In de vishal en op zee Pompvissen economisch mogelijk Matige prijzen op de groenteveiling Na 1 maart 1960 zal er slechts één veiling zijn in Beverwijk Bollenreizigers rijden in het buitenland hun eigen rallye Duitse vissers joegen Noren in het harnas Pellenaars' ploeg krijgt gestalte Koopvaardijvloot verminderd Sneeuwstorm in Schotland Koe met koplamp Ph.ten Napel veertig jaar bij gemeente Velsen Verkopen onder moeilijke omstandigheden Posities sleepboten Bureau Wijsmuller C. de Back wordt woensdag begraven Tewaterlating veerboot „Prinses Irene" ZATERDAG 2 3 JANUARI 1960 i Het ziet er naar uit, dat het vangen van vis met behulp van elektromagne tische pompen nu het stadium heeft bereikt, waarin praktische toepassing niet alleen mogelijk is, maar ook economisch verantwoord zal zijn. Bij de eerste onderzoekingstochten in haringvangstgebieden van de Atlantische Oceaan heeft men althans verwonderlijke resultaten geboekt. Bij de derde poging werden op dertig meter diepte uit een haringschool ongeveer 12 tonnen aan boord gepompt. Dit resultaat werd in twaalf minuten bereikt, hetgeen wel aantoont welke enorme mogelijkheden de nieuwe methode in zich bergt. De installatie heeft een pomp, die 500 kubieke meter per uur kan verwerken, de pompslang van 75 meter kan in stuk ken van 4 tot 6 meter worden verdeeld. De pomp wordt aangedreven door een motor met 35 p.k. Dr. Steinert heeft in de „Stuttgarter Zeitung" een overzicht gegeven van de ontwikkeling der pompenvisserij. Want er zijn veel pogingen gedaan voor een Ham- burgse firma op elektronisch gebied on langs een nieuwe ontwikkeling op het ge bied der elektro-visserij kon bekend maken: een „anodisch" werkende vis- pomp, een visvangapparaat, dat met be hulp van licht en de aantrekkende wer king van een elektrisch veld de buit aan trekt en direct uit het water aan boord pompt. Deze vispomp van de International Electronics Laboratories is een verdere ontwikkeling van een aantal technische ontwikkelingslijnen van de laatste jaren, die alle gericht waTen op een wezenlijke vereenvoudiging van de huidige visserij methoden. Pompen voor het bergen van de vangst zijn al op grote schaal gebruikt in Zuid-Amerika en de Kaspische Zee. Een Zuidduitse firma exporteert zelfs al vis- pompen naar Zuid-Amerika. De lichtvisserij ook een ontwikke lingslijn, is vooral in de zuidelijke zeeën een oeroude vangstmethode, die de „posi tieve" lichtreactie van vele vissen benut, teneinde ze in de netten en voor de speren van de vissers te lokken. De laatste jaren hebben tal van Duitse, Engelse en Russische zee-onderzoekers de lichtvisserij op experimentele wijze onder zocht. Bij de „elektro-visserij" benut men het feit, dat vissen op grote afstand van de stroombron wegvluchten, maar dat vissen, die zich vlak bij 'n gebied van grote stroom dichtheid bevinden, naar de „anodische" pool worden gelokt en dan door de toe nemende stroomdichtheid verdoofd. Voor alle soorten vissen moet men weer andere spanningen en stroomsterkten toepassen. Langere vissen staan onder sterkere spanning dan kleine en worden dan ook sneller aangetrokken en eerder verdoofd dan hun kleinere soortgenoten De „anodische" reactie van vissen werd reeds voor de laatste oorlog in kleine mate in de binnenvisserij benut. Maar voor de zeevisserij gebruikte men de nieuwe me thode nog niet. Elk gebruik van elek trische stroom in het zeewater moest door het grote geleidende vermogen in verband met het zoutgehalte tot een enorm stroom verbruik leiden. Dit werd anders, toen in de na-oorlogse jaren een baanbrekend idee de weg vrij maakte voor de