Tweede communistische partij krijgt tijdens congres gestalte OP EN OM HET FILATELIE Zeven jonge Urkers veroordeeld voor bier dief stal uit ijsfabriek Huiseigenaar procedeert tegen gemeente Noordwijkerhout s JWbeTtiui Twee jaar geëist tegen Oostenrijkse zakenman JOHNNIE WALKER tb SS Conferentie over Joodse schadevergoedings aanspraken Nederland verwerpt Zuidafrikaans protest Officier van Justitie: Golf van geniepige daden moet tot staan gebracht Onvoorzichtige heibaas krijgt 300 boete Amtenaar collecteerde voor zichzelf Pseudo-rechercheur zei voetbalpool winnaar te zijn DIT WEEKEINDE IN AMSTERDAM ZATERDAG 23 JANUARI 1960 Op zondagavond 20 december van het vorige jaar braken zeven Urkcr jongens, wier leeftijden variëren van 15 tot 18 jaar, in bij een ijsfabriek in hun woonplaats en stalen er drieëntwintig flessen bier. De eigenaar van de fabriek kreeg de schade vergoed en voor hem was de zaak daar mee afgedaan. De politie kreeg echter lucht van het gebeurde en wist het zeven tal te arresteren. De justitie stond volledig achter dit optreden van de politie en zo moesten de zeven zich verantwoorden voor de Zwolse politierechter. Een der wachtmeesters van de Rijkspo litie in Urk, die nauw bij de zaak betrok ken is geweest, trad als getuige op en ver klaarde dat de zo berucht geworden acti viteiten van een bepaald deel van de Ur- ker jeugd van karakter veranderd is. Was voorheen openlijke straatschenderij en dergelijke aan de orde van de dag, de laat ste maanden opereert deze jeugd meer in het verborgene. Als voorbeeld kan dienen, dat volgens de politie, zoals de officier van justitie zei, in korte tijd reeds vijf keer is ingebroken bij dezelfde ijsfabriek. Op die decemberavond drongen de 18- jarige visser Klaas N., de 17-jarige visser jan B. en de 16-jarige bouwvakarbeider Klaas B. de fabriek binnen door aan de achterzijde van het gebouw een ruit te ver nielen. De vier anderen, de 18-jarige vis ser Albert K., de 16-jarige Noordzeevisser Klaas de V., de 17-jarige visser Steven K. H. en de eveneens 17-jarige IJselmeervis- ser Albert W. stonden op de uitkijk. Toen zij de vloeibare buit binnen hadden, heb ben zij hem broederlijk aan boord van een vissersschuit opgedronken. Klaas N. verscheen als eerste voor het hekje. Hij staat als bijzonder onverschillig bekend, verklaarde een wachtmeester. Met Albert K. en Jan B. had de politie geen prettige ervaringen opgedaan. Bei den zijn al eerder veroordeeld, de eerste in 1959 twee keer. Steven K. kreeg in het afgelopen jaar wegens openlijke geweld pleging vijf weken gevangenisstraf. Deze 17-jarige jongeman is kostwinner voor een gezin van 8 personen, reden waarom zijn voogd clementie bepleitte. Zijn moeder doet alles om hem in het rechte spoor te houden. Albert W., Klaas B. en Klaas de V. staan gunstiger aangeschreven en zijn ook nog niet eerder veroordeeld. „Deze golf van geniepige daden moet tot staan worden gebracht, aldus de officier van Justitie in zijn requisitoir. Men kan in Urk van een terreur spreken. Er is zelfs al bij het gereformeerde jeugdhuis inge broken. Tegen Steven K., Albert K., Klaas N. en Jan B. eiste hij zes weken gevange nisstraf, tegen Klaas de V. en Albert W. twee maanden voorwaardelijke tucht- schoolstraf, met een proeftijd van twee jaar, en tegen Klaas B. vier maanden voorwaardelijke tuchtschoolstraf, even eens met een proeftijd van twee jaar. Advertentie maand tampons het vertrouwde merk geen verband - geen gordel. Veilig - hygiënisch. 10 tampons f. 1.20 Zonder inbreng systeem f.l.- De procureur-generaal bij het gerechts hof in Den blaag heeft een gevangenis straf geëist van twee jaar met aftrek (dat is verdubbeling van de straf, die door de rechtbank in Den Haag is opgelegd), te gen de 44-jarige Oostenrijker H. O. E. G., die thans in het buitenland vertoeft, doch vroeger in Wassenaar woonde. Aan G. wordt ten laste gelegd, dat hij in 1952 als directeur-generaal van de n.v. „technochemie" het aandelenkapitaal van deze onderneming heeft verduisterd. De ze n.v., die in Rucphen een springstoffen fabriek zou bouwen, werd door G. opge richt in samenwerking met kapitaalkrach tige Nederlandse particulieren, die als aandeelhouders het geld fourneerden. In zijn functie van directeur kocht G. met het geld van de n.v. voor 182.000 aan ma chines voor de produktie van springstof fen en ontstekingsapparaten. De machine rieën bleken echter versleten en onbruik baar te zijn, waarna een onderzoek aan het licht bracht, dat G. ze had gekocht van een n.v., waarvan hij zelf de eige naar was. De machines hadden niet meer dan 9.800 Zwitserse francs gekost. Het gerechtshof hoorde vandaag een aantal experts, die de waarde der machi nes taxeerden op ongeveer 10.000. Het onderzoek van de Rijksrecherche heeft zich uitgestrekt tot in Linz, Oosten rijk, waar de firma gevestigd is, die de machines oorspronkelijk heeft geleverd. De machines zijn in de Tweede Wereld oorlog intensief gebruikt voor de Duitse oorlogsindustrie en in 1945 door de Ame rikanen in beslag genomen, waarna zij door de Oostenrijkse firma zijn gekocht. G. zelf kon niet gehoord worden, daar hij weigert naar ons land terug te komen. De Nederlandse justitie heeft al enige keren tevergeefs getracht zijn uitlevering te be werkstelligen. Het hof zal op 3 februari arrest wijzen. De rechtbank in Dordrecht heeft een 45- j; rige heibaas uit Gouda veroordeeld tot 300 of 60 dagen. Het zou aan zijn on voorzichtigheid te wijten zijn geweest dat op een bouwwerk in Dordrecht een zoge naamde oplanger, die niet goed op een heipaal bevestigd was, op een been van een arbeider viel, waardoor deze ernstig werd gewond. De officier van Justitie had twee maan den voorwaardelijk gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar en 500.- boe te of drie maanden geëist. De raadsman van Albert W. en Klaas B., betoogde dat men in deze historisch be laste zaak het preventieve element niet te zwaar moet laten wegen ten opzichte van de personen van verdachten. Hij wees er op, dat er 's zondags op Urk weinig te doen is en dat de jongelui gauw in de verleiding komen zich een biertje te verschaffen te gen de wet in. De raadsman van de overige verdachten bepleitte een voorwaardelijke straf. Naar zijn mening moet dit voorval meer als straatschenderij dan als inbraak worden beschouwd. Indien men in aanmerking neemt, dat men in Urk de strenge straf fen, waartoe in augustus Urkers veroor deeld zijn. niet begrijpt, dan mag men veronderstellen, dat een voorwaardelijke straf een gunstige invloed zal hebben op het toezicht houden op de jeugd. Boven dien mogen deze verdachten niet het slachtoffer worden van het feit, dat een groot aantal zaken niet is opgelost, aldus de raadsman. De politierechter die tevens als kinder rechter optrad, veroordeelde Jan B., Klaas N., en Albert K. tot zes weken ge vangenisstraf, Steven K. tot een maand tuchtschoolstraf, Klaas de V. en Albert W. tot twee maanden voorwaardelijke tucht schoolstraf met een proeftijd van twee jaar en Klaas W. tot drie maanden voor waardelijke tuschtschoolstraf met twee jaar proeftijd. Als antwoord op de opmerking van bei de advocaten gaf hij een toelichting, waar in hij zei, dat het naar zijn mening alleen belangrijk is, dat de Urkers, die weigeren gewone normen aan te nemen, ervan door drongen worden, dat personen die ernsti ge misdrijven begaan, streng gestraft zul len worden. Diefstal met inbx-aak moet in Urk niet gebagatelliseerd worden tot het zich verschaffen van een biertje tegen de wet in, aldus de politierechter. Advertentie m. ui j BOK^I'820— STILL GOING STRONG Van 30 januari tot en met 1 februari zal, zoals reeds eerder gemeld werd, in het Amstelhotel te Amsterdam een bijeen komst worden gehouden van vertegen woordigers van 23 Joodse ox-ganisaties uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Australië en Zuid-Afrika. Op deze jaarlijk- se bestuursbijeenkomst zal in behande ling komen de toewijzing van de ongeveer 10 miljoen dollai', die dit jaar door de Westduitse Bondsregering zal worden uit betaald als schadevergoeding voor Jood se slachtoffers van het naziregime. Deze conferentie is geox-ganiseerd door de voor naamste Joodse organisaties van de Wes- tex-se wereld, die nazi-slachtoffers van buiten Israel vertegenwoordigden bij de in 1952 gevoerde schadevergoedingson derhandelingen tussen Israel en West- Duitsland. Thans is ruim 60 miljoen dollar uitge keerd ten behoeve van nog in leven zijnde slachtoffex-s in dertig landen. Ongeveer 180.000 mannen, vrouwen en kinderen heb ben reeds een uitkering ontvangen. In to taal is, zo wordt medegedeeld, met de Westduitse i-egering overeenstemming be reikt over een bedrag van 107 miljoen dol lar. De zetel van de conferentie is geves tigd in New York. De voorzitter van het Joodse Wereldcongres, dr. Nahum Gold- mann uit New York, zal de conferentie in Amstei-dam bijwonen. De Haagse politie heeft een 30-jarige rijksambtenaar aangehouden, die zoge naamd collecteerde voor het Rampen fonds, doch dit voor zichzelf deed. Dat heeft hij de laatste maanden al meer ge daan, maar dan voor andere^ doeleinden, daartoe gedreven door de financiële zor- gen, waarin hij vei'keerde, onder andere als gevolg van de kosten, verbonden aan de inrichting van een nieuwe woning. Eex-st collecteerde hij voor Jeugdzorg, maar dat bracht niet veel op, waarna hij de ramp in Oostzaan aangreep om gelden bijeen te krijgen. De laatste twee maan den kwam hij zo in het bezit van vierhon derd gulden. In het Bezuidenhout in Den Haag en in Wassenaar belde hij bij wo ningen aan. Hij had een boekje bij zich, waarop hij de bedragen, welke men be schikbaar wilde stellen, liet inschrijven. Enkele bewoners van het Bezuidenhout vertrouwden de zaak niet en verstrekten het signalement van de collectant aan de politie, die hem daarop aanhield. Op dat moment had hij 150.- bij zich. Een fabriek in Breda heeft een spoed- order uitgevoerd van de gemeente Am sterdam voor 1000 salamanderkachels bestemd voor de gedupeerden van Tuindorp Oostzaan. Vrijdag arriveerde het transport bij gebouw De Vrede aan het Noordzeekanaal, waar de kachels voorlopig werden opgeslagen. Voor de Haagse rechtbank heeft een 55- jarige Haagse koopman in hoger beroep terechtgestaan van een vonnis van de rechtbank (tien maanden gevangenisstraf en ter beschikkingstelling van de regering) hem opgelegd voor het meermalen ple gen van oplichting. De koopman speldde zijn slachtoffers al lerlei fantastische leugens op de mouw, van de een leende hij geld onder het motto, dat hij de voetbalpool gewonnen had en dat de prijs hem binnenkort zou worden uitbetaald. Een ander maakte hij wijs dat hij rijksrechercheur was en dat hij nog salaris te goed had. Van zijn slacht offers tezamen wist hij 13.000 los te pra- ten. Voor het gerechtshof bepleitte de man dat de ter beschikkingstelling voox-waar- delijk zou worden gemaakt. De procureur had hier geen oren naar. Vorige keer heeft voox-waardelijke ter beschikkingstelling niet geholpen en volgens de voorlichtings rapporten is er voor verdachte geen enkel perspectief tot verbetering. Hij zou alleen maar van kwaad tot erger gaan, aldus de procureur-generaal, die daarom bevesti ging van het rechtbankvonnis eiste. Uitspraak 5 februari. Het Nederlandse antwoord op de Zuid- afrikaanse nota van 11 januari, waarin werd geprotesteerd tegen een Nederland se verklaring in de UNO over het Neder landse standpunt in de kwestie van de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek, is op het ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigd aan de Zuidafrikaanse am bassadeur dr. f. E. Geldenhuys. In dit antwoord worden de Zuidafrikaan se bezwaren tegen het Nederlandse beleid van de hand gewezen. Volgens een woord- voerder van het ministerie van Buiten landse Zaken zal de inhoud van het Neder landse antwoox-d niet in Den Haag worden meegedeeld. Voor de president van de Haagse recht bank heeft een civiel proces in kort ge ding gediend, dat een huiseigenaar uit Lei den heeft aangespannen tegen de gemeen te Noordwijkerhout, nadat een van zijn woningen in deze gemeente door het ge meentebestuur is gevordei-d. De huis eigenaar eist nietigverklaring van het vorderingsbesluit. Zijn procureur, de Haarlemse advocaat mr. H. C. R. M. van Cranenburgh, licht te deze eis toe door onder meer te ver tellen dat de woning gevorderd is voor een a-sociaal gezin van 12 personen, dat be gin vorig jaar volkomen onrechtmatig van de woning bezit heeft genomen. Met het vorderingsbesluit sanctioneert de ge meente Noordwijkerhout deze onx'echt- matige bewoning. Bovendien, aldus mr. Van Cranenbux-gh, heeft de gemeente de woning pas gevorderd, nadat de rechter net een bevel tot ontruiming had gege ven. De executie van dit vonnis wordt door de gemeente Nooi'dwi jkexTiout op on toelaatbare wijze doorki-uist. „Het gemeentebestuur ontleent hier zijn rechten aan een evidente noodsitua tie", bracht mejuffrouw mr. D. E. J. Schaffer uit Leiden, hier tegen in. De raadsvrouwe van de gemeente Noordwij kerhout zette uiteen, dat toen de bewus te woning op een gegeven moment was leeggekomen, de gemeente zich in prin cipe bereid verklaarde een woonvergun ning te verlenen aan het gezin Van der M., dat in een krotwoning huisde. Toen de huiseigenaar telkens niet te bereiken bleek, is het gezin ten slotte, zonder zijn medeweten, in de andere woning getrok ken. De huiseigenaar verklaarde later echter tegenover de gemeente geen be zwaar te zullen maken tegen een eventue le vordering ten behoeve van het gezin, indien de gemeente garant zou zijn voor de huui\ Welnu, de huurpenningen liggen op het gemeentehuis te wachten op hem. Plotseling begon hij echter een uitzet tingsprocedure. Het ontx-uimingsbevel is gegrondvest op wanbetaling en aangezien de gemeen- (Van onze Amsterdamse redacteur) De tweede communistische partij in ons land krijgt het komende weekeinde ge stalte. In de Doelenzaal in Amsterdam zul len delegaties uit de afdelingen van de enkele maanden geleden in principe op gerichte Socialistische Wex-kex-spartij voor het eerste congres bijeenkomen. De S.W.P. is voortgekomen uit de na de scheuring in de Communistische Partij Ne derland ontstane Bruggroep. In het voor lopige bestuur hebben zitting Gerben Wa genaar, 'Henk Gortzak en de secretaris van de oude E.V.C., de heer B. Brandsen. De S.W.P. wil zich baseren „op de grond slag van het wetenschappelijk socialis me, zoals dat door Marx en Engels is ge fundeerd en door Lenin vei'der is ontwik keld." De beginselen zoals die zijn vastge legd in het ontwerp-beginselprogramma zijn onvervalst communistisch, doch niet in dogmatische zin. Zij bedoelen te zijn aangepast aan onze tijd en onze behoeften. Het congres, dat zaterdagmorgen be gint, is een gevolg van de conferentie van afgevaardigden uit de afdelingen van de Bruggroep, die op 12 juli 1959 in Amster dam vergaderden. Tijdens deze bijeen komst werd een ï'esolutie aangenomen, waarin werd vastgesteld, dat het negen tiende congi'es van de C.P.N. en de lei ding van deze