WOENSDAG en DONDERDAG JAK0 fBaMet lü'utkel 1 in alle afdelingen Attraktieve weekreklame van UW BAKKER Goudse moppen 55 55 59 Eet nu Kalfsvlees Merk Lakens voor l prijs 6 zand taartjes punten Nationale actie voor spijtoptanten Rijschoolhouder uit Uithoorn berecht Groningen protesteert tegen lage woning toewijzing „Lauwerszee"-delegatie naar Den Haag Rundveestapel met vijf percent uitgebreid „Claims"-conferetitie krijgt nog 50 miljoen Hij dupeerde tal van vakantiegangers Overleg met Britten over invoerrecht snijbloemen E.E.G.-voorstellen inzake landbouwbeleid Restanten Onderjurken 2.98 - 1.98 - Restanten „Schiesser" Onderjurken uit de laatste collecties voor halve prijs Restanten D.-pyama'snü Restanten Nachthemdennu Restanten Kinderpyama's, m. 14 en 16 nü Restanten Meisjesdusters, mt. 4 - 6 - 8 -10 -12 nü L. H.-pantalons m. band, platjaeger nü L. H.-pantalons, zuiver wol, mt. 5nü K. H.-pantalons, mt. 4 - 5 - 6 - 7nü Restanten Nylons, div. merken en soorten nü Restanten Sportkousen, mt. 1 - 2 - 3 4-5-6 7-8-9-10 nu nü nü 98 ct 6.98 3.98 5.98 3.98 3.98 4.98 98 ct f.48 58 ct 68 ct 98 ct UIT ONZE HEREN-AFDELING: Gemoltonn. Trainingsbroeken, mt. 70 t/m 105 nü f.98 H. Wollen Traningsbroeken, mt. 90 - 95 - 100 en 105; norm. prijs 13.75 -11.50 nü 3.98 Zuiver Wollen Broeken, met omslag. Tweka en Delana, voor HALVE PRIJS! Alle Wollen Fantasievesten voor HALVE PRIJS! H.-Vesten zonder mouw, van 17.50 nü 3.98 Alle Wollen Jongensblouses, Vesten, Pullovers en Slipovers voor HALVE PRIJS! Herenpyama's met contrastgarnering nü 6.98 mt. 48 - 56 BREKENDE NAGELS GAAF EN STERK LUIDSPREKERS 538 NU 808 nu 202 DINSDAG 2 FEBRUARI 1960 In Den Haag is een bijeenkomst gehou den welke georganiseerd was door het ini tiatiefcomité voor een actie ten bate van de spijtoptanten in Indonesië. Tot de sprekers behoorde onder meer mr. F. H. J. M. Daams, lid van de Tweede Kamer voor de P.v.d.A. Hij drong er op aan, deze zaak buiten de politiek te houden en er een nationale zaak van te maken door alle politieke groeperingen er in te betrekken. Mem, mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, lid van de Tweede Kamer voor rde V.V.D. Zij vroeg aan de nood der spijt optanten de grootst mogelijke aandacht te schenken. Voorts spraken de schrijvers Tjalie Ro binson en Hein Buitenweg, de heer C. J. Stolk, de auteur Johan Fabricius en dr, J. W. Meyer Ranneft. De heer Robinson zei dat de regering door per jaar 2000 spijtoptanten toe te la ten, blijk geeft te beseffen dat er nood is. De heer Stolk zei dat als gevolg van een lek in het Nederlandse Hoge Commissa riaat in Djakarta de Indonesische politieke leider E. F. Wens volledig op de hoogte werd gehouden van elke nieuwe visum- aanvrage die door een spijtoptant werd in gediend. De betrokkene werd als gevolg hiervan bedreigd met politieke represail les. De actie, die eerder reeds aangeduid was als nationale actie spijtoptanten, heeft thans de officiële naam „Nationale Actie Steun Spijtoptanten Indonesië", af gekort: „Nassi". Men wil hulp verlenen aan 14.000 gezinnen waarvan het gezins hoofd een aanvrage heeft ingediend. De heer Stolk deelde mede, dat hierbij 9000 aanvragen zijn van mensen wier Neder landerschap in het verleden boven alle twijfel staat en 5000 waarvan onvoldoen de gegevens beschikbaar zijn. De rechtbank te Amsterdam heeft een 39-jarige rijschoolhouder uit Uithoorn we gens verduistering van in huurkoop ver kregen drie auto's en twee scooters, die nog niet waren afbetaald, veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk en aftrek van het voorarrest van drie maanden. Er was twee jaar tegen hem geëist. De man had getracht met de auto's en scooters een rijschool te beginnen. Hij ge raakte met de afbetalingen in moeilijkhe den en vulde het tekort aan met aan hem toevertrouwde gelden van Nederlandse va kantiegangers, die door zijn bemiddeling een chalet in Oostenrijk hadden gehuurd. Een groot aantal vakantiegangers werd op deze wijze ernstig gedupeerd. Enkelen maakten zelfs een vergeefse reis naar Oostenrijk. Een Nederlandse delegatie onder voor zitterschap van de heer K. A. Kalshoven. directeur van de buitenlandse economi sche betrekkingen, heeft in Londen met het Engelse ministerie van handel bespre kingen gevoerd over het effect van de ver hoging van het Britse invoerrecht op an jers en andere snijbloemen w. o. rozen. Sedert dit invoerrecht in het midden van maart van het vorig jaar aanzienlijk is verhoogd, is de Nederlandse uitvoer van deze bloemen naar het verenigd konink rijk, vergeleken met de overeenkomstige maanden van 1958, met gemiddeld 25 per cent afgenomen. De Nederlandse delega tie heeft duidelijk uiteengezet, dat het op deze wijze voor de Nederlandse tuinbouw onmogelijk werd zijn redelijk aandeel in de zich uitbreidende markt in het verenigd koninkrijk te verkrijgen. Hierop is geant woord, dat in de huidige omstandigheden een verlaging van het invoerrecht niet mogelijk is. De Nederlandse delegatie heeft zich voorbehouden opnieuw op deze kwestie terug te komen indien de ongunsti ge ontwikkeling van de uitvoer van snij bloemen naar het verenigd koninkrijk zich zou voortzetten. Bezwaren van Kamers van Koophandel „Het wil mij volkomen begrijpelijk voor komen, dat de Kamers van Koophandel van Amsterdam en Rotterdam het een ge biedende eis achten, dat de landbouwvoor stellen van de E.E.G. worden herzien in een zodanige zin, dat essentiële belangen van ons land onaangetast blijven". Tot deze conclusie kwam de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van koophan del en fabrieken, mr. dr. K. P. van der Mandele, in een maandagmiddag gehou den openbare vergadering van die ka mer, waarbij vertegenwoordigers van mi nisteries, publiekrechtelijke organen en bedrijfsgroepen aanwezig waren. Deze bij eenkomst was gewijd aan de E.E.G. voor stellen inzake het landbouwbeleid. Mr. dr. Van der Mandele deelde mede. dat de Kamers van Koophandel en Fabrie ken voor Amsterdam en Rotterdam beslo ten hebben aan de raad van ministers een adres te zenden over de ontwerp-voorstel- len. Spreker wees erop dat de opvattin gen van de Europese commissie in de im port een louter complementaire functie zien en dat het graanbureau is gedacht als een centrale organisatie tot leiding van de markt. Onder zulke omstandigheden is er naar het oordeel van de kamers geen sprake van, dat een levenskrachtige inter nationale handel, zoals Nederland die thans bezit, zich zal kunnen