elektronische zeevisserij Men had namelijk ontdekt, dat korte stroomimpulsen met tussenpozen van en kele malen de lengte van de stroomimpuls dezelfde werking hadden als een gelijk stroom. Nu kon men dus werken met veel stroombesparing en toch hetzelfde effect. Een groep Duitse vorsers begon de ideeën praktisch uit te voeren met behulp van een omgebouwde mijnenveger. In de Kieler Bocht werden vangproeven ge nomen in 1950 met behulp van netten, die in de monding anoden droegen. Het resul taat viel tegen door te hoge stroom- kosten en kleine technische gebreken. De daarna naar Amerika vertrokken dr. Kreutzer ontwikkelde daar de eerste installaties, waarbij de impulsstroom ge combineerd met pompen praktisch voor de vangst wordt gebruikt. Maar zij wor den slechts benut voor het bergen van de vissen uit de netten, hetgeen veel arbeid bespaart. De Hamburgse firma is echter verder gegaan. Zij construeerde de eerste vis pomp met anodische werking, die zonder hulpmiddelen de vis dadelijk in het water concentreert en daarna aan boord zuigt. Het lokken van de vis gebeurt gecombi neerd door de aantrekkingskracht van licht en door anodische stroom. Aanvoer van vrijdag In totaal werd vrijdag te IJmuiden aan gevoerd een vangst van 5680 kisten vis, zi.in van OSLO (UPI) De laatste weken verschillende gevallen gerapporteerd schade aan de netten van Noorse vissers, veroorzaakt doordat Duitse vissers over de netten van de Noren voeren. Ook zijn vele Duitse vissersboten binnen de territoriale grenslijn gekomen. Er heerst in kringen van Noorse vissers grote onte vredenheid, en er zijn reeds stemmen op gegaan om de Noorse vissers vergunning te geven tot het dragen en gebruiken van handvuurwapens. De kustwacht heeft mee gedeeld, dat daar geen sprake van kan zijn. Kortgeleden is de Duitse „Hein Davidsen" dwars door de netten van enkele Noren ge varen ,en zonder acht te slaan op hun atten- tieseinen weggevaren. De Noorse kust wacht heeft vergeefs geprobeerd radiocon- takt te krijgen met de „Hein Davidsen": de schipper antwoordde niet op de voor hem bestemde oproepen. Het incident met de Duitse vissersboot heeft het te Oslo verschijnende dagblad „Aftenposten" aanleiding gegeven in een hoofdartikel strenge maatregelen te eisen en van de Westduitse regering een offi ciële betuiging van spijt en een schade vergoeding, te eisen. De schade die de „Hein Davidsen" heeft aangericht wordt op 300.000 kronen ge schat. Niet alleen werden de netten de vissers zeggen: moedwillig stukgeva ren, de Duitse vissers smeten brandende seinpatronen (lichtkogels) op het dek van de „Leif Lund", een patrouilleboot van de visserij-inspectie. De Duits-Noorse traw lercommissie heeft de zaak in behande ling genomen maar zal waarschijnlijk pas over enkele maanden een oordeel vellen. De Noorse vissers hebben, naar uit hun kwade opmerkingen blijkt, besloten geen Duitsers meer in hun omgeving te dulden en zullen speciaal uitzien naar de „Hein Davidsen". waarvan 370 tong en tarbot, 1 heilbot, 590 schol, 25 schar, 3105 haring, 725 makreel, 60 schelvis, 403 wijting, 45 kabeljauw en gul, 25 leng, 5 haai, 2 ham, 5 poon, 305 koolvis en 14 diversen. Pryzen van vrydag Per kilo: heilbot 3.103.00, grote tong 3.603.40, grootmiddel tong 3.10 2.90, kleinmiddel tong 3.102.80, kleine tong I 3.503.00, kleine tong II 3.60—2.90, tarbot I 3.70—3.30. Per 50 kilo: grote schol 3531, groot middel schol 4234, kleinmiddel schol 6144, kleine schol I 5651, kleine schol II 5737, schar 4637, verse haring 2611, makreel 1611.30, grote schelvis f 48, grootmiddel schelvis 57, kleinmiddel schelvis 6260, kleine schelvis I 7269, kleine schelvis 2/56 41, wijting 26, grote gul 4840, middel gul 4036. kleine gul 2718, kleine haai 22, ham 120, poontjes 30, kleine koolvis zwart 1916, kleine koolvis wit 31. Per 125 kilo: grote kabeljauw 240f 98, grote koolvis zwart f 7042, grote kool vis wit 96, grote leng 6758. Besommingen van vrijdag KW 114 7270. KW 162 6730, KW 19 3420, KW 24 8890. KW 91 7960. KW 175 7200, KW 69 5970, KW 124 7870, KW U8 7060, KW 33 10540, KW 93 9130, RO 27 8030. Aanvoer van zaterdag Twee trawlers, zes loggers en 22 kotters zorgden zaterdag in IJmuiden voor een totale aanvoer van 4900 kisten, waarvan 110 schelvis, 145 radio, 223 wijting, 91 gul en kabeljauw, 175 koolvis, 525 trawlharing, 2110 kotterharing, 430 makreel, 643 schol. 30 tarbot, 120 varia, 500 stuks kabeljauw, 17.500 kilo tong. IJM 10 „Maria van Hattem" (11 januari) 95 wijting, 90 schelvis, 145 radio, 35 gul en kabeljauw, 35 koolvis, 160 haring, 115 ma kreel, 25 varia en 250 stuks stijve kabel jauw. IJM 79 „Job Gouda" (11 januari) 85 wij ting, 20 schelvis, 55 gul en kabeljauw, 140 koolvis. 365 haring, 315 makreel, 30 varia, 140 stuks stijve kabeljauw. Prijzen van zaterdag Export: grote tong f 3.403.50, groot middel tong f3.003.10. kleinmiddel tong f3.00—3.10, tong 1 f3.40—3.60. tong 2 f3.40—3.60, grote rijen kabeljauw f 120 144, kleine rijen kabeljauw f 4262, kisten grote kabeljauw f 120124, kisten kleine kabeljauw f108114. grote en middel schol f3135, zetschol en schol I f4854. grote kisten zwarte koolvis f 6468, witte koolvis'' f 96. Binnenland: grote gul f4348. middel gul f35—37, torren f36—30. zwarte kool vis maat kleine kabeljauw f 5158, kool vis 1 en 2 f20—22. lengen f65—70, grote, grootmiddel en kleinmiddel schelvis f51 56, pennen f5657. braad f4552. wij ting f24—30. schol 2 f46—50. schol 3 f36 46, paapjes f 10, gemengde makreel f 12 —14, knappe makreel f 18—24. trawlharing f 1618, jonge haring f 11.50f 13. Besommingen van zaterdag IJM 79 „Job Gouda" 21.500, IJM 10 ..Maria van Hattem" f 19.300, KW 57 f 8000, KW 117 10.500. KW 46 f 10.800. KW 34 f 12.000. IJM 204 f 6960. IJM 54 f 12.600, KW 168 7220, IJM 38 f 1770. WR 58 10.300. Op zee Het was vandaag slecht weer op 59 tot 58 graden noorderbreedte met windkracht van 7 tot 8. De schepen zijn 's middags weer gaan vissen, met ongelijke resultaten namelijk 50 tot 150 manden haring, ma kreel en schelvis en 50 tot 100 stuks kabel jauw in 3 a 4 trekken. De „Elie Chénévière" deed een trek van twee pakjes, de „Polderman" een trek van 20 manden en 10 stuks kabeliauw, de „Alida" een trek van drie pakjes, de ..Claesje" een trek van een pakje, de „Dirkje" liep een gescheurd net op door makreel. De loggers en kotters op de kust vingen 100 tot 200 kilo tong en 10 tot 20 manden schol per etmaal. De loggers en kotters bij de Pittboei vingen 200 tot 250 kilo tong en 10 tot 20 manden schol en wijting per etmaal. De „Haarlem" en de „Allanwater" zijn weer naar zee vertrokken. Voor maandag Maandag komt de KW 121 „Brittenburg" met 1500 kisten vis. Thuisstomend zijn ook de IJM 15 „Emma" met 950 kisten en de SCH 171 „Cornelis Vrolijk Fzn." met 1250 kisten. De VL 131 „Petronella" vaart thuis mot onbekende vangst. De oudste schenen zijn nu: 11 januari: SCH 171 „Cornelis Vrolijk Fzn.", VL 121 „Willem", KW 121 „Britten burg"; 12 januari: IJM 72 „Beatrice". IJM 15 „Emma", SCH 117 „Onderneming" 3. KW 99 „Maria Theresia" en IJM 211 „Wiron" 2. 13 januari: KW 82 „Stadt Enckhuysen", KW 122 „Arie Ouwehand", KW 176 „Ge- ziena Geertrui". 