Lager doch bevredigend resultaat Fokker GRATIS EEN MUNT VOOR DE KINDEREN WAARDE 2'h CENT PATRIA Koerspeil thans boven dat van eind 1959 gestegen Westduits disconto met vol percent verhoogd De beurs Jaar van consolidatie SCHEEPVAARTBERICHTEN Scheepvaartafd. blijft achter, maar vertrouwen lijkt gewettigd Nieuwe rem op hoogconjunctuur Discontoverlaging in de V.S. Houthandel niet erg optimistisch over EEG Emissie bouwstoffen Braat 2 op 1 17 Revaluatie van de roebel Enorm spaaroverschot bij Nutsspaarbank Haarlem Hogere omzet en winst voor Geveke Rohte Jiskoot 10 Aflossingen Staatsleningen Dr. Mansholt spreekt over de EEG Geen bezwaren tegen liberalisatie van aardappelinvoer LEUK! Dit „zakcentje" kunnen ze opsparen en er wat lekkers voor kopen bij Uw Patria-leverancier (tot een maximum van 25 ct per keer). Kort economisch nieuws VRIJDAG 3 JUNI I960 (Van onze financiële medewerker) Hoewel by de jongste jaarwisseling voor de naaste toekomst goede verwachtingen werden gekoesterd, zal er wel niemand zijn die, zomin wat de conjunctuur als wat de effectenbeurs betreft, een ontwikkeling heeft voorzien zoals die thans kan worden geconstateerd. In het afgelopen jaar is het algemeen indexcijfer voor de aandelen op de Amsterdamse beurs van 168 tot 358 gestegen, begin 1960 was het circa 372 en hierop is in de loop van februari een daling tot 317 gevolgd. Internationale aandelen gingen van 547 tot 462 terug, industriële aandelen van 268 tot 231, scheepvaartaandelen van 187 tot 148, banken van 190 tot 177. Thans zien we dat het algemeen indexcijfer al weer 10 punten boven het peil van begin 1960 ligt, hetzelfde geldt van de industriële aandelen, terwijl internationale aandelen zelfs 28 punten hoger liggen. Banken noteren thans gemiddeld iets hoger dan bij het begin van het jaar, alleen scheepvaartwaarden blijven er nog 26 punten beneden. Zoals bekend is, heeft zowel de indus triële produktie als de export zich in de loop van 1960 verder in opgaande lijn ont wikkeld, ook al is het tempo wat vertraagd. Wat voor het moment nog meer zegt is het voorzichtig optimisme, dat in vele ver slagen en op de jaarvergaderingen ten aan zien van het lopende jaar wordt uitgespro ken. Brocades-Stheeman, Zwitsal, Ketjen, De Bijenkorf, Industrie Lohuizen, Noord- Europese Houthandel, Rademaker's Metaal, Vereenigde Blik, om er slechts enkele te noemen, zijn met grotere winsten uitge komen en laten ook aandeelhouders daar van profiteren. Weinig interesse voor Koninklijke Zoals boven bleek, zijn het in de eerste plaats de internationale aandelen, die nieuwe kopers hebben getrokken. Philips en Unilever, die doorgaans om de voorrang strijden, hebben nieuwe records geboekt en ook A.K.U. is niet achtergebleven, hoewel de hoogste stand van 1959 nog niet weer is bereikt. Koninklijke heeft zich eerst de laatste weken enigszins van de vrij zware koersval hersteld, voornamelijk door aan kopen van het Nederlands publiek. Ook en kele Amerikaanse beleggingsmij en hebben hun aankopen in aandelen Koninklijke her vat, maar tot dusver blijft New York ten aanzien van oliewaarden in het algemeen en ook van Koninklijke vrij gereserveerd. De cijfers over her, eerste kwartaal zijn ook niet spectaculair, hoewel onder de hui dige omstandigheden (overproduktie en scherpe concurrentie) zeker niet onbe vredigend en men is het er wel algemeen over eens dat de perspectieven van het grote olieconcern, dat zich gaandeweg ook meer in de chemische sector beweegt, te zijner tijd hogere koersen wettigen. f Weerstandsvermogen Opvallend is het' koersverloop van de scheepvaartwaarden. De Vereenigde Ne- derlandsche Scheepvaartmaatschappijen zijn zelfs met een grotere winst uitge komen, de Koninklijke Paketvaart, die in 1958 een verlies leed van ruim 10 mil joen, kon weer bijna f 5 miljoen winst boeken. Vele Nederlandse reders zijn alles behalve pessimistisch, voornamelijk omdat de