Belangrijk proefschrift over het vreemdelingenverkeer J.ST0LK liFunü V OPRUIMING SENSATIONELE KOOPJES VAN DUIVENBODLN VERGROTINGEN J. v. Veldhuizen 25% KORTING jonge mensen Let op! Nog slechts enkele dagen Nederland is toeristisch een onderontwikkeld gebied verkoper en nette kwieke verkoopster een nette magazijnbediende Propaganda verbeteren Enige leerling-autospuiters gevraagd eerste en tweede monteurs LAATSTE WEEK TROCWFOTOS Fa. Bouw- en Aannemingsbedrijf enige assistenten ZATERDAG 23 JANUARI 19 6 0 19 LUIDSPREKERS „DE BRULBOEI" Giro 1961 Speciaal adret op alle stoomgoederen HOOGOVENS IJMUIDEN overbekende volle pond Kwaliteitsgoederen tegen abnormaal lage prijzen Ged. Oude Gracht 108-110 - Haarlem De lieer M. C. Tideman verkreeg hedenmiddag de graad van doctor in de econo mische wetenschappen aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotter dam op het proefschrift „De economische betekenis van het vreemdelingenverkeer voor Nederland", promotor was prof. dr. L. M. Koyck. Dr. Tideman heeft drie jaar lang aan dit proefschrift, een. eerste volledige studie op dit gebied, gewerkt. Naar deze studie is door verkeers- en vervoersorganisaties en ondernemingen in spanning uitgekeken. Grote vervoersmaatschappijen op het gebied van luchtvaart, scheepvaart en spoorwegen hebben honderden exemplaren van dit by na tweehonderd pagina's tellende studiewerk aangeschaft. Dr. Tideman heeft analyses gemaakt van de omvang van het al of niet geregis treerde vreemdelingenverkeer in Neder land. Hij nam daarbij 1954 en 1958 als ba sisjaren, waarbij voor het laatste jaar de invloed van de Expo werd geëlimineerd. Bij de berekening van de inkomsten uit het vreemdelingenverkeer betrok hij niet de grensaankopen, wel echter de goede renaankopen van buitenlandse bezoekers hier te lande. Daarmee wilde hij tevens aantonen welke voordelen het zakenleven buiten de dienstverlenende bedrijven voor vervoer, logies, vermaak en verteringen van het vreemdelingenverkeer trekken. Hij week daarbij af van de door de Neder landse Bank gevolgde methode, die de goederenaankopen bij de normale uitvoer onderbrengt. Vandaar, dat dr. Tideman eerder aan een „actieve toeristische ba lans" toekomt, dan de Nederlandse bank. De schrijver heeft voorts een onderzoek naar een markt voor het vreemdelingen verkeer in West-Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten (en het eigen land) voor Nederland ingesteld. Daarnevens heeft hij methoden ter bevordering van het vreemdelingenverkeer en de toekomst mogelijkheden ervan bekeken en zoveel mogelijk berekend. Achter bij andere landen Voor de jaren 1965 en 1980 is dr. Tide man op grond van de thans bekende feiten en gegevens tot voorzichtige prognoses ge komen. Hij concludeert, dat ons land op het gebied van vreemdelingenverkeer een „onderontwikkeld gebied" is. Ondanks ge stegen ontvangsten zijn deze elders in Europa in de laatste tien jaar hoger ge weest, terwijl hier het consumptieprijs peil steeg en het prijswezen in de Horeca bedrijven nog sterker. In 1958 leverde het vreemdelingenverkeer 1,8 percent van de ontvangsten