14 januari: IJM 33 „Thorina", IJM 28 „Amsterdam". Scheveningen De aanvoer in Scheveningen bedroeg 70 schol, 20 gul en kabeljauw, 400 Breskens- haring, 100 sardien en 800 kilo tong. Een van de grootste Britse firma's in bevroren goederen heeft met Britse traw ler-eigenaars een contract afgesloten voor een bevoorrading gedurende zes maanden van vis voor diep-vriezen. Er zullen 10.000 ton worden geleverd, en de firma zal ge garandeerde prijzex betalen. „Birds eye foods", een lid van het grote Unilever-complex, heeft deze stap gedaan, omdat men goede ervaringen heeft met kleinere contracten met de visserij industrie. De voordelen zijn een toevloed van vis van hoge kwaliteit voor vaste prijs voor de consumenten en een rustige markt voor de trawler-reders. De firma zal bovendien in staat zijn zoveel vis als mogelijk is te vriezen in het beste seizoen. De firma is niet van plan op te houden met haar nor male koop-praktijk op visafslagen. Op de vrijdagavond in Beverwijk ge houden buitengewone ledenvergadering van de Coöperatieve Tuindersvereniging Kennemerland werd het voorstel om de B.E.T.-veiling over te nemen goedge keurd. Hiermede is dan een einde geko men aan de laatste particuliere veiling in Beverwijk. Met ingang van 1 maart 1960 is er dus nog één grote groenteveiling in de aardbeienstad. Voor deze vergadering, die in Het Cen trum werd gehouden, bestond grote be langstelling. De voorzitter, de heer A. N Aardenburg gaf een uiteenzetting over de gang van onderhandelingen tussen het be stuur en de heer A. Duin, directeur van de B.E.T.-veiling. De veiling Kennemerland zal de 20.000 grote kisten, pootbakken en koolkratten die alle in bruikbare staat moeten zijn overnemen tegen een vergoeding die de prijs van nieuwe kisten nabij komt. Hier mede zal ongeveer een bedrag van 45.000 gemoeid zijn. De sloffen die de B.E.T.-vei ling in de sloffencombinatie heeft zullen overgenomen worden tegen een prijs van 8 cent per stuk. De emballagemeester van de B.E.T.-veiling, de heer Adrichem zal, indien hij dit wenst, in dienst komen van de veiling Kennemerland. De inbrengers van de B.E.T.-veiling kunnen, mits zij dit willen, lid van de vei ling Kennemerland worden of als gast bij Kennemerland komen veilen. Het is de bedoeling, dat in de nabije toekomst in een nog vlotter tempo wordt geveild. Op het emballageterrein komt een gebouw waar de grossiers hun pro- dukten in ontvangst kunnen nemen. In aansluiting hierop werden nog enige mededelingen over het nieuwe veilingge bouw gedaan. Aan de hand van een maquette -heeft de heer Aardenburg de aanwezigen laten zien, hoe de plannen vorderen en hoe ze zullen worden. De veilinggebouwen ko men op een terrein aan de Parallelweg; direct rechts van de ingang komt de bloe menveiling en in het midden ligt het ge bouw van de gx-oenteveiling; de veiling hallen krijgen een oppervlakte van 80 x 35 Grote kudden koeien vormen in Zwit serland een deel van het landschap, maar leveren tevens in de vaak voor komende mist groot gevaar op voor het verkeer, wanneer zij langs de we gen trekken. Een ingenieuze boer te Vaudens heeft de leidster van zijn kudde een elektrische lamp op de kop bevestigd. Het staat wat vreemd, maar het voldoet uitstekend Nu Koning Winter voorlopig het veld heeft geruimd, ging het op de groentevei ling te Beverwijk met de afzet niet zo goed als vorige week. De exportartikelen kwamen nog wel aan een goede prijs, maar deze lag lang zo hoog niet als een week geleden. Prei bracht vrijdag van 12 tot 65 cent per kilo op; er was een aan voer van 500 kisten. Doordat de aanvoer van waspeen niet zo groot was, werd er tot 45 cent per kilo betaald. Voor de an dijvie werd nog een