Negen deelnemers startten zonder strafpunten in klassementsproef Quartus Spencer moet zondag in Trudi Trothan meerdere erkennen Nederlandse titels voor Barbara Burgerhout en Peter Lukowski De opstellingen Nederlanders Tak, Bootz en Gorris behoren nog tot de kanshebbers PSV protesteert tegen schorsing Dillen Weer een wereldrecord voor Jon Ronrads Zaalhandballers nu eindelijk uit nood? SPORT TIJDENS HET WEEKEINDE Loting voor Europees kampioenschap Wereldtitel bij midden gewichten voor Pender ZATERDAG 23 JANUARI 1960 18 KNVB schenkt 50.000 voor Tuindorp-Oostzaan Vijf doden bij vechtpartij na voetbalwedstrijd Sittardia ontslaat trainer Wouter Toledo gaat niet naar Garmisch Sugar Ray Robinson op punten verslagen Het was het gebruikelijke beeld. Uren lang hadden de rijders en de journalisten in Monte Carlo moeten wachten op de be loofde voorlopige uitslag. Vrijdagmiddag om twaalf uur zou het voorlopig klasse ment, voorzover het de negentig hoogst geklasseerden betrof, bekend zijn. Om elf uur in de morgen liet Taffe een van zijn assistenten heel onopvallend een communiqué ophangen in de permanence in het monumentale gebouw van de In ternational Sporting Club. Voor twee uur in de middag zou er zeker geen voorlo pige klassering bekend worden gemaakt, zo luidde de mededeling van de secreta ris-generaal van de 29ste Rallye Monte Carlo. Urenlang hebben de belangstel lenden nog moeten wachten op dit klasse ment. Maar even na zes uur in de avond, nauwelijks zes uur voor de start van de beslissende klassementsproef dus, wist dan toch eindelijk iedereen waar hij aan toe was. De Nederlandse deelnemers allen privérijders in dit milieu van fa- briekscoureurs hebben het voortreffe lijk gedaan. Van de zeven Nederlanders die Monte Carlo bereikten, behoi-en er vijf tot die eerste negentig, <jie tot de klassements proef over 590 km worden toegelaten. Borgerhof MuidenDen Hollander en de pechvogels Wim Poll en Ad Bouwmees ter zijn niet voor deze proef geklasseerd. Tak, die Swaab als co-equipier heeft, is de hoogst geklasseerde Nederlander in deze rangschikking. Met 110 punten bezet hij de 24ste plaats. Een plaats, die nog vele mogelijkheden biedt, aangezien de on derlinge verschillen betrekkelijk gering zijn en in deze nachtelijke klassements proef elke seconde te vroeg of te laat bij een controle een strafpunt oplevert. Voortreffelijk werk hebben eveneens Bootz en Vinke geleverd. Met 140 straf punten bezetten zij de 33ste plaats. Ook Gorris en Wiedouw met 160 strafpun ten 37ste zijn nog lang niet uitgescha keld voor een aanmerkelijk hogere klas sering. Deze equipe heeft de vrijdag niet alleen gebruikt om alleen maar uit te ï-us- ten; uitgebreid hebben Gorris en Wiedouw in een door de Rallyeclub Holland be schikbaar gestelde auto de route van de proef verkend. DooyesVeendorp, de vierde Nederlandse equipe, staat met 310 strafpunten 62ste en Oscar Rosenblatt, die echter niet aan deze slotproef zal deel nemen, bezet met 371 strafpunten de 69ste plaats. Negen equipes zijn er, tot veler verba- Voetbal In de op 20 december gespeelde compe titiewedstrijd voor de eredivisie, Elink- wijk- P.S.V., kreeg de P.S.V'er Coen Dil len van de scheidsrechter, de heer J. Bronkhorst (Velp), een waarschuwing wegens een poging tot het trappen van een tegenstander. Terwijl de voorbereidingen voor de zon dag te spelen competitiewedstrijden reeds waren getroffen, kreeg P.S.V. vrijdag avond, dus na bijna vijf weken, bericht dat Dillen een schorsing