DE Velo Visie OPVALLEN.. zonder opzien te wekken dat doet u met een GRIT-BRIL Voetbal in Kennemerland Arend Reym „Kijk Uit" bezoekt K.S.C.-Haarlem Nieuwe structuur in de visserij door vriestreilers Vergadering produktschap vis antenne i/m ayexovi Haarden en kachels ZATERDAG 23 JANUARI 1960 7 De hoofdader naar hef T.V.-apparaat is een goed qeplaafste eerste verkoopster aankomend verkoopster auto- en motorrijschoo K inder diensten Examens Veel vraag naar bloemen maar weinig aanvoer LOENDERSLOOT Woonhuizen openbaar verkocht Schepen, rederijen en werven In de bestuursvergadering van het pro duktschap voor vis en visprodukten is een discussie ontstaan over de gevolgen, die het in gebruik nemen van vriestreilers zal hebben voor de bemanningen van de ze schepen en voor de groothandel in vis. De IJmuidcnse reder Gouda, die hoopt in september de eerste Nederlandse vries- treiler in de vaart te kunnen brengen, heeft reeds nu het produktschap gevraagd om ontheffing van de veilplicht voor de met dit vaartuig aan te voeren vis. De heer De Boon van de bij het N.V.V. aangesloten centrale van zeevarenden ter koopvaardij en visserij vroeg om uitstel van een beslissing over dit verzoek. Bij de vriestreiler is het niet mogelijk het aan deel van de bemanning in de opbrengst door middel van de afslag vast te stellen, en er zal daarvoor dus eerst een nieuwe methode moeten worden gevonden, zo meende hij. De heer De Boon zei verder te vrezen, dat men in de visserij gaat be ginnen met een geheel nieuwe structuur, maar daarbij alleen wat de arbeidsvoor waarden betreft aan de traditioneel ge groeide vérhoudingen blijft vasthouden. Hij noemde als voorbeeld een ander nieuw scheepstype, de trawllogger, waar naar hij zei exorbitant hoge werktijden en zeer, zeer zware arbeid van de bemannin gen gevergd worden. Hij was niet bereid medewerking te geven voor de gevraagde vrijstelling, als niet eerst de arbeidsvoor waarden op de vriestreiler geregeld zijn. Van andere zijde werd opgemerkt dat het produktschap geen zeggenschap heeft op het stuk van de arbeidsvoorwaarden. Een oplossing hiervoor zal door werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk moeten worden gevonden. De heer Krab merkte op dat de aanvoer van vis met vriestreilers ook zal ingrijpen in de struc tuur van de groothandel. Hij wilde daar om overleg met de groothandelsorganisa ties en dus, evenals de heer De Bonn, uit stel van de beslissing. De voorzitter zei dat ieder voelt dat de ontheffing er moet komen, maar dat er ook overeenstemming over het aandeel van de bemanning in de besomming moet zijn. Ook voor de betrokken reder staat dat vast. De beslissing werd ten slotte uit gesteld tot een volgende vergadering. In middels zal een nota worden opgesteld, waarin de handelsaspecten van deze aan gelegenheid worden belicht. Andere as pecten staan niet in de kast van het pro duktschap, zo merkte de voorzitter op. Het kopen van vis op afslagen Het bestuur van het produktschap heeft zich verenigd met de conclusie van een commissie uit zijn midden over het kopen van vis op afslagen. Een desbetreffende verordening zal in de volgende vergade ring worden vastgesteld. De commissie heeft als haar oordeel te kennen gegeven dat de verse vis- en verse haringafslag te IJmuiden en de gezouten haringafslagen te IJmuiden, Scheveningen, Katwijk en Vlaardingen als typische groothandelsaf slagen moeten worden beschouwd, zodat de kleinhandel daar niet als koper dient te worden toegelaten. Op de andere afslagen zal de kleinhandel wel mogen kopen. De heer Roos meende dat het nu genomen besluit een teleurstelling zal betekenen voor honderden kleinhandelaren, die ver geefs gewacht hebben op de dag dat ze op de afslag niet alleen vis, maar ook haring zouden mogen kopen. De aanduiding „nieuwe haring" Het bestuur heeft in beginsel besloten, het verbod om de aanduiding „nieuwe ha ring" te gebruiken, dat geldt tot het tijd stip waarop de eerste gezouten haring van de nieuwe teelt wordt aangevoerd, te doen ingaan op 1 maart in plaats van 1 januari. De bedoeling is, in de volgende vergade ring de wijziging van de nu geldende ver ordening vast te stellen. De produktschapsprijzen Voorts heeft het bestuur van het pro duktschap de verordening inzake toeken ning van de produktschapsprijs voor de beste zeevis en haring gewijzigd. Bij de Advertentie Koopt u daarom uw T.V bij ons en u heeft èn op het T.V.-apparaat èn op de antenne 100 °/o service Wii hebben onze eigen antennebou wers en werken met le klas materi aal, zodat wij thans 5 jaar garantie geven op elke door ons geplaatste antenne afd. Radio en Televisie Trompstraat 68 - IJmuiden - TeTl. 5198 beoordeling voor de toekenning van de prijs zal voortaan meer de nadruk wor den gelegd op het aangevoerde produkt en niet meer zozeer op het type schip waarmee het is gevangen en aangevoerd. Voor de prijs voor gezouten haring zul len alleen in aanmerking komen de sche pen, die in het desbetreffende jaar ten minste acht reizen op gezouten haring hebben gemaakt en tenminste tweedui zend kantjes uit eigen vangst hebben aan gevoerd. Het produktschap wil daardoor voorkomen dat de reizen alleen gemaakt zijn in de periode van de maatjesharing. Bij de toekenning van de prijs voor ver se zeevis en verse haring wordt de inde ling naar type vaartuigen vervangen door een indeling in drie groepen naar motor capaciteit en voor elk der drie groepen naar motorcapaciteit en voor elk der wordt een minimum aantal reizen gesteld: dertig reizen voor de groep van 120 tot 250 pk.; twintig voor de groep 250 tot 500 pk; venftien voor de groep 500 pk en hoger. Bij toekenning van de produktschaps prijs voor gezouten haring te IJmuiden of Katwijk aan een Katwijks vaartuig wordt een extra wimpel uitgereikt aan het hoogst gewaardeerde niet-Katwijkse vaar tuig, en omgekeerd. Als in Scheveningen en Vlaardingen de produktschapsprijs wordt toegekend aan een drijfnetvaartuig krijgt de hoogst ge waardeerde trawler een extra wimpel, en omgekeerd. Advertentie De aanzienlijke uitbreiding van ons moderne interieurverzorgingsbedrijf vraagt alweer nieuwe medewerkers. Er is plaats voor: voor de afdeline gordijnstoffen en vitrages, leeftijd boven 25 jr. niet beneden 18 jaar Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht MARKTPLEIN 30 Advertentie ZWIJNDRECHT IN IIMUIDEN GEVESTIGD KENNEMERLAAN GOUDA IJMUIDEN 92 TELEFOON 5072 Zondag 24 januari IJMUIDEN: Ned. Herv. Kerk, Kanaalstraat, 10 uur: ds. Huisman; 17 uur: ds. G. van Doorn. De Rank, 10 uur: A. Vennik, jongeren- dienst. Ned. Herv. Kerk, Bethlehemkerk, 10 en 19 uur: ds. J. v. d. Berg. Jeugdkapel, 10 uur: H. Remiëns. Geref. Kerk, Ichthuskerk, 10 uur: ds. J. van Leeuwen; 17 uur: ds. J. A. Tiemens. Petrakerk, 10 uur: ds. J. A. Tiemens; 17 uur: ds. W. Diepersloot. Geref. Kerk, Rambonnetlaan, 9.30 en 17 uur: ds. P. Lok. Chr. Geref. Kerk, 10 en 16.30 uur: ds. M. Vliatstra. Gemeente Gods, Cultureel Gebouw, 10 uur: bijeenkomst. Doopsgezinde Gemeente, Helmstraat, 10 uur: ds. J. P. van Schayck. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen, Cult. Geb., 17 uur: dienst. Oud-Katholieke Kerk, 8 uur: vroegmis; 10 uur: hoogmis; 19 uur: vespers. Woens dag 9 uur: heilige mis. Rooms-Kalliolieke Kerk, H. Gregorius van Utrecht, Kanaalstraat 226, H. H. Missen zondag 7, 8.15, 9.30, 11 en 12 uur: in de week 7, 7.30 en 8 uur. Leger des Heils, Edisonstraat 14, 10 uur: Heiligingsdienst; 10.15 uur: openlucht- samenkomst Kennemerlaan; 20 uur: openbare samenkomst. Geref. Gemeente, Cult. Geb., 10 en 17 uur: leesdienst. Baptistengemeente, Cultureel Gebouw, 10 uur: de heer Baartse. Volle Evangelie Gemeente, bovenzaal Bellevue, 10 uur: G. R. Mik. Cultureel Centrum, dinsdag 20 uur: ds. J. Starren- burg, opwekkingssamenkomst. Jehova's Getuigen, Cultureel Centrum, 19 uur: wachttorenstudie over: Wanneer God vrede uitroept over alle natiën. IJMUIDEN-OOST: Ned. Herv. Kerk, Goede Herderkerk, 10 uur: ds. S. de Roest; 19 uur: ds. J. H. W. Dickhout. Jeugdgebouw, 10 uur: J. Luyt, Jeugdkerk. Geref. Kerk, Bethelkerk, 10 uur: ds. W. Diepersloot: 17 uur: ds. J. van Leeuwen. Ver. v. Vrijz. Ilerv., Abelenstraat, 10.30 uur: ds. G. Nijenhuis. Evangelisatiever. „Elon", Kapel Vare- niusstraat, 10 uur: A. T. Polderman: 19.30 uur: J. Polderman; 11.45 uur: kinder- Voor de 2de klassers zijn voor de komen de zondag buitengewoon interessante ont moetingen vastgesteld: DEM—VB, Hol- landiaDe Kenncmers en VitessePur- mersteyn. In 3 A trekken vooral Beverwijk —ADO en HSV—CSV als semi-plaatselijke ontmoetingen de aandacht en in 4 C Kin- heimZaanlandia, Terrasvogels—OFC en BloemendaalRCZ. Op 1 november v,an het vorige jaar ver loor Vitesse in Purmerend van Purmer- steyn met 1-0. Was dit op zich zelf al geen overtuigende zege van de Purmerenders, we kunnen ons voorstellen, dat ze om nog een andere reden tegen de tocht naar Castricum zullen opzien, en wel om het feit, dat Vitesse na 9 wedstrijden op eigen grond nog niet geslagen is. Zonder kleer scheuren) komen de Purmersteyners er o.i. niet af. De Kennemers komen eveneens te staan tegenover een club, die op eigen grond nog niet geslagen is, n.l. Hollandia (15 punten uit 8 wedstrijden). Dat wordt een lastige opgave voor de roodzwarten! Wel iswaar speelden ze thuis tegen de Hoornse voetballers gelijk (1-1), maar ditmaal ge loven we toch dat ze met een nederlaag genoegen zullen moeten nemen. DEM speelt