van de betalingsbalans op, hetgeen minder is, dan in andere Europe se landen. (België 3, West-Duitsland 3,9 percent. Betekenis voor handelsbalans Dr. Tideman stelt, dat de omvang van het inkomende en uitgaande vreemdelin genverkeer veel groter is, dan wordt be seft, hetgeen de „ruimtelijke problema tiek" in het licht van de te verwachten ontwikkeling als knelpunt naar voren brengt. Hij verwacht, dat het saldo van het in hotels etc. logerende vreemdelingen verkeer in 1980 ongeveer 1,2 miljoen per sonen zal zijn 0,7 miljoen in 1965 bij een dagbezoek van 25 miljoen in 1980 en 13 miljoen in 1965. Hij wijst op het belang van vreemdelingenverkeer uit West-Duitsland en de Verenigde Staten, waarmee ons land doorgaans een passieve handelsbalans heeft, waarop het tekort door dienstver lening en enigermate ook door vreemde lingenverkeer gecompenseerd kan wor den. De Nederlandse detailhandel heeft in 1958 ongeveer 130 miljoen gulden aan aan kopen van toeristen verdiend naast de „grensverkopen" ad 300 miljoen gulden. Weggegooid geld Dr. Tideman meent, dat de wervingsap- paratuur voor het vreemdelingenverkeer (de A.N.V.V.) aanzienlijk verbeterd moet worden en dat veel meer middelen door overheid en bedrijfsleven beschikbaar moeten worden gesteld. Het bedrag van drie promille van de inkomsten van Ame rikaanse toeristen, dat aan werving in de Verenigde Staten wordt besteed, acht hij „weggegooid geld", vooral in vergelij king met de bedragen, die ons omringen de landen aan de propaganda besteden. Vakantiespreiding ofwel seizoenverlen ging met klimatologisch gesproken de maanden juni en mei acht dr. Tideman bijzonder aanbevelenswaardig gezien tegen een te verwachten stroom van toe risten, die hij voor 1965 schat op vier mil joen mensen die in hotels en dergelijke en bij familie en relaties logeren. In 1980 komt hij tot 7 miljoen personen. Hij ba seert zijn berekeningen mede op toene mende welvaart in de door hem bestu deerde landen, waardoor het budget voor vakantiebestedingen zelfs onevenredig zal stijgen. Grote investeringen nodig Dr. Tideman komt voorts tot de bereke ning, dat ons land tot 1965 veertig miljoen gulden in 2700 hotelbedden zal moeten in vesteren en tot 1985 2555 miljoen gulden voor 17.000 hotelbedden. Voor 3000 jeugd herbergbedden zal tot 1985 1,7 miljoen gulden moeten worden geïnvesteerd en in 300.000 kampeerbedden 120 miljoen gulden tot 1965 en voor 600.000 kampeerbedden 240 miljoen gulden tot 1985. Naar zijn me ning gaat de voornaamste wens van het komende toerisme uit naar eenvoudige, modern-hygiënische accommodatie. ACCORDEONCURSUS, les geld 2.75 per week, huur accordeon inbegrepen. Mu ziekhandel Uniken, Wijk aan Zeeërweg 45, IJmuiden-Oost, Telefoon' 7127. AUTORIJSCH. H. Anepool. Wij lessen in de nieuwste Opel Rekord. Erk. Bovag- instr. Tevens luxe verhuur. Rijnstraat 91, Telef. 6285-4565 AUTORIJSCHOOL „DRIE HUIS", erk. F.N.O.P. rij school. Volledige cursus 150. F. Eikelhof, Da Costalaan 53, Telef. 4318. UW RIJBEWIJS, nog voor de vakantie, als U zich nu opgeeft; bij erkende Auto rijschool Jenner (lesgeld 6.- per uur). Telef. 