iiamol weer Pensioenen voor de ambtenaren zullen worden verbeterd Hoge Autoriteit verbiedt het schrootkartel DE WOLF van 1833 vandaag! HET WEER Massale protestdemonstratie in Japan tegen de regering KEIP SCHILDER ZELF MET In het georganiseerd overleg werd gisteren overeenstemming bereikt Uiterst laag peil der werkloosheid m Vi Koninginneharing op Soestdijk en Het Loo „Ontwapeningsplan was voor de top bedoeld" Kroesjtsjev herhaalt Malinovski's waarschuwing Russische nota aan Den Haag OK Optiek Automatiek J. N. TROMP Gerard v^n Praag van Praag BROEKEN VRIJDAG 3 JUNI 1960 45e JAARGANG NUMMER 177 EINDELIJK BESLISSING In de krant van heden: Zomerweer Aan het strand Van BREUKELEN Morgen wordt een algemene staking verwacht HEEFT U FEEST Patisserie DEKKERS Kroesjtsjev Het woord is aan V er sterkingen N.-Guinea vergroten oorlogsgevaar Geniet van de zon! f4,50 HAZENBERG ROOMBOTER KALFSVLEESCROQUETTEN éee MORRIS before ijou êiuj! Kantoor: Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. Geopend van 9-12.30 en 2-5 uur. Zat 9-1 uur. Telef. adm. 5437, chef bezorging tot 7 u. 7519. Telef. redactie 5389, na kantooruren 5080. Haarlem: hoofdred. en alle afd. Telef. 15295. IJmuider Courant DAGBLAD VOOR VELSEN-IJMUIDEN, SANTPOORT, DRIEHUIS, BEVERWIJK EN OMGEVING Verschijnt dagelijks beh. zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 c., p. kwartaal 7,65, franco per post 8,15. Losse nummers 12 ct. Giro-rekening IJmuider Courant no. 129288. Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks Redactiechef te IJmuiden: J. Kosak Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem Directie: P. W. Peereboom en Mr. H. C. van der Mije Officieel wordt medegedeeld dat de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. het Neder landse schrootkartel, dat nagenoeg 80 percent van de schrootverkopen in Nederland controleert en zelfs 91,5 percent wat betreft de categorieën welke vallen onder de kartelovereenkomst, heeft verboden. Het bestaan van dit kartel wordt in strijd geacht met het Gemeenschapsverdrag. Aan dit Nederlandse schrootkartel wordt deelgenomen door negen groothandelaren in schroot, die zich hebben verenigd in de Vereniging van Fabrieksleveranciers van Geslagen Schrot (in oprichting) te Amsterdam. Krachtens gesloten overeenkomsten ver delen deze negen groothandelaren onder ling de aan- en verkoop van schroot, stellen de prijzen vast, verdelen de verkopen en verdelen de winsten volgens gezamenlijk overeengekomen quota's. Aanvankelijk had dit kartel toen het nog zeven leden telde, zelfs een uitsluitend contract met de Ko ninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. De Hoge Autoriteit was op de hoogte van het bestaan van dit kartel Bij haar wandeling door Luik is de Koningin gisteren het middelpunt ge worden van een spontane bloemen hulde. Hier is het begin van de fleurige belegering: een Luikse, die door de politieafzetting is heengedrongen, of freert Hare Majesteit een boeket. Velen zouden haar voorbeeld volgen en iedereen had kennelijk veel plezier om deze onverwachte, gevoegelijke in breuk op het strenge protocol. Men ziet onder meer de gulle lach van Koning Boudewijn en, op de achtergrond, een breec-glunderende minister Luns. Advertentie ÜE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST SIKKENS-TJALLEMA PRODUKT OFFICIAL DEALER Huygensstraat 15 - IJmuiden - Tel. 6121 Advertentie pag. Weer rapporten 1, 2 {Jit het binnenland1, 2, 5, 13 Buitenlands nieuws 13, 4, 5 Op de Fraatstoel 3 Van Dag tot Dag3 Uit stad en omgeving6, 7, 9 Agenda van IJ mond en