handhaven. Ook de gunstige positie van de veredelings industrie van agrarische produkten in ons land zou, zo wordt gezegd, worden aan getast, wanneer de voorstellen zouden wor den verwezenlijkt. De exportpositie zou niet alleen binnen de E.E.G., maar ook op derde markten ernstig worden ver zwakt. Het lage aantal van 1200 subsidietoezeg gingen voor de bouw van woningwetwo ningen heeft het college van Gedeputeer de staten van Groningen zeer teleurge steld. Het college heeft dan ook gepro testeerd bij de minister van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid, aangezien de voorgenomen en felbegeerde industrialisa tie zonder de nodige woningen onmogelijk is, zo zeggen zij. De gemeenten in de provincie Gronin gen hebben van Gedeputeerde Staten be richt ontvangen van het aantal woningen dat hun werd toegewezen. Deze verdeling leverde grote moeilijkheden op. In tegen stelling tot het vorige jaar, toen 16 gemeen ten geen enkele woning kregen toegewe zen, is nu aan alle gemeenten een toewij zing ten deel gevallen. De toewijzing is in hoofdzaak geschied naar de grondslagen, welke ook bij de landelijke verdeling heb ben gegolden, te weten het statistisch wo ningtekort op 1 januari 1960 en de nood zaak tot krotopruiming. Het vorige jaar konden 1400 woningwet woningen gebouwd worden en 1600 pre- miebouwwonningen. Indien gebouwd zou kunnen worden naar het aantal in het ge west aanwezige bouwvakarbeiders zouden in Groningen 3800 a 4000 woningen gebouw kunnen worden. Wat het bouwen in de vrije sector betreft, wordt in Groningen gevreesd dat de waarborg van 1200 pre miewoningen tevens een maximum zal in houden. Vanmorgen is een Friese delegatie naar Den Haag gegaan om op het departement van Verkeer en Waterstaat haar teleur stelling uit te spreken over het feit. dat de afsluiting van de Lauwerszee is uitgesteld. De delegatie bestond uit de Comissaris der Koningin, mr. H. P. Linthorst Homan, twee leden van Gedeputeerde Staten en enkele waterstaatdeskundigen van de pro vincie. Men wilde tevens een gesprek voe ren met de vaste commissie van Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer en mogelijk nog met enkele ministers. De delegatie is ontvangen door de secre taris-generaal van het departement, mr. A. H. C. Gieben, daar minister Korthals wegens ziekte afwezig was. Intussen wordt tussen Friesland, Groningen en Drente overleg gepleegd om te komen tot een eensgezind noordelijk standpunt aangaan de de afsluiting van de Lauwerszee. Vandaag heeft ook de Friese Water- schapsbond zich telegrafisch tot het mini sterie van Verkeer en Waterstaat gericht. In het telegram wordt gezegd dat de bond met ontsteltenis heeft kennis genomen van de berichten dat de afsluiting van de Lau werszee opnieuw is uitgesteld. De bond acht uitstel funest voor de veiligheid van de gehele provincie en dringt met klem aan op afsluiting binnen korte termijn. ,1,asdl9V JfJfi fïiiV inobi?.91Q Het totaal aantal runderen is sinds december 1958 1958 met 5 percent uitge breid, de melkveestapel met 3 percent. Zo bedraagt de rundveestapel thans 3.163.700 stuks, waaronder 1.548.000 melk- en kalf- koeien, zo blijkt uit de landbouwtelling van december 1959. De sterkste uitbreiding van het