij niet te lijf te gaan. Ik tracht de kleine zakenlie den daarentegen aan het verstand te bren gen dat het hun belang is om het dure le ven te helpen bestrijden. We moeten het de schoenmaker moeten ze zich bij hun zoeken in een grotere omzet. Alle luxe in de verpakking en in de installatie van win kels en etalages heb ik afgezworen. In de ze zaak hier was twee maanden geleden nog een garage gevestigd, en waar vroe ger het gereedschap hing, daar hebben wij nu onze vakken voor de verschillende artikelen aangebracht. Afgezien van de toonbanken, is er verder hier weinig of niets veranderd. Het is een kostbare mis leiding met neon-verlichting, dure versie ringen en pinup-winkeljuffrouwen de men sen te suggereren dat ze ,in plaats van bij hun kruidenier, bij een koning op bezoek komen. Al die luxe moeten ze immers zelf dubbel en dwars betalen. Ik heb trouwens gehoord dat zelfs in Amerika op die ge bruiken al een reactie is losgekomen. Edouard Leclerc wordt nu door een van zijn niettemin ook heel aardige win keljuffrouwen weggeroepen die een pro- Leclerc wordt bestormd door de Parijse huisvrouwen. bleempje heeft met een klant en een prijs, het binnenlandse prijspeil aan te passen Hij draait er zijn hand nauwelijks voor bij het niveau der overige landen van de om. Hij heeft voor hetere vuren gestaan. Euromarkt? Men moet erkennen dat zijn Maar zal hij ook slagen waar tot dusver eerste overwinningen een redelijk alle Franse regeringen hebben gefaald: optimisme wettigen. HET VORSTELIJK GEZIN laat, zoals deze week bericht is, aan de Italiaanse kust, tegenover Elba, een villa bou wen. Het schiereiland, waar op de Monte Argentario zich verheft en dat door onze vor stelijke familie is gekozen als vakantieoord, is een lieflijke streek. Het is met drie land tongen met het vasteland ver bonden. De zuidelijke smalle strook is geheel bedekt met bos, waarlangs een smal zand- strandje een heerlijke gelegen heid tot zwemmen biedt. Op de tweede strook ligt het stadje Orbetello, een aardig plaatje, deels oud, deels na de verwoestingen in de laatste wereldoorlog modern opge bouwd. De landengte is maar enkele honderden meters breed, zodat het stadje zich alleen in de lengte kan uit breiden. Het wordt aan beide zijden begrensd door een afge sloten, ondiepe watervlakte, waarin overal visnetten staan uitgezet. Orbetello heeft een spoor wegstation; vandaar lopen bussen over de landtong naar Porto Ercole en Porto Santo Stefano. Het laatste is een vrij mondaine badplaats met vele villaatjes er omheen. Porto Ercole is een rustig vissers dorpje. De weg erheen stijgt steeds en eindigt bij een poort met een oude klokketoren. BENEDEN LIGT de baai met het gewriemel van boten en mensen, die met kisten vis en ijs slepen. Op de bergen rondom staan nog muren van oude fortificaties en een kloos ter. Achter de poort gaat een oude vervallen trap naar bo ven waarover alleen kinderen en poezen schijnen te lopen. Halverwege de trap is een kerkje tegen de rots aange- Hij heeft de laatste maanden veel van zich doen spreken en even felle voor als tegenstanders verwekt, de tweeëndertigjarige Edouard Leclerc, met wie we een uitvoerig gesprek over zijn ervaringen en plannen hebben kunnen voeren. Plannen, die logisch voortvloeien uit zijn ervaringen, maar die toch nog ambi tieuzer zijn geworden nu hij tot de overtuiging is gekomen dat hij zijn tegen standers niet langer behoeft te overschatten. Edouard Leclerc is in Frankrijk op enkele plaatsen, met succes, een offensief op het dure leven begonnen. In zijn kruidenierswinkel in zijn geboorteplaats Landerneau nam hij tien jaar geleden al een eerste proef door zijn waren met meer dan twee tot drie percent boven de groothandelsprijzen te verkopen. Een proef die tweeledig slaagde. liet aan vankelijk zo kleine winkeltje moest al drie keer worden uitgebreid, terwijl zijn collega's zich, om de concurrentie te kunnen weerstaan, eveneens verplicht zagen hun prijzen te verlagen. trekt, zich in meerdere etappes. De tussen handel is in acht van de tien gevallen in derdaad een parasiet, die moet worden uit geroeid. Op het platteland is het probleem wat lastiger, maar in de steden kunnen de kruideniers het werk van die tussenhande laars meestal heel gemakkelijk overne men. Eenvoudig een kwestie van organi satie. Ik wek mijn collega's daarom op zelf een gezamenlijke inkoopcentrale te stichten die zich onmiddellijk in verbin ding stelt met de verschillende fabrikan ten. Elke winkelier kan dan de administra tie van en de correspondentie met een of meer