was opgelegd van twee competitiewedstrijden, direct in gaande. Over de gang van zaken bestaat ont stemming bij het bestuur van P.S.V. en naar aanleiding hiervan heeft het bestuur het volgende telegram aan het bestuur van de K.N.V.B. gestuurd: „Wij protesteren met klem tegen schor sing van Dillen, bijna vijf weken na het geven van een waarschuwing en verder tegen het tijdstip van strafbekendmaking op vrijdagavond laat, nadat alle wedstrijd voorbereidingen getroffen zijn stop ver zoeken direct uitstel van de ingangsdatum van de straf teneinde beroep mogelijk te maken". Het bestuur van de KNVB heeft uit de totogelden een bedrag van vijftigduizend gulden ter beschikking gesteld van de slachtoffers in het door de overstroming getroffen Tuindorp-Oostzaan. Bij een voetbalwedstrijd in Port Said zijn vijf personen om het leven gekomen en 29 zo ernstig gewond dat zij in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De aanhangers van de twee teams raak ten in een toestand van uitzinnige woede over een doelpunt dat het bezoekende elf tal had gescoord en bekogelden elkaar met stenen, flessen en stoelen. Port Said staat al jarenlang bekend als een slechte voetbalstad. Het is nog niet zo lang geleden dat elke bezoekende club erop kon rekenen dat zijn spelers op straat afgeranseld zouden worden als zij het aan durfden Port Said te verslaan. Men heeft dit de laatste tijd kunnen voorkomen door bij elke voetbalwedstrijd een macht van politiemensen langs de lijn te zetten. De Egyptische minister van Binnenland se Zaken is nu naar Port Said gegaan om het onderzoek persoonlijk te leiden. Het bestuur van Sittardia heeft zijn trainer Nick Heyenrath om speltechnische redenen plotseling aan de kant gezet. Heyenrath heeft eerst de Sittardse Boys getraind in de jaren 19421947. De club behaalde toen drie maal het kampioen schap en promoveerde later naar de eerste klasse. Bij de fusie tussen Sittardse Boys en Sittard in 1955, waaruit Sittardia ontstond, werd andermaal een beroep gedaan op Heyenrath en hij was het die Sittardia een jaar geleden in de eredivisie bracht. zing, toch nog in geslaagd Monte Carlo zonder strafpunten te bereiken. Opvallend is dat geen van de favorieten tot de acht hoogst geklasseerden behoort. Nog opvallender is misschien, dat er van dit achttal maar liefst zes Parijs als start plaats hebben gekozen, waaruit weder om blijkt, dat ook ten aanzien van de keuze van de startplaats het geluksele- ment sterk met de Rallye Monte Carlo is verbonden. Immers, tot enkele dagen voor de start waren de experts het er over eens, dat juist de Parijse starters het nog wel eens heel moeilijk zouden kunnen krijgen Zoals gezegd, de cracks moesten, voor hun doen althans, met bescheiden plaat sen genoegen nemen. Paul Costelloni, de man die verleden jaar de rallyewereld verraste door de sterrit naar Monte Car lo te winnen, is nu met 300 strafpunten 50ste. Dave Morley, de winnaar van de laatste Tulpenrallye, deed het aanzienlijk beter. Toch kwam hij ook niet verder dan een 22ste plaats met zijn 90 strafpunten. Voor de coupe des dames zijn twee teams sterk favoriet. De strijd zal hier wel voornamelijk gaan voorzover men tenminste in een rallye als deze sterrit naar Monte Carlo waar een enkele be slissing fataal kan zijn, een voorspelling kan doen tussen de Saab-equipe, die gevormd wordt door de ook in Nederland zo bekende Greta Molander en Helga Lundberg, en de Frangaises Vanson en Derolland. De Zweedse combinatie