thuis tegen VVB. De eerste ontmoeting tussen beide clubs eindigde in een 3-1 zege voor VVB en ook thans zou den we met een vluchtige blik op de ranglijst geneigd zijn te zeggen, dat de VVB-papieren er het best voorstaan. DEM zit echter geducht in het nauw. We hou den het op een gelijk spel! Beverwijk versus ADO ADO zit nog wel niet direct in het nauw de Heemskerkers hebben drie punten meer dan ZAP maar we kunnen ons toch voorstellen, dat ze er best een paar punten bij willen hebben. De vraag is nu maar, of de Beverwijk-spelers met een en ander akkoord willen gaan. Bij ons rijst in dit opzicht gerechte twijfel: Meer dan -Mm Gewone lucifers lijken dikke palen vergeleken bij de kleinste bijbel ter wereld, welke in het bezit is van me vrouw Hochstetter in Genève. Het in 1798 gedrukte miniatuurtje van 14 x 20 millimeter, dal honderd bladzijden heeft, is ook nog geïllustreerd met enige houtgravures. een gelijk spel denken we de ADO-ers niet toe! Wijk aan Zee krijgt in Egmond een zwa re opgave, al nemen we aanstonds aan, dat de badmensen vanwege de 1-7 neder laag op eigen terrein tegen Egmondia geleden met revanche-voornemens be zield zijn. Wie ook met plannen voor revanche zullen rondlopen? De CSV-ers. Ze ver loren destijds op eigen terrein met 0-2 van HSV en zullen natuurlijk gaarne wil len bewijzen, dat die nederlaag een ver gissing is geweest. Wij achten de Castri- cummers in staat dat bewijs te leveren. Velsen trekt naar het hoge noorden om daar ZAP partij te geven. De ZAP-ers staan er slecht voor en dit gevoegd bij het feit. dat ze het tot dusver op eigen terrein nog slechter gedaan hebben dan in hun uitwedstrijden, doet ons vermoeden, dat de Velsenaren 2 punten rijker huiswaarts keren. KinheimZaanlandia Twee sterke Zaanse vierde klassers, n.l. Zaanlandia en OFC, komen in Kennemer land op bezoek. Toch achten we onze bei de vertegenwoordigers, resp. Kinheim en Terrasvogels, in staat de Zaankanters een gelijk spel af te dwingen. Waterloo moet naar EHS en hoewel de Haarlemmers niet direct hoog geklasseerd staan, vrezen we toch voor Waterloo's tiende achtereenvol gende nederlaag. Tcrrasvogels (thuis tegen OFC): Boeser; Disselköter en Cardol; Van Dillewijn, Van Gelder en Vader; Rijke, Van Eden, Otto, Bos en Thoolen. Velsen (uit tegen ZAP): Kaasenbrood; Van Buggum en Boon; Spanjaard, Hijnen en Geuzenbroek; Wittebrood, Hoogzaad, Bakkum, Graman en Van Schagen Beverwijk (thuis tegen ADO): Raap: Wyand en Lorjé: Woltermans, Bruinenberg en Ketting, Van der Mey, Gerrits, Waan- ders, Minneboo en Van Oost. Stormvogels 2 (thuis tegen VSV 2): Eg- ner; Kloosterman en Posch; De Roos, Ve nus en De Bruin; Zoeteman, Van der Stelt, Admiraal, Nat en Ramakers. DEM 2 (thuis tegen RCH 3): Rozemeyer; Niesten en Van Buggenum; Willems, Klous en N. Burger; Th. van Lieshout, J. P. Burger, De Boer, Aarden burg en Jansen. De Kennemers 2 (thuis tegen Hollandia 2): Meyer; Joosten en Van der Sluis; Zoon, Peggeman en Heeren; Sluiter, Kelder, Van Rookhuizen, Verhagen en Aardenburg. Advertentie SANTPOORT Telefoon 02560-8930 Gediplomeerd door KERKWEG 67 ANWB - KNAC -FNOP-KNMV samenkomst. Woensdag 