4244. Velser- beekpark 3, Velsen. Gevr. FLINKE WERKSTER. Diezestraat 8. K.C.I., Baanstraat 34, T: ver wijk vraagt MACHINESTIK- STERS. Stukloon, hoog loon. MEISJES gevr. voor een voudig accuraat werk. Aanm. Kanaalstraat 43, IJmuiden, Vermande Zonen. Gevr. HUISHOUDSTER bij heer alleen. Br. t 5742. MEISJE gevr. van 8-3 uur. Werkster aanwezig. Mevr. Wortelboer, Thorbeckelaan 38 Velsen. MACHIN. HOUTBEWER KERS, Meubelmakers en Fi- neerders gevraagd. Meubel fabriek Wulfers, Uitendaal- straat 54, Santpoort-Zuid. Wij vragen ELECTR. LAS SER. Aankom, monteurs en bankwerkers ter opleiding van Dieselmotor monteurs, voor werkzaamheden aan alle merken en fabrikaten mo toren. Gelieve schriftelijk te solliciteren bij v. Egmond en v. d. Schee, Motoren Revisie, Middenhavenstraat 82. Gevr. SCHILDERS-HALF WAS. Schildersbedrijf A. Jon geling, Evertsenstraat 1, Telef. 4866. OPPAS gevr. bij 2 kinderen 's zondagsmorgens van 10 uur tot half twaalf. M. Noor denbos, Steenbokstraat 11, IJmuiden. M. J. Witteveen's Modemaga zijnen N.V., Haarlem, vraagt voor spoedige indiensttreding FLINKE VROUWELIJKE KRACHT voor huishouding en schoonmaak. Aanm. dagel. van 9-1 uur (ook 's maan dagsmorgens). Grote Hout straat 25-27. Jong techn. tekenaar zoekt in IJmuiden of directe omg een goed en gezellig KOST HUIS. Brieven L 5751. A.s. jong echtpaar zoekt p. 15 april GEMEUB. KA MERS in IJmuiden of Drie huis. Brieven L 5739. Aangeb. te Driehuis ruime GESTOFF. KAMER met ge bruik keuken. Br. L 5749. SANTPOORT. Te koop zeer solied alleenstaande villa met garage a. d. Brederoodse- weg. Inl. W. de Groot, Bre- deroodseweg 92, Tel. K 2560- 8539. Gevr. 1 of 2 goed onder houden WONINGEN in om geving IJmuiden-Driehuis. Geen flats. Moeten binnen 6 maanden leeg te aanvaarden zijn. Aanbiedingen met prijs niet boven 12.000.p. stuk. Brieven L 5730. Te koop of te huur gevr. FLINKE PAKHUISRUIMTE. Fa. Gebr. De Ruijter, Inte rieurverzorging, Marktplein 30, IJmuiden. WONINGRUIL. Aangeb. 3-k. flat, ben. De Noostraat. Gevr. grotere woning. Br. L 5728. STALLING VOOR AUTO in Oud-IJmuiden. Te bevr. bij D. Eikelhof, Da Costa laan 28, Driehuis. en toch meer keus bij MAREL's AUTOBEDRIJF. Rijksstraatweg 336, Telef. 2545 (01751) Wassenaar. 250 auto's in voorraad. EEN GOEDE RAAD. Bij hardnekkige hoest, kramp en prikkelhoest, verslijming en heesheid. Bronchicum Elixir geeft onmiddellijk verlichting. Flacon 2.bij elke drogist. 'n NIEUWE KOFFER- SCHRIJFMACHINE gratis op proef tegen zeer lage prijs. Bij aankoop gaat U pas betalen: 3.p. w. of in 24 maanden. Geen incasso, be taling per giro. Geheimhou ding verzekerd. Brieven No. L 7280. DAMES! 2000 BONTJASJES. kort en lang, met 5 jaar ga rantie, reeds vanaf 2.p. week. Geen incasso, betaling per giro. Vraagt vrijblijvend bezoek met enorme collec tie bij U thuis. Geheimhou ding gegarandeerd. Brieven L 7382. GELD SPAREN doet U door zelf te breien. Neveda en Scheepjeswol. 15 soorten en 95 kleuren. Botman, Kenne- merlaan. LEDEREN KLEDING vanaf 2.— p. w. Lederen Kleding bedrijf Veldhuis, Breestraat 12, Beverwijk, Telef. 5629. HONDEN TRIMMEN. Mien- ke Bom, Zeeweg 280, IJmui- den-Oost, Telef. 