50 Dr. Obermayer sprak voor Toonkamer Duitse visie op ondergang van de Wehrmacht Puzzel nr. 16 Karl Guttmann directeur van H.T.Z.-Ensemble Samenwerking voor Europees federalisme Auto vloog in brand; echtpaar omgekomen Derde jeugdconeert door het N.Ph.O. ste RENAULT 1400 K.G. bestelwagen Renauli-Hocfdagente GARAGE DEN ROUT, Tel. 12138 „Uitroeping der RMS was daad van billijke zelfverdediging" Staatssecretaris Stijkel weer naar de V.S. Twee monteurs gewond bij garagebrand 6 Hundewollt Ihr cwig leb en!" Drie doden in het verkeer Het ijshallet van Ernst en Maxi Baier met „Produktie 1960" in Amsterdam Vijf premières bij Het Amsterdams Ballet Houten koning in bad Conclusie in rapport van A .R.•studiecommissie ZATERDAG 2 3 JANUARI 1960 ZOWEL DE FILM als de litteratuur zijn niet in gebreke gebleven om de verschrik kingen van de tweede wereldoorlog in alle specimina en op alle fronten in beeld te brengen. Men kan moeilijk van de Duitse filmindustrie verwachten, dat zij, terugblikkend op het Duitse aandeel in de strijd, de loftrompet zal steken op het glorierijke Duitse leger. Het ging immers ten onder. Vergeleken bij de Amerikaanse en Engelse reconstructies van diverse be slissende slagen of zij zich nu afspeel den te land, ter zee of in de lucht zijn de Duitse filmverslagen alle in mineur. Zij kunnen de nederlaag niet uitwissen. Ze proberen haar wel te verklaren. Dat is dan ook het enige bezwaar, dat de niét-Duitser tegen zo'n film uit het vergane Derde Rijk voelt: hij is wat wantrouwend tegenover al die motieven, die de Duitsers zelf aan voeren om nun ondergang te interpre teren. Met „08.15" begon de serie Duitse oorlogsherinneringen, die telkens weer hameren op het aambeeld van de moed der Duitse weermacht en de ondeskundig heid der Nazi-leiders, die deze weermacht naar de vernietiging dreven. Het nazisme dient niet als doel. dat door de film moet worden aangevallen, het is het middel, waarvan de Duitse film zich bedient, om de Duitse soldaat nog eenmaal in het middelpunt der belangstelling te plaatsen, om hem vrij te spreken van de smaad, die op hem is geworpen en die smaad met vurigheid te weroen op het hoofd van Adolf Hitler met zijn eveneens tot het ver leden behorende vrienden. ZELFS DE MET GROOT vakmanschap en dramatisch gevoel gemaakte film door Frank Wisbar van de ondergang van het Duitse leger bij Stalingrad onder de titel „Hunde, wollt ihr ewig leben" wekt bij de toeschouwer een toch niét weg te rede neren wantrouwen op. Misschien, dat de Duitsers hierover anders denken. Het suc ces van „Nicht mehr fliehen" en vooral „Jonas" wijst in die richting. Maar wie de oorlog nog vers in het geheugen gegrift staat, is altijd bereid zich af te vragen: hoe zou een Duitse film van nu er uitzien, als de Duitsers de oorlog hadden gewon nen? Zouden zij dan nog zo over Stalin grad praten als zij doen in deze film, ge steld dat zij de slag om Stalingrad in eer ste instantie zo desastreus hadden verloren als het geval is geweest? Goed, het is een redenering in het ongerijmde. Maar ze komt op. telkens als men weer met een film kennis maakt die de Duitse visie op de Duitsers in de oorlog ter kennis brengt. Wisbars film stelt duidelijk, dat ze de ge hoorzaamheid tot in het absurde, het ,.Be- fehl ist Befehl" wenst te hekelen. Dat doet ze. Toch verliest die hekeling ernstig aan kracht doordat de film telkens weer ver wijst naar Hitler, die voor alle nederlagen verantwoordelijk is. Dat generaal Von Paulus met zijn zesde leger niet door de omsingeling der Russen heen durfde te breken, wordt tenslotte de Führer ver weten. Zeker, de krankzinnige onder worpenheid van Von Paulus en van de generale staf wordt niet onvermeld ge laten, maar ook in Wisbars film krijgt Hitier de gedaante van het noodlot: niet Naar het bestuur van de stichting „Het Zuidelijk Toneel" in een schrijven aan