19.45 uur: Bijbel bespreking, J. Klein Haneveld. Rooms-Katholieke Kerk, H. Laurentius van Brandisie, Willemsbeekweg 100, H. H. Missen te 6, 7, 8, 9.15 (Hoogmis), 10.45 en 12 uur: 18 uur Avondmis; in de week 6.30, 7 en 7.45 uur. DRIEHUIS: Evang. Luth. Gemeente, Kapel Wester- veld, 9.35 uur: ds. H. J. A. de Haan. Rooms-Katholieke Kerk, H. Engelmun- dus, Driehuizerkerkweg 113, H. H. Missen te 7, 8.15, 9.30 (Hoogmis) en 11.30 uur; in de week 7 en 8 uur. VELSEN: Ned. Herv. Kerk, Engelmunduskerk, 10 en 19 uur: ds. L. Brink. VELSEN-NOORD: Ned. Herv. Kerk, 10 uur: ds. G. van Doorn; 19 uur: ds. H. P. Huisman. Geref. kerk, 10 en 17 uur: ds. G. H. Huis man. Vrye Evang. „Emanuël", gem. ontsp.- lokaal Van Diepenstraat, 10 uur: Jb. Klein Haneveld. BEVERWIJK: Maranatha, 10 uur: Ed. W. Pera. Evang. Luth. Gem., 10.45 uur: ds. H. J. A. de Haan. Rooms-Katholieke Kerken, St. Agatha, H.H. Missen te 6.15, 7, 8 (Kindermis), 9, 10.15 (Hoogmis) en 11.45 uur; 18 uur: Avondmis; in de week: 7, 7.45, 8.30 en 9 uur; O.L. Vrouw van Goede Raad, 6.30, 7.45, 9.00, 10.30 en 11.45 uur; 19 uur Avondmis; in de week 7.00, 7.45 en 8.30 uur; Regina Caeli; 7, 3.15. 9.30 (Hoogmis) en 11.15 uur; 19.30 uur: Avondmis; in de week 7, 7.45, 8.30 en 9 uur; St. Jozef: 8.30, 10 uur (Hoogmis); in de week 7.30 uur. Vrije Evangelische Gemeente, Koning straat 117, 9 uur: J. Cappon. Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk, 10 uur: ds. G. W. IJzerman. Irenekapel, 10 uur: ds. G. van Schuppen. Opgang, 10 uur: ds. M. A. v. Rhijn; 19.15 uur: jeugd dienst, ds. D. ter Steege. Oosterwijk, 10 uur: ds. W. Oorthuys Jeugdkapel „De Opgang", 10 uur: de heer R. Dekker. Vrijz. Herv. Gemeente, Prinsesselaan, 10 uur: ds. P. Brakman. Geref. Kerk, Moensplein, 9 en 10.30 uur: ds. G. H. Homan; 17 uur: ds. A. C. van Nood. Leger des Heils, Jan Alsweg 32, 10 uur: Heiligingssamenkomst; 12 uur: zondags school; 16.30 uur: Kindersamenkomst; 20 uur: Verlossingssamenkomst. WIJK AAN ZEE: Ned. Herv. Kerk, Julianaplein. 10 uur: ds. J. A. Eekhof. Rooms-Katholieke Kerk, 7, 8.45 en 10 uur (Hoogmis); 18.30 uur Avondmis. HEEMSKERK: Ned. Herv. Kerk. Kerkplein, 10 uur: ds. M. Wendte; 19.15 uur: ds. J. Lagerwey. Geref. Morgenslerkerk. Constantijn Huy- gensstraat, 9.30 en 17 uur: ds. C. Meyer. Rooms-Kalholieke Kerk: 6.30, 7.45, 9.15, 11.00 en 12.00 uur; 17.15 uur Avondmis; in de week: 7, 8 en 9 uur. CASTRICUM: R.-K. Kerk, Castricum, 6.45, 8, 9.15, 11 en 18 uur. R.-K. Kerk, Bakkum, 7.30, 9 en 11 uur. Ned. Herv. Gem„ 10.30 uur: ds. P. Salm. Geref. Kerk, 10 en 17 uur: ds. Y. van der Zee. SANTPOORT: Ned. Herv. Kerk, Dorpskerk, 10 uur: ds. G. H. van Willenswaard; 19 uur: ds. J. C. Rem ij n. Remonstrantse en Doopsgezinde Ge meenten, Spaai-nberg, 10.30 uur: ds. J. W. Wery. Adventskerk, 10 uur: ds. J. C. Remijn. Geref. Kerk, 9.30 en 17 uur: ds. M. J. W. C. de Kluis. Chr. Geref. Kerk, 10 en 16 uur: ds. J. C. Maris. Geref. Kerk, Wüstelaan, 10.15 uur: ds. E. L. Oosterhof; 15 uur: ds. L. Lok. Rooms-Katholieke Kerk, O.L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand, Fr. Netscher- laan 12, H. H. Missen te 7, 8.15 (kinder mis), 9.30 (Hoogmis) en 11.30 uur; in de week 7 en 8 uur. IJmuiden-West: Ned Herv. Kinderdiensten Insingerschool 10 uur; Comitéschool 10 uur. Ned. Herv. zondagsschool, Bethle- hemschool 10 uur Ger. zondagsschool „De Zaaier", IchthusDurcht 12.15 uur. Chr. Ger. zondagsschool „Philippus" consistorie 11.45 uur. Leger des Heils, zondagsschool, gebouw Edisonstraat, 12 uur. Oud-Katholieke zondagsschool, O.K Veren.gebouw, 10 uur. Ger. Evang. zon dagsschool, Groen van Prinstererschool. 