rund vee was bij het mestvee, waar ruim 29.000 dieren meer werden geteld (plm. 16 per cent) bij een totaal van 214.600 stuks. Ook de varkensstapel breidt zich nog steeds uit. Hij omvat thans 2.937.600 stuks, d.i. 15 percent meer dan een jaar geleden. Nog nooit zijn er in Nederland zoveel var kens geteld. Het zwaartepunt valt bij de mestvar- kens. deze zijn met 11 percent toegenomen tot een aantal van bijna 1,4 miljoen. Het aantal landbouwpaarden is opnieuw teruggelopen en wel met ruim 5.000 stuks. Het aantal schapen (294.000) lag 44.000 stuks beneden dat van het vorig jaar (—13 percent). Deze teruggang komt voor 28 percent (32.000 stuks) voor rekening van de fokooien. De kippenstal blijkt zich nog steeds uit te breiden. Er zijn thans 30,6 miljoen hoenders geteld, d.i. 12 percent meer dan in december 1958. Het aantal slachthoenders vertoonde met 3.8 miljoen een toeneming van 550.000 stuks (+17 percent). Het aantal leghennen bedraagt thans ruim 25,3 miljoen, dat is ruim 2,2 miljoen (+10 percent) meer dan een jaar geleden. Rekent men hierbij het aantal kuikens, dat voor de leg is bestemd en waarvan er bijna 400.000 meer zijn ge teld dan in 1958. dan kan er op gerekend worden dat er in 1960 een kleine 500 mil joen eieren méér aan de markt komen dan in het afgelopen jaar. De eendenstapel nam toe met bijna 30.000 stuks (+4 percent) de toeneming betreft slachteenden en de jonge legeenden. De oppervlakte ingezaaide wintertarwe is 27.500 ha (45 percent) groter dan het in mei 1959 aangegeven areaal. Op de slotzitting van de in Amsterdam gehouden Joodse conferentie over aanspra ken op schadevergoeding van Duitsland heeft vice-president J. Blaustein uit Bal- timore verklaard, dat van de totale over eengekomen schadevergoeding van 107 miljoen dollar een bedrag van ongeveer 50 miljoen dollar nog niet uitgekeerd is. Jaarlijks ontvangt '".e conferentie van Duitsland ongeveer 10 miljoen dollar, zo dat men nog ongeveer 5 jaar met deze kwestie bezig zal zijn. Deze schadevergoedingen worden vooral gebruikt voor de wederopbouw van ver nielde gebouwen en Joodse centra. De ver goedingen die Duitsland aan individuele Joodse slachtoffers voor persoonlijke ver liezen uitkeert, zijn er niet in begrepen. RESTANTEN NAPPA HANDSCHOENEN, restanten 50 KORTING DAMES MUTSEN alle van dit seizoen; met 50 KORTING Rock 'n Roll Kousen rood, blauw en groen M PRUS nü 1.58 Baddoeken, restanten 1.28 - 1.48 Ontbijtlakens, 120/150 iets vuil of beschadigd nü 2.98 „Lido" Lakens, 150/230 geborduurd nü 4.28 ir Voor alle aanbiedingen geldt ZO LANG DE VOORRAAD STREKT IN TWEE WEKEN Of u kousen spoelt, kopjes wast of brieven tikt - elke vrouw heeft vaak last van lelijke splijtende nagels. Nü kunt u heel vlug van dit ge tob afkomen: met NUNALE, een medicinale olie die diep onder de nagelriem door dringt. NUNALE bevat alle opbouwstoffen om een gezon de nagel groei te bevorderen. NUNALE - in praktische stift-flacon A f2.40 - geneest uw nagels, houdt ze altijd soepel en gezond. Gevraagd voor enkele dagen per week FLINKE WERK STER. Mevr. de Ruijter, Diezestraat 1. vVie heeft zondagavond Adrie zijn huNjujE meegenomen? •öj-uin met wit. Luisterend naar de naam Trix. Zijn oaasje is zeer verdrietig. De oostraat 100. .set persoon m. 1. zoekt rus tig l'ttiVSlON. Br. L 5885. tVie helpt jongelui die wil- len trouwen, aan WOua- itUIMi'L. Brieven L o«90. £iChtpaar met 1 kind vraagt iVUuft KLLiViTE. Dr. L 5ö9z. MOOIE KALFSLAPPEN 500 gram 2.38 SCHOUDERKARBONADE 500 gram 1.98 DIK NIERVET 3 pond 1.25 VAN VLIET KENNEMERLAAN 129 Telef. 