RANG is alleen RANG als er RANG op staat. Zacht met regenkansen Uitbundig welkom voor de Prins op de Antillen DE HAAS Reisbureau N.V., „S.E.P. heeft niet geweigerd, een kerncentrale te bouwen" Hogere grondbelasting op huizen en gebouwen en bondig o wtrar Bezoek aan diverse nieuwe industrieën Uitstel van proces tegen Van R.? Haarlemmer W. Mensink beantwoordt verwijten van Staatssecretaris Stijkel Dr. Honig benoemd aan Indonesische universiteit Meer garanties gewenst Bruynzeel verhoogt lonen en verkort arbeidsweek BEA richt zich tot de minister Terugkeer naar peil van 1955 Aanpassing P.B. aan huurverhoging Ruimbrand op de „Merwehaven" Antilliaanse oremier vertrokken ^UXOJLOXULILLOJJLOX8JUÜUiJüiJJ-i-0JL9JJJ. .8J. SJLOJXiLOJJLOJULOJL8JJL8A8XOXOJJXLLOJJJlMMiJUUULOJJJl PJÜÜLH. 8ii JLU J-8.8 88 8 8 8g AAAAAAAAAAAA De rijschoolkwestie TWEE NIEUWE WETSONTWERPEN ZATERDAG 23 JANUARI 1960 Advertentie Rang 19 Fruit ct per rol Rang Menthol 19 ct per rol Rang Crème de Cacao 22 ct per rol Z. K. H. prins Bernhard der Nederlan den heeft zijn bezoek aan Mexico van tien dagen, waarbij hij een ontmoeting had met president Adolfo Lopez Mateos, be sloten met een kort bezoek aan de Neder landse Antillen, in feite aan Aruba en Cu rasao. Het doel van dit bezoek is, de op beide eilanden gelegerde eenheden van het korps Mariniers, het wachtschip Hr. Ms. „vanAmstel" en de marine-etablissemen ten te Parera op Curacao te inpecteren in de functie van inspecteur-generaal der Kon. Marine. Het bezoek heeft echter ook nog een an der doel, dat meer spreekt tot de bevolking der Antillen, namelijk de officiële inge bruikstelling van de Antilliaanse bier brouwerij, het leggen van de eerste steen van de Antilliaanse verffabriek en een be zoek aan het nieuwe Aruba Caribbean Ho tel, waar de Prins zal logeren. Het korte bezoek is dus een „werkbezoek" en daar om bevat het programma, met uitzonde ring van een receptie in het Arubaanse ho tel op de avond van de dag van aankomst, weinig of geen officiële zaken. Aankomst op Aruba Vrijdagmiddag om kwart voor vijf plaatselijke tijd. kwam Prins Bernhard met het K.L.M.-lijntoestel uit Mexico, dat ten gerieve van de prins, een tussenlan- landing op Aruba maakte, op de Beatrix luchthaven van Aruba aan. De Prins was vergezeld van zijn secretaris, dr. F. A. de Graaff, zijn adjudant luitenant-kolonel C. C.Geertsema en de hoofdcommissaris van de rijkspolitie, de heer C. Sesink. De marine adjudant van Z. K. H., kapitein luitenant ter zee N. J. H. Gregory, voegde zich op het vliegveld bij het gezelschap. Ter be groeting op het vliegveld waren, behalve honderden Arubanen, die hun aanhanke lijkheid aan het huis van Oranje duidelijk kenbaar maakten, aanwezig gouverneur Speekenbrink, vice-premier Kroon, de ge zaghebber van Aruba, de heer F. J. C. Beaujon, de commandant der zeemacht in dè Nederlandse'Antillen commandeur A. van Strien, de commandant van de ma rinierskazerne op Aruba, majoor G. P. Giesberts en de directeur van het Caribi sche bedrijf van de K.L.M., de heer C. C. Steensma. Een erewacht van honderd mariniers in veldtenue stond aangetreden en nadat het Wilhelmus had geklonken, volgde de in spectie door de Prins, die gekleed was in het tropendienst-uniform van luitenant admiraal. Het publiek dat tijdens het spelen van het volkslied stil was geweest barstte in gejuich uit, toen Z. K. H. Prins Bernhard zich in gezelschap van de Antilliaanse autoriteiten naar het stationsgebouw be gaf, waar een Commissie van Ontvangst stond opgesteld. De leden hiervan, de