Nederlandse rederijen een groot finan cieel weerstandsvermogen hebben en over een vloot beschikken, waarvan de gemid delde leeftijd veel lager ligt dan die van de wereldvloot. Bovendien is thans in de scheepvaart een natuurlijk saneringsproces gaande, doordat aan de ene kant de nieuwbouw teruggaat en aan de andere kant oude schepen wor den gesloopt. Ook de nog steeds voortgaan de uitbreiding van de wereldhandel be ïnvloedt de scheepvaart gunstig. Een bewijs daarvan vindt men in de vermindering van de opgelegde tonnage, die in zeven maan den van 4,4 miljoen ton tot 2,1 miljoen, dat is van 7 tot 3 percent van de totale droge lading tonnage is verminderd. Voor Neder land ligt het percentage van de opgelegde vloot nog lager. De vrachtenmarkt heeft in tegenstelling met de verwachting de laatste tijd een opleving doen zien. Vertrouwen Zelfs in de tankvaart is men niet zonder vertrouwen, omdat lang niet alle opgelegde tonnage als surplustonnage behoeft te wor den beschouwd. Volgens moderne maat staven bestaat namelijk een groot deel er van uit verouderde tonnage, welke geen toekomst meer heeft en voor de sloper is bestemd. In vele gevallen is deze tonnage geheel of grotendeels afgeschreven. De grootste tankvaartmij in ons land, Phs. van Ommeren, heeft in 1959 nog een grotere winst kunnen behalen dan in 1958. Van Ommeren heeft het voordeel dat de meeste van haar tankers voor minerale olie op termijn zijn bevracht tegen uit betere tijden daterende lonende prijzen en de directie is dan ook van mening dat de mij. de tank- vaartcrisis op bevredigende wijze door zal kunnen komen. Ook al zullen de resultaten voor de Ne derlandse rederijen in vergelijking met die van de beste jaren in 1960 bescheiden zijn, Met een artikel dat in de „Izvestia" is gepubliceerd heeft Vasily Garboezov, de Russische minister van Financiën, een revaluatie van de roebel aangekondigd. Deze gaat in op 1 oktober van dit jaar. Voor de Russische bevolking zal de reva luatie geen enkel verlies veroorzaken, daar de reële waarde van de spaartegoeden dezelfde blijft, aldus Garboezov. Door prijsverlagingen is de waarde van de roebel sinds de tweede wereldoorlog tot 230 percent van de waarde in 1945 gestegen. Er zal per 1 oktober 'n andere schaal voor lonen en prijzen in werking treden en er zal een nieuwe wisselkoers worden vast gesteld. Mede in dit verband merkt Gar boezov in de „Izvestia" op dat de waarde van buitenlandse munteenheden de franc, de dollar en het pond sterling in de na-oorlogse jaren juist gedaald is. Het percentage goud in de roebel zal worden verhoogd. Daardoor zal het noodzakelijk worden de schulden van buitenlandse regeringen aan de Sovjet-Unie opnieuw te berekenen. De inleggingen bij de Nutsspaarbank Haarlem bedroegen in de afgelopen maand 4.610.158 en de terugbetalingen 3.481.646, zodat het spaaroverschot niet minder dan 1.128.512 beliep. Gedurende de eerste 5 maanden van dit jaar steeg 't spaartegoed met een bedrag van 3.815.468.waar mede dit tegoed een totaal bereikte van 66.187.728. er is toch geen reden om aan de rentabili teit van deze in onze economie zo belang rijke sector te twijfelen. Een bij uitstek des kundig man als ir. L. P. Ruys, de thans afgetreden voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeniging, heeft dan ook als zijn oordeel uitgesproken dat op langere termijn en in het algemeen een zeker optimisme gerechtvaardigd is. Vooral nu voor industriële aandelen steeds hogere koersen moeten worden be taald, zal de Nederlandse belegger onze goede scheepvaartaandelen niet uit het oog mogen verliezen. Voor Geveke en Co's Technisch Bureau n.v. in Amsterdam heeft 1959, over het ge heel genomen een hogere omzet en een grotere winst opgeleverd dan 1958. Het batig saldo exploitatierekening steeg van 1,4 tot 1,9 miljoen. Na interest, afschrij vingen en reserveringen resteert f 869.455 724.723) als winstsaldo, waaruit zoals gemeld een van 18 tot 22 percent ver hoogd dividend wordt voorgesteld. In Nieuw-Guinea was de gang van zaken aanmerkelijk gunstiger dan in de vorige twee jaren. De activiteiten in Brits-Oost- Afrika hebben nog niet het gewenste resul taat gebracht. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt wederom een bevredi gend resultaat verwacht. Oscar Rohte en Jiskoot in Amsterdam stelt voor het dividend over 1959 te be palen op 10 percent in contanten (v.j. even eens 10 percent, doch waarvan 5 percent in aandelen). Het ministerie van Financiën deelt mede, dat van de 3 percent Nederlandse Staats lening 1937 op 1 juli 1960 aflosbaar zal worden gesteld een bedrag van 7.300.000. Genoemd ministerie deelt voorts mede dat van de 4)4 percent staatslening 1959 op 1 jul il960 aflosbaar zal worden gesteld een bedrag van 47.023.000. De uitloting van schuldbewijzen zal in het openbaar plaatsvinden op maandag 13 juni 1960 respectievelijk te 9.30 en te 10.00 uur in het gebouw van het ministerie Overeenkomstig de verwachtingen is 1959 voor de n.v. Koninklijke Nederland se Vliegtuigenfabriek Fokker een jaar ge weest van consolidatie. De terughoudend heid in de civiele luchtvaart, die medio 1958 intrad, heeft in de omvang van het produktieprogramma van 1959 volledig doorgewerkt. Deze gang van zaken werd nog geaccentueerd doordat de licentie- produktie van de Hawker Hunter-jacht vliegtuigen in de eerste maanden van het jaar werd beëindigd. De produktie moest op een lager peil worden teruggebracht dan oorspronkelijk bij de planning van de F-27 Friendship produktie was voor zien. De financiële resultaten over 1959 ble ven weliswaar achter bij die van 1958, maar stemmen toch, gezien de teruggang in de bedrijfsbezetting, alleszins tot te vredenheid, zegt de directie in haar ver slag. De bedrijfsrekening daalde van 8,1 miljoen tot 7,1 miljoen. Na afschrijvin gen ad 2,3 miljoen (v.j. 3,1 miljoen) en verhoging van de reserve F-27 met 4 miljoen 4,5 miljoen),resteert een saldo van 330.625 232.426). Voorge steld wordt, zoals gemeld, 11 percent di vidend (8 percent). De verwachte opleving in de burger luchtvaart is in het laatste kwartaal 1959 ingetreden. Mede als gevolg hiervan steeg de orderportefeuille voor Friendship vlieg tuigen van 51 tot 65 stuks. Hiervan waren aan het eind van het jaar 28 afgeleverd. De berichten van de afnemers luiden over de technische prestaties en de com merciële resultaten van de F-27 Friend ship in de lijndienst onverdeeld gunstig. Het ontwikkelingsprogramma ter verbete ring van de F-27 vond verder voortgang. De zorgen van Fokker te Rio de Janeiro zijn nog toegenomen. In januari 1960 werd het faillissement uitgesproken. Hoewel alsnog getracht wordt met het Braziliaan se ministerie van Luchtvaart tot een min nelijke schikking te komen, is per ultimo 1959 een verdere voorziening getroffen, waardoor het risico van de n.v. in de Braziliaanse deelneming als gedekt kan worden beschouwd. In het verslag is een geconsolideerde balans opgenomen, waarin het gehele be lang bij Frits Diepen is verwerkt. Deze dochteronderneming droeg tot de behaalde resultaten in bevredigende mate bij. Een redelijk optimisme ten aanzien van verdere bestellingen van de F-27 acht de directie gerechtvaardigd. Het niettegen staande de teruggang in de bedrijfsbezet ting bevredigende bedrijfsresultaat, als mede de gunstiger vooruitzichten ten aan zien van de toekomstige bedrijfsbezetting, maken het mogelijk een hoger dividend voor te stellen. Het betere tij, dat eind 1959 inzette en waardoor het mogelijk werd na een lang durige periode van stilstand weer F-27 contracten tot stand te brengen, heeft zich ook in 1960 voortgezet. Door 24 verschil lende cliënten van 12 verschillende natio naliteiten werden in totaal dit jaar 77 vliegtuigen besteld, waarvan 36 stuks reeds zijn afgeleverd. De directie heeft de re delijke verwachting dat nieuwe orders zul len worden verkregen. De samenwerking met Europese vliegtuigfabrieken wordt in tensiever. De directie verwacht dat de ont wikkelingsfase gevolgd zal worden door een produktiefase die een aanmerkelijk deel van de capaciteit van Fokker voor geruime tijd in beslag zal nemen. Emissie 4'/« percent conv. obl. H.B.U. Naar wij met betrekking tot de emissie van de 4Vs percent converteerbare obligatielening Hollandsche Bank-Unie n.v. vernemen hebben nagenoeg alle houders van claims van hun claimrecht gebruik gemaakt. (Van onze correspondent in Bonn) De centrale Bankraad te Frankfort heeft gisteren in aanwezigheid van de West duitse minister van Economische Zaken Erhard en van die van Financiën Etzel het disconto met een vol percent verhoogd, teneinde op de hoogconjuctuur in het land een rem te zetten. Het disconto bedraagt thans 5 percent, een stand die in geen vier jaar is bereikt. Deze maatregel gaat heden in. De beurzen reageerden woensdagmiddag direct na het bekendworden van de zitting van de Centrale Bankraad met koersda lingen. In de Bondsrepubliek schijnt het voor de Bundesbank en haar actieve pre sident Blessing niet weggelegd te zijn om met de kredietpolitieke remmen de liqui diteit en daarmee de gevaren voor de munt binnen de perken te houden. Aan de ene kant stromen ware rivieren vol geld in de vorm van deviezen tengevolge van de grote Westduitse export het land bin nen, aan de andere kant blijkt er ook in het binnenand een bron te zijn die het geld meer laat rollen. Prijsstijgingen Volgens de Bundesbank is de conjunc turele spanning de laatste weken weer verscherpt. Er is een enorme vraag naar goederen merkbaar in de investeringssec tor. De orders van de belangrijkste inves- teringsgoederenindustrieën overtreffen ver de leveringsmogelijkheden. Ook in de bouwnijverheid doen zich spanningen voor die ernstiger zijn dan een jaar geleden. Daarbij is de arbeidsmarkt bijna leeg: het aantal werklozen is nauwelijks 160.000, dat is ver onder normaal. Er worden dan ook vele zwarte lonen betaald welke vol gens de Bundesbank zullen leiden tot ver hoging der prijzen. In de machine-indus trie, in de staalfabrieken, de ijzer- me taal- en blikfabrieken is een dergelijke opwaartse prijstendentie al geruime tijd merkbaar. Gevaar voor D-mark Kortom, de Bundesbank ziet een over verhitte conjunctuur die de stabiliteit van de D-mark in gevaar brengt. Door nu het disconto te verhogen hoopt men de vraag Donderdag 9 juni zal dr. S. L. Mansholt in de middagbijeenkomst van de algemene vergadering van de Stichting voor Neder landse Zelfstandige Handel en Industrie spreken over de ontwikkeling van de Ge meenschappelijke Markt. De rede wordt gehouden in de schouwburgzaal van hotel Gooiland te Hilversum en zal te ongeveer 14.30 uur beginnen. Advertentie Aalsdijk vertr. Philadelphia Newyork. Aardijk 2/6 v Antwerpen n Havanna Adonis 3/6 te Curacao verw. Aegis 3/6 Fort de France verw. Agamemnon 2/6 v Curacao n Jacksonville. Aldabi 3/6 te Antwerpen. Algol 3/6 v Suez n Port Sudan. Alloth aank Piraeus v Beirut. Alkaid 2/6 v Khorramshahr n Mormugao. Alkes 2 v Penang n Mukalla. Almdijk vertr. Antwerpen n Rotterdam. Almkerk 2 v Fremantle n Aden. Alwaki 2/6 Gibraltar gepass. n Lissabon. Amerskerk 3 te Fremantle. Ammon 3/6 v George Town n Curacao. Ampenan 2 v Genua n Beirut. Amstellaan 1 v Kawasaki n West Australië. Amstelland 2/6 te Amsterdam. Amstelmolen 2/6 te Calcutta. Andijk 2/6 v New Orleans n Le Havre. Annenkerk aank. Weser. Argos verw. aank. Izmir. Arnedijk vertr. Antwerpen n Rotterdam. Artemis v Laguaira n Turkseil. Asmidiske v Norfolk n Rotterdam. Astcrope v Norfolk n Amsterdam. Atys 2/6 v Lavera n Kaapstad. Baarn v Amsterdam n Ptapitre. Balong 2/6 te Vera Cruz. Bantam 2/6 v Port Said n Halifax. Batavia 2 vertr. Singapore n Singora. Beninkust 3/6 te Hamburg. Breda vertr. Bremen n Hamburg. Calamares 3/6 te Bremerhaven. Caltex Amsterdam v L. Marques n Bahrain. Caltex Arnhem (t) 3/6 te Port Said. Caltex Eindhoven v Saigon Kobe n Bahrain. Caltex Gorinchem (t) 3/6 v Kopenhagen n Rott. Caltex Leiden v Rotterdam n Port Said. Caltex The Hague 2 v Eastlondon n Bahrain. Camitia v Curacao n Durban. Cartago 2/6 v Newyork n Puerto Libertador. Castor 3/6 v Amsterdam n Zuid Levant. Ceres 3/6 te Le Havre. Cinulia 2 v Durban n Curacao. Colytto 3/6 te Sydne.y. Crania 2 v Alexandria n Curacao. Cumulus (weerschip) 2/6 te Rotterdam. Dahomeykust 3/6 te Takoradi. Daphnis 2 v Amsterdam n Paramaribo. Diemerdijk 2/6 te Hamburg. Dinteldijk p2 Azoren n Antwerpen. Drente 3/6 te Surabaia verw. Eenhoorn 2 van Bougie n Kopenhagen. Esso Nederland (t) p2 Bizerte n Mena. Esso Rotterdam (t) 2 v Suezkanaal n Rastanura. Fravizo 2 v Sundsvall n Amsterdam. Gemma 1/6 n Bermudas. Groote Beer 3/6 te Newyork verw. Guineekust v Freetown n Lagos. Hathor 2 v Iskenderun n Piraeus. Hector 2 aank. Antwerpen v Tanger. Heemskerk 2 v Port Said n Genua. Helena 2/6 v Hamburg n Rotterdam. Helicon 3/6 te Hamburg. Hera 2/6 te Paramaribo. Hestia 3/6 te Curacao. Hilversum v Jacksonville n Le Havre. naar kredieten kleiner te maken. Dat zou dan kunnen leiden tot stabilisatie. De Centrale Bankraad heeft daarmee evenwel geen doorslaggevende maatrege len genomen tot beteugeling van de de- viezenvloed die de Bondsrepubliek binnen stroomt. Met lede ogen ziet Blessing de munt eenheid in gevaar komen en hij geeft daarvan in het bijzonder de regering Ade nauer en alle parlementaire fracties in de Bondsdag de schuld: deze zijn name lijk de laatste tijd bereid gebleken om de kiezers op het stuk van subsidies en an dere ondersteuningen menige financiële concessie te doen met het oog op de Bondsdagverkiezingen in september 1961. De Federal Reserve Board heeft de ver zoeken van de districtsbanken te Phila delphia en San Francisco goedgekeurd om hun discontotarief met ingang van vrijdag te mogen verlagen van vier tot drie en een half percent. Een woordvoerder van de Board of Governors van het Federal Reserve System deelde mede, dat de dis contoverlaging een weerspiegeling is van „het afnemen van de inflationistische geestesgesteldheid". De verlaging is de eerste verandering in het discontotarief sedert september jl. Het werd toen voor alle twaalf Federal Reserve Banks verhoogd van drie en half tot vier percent. Hoewel de aangekondigde verlaging slechts op de banken van Phi ladelphia en San Francisco betrekking heeft, is in het verleden over het alge meen de praktijk geweest, dat andere ban ken van het System kort daarna tot een zelfde maatregel overgingen. Het bestuur van het Produktschap voor Aardappelen heeft de minister van land bouw en visserij meegedeeld, in het alge meen geen bezwaar te hebben tegen libe ralisatie van de invoer van aardappelen. Wel zou het produktschap zich tegen deze liberalisatie verzetten als het daardoor on mogelijk zou zijn, de invoer tegen te gaan van bijvoorbeeld Engelse aardappelen, die ingevolge de daar bestaande garantierege ling uit de markt zijn genomen en tegen kunstmatig gereduceerde prijzen naar het buitenland worden verkocht. Uit de markt genomen Engelse aardappelen gaan op het ogenblik naar de Westduitse aardappel- meelindustrie. In Nederland is deze in voer, met het oog op de eigen voorraad- positie en de binnenlandse prijsvorming, thans niet toegestaan. De Nederlandse groothandelaren in hout verwachten van de Europmarkt niet veel goeds. „Afgezien van de politieke moei lijkheden, vrezen wij dat de Euromarkt een Frans-Duitse aangelegenheid zal wor den. Er zijn nu reeds tekenen die op een dergelijke ontwikkeling wijzen en daarmee is de Nederlandse groothouthandel bepaald niet gediend." Dit sombere toekomstper spectief gaf de heer B. Poulie, directeur van de maatschappij „De Fijnhouthandel n.v." te Amsterdam, tijdens een gisteren in Amsterdam gehouden contactdag voor de Nederlandse pers van het „Verbond van de Nederlandse Groothandel", waarbij honderddertig verenigingen met tezamen tienduizend groothandelaren zijn aangeslo ten. „Er wordt thans een gemeenschappelijk tarief opgebouwd van vijf percent voor rondhout en tien percent voor zaaghout, maar eerlijk gezegd voelden wij meer voor nul percent", aldus de heer Poulie. Voor de hardhoutverwerking is de Am sterdams haven (een half miljoen ton hout per jaar) volgens een havenfunctio naris de belangrijkste van Europa. De perspectieven voor de grondstoffen- en produktenhandel via de Amsterdamse ha ven zijn overigens niet zo rooskleurig. Daarover vertelde de heer drs. W. van Rossem, van de gemeentelijke dienst ha vens en handelsinrichtingen een en ander. In beginsel mag worden aangenomen, dat de omschakelingsmogelijkheden voor het op Indonesië georiënteerde deel van de Amsterdamse handel in halffabrikaten en eindprodukten groter zal zijn dan voor de produktenhandel. De produktenhandel via de Amsterdamse haven zal nauwelijks een expansieve factor vormen. „Men zal al zeer tevreden mogen zijn. indien een absolute teruggang uitblijft," aldus de heer Van Rossem. Op woensdag .15 juni stelt R. Mees en Zoonen de reeds aangekondigde inschrijving open op nominaal 500.000 aandelen n.v. Bouwstoffen voorheen A. E. Braat in Den Haag. De stukken zijn groot nominaal 1000 en delen voor de helft in de resul taten van 1960 en ten volle in die van de volgende boekjaren. Koers van uitgifte is 100 percent. De inschrijving is uitsluitend voor houders van claims waarbij zij van nominaal ƒ2000 oude aandelen recht heb ben tot inschrijving op nominaal f 1000 nieuw aandeel. De claimhandel begint woensdag 8 juni. Notering ter beurze zal worden aangevraagd. Over de vooruitzichten wordt opgemerkt „De huidige orderportefeuille en het feit dat er op gebied van woning-, scholen en utiliteitsbouw een onverminderde acti viteit bestaat, geven ons aanleiding ook voor 1960 gunstige resultaten te verwachten. Wij veronderstellen daarom, dat onvoor ziene omstandigheden voorbehouden ook over het vergrote kapitaal een bevredi- Japanse concurrentie voor Philips? j j Uit Tokio wordt gemeld dat Noorwegen, Zwe- gend dividend zal kunnen worden uitde den voor aanbiedingen van 30 tot 60.000 televisie- keerd. De in de eerste drie maanden van en Toshuba Electric Machinery hebben gezon- cJit iaar behaalde omzetten zijn circa 15 den voor aanbiedinge van 30 tot 60.000 televisie- ontvangers. Japan zal dus concurreren met Peicent hoger dan die in dezelfde peiiode St. Nicolaas n Buenos Aires. Duitsland en Nederland voor de opdracht. 1 van het vorige jaar bij elk pakje biscuits, crackers of zoutjes van Hydra 2/6 v Puerto Ordaz n Bremen. Isis 3/6 v Amepala n Coriao. Ittersum 2/6 te Antwerpen. Jacob Verolme 3/6 te La Salina. Java 2/6 v Malaga n Port Said. Kabylia (t) 2 te Pta Cardon. Kalydon 2 v Cabimas n Landsend. Kara vertr. Staelleftehamn n Airaica. Karachi 2 v Djibouti n Suez. Karsik 2/6 v Port Elisabeth, 3 te Eastlondon. Kellia 2 vertr. Cabimas n Shellhaven. Kelia (t) 2/6 v Cabimas n Shellhaven. Kenia (t) 2/6 v Killingholm n Rotterdam, 3/6 Rotterdam verw. Kennemerland 2/6 v Rio de Jeneiro n Vitoria. Kerkerdijk 2 v Newyork n Antwerpen. Kertosono pass. 2 Gibraltar n Port Said. Kloosterdijk 3 te Miami verw. Kopionella v Cabinas n Spezi. Korendijk 2/S te Boston. Korovina v Buenos Aires n Curagao. Kosicia 2/6 v Bullenbay n Punta Cardon, 3/6 te Punta Cardon. Kryptos 2 v Rotterdam n Stockholm. Laarderkerk pass. 1/6 Vlissingen n Bremen. Lawak 2 vertr. Longvieuw n Tacoma. Lekhaven 2/6 v Bremen n Antwerpen. Lekkerkerk 2/6 v Cochin n Aden. L.mdekerk 2 vertr. Bushire n Bahrain. Lissekerk v Port Said n Hamburg. Loppersum 2 v Antwerpen n Hamilton. Lutterkerk 3/6 aank. te Basrah v Abadan. Maas v. Rotterdam n Algiers. Maashaven vertr. Dakar Freetown. Madisonlloyd 2/6 terug te Rotterdam. Marnelloyd 3/6 Penant verw. Maron 3 verw. te Puerto Cabello v Oranjestad. Mentor 2 v Izmar n Antwerpen. Mississippilloyd 3/6 verw. Port. Said v Gibraltar. Mitra 2 v Rotterdam n Hamburg. Molehkerk 2 v Aden n Port Said. Montferland 2/6 v Laspalmas n Santos. Munttoren 2 v Curasao n Buenos Aires. Musilloyd 1/6 v Djibouti n Belawan. Mylady 2 v Tabou n Laspalmas. Naess Commander 2 v Fawley n Banias. Naesslion 2/6 v Fao n Hakodate. Neverita (t) 2 v Hamble n Curasao. Nieuw Amsterdam 3 te Southampton verw. Ommenkerk 2/6 aank. P. Elizabeth. Oranje 2/6 ve rw. te Melbourne v Singapore. Oranje Nassau 2/6 v Amsterdam n Cowes Roads W.-Indië. Ossendrecht 2/6 v Gdgnia n Hampton. Peperkust 2 v Laspalmas Freetown n Le Havre. Pieter-S 2/6 te Rotterdam. Folyphemis 2 v Falmouth n Liverpool. Prins Alexander 2 v Louis du Rhone n Genua. Prins der Nederlanden 2 te Cartagena. Prins Frederik Hendrik 2 te Le Havre. Provenierssingel 2/6 v Ceuta n Aden. Reza Shall the Great (t) 2 v Eastham n Banias. Ridderkerk 3/6 aank. Mombasa v Aden. Rijndam 3 te Montreal verw. Roggeveen 2/6 vertr. Singapore n Portswetten- ham. Rossum 2/6 vertr. v Oulu n Augusta. Schelpwijk 2/6 v Schie 2 vertr. Tripoli n Alexandrië. Senegalkust 2 te Port Harcourt. Skadi 2/6 v Casablanca n Fedala. Slamat 2/6 n Bahrain. Scmmelsdijk 2/6 te Rotterdam. Stad Alkmaar 2 vertr. Takoradi n Dakar. Stad Amsterdam 3 te Brest verw. Stad Breda 4/6 Rotterdam verw. Stad Delft verm. 2/6 v IJmuiden n Hampton- rcads. Stad Gouda vertr. Hamburg n Newyork. Stad Leiden v Dakar n Durban. Stad Rotterdam 2 v Ceuta n Rotterdam. Stanvacadvcnture 2 v Musibar S n Gerong TG. Stanvacsumba 2/6 verw. Singapore v Sungeige- rong. Statue of Liberty 3 v Mena n Philadelphia. Straat Bali 2/6 vertr. Manilla n Hongkong. Straat Magelhaen 2 vertr. Singapore n Mauri tius. Straat Magelhaen 2 v Singapore n Mauritius. Sunetta 2 v Rotterdam n Curasao. Tahama 2 v Banias n Hamburg. Tamo pass. 2/6 Vlissingen n Antwerpen. Telamon 2 v Paramaribo n Wageningen. Texel 1/6 te Genua. Utrecht 2/6 aank. London van Hamburg. Vannoort 1/6 vertr. v Manilla n Hongkong. Van Riebeeck 2 v Mukalla n Muscat. Waikelo 3 verw. Daressalaan v Beira. Waingapoe 2 ten anker Abadan. Weltevreden 3 aank Djibouti v Agaba. Wieldrecht 2/6 v P. Luacruz n Portsocony. Willemstad 2/6 vertr. v Medeira n Plymouth. Woltersum 2/6 v Amsterdam n Bremen-Golf v Mexico. Wonogiri 2 te Genua. IJssel 2 v Port of Spain n Guanta. Zaankerk 2/6 vertr. Bremen n Amsterdam. Zeeland 2/6 v Bremen n Hamburg. Zonnckerk 2/6 v Amsterdam n Laspalmas. Zonnewijk 2 v Freeport n Europa. Zwijndrecht 2/6 vertr. Norfolk n Antwerpen. KLEINE VAART Admiralengracht 2/6 v Rotterdam n Antwerpen Achilles 1 v Hamburg n Bremen. Alcetas 2 v Asd. n Cadiz. Areas 2/6 v Napels n Faro. Drnca 1 v Barcelona n Tarragona. Joost 31 te Abo v Karskaer. Kaap St. Vincent 1 v Rotterdam n Delfzijl. L.ingestroom v Londen stukg., caravans, auto's Handelskade KNSM. Manto 1 v Genua n Cartagena. Marianne n Rouaan. Maron 1 v Curasao n Aruba. Phidias 2 v Cadiz n Hamburg. Spaarnestroom n Londen. Strabo 2 v Asd. n Duinkerken. Tilly 31 te Koping n Halmstad. Philips op nieuw hoogterecord Bij een regelmatige en bij tijden leven dige affaire werden aandelen Philips gis teren op een nieuw hoogterecord aller tijden verhandeld bij een koers van 1075V2. Ook de preferente aandelen Philips wer den hoger geadviseerd. Voor Unilever was eveneens goede vraag aanwezig, die boven negen keer parikoers op 908 noteerden, na een opening op 900. De handel verliep zeer kalm. Ook hier voerden de buitenlandse aankopen de boventoon. AKU deed het kalmer aan en boekte op 483 circa 5 p. winst. Kon. Olie stelde bij een prijs van 140,30 141.80) opnieuw teleur. De aan delen lagen een paar dubbeltjes beneden pariteit New York. Hoogovens gaf een goed herstel te zien op 686, waarmee het gehele verlies van de beide vorige dagen bijna werd ingehaald. De scheepvaartmarkt was weer vast bij kleine omzetten en hogere koersen. A'dam Rubber steeg van 119V2 tot 121. Delimij steeg tot 178,50 om daar na weer te dalen tot 176,50 147). Claims HBU verlieten de markt op circa 27, neerkomende op 106)4 °/o voor de conv. obl. Claims ENOT werden gisteren voor het eerst verhandeld. Claims Vera Blik. kregen een adviesprijs van 120 f 125 b.). Aandelen 't Hart werden tien punten hoger op 160 geadviseerd. (ANP). Boeke en Huidekoper van HS'/s op 149)4; Figée van 183 op 185; Spaarnestad van 479 op 480. VERHANDELDE FONDSEN. 