behoorlijke prijs be taald. tot 1.10 per kilo. Boerenkool was al heel. goedkoop, er werd van 8 tot 20 cent per kilo voor gegeven. Spruiten kon men ook al slecht plaatsen; de geschoon de partijen varieerden van 45 tot 86 cent per kilo, de ongeschoonde haalden 15 tot 37 cent per kilo. Selderijknollen waren goed te verkopen, omdat de aanvoer maar matig was; er werd tot 50 cent per stuk voor betaald. De verschillende koolsoorten draaiden rond de 20 cent per kilo. De noteringen van vrijdag: andijvie 78 110, waspeen 1846, spruiten 1586, prei 1465, boerenkool 818, knollen 1647, witlof 2053. groenekool 1222. gele kool 414, soepgroenten 1024, uien 820. Caslricum Deze keer was er zelfs op de laatste veilingdag van de week op de Castricumse veiling maar weinig keus voor de kopers. Er was wat prei, andijvie, spruiten, boe renkool en knollen. Overigens was het kopend publiek niet in groten getale ver tegenwoordigd. Er zaten aan genoemde produkten vrijdag geen dikke prijzen; prei en spruiten gingen respectievelijk tot 48 en 104 cent per kilo. maar de rest bleef meer beneden dan boven de halve gulden. De noteringen waren: spruiten 0.31 1.04; grove soort 0.170.25; kop- spruiten 0.21; andijvie 0.48; boerenkool O.O6V2—0.13; knollen 0.51. meter. De grote neerzethal heeft een capa citeit van 24.000 kisten; op hoogtijdagen verwerkt men in totaal 16.000 kisten. Er is een ruime parkeerruimte rondom de ge bouwen en de emballageloods komt schuin achter de veiling. Aan de noordelijke kant van het veilingcomplex komen de grossiers met hun pakhuizen, waarvan een deel voorzien van bovenwoningen. Op 26 januari 1920 kreeg de Velsense gemeentesecretarie er een nieuw perso neelslid bij. Dat was de heer Ph. ten Na pel. Dinsdag wordt dit feit feestelijk her dacht in het Raadhuis want dan is de heer Ten Napel veertig jaar onafgebroken in dienst van de gemeente Velsen geweest. Hij is thans hoofd van de afdeling finan ciën. Op 22-jarige leeftijd kwam deze geboren Urker via Leiden naar IJmuiden. Van een vissersdorp naar een vissersdorp. De overgang bleek niet groot. De heer Ten Napel heeft zich in IJmuiden altijd volko men op zijn plaats gevoeld. Dank zij een voortdurende zelfstudie, die hem verscheidene waardevolle diplo ma's opleverde, heeft de heer Ten Napel hij begon als 14-jarig ambtenaartje aan de gemeentesecretarie in Urk zijn huidige positie weten te bereiken. Ook buiten zijn werk op het Raadhuis heeft de heer Ten Napel veel te doen. Hij is voorzitter van de commissie van beheer van de Gereformeerde kerk in IJmuiden. Een groot aandeel had hij in de tot stand koming van de Petrakerk. Verder is hij secretaris van de vereniging voor school onderwijs op gereformeerde grondslag. Zijn vrije tijd besteedt hij grotendeels aan het lezen van boeken op velerlei gebied. W&fmfc Tenminste vier mensen zijn om het leven gekomen door de sneeuwstorm, welke Schotland heeft geteisterd. Vele hoofdwegen werden onberijdbaar en vele steden werden van de buiten wereld afgesneden. Deze foto laat zien hoe het station van Newmachar vrij welgeheel onder de sneeuw was ver dwenen. Kees Pellenaars heeft voor tweederde zijn ploeg, die onder de vlag zal rijden van de extra-sportieve combinatie „W.B.S.