staat met 50 strafpunten 16de, de Frangaises komen met 160 op de 28ste plaats. Om twaalf uur in de nacht zou het start sein gegeven worden voor de beslissende klassementsproef. Om de twee minuten vertrekken de 93 equipes vier teams werden ex aequo negentigste geklasseerd voor deze beslissende klassements proef, die ongekend zwaar wordt. Daar waren zelfs de cracks het na de verken ningen van vrijdag wel over eens. Wanneer dan ook niet een van de teams, die nu zeer hoog geklasseerd staan, win naar van deze Rallye Monte Carlo zou worden, doch een equipe, die in dit voor lopige klassement nog een onopvallende plaats inneemt, dan is dat voor Monaco stellig geen sensatie. Hoogstens enkel een verrassing. Het voorlopig klassement luidt: 1. ex aequo: Maurice PayrotRoger Marion (Frankrijk) met Citroën, Denis ScottKenneth Armstrong (Engeland), met Ford, Fernand SchligerPierre Be- roldy (Frankrijk) met Peugeot, Simon EngsethMagise Midttun (Noorwegen), met Volvo, Leigh LewisRoy Nash (En geland) met Triumph, Otto BremerEs- ko Vainola (Finland) met Saab, Edward HarrisonRichard Haberson (Enge land) met Ford, Raymond QuulicoRa- pahel Michot (Frankrijk) met D.K.W., Hans Ingies en Nils Huyen (Noorwegen) met Volvo, allen zonder strafpunten. Nederlanders: 24. TakSnoek met Citroën 10 str.pt. De plaatsingen van de Mercedes, 110 str.pt., 33. BootzVinke met D.K.W., 140 str.pt., 37. GorrisWie douw met Citroën 160 str.pt., 62. Dooyes Veendorp met Porsche 310 str.pt., 69. RosenblattButter met Simca 370 str.pt. Ondanks zijn reeks uitstekende presta ties zal Quartus Spencer zondag in het Hilversumse Sportpark waarschijnlijk toch zijn meester vinden in Trudi Trothan, die de 2400 meter lange afstand beter past dan Quartus. Zelfs zal hij een hele toer hebben om de sterk opkomende Quick silver S van de tweede plaats te kunnen houden. Outsider is de Franse import Ilippogriffe. In tegenstelling tot een vijftiental jaren geleden worden geen handicaps van 100 meter en meer in de uitschrijvingen opgenomen, uitgezonderd echter in de monté-draverijen, waarin nu Sador B een voorgift moet geven van 140 meter. Des ondanks zal hij vermoedelijk toch winnen, zij het dat hij ernstig wordt bedreigd door Quick Jimmy en Rex van Eiberhof. Out sider is de oude crack Peterhof. In het amateursnummer kan Visuil S voor zijn ongelukkige nederlaag revanche nemen, want het z.ou een wonder zijn als hij nu weer door een aanrijding zou wor den gedupeerd. De vertegenwoordigers van Zwemmen De Australiër Jon Konrads heeft in de series 220 yards vrije slag van de kam pioenschappen van Nieuw Zuid Wales het wereldrecord op die afstand verbeterd. Hij kwam vrijdag op de 55 yardsbaan in Sydney tot 2 min 1,9 sec en bleef daarmee 0,3 sec. onder het wereldrecord dat sinds 16 januari met 2 min. 2,2 sec reeds op zijn naam staat. „Ik wilde even laten zien, wat ik kan be reiken als ik me niet druk behoef te ma ken over recordverbeteringen", zei de ze ventienjarige stevig gebouwde Jon Kon- rads, nadat hij het wereldrecord op de 220 yards vrije slag op 2 min 1,9 sec. had gebracht. Het was de reactie op de on- stige kritieken die Konrads had gekregen, toen de uit Riga afkomstige zwemmer woensdag voor het eerst van zijn leven niet was geslaagd in een recordverbete ring. In de Australische dagbladen werd reeds verkondigd dat Jon Konrads over- traind was geraakt. Om te bewijzen, dat daar niets van waar was, besloot Jon vrij dag een aanval te doen op het wereldre cord 220 yards vrije slag. Hij kreeg daar toe de gelegenheid omdat de series voor de 1650 yards vrije slag niet, zoals oor spronkelijk was vastgesteld, op vrijdag, maar op een later tijdstip zouden worden gehouden. Het wereldrecord op de 200 meter vrije slag kon Konrads niet op zijn naam bren gen. Dat is sinds 26 juli van het vorig jaar in het bezit van Tsuyoshi Yamanaka .