de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en de leden van de ge meenteraden van Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch meedeelt heeft de heer Karl Guttmann, dramaturg-regis seur van het Rotterdams Toneel zich be reid verklaard de directie van toneelgroep „Ensemble" op zich te nemen met naast zich de heer G. Lindenberg, die de zake lijke leiding blijft behouden. Het stichtingsbestuur schrijft dat het inzicht in de noodzakelijkheid, dat het gezelschap in sterkere mate dan tot he den het geval was, een plaats in het zui den zal moeten innemen, heeft geleid tot het besluit, dat in de aanvang van het volgend seizoen het gezelschap in Eindho ven zal worden gevestigd. Deze vestiging zal inhouden, dat het kantoor naar Eind hoven zal worden verplaatst en dat de premières in het zuiden, vooral in Eind hoven zullen worden uitgebracht en dat ook de repetities in belangrijke mate en zoveel mogelijk in Eindhoven zullen plaats vinden. Men meent aldus tot een betere toneelspreiding in het zuiden van het land te komen en een sterkere stijging van het aantal podiumbeurten in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Er zal rekening wor den gehouden met de verlangens van de kleinere gemeenten, teneinde het aantal speelbeurten in deze plaatsen te vergro ten, mits beschikt kan worden over een redelijke toneelaccommodatie. De specia le activiteiten voor de middelbare scho len, waarmee binnenkort een begin wordt gemaakt, zullen worden voortgezet en zo mogelijk verder ontwikkeld. Bovendien zal een aantal voorstellingen in andere de len van het land worden gegeven. De sa menwerking met de Nederlandse Televi sie Stichting zal in het komend seizoen worden voortgezet. het nazisme speelt de rol van verderf engel, alleen de Pruisische geest, die mili tairen tot automaten maakte. De persoon lijke dapperheid wordt geprezen. De per soonlijke moed om het systeem, de ideolo gie, het nazisme te lijf te gaan, komt in het stuk niet voor. Niet, omdat Wisbar er ongevoelig voor is. Alleen, omdat hij het nazisme voor de nederlaag niet verant woordelijk stelt, maar de Pruisische geest. De gehoorzaamheid aan de Führer is dan de brug, welke leidt tot een bedrieglijke stelling: „de Führer is verantwoordelijk voor de nederlaag, omdat hij profiteerde van onze blindelingse gehoorzaamheid. Of wij nazi's waren of niet, dat heeft er alle maal niets mee te maken". DE DUITSE FILM, die het nazisme ver antwoordelijk stelt voor de Duitse neder laag en zegt: zo'n systeem heeft ons in het verderf gestort, is nog iets anders dan een film, die op de honderd Duitse soldaten een nazi laat rondlopen. Was het werkelijk zo? De Fransen zijn wijzer. Zij vinden de Franse nederlaag erg genoeg om er de Franse overwiruning niet voor te mis bruiken De film is ingezet in Cinema Palace te Haarlem. V. W. Franse In Haarlem is een samenwerking tot stand gekomen tussen een aantal organi saties die, met het oog op de komende Europese verkiezingen, meer bekendheid willen geven aan de groeiende éénwording van Europa. Het zijn: de A.R.-Kiesvereni ging, de C.H.U., het C.N.V., de Europese beweging, de K.V.P., het N.V.V., de P. v. d. A.. en de V.V.D. Er is een werkcomité gevormd, waarin vertegenwoordigers van deze organisaties zitting hebben. In februari zal een openbare vergade ring plaats hebben, waar het lid van de Tweede Kamer, dr. W. J. Schuyt, een lezing zal houden over het onderwerp: „Crises en Perspectieven in de Europese samen werking". Regenput. De driejarige Wolther Kamps in Ter Apel, is al spelend in een regenput gevallen en verdronken. Hel jongetje speelde met een vierjarig vriendje. De kleuters wisten het deksel van de put te openen, waarna de jongste over de rand viel. Een echtpaar uit Rotterdam is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk op de Turnhoutseweg in Baarle Nassau. De slachtoffers zijn de 51-jarige heer Van der Bruggen en zijn echtgenote. Een tweede echtpaar uit Rotterdam, dat in de auto zat is met een shock opgenomen in het zie kenhuis te Tilburg. De auto waarmee de twee echtparen te rugkwamen uit België, is geslipt, tegen een boom gebotst en daarna in brand ge vlogen. Omwonenden hebben het vuur ge blust en de slachtoffers uit het wrak be vrijd. In Nieuw Dordrecht (Drente) is de 43 jarige chauffeur I-I. Kwint uit Klaziena veen, die te voet op weg was naar huis door een auto aangereden. De man over leed ter plaatse. Hij laat een vrouw en acht kinderen achter. Over het wezen der muziek is in de loop der eeuwen veel gedacht en vaak heeft men zich er toe gezet gedachten over de toonkunst te formuleren met woorden. Muziek schenkt evenals alle andere vor men van kunst een heel eigen ervaring aan de mens, ook al wordt deze ervaring gekleurd door invloeden van buiten af. Daarom wordt elke formulering van het begrip muziek als een persoonlijk getui gend en bezit uit dien hoofde geen abso lute waarde. Men kan zich bepalen tot het omschrijven van muziek als een gecom bineerde werking van ritme, melodie en harmonie, maar deze omschrijving staat niet gelijk met een ontsluiering van het mysterie muziek. Een zonsondergang houdt meer in dan een fysisch verklaar bare verdwijning van het licht en een muzikaal kunstwerk betekent meer dan een manifestatie van vernuftig samenge voegde klanken. Ludwig van Beethoven heeft als zovelen gedacht over het begrip muziek. Hij gaf daarvan geen scherpe definitie, maar met de uitspraak „Muziek is hogere openba ring dan alle wijsheid en filosofie" formu leerde hij zijn gedachten in een zuivere, universele zin en gaf daarmede uitdruk king aan een ervaring, die de muziekge voelige mens gelukkig maakt. Beethovens uitspraak is bekend geworden, maar men mag aannemen dat vóór hem. tijdens zijn leven en na zijn dood er velen geweest zijn en nog zullen zijn in wie dit begrip ook als een bijzonder geschenk geleefd heeft en leven zal. In de loop der eeuwen heeft men echter de muziek ook met andere ogen bekeken Het ijsballet van Ernst en Maxi Baier, eertijds olympische en wereldkampioenen, treedt uwer op in de met enorme oliekachels verwarmde Amsterdamse Apollohal, waar tegen de lange achtervjand het pspodium is opgebouwd. Het programma heet heel koel Produktie I960" en dat is in overeenstemming met de uitgekiendheid die het geheel kenmerkt. Wat men te zien krijgt is terecht afgestemd op een publiek dat niet in de eerste plaats wordt verondersteld uit liefhebbers van de pure schaatskxinst te bestaan. Vandaar dat het showelement overheersend is op een wijze die men van Hollyivood. niet meer zou accepteren, maar die in de aparte atmosfeer rond het ijs- podium werkelijk betoverend is. Men geeft het van harte op critisch te blijven bezien hoe romantische, vertederende, krijgshaftige en modernistische elementen uitgebuit worden voor het effect en laat. zich betoveren door de met perfecte tijdsberekening gebrachte wemeling van kostuums, scènes en belichtingen. Tot de solisten behoren dit jaar Rosl Pettinger, die tweemaal kampioene van Duitsland was. de Europese kampioen Lo- thar Müller, de Engelse Jov Aston, de Deense kampioen Sönke Jensen, de onvol prezen Hongaarse kampioene Hedy Palin- kas en haar mannelijke collega Istvan Szénes en de drie tweede solisten Marianna Althammer, Carola Link en Karl-Heinz Kramer. Voorts is er het met superieure beheer sing schaatsende Franse paar Monique en Felix Heininger. die zelfs bij krachtpatse rijen op het ijs hun soepele en mooie be wegingen met gratie uitvoeren. Het showprogramma van zes taferelen speelt zich af tussen een jazz-opening en een romantisch wals-slot. Men hoort van begin tot einde rock 'n roll, charleston, blues, Engelse wals, Spaanse en Zuidame- rikaanse muziek, bewerkingen van muziek van Liszt, Kalman, Dvorak, Meyerbeer, Offenbach, Borodin en Strauss. En wie anders dan willoos betoverd de scènes zou willen beleven, zou zich van een louche havenkroeg naar een pustadorp, van een schitterend Weens ijsfeest naar wild Koer- distan moeten kunnen wanen. Hij zou van de ene kitsch-stemming in de andere moe ten overhevelen en hij zou groen en geel gaan zien. Dit is dus niet aan te raden. Men kan zich het best klakkeloos over geven aan het razendsnel wisselende kleu renpalet, aan de schitterende kostumerin gen en zo als het ware van een abstract schaatsspel genieten, dat wellicht zijn weerga niet heeft in dit genre. Natuurlijk verricht ook de Engelse clown Duncan Whaley weer zijn overigens weinig veranderde ijstoeren, men ziet Lothar Weidemann als jonglerende kok en ijsacrobatiek van Monique en Felix Hei ninger. Voor de liefhebbers van de pure Het derde concert voor scholieren werd door het Noordhollands Philharmonisch Orkest geopend met de ouverture „Corio- lan" van Beethoven. Dirigent-inleider Ma- rinus Adam vertelde in het kort de ge schiedenis van de Romeinse despoot, die zich aan het hoofd stelde van de vijanden van zijn stad, maar recht vóór rancune liet gaan, na de smeekbeden van zijn moeder en zijn echtgenote. Een en ander gaf uitteraard gelegenheid in te gaan op de mogelijkheid om met een program matisch gegeven op de achtergrond, de klassieke verhoudingen in acht te blijven nemen, van welk samengaan deze ouver ture dan ook inderdaad een „school"-voor- beeld genoemd kan worden. De blazers verlieten vervolgens het po dium, want het volgende programmanum mer vergde alleen de medewerking van het strijkerskorps: de Variaties en Fuga over een thema van Kuhnau, door Hen drik Andriessen. Jammer dat de inleider hierbij niet vermeldde dat Andriessen dit stuk in opdracht van een studentenorkest schaats- en ijsdanskunst zijn er solo's in het programma, die doen genieten van een superieure techniek. „Produktie 1960" van Ernst en Maxi Baier is dus weer een geraffineerd in el kaar gezet kijkspel met evenveel show als „business", waar iedereen echter toch van zal genieten die artistieke integriteitsprin- cipes op zij kan zetten om zich te laten betoveren door fijnzinnige kleurenscha- keringen in snelle schaatspatronen. en met andere oren gehoord en deze hou ding heeft tot allerlei merkwaardige be schouwingen geleid. Dr. J. F. Obermayer te Heemstede heeft daarvan een zeer grondige, langdurige studie gemaakt en daartoe ontzagwekkende navorsingen in talloze werken, die in deze materie op heldering konden geven, ondernomen. De resultaten van deze studie werden vast gelegd in een referaat, waarmede vrijdag avond vakleerlingen van de Haarlemse Muziekschool van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en uitgenodig de leden van de afdeling Haarlem dei- Koninklijke Nederlandse Toonkunste naarsvereniging door de schrijver zelve in kennis werden gebracht. Een indrukwekkende reeks beschouwin gen over muziek uit de vroegste histori sche tijden tot in onze dagen vermeldde dr. Obermayer in zijn betoog. Zij stamden uit vele volksgemeenschappen van onze aarde en zij betroffen mede de vele bij zondere bronnen van herkomst. China kende eeuwen voor het begin van onze jaartelling een levendige muzikale activiteit met eigen begrippen omtrent de toonkunst. De magie der muziek werd erkend in Egypte, Griekenland en Scan dinavië. Relaties werden er gezocht tussen de gang der sterren en de muzikale verschijn selen. niet alleen in Mesoootamië, Egypte en Griekenland, maar ook in Europa, al gebeurde dit vele honderden jaren later. De beroemde astronoom Keppler beweer de zelfs dat in bewegingen van de pla neten in zekere zin de toonsoorten een uitdrukkingsvorm hadden gevonden. Dr. Obermayer sprak over de mystiek- speculatieve muziekverklaring, waartoe men kwam, over de interpretatie van mu ziek als arithmetisch fenomeen, over de affekten- en nabootsingsleer uit de periode der „Verlichting". In een overstelpende toevloed volgden allerlei belangwekkende meningen en ver schijnselen op het gehied der muziek-ver- klaring elkaar op, uiteraard in een ge comprimeerd, maar niettemin op volledig heid gericht bestek. Ik ben er toe gekomen het referaat van dr. Obermayer, dat door zo bewonderens waardige volhardende arbeid tot stand kwam, te gaan zien als een voortreffelijk schema voor een uitgebreide reeks van lezingen, waarop de belangrijke gegevens in het referaat vervat, uitgewerkt aan de orde zouden kunnen komen. Het zou een ontzaglijke taak zijn, zeker in haar vol ledigheid. Ook zou dr. Obermayer daar een serie artikelen aan kunnen gaan wij den. Ik ben er van overtuigd dat de musi coloog velen daarmee aan zich zou ver plichten. In een hartelijk gestemde toespraak dankte de directeur der muziekschool de heer J. P. Vincent, mede namen* h»t audi torium, dr. Obermayer voor zijn betoog. F. Zwaanswijk Advertentie Gisteren bestelde een zeer bekend Haarlems expeditie-bedrijf bij ons zijn Kenmerken RENAULT-bestelauto's: 1. Goedkoop in aanschaffing èn gebruik. 2. Goedkope onderdelen dus billijke service. 3. Wegligging, zowel leeg als geladen, als een personen wagen. Nadere inlichtingen, geheel vrijblijvend, bij Het Amsterdams Ballet heeft vijf nieuwe balletten in studie die in de loop van de maand februari in de Stadsschouwburg te Amsterdam in première zullen worden ge bracht. Het zijn „Glazen Muren" in de cho reografie van Robert Kaesen, en „Pas de Deux" uit de eerste akte van Giselle, die in het programma van vrijdag 5 febru ari zullen uitgevoerd. De andere premières zullen worden uitgebracht in de voorstel ling op woensdag 17 februari met mede werking van het Kunstmaand Orkest. Deze premières zijn: Variaties op een thema van Haydn, choreografie Johan Verdoner, mu ziek van Brahms, decor en kostuums ont worpen door Wim Vesseur, Grenzen, cho reografie Alan Carter, muziek Henri C. van Praag en Pas de Deux Bluebird, mu ziek P. I. Tschaikowsky, in de choreogra fie van Petita. geschreven heeft en evenmin iets mee deelde over Johann Kuhnau, de voorganger van Bach als cantor aan de Thomaskerk te Leipzig. De heer Adam deelde een en ander mee over de verschillende manieren waarop de variatie-idee door de compo nisten uitgewerkt was en wordt. Een briljante afsluiting kwam met „de" drie stukken uit de „Damnation de Faust" van Berlioz: de dans der dwaallichtjes, het menuet der sylfen en de Hongaarse mars. Dat dit laatste stuk bijzonder in sloeg behoeft geen betoog. Een stormachtig applaus was dan ook de beloning voor dirigent en orkest. De commissie voor de culturele en esthetische vorming van de rijpere schooljeugd, afdeling muziek, had met dit beknopte, afwisselingrijke pro gramma een goede keus gedaan. Sas Bun ge Een groep houten beelden van ko ningen, keizers en een jonkvrouwe, die eeuwen in het keizerlijk kasteel van Goslar in West-Duitsland heeft ge staan, maar nu ernstige tekenen van verval begon te vertonen, ondergaat een verjongingskuur. De beelden wor den daartoe in een bad met een che misch conserveringsmiddel gedompeld, waarna zij weer eeuwen moeten kun nen trotseren. Advertentie Onder de titel „het vraagstuk van de republiek der Zuid-Molukken en de Am bonezen" is een rapport verschenen, dat een commissie van de A.R.P. heeft uit gebracht aan het centraal comité van a.