partij ondanks herhaalde pogingen van de zijde der Bruggx-oep heb ben geweigerd tot eexdijke en openlijke discussie te komen over de politieke en ox-ganisatorische geschillen en methoden in de rijen der communistische beweging. Op gi-ond hiervan is besloten tot oprich ting van de Socialistische Werkerspartij en een voorlopig partijbestuur. Dit be stuur kreeg tot taak een ontwerp-beginsel- programma, ontwerp-statuten en een re glement te maken en een partijcongres te beleggen tot vaststelling van een begin selprogramma en een partijbestuur. Het voorlopige bestuur had tevens de opdracht stappen te ondernemen, die kunnen leiden tot samenwerking met andere socialisti sche en vooruitstrevende gx-oeperingen. De S.W.P. heeft inmiddels de communis tische en socialistische partijen in het bui tenland in kennis gesteld van de nieuwe ontwikkeling, waarbij ex-op is gewezen, dat dit een uitvloeisel is van het vergeef se gevecht met de C.P.N. „tegen macht- misbruik, vei'starring en het doden van elk menselijk besef bij eigen aanhang". Wfjze woorden van prof. Oud De leider van de V.V.D., professor mr. P. J. Oud, die zowel voorzitter van de li berale Kamerfractie is als van het partij bestuur, heeft wijze woorden gesproken. Dit deed hij in een openbare bijeenkomst van de V.V..D te Purmerend. Meer dan veertig jaar geleden was hij daar in de buurt al goed thuis, toen hij als jong vrij- zinnig-demolu-aat de boer op ging en in 1917 de Tweede Kamer binnen kon stap pen. Met zijn dikwerf nuchtere kijk op het staatkundig-parlementaire leven heeft de heer Oud thans in Purmerend een van nuchtei'e werkelijkheidszin getuigende wens kenbaar gemaakt, een wens die zeer zeker tevens als een goed advies aan het Kabinet-De Quay te beschouwen valt. „Maak straks, als ze in de Tweede Kamer aan de orde komt, van de kwestie, wat de wet px-ecies zal gaan inhouden met betrek- king tot de voetbal-toto, geen kabinets kwestie en laat de Kamer dienomtrent in volle vrijheid beslissen". Aldus het advies van de aanvoerder van de V.V.D. Hij deed er goed aan, die wijze woorden te spreken. Het gaat immers niet aan, met het stellen van de kabinetskwestie te werken als de vraag aan de orde komt, hoe hoog de eer ste prijs bij de voetbal-toto zal mogen zijn. Bij de grootte van de prijs is immers hele maal geen beginsel meer in het geding en vandaar alleen reeds, dat het zowel uiter mate dwaas alsook onverantwoordelijk zou zijn om deswege met enige minister portefeuille, laat staan met alle portefeuil les te gaan zwaaien. Intussen zal de openbare behandeling van het desbetreffende wetsontwerp nog wel enige tijd op zich laten wachten. Op het ogenblik is nog niet. eens het voorlopig verslag van de bijzondere Kamercommis sie verschenen, die zich met het voorbe reidend onderzoek van dit ontwerp heeft bezig gehouden. Het ligt voor de hand, dat de commissie nog wel enige tijd nodig zal hebben voordat zij met haar verslag voor de dag kan komen en daax-na zal het Kabinet zich natuurlijk rustig dienen te kunnen beraden over de opstelling van de Memorie van Antwoord. Dit vooral ook, aangezien de ministers zelf er natuurlijk op gesteld zullen zijn, op een zo vreed- zaam mogelijke gedachtenwisseling met de Kamer aan te sturen. Rechtzetting Nu ik het toch over de bijzondere Ka mercommissie heb, wil ik meteen een op 24 december jl. in deze kroniek voorgeko men verkeerde voorstelling van zaken recht zetten. Ik vermeldde toen, dat het tot de K.V.P. behox-ende Tweede Kamerlid mr. Blaisse, die geen deel uitmaakt van genoemde commissie, het verzoek had ge kregen om te hax-en behoeve een nota over het vraagstuk van de voetbal-pool op te stellen. Zo blijkt het echter niet gelegen te zijn. Wel moet hij een nota over deze aan gelegenheid tot