5212 AUTORIJSCHOOL H. Ane- pool, erk. Bovag instr. Wij lessen in de nieuwste Opel Rekord. Tev. luxe verhuur. Rijnstraat 91, Telef. 6285-4565 WINKELMEISJE gevraagd. Hoog loon. Prettige werk kring. Banketbakkerij Dek kers, Lange Nieuwstraat 425, Telef. 4302. NET MEISJE b.z.a. voor op pas. Brieven L 5897. Gevr. FLINK DAGMEISJE van 8.30-5 uur. Wegens huwe lijk van het tegenw. Joh. Verhulstwcg 70. Santpoort- Zuid. Telef. 02560-8226. Gevr. WERKSTER, 1 ocht. p. w. Mevr. Bolleman, De Sav. Lohmanlaan 23. K.C.I., Baanstraat 34, Bever wijk. vr. MACHINESTIK- STERS. Stukloon, hoog loon AUTOBOX te huur 6.— p. w. Te bevr. Tel. K 2oU0- oo23ö of Zeeweg 216. RUILEN: grote vrije 6-kam. woning met zolder en tuin, nuur ll.Öo. Gevr. vrije woning, 5 a kamers inet zotaer en garage of geiegen- neia. Hoger huur geen be zwaar. lm. Scheidestraat 116 WONINGRUIL. Aangeb. vrij nuis, 5 kam., orag. Water toren. Huur 10.50, voor vrij huis of event, bovenflat, om geving Duinwijk. Br. L 5896 HUIS gevr., omg. Hagelin- gerweg, in ruil voor huis te Haarlem. Huur plm. 70.— per maand. Brieven L 7620. Sinds zondag vermist: ZW. POES. Kinderen zeer ge hecht. Tegen bel. gaarne te rug: Servaas, Lingestraat 1, hoek Scheldestraat. Prachtige jonge ZWARTE POEDELS, Ierse Setters, Spaniels, Gele Boxers, Mal- thezer Leeuwtjes en Duitse Herders. Engelhart, Tromp straat 92, Telef. 4146. PRIMA ZANGKANARIES 12.50. Japanse Nachtegalen 12.50. Tropische vogels. Vo gelkooien reeds vanaf 5.50. Engelhart, Trompstraat 92, Telef. 4146. TELEVISIE v.a. 5.— p. w. Radio Bandrec. v.a. 3.p. w. Tot 125 geen aanbeta ling. Ook Wasmachines en Meubelen. Schrijft U eens: Firma F. W. Rosendahl, Haarlemmerweg 179, A'dam. LUXE VERHUUR z. chauf feur van nieuwe Opeis 7.50 tot 60 km. S. Diependaal, Es doornstraat 2 t/o ingang Zie kenhuis, Telef. 8138. „DE INDISCHE KEUKEN", De Noostraat 157, IJm.-O., Tel. 5996. Dagelijks verkrijg baar: Gado-gado, Loempia's, Bami- en Nasi-Goreng spec. Voor a.s. zondag: Nasi-Ra- mus. Kan bezorgd worden. „De Houthal" heeft water vast TEGELBOARD in de kleuren zwart, wit, rood, crème, licht blauw en groen. Kennemerlaan 159, Tel. 7770 BEDRUKT FLANEL 80 cm breed, per meter 1.40. Zee man, Bloemstraat 70, IJmui- den, Telef. 4235. MANCHESTER BROEKEN, vesten en jassen. Zeeman, Bloemstraat 70, Telef. 4235 Neveda en Parley DIKKE SPORTWOL in 10 modekleu ren. Zeeman, Bloemstraat 70, IJmuiden, Telef. 4235. Laat nu uw MOTOR of scooter vakk. spuiten in de orig. kleur. Vooruit prijsop gave. Tevens zeldz. mooie B.S.A. Twin. Wil ook ruilen, onverschillig wat. Financ. mog. Ie Zuidpolderstr. 54zw„ Haarlem-Oost. VERJAARDAG? kuur' eens 10 stoelen bij Van Merriën- boer! Wij brengen ze zonder extra kosten. Plein 1945 no. 60, Telef. 