-r. kiesverenigingen. Deze commissie heeft in december 1957 een aanvang ge maakt met haar werkzaamheden onder voorzitterschap van dr. W. P. Berghuis. Als leden werkten aan het rapport mee mevrouw prof. dr. G. H. J. van der Mo len en de heren H. Algra, dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, prof. dr. J. Prins, prof. dr. W. G. Scholten. J. Smallenbroek en mr. W. R. van der Sluis, secretaris. Vier conclusies De voornaamste conclusies van het rap port zijn: 1. Ook al zou aangenomen moeten wor den dat aan de proclamatie van de R.M.S. (Republik Maluku Selatan Re publiek der Zuid-Molukken) formeel-ju ridische gebreken kleven, hebben toch de Ambonezen rechtmatig van hun recht op zelfbeschikking gebruik gemaakt. Im mers, door het militair-imperialistische optreden van de centrale regering, onder de invloed van de R.I. (Republik Indone sië) werd het de Ambonezen onmogelijk gemaakt, hun recht op zelfbeschikking uit te oefenen volgens de formeel voorge schreven regeling, maar hun materiële rechten werden daardoor niet aangetast. 2. Het oprollen van de deelstaten dooi de R.I. moet gezien worden als de schen ding van één van de belangrijkste voor waarden. waarop de R.T.C.-overeenkomst tot stand gekomen was. Deze maatregel opende de weg tot volstrekte écartering van de grote groep Indonesiërs, die tot nu toe aan Nederlandse zijde had gestaan. Verwijt aan regering Daaruit vloeit voort, dat de uitroeping van de Republiek der Zuid-Molukken, on afhankelijk van de vraag of deze uitroe ping formeel legaal mocht heten, een daad van billijke zelfverdediging was. Daaruit, vloeit tevens voort, dat die op rolling der deelstaten Nederland niet on verschillig mocht laten. Hel is daarom te betreuren, dat de Nederlandse regering zich, behoudens het telegram -van dr. Drees van 3 oktober 1950, van daadwer kelijke zowel als van morele steun heeft onthouden. 3. Binnen de grenzen der actuele poli tieke situatie behoort Nederland verte genwoordigers'van de R.M.S. in de gele genheid te stellen, hun politieke idealen te behartigen en de realisering daarvan na te streven, voorzover de redelijkheid en de wijsheid dat toestaan. „Belangstelling wekken" De Nederlandse regering zij er voort durend op uit, waar mogelijk bij bevrien de mogendheden belangstelling voor de zaak van de R.M.S. te wekken, zij het mis schien ook langs indirecte weg. 4. Het is moeilijk in concreto aan te geven wat precies zou kunnen en moeten worden gedaan. Dat hangt van de inter- nationaal-politieke situatie van het ogen blik af. Het voornaamste is, dat de Neder landse regering doordrongen worde van het onrecht, dat Ambon is aangedaan, daaruit concluderend, dat het mogelijke in het werk moet worden gesteld om dit onrecht te redresseren. Ambonezen bier te lande 1. De overheid bestede alle aandacht aan een goede en verantwoorde huisves ting der Ambonezen in Nederland. Behal ve de huisvesting binnen de reeds be staande woonoorden, zullen ook gewone (woningwet-)woningen ter beschikking kunnen worden gesteld. 2. Ruimere mogelijkheden moeten wor den geopend om de Ambonezen zich in de Nederlandse samenleving op hun plaats te doen gevoelen. Vooral de jongeren heb ben reeds voor een groot deel en in be langrijke mate hun eigen plaats in onze samenleving op niet onbevredigende wijze gevonden. School- en vakonderwijs dragen daartoe sterk bij. Op deze weg behoort te worden voortgegaan. 3. Ook hun rechtspositie zal op bevredi gende wijze moeten worden geregeld, op grondslag van hun eertijds verleende of alsnog te verlenen aanspraken. 4. Onjuist is, dat de Ambonezen nog steed officieel als van Indonesische nationaliteit worden beschouwd. 5. Vrijwillige ovei'brenging naar b.v. Nieuw-Guinea behoort niet bij voorbaat tot de onmogelijkheden. (ANP) Vannacht is staatssecretaris Stijkel met het K.L.M.