bei de Arubaanse ministers, de heren Yraus- quin en Tromp, de heer O. Croes, onder voorzitter van de staten, de heer N. G. Henriquez, lid van de rekenkamer en de beide leden van de raad van advies, G. de Veer en W. G. Craane, werden aan de Prins voorgesteld. De meeste van deze heren waren geen onbekenden voor de prins, die met allen een vriendelijk woord wisselde. Naast de commissie van ontvangst ston den de gedeputeerden van het eilandge bied Aruba en de secretaris, die eveneens aan Z. K. H. werden voorgesteld. Na deze begroeting begaf de prins zich met zijn gevolg naar buiten, waar auto's gereed stonden en in snelle vaart ging het langs de zeekant naar het „Aruba Carib bean Hotel". Langs de weg stonden groe pen en groepjes mensen, die spontaan aan hun gevoelens van vreugde over de komst van Prins Bernhard uiting gaven. In het hotel werd de prins begroet door de voorzitter van de Staten, de heer O. Bik ker, en de minister van Onderwijs mr. I. Debrot, alsmede door mr. H. W. J. M. van der Made, waarnemend secretaris van de raad van ministers, de heer G. de Veer, president commissaris van de hotelmaat schappij Aruven, en de heer Jacks, mana ger van het hotel. In de lobby van het ho tel ontmoette Z. K. H. eveneens dr. H. N. Boon, ambassadeur te Caracas, die met zijn echtgenote in verband met dit bezoek naar Aruba was overgekomen. Tegen half zes trok Prins Bernhard zich terug om wat uit te rusten van de ver moeiende vliegtocht, maar in het hotel bleef het een komen en gaan van mensen, die hoopten een glimp van Z. K. H. te kun nen opvangen. Omstreeks zeven uur verzamelden zich in de suite van de Prins, gouverneur Spee kenbrink, gezaghebber Beaujon. de adju danten en het verdere gevolg voor een diner. In de avonduren hield de regering van de Nederlandse Antillen in het hotel een receptie ter ere van Z. K. H. op het grote terras aan de achterzijde. De receptie begon met het spelen van het Wilhelmus, toen Z. K. H., vergezeld door gouverneur Speekenbrink, gezagheb ber Beaujon, diens echtgenote en de leden van het gevolg op het bordes aankwamen. Prins Bernhard werd hier begroet door de leden van de raad van ministers en de voorzitter en onder-voorzitter van de Sta ten, de heren Bikker en Croes. De Prins liet alle aanwezigen aan zich voorstellen. Daarna onderhield hij zich enige tijd met de heer W. A. Murray, directeur van de Lago, en met gezagheb ber Beaujon. Na de receptie bezocht het gezelschap de Klompenclub, waar een internationale show, met o.a. een Argentijnse ballet groep, werd gegeven. BOSTON (UPI) De mogelijkheid be staat dat het proces tegen de Nederlander Van Rie, dat op 10 februari zou beginnen, moet worden uitgesteld in verband met een andere zaak, de zaak der Brinks ban dieten. Paul S Smith, de verdediger van deze mannen die tien jaar geleden veroordeeld zijn, heeft bekend gemaakt dat hij voorne mens is, ongeveer 60 verslaggevers van kranten, radio en tv te laten daagvaarden om maandag voor de Amerikaanse dis trictsrechtbank te verschijnen. Hun wordt subjectieve berichtgeving verweten. Zij hebben het genoemde proces, dat negen maanden geduurd heeft, verslagen. De dis trictsprocureur van Suffolk County, Gar rett H. Byrne heeft verklaard dat als het beroep-Brinks uitloopt op een langdurige behandeling, het proces van Van R. mis schien moet worden vertraagd. Smith heeft een beroep op de z.g. habeas corpus-wet gedaan. De staat heeft ontkend dat de autoriteiten gezorgd hebben voor „bevooroordeelde publiciteit" vóór het proces tegen de acht