8164. Z.g.a.n. KOFFERSCHRIJF MACHINES van 375 voor 200. Betaling event, nader overeen te komen. Brieven L 7621. AQUARIUMHOUDERS! Bij Gebr. Veeninga, Naturalis ten, Jacobijnestraat 10-18: Neon Tetra (extra groot) 78 ct., Black Molly 40 ct., 4e Danio 30 ct„ Danio Rerio 40 ct.. Maanvis 35 ct. Rasbora Petensis 35 ct. Gobius Nunus (bijtje) 80 ct. WAAROM MEER BETALEN als U aan de fabriek veel en veel goedkoper bent. Benzo-rijwielen geheel com pleet m. lamp 118.netto. In februari.. Vraagt prijscou rant. Benzo Rijwielfabriek, Vlaardingen. B.P. PETROLEUM voor uw haard en kachel. „De Kleine Bijenkorf", Zeeweg 161, IJ muiden. Telef. 7680. Tc hüür: OPELS REKORD 1958. A. Uniken, Wijk aan Zeeërweg 146, Telef. 7839. Ie kwaliteit ANTHRACIET III 20/30 11.95. De V.S. uw adres. Kennemerlaan 44, Telef. 4643. GELD SPAREN doet U door zelf te breien. Neveda en Scheepjeswol. 15 soorten en 95 kleuren. Botman, Kenne merlaan. LUXE VERHUUR zonder chauffeur. Opeis Rekord, Volkswagens en Volkswagen busjes. Arie Beekhuis, Torri- cellistraat 32, IJmuiden, Tel. 7179. RADIO- en TELEVISIERE PARATIE. een betrouwbaar adres: Keizer. Plein 1945 No. 54. Telef. 4516. Wij halen en bezorgen. Belt U even? KACHEL TE KOOP. De la Reijstraat 7. „SPORTSCH. KOELEMEIJ- ER". Voor groot en klein, daar moet U voor Jiu-Jitsu en Judo zijn. Cultureel Cen trum. Woensdag 4-10 uur. HOEST UW KIND? Natter- mann's Melrosum Forte helpt, lost taai slijm op, smaakt goed. Flacon 2.— bij elke drogist. Ongelooflijk! Reeds vanaf 95.— BONTJASJES, kort en lang. Nu iedere dame een bontjas. Betaling v.a. 2. p. w. Vraagt inlichtingen of bezoek. Brieven No. L 7601 Te koop D.K.W. MOTOR RIJWIEL 200 c.c., km-stand 13.000. In st. v. nieuw. De Noostraat 121. Te koop RADIO-PICK-UP- COMB. Saturnusstraat 56. Te koop PICK-UP m. platen in goth. salonkast. 75. Spaarnestraat 65. Te koop aangeb. PICK-UP WISSELAAR, mooie kast, tevens staande schemerlamp, tafel, stofzuigei-, rookstoel, wringerbox. Prijs bill. Adres: Gjertsenstraat 13, IJm.-Oost. Te koop METZ SUPER T.V. 53 c.m. '59, in comb. m. radio 775. Eikenstraat 54, H'lem, Telef. K 2500-54519. WOENSDAGEN DONDERDAG - laatste dagen Nog 60 anti Reuma 2-pers. FLANELLEN LAKENS zware kwaliteit van 7.90 voor 3.99 Grote 2-pers. FLANELLEN LAKENS Anti Reuma - 180 cm breed van 9.90 voor 4.99 Prima GRASLINNEN LAKENS 1-persoons van 5.90 nu 2.99 Grote 2-persoons 180x 240 van 8.90 nu 4.98 100 zware GRASLINNEN SLOPEN van 2.50 nu 1.25 5 x D THEEDOEKEN van 1.25 nu 98 ct Anti Reuma H. FLANELLEN HEMDEN 5 90 nu 2.99 v. KROON LINNEN LAKENS HET BESTE GRASLINNEN Goedgekeurd door de Ned. Ver. van Huisvrouwen 10 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE EXTRA 10% KORTING Kroonlaken 138 x 230 van 7.90 voor 5.98 10% korting 0.60 NU Kroonlaken 180 x 250 van 10.90 voor 8.98 10% korting 0.90 Kroonlaken 150 x 240 van 8.90 voor 6.98 0.70 10% korting NU 028 Kroonslopen 62 x 72 van 3.25 voor 2.25 10% korting 0.25 Zwaar Interlock DAMESHEMDEN of DIRECTOIRES, maten 44 tot 52 van 2.69 voor 1.38 Grote extra maten Fantasie DAMES- SCHORTEN 135 cm breed van 6.75 voor 3.98 Zwanedons DAMES PYJAMA'S gebl. jasje, effen pantalon, bek. merk van 12.90 nu 7.98 Frans flanellen DAMES NACHT HEMDEN v. 10.90 v. 5.98 Anegang 22 Haarlem - Tel. 19743 Fantasie zwanedons DAMES PYJAMA'S van 9.90 nu 5.98 Yi pond 12 voor van 72 voor ZATERDAG l

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 6