-toestel naar New York vertrokken teneinde de leiding van de Nederlandse delegatie bij de voortzet ting van de luchtvaartonderhandelingen tussen Nederland en Amerika weer op zich te nemen. Bij zijn vertrek deelde de bewindsman mede, dat hij de mening toegedaan blijft, dat de Nederlandse delegatie voor een billijke zaak pleit. Naar aanleiding van het deze week in de Washington Post ver schenen artikel, verklaarde de heer Stij- kek, dat hij er geen behoefte aan voelde rekening te houden met de mening van een Amerikaanse krant. Hoelang de be sprekingen nog zullen duren kon de staatssecretaris niet voorspellen. (UPI) Volgens betrouwbare zegslie den in Washington zal de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, C. Douglas Dillon, waarschijnlijk aanwe zig zijn wanneer de Amerikaanse rege ring een besluit neemt over het verzoek van de K.L.M. om een luchtroute van Am sterdam naar Los Angeles te openen. De Nederlands-Amerikaanse onderhan delingen over het verzoek van de K.L.M. zullen op 25 januari in Washington worden hervat. Zegslieden verwachten dat vol gende week niet meer dan twee bijeen komsten zullen worden gehouden op 25 en 26 jan. Vervolgens zullen de bespre kingen tot omstreeks 8 februari worden opgeschort. Men wees erop dat het voor de Nederlandse delegatie niet nodig is in Washington te blijven om het Amerikaan se besluit te vernemen. Het besluit kan namelijk ook aan de Nederlandse ambas sadeur, dr. J. H. van Roijen ter kennis worden gebracht. Enkele Amerikaanse functionarissen waren ontstemd over hoofdartikelen die onlangs in twee Nederlandse dagbladen waren verschenen en waarin scherpe cri- tiek op de Amerikaanse houding werd ge leverd. Zij verklaarden dat een dergelijke critiek terwijl de onderhandelingen nog gaande zijn, nauwelijks zou kunnen bijdra gen tot. de hartelijke sfeer die op het ogen blik tussen beide delegaties bestaat. Doordat er een slang van een gasfles gleed en daarna in brand vloog, ontstond brand in de garage van het expeditiebe drijf Stad Alkmaar te Alkmaar. Het vuur vond voedsel in een partij autobanden, twee monteurs liepen vrij ernstige brand wonden op. De schade wordt op 100.000 geraamd. Het bedrijf is verzekerd. De be lendende percelen liepen veel waterscha de op, doch konden behouden blijven. Horizontaal: 1. ziverpopulier, 3. snedig, 7. bestemming, 9. reigerachtige vogel, 10. schoonmaakmiddel, 11. meisjesnaam, 13. hijswerktuig, 14. god van de oorlog, 16. vervoermiddel, 19. tijdrekening, 21. tel woord, 22. deel van een insect, 23. sieraad, 24. meubelstuk. Verticaal: 1. hoofd van een klooster, 2. heldendicht, 4. verenbed, 5. halfbloed, 6. insect, 7. landstreek in Frankrijk, 8. wandversiering, 11. vaartuig, 12. plaag geest, 15. geestelijke (r.-k.), 17. koraal eiland, 18. steekwapen, 20. klooster, 21. onderzoek. Inzenden vóór donderdag. OPLOSSING PUZZEL NO 15 Horizontaal: 1. koster, 6. parade, 11. os, 12. regatta, 14. i.e., 15. stram, 17. Etten, 19. aam, 20. esp, 22. sar, 23. ork, 24. Peter, 25. Sem, 27. ma, 29. del, 31. Ni, 32. pek, 34. wie, 36. editie, 37. sonnet, 38. ten, 40. lis, 41. en, 43. oom, 45. pa, 46. nop, 48. dreef, 49. hol, 50. rad, 52. Ems, 53. ham, 54. An- del, 56. Aaron, 58. Ie, 59. meerval, 62. no, 63. indien. 64. altaar. Verticaal: 1. Kos, 2. Ostara, 3. tram, 4. Eem, 5. Rg, 6. pt, 7. Ate, 8. rats, 9. Die ren, 10. een, 13. Amstel, 16. rak, 18. tas, 20. eed, 21. pel, 23. Ommeren, 26. mistral, 28. veter, 30. linie, 32. pit, 33. kin, 34. wol, 35. Ens, 39. roemer, 42. Nornen, 43. ore, 44. mes, 45. Pomona, 47. pad, 49. har, 51. demi. 53. halt, 54. Ali, 55. Lee, 56. aal, 57. nor, 60. en, 61. v.a. Prijswinnaars: L. C. van Meurs, Marnix- straat 158. Haaidem. 7,50; H. Hopman, Duinlaan 9. Bennebroek, 5; G. Caderius v. Veen, Tetterodestraat 76, Haarlem, 2,50. De volgende goede oplossers zullen een boekwerkje ontvangen: P. Fortgens. Wijde Geldelozenad 8 rd.. Haarlem: M. Dienen broek. J. F. Helmersstraat 6 zw., Haarlem: F. Keerwolf, Sparenbergstraat 1, Haarlem: N. Konings Roosen, Besoekistraat. 16, Haarlem; L. C. Broek, Zeeweg 315, IJmui- den: L. H. Duits, Hof van Egmond 34, Haarlem; Mevr. E. Winter, P. Aertszlaan 9, Heemstede. f

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 6