4673. VERHUUR DEKKLEDEN voor elk bedrijf. Fa. K. van Veelen, Zeilmaker en Ten- tenfabriek, Middenhavenstr. 27. IJmuiden, Tel. 02550-4108. Wijnands en Van Rensen WEDSTRIJDPRIJZEN, me dailles, bekers, vaantjes. Vij zelstraat 125, A'dam. Scho- terweg 21, Haarlem. Zaken- adres voor Velsen: P. J. van Rensen, Kerkerinklaan 70, Santpoort, Telef. 02560-7463. WIJ VERHUREN voor elke gelegenheid tafels, stoelen, glaswerk, porselein en be stek. Voor verenigingen to neeldecoraties. 1ste IJmuider Verhuurinrichting. Tel. 4273, Trompstraat 35. LOMPEN, oud ijzer, oud papier worden tegen de hoog ste waarde gehaald door Fa. Max Gosschalk. Ampère straat 27, Telef. 5852. WEET U dat „De Houthal" een enorme sortering lat werk heeft? Kennemerlaan 159, Telef. 7770. LUXE VERHUUR zonder chauffeur. Opeis Rekord. Volkswagens en Volkswagen busjes. Arie Beekhuis. Torri- cellistraat 32, IJmuiden, Tel. 7179. Lange INTERLOCK PANTA LONS en hemden, ronde hals a 2.50. Zeeman, Bloem- straat 70, IJmuiden, Tel. 4235 PRIMA FLANELLEN LA KENS vanaf 4.25. Zeeman, Bloemstraat 70, IJmuiden, Telef. 4235. BEDRUKT FLANEL, 80 cm breed, per meter 1.40. Zee man, Bloemstraat 70, IJmui den, Telef. 4235. TOB NIET LANGER met die slechte radio. Voor betrouw bare radio- en televisierepa ratie. Keizer. Plein 1945 No. 54, Telef. 4516. PAREL-ANTHRACIET 16/20 10.75. Prima. De V.S. uw adres. Kennemerlaan 44, Tel. 4643. LUXE VERHUUR z. chauf feur van nieuwe Opeis 7.50 tot 60 km. S. Diependaal, Es doornstraat 2 t/o ingang Zie kenhuis, Telef. 8108 Te koop ELEKTR. FORNUIS 3-p. 100, en 1-p. opklap- bed met omb. 40. Gasstel 3-p. 20, en 1-p. ledikant met bed. 25. Wijk aan Zee- erweg 126. Heden is na een kortstondige ziekte van ons heen gegaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, zuster, grootmoeder en tante HELENA POST Echtgenote van JAN BORST op de leeftijd van 64 jaar. IJmuiden: J. BORST Driehuis: P. J. BORST J. BORST-RAGGERS Aalsmeer: W. BORST M. G. BORST-DOORN en kleinkinderen IJmuiden, 21 januari 1960. IJmuiderstraatweg 123. De teraardebestelling zal plaatsvinden maandag 25 ja nuari op de begraafplaats Westerveld na aankomst van de trein 15.03 uur halte Driehuis-Westerveld. Vertrek van het huis 14.30 uur. STAATSVISSERSHAVENBEDRIJF IJMUIDEN Openbare kennisgeving Wegenwet De Directeur van het Staatsvissershavenbedrijf brengt ter openbare kennis, dat het in het voornemen ligt met ingang van de datum, waarop de wegverharding zal worden ver wijderd. de Redersstraat te IJmuiden. kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie L, no. 1225, aan het openbaar verkeer te onttrekken. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na publikatie van deze kennisgeving bezwaren tegen het onttrekken aan het opebaar verkeer van deze weg indienen bij de Directeur van het Staatsvissershavenbedrijf, Halkade 4, IJmuiden. IJmuiden, 22 januari 1960. De Directeur voornoemd, J. R. VAN EERDE ZONDAGMIDDAG begint de nieuwe JEUGDSOCIë- TEIT en INSTUIF van half vier tot zes uur in KANAALSTRAAT 228. Alle jeugdigen boven 15 jaar zijn welkom. TOEGANGSPRIJS 30 CENT AUTOSPUITER13 