Haarlem 7 Medische verzorging 7 In de Vishal en op zee9 Kerkelijk Leien11 Kunst 11 Garcia cle Leon11 Uitgaan in Haarlem13 Horen en Zien 15 Feuilleton 15 Beeldverhalen 15 Boekenhoekje 15 Economisch nieuws17 Beurs 17 Effecten en Geldmarkt 17 Scheepsberichten 17 Sport 19 Dit nummer bestaat uit twintig pagina's Verwachting tot morgenavond: Droog, zonnig en warm weer. Zwakke tot matige oostelijke wind, in de middag aan de kust zeewind. Volledige weerrapporten op pagina twee. Ook morgen zonnig strandweer met een zwakke wind. In de middag wellicht vanuit zee. Overdag 20 tot 22 gr. C. Zee water 12 gr. C. Vooruitzichten: ook tijdens de pinksterdagen zomers strandweer het meest waarschijnlijk. sedert 1954, toen belanghebbenden zelf aan de Hoge Autoriteit toestemming hadden ge vraagd voor het functioneren van het kar tel. De Hoge Autoriteit is inmiddels over gegaan tot het instellen van een onderzoek, waarbij de gehele schrootmarkt in de ge meenschap werd nagegaan, voordat zij thans haar besluit tot het verbod van het kartel heeft genomen. Deze vertraging in het besluit van de Hoge Autoriteit had reeds enige malen geleid tot vragen van de zijde van leden van het Nederlandse parlement. De Centrale Commissie voor Georgani seerd overleg in Ambtenarenzaken kwam gisteren in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken, mr. E. H. Toxo- peus, bijeen ter bespreking van de posi tie der gepensioneerden. Overeenstemming werd bereikt over een aantal maatregelen ter verbetering van de financiële positie der gepensio neerden: De korting op de pensioenen in verband met het genot van algemeen ouderdoms pensioen of algemeen weduwenpensioen wordt teruggebracht van 2 percent op 1,4 percent per dienstjaar, ingaande 1 april 1960. Aan de gepensioneerden wordt ingaande 1 april 1960 een toeslag op de pensioenen verleend van zes percent ter compensatie van de hum-verhogingen 1957 en 1960, on der aftrek van de tijdelijk verleende uit keringen ter compensatie van de huur- verhoging 1957. Aan de vóór 1 april 1960 gepensioneer den, die niet in het genot zijn van alge meen ouderdomspensioen of algemeen we duwenpensioen, wordt een toeslag gege ven van tien percent van het pensioen bedrag met een maximum van 180,— per jaar voor gehuwden en 108,voor onge- huwden. De toeslag van maximaal 180,respec tievelijk 108,— per jaar wordt voor de genen die in april 1960 werden gepen sioneerd verminderd met éénzesendcrtigste van dat bedrag en voorts voor iedere maand, dat de pensioenering later in gaat dan in april 1960 met éénzesendertigste van dat bedrag, zodat degenen die gepen sioneerd worden in of na april 1963 deze toeslag niet meer zullen ontvangen. Onze Haagse redacteur tekent hierbij aan: De besturen van de vijf ambtenaren- organisaties zijn niet ontevreden over het donderdagmiddag tijdens het overleg met de minister bereikte resultaat ter verbe tering der ambtenaren-pensioenen. Dit be treft met name de vooruitgang welke ver kregen is voor die ambtenaren die nog geen 65 jaar zijn en dus geen A.O.W.-uit- kering genieten. Deze ontvangen immers 180. per jaar meer wanneer zij gehuwd en ƒ108.- wanneer zij ongehuwd zijn. Daarmee is een bedrag van vijf miljoen gulden gemoeid. Daar de minister van Financiën had verklaard, dat het optrek ken der ambtenaren-pensioenen ten hoog ste 80 miljoen gulden kon kosten, moes ten deze vijf miljoen op een andere ma nier worden gevonden. Dit is gebeurd door de A.O.W.-korting niet, zoals aanvan- Advertentie Reuze grote BITTF.RKOEKEN 15 ct Grote ZANDMOPPEN. iets fantastisch slechts 10 ct GