Uitgaan in Haarlem mm Kunstschilder verdacht van rijden onder invloed van slaaptabletten Herstel van Berlage's beurs vergt tien miljoen gulden 13 Drie zveken celstraf en tzvee jaar ontzegging rijbevoegdheid geëist Vrijstelling van de dienstplicht M-brigadiertjes gaan feestvieren in Utrecht T.V.-reclame nodig voor onze economie Ingewikkelde procedure te Westkapelle Tegen politieman acht maanden geëist TWEEDE PINKSTERDAG IÊ n t Minister Van Rooy bezocht Zeeland HAARLEMSE RECHTBANK Minister beantwoordt vragen van C.H.-Kamerlid Oostenrijkse minister sprak over cultuur, politiek en vrijheid Bewaker veroordeeld die zich liet omkopen A msterdamse gemeente raad liet zich voorlichten Kinderziekten van nieuwe veerboot Studiecommissie Woon wijken met eindrapport gereed TONEEL MUZIEK AMATEURTONEEL BALLET DIVERSEN VRIJDAG 3 JUNI 1960 Advertentie Overstelpt door opdrachten en ten prooi aan huiselijke moeilijkheden nam een 29- jarige Amsterdamse beeldende kunstenaar in de avond van 23 januari twintig diacid- tabletten in. Hij deed dit na in een café twee of drie glazen bier te hebben gedron ken. De grote hoeveelheid slaaptabletten maakten hem half bewusteloos en in deze toestand stapte de man op zijn scooter. Er gebeurden daarna op de Rijksstraatweg in Heemskerk vreemde dingen. De kunste- stenaar ',verd aangehouden en donderdag middag stond hij terecht, voor de Haarlem se rechtbank verdacht van het rijden onder invloed van sterkedrank en of mid delen, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen dat zij de rijbekwaamdheid ver minderen. De officier van Justitie mr G. W. F. Van der Valk Bonman eiste drie weken gevan genisstraf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Als getuige vertelde een functionaris van de nachtveiligheidsdienst in Beverwijk dat hij verdachte omstreeks kwart over twaalf op zijn scooter had zien rijden. De man ging zig-zag over de weg. reed een stuk door de de berm en kwam ook op het wegdeel voor het tegemoetkomende verkeer. Een half uur later zag getuige de scooter rijder opnieuw. Maar nu was de motor uit geschakeld en verdachte bewoog zich voort door zich steeds met zijn benen af te zetten. Getuige had toen de politie gewaarschuwd, omdat hij de indruk had da{ de scooterrij der dronken was. Een wachtmeester van de Rijkspolitie Men moet alle feiten en omstandigheden kennen en deze in onderling verband brengen om tot het oordeel te kunnen ko men over al dan niet vrijstelling van dienstplicht, aldus de minister van Defen sie in zijn antwoord op schriftelijke vra gen van het C.H.U.-Tweede-Kamerlid Reijers over de toepassing van de vrij stellingsmogelijkheden op grond o.a. van artikel 17 der dienstplichtwet. Daarom worden de aanvragen van geval tot geval onderzocht en op hun eigen mé rites beoordeeld. De factor, die in het ene geval de doorslag tot een gunstige beslis sing heeft gegeven, behoeft in het andere geval niet tot vrijstelling te leiden, wanneer de overige omstandigheden aanmerkelijk afwijken. De heer Reijers had gevraagd, of vrij stelling van dienstplicht geweigerd kan worden o.a. op grond, dat van een melk veehouder redelijkerwijze gevorderd zou kunnen worden, terwille van de dienst plicht van diens zoon, zijn met grote moei te en kosten verkregen tbc-vrije melkvee bestand op te ruimen en ter tijdelijke be perking van bedrijfswerkzaamheden maar te gaan vetweiden. Hierop antwoordt de minister, dat het bezwaarlijk is op deze vraag, Tos'vari eën bepaald geval, een concreet antwoord te geven. De in de vraag vermelde feiten en omstandigheden zijn echter wel van dien aard, dat zij in een bepaald geval, mede gelet op de overige beschikbare gegevens, tot het verlenen van vrijstelling zouden kunnen bijdragen. Gelet op het vorenstaande moet, in al gemene zin, het antwoord op de vraag ontkennend luiden. De M-dag, de nationale manifestatie die de M-brigade op 7 juni voor Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, in Utrecht houdt, belooft een groots festijn te worden. Er zijn 2200 medewerkers en er worden 20.000 M-brigadiertjes uit alle delen van het land verwacht. De M-dag, die onder auspiciën staat van het Nederlands Zuivelbureau, zal worden bijgewoond door Prinses Beatrix, Prins Albert van België, de ambassadeur van België, de Belgische minister van Landbouw, de secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Landbouw en Visserij, de president van Unicef, de heer Maurice Pate uit New York, de presi dente van het Belgische Unicefcomité en vele anderen. Er komen ere-brigadiers uit België en Nederland, voorts Leo Horn, Sjoukje Dijk stra, ritmeester Gruppelaar, de voetbal ler Meermans en Rik van Looy. De M-brigadiertjes voor wie in de grote Bernhardhal van de jaarbeurs geen plaats is, zullen de manifestatie op de televisie kunnen volgen. De Nederlandse Televisie stichting zal namelijk van het gehele pro gramma een uitzending geven. Prins Al- bert van België zal met zijn helicopter arriveren op het militaire sportterrein te Utrecht. Het programma in de Bernhardhal be gint met het ontwaken van de „Wereld- tuin", die verdeeld is in de vijf wereld delen: Amerika met boortorens en wig wams, Azië met pagode en minaret, Afri ka en Australië en tenslotte Europa met de Eiffeltoren en de Hollandse molen. Het spel „De gelukkige wereld" is naar ideeën en ontwerpen van Carel Briels ge schreven door Stef Kleyn. De tekst wordt uitgesproken door Peronne Hosang en Frans Somers. De balletten zijn van Nel Roos, de muziek is gecomponeerd door Else van Epen-De Groot en haar vader, Hugo de Groot. Maurice Pate, de president van het kin derfonds der Verenigde Naties, zal spre ken over wat Unicef is en doet. Na zijn redevoering volgt de lunch. Bij het uit reiken van de lunchpakketten zijn zoveel mensen ingeschakeld, dat men de 20.000 kinderen binnen vijf minuten van hun maaltijd hoopt te kunnen voorzien. Een ander hoogtepunt wordt de presentatie van de vijfhonderdduizendste M-brigadier, die onder vrolijke muziekklanken naar voren zal treden. Het sluitstuk wordt gevormd door een parade waarbij padvinders, ver kenners, padvindsters en gidsen de vlag gen van alle landen ter wereld zullen meedragen. verklaarde als getuige dat hij de Amster dammer voor het eerst die nacht zag om kwart over twee. Verdachte kon niet op zijn benen staan. Hij hing over zijn scoo ter heen en morrelde met zijn huissleutel in het contactslot Als getuige a décharge vertelde een Am sterdamse mode-ontwerpster dat de kuns tenaar in die tijd overspannen was. Hij kon bij voorbeeld zakelijke gesprekken niet normaal voeren en een keer was hij in elkaar gezakt. De officier van Justitie zei erover ver heugd te zijn dat het wegenverkeersregle ment zodanig is aangevuld dat het ook strafbaar is te rijden onder invloed van stoffen die de rijbekwaamheid verminde ren. Weliswaar bedroeg het alcoholgehal te in het bloed van verdachte slechts 0,8 pro mille, maar hij had een grote hoe veelheid verdovende middelen gebruikt, aldus de officier. De raadsman, mr. H. B. van der Meer uit Amsterdam, zei dat hoewel het mis bruik van slaaptabletten naar de letter on der de wettelijke bepaling valt er een principieel verschil bestaat tussen alcohol en diacid. De drinker van alcohol wordt overmoedig, de gebruiker van diacid raakt versuft. Verdachte heeft gehandeld in een psychische verwarring. Hij had een grote hoeveelheid opdrachten en er wa ren huiselijke moeilijkheden. Waarom nam hij niet zes of negen tabletten, maar twintig? Men zou kunnen zeggen dat de kunstenaar in een toestand van radeloos heid een poging tot zelfmoord heeft ge daan, maar dan een ondeugdelijke poging, aldus de raadsman. Mr. Van der Meer meende dat zijn cliënt niet schuldig is omdat hij niet rede lijkerwijs kon begrijpen dat de slaapta bletten zijn rijbekwaamheid zouden ver minderen. Pleiter verzocht als de recht bank echter toch zou menen dat een straf op zijn plaats is slechts een voorwaar delijke gevangenisstraf op te leggen en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbe voegdheid. omdat de kunstschilder voor het uitvoeren van zijn opdrachten zijn scoo ter dringend nodig heeft. Uitspraak donderdag 16 juni om halftien. Voor een gezelschap van hoogleraren en studenten, waaronder zich ook de minister van Onderwijs, mr. J. M. L. h. Cals, bevond, heeft in de aula van de R.K. Uni versiteit in Nijmegen dr. H. Drimmel, minister van Onderwijs van Oostenrijk, gesproken over „Cultuur, politiek en vrij heid". In zijn betoog gispte hij te ver gaande bemoeiing van de staat met cul tuur en kunstbeoefening. De staat mag hier zijn macht niet misbruiken, doch hij moet de cultuur dienen. Als voorbeeld van verregaande cultuurbeïnvToeding door de staat haalde de minister het feit aan, dat tijdens het Oostenrijkse Keizerrijk de keizer de man was, die beslissingen nam in culturele aangelegenheden, waarbij hij werd geadviseerd door deskundigen en we tenschapsmensen. Zijn oordeel was voor de cultuur van beslissende aard. Thans moet een cultuuruiting vaak beoordeeld worden door een regering, waar bijvoor beeld de minister van Landbouw en mi nisters wier taak het is technische belan gen te behartigen, ook gewicht in de schaal kunnen leggen. Minister Drimmel meende, dat de ontwikkeling van de cul tuur het meest gebaat is bij een regering, die uit niet al te veel, doch uit competente, wetenschappelijk en cultureel overlegde bestuurders bestaat. Dan geniet de cultuur de vrijheid, die zij zozeer nodig heeft. De voorzitter van het Genootschap voor Reclame, jhr. W. van Andringa ae kern- penaer, is van mening dat net toelaten van reclame op het beelusehcrin op een wijze zoals de initiatiefnemers zich zulks voorstellen, een krachtige stimulans zou kunnen betekenen voor ons nationale goe deren- en dienstenverkeer. Hij liet dit gisteren in zijn rede ter ope ning van de elfde reclamefilmdag te Am sterdam volgen op zijn conclusie, dat de Nederlandse hanciel, nijverheid en indus trie kennelijk behoefte hebben aan een verruiming der thans bestaande reclame media en ueze alleen in de televisie zullen kunnen vinden. De voorzitter wilde hun, die zich in de naaste toekomst namens het volk over dit onderwerp hebben uit te spreken voorhou den dat commerciële T.V. niet een geïso leerd en op zichzelf staand verschijnsel is en slechts zeer partieel een eigen verant woordelijkheid heeft. Het bewaren van het evenwicht tussen de stijgende produktie en de dito consump tie is een der belangrijkste functionele taakstellingen van de reclame. Om deze opgaven te kunnen vervullen moet de re clame een adequeate vrijheid van bewe ging hebben en een zekere mate van arm slag die in zekere zin parallel zal moeten lopen aan de toeneming van de bevolking en met de toename van de totalitiet van ons nationale produkt. In dit verband betoogde spreker voorts dat het reclamebudget in ons land in ver houding tot andere landen te laag is. „Er bestaat een correlatie tussen het welvaarts niveau in een land en de inspanning op reclamegebied. Hiervan uitgaande is dus de vraag gerechtvaardigd niet alleen of de Nederlandse ondernemer meer zou wil len of eigenlijk meer zou moeten doen aan reclame, doch veeleer of hij qua media wel over die ruimte, die bewegingsvrijheid beschikt die hij in feite nodig heeft, wil hij zijn taak naar behoren kunnen vervul len". aldus jhr. Van Andringa de Kempe- naer. Westkapelle vecht voor zijn tank. De sta len vechtwagen, die in 1944 heeft deelge nomen aan het gevecht om het dorp West kapelle, is nu na 16 jaar als bezienswaar digheid onder aan de zware zeedijk ge staan te hebben, onderwerp van strijd ge worden. De stichting „Westkapelle Her rijst" maakt namelijk aanspraak op de tank en wil hem gebruiken voor een te stichten oorlogsmuseum. Het schrootbe- drijf Polak uit Middelburg meent ook recht op de tank te hebben en wil haar slopen. De zaak zit bijzonder ingewikkeld in el kaar. De soldaat die de tank tijdens de strijd om Westkapelle bemande, heeft het wapen, toen dit bij gevechten zwaar be schadigd was, aan de verbouwereerde in woners van Westkapelle geschonken, maai de Rechtbank heeft uitgemaakt dat deze soldaat niets weg te geven had en dat een bepaalde groep inwoners van het Wal- cherense dijkdorp in elk geval geen recht op de tank kan doen gelden. Wat 'de Stichting „Westkapelle Herrijst" betreft, schijnt de toenmalige voorzitter van de stichting, wijlen de heer J. P. Koene, het oorlogstuig van Montgomery gekregen te hebben. De heer Polak heeft een veel zakelijker betoog. Hij heeft in één koop allerlei oorlogsmateriaal, dat op de Wal- cherse kust stond, via het Bureau Over tollige Legergoederen van de Engelsen ge kocht. Tijdens een bijeenkomst heeft de heer Polak daarna de tank aan de Stich ting „Westkapelle Herrijst" geschonken, maar later, aldus de heer Polak, bleek dat deze stichting de tank niet kon ge bruiken. „Ik heb toen mijn eigen tank weer voor 2000.- teruggekocht. Toen mijn mannen, de tank wilden slopen, werd dit door de politie verhinderd", zo zegt hij, De grote moeilijkheid schijnt te zijn dat de Stichting „Westkapelle Herrijst" in de loop van de tijd min of meer in het niet is verdwenen of overgegaan is in het Zeeuws Oorlogsmuseum. De president van de Rechtbank in Middelburg, die nu deze puzzel moet uitzoeken wil in deze moei lijkheden bij geen van de partijen opzet of kwaad veronderstellen. Hij verwacht wel een ingewikkelde juridische procedure. De rechtbank te Amsterdam heeft een 35-jarige opzichter in het Huis van Bewa ring veroordeeld tot vier maanden gevan genisstraf. De man had bekend voor een in voorlopige hechtenis zittende 46-jarige koopman tegen betaling brieven, sigaret ten en pakjes etenswaren binnen het Huis van Bewaring te hebben gesmokkeld. De koopman werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. Voor de rechtbank in Den Haag heeft een 39-jarige brigadier van politie terecht gestaan, wie ten laste was gelegd dat hij op 4 januari een 29-jarige verpleegster in een doodlopend laantje had aangerand^ De politieman ontkende, maar de verpleegster herkende hem met grote stelligheid, even als een 18-jarig meisje, dat als getuige ver klaarde, ook door de brigadier te zijn lastig gevallen. Uit het dossier las de presi dent van de rechtbank nog drie soort gelijke gevallen voor. De officier van Justitie eiste acht maan den gevangenisstraf tegen de politieman. Op 16 juni doet de rechtbank uitspraak. Vandaar dat de stadsbouwmeester, ir. B. Merkelbach, een plan tot verbouwing heeft opgesteld met onder meer een par keergarage, verkleining van de zalen, ver betering van de kantoorruimten van be lang voor de alhier zetelende Kamer van Koophandel) en met een bogengalerij langs een deel van de zijde aan het Dam rak. Over al deze aspecten heeft de ge meenteraad zich donderdagavond uitvoe rig laten voorlichten door de deskundigen tijdens een informele raadsvergadering, die voor het eerst door de pers kon wor den bijgewoond onder beperkende be palingen. Verdeeld Ir. Merkelbach zei: „Als Berlage nog in leven zou zijn, zou hij de beurs stellig hebben verbouwd, indien dat voor een nieuw gebruik nodig zou zijn. Een nieuwe beiu-s maakt volgens mij weinig kans. Zou de minister ooit een bouwvergunning ge ven voor een nieuw gebouw zolang het oude voor diverse ingrepen nog bruikbaar kan worden gemaakt?" De heer D. A. Delprat, voorzitter van De „Prinses Irene", het vorige week ge reedgekomen zusterschip van de „Prinses Beatrix", die thans samen de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens onderhou den, is met grote snelheid in de aanleg- fuik gevaren waardoor het remmingwerk werd beschadigd. Het schip zelf heeft geen schade opge lopen. Het ongeval ontstond, doordat een motortje van het elektrische bedienings mechanisme weigerde. Hierdoor kon het schip niet „achteruitslaan". De kapitein heeft toen om erger te voorkomen zijn schip maar tegen de met stalen platen ge voerde houten zijwand van de fuik laten varen. Het schip werd hierdoor sterk af geremd. Aan boord bevond zich een tech nicus van de fabriek die de motor heeft geleverd, zodat het euvel spoedig verhol pen kon worden. Een soortgelijk ongeval deed zich twee jaar geleden ook voor met de toen nieuwe „Prinses Beatrix". Omdat destijds even eens een kleine motor weigerde kon ook de „Beatrix" niet stoppen, toen de kapitein dat wilde. Hierdoor kwam de veerboot in aanvaring met een splinternieuw schip van de reder Carras, dat op de Schelde proef- draaide. Aan de minister van Maatschappelijk Werk, mej. Klompé, en de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. Van Aartsen, is het eindrapport van de Studiecommissie Woonwijken aangebo den. Deze commissie, die in 1957 op ver zoek van beide ministeries werd inge steld door het Instituut voor Sociaal On derzoek van het Nederlandse Volk en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, en die onder voorzitter schap stond van de heer J. J. G. Boot, burgemeester van Hilversum, heeft de vraag in studie genomen, op welke wijze een integrale aanpak van de problemen van moderne stadswijken kan worden ver wezenlijkt. Zij komt in haar rapport tot de conclusie, dat de wijkgedachte als in strument van beleid niet die betekenis heeft gekregen, welke men daar in de eerste jaren na de oorlog in brede kring aan heeft willen hechten. De commissie is van oordeel, dat geen uniforme richt lijnen kunnen worden gegeven voor grootte, begrenzing en voorzieningen van te bouwen woonwijken, daar er belang rijke onderlinge verschillen zijn in de po sitie, die deze wijken in de structuur en functies van de totale agglomeratie inne men. De commissie heeft er voorts de nadruk op gelegd, dat bij de planning en bouw van woonwijken in sterkere ma te het beginsel van „fase-planning" dient te worden toegepast, en dat wordt ge streefd naar een grotere coördinatie van de bij het bouwen van woonwijken be trokken instanties. Zij is van mening, dat de werkwijze, die zij voorstaat ten aan zien van wijken, ook in andere sectoren van de ruimtelijke en sociale ordening kan worden aangewend. Zij denkt hierbij in het bijzonder aan de ontwikkeling van nieuwe steden. Zij meent, dat op deze wijze kan worden voorkomen, dat de re alisering van verschillende voorzieningen in een wijkplan achterblijft bij de woning bouw. Advertentie de Kamer van Koophandel en voornaam ste huurder van het gebouw, zei: „Wij hebben aanvankelijk gezegd dat wij elders een onderkomen zouden zoeken als er geen nieuwe beurs zou komen. Met het plan Merkelbach kunnen wij ons helemaal ver enigen. Wij krijgen dan kantoren die aan onze eisen voldoen". De architect prof. ir. C. Wegener Slees- wijk gaf als zijn mening te kennen dat de beurs behouden moet blijven omdat het een bijzonder voorbeeld is in de architec tuur en omdat het buitengewoon schone elementen bevat. Bijzonder moei lijk werd het voor de raadsleden, op wie de zware verantwoordelijkheid van het al dan niet laten voortbestaan van dit gebouw rust. De directeur van Publieke Werken ir. A. van Walraven moest bekennen nog maar heel weinig te weten van de toestand waarin de funde ring van de beurs verkeert. Pas over vier maanden zal het onderzoek gereed zijn. Vaststaat, dat de palen rusten op de eer ste zandlaag. Dat is bij alle oude gebou wen het geval. Al deze gebouwen vertonen ook scheurtjes hetgeen niet is te vermij den, omdat alle gebouwen in Amsterdam doorlopend zakken en dit proces niet met de palen precies gelijk verloopt. De kans bestaat dat door een deel van de beurs op de tweede zandlaag te onderheien, gro- Vrijdag 3 .juni, Stadsschouwburg, 20 uur: Demonstratie door de onlangs afgestu deerde leerlingen der Toneelschool in Amsterdam. Vrijdag 3 juni, Concertgebouw, 20 uur: Concert door het kathedrale zangkoor onder leiding van Kees Bornewasser. De organist Albert de Klerk en enkele leden van het N.Ph.O. verlenen medewerking aan dit concert, dat gegeven wordt ter herdenking_yan_ dr. A. I. M. Kat. Vrijdag 3 juni, Tuinzaal Concertgebouw, 19.30 uur: Leerlingenuitvoering van het Haarlems Muziekinstituut. Zondag 5 juni, Oosterkerk, Zomerkade, 10 uur: Het Oosterkerkkoor en het Jeugd koor, onder leiding van Henk van der Velde, verlenen hun medewerking aan de ochtenddienst. Voorganger is ds. A. J. van Rhijn. Dinsdag 7 juni, Tuinzaal Concertgebouw, 19.30 uur: Leerlingenuitvoering van het Haarlems Muziekinstituut. Dagelijks in 't Goede Uur, tot 6 juni, van 21 tot 22 uur: Klassiek grammofoonplaten- concert van werk van Schubert. Van 6 tot 13 juni werk van Ravel en Milhaud. Zondag 12 uur: Goldberg-variaties van Bach. Dinsdag 7 juni, Stadsschouwburg, 20 uur: De rooms-katholieke toneelvereniging „St. Genesius" speelt „Chips" van R. Feenstra, onder regie van Jan Kraak man. Donderdag 9 juni, Stadsschouwburg, 19.30 uur: Leerlingenuitvoering van muziek school Toonkunst. I VAN 10 TOT 5 UUR - \/^l A IN AL ONZE SHOWROOMS flB Volledig overzicht van de ontwikkeling van de hedendaagse meubelkunst in binnen- en buitenland. Ook het klassieke meubel ruimschoots vertegen- woordigd. yR|J Bij eventuele aankoop van 350 gld. of hoger worden 2 dagretours vergoed. J A .A MEUBELFABRIEKEN TE WAALWIJK Showrooms »e Waalwijk, Maastricht en Almelo WAALWIJK-CENTRUM: Grotestraat 299 MAASTRICHT: St. Jacobstraat b/h Vrijthof ALMELO-CENTRUM: Grotestraat 33 De gemeenteraad, van Amsterdam zal binnenkort moeten beslissen over het lot van Berlage's beurs aan het Dainrak: restauratie, verbouwing dan wel vervanging. De keuze tussen deze drie mogelijkheden is urgent geworden ten gevolge van het steeds voortgaande scheuren der muren door onvoldoende fundering van dit bouwwerk. Bovendien voldoet dit uit 1003 daterende gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd. Uit het oogpunt van doelmatigheid en exploitatie zou het aanbeveling verdienen een geheel nieuw, modern pand op te trekken, waarvan de kosten worden geraamd op vijftien miljoen gulden. Hiertegen zijn xiit de kringen van architecten en heem schutters bezwaren gerezen, die behoud van dit beursgebouw als internationaal kunst historisch monument bepleiten. Algeheel herstel zou een bedrag van tien miljoen gulden vergen, te verhogen met een som van circa twee miljoen voor noodzakelijke interne vernieuwingen onder meer aan de installatie der centrale verwarming. De minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid mr. dr. C. J. M. A. van Rooy heeft gisteren een oriënterend bezoek aan Zeeland gebracht. De minister stelde zich op de hoogte van het Sloeplan, de ont wikkeling van de recreatiemogelijkheden rond de Zandkreek en de problemen in Ierseke. Zulks in verband met een mo gelijke uitvoering in D.A.C.W.