PRONK KENNEMERLAAN 220 - TEL. 6238 - IJMUIDEN Grote buitenlandse firma nodigt sollicitanten uit voor een bespreking voor de funktie van Gewenst wordt een representatieve persoonlijkheid tussen 23 en 40 jaar. Geboden: zeer ruime verdienst- mogelijkheden en tevens prettige zelfst. werkkring. Aanmelden dinsdag 26 januari tussen 19 en 21 uur HOTEL ROYAL, Kennemerlaan 93, IJmuiden GARAGE HEEREMANS ZN. vraagt voor haar afdeling vrachtauto's, benzine zowel als Diesels, allround Aantrekkelijke soc. voorzieningen. Sollicitaties zowel schriftelijk als mondeling wor den gaarne ingewacht. Garage, Heeremans en Zn., Schalkwükerstraat 25, Haarlem. Telefoon 11383. ,0:r( r, Van elke drie artikelen, welke U nü tege lijkertijd laat stomen, behandelen wij er één (het laagst geprijsde) NIEUW APPRET f 1.- p. kledingstuk extra. ZEER KORTE LEVERTIJDI STOMEN-VERVEN-MACH. TAPIJTREINIGEN Gok. d d. Min, v. Just. d.d. 2S-11-S9 1 gulden betalen! f. 25.000.- halen? SUS- LOTEN hebben 5 coupons. Voor 1 .*5 maal een kent Uw winkelier heeft die S U S - loten I SUS- Rotterdam •ue -|seo6 p "uei t tqdo '000 05 raadhu,s en kerk\ 'f*T u FILIALEN: IJMUIDEN: Houtmansuual 37 zw„ tel. 6115 BEVERWIJK: Breestraat 25. tel. 4822 Voor PIANO- en ORGEL STEMMEN. Ger. Doustraat 53. Zeer billijk tarief. Te koop aangeb. 2-pers. OP- KLAPBED met bovenpl., rail en gord. Prijs 40. Brieven L 5727. Te koop ENIGE JERRY CANS (20 literbus) voor uw brandstof. Vanaf 5.50. Zeer mooie top (scheeps) lamp 40. Bimbam klok 20. Pleiadenplantsoen 107. Te koop aangeb. ingebonden PANORAMA'S 1946 t/m he den. Als nieuw. Brieven met prijs L 5726. Diverse merken BROM FIETSEN om zelf op te knap pen. V.a. 25.Dr. Schaep- manstraat 54, Haarlem-Oost Ingeruild: FIAT 1100 B type '57, in uitst. onderhouden st. Aanrijding vrij. Benz. 1:13. Orig. lak en bekl. Ruitenspr.. Fiat kachel, berml. etc. Desk. onderz. toegestaan. 3 mnd. schr. gar. Financ. mogelijk. 3050.Garage Brouwers, Telef. 02500-36715. SMYRNA TAFELKLEED van de lijn gewaaid, licht gebloemd. Gaarne terug be zorgen: Mevr. Plug, Plane- tenweg 240. Te huur OPELS REKORD '58. A. Uniken. Wijk aan Zee- erweg 146, Telef. 7839. LINOLEUM - COLOVINYL TRAPBEKLEDINGEN voor uw keuken, gang, winkel. Vraagt vrijblijvend prijsop gave. Brieven No. L 7458. naar oude beschadigde por tretten, ook voor moeilijke gevallen. Speciaal adres hiervoor is; HUYGENSSTRAAT 10 IJmuiden. v Tel. 4.8.6.8. IJMUIDEN Kantoor en werkplaatsen: Bronsstraat 18 Telef. 8093 b.g.g. 4951 Aannemers van: Utiliteitsbouwwerken Nieuw- en verbouw groot en klein Waterbouwkundige werken Gewat end betonbouw Sloopwerk met explosieven Duikei beschikbaar Ti KOOP Spoedig te aanvaarden: WOONHUIS Middenduinerweg te Santpoort Inl. CORN. JANUS en Zn. Makel. N.B.M. Stationsweg 81 Velsen Telef. 5504 TE KOOP HERENHUIS Kon. Wilhelminakade, IJmui den. Leeg te aanvaarden. WOONHUIS Rijpstraat, IJmuiden. Leeg te aanvaarden met ruiling. Te bevragen: Makelaar R. KRAMER Makelaars- en Ass.kantoor J. C. de Mayer Oosterduinplein 3, IJmuiden Telef. 4228 Voor een BETROUWBARE AUTO naar Veldes Autohan del, Santpoort, Bloemendaal- sestraatweg 148, Telef. 