stand brengen, maar dit voor zijn eigen fx-actie. Ovei'igens knoop ik hieraan meteen de opmerking vast, dat het dus wel heel duidelijk is dat zijn frac tie wel degelijk waarde aan zijn ooi-deel over het vx-aagstuk in kwestie hecht, zodat ook tevens te verwachten valt dat hij met tertijd bij het openbaar debat het zijne wel in het midden zal kunnen brengen. B.V.DBRRRR. Ter verklaring van bovenstaande, som migen wellicht wat vreemd aandoende letterafkortingen diene, dat opnieuw op het Binnenhof aan enige beduchtheid (van daar het „Brrr.uiting is gegeven in verband met de Binnenlandse Veiligheids dienst. Een aantal jaren geleden reeds was er nogal veel over die instelling te doen, zodat er toen in de Tweede Kamer harde noten over gekraakt werden. Sinds dien hebben de volksvertegenwoordigers zich in het algemeen niet meer in zulk een kritische zin bezig gehouden met de B.V.D. Deze week echter maakten bij de behandeling van de begroting van Binnen landse Zaken een drietal senatoren ken baar dat er reden schijnt te bestaan om grotere voorzichtigheid te verlangen van genoemde diensttak, welke zelf tot taak heeft er acht op .te slaan, dat er in ons land met grote voorzichtigheid te werk wordt gegaan met betrekking tot diege nen die eventueel niet of niet voldoende betrouwbare elementen in en voor onze rechtsstaat zouden kunnen zijn. Mr. In 't Veld wist enige staaltjes te vertellen van nogal bedenkelijke vergissingen, welke de B.D.V. bij het verstrekken van informa ties over personen zou hebben begaan, met. name door zich aan pex-soonsverwisselin- gen schuldig te maken. Onder degenen, die een ki-itische noot lieten horen, be vond zich ook het anti-revolutionaire Eer ste Kamerlid prof. Diepenhorst. Gezien het feit dat deze afgevaardigde reeds van huis uit alles wat maar zou zwemen naar revolutionair gedoe uit den boze moet ach- t« n, moet zijn vei-maan de minister van Binnenlandse Zaken nog wel speciaal iets zeggen. Deze komt ovex-igens pas de vol gende week aan bod, omdat de Eerste Ka mer anders een al te mager programma zou hebben. Me dunkt, dit was nogal een eigenaardige overweging om de afhande ling van de begroting van minister Toxo- peus een achttal dagen te laten i-usten. Wat de Binnenlandse Veiligheidsdienst betreft, zou het goed zijn als de minister duidelijk zou kunnen maken, dat de voor onze binnenlandse veiligheid wakende tak van dienst bij zijn werk niet te eenzijdig handelt door uitsluitend of in hoofdzaak aandacht te wijden aan gevaren van com munistische zijde. De vraag kan namelijk rijzen of de B.V.D. zich wel voldoende be wust is van de wenselijkheid om óók de voor de rechtsox-de heel bedenkelijke „he ren" met fascistische en (of) nationaal- socialistische inslag duchtig in de gaten te houden. Een vreemde vertoning In de laatste jaren is het in het alge meen een verre van onbekend verschijn sel, dat men zich wel met anti-communis tische afweer bezig houdt, doch aan de niet minder bedenkelijke extremisten van rechts geen aandacht besteedt. In dit ver band is bv. nogal opvallend het optreden van de internationaal samengestelde com missie, die zich geroepen geacht schijnt te hebben om de Duitse minister Obei-lander hier te lande uit te nodigen ten einde na te gaan in hoeveiTe communistische be schuldigingen over diens optx-eden tijdens de wereldoorlog in Lemberg al dan niet gjgrond zouden zijn. Dezer dagen kreeg ik zowel óp als óm het Binnenhof, o.a. van de zijde van buitenlandex-s, allerlei vragen te horen met betrekking tot die commis sie. Zo wilde men weten, welk gezag zij bezat en of het voor het instellen van een dergelijk onderzoek voldoende was, dat men ex-politieke gevangene is, nl. uit de tijd van en als slachtoffer van het nazi- x-egime. Natuurlijk