-verband (Dienst Aanvullende Cultuurtechnische Werken). Minister Van Rooy heeft met het Pro vinciaal Bestuur van gedachten gewisseld over de werkgelegenheid in Zeeland op korte termijn. Bij de werkgelegenheidssi tuatie in Zeeland zijn verschillende door elkaar werkende factoren, die van grote invloed zijn, in de eerste plaats het af lopen van cultuurtechnische werken, zoals herverkaveling op Walcheren, Tholen en Schouwen-Duiveland, in de tweede plaats een steeds doorgaande afstoting van ar beidskrachten uit de landbouwsector, in de derde plaats de toenemende pendel, voor namelijk uit Zeeuws-Vlaanderen, waar over de bewindsman zich uit sociaal oog punt zorgen maakt en die hij volkomen ontoelaatbaar acht. Pendelen naar een ar beidsplaats, gelegen op een uur afstand van de woonplaats, acht minister Van Rooy het uiterste. In de vierde plaats is er nog de normale bevolkingsaanwas in Zeeland. tere verschillen in het verzakken gaan op treden, waardoor het scheuren nog erger wordt. Men zal dus of extra palen op de eerste zandlaag moeten heien of de hele fundering op de tweede zandplaat moeten laten rusten. Dit laatste vergt een uitga ve van vijf a tien miljoen gulden. Burge meester mr. G. van Hall, van wie bekend is dat hij zeer sterk geporteerd is voor een nieuwe beurs, maar zich aan de andere kant er van bewust is dat Berlage's beurs één van de symbolen van Amsterdam is, sprak van een „lugubere bijeenkomst". Advertentie Vrijdag 3 tot woensdag 8 juni, Terrein Haarlemmerhout by café-restaurant Dreefzicht: Circus Toni Boltini. Zaterdag 4 juni, Café-restaurant „Die Raeckse", 20 uur: Jazz-avond van le cercle „Le Bohème". Woensdag 8 juni, Stadsschouwburg, 19.30 uur: Bedrijfstoneelvoorstelling. TENTOONSTELLINGEN Teylermuseum: Schilderijen uit 19e en 20e eeuw. Tekeningen uit de Hollandse, Italiaanse en Franse school van de zes tiende tot de twintigste eeuw. Fossielen, mineralen, natuurkundige instrumenten. Dagelijks van 1115 uur, behalve maan dag en eerste zondag van de maand, van 1317 uur. Expositie tekeningen en etsen van Rembrandt. Dezelfde openings tijden. Bisschoppelijk Museum, Jansstraat. Oude religieuze kunst, schilderijen, middel eeuwse beeldhouwwerken, 1017 uur; zondagen 13—16 uur. Frans Halsmuseum: Permanente tentoon stelling van werken uit i.e Haarlemse school van de 16de eeuw tot op heden. Dagelijks geopend van 10—17 uur, des zondags van 13—17 uur. Tot 23 mei avondopenstelling van 20.30 tot 22.30 u. Voormalig woonhuis, Jacobus van Looy (Kleine Houtweg 103): Op donderdagen geopend van 10—12.30 en van 13.30—17 uur. op zondagen van 14—17 uur. Cruquius Museum, aan de weg naar Hoofddorp: Dagelijks geopend van 9— 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. Des zon dags van 1012.30 uur en van 1417 uur. Galerie „Uittenhout", Kleine Houtstraat 41. Tot 13 juni tentoonstelling van werk van Frans Verpoorten. Dagelijks geopend van 10.30 tot 17 uur. Des zondags van 14 tot 17 uur. Museum Het Huis Van Looy: Tot 26 juni tentoonstelling van diverse uitgaven, foto's, brieven en andere documenten en bezittingen van Frederik van Eeden. Deze tentoonstelling wordt gehouden onder auspiciën van de gemeente Haar lem, de stichting het Huis Van Looy, de ver1- iging Haarlem en de sociëteit „Teisterbant" Dagelijks geopend van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, des zondags van 14 tot 17 uur. Gebouw Bloemenheuvel, Overveen: Tot 7 juni tentoonstelling van werken van Bloemendaalse kunstenaars. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Op zon- en feestdagen van 14 tot 17 uur. Kunstzaal In 't Goede Uur: Gedurende de maan juni expositie van prenten van Gavarni en Daumier. uit de collectie van drs. H. Prenen. Dagelijks geopend van 10—22 uur. Kunstcentrum „De Ark", Nieuw Heiligland I3: Van 5 tot 18 juni tentoonstelling van werken van Paula Geraedts. Dage lijks geopend van 9 tot 17 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 13