(Ja pan) met 2 min. 1.5 sec. Op de foto ziet men Konrads (midden), gefeliciteerd na een vroegere recordverbetering. Wouter Toledo zal niet deelnemen aan de Europese kunstrijkampioenschappen, die van 4 tot 7 februari in Garmisch Par- tenkirchen zullen worden gehouden. Dit houdt verband met het feit, dat hij dit jaar eindexamen van de mulo moet doen. Barbara Burgerhout en Peter Lukows ki hebben in Lech am Arlberg in Oosten rijk ieder vrijdag een Nederlandse skiti- tel op hun naam gebracht. Aanvankelijk heeft het er niet naar uitgezien, dat de strijd om de kampioenschappen niet zou worden voortgezet. Want na de dooi van donderdag trad er weer vorst op en hier door werd de sneeuw met een ijskorst be dekt. In de ochtenduren zijn de deelneemsters en deelnemers echter ijverig aan de gang gegaan om een redelijke piste te verkrij gen. Dit gelukte waardoor des middags de slalom kon worden gehouden. Vlak voor de finish van het 550 meter lange par cours met een hoogteverschil van 170 me ter en 42 poortjes hebben enkele scherpe ribbels in de sneeuw menig deelnemer parten gespeeld. Men kwam daar ten val en verloor tijd. Bij de dames was het Barbara Burger hout, die de slalom (er werden twee man ches gehouden) in de totaaltijd van 2 min. 19 sec. won. Marian Tjeenk bezette in het eindklassement met een totaaltijd van 2 min. 30,1 sec. de tweede plaats. Prinses Irene, die woensdag aan de wedstrijden had deelgenomen, moest verstek laten gaan. De weg van St. Anton, waar zij ver- Skiën toeft, naar Lech was wegens lawinege vaar gesloten, zodat zij Lech niet kon be reiken. Peter Lukowsky werd winnaar bij de heren in de totaaltijd van 2 min. 4,7 sec., waarmede hij zijn tite! van het vorig jaar prolongeerde. De meervoudige ex-kam pioen Jan Boon moest (totaaltijd van 2 min. 7,8 sec.) met de tweede plaats in het eindklassement gerioemen nemen. Aangezien er door de slechte weersom standigheden geen afdaling meer kan wor den gehouden, besloten de officials van de Nederlandse Skivereniging ook aan de reuzenslalom ,ran woensdag jl. een Neder landse titel te verbinden. Zo veroverde Barbara Burgerhout niet alleen het kam pioenschap slalom, doch tevens reuzensla lom, terwijl Pieter Kerdel, die woensdag bij de heren zegevierde, eveneens in het bezit van een titel kwam. De uitslagen van de vrijdag gehouden slalom luiden: Dames: 1. en Ned. kampioene Barbara Burgerhout 2.19.0, 2. Marian Tjeenk 2.30.1, 3. Gaby de Boer 2.36.1, 4. Olga Lukowsky 2.42.6, 5. Nanny Strengholt 2.52.7, 6. Pau la Stevens 3.24.5 (vlak voor de finish ge vallen). Heren: 1. en Ned. kampioen Peter Lu kowsky 2.04.7, 2. Jan Boon 2.07.8, 3. Pie ter Kerdel 2.13.9, 4. Jack Quaring 2.16.5, 5. Lex Polak 2.23.2, 6. Fritz Minke 2.23.3. Handbal Het is vrij zeker dat de afdeling Haar lem van het Nederlands Handbalverbond met de „Stichting badmintonhal Duin- wyck", tot overeenstemming zal "komen over het huren van de te bouwen badmin tonhal aan de Kleverlaan in Haarlem, voor het beoefenen van zaalhandbal. Informatieve besprekingen tussen het NHV en de „Stichting badmintonhal Duin- wyck" vonden reeds plaats en de voor