1 juni 2 juni Totaal 456 446 Hoger 226 (49.3%) 256 (57.4%) Lager 132 (29.3%) 85(19.1%) Gelijk 98(21.4%) 105 (23.5%) AVONDVERKEER VAN GISTEREN Slot A.K.U481—484 482 Kon. Olie139—140.50 139.30 Philips 1082—1118 1116 Unilever 908—918 916 Hoogovens 682686 685 VOORBEURS VAN HEDEN Slot A.K.U483—486 484 Kon. Olie139.60—140.20 139.80 Philips 1115—1128 1127 Unilever 917—927)4 986 Hoogovens 687—690 gl Vorige slotkoers Amsterd. Bank 340 Ned. Handel Mij. 269)4 Rotterd. Bank 294 Yi Twentsche Bank. 267 A.K.U 482 Albert Heijn 475 b 415 Billiton Mij. II 346)4 577 Bührmann Papier 448 177.30 Dordtsche Olie 665 390 1 Heineken's 558 Hoogenbosch Sch. 246 683 )4 H.V.A 155-X 425 516 K.L.M 105. Kon. Ned. Zout 838 Kon. Olie 140.20 Müller Nat. Bezit 422)4 Nederl. Ford 414 Ned. Gist- en Sp. 355 Ned. Kabelfabr... 500 Philips Gem. Bez. 1075 Philips Pref 303 A'dam Rubber 119 Sikkens Groep 648 Stokvis R.S 228 Thomassen Dr. 737 b Unilever 907)4 Van Berkel's Pat 290 Van Gelder Pap. 275)4 Van der Heem 230 Ver. Machinefabr. 218 Wessanen 280 Wilton Feijenoord 205 Zwanenberg-Org. 700 Interunie 203.— 226.— Unitas 488.— Ver. Bezit v. 1894 126.— H.A.L 139)4 K.N.S.M 181 N. Scheepv. Unie 147)4 Ommeren v 276'/z Stoomv. Mij. Ned. 163 Anaconda 49%,, Kennecott Copper 78)4 Aluminium Ltd... 33 Bethlehem Steel. 44 34 U.S. Steel 79 Republic Steel 60)4 American Motors 24)4 General Motors 44)4 Cities Service 40% Shell Oil 61 Gedane noteringen. (Verstrekt door de Amsterdamsche Bank) New York: enige verbetering De effectenbeurs van New York heeft na een zwak begin een periode van herstel doorgemaakt, die tenslotte de hoogste koerswinsten sinds twee weken bleek te hebben opgeleverd. De koopgolf was bij de staalfondsen begonnen en plantte zich voort tot de chemische waarden, de auto- fabrieken en andere blue chips. Het zwakst waren de elektronische industrieën en de pharmaceutische ondernemingen. Texas Instruments bijvoorbeeld moest 7 dollar afstaan. Het beursvolume bedroeg 3.730.000 stukken. Van totaal 1235 fondsen die wer den verhandeld, sloten 509 hoger en 484 lager. Het industriegemiddelde kwam van 624.89 op 627,87, dat van spoorwegen van 139,44 op 138,87 en dat van openbare nuts bedrijven van 88.51 op 88,76, (UPI) Britse kolenindustrie. lijdt verlies De Britse kolenindustrie heeft in 1959 een ver lies van 24 miljoen pond sterling geleden, wat het grootste verlies betekent sedert de industrie 14 jaar geleden werd genationaliseerd, aldus de Britse Nationale Kolenraad. In het verslag van de raad wordt medegedeeld, dat het opslaan van voorraden steenkool en cokes de industrie in 1959 27 miljoen pond sterling heeft gekost. De voorraden steenkool en cokes stegen van 19 mil joen tot 36 miljoen ton. Indonesische tin Indonesisch tin zal voortaan gesmolten wor den in Butterworth nabij Penang, zo heeft de Indonesische regering besloten, en niet meer in Nederland of Texas zoals vroeger gebeurde. Het vrachtschip „Eastern Phoenix" bracht de eerste lading van 511 ton erts uit Billiton naar Malakka. T. Hatta, hoofd van de handelsafdeling van het Indonesische consulaat te Penang, deelde de pers mede dat het besluit tegen Nederland genomen werd wegens de moeilijkheden betref fende „West-Irian". Hij verklaarde dat het winstgevender zou zijn de tin in Malaya te laten smelten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 17