11.45 uur. IJmuiden-Oost: Ned. Herv. zondags school, Julianaschool, 10 uur. Kinderkerk. Emmaschool 10 uur, Theo Thijssenschool 10 uur. Ger. zondagsschool, gebouw De Lariks, 11 uur. Ger. Evang. zondags school, Ossendorpschool, 10.30 uur. Doopsgezinden, West-Hilldienst voor kinderen van 68 jaar. Abelenstraat 1, 10.30 uur. Driehuis-Velsen Dorp: Ned. Herv. zondags school, Marie Boreelschool, 10 uur; Wijk- gebouw Torenstraat. 12 uur. Doopsge zinden, West-Hilldienst 46 jaar. De Savornin Lohmanlaan 21, 10.30 uur: Doopsgezinde zondagsschool, 812 jaar, Kriemhilde, 10.30 uur. Santpoort. Ned. Herv. zondagsschool. Jeugdhuis 512 jaar, 10 uur. Kinderkerk. kerk 11.30 uur. Velsen-Noord: Ned. Herv. zondagsschool aan de Banjaartstraat, 12 uur; Ned. Herv. zondagsschool in de Delcourt van Krim- penschool. Stratingplantsoen. 12 uur. Amsterdam. Gem. Univ. Kandidaatsexamen wis- en natuurkunde: mej. G. P. Geurts, Bloe mendaal; mej. C. C. Smit en A. Kruysse. Amster dam; R. ten Broeke, Haarlem. Utrecht. Kandidaatsexamen rechtsgeleerdheid: mej. W. M. Asselbergs, Breda; J. M. M. van der Velden, Hees bij Nijmegen: O. van Luyn, Utrecht; T. S. Jansma. Veendam. Door het open weer was de vraag naar bloemen in de afgelopen week heel wat groter dan een week geleden. De aanvoer speelde ook wel even een rol van beteke nis: deze was niet zo groot, al komen er nu meer bloemen dan men aanvankelijk door de hoge bloembollenprijzen had ver wacht. Vrijdag lagen de prijzen voor alle goede tulpen rond de gulden per bos. Zelfs de massasoort Rose Copland bracht een prijs op van 98 cent tot f 1.20 per bos. Een apart kleurtje kwam hier zelfs nog boven uit. Ook de narcissen gingen er vlot uit; soorten als Flower Record, Helios, Carl ton en Golden Harvest haalden 58 tot 95 cent per bos. Hyacinten in verschillende kleuren konden grif kopers vinden voor een prijs van 12 tot 27 cent per stuk. Blauwe druifjes, waarvan de aanvoer matig was, gingen vlot weg voor 16 tot 40 cent per bos je. Freesia's varieerden van 65 tot 1,50 per bosje. De Sjah van Perzië en de keizerin Farah Diba hebben in Teheran een be zoek gebracht aan het Farabi-zieken- huis. Bij dit bezoek werd de Sjah verzocht de titel van ere-president van het Perzische instituut van oogheel kunde te aanvaarden. Een lid van de ziekenhuisstaf kust hier de hand van de keizerin. Advertentie Alle bekende merken - Vakkundige plaatsing Eigen crediet-service Lange Nieuwstraat 433 - 435 Centrum Galerii IJmuiden AFSCHEID TEN POSTKANTORE Ten postkantore te Beverwijk is op har telijke wijze afscheid genomen van de heer H. Bronkhorst, die werd benoemd tot kantoorhouder van het hulppostkantoor te Santpoort-Noord. De