-Sinalco", voor het jaar 1960 ge reed. De volgende acht renners zijn reeds gecontracteerd: Daan de Groot, Piet van Est, Ab van Egmond, Theo Sijthoff, G. Pos, Arie Molenijzer, Leo van der Pluim en Tony Bergmans. Verder heeft Pellenaars met twee ren ners een voorlopig contract afgesloten, alvox-ens hen definitief te contracteren, daar hij eerst ten volle de zekerheid wil hebben, dat zij niet elders verplichtin gen hebben. Bovendien is Pellenaars met twee renners nog in onderhandeling om tot een ploeg van totaal twaalf man te komen. Begin maart trekt Pellenaars, verge zeld door Leen Jansen als verzorger, naar de Italiaanse rivièra voor een training, die zal dux-en tot 19 maart, de dag waarop de wedstrijd MilaanSan Remo wordt gehou den. Of daarin leden van Pellenaars' ploeg zullen starten, is nog niet bekend. Dit zal afhangen van de vorm, waarin de ren ners verkeren, en van de besprekingen, die Pellenaars in Italië zal voeren. SCHAATSENRIJDEN. In verband met de definitieve aanwijzing van de hardrij ders naar de Winterspelen in Squaw Val ley zullen de bestuursleden van het NOC ir A. Paulen en jhr. H. A. van Karnebeek, de wereldkampioenschappen in het hard rijden op de schaats in Davos bijwonen. (Van onze medewerker voor bloembollencultuur Ergens in Engeland in een klein plaatsje zaten twee gestrande „bollenreizigers" in een minuscuul hotelletje. Ze hadden het dorp met veel tobben op een spiegelgladde weg in een sneeuwstorm kunnen bereiken en dronken een glas bier op de goede af loop. Ze waren op een stuk van honderd meter vijf auto's gepasseerd, die zielig verlaten in de hopen sneeuw aande kant van de weg stonden. Ze begonnen zich net behaaglijk te voelen toen er een verkleum de jongeman uit Hillegom binnenstapte dik onder de sneeuw. Het huilen stond hem nader dan het lachen, want hij ivas voor het eerst voor zijn zaak op reis, moest met de trein en verder drie kwartier lopen in de sneeuw. Ook dat hoort bij het bollen verkopen. Piet trof het slecht dit jaar in Zweden Hij zat in het midden van het land, waar het om en nabij de twintig graden vroor en stormde, was van de weg gegleden, had uren staan tobben om zijn auto uit de sneeuw te krijgen en had geen bol ver kocht, omdat hij er geen tijd voor had ge had. Zijn vei'loofde kreeg een wel zeer ge- deprimeex-de brief. Maar half februari komt hij weer naar huis. Een andere reiziger in Zweden kreeg op een gegeven ogenblik de goede raad van Geen cent voor de belasting (Thalia) Tot en met zondag kan men zich amuseren met de vermakelijke historie van een welgestelde boer, voor zien van een aantrekkelijke dochter, die bij de belastingen voor 50.000 dollar in de schuld staat. Dat het niet eenvoudig is dat geld van de boer los te krijgen blijkt spoe dig. Dochterlief verleent er haar volle medewerking aan. De afloop van deze zotte geschiedenis is zoals iedere belas tingbetaler zich droomt, maar nooit ver wezenlijkt zietDe afloop van de film, die zondagmiddag draait: „Tien van het Vreemdelingenlegioen" is overigens ook niet te versmaden. Tot dondei'dag: „De moordenaar met de zachte stem", het wei nig plezierige verhaal van een sadist, die door een mede-gevangene aan de gerech tigheid overgeleverd moet worden. De ontwikkeling die de geschiedenis neemt, is allesbehalve x-ustig. Spanning te over! Donderdag nog eens Chaplin's „Modern Times". Kinderen, die niet gewenst zijn (Rex). De problemen, samenhangen de met de opvoeding, worden in deze film nader uitgewerkt. Het is in feite de be nadering van de eigenlijke zin van het moederschap. Het thema wordt in de film De koopvaardijvloot onder Nederlandse vlag was op 1 januari 1960, blijkens het C.B.S., als volgt samengesteld: passagiers schepen: 32 met een inhoud van 409.297 brt. (op 1 januari 1959: 34, inhoud 400.463 brt.), vrachtschepen met akkomodatie voor 13 of meer passagiers: 47 (60), inhoud 298.844 (343.213 brt., overige vrachtschepen 500 brt. en groter 392 (389),inhoud 2.186.111 (2.132.337) brt. en minder dan 