bandieten begon. Byrne verklaarde, dat de assistent-pro cureur-generaal van Massachusetts, John F. Mc Auliffe. die de vervolging van Van R. op zich zal nemen, misschien ook de zaak-Brink moet behandelen, daar hij in dertijd met de vervolging belast was in dat proces. Alleen Mc Auliffe kan de ver volging van Van R. op zich nemen, omdat hij deze zaak vanaf het begin behandeld heeft. Zoals bekend is wordt de Neder landse zeeman Van R. beschuldigd van moord op een Amerikaanse gescheiden vrouw, Lynn Kauffman. Advertentie Verrassende vakantie 1960. Volledig verzorgd, 13 en 20 dagen. Reeds vanaf f340.-. De Haas organiseert uitsluitend Spanje-reizen - exclusief voor Nederland. Speciale, zeer comfortabele eigen autocars. 1e klas hotels. 10-Jarige ervaring in Spanje. Vraag uitvoerige folder aan Postbus 39, VEENENDAAL. Dr. A. G. Honig, docent in de dogmatiek aan de theologische school van de kerken van Oostelijk Indonesië te Makassar, is benoemd tot docent in de filosofie aan de faculteit voor letteren en wijsbegeerte van de Indonesische universiteit Hasamuddin. In mei en juni 1959 heeft dr. Honig reeds een serie colleges gegeven aan de juri dische faculteit van deze universiteit over de leer van Karl Barth inzake staat en recht. Op zijn verzoek verkreeg dr. Honig van Generale Zendingsdeputaten van de Ge reformeerde kerken toestemming, een cur susjaar langer in Indonesië te blijven dan oorspronkelijk de bedoeling was, zodat hij nu in juni met verlof zal komen. Dr. Honig, die aan de vroegere zendende kerk van Heeg (Fr.) is verbonden, was ge durende de laatste zes jaren voor hij naar Indonesië vertrok, missionair predikant voor de Oosterse studenten in Nederland in dienst van de Gereformeerde kerk van Leiden. Hij was een van de eerste promo vendi aan de Joh. Calvijn-akademie te Kampen. Van zijn hand verscheen vorige maand het eerste deel van een handboek voor theologisch onderwijs, waarin de pri mitieve religie, het hindoeïsme en het boeddhisme worden behandeld. Op het Euratoomcongres in Eindhoven heeft het lid van Gedeputeerde Staten van Noordholland en tevens KEMA-bestuur- der, W. Mensink uit Haarlem, staatsse cretaris Stijkels pleidooi om kerncentra les beantwoord. Hij maakte er bezwaar tegen, dat gesproken wordt over de weige ring van S.E.P. (Samenwerkende Elektri- citeits-Produktiebedrijven) om in Neder land een kernenergiecentrale te bouwen. „Van weigering is geen sprake", zo zei hij. De S.E.P. acht zich alleen niet in staat, een dusdanig project voor de gestel de datum bij Euratoom aan te melden, omdat zij garanties wenst, onder meer ten aanzien van de „branduren" van de splijt stofelementen en omtrent de voorzienin gen voor het geval er met de reactor eens iets zou gebeuren. Bereidheid tot mede werking is bij de S.E.P zeker aanwezig, aldus de heer Mensink. De heer Stijkel, die in zijn inleiding het niet bouwen van een kernenergiecentrale had betreurd antwoordde hierop, dat zijn opmerking geen kritiek was op een besluit van de S.E.P. Hij vindt het alleen jammer, dat door welke omstandigheid ook de Nederlandse industrie bepaalde kansen niet krijgt. Mr. Sassen bestreed, dat de S.E.P. in het duister tastte aangaande de Het College van Rijksbemiddelaars heeft de Bruynzeelfabrieken toestemming ver leend de lonen met zes percent te verho gen, zulks met terugwerkende kracht tot 1 januari. Hierdoor is de Bruynzeelgroep, naar zij meedeelt, de eerste houtverwer kende industrie die loonsverhogingen doorvoert en schaart zij zich onder de tien eerste Nederlandse