7709, verkoop uitsluitend onder ga rantie. Momenteel voorradig: Opel Rek. '58. '57. '56. Volks wagen '58, '57, '56 en '52. Ford Anglia '57, Renault Dauph. '56, Simca Combi '56. Morris Minor '55, Fiat 600 '57. Financiering mogelijk. Zondags geopend. Te k. HAARD, in pr. staat. Vechtstraat 203. TOT 31 JANUARI 15% korting direct 10% op cassabonnen ATTENTIE voor onze BLIJVENDE week-end reclame, voor overhemden op VRIJDAG of ZATERDAG gebracht. 1 overhemd voor 58 ct I 3 overhemden voor 2 overhemden v- 100 ct 135 ct elk overhemd méér per stuk slechts 45 cent Jt.capUeext van deze reclame Uw was- en stoomgoed naar IJMUIDEN - PLANETENWEG 14 - TELEFOON 02550 - 7650 P. DE GRUYTER ZN. N.V. vraagt voor haar filialen te IJmuiden Prettige werkkring. - Tevens: Sollicitaties aan ons filiaal Lange Nieuwstraat 457, IJmuiden vraagt van 19 tot 31 jaar A. met Volledig Lager Onderwijs voor plaatsing bij de STATIONSDIENST B. met Volledig Lager Onderwijs of L.T.S.-diploma voor tewerkstelling bij het WEGONDERHOUD Voor inlichtingen of sollicitatie kunt U nevenstaande bon gebruiken. N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dienst van Personeelzaken 2e afdeling. Utrecht. (Op de enveloppe In de linker bovenhoek vermeldenWS I 32 NAAM LEEFTIJD: ADRES: JAAR WOONPLAATS:. wenst Inlichtingen over*) te solliciteren naar*) A (Lager Onderwijs)*) B (L.O. of L.T.S.)*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing Is. De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden vraagt in verband met de voortdurende groei van het concern voor haar Hoofdafdeling Personeelszaken Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den. vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HD 225 ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten ter versterking van de wervingscapaciteit voor arbeiderspersoneel. Leeftijdca. 30 jaar. Opleiding: Mulo, H.B.S. of daaraan gelijkwaardig. Ervaring op het gebied van de werving van personeel strekt tot aanbeveling. Aan gehuwden kan bij gebleken geschiktheid een woning in uitzicht worden gesteld. Te koop: blank eiken LITS- JUMEAUX, toilettafel, grote linnenkast, 1 tafel en 2 stoeltjes, 500.Brieven L 5750. Te koop WASMACHINE z.g.a.n. 95.—. Rijnstraat 153 Te koop wegens overcompl. een z. g. a. n. HETELUCHT KACHEL met pijp. Roer straat 29. Te koop PRIMA HAARD. Van Galenstraat 23. Te koop DRESSOIR 20.—. 2 clubfauteuils 25.—. Cy- pressenstraat 41, IJmuiden. Te koop aangeb. 3 V.W.'s '55, '54 en '53 en 3 Opeis '53, '56, '56, in zeer goede staat, met Bovag garantie. Garage Immers, Bloemendaalsestr.- weg 166-168, Satnpoort, Tel. 8550. Te koop BAKFIETS, prima banden met J.L.O. motor (defect). Lange Nieuwstraat 137. IJmuiden. Te koop SN. BROMMER, 2 versn., Kapt. Mob. bol tank, autom. kopp. Damesfiets en autoradio. Kortenaerstraat 25 Te koop HUISK. AMEU BLEMENT. old-fin., pr. kw. eiken. Te zien ook zondag. Kortenaerstraat 25. onze kunt u profiteren van onze ZIE DE ETALAGE KOOP ZO MOGELIJK IN DE OCHTENDUREN Interieurverzorging Telefoon 17165-34200-13608

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 19