500 brt. (kustvaai'ders) 936 (950), inhoud 371.502 (372.434) brt. en tankschepen 127 (145), in houd 1.272.927 1.297.077) brt. Uitgezonderd het aantal vrachtschepen van 500 brt. en grotex-, dat met drie ge stegen is, zijn alle aantallen lager verge leken bij 1 januai'i 1959. Zoals bekend, ga ven de aantallen per laatstgenoemde da tum alle reeds een vermindering te zien in vergelijking met 1 januari 1958. De ontwikkeling van de koopvaardij vloot onder Nederlandse vlag was als volgt: het totale aantal schepen was per januari 1960 1534 (v.j. 1578) met een inhoud van 4.538.682 (4.545.524) brt. Hier van waren stoomschepen 183 (214), inhoud 1.763.254 (1.842.341 brt.. motorschepen 1341 (1353), inhoud 2.774.116 (2.701.749) brt. en ovex-ige schepen 10 (11). inhoud 1311 (1434) brt. Alle voornoemde cijfei's zijn inclusief de schepen thuisbehorende in de Nederlandse Antillen en Suriname, doch exclusief sleepboten en aannemersmateriaal. aan de hand van een concreet en niet zel den tragisch geval uitgewerkt. Zondag middag science-fiction in de film „De meteoor-monsters". Woensdag en donder dag „Jack Slade, de wx-eker". Zoon van de kalief (Kennemer Theater). Van avond nog oosterse romantiek, die morgen tot en met woensdag plaats maakt voor een reprise van „From here to eternity Het matinee vermeldt „Rusties verjaar- dag". Vrouwen verdwijnen (L u x 0 r). Tot woensdag een span nende film, die men gevoeglijk kan re kenen tot het genre van de handel in blanke slavinnen. Een vrolijke Wiener volgt donderdag met „In einem kleinen Konditorei". Zondagmiddag „The duke wore jeans". Gun Smoke (W.B. Theater) Vanavond nog revolverdamp in „Gun Smoke". Zondag en maandag griezelen om „Dracula". Zon dagmiddag sensatie en spanning om „Waaghalzen". De zeesleepboot „Noord-Holland" van Bureau Wijsmuller is op 16 januari ver trokken van Moji, Japan. De „Zeeland was op 22 januari in IJmuiden. De „Cy cloop" was op 20 en 21 januari op de Noox'dzee bij de Noorse tanker „Tank Em press". 15 mijl ten noordwesten van Texel Op 22 januari was het schip te Hoek van Holland voor het aan land bx-engen van een zieke opvarende. De „Titan" was op 20 en 21 januari op de Noox-dzee. De sleper nam de Bx-itse „Oakdene" op sleeptouw naar Newcastle. De „Oakdene" verkeerde in moeilijkhe den op 60 mijl ten noorden van Newcastle Op 22 januari bevond het schip zich op de Noordzee. De „Friesland" was op 22 januari nog te IJmuiden. De „Simson" verleende op 20 en 21 januari op de Noord zee hulp aan hr ms. mijnenveger „Roer mond". De sleepboot bracht het schip naar Den Helder. Op 22 januari is het schip in IJmuiden aangekomen. De „Hector" ging op 20 januari van IJmuiden naar de Noordzee voor assisten tie aan de Noorse tanker „Tank Empress" bij het lichtschip Texel. Op 22 januari was de „Hector" weer in IJmuiden. De „Sten tor" lag op 22 januari te Wallsend on Tyne, de „Nestor" eveneens OOOOOOOCOOOOOCCCCOWXXXIOCC^O^OCOCOOCOOOOCCOOOOOOOOOOOOC» WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE de hotel-portier om maar binnen te blij ven, want het vx-oor dertig graden en dan moet je je neus maar niet buiten de deur steken. Hij is in zijn hotel gebleven, be seffend dat hij meer kans had op bevrie zing van de ledematen dan op het verko pen van bollen. Wij luisteren graag naar de reportages van de Rallye de Monte Carlo en vinden het stoere kerels, die al die moeilijkheden durven trotseren. Maar overal in de we reld trekken mensen rond die het beroep van vertegenwoordiger hebben gekozen en dikwijls vele moeilijkheden moeten trot seren. Het eigenaardige is dat je hen spe ciaal moet vragen