bedrijven die hogere lonen zullen betalen. Bij de Bruynzeel fabrieken in Nc Ierland werken circa 2000 mensen. Voorts heeft de leiding der Bruynzeelfa- '-rieken besloten r.iet ingang van 1 juli 1960 een verkorting van de werkweek door te voeren. Een jaar lang zal een uur per week minder vorden gewerkt, vanaf 1 juli 1961 weer een uur minder, met de uitein delijke bedoeling tot een 45-urige werk week te geraken Ook hiervoor is toe stemming verleend dooi het College van Rijksbemiddelaars, aldus de directie van Bruynzeel. door haar gestelde vraagpunten inzake garanties. „Het standpunt van de com missie van Euratoom inzake deze vraag punten is de S.E.P. volkomen duidelijk ge maakt, en naar mijn mening bood dat standpunt de mogelijkheid, positief te re ageren in de kwestie van de bouw van een kernenergiecentrale", aldus mr. Sassen. Inzake de kostprijsberekening merkte mr. Sassen, dat Euratoom bij herhaling de S.E.P. zijn diensten heeft aangeboden. Van alle gegadigden echter was de S.E.P. wellicht degene, die van dit aanbod het ge ringste gebruik heeft gemaakt. Dit aanbod blijft niettemin onverkort gehandhaafd. Ook in de aangeroerde kwestie van de da tumlimiet zag mr. Sassen geen steekhou dend argument voor de S.E.P. „De S.E.P. is volkomen duidelijk gemaakt, dat bij de datumkwestie een grote mate van elastici teit bestond en nog bestaat", aldus spre ker. Overigens herhaalde mr. Sassen, dat Euratoom voor het researchwerk van de Kema „een meer dan platonische waarde ring" heeft. Dit staat echter geheel los van de kwestie van de bouw van een kerncen trale. Prof. Bogaardt, aan wie eveneens vra gen werden gesteld over het besluit van de S.E.P., zei niet in te zien, waarom de S.E.P. grote verwijten moeten worden gemaakt over haar besluit. Men kan zich afvragen of de S.E.P., die commercieel van opzet is, nu juist de aangewezen organisatie zou zijn om de industrialisatie en verdere ont wikkeling van de industrie in de hand te werken. Als commerciële instelling was de berekende kostprijs haar nu eenmaal te hoog. De coöperatieve Bond van Erkende Autorijschoolhouders, BEA, heeft zich tot de minister van Verkeer en Waterstaat gericht met een verzoek, de voorgestelde „Vamor"-regeling voor openbaarmaking van de rijvaardigheidsexamens te vervan gen door een regeling waarbij of alle rij schoolhouders of rijschoolorganisaties, of geen enkele rijschoolhouder of rijschool organisatie is betrokken. De BEA stelt na melijk vast, dat de statuten van de stich ting Vamor zodanig zijn, dat de BEA nooit in het stichtingsbestuur van de Va- mor kan worden opgenomen. Per conse quentie zullen dus ook geen gecommitteer den bij de examens van de BEA kunnen zijn, wat naar de mening van de BEA een discriminatie van deze organisatie bete kent in strijd met de vrijheid van onder- 1 wijs. De Staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken heb ben bij de Tweede Kamer een tweetal wetsontwerpen ingediend, waarin wordt voorgesteld, ten aanzien van de gebouwde eigendommen het opcentenaantal op de grondbelasting van vóór 1956 te herstellen en de Personele Belasting aan te passen aan de verhoging van de huren. In de Memorie van Toelichting wordt eraan herinnerd, dat in 1955 een verlaging van de grondbelasting tot stand is ge bracht, omdat andere mogelijkheden voor een noodzakelijke verdere rendements verbetering van het huizenbezit toen ont braken. Die verlaging werd bereikt door een vermindering van het maximum der gemeentelijke opcenten. Inmiddels zijn in 1957 de huren met 25 percent verhoogd. Indien thans het voor stel van de regering om in 1960 de huren met 20 percent te verhogen, wordt verwe zenlijkt, zal het huurniveau 50 percent ho ger liggen dan dat na de huurverhoging van 1955. De regering acht het met het oog op de ze rendementsverbetering van het huizen- bezit niet verantwoord, de door de bijzon dere situatie van 1955 geboden verlaging ten aanzien van de gebouwde eigendom men nog langer te handhaven. 