waarden waarop de handballers de hal zouden kunnen huren is financieel belang rijk voordeliger dan het deelnemen aan de competities in Alkmaar, Amsterdam en Utrecht, terwijl men bovendien over een uitstekende accommodatie beschikt. De beoefenaren van badminton beëin digen gewoonlijk hiin competitie in decem ber en de daaroD volgende maanden zullen zij on zaterdag en zondag slechts een zoor bescheiden gebruik van de hal maken. De Deriodc die de zaalhandballers dus van de zaal gebruik kunnen maken loont, tevens in verband met de veldhandbalcomnetitie van half december tot en met februari. VOETBAL Stormvogels' positie in de eerste divisie A van het betaald voetbal behoeft nog wel enige verbetering en de kans daarop be staat zondag reeds als Volewijckers op bezoek komt. De Amsterdamse ploeg Ujkt ons zwakker dan de zich langzaam maar zeker herstellende IJmuidcnaren. In de eerste divisie B moet VSV wel degelijk in staat worden geacht haar hoge plaats te handhaven, ook al dient men op te passen in de uitwedstrijd tegen het als laatst geplaatste RBC. Zeven van de negen tot nu toe behaalde punten ver kregen de Roosendalers op eigen veld. Tot de slachtoffers behoorden zelfs Leeuwar den en Eindhoven. Voor RCH staat zondag wel heel veel op het spel. De Haarlemmers staan er niet al te best voor, maar de vooruitzichten kun nen heel wat beter worden door een zege in de uitwedstrijd tegen Limburgia, dat een punt minder heeft. Een gelijk spel zit er in ieder geval in. De standen zijn op het ogenblik: Eerste divisie A Eerste divisie B Alkmaar 19—26 GVAV 18—30 VSV 19—26 BW 18—28 Leeuwarden 19—25 Vitesse 18—27 ZFC 19—24 Wapeningen 18—24 AGOVV 18—22 NOAD 18—23 DFC 18—21 KFC 18—20 DHC 19—21 HVC 17—17 Heracles 19—20 Stormvogels 17—16 Eindhoven 19—19 Helmond 17—16 HDVS 19—19 Volewijckers 18—15 Go Ahead 19—19 Veendam 18—14 SHS 19—17 SVV 18—13 Graafschap 19—14 't Gooi 18—12 Helmondia 19—13 Excelsior 18—12 RCH 18—10 Rigtersbleek 18— 9 Limburgia 17— 9 Fortuna (VI.) 17— 8 RBC 17— 9 Tn de tweede divisie lijkt EDO ook na zondag ongeslagen op eigen veld te blij ven. Longa komt op bezoek en dat moet voor de Haarlemmers een reden zijn het puntentotaal met twee te vermeerderen. Haarlem krijgt tegen De Valk een zware uitwedstrijd, maar de roodbroeken moeten toch tenminste een puntenverdeling weten te bewerkstelligen. Hier is de stand: EDO Roda Sport E B O H Haarlem Wilhelmina De Valk AM ATEVRVOETBAL In de eerste klasse van de amateurs moet voor HFC een overwinning te be halen zijn in de thuismatch tegen Emma, 16—22 U V S 14—16 15—19 LONGA 16—15 15—19 NEC 16—14 17—19 O N A 16—10 15—18 Baronie 14—9 16—18 Xerxes 14—5 dat een zwakke voorhoede maar een zeer hechte verdediging heeft. De stand is: Gouda 15—20 HFC 14—15 Laakkwart. 16—20 S V W 15—15 D C G 15—17 Quick 14—14 U V V 15—17 D W V 15—12 Spartaan 16—16 Emma 15—12 Unitas 16—16 O S V 14—6 In de tweede klasse heeft Zandvoort- meeuwen het bar moeilijk in Den Helder tegen HRC,terwijl HBC in staat moet wor den geacht tegen West-Frisia, dat in uit wedstrijden nooit veel presteert, een gelijk spel te behalen. Schoten moet verder op eigen veld WFC de baas blijven. De Zaan- kanters wonnen in uitwedstrijden slechts één keer (tegen Kennemers). In de derde klasse worden gespeeld: Beverwijk—ADO '20, Egmondia—Wijk aan Zee. ZAP—Velsen, HSV—CSV, QSC—NAS Lisse—Voorburg, Alphia—TYBB, Ripperda —Delft. In de vierde klasse zijn onder andere vastgesteld: Kinheim—Zaanlandia, EHS gelsOFC, WZDIO, Hoofddorpse