directeur de heer A. M. Taselaar schetste in zijn bewoordingen de tijd die de heer Bronkhorst in Beverwijk heeft door gebracht. In deze negen jaar hebben wij u leren kennen als een prettig collega en een goed ambtenaar voor wie niets teveel was, indien het erop aan kwam om de andere leden van het personeel bij te staan. De heer Bronkhorst dankte allen met wie hij had samengewerkt en hij gaf de ver zekering dat hij aan het kantoor te Bever wijk heel goede herinneringen zou be waren. Als blijk van waardering werd de schei dende ambtenaar een boekwerk aangebo den. Het derde tiental van de IJmuider Schaakclub Kijk Uit is in Haarlem de gast geweest van de schaakclub KSC. De ont moeting, die meetelde voor de competitie in de tweede klasse C van de Noordhol landse Schaakbond, eindigde in een voor lopig gelijkspel 4-4. De beide resterende partijen zijn niet geheel duidelijk, hoewel de partij aan het 9de bord zeker goed is voor een remise. Overigens is het nood zakelijk dat uit deze ontmoeting de volle winst wordt gehaald. De IJmuidenaren hebben tot nu toe namelijk nog geen enkel winstpunt vergaard en verkeren in degra datie-gevaar. Als de ontmoeting tegen KSC beslist zal zijn, rest nog een wedstrijd tegen de schaakclub HWP, eveneens uit Haarlem. Deze vereniging heeft momenteel met de maximale winst de leiding en zal zich vermoedelijk door Kijk Uit 3 niet laten verrassen. De uitstekende wedstrijd die de Kijk- Uiters in Haarlem tegen KSC hebben ge speeld heeft de volgende gedetailleerde uitslag opgeleverd: KSC—Kijk Uit 3: 1. H. Aalpol—H. v. d. Plas 0-1, 2. H. van NimwegenW. Deelder afgebr. 3. G. BrandsmaA. J. van Nieker- ken 1-0, 4. J. BuisinkS. Kistemaker re mise, 5. L. HarmsJ. Bontebal 0-1, 6. A. ArentsenJ. Vis 0-1, 7. A. BijtelaarJ. v. d. Doel 1-0, 8. J. BrinkP. Kramer jr 1-0, 9. C. Rammelt—A. A. Verkooijen af gebr. 10. P. de BruinJ. Kroese remise. Totaal 4-4 voorlopig. Maandagavond ontvangt Kijk Uit 2 in het Cultureel Centrum de schaakclub Bloemendaal in een wedstrijd meetellend voor de competitie in de eerste klasse B. Bij een overwinning zullen de IJmuidense schakers zich weer voor een jaar hand haven. De samenstelling van het team luidt als volgt: G. Maas, G. L. de Haas, W. Huiser. T. Langedijk, H. van Nieuwenhui- zen, W. Doornenbal. W. Deelder, J. Plug- boer, S. Kistemaker en een nog nader aan te wijzen speler. Onderlinge competitie In de onderlinge competitie heeft M. J. Warnez een punt aan zijn totaal toege voegd. Hij boekte een overwinning op W. Huizer en rangschikt zich hierdoor voor lopig zelfs bij de acht hoogstgeplaatste spelers. Gezien het aantal gespeelde par tijen zal hij binnenkort wel weer enkele plaatsen moeten prijsgeven. Niettemin was zijn winstpunt belangrijk nu deze straks na de splitsing zijn waarde blijft behou den. De ranglijst ziet er nu als volgt uit: G Maas 10 7 3 - 8'/s K. Steijn 9 7 2 - 8 J. Blok (1) 10 7 - 3 7 F. J. Walda (1) 8 5 3 - 6l/2 P. Lanser 12 5 3 4 6l/s A. Kistemaker 11 4 3 4 5l/2 C. J. Gordijn (2) 9 4 2 3 5 M. J. Warnez 13 5 - 8 5 Tj. de Jong 10 2 5 3 4Va T. Langedijk (1) 11 4 1 6 4'/s J. L. Wijdoogen ..11 2 4 5 4 