naar de moeilijkheden op de weg. Ze accepteren dat als normaal en ze slaan zich er wel door. Uit zichzelf beginnen ze er nooit ovei\ Je moet de bol len nu eenmaal van januari tot mei ver kopen en dat is meestal de slechtste tijd van het jaar. In geheel Europa en Ameri ka. In de Verenigde Staten kan het ook best spoken, want ook daar raken bollen reizigers wel eens geïsoleerd of inge sneeuwd. Veel erger vinden deze mensen de soms zo troosteloze eenzaamheid. Ze komen in de kleinste hoeken en gaten van alle lan den. Waar maar bloemisten wonen die bloemen forceren, zijn ze in de eerste maanden van het jaar te vinden. Door de week zitten ze dikwijls 's avonds in kleine hotelletjes, alleen in de gelagkamer of op hun kamer, administratief werk te doen en bx-ieven aan de baas te schrijven. Aan het eind van de week wacht dan geen warm huis, maar weer een hotel. Is het wonder dat ze overal in de wereld vaste pleister plaatsen hebben, waar ze collega's of vrienden kunnen vinden? Er is niet zelden de opmerking gemaakt, dat „die bollenreizigers geen culturele evenementen bezoeken", dat ze tijdens hun reizen niet voldoende aan hun ontwik keling werken en maar grote verhalen vertellen van wat ze allemaal uitgespookt hebben in café's en andere gelegenheden des vermaaks. Of dat ze gaan zitten kaar ten, als er meer dan twee of drie man el kaar ergens ontmoet. Eén weerlegde dit verwijt met de opmei'king, dat hij het iedereen te doen geeft om na een week gladde wegen, moeizame gesprekken over de verkoop van bollen met mensen van de hoogste tot de laagste trap van ont wikkeling naar een of andere culturele manifestatie te gaan, met de bollenverte- genwoordigers. Dit iaar hebben ze het helemaal moei lijk. Doordat de bloemen zo gemakkelijk in bloei komen is er veel aanbod op de markten, de prijzen zijn dus laag, soms te laag. Maar de bollen moeten, gezien de verwachte krappe aanvoer in de zomer nog duurder worden aangeboden dan ver leden jaar. De verkoopsgesprekken gaan dan echt niet van het leien dakje. Niet zelden staan ze binnen de vijf minuten weer buiten de warme broeikas. „Kom nog maar eens terug als de bloemen-prij- zen beter zijn". Ze kruipen weer in hun auto en rijden van het ene gehucht naar het andere dorp. Straks als de lente de winter van de we gen heeft geveegd, de motor weer zoemt en het orderboek vol raakt, dan is de na righeid vergeten. Het is maar goed ook, want anders stierf de bollenreiziger gauw uit De 54-jarige runner C. de Back uit IJmuiden wordt woensdagmiddag om twee uur begraven op Westerveld. De stoet zal langs de steiger van bureau Wijsmuller rijden. Enige dagen geleden is het stoffelijk overschot van de heer De Back aange spoeld op de Engelse kust bij Skipsea onder Huil. Hij had de baggermolen „Port Sunlight" met drie anderen in een rubber boot verlaten, die later omsloeg. De run ners De Man en De Back verloren het leven, twee anderen konden behouden de wal bereiken. Het stoffelijk overschot wordt met de „Berkelstroom" uit Huil naar Amsterdam overgebracht. Het zusterschip van de veerboot „Prinses Beatrix",, de „Prinses Irene", dat in op dracht van het provinciaal bestuur van Zeeland wordt gebouwd op de werf van de n.v. Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen en bestemd is voor de veer dienst VlissingenBreskens, zal op zater dag 13 februari om 15.00 uur tewater wor den gelaten. De tewaterlating zal geschie den door mevr. C. MesPeters, echtgenote van het lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland mr. dr. A. J. J. M. Mes.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 9