130 opcenten erbij De regering stelt daarom voor met in gang van het belastingjaar 1960 de in 1955 vervallen 130 opcenten op de grondbelas ting naar de belastbare opbrengst der ge bouwde eigendommen wederom te heffen. Volgens de regering is er thans geen aan leiding de opcentenverlaging voor onge bouwde eigendommen te doen vervallen. Het herstel van het opcentenniveau zal leiden tot heffing van dezelfde nominale bedragen aan grondbelasting van gebouw de eigendommen als vóór 1956. Daar het huurniveau belangrijk is gestegen, zal de relatieve druk van de grondbelasting ook na dit herstel beneden die van vóór 1956 blijven. Wat de Personele Belasting betreft, is de regering van oordeel, dat met ingang van 1 juni 1960 de minimumbedragen voor de belastbaarheid, de belastingvrije be dragen en voorts de daarmee samenhan gende grensbedragen voor de verschillen de percentages van de kinderaftrek in de zelfde mate dienen te worden verhoogd als de huren. Hiermee wordt bereikt, dat de belasting relatief gezien niet stijgt. Wel stijgen de nominale belastingbedragen met, en in dezelfde mate als de huren. Zou deze bijzondere maatregel niet worden getroffen, dan zou de groei van de Personele Belasting relatief sterker zijn dan de verhoging van de huren. De oor zaak hiervan is gelegen in het systeem van VERKEERSPLEIN EN VOORRANG Uit vragen, die de ANWB bereiken blijkt, dat vele weggebruikers van mening zijn, dat het verkeer op het verkeersplein, dat is aangeduid met het ronde blauwe bord met de drie rondgaande pijlen, voorrang heeft op het verkeer dat naar het plein toe rijdt. Dit is onjuist, waarschuwt de ANWB. Het nieuwe verkeerspleinbord met de drie pijlen betekent uitsluitend, dat het verkeer op het verkeersplein op het plein mag voorsorteren en dus niet steeds uiterst rechts behoeft te blijven rijden. Er is dus niets ver anderd aan de normale voorrangs- regels te weten ook het verkeer op het verkeersplein dient voorrang te geven aan het van rechts komend ver keer. Bij het verlaten van het ver keersplein moet de doorgang voor het verkeer, dat het plein blijft volgen, worden vrijgelaten: dus ook dan Hebben de fietser en de bromfietser op het rijwielpad recht op voorrang, waar schuwt de ANWB. aftrek van de hiervoren bedoelde vaste bedragen. Bovendien zou daardoor een belangrijk aantal tot nu toe onbelaste per celen enkel als gevolg van de huurverho ging in de belasting worden betrokken. De verhoging van die vaste bedragen nu, voorkomt deze gevolgen. Om technische redenen zullen de meer dere opcenten op de grondbelasting voors hands aan het rijk toevallen. De meer op brengst van de Personele Belasting zal aan de gemeenten en de provincies ten goede komen. Op de Nederlandse kustvaarder Merwe haven van de n.v. Gebroeders Van Uden scheeps- en agentuurmaatschappij te Rot terdam, is vrijdag brand uitgebroken. Het 497 ton metende schip, dat in 1948 werd gebouwd, voer op öngeveer tien mijl ten zuidwesten van Boulogne in het Engelse kanaal toen de brand in ruim 1 in een lading wol werd ontdekt. Het schip was onderweg van Casablanca naar Duinker ken. De