IBSHl jongens en mannen DAT UW LEVENSVERZEKERING mannelijk fabriekspersoneel MERCHANT BANK... Droste's cacao- en assistenten 17 NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V. Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N.V. Enige vrouwelijke administratieve krachten HUWELIJK HOOGOVENS IJ MUIDEN HOOGOVENS IJMUIDEN H.T.S.'ers de haardbrandojie van N.V. PURFINA NEDERLAND V iRl trale verwarming Weer een primeur A. DE 3 O N G a. b. aankomende modinettes c. volslagen modinettes d. leerling-, aankomende en geroutineerde perssters Molenaar's van ouds bekende kinder meel (zelf koken) of Molenaar's B0RDKLAAR (zonder koken direct met warme melk op het bord) de kinde ren groeien er even voortreffelijk op... Als kindervoedsel is Molenaar's kinder meel eenvoudig niet te overtreffen in voedingswaarde en lichtverteerbaar- heid. Ook oudere kinderen zijn dol op zo'n bordje Molenaar's pap, ook voor hen is dat een uitstekende voeding. Haal zo spoedig mogelijk een pakje Molenaar's Kindermeel in huis. Vraag Uw winkelier om het pakje met de rode band als U het B0RDKLAAR kindermeel verkiest. Adverteert in dit blad ZATERDAG 23 JANUARI 1960 In deze benaming, zo vertrouwd in de Londense zakenwereld, ligt een traditie van dienstverlening besloten, welke sinds vele decennia het hare heeft bijgedragen tot de ontplooiing van de internationale handel. Voortbouwend op deze traditie en met het voordeel van een wijdvertakt net van eigen steunpunten in Europa en overzee, verleent onze instelling de deskundige service van de „Merchant Bank" bij de financiering van het moderne internationale handelsverkeer. Hoofdkantoor: Amsterdam Rotterdam - Den Haag HAARLEM'KLOKHUISPLEIN 5 vraagt: leeftijd 16—20 jaar. Diploma U.L.O. of daarmede gelijkwaar dig onderwijs gewenst. Sollicitaties: Klokhuisplein 5 Haarlem. Serieuze huwelijksbemidde. ling, ook voor U, d.d. 11 samenwerkende huwelijks- bemiddelingskantoren onder vrouwelijke hiding. Duizen den maakten reeds gebruik v. h. arbeid. Zeer vele dank. betuigingen ter inzage. De dagbladen „De Telegraaf" en „Het Nieuws van de Dag' schreven een groot waarde rend artikel over haar ar beid. R.K. Geestelijken Predikanten, Sociale instel lingen, vooraanstaande da mesbladen, zenden haar door. lopend cliënten Speciale af delingen voor alle standen en richtingen. Huisbezoeken door geheel Nederland Nederlands Bemiddelingscen trum Hoofdadministr Post- tuf 6037, Amsterdam Ont vangkantoor Haarlem: Veen- bergplein 9 Zat., zondag en maandag v 2-8 en v afspr De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor de afdeling Meet-en Regeltechniek en de Procesafdeling van haar Research- en Bedrijfslaboratoria in het bezit van H.B.S.-B. het einddiploma Gymnasium ol Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den. vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HD 221. Ingewacht bi) de afdeling Personeelszaken Beambten. Leeftijdmax. 30 jaar. De te vervullen functies houden verband met: a. Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van nieuw te bouwen installaties op het gebied van meet- en regeltechniek; b. metingen in het bedrijf en controle van meet- en regelapparatuur; C onderzoek op warmtetechnisch en metallurgisch terrein ter verbetering van bestaande bedrijfs- methoden en installaties; d. onderzoek naar nieuwe technieken en processen met proefinstallaties op semi-technische schaal; e. ontwikkelingswerk door middel van model onderzoek. Bedrijfsopleidingen geven de mogelijkheid zich op de verschillende gebieden te bekwamen. De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te Ijmuiden vraagt in verband met voortdurende groei van het concern voor de afdeling Meet- en Regeltechniek en de Procesafdeling van haar Research- en Bedrijfslaboratoria Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den. vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HD 222. Ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. bij voorkeur In het bezit van het einddiploma Gymnasium of H.B.S.-B. Leeftijd: max. 35 jaar. De te vervullen functies houden verband met: a. De applicaties van moderne fysische en elektro nische meetmethoden in het bedrijf. De werk zaamheden omvatten zowel het onderzoek naar de mogelijkheid van toepassing In het bedrijf als de aanpassing van apparatuur aan de bijzondere eisen van het bedrijf; b. onderzoek op warmtetechnisch en metallurgisch terrein ter verbetering van bestaande bedrijfs- methoden en installaties; c. het bestuderen van theoretische aspecten van nieuw te ontwikkelen technieken en processen; d. het uitvoeren van proefnemingen met proef installaties op semi-technische schaal. VERKOOPADRESSEN 1 J. van TECHNISCH BEDRIJF LAMMERSE-HASTER, Goyenstraat 28 - Tel. 0 2500 - 34374, Heemstede. J. HOOYBERG, Trompstraat 9-11 - TeL 0 2550 - 4214, IJmuiden. De nieuwe Cold Wave compl. f 15- Wij brengen uw haar in een feil loze snit, volgens een geheel nieuwe, „door ons ontworpen me thode" Prachtige hoge vallingen, waar door de Permanent Wave natuur- liiker en houdbaarder blijft. Geheel aangepast aan uw persoonlijkheid. JACOBIJNESTRAAT 13 - TELEFOON 18731 Nationaal en Internationaal bekroond. Vang dit jaar goed aan met 'n modinette-baan Wij vragen voor direct of later; (vanaf 15 jaar) (machinaal licht werk) Zéér gunstige loonregeling en goede sociale voorzieningen. Reiskosten worden vergoed. Aanmeldèn: dagelijks van 9—12 en van 2—5 uur: N.V. FATEX Parklaan 94 - Haarlem - Tel. 15156 N.V. Ijsfabriek en Koelhuis IJS VRIES IJmuiden vraagt voor spoedige indiensttreding Aanmelden Kanaalstraat 36. IJmuiden. Pers. ingang chocoladefabrieken n.v., Haarlem kan voor diverse fabriekswerkzaamheden weer plaatsen: 18 jaar t.m. 35 jaar. Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt. Aanstel ling geschiedt na medische goedkeuring. U kunt zich aanmelden bij het bedrijf. Harmeniansstraat 2. Haarlem (vlakbij Prinsenbrug). dage lijks van negen tot twaalf uur. behalve 's-Zaterdags DROSTE HAARLEM Zorg, liefde en vriendschap uiten zich nu reeds in zijn eigen kleine wereldje. Straks is hij groot en gaat dezelfde of nog grotere verantwoording dragen als U nu doet. Nu vertrouwt hij erop dat „pappa" voor hem zorgt. Hij kan gerust zijn, want de nederlanden van 1870 is er voor U en uw gezin en baseert haar advies op uw speciale omstandigheden. Vraagt vrijblijvend inlichtingen DE NEDERLANDEN VAN LEIDSESTRAAT 82-84 - AMSTERDAM TEL. 62112-(020)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 17