stond ik hier met mijn mond vol tanden. Datzelfde was ook het geval naar aanleiding van de vraag, wat minister Oberlander bewogen mag heb ben om voor een dei-gelijke, niet het ge ringste rechtsgezag bezittende commissie te vei'schijnen. Sprakeloos bleef ik echter niet meer, toen men vroeg of ik vond dat het voor het ministei'schap van Oberlan der de doorslag moest geven of deze wel of niet een actief aandeel had gehad in de indertijd in Lemberg op 2000 Polen ge pleegde massamooi-d. Hierop antwoordde ik zonder aarzelen „neen". Ter vei'kla- ring van dit antwoord voegde ik er aan toe, dat onomstotelijk vaststaat dat de heer Oberlander, tegenwoordig lid van de Westduitse Bondsregering, een volbloed nazi was, zodat reeds hierin ruimschoots voldoende reden gelegen is, waarom een dergelijke figuur geen deel behoort uit te r aken van de regering van een staat, die beweert van alles wat nazidom is niets en niets meer te willen weten. Ik kon danook datgene, 'at bedoelde commissie deed, zacht uitgedi-ukt alleen maar een vreem de vertoning noemen. Dr. E. van Raalte te zich nu voor de huur garant stelt, heeft eiser dus geen redelijk belang meer, al dus mej. mr. Schaffer, die voorts verklaar de dat er in heel Noordwijkerhout geen woning beschikbaar is. De oude kx-otwoning van het gezin is in middels door de jeugd onherstelbaar be schadigd. Mr. Van Cranenburgh zei in zijn repliek, dat de gemeente kennelijk sa menspant met de onrechtmatige bewo ners, hetgeen hij in strijd acht met de geest en de letter van de wet. De gemeen te is trouwens door eigen nalatigheid in deze noodsituatie geraakt, zo meende hij, want het gezin van 12 personen huist nu in twee kamers en een zolder en was dus eerder voor de ruimere woning in aan merking gekomen dan de oorspronkelij ke bewoners, die maar met zes mensen waren. De px-esident van de rechtbank zal op 28 januari vonnis wijzen. IVOORKUST. Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de republiek Ivoorkust is een postzegel van 25 fr. uitgekomen. De zegel vertoont het por tret van president Houphouet-Boigny en is ontworpen en gegraveerd door P. Munier. KAMEROEN. De onafhankelijkheid van dit voormalige Franse beheer- schapsgebied is onder meer gevierd door de uitgifte van twee postzegels. bode te paard is afgebeeld. Voorts ts een zegel van 10 mills (olijfkleurig) uit gekomen naar aanleiding van de twee de industrie- en landbouw-jaarbeurs te Cairo. FRANKRIJK. De Franse posterijen hebben een serie van zeven waarden, gewijd aan het toerisme, het licht doen zien. De zegels vertonen historische monumenten en karakteristieke land schappen van Frankrijk. Algerië en Réunion. De waarden zijn: 0.15 fr. ka thedraal van Laon. 0.30 fr. kasteel van Fougères, 0.45 fr. bergengte van Ker- rata (Algerië), 0.50 fr. moskee van Tlemcen (Algerië), 0.65 fr. vallei van la Sioule, 0.85 fr. viaduct van Chaumont en 1 fr. Grand Bénard gebergte en kerk van Cilaos (Réunion). 20 en 25 fr. Op de eerste waarde ziet men een kaart van het land, waarvoor de nationale vlag en op de tweede waarde het portret van eerste minister A. Ahidjo. TURKIJE. Ter gelegenheid van het Wereldvluchtelingenjaar zullen op 7 april twee postzegels in circulatie wor den gebracht. De 90 koeroes (blauw en zwart) laat een wereldbol met een ge opend venster zien en de 105 koeroes barakken en symbool van het vluchte- lingenjaar. CONGO. De eerste verjaardag van de republiek Congo is onder meer her dacht met een postzegel van 25 fr. De zegel vertoont een inheemse vrouw als symbool van de geboorte van de repu bliek. VERENIGDE ARABISCHE REPU BLIEK (EGYPTE). Voor de Dag van de posterijen is een postzegel van 10 mills (blauiv) uitgekomen, waarop een post-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 5