havenautoriteiten van Boulogne hebben de kapitein van de Merwehaven niet toegestaan, met zijn schip de haven van Boulogne binnen te lopen. De Franse zeesleepboot Jean Bart begaf zich naar de Merwehaven om assistentie te verlenen bij het blussen van de brand en begeleid de de Merwehaven naar Duinkerken. De rederij heeft nog geen nauwkeurige informaties omtrent wat er precies op het schip aan de hand was en of er van lich te broei dan wel van iets anders gespro ken moest worden. De kapitein had extra pressennings doen aanbrengen en alles zo véél mogelijk luchtdicht afgesloten. Vannacht is de Duinkerkse brandweer er in geslaagd, de brand in het ruim te blus sen. De, omvang van de schade was nog niet bekend. De minister-president van de Nederland se Antillen, de heer E. Jonckheer, is vrij dagavond met zijn minister van Justitie de heer R. J. Isa. uit ons land naar de Antillen teruggekeerd. Op Schiphol deel de hij mee, dat het resultaat van zijn be sprekingen in ons land tegen het einde van de volgende week bekend zal worden ge maakt. „Zeker is," aldus de heer Jonck heer, „dat de personeelsbezetting in Den Haag geleidelijk zal worden uitgebreid. Vooral is mij gebleken, dat er behoefte bestaat aan een goede voorlichtingsafde ling, waarvoor kosten noch moeite zullen worden gespaard." Omtrent de verhouding tussen de Ne derlandse Antillen en Venezuela merkte de heer Jonckheer nog op, dat de wijze waarop het voorlopig Nederlands antwoord op de Venezolaanse nota ontvangen is. hem aanleiding geeft tot de verwachting dat het definitieve antwoord een einde zal maken aan de gespannen verstandhou ding tussen de beide landen. Dit definitie ve antwoord zal niet lang meer op zich laten wachten, aldus de minister-presi dent. De beide bewindslieden werden op Schiphol uitgeleide gedaan door de heer W. F. M. Lampe, gevolmachtigd minis ter van de Nederlandse Antillen, mr. C. Debrot, waarnemend gevolmachtigd mi nister en de heer A. Jonker, directeur van het kabinet van de vice-minister- president. Beveiliging. Bij de overweg in de Eerste Groenelaan in Castricum zullen op maandag 25 januari om tien uur automati sche halve overwegbomen in dienst wor den gesteld. Op dinsdag 26 januari om tien uur zal op de Oudedijk in Schiedam een automatische knipperlichtinstallatie in ge bruik worden genomen. Laf. In Den Haag is de auto van een invalide gestolen. De wagen stond gepar keerd voor zijn woning. Het is een zwarte Citroen-normaal met kenteken N.P. 5490. Door deze diefstal is de eigenaar, die zon der wagen zijn werk niet. kan doen, zeer gedupeerd. Scheepsbrand. De Nederlandse kust vaarder „Merwehaven" (497 ton) van de n.v. Gebroeders Van Uden's scheepvaart en agentuurmaatschappij in Rotterdam, die onderweg is van Safi in Marokko naar Rouaan zal Boulogne aandoen wegens brand in ruim 1. New York-Aruba. De Amerikaanse raad voor de burgerluchtvaart heeft zich donderdag met de aanvrage van de Trans- Caribbean Airways om haar nieuwe lijn van New York naar San Juan op Porto- rico naar Aruba door te trekken, akkoord verklaard, behoudens goedkeuring van Nederlandse zijde. De aanvraee betreft hef vervoer van passagiers en vracht. Bij rangeren gedood. De 34-jarige E. Meyer uit Echt is verongelukt bij ran geerwerkzaamheden op de spooremolace- menten van de staatsmijn „Maurits" Hij raakte tussen twee bumpers bekneld en werd doodgedrukt. Hij was gehuwd en vader van twee kinderen. Raadhuis te koop. De gemeente Bus- sum wil haar raadhuis en het oude post kantoor verkopen. Men bouwt thans een