J. Kraayenoord9 3 1 5 3Va T. Hölscher (1) 9 2 1 6 2'/a W. Huiser 7 1 2 4 2 G. L. de Haas 11 2 - 9 2 geeft het aantal afgebroken par tijen aan. Elke speler moet 14 wedstrijden spelen. Hierna wordt de groep in een kampioens- en degradatiegroep gesplitst. „SCHEYWUCK" IN NEDERLAAG- TOERNOOI De Beverwijkse biljartvereniging Schey- wijck heeft haar nederlaagtoernooi voort gezet met een wedstrijd tegen Vrienden- kirng uit Haarlem. De uitslag was 412 in het voordeel van Vriendenkring. BELASTING EN MIDDENSTAND De afdeling Beverwijk van de R.-K. Middenstandsvereniging houdt maandag 25 januari in het K.S.A -gebouw een bijeen komst. De inspecteur van de belastingen te Beverwijk, de heer Pronk zal een cau serie houden over de volgende onderwer pen „Hoe ziet de belastinginspecteur de middenstand" en „Hoe voorkomt men moeilijkheden". In de tweede groep werd donderdag avond nog een spannende partij gespeeld tussen H. Aarts en A. Zeijlmans. Het duel eindigde in een gelijkspel. Maandagavond wordt de competitie voortgezet. Zeven woningen zijn vrijdagmiddag in Hotel Royal te IJmuiden van eigenaar veranderd bij een openbare verkoping. Een woonhuis met garage aan de Stations weg 59 in Velsen bracht 16.600 op. Vier woonhuizen in de Ladderbeekstraat in Velsen-Noord, de nummers 96, 98, 100 en 102, maakten respectievelijk prijzen van 5400. 5800, 6100 en 5330. Twee woningen in de Watervlietstraat in Vel sen-Noord, de nummers 11 en 13, gingen resp. voor 6500 en 6400 in andere han den over. De verkoping gebeurde ten over staan van notaris W. Boerlage uit Velsen- Zuid en notaris H. J. Zweers uit Amster dam. Advertentie De motortrawllogger Gebroeders KW. 166, die eigendom is geweest van H. van der Plas C. van Beelen, behoort thans toe aan H. van der Plas, die de naam van het schip heeft veranderd in Vertrouwen KW. 166. De nieuwe Duitse motortrawler Augsburg van de Nordsee, Deutsche Hochseefische- rei te Cuxhaven is op 5 januari voor de eerste reis vertrokken. Dit bij de Seebeck werf in Bremerhaven gebouwde schip meet 976 reg. ton bruto en is thans de groot ste trawler van West-Duitsland. Van dit type zullen nog vijf schepen worden ge bouwd; van twee zijn de namen bekend: Hagen en Minden. De Hochseefischerei Nordstern te Bre merhaven heeft eveneens een nieuwe mo- tortrawler in de vaart gebracht, de 893 ton metende Nordstern, die gebouwd is bij de Schiffbau Gesellschaft Unterweser te Bre merhaven. Voor de Armamant Mallet te Dieppe is bij de Anciens Chantiers Dubigon te Nan tes een motortrawler te water gelaten van 499 ton, die Automne gedoopt is. De groot ste lengte van dit schip bedraagt 54,25 m., de lengte tussen de loodlijnen 47,85 m., breedte 8.90 m. en diepgang 3,66 m. Als hoofdmotor wordt een 1060 pk. Deutz ge ïnstalleerd. Voor Bulls Tankrederi te Sandefjord is de 620 ton metende walvisjager Kos 53 te water gelaten, die in aanbouw is bij de Frederiksstad Mek. te Verksted. De lengte over alles van dit schip bedraagt 52,70 m., de breedte 8,84 m. en de diepgang 4 m. De voortstuwing zal geschieden door een stoomturbine van 2600 pk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 7