fabrikanten van merkartikelen voor zijn rekening nemen. Dat is de weg die ik zelf ook bewandel met mijn verschillende centra. Die methode vereist echter gelijk tijdig een reorganisatie van het winkelbe drijf. De grote fout is dat kruideniers tegen woordig van alles willen verkopen. Net als leest leren houden. Het is een verkeerde Op het schiereiland Argen tario liggen twee dorpjes, Rechts (noordelijk) Porto San to Stefano, links (zuidelijk) het rustiger Porto Ercole, waarvan de foto een hoekje toont. De villa van de vorstelijke fami lie zal tussen beide dorpen worden gebouwd. men dan soms tegen de lichte horizon de bergen van het bij na honderd kilometer noorde lijk liggend Elba afsteken. DE DR. VAN DER Hoevenkliniek is de enige inrichting in ons land, waar alle patiënten een psycho-therapeutische be handeling onderg'qan. Hij is tevens de eni ge instelling in Europa, waar aan delin quenten zulk een langdurige en kostbare behandeling wordt gegeven. In Amerika bestaan wel soortgelijke inrichtingen, maar deze zijn toch op geheel andere leest geschoeid. Blijkbaar kunnen ook de Ame rikanen nog wel iets van ons leren, getui ge het groot aantal bezoeken, dat Ame rikaanse geleerden in de afgelopen jaren aan de Van der Hoevenkliniek hebben ge bracht. In de Van der Hoevenkliniek worden al leen terbeschikkinggestelden opgenomen, in wie men mogelijkheden tot herstel ziet. In Grenoble herhaalde Leclerc hetzelfde experiment op grotere schaal. Door offi ciële waarnemers kon onlangs worden vastgesteld dat de prijzen van levensmid delen in die stad nu dertien percent lager liggen dan in de rest van het land. Onge veer een maand geleden is Leclerc de aan val begonnen op Parijs, waar nu twee „verkoopscentra" zijn geopend. In een dier winkels hebben we met deze voorma lige seminarist die omzwaaide naar het kruideniersberoep, over zijn belevenissen als de „Abbé Pierre van de Franse huis vrouw", zoals een Parijse krant hem heeft genoemd, gesproken. Men hoeft geen diepe sociologische stu dies te maken, zo vangt Leclerc zijn uit eenzetting aan, om te ontdekken waar de schoen wringt. Wanneer u ook wel eens buiten Frankrijk reist, zult u weten dat de prijzen hier nog altijd tussen de tien en de dertig percent hoger zijn dan in andere landen; en niet zozeer van geïmporteerde artikelen, die in tegendeel meestal goed koper zijn. De regering voert dan ook re gelmatig boter of aardappelen in, juist om de binnenlandse prijzen te drukken. De hoofdoorzaak is dat onze binnenlandse handel op verkeerde en verouderde leest is geschoeid. U heeft misschien indertijd ook wel van de boer gelezen die in alle bloemkolen welke hij aan zijn grossier ver kocht, een briefje verstopte waarop hij de prijs noteerde die hij ontving, plus het ver zoek aan de consumenten hem te willen berichten hoeveel zij voor zijn produkt hadden moeten betalen. Het bleek toen dat de prijs, doordat die bloemkool door de handen van wel drie, vier tussenhandela ren was gegaan, uiteindelijk haar tienvou dige' bedrag bereikte. U wilt de tussenhandel dus uitsluiten? Mijn operatie, zo luidt het antwoord, vol- speculatie te denken dat je meer verdient wanneer je, naast je eigenlijke kruide nierswaren. ook nog groente, melk, potlo den vleeswaren, schoenen en schorten gaat verkopen. Mijn ervaring heeft mij, integendee, geleerd dat niet alleen het pu bliek, maar ook de kruidenier, erbij ge baat is de keuze van zijn waren weer tot een redelijke omvang terug te brengen. Hij kan dan veel grotere hoeveelheden in slaan. Zijn administratie wordt eenvoudi ger, en van de reductie die de fabrikant hem toestaat kan hij zijn klanten laten meeprofiteren. Wilt u dat systeem, dat de eenvoud heeft van Columbus' ei, ook op andere branches toepassen dan het kruideniersbedrijf? Het is tot voor kort nooit mijn plan ge weest. De overweldigende belangstelling die ik bij de pers en het publiek overal ge boekt heb, heeft me er nu echter toe ge bracht, mijn arbeidsveld te verbreden. Een wetenschappelijk bureau waarin eco nomen, sociologen en andere deskundigen zitting hebben, werkt de plannen uit om ook op andere gebieden op te treden. Na de kruideniersbranche komt de vishandel aan de beurt, daarna textiel, en dan mis schien de apotheken, waar schandelijk ho ge prijzen gelden, terwijl hier nu juist de laagste winsten gemaakt zouden moeten worden. Heeft u nog veel last van Poujade die in 't begin nogal wat vuil in uw richting spoot? Ik geloof dat zijn grote dagen nu wel tot

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 15