nieuw raadhuis en het oude zou aanvanke lijk worden bestemd tot politiebureau. B en W. komen nu met een plan zowel het oude postkantoor als het raadhuis te mogen verkopen. Oneerlijke bediende. Te Nijmegen is een 22-jarige vrouwelijke winkelbe diende aangehouden, die ervan verdacht wordt, in een groot zuivelbedrijf in de binnenstad in acht maanden 8.000 te heb ben verduisterd. Het meisje heeft een vol ledige bekentenis afgelegd. Ruim 4.000 kon in beslag worden genomen. Vergoeding droogteschade. Woensdag zal een bespreking plaats hebben tussen de minister van Landbouw en Visserij en hét bestuur van het Landbouwschap, waarin onder meer besproken zal worden de vraag of de regering een bedrag be schikbaar wil stellen voor uitkering als schadevergoeding aan de door de droogte van de afgelopen zomer getroffen land bouwers. Gift. Prinses Beatrix heeft een gift. ter beschikking gesteld van het Nationaal Rampenfonds in verband met de overstro ming van Tuindorp-Oostzaan. Gegund. De bouw van het nieuwe secretariaatsgebouw der Koninklijke Ne derlandse Jaarbeurs met bijkomende wer ken aan de Beatrixhal is gegund aan Bre- dero's Bouwbedrijf n.v. in Utrecht voor 2.257.000.—. Advertentie HOUD BRONCHITIS BUITEN DE DEUR! De beschermende, bacillendodcnde Potter'» Citarrh Pastille» hebben een schier onfeilbar* werking. Neem ze tijdig in huis! Rij apotheken en drogisten d f. 1.10 IMF. K. TIM NIHIL N.V. MIIVIISUM Het K.N.M.I. deelt mede: Met een brede zuidwestelijke lucht stroming dringt zachte Oceaanlucht steeds verder Europa binnen. Stations in Midden- Zweden waar gisteren nog 22 graden vorst voorkwam, meldden vanmorgen lichte dooi. Ook in Duitsland loopt de temperatuur nu snel op. Tijdens het weekeinde wordt nog weinig verandering in de algemene weers- toestand verwacht. Het weer blijft zacht met kans op af en toe wat regen, afgewis seld door enkele tijdelijke opklaringen. WEERRAPPORTEN Zondag 24 januari Zon op 8.33 uur, onder 17.11 uur. Maan op 4.23 uur, onder 13.38 uur. Maandag 25 januari Zon op 8.32 uur, onder 17.13 uur. Maan op 5.32 uur, onder 14.32 uur. Maanstanden 28 januari 7.16 uur nieuwe maan Hoog en laag water in IJmuiden Zaterdag 23 januari Hoog water 10.31 en 23.15 uur. Laag water 5.53 en 18.29 uur. Zondag 24 januari Hoog water 11 52 en uur. Laag water 7.10 en 19.50 uur Maandag 25 januari Hoog water 0.37 en 13.07 uur. Laag water 8.33 en 21.07 uur. Het hoog en laag water te Zandvoort is 10 tot 15 minuten vroeger dan te IJmuiden. Maximum -temperaturen .s a binnen- en buitenland p-* d C a Neerslag laatste 24 uur So 8 aS Den Helder geheel bew z 10 0,3 Ypenburg zwaar bew. z 10 0,2 Vlissingen zwaar bew. z 9 0 Eelde geheel bew z 10 0.3 De Bilt zwaar bew. z 11 0 Twente geheel bew. z 10 0,3 Eindhoven half bew. zzo 11 0 Zd Limburg geheel bew. z 10 0 Helsinki geheel bew. z -11 0,4 Stockholm regen zzw -0 2 Oslo sneeuw windst. -2 9 Kopenhagen geheel bew. z 1 2 Aberdeen regen z 10 1 Londen regen zzw -4 2 Amsterdam zwaar bew. z 11 0,3 Brussel zwaar bew. z 11 0 Luxemburg mist ozo 7 0,3 Parijs zwaar bew. zzo 14 0 Bordeaux zwaar bew. ozo 16 0 Grenoble mist windst. 12 0 Nice gpimel bew n 15 0 Berlijn mist z 2 1 Frankfort mist verand. 8 2 München mist wnw 6 1 Zürich mist n 4 0 Genève mist windst. 4 0 Locarno onbewolkt windst. 7 0 Wenen ge' bew zo 2 0 Innsbruck mist windst. 2 0 Athene lichi bew. windst. 11 Rome gein-i-i bew windst. 15 0 Ajaccio licht bew. no 14 0 Madrid mist windst. 5 0 Mallorca zwaar bew. windst. 20 0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 2