Boys Waterloo, Bloemendaal—RCZ, Terrasvo- Uithoorn, Lijnden—ETO, Onze Gezellen Tonegido, Te Werve—Geel Wit, Concor dia—THB. KORFBAL De drie tweede-klasse-ploegen, die zon dag in het veld moeten komen, hebben "oede winstkansen. Watervliet gaat name lijk op bezoek bij Landlust, Oosterkwar tier krijgt DTV op bezoek en Haarlem heeft als gast Victoria. In de derde klasse staan die kansen niet zo goed, want of Sport Vereent sterk genoeg is om het stevige Biko te ver slaan, betwijfelen wij. Ook Animo Ready en Nieuw Flora, die respectievelijk op be zoek gaan bij DVD en KCN, zullen heel goed voor de dag moeten komen, om met de volle winst terug te keren. In de reserve-klassen zijn nog vastge steld DDV 2Haarlem 2, Watervliet 2 BEP 2 en Koog Zaandijk 3Oosterkwar tier 3. TAFELTENNIS Voor de competitie ontvangt Togido vanavond Atoom uit Eindhoven. Er moet ditmaal een gelijk spel bereikt kunnen worden in het tafeltennishuis Guus Wol- ters, Jansstraat 48 in Haarlem (aanvang 7 uur). Voor de overgangsklasse bezoekt Togido 2 AVGA 2 en heeft daar niet veel kans. Ook de vooruitzichten van TYBB lijken niet zo rooskleurig nu Smash 3 op bezoek komt. Rapidity tenslotte zal ook vrij zeker de winst niet in Beverwijk kun nen houden. Tegenstander Scylla 2 is op weg naar de titel en zal zich door Rapidity niet laten verrassen. Zondag is het opnieuw een drukke dag voor de Kennemer tafeltennissers. Kregen afgelopen zondag de beste tien heren en de beste acht dames uit de hoogste klassen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, ditmaal zijn de bestee acht spelers uit de lagere klassen voor een achtkamp uitgenodigd. Door het grote aantal klassen wordt er op twee plaatsen gesDeeld: in Haarlem in het tafeltennishuis Guus Wolters komen de dames derde- en vierdeklassers uit be nevens de heren tweedeklassers, in Beverwijk, waar wordt gespeeld in de H Hartschool aan de Galgenweg, zullen de heren derde- en vierdeklassers en de ju nioren achter de tafels komen. De wed strijden beginnen om twaalf uur. Men hoopt om zes uur klaar te zijn. WA TERPOLO In de eerste wedstrijd die vanavond (aanvang acht uur) in het Sportfondsenbad in Haarlem wordt gespeeld staat NVA voor een zware opgave tegen DAW. Daar na komen de reserves van DWT en DWR in het strijdperk, welk duel gevolgd wordt door de ontmoetingen HVGB 3HPC 3 en HVGBNereus. Tot slot van de avond wordt de wedstrijd HPCDWT gespeeld. ZWEMMEN Zondagmiddag aanvang twee uur wordt in het Sportfondsenbad in Haarlem een zwemvijfkamp gehouden met Haar lem, HVGB, De Leidse Watervrienden. Wuppertal uit Duitsland en de organi serende vereniging NJORD als deelnemers. Het wedstrijdprogramma wordt afgewis seld met waterpolo. HOCKEY Men moet aannemen, dat vele velden aanstaande zondag nog onbespeelbaar zijn Vermoedelijk mede daardoor en door de vèrgevorderde competitie heeft de Hockeybond een opschuiving van het pro gramma niet nodig geacht. Er is voor de hockeyers daarom zondag een program maatje van enkele inhaal-, competitie- en bekerwedstrii den. Voor de HTCC-beker moet BMHC op eigen terrein via een zege op Leiden zich in de volgende ronde kunnen plaatsen. BMHC III speelt uit tegen eersteklasser Delftse Studenten. Er bestaat weinig kans op een overwinning. Bij de heren wordt verder nog gespeeld om de J. D Treslingbeker door elftallen uit lagere afdelingen. Bij de dames is men bij de wedstrijden om de Parnassiaprijs (welke wisselprijs in het bezit is van het reeds uitgescha kelde BDHC) reeds aan de kwarteind strijden toe. De eersteklassers uit de ver- De clubs uit Haarlem en omgeving die uitkomen in het betaald voetbal, zijn voor hun wedstrijden van zondag als volgt samengesteld: RCH (uit tegen Limburgia): Van dei- Voort; Schoonenberg en v. d. Brink; Liefhebber, Rooders, Biesbrouck; Brouwers, Krist, Kruyer, Honout, Hoogendoorn. VSV (uit tegen RBC): Geerlofs; Schoon en Pieterse; Mertens, Spaans en Brom; Schippers, Malesteijn, Farenhorst, Van der Heijden en Voet. Stormvogels (thuis tegen Volewijckers): De Graaf; Van den Oever en Jansen sr.; Van der Lugt, Pirovano en Tol; De Boer, Van Wooning, Bakker, Snoeks jr. en Janssen jr. Haarlem (uit tegen De Valk): Keesman; Maas en Oepkes; Boom, Sybrandi en Berendregt; Vreeken, Goedhart, Doornebos. De Graaf en Groeneveld. EDO (thuis tegen Longa): v. d. Berg; Petterson, Berends; Klein, Arnoldi, Leonhard; Plaizier, Duivenvoorden, Spiers, Belfroid en Koek. Amateurs HFC (thuis tegen Emma): Van der Lee; Dekker en Winter; v. d. Maesen, Mo- lijn en Wijkhuizen; Geerling, Bouw man, Jansen, Molenaar en De Nijs. Schoten (thuis tegen WFC): Kessens: Van Veen en Hogendijk; Dinkelberg, Warmerdam en Van Elk; Van dei- Meer, Geurts, Koppen, Wijkhuizen en Otten. Zandvoortmeeuwen (uit tegen HRC): Ter Wolbeek; A. Stokman en Ooster- baan: Jansen, Koper en Water; Visser Jacobs. Michels, Heyne en Halder- man. De Kennemers (uit tegen Hollandia): Groot; Lejeune en v. d. Sluis; Van den Outenaar, Horeman en Huis man; Telkamp. Kops, Zwanenburg, Tervoort en Mosk. DEM (thuis tegen VVB): Aardenburg; Spanjaard en Van Lieshout; Niesten, Starmans, Beentjes; Stelder, Goderie, Vessies, Scheerman en Kleef. schillende districten gaan elkaar de eer in vier wedstrijden betwisten. De inhaalcompetitie dames vermeldt bij de plaatselijke promotieklassers thuiswed strijden voor Rood Wit en BDHC II. Rood Wit. krijgt het Rotterdamse Leonidas op bezoek en BDHC speelt in Bloemendaal tegen Groen Geel. Met voordeel van eigen terrein moet winst opleveren. stal Oosting (Xetra, Tjiftjaf S) maken aan spraak op de tweede plaats. Deze stal heeft in de Granaatprijs met Xaisine en Xally betere kansen, hoewel tegenstanders als Wilma Dear en Xavero allerminst gemakkelijk te overwinnen zijn. De sterke en goede Qui Suit blijkt het ook bij zijn nieuwe trainer goed te doen en zal in zijn nummer Uranus en Urma Norton achter zich kunnen houden. Voor de enorm verbeterde Uppsala Pluto zal het gezelschap in de Zwavel- kopje-prijs te snel blijken te zijn, vooral nu Truax blijk heeft gegeven een belang rijke rol te kunnen spelen. De keuze valt Koersen in Hilversum dan ook op dit paard, gevolgd door Veld- uil S en Uppsala Pluto. Outsider is de taaie Vrolijke Frans. In de autostartkoers kan de goede Thea Drabbe haar gunstige startpositie uit buiten om de nu reeds lang verwachte overwinning tot een feit te maken. Vera Hollandia en Unaniem zullen dit trachten te beletten; op een goede baan stelt ook Vic Erebus zijn kandidatuur. Hetzelfde geldt min of meer voor Wally Parisien, die een serie goede verichtingen thans met een zege kan afsluiten. De an dere kandidaten in dit volkomen open nummer zijn Walter Pluto, Wilma Zora en Xuthus T. Het openingsnummer kan een prooi worden voor de regelmatige Wings, die daartoe Xantina Hollandia en X Nimble moet verslaan. Schaatsenrijden In bet Vikinghotel in Oslo is vrijdagavond de loting verricht voor de 500 en 5000 me ter, welke vandaag als eerste onderdelen van de strijd om de Europese schaatsti- tel worden gereden. Waren de omstandigheden donderdag avond nog bijzonder gunstig, in de loop van vrijdag is het weer volkomen omgeslagen. Het begon met een fikse sneeuwbui, die training onmogelijk maakte, al vroor het in de ochtenduren nog zes graden. Steeds hoger klom het kwik daarna in de ther mometers en toen de hoofdscheidsrechter van de kampioenschappen, de Noor Hal- vorsen, Klaas Schenk verzocht als eerste een nummer uit de zilveren bokaal te pak ken, was het op de begane grond precies nul graden. Overal droop het sneeuwwater al van de daken. De loting voor de eerste twee onderdelen heeft het volgende resultaat opgeleverd: 500 meter: le serie: Malkin (G.B.)Brogren (Zweden): 2e serie: Salonen (Finl.)Stille (Den.); 3e serie: Dahlberg (Zwed.)-Pesman (Ned.); 4e serie: Gilloz (Fr.)Gontsjarenko (Rusl.); 5e se rie: Stenin (Rusl.)—Van der Grift (Ned.); 6e se rie: Jaervinen (Finl.)Johannesen (Noorw.); 7e serie: Aas (Noorw.)—Tynkkynen (Finl.); 8e serie: Monaghan (G.B.)Nilsson (Zwed.); 9e serie: Gu- rev (Rusl.)Kouprianoff (Fr.): 10e serie: Berini (Zwits.)—De Graaff (Ned.); lie serie: Seiersten (Noorw.)Broekman (Ned.); 12e serie: Aaness (Noorw.)Zaitsev (Rusl.); 13e serie: Van den Berg (Ned.)Maier (Noorw.); 14e serie: Rapelli (Zwits.)—Kositchkin (Rusl.); 15e serie: Hearn (G.B.)Tapiovaara (Finland). 5000 meter: le serie: Stille—Pesman: 2e serie: Dahlberg—Stenin; 3e serie: Aas—Tapiovaara; 4e serie: RapelliBroekman; 5e serie: Jaarvinen Nilsson; 6e serie: HearnJohannesen; 7e serie; GillozGontsjarenko; 8e serie: BeriniMona ghan: 9e serie: BregrenSalonen: 10e serie: De Graaff—Kouprianoff: 11e serie: Van den Berg— Gurov; 12e serie: Seiersten—Kositchkin: 13e se rie: Aanes—Van der Grift; 14e serie: Zaitsev Maier; 15e serie: MalkinTynkkynen. Boksen In een gevecht over 15 ronden heeft de Ameri kaan Paul Pender vrijdagavond op punten gewonnen van Sugar Ray Robinson en daar mee de wereldtitel in het middenge wicht op zijn naam naam gebracht. Men weet dat de Amerikaanse sta ten die bjj de NBA zjjn aangesloten, niet Robinson maar Gene Full mer als wereld kampioen erken nen, maar voor de staten New York en Massachusetts en de landen bui ten Amerika was Robinson titelhouder. Zij zullen dus nu Pender als zodanig er kennen. In de eerste tien ronden was Robinson, ofschoon men merken kon dat hij de laatste jaren te weinig gebokst heeft, het meest aan het woord. Pender bokste be hoedzaam en plaatste slechts weinig tref fers. In de zesde en in de negende ronde werd hij aan het wankelen gebracht door snele aanvallen, maar hij herstelde zich goed en wist erger te voorkomen. In de elfde ronde kwam Pender door met een harde rechtse tegen de kin, waar van Robinson duidelijk hinder ondervond. De twaalfde ronde was eveneens voor Pen- der, en in de dertiende wist hij Robinson drie maal op het gelaat te raken met rechts-links-rechtse stoten. Daarna clinch- ten beide mannen vaak, wat protesten van het publiek uitlokte. Het scheen dat er niet zoveel kracht meer zat achter zijn stoten, maar toch ver wachtte men, gezien zijn meerderheid in het begin van de partij, zijn overwinning op punten. De jury kende echter bij meer derheid van stemmen de zege aan Pender toe. De scheidsrechter had 146 punten aan Robinson gegeven en 142 aan Pender. De beide kamprechters spraken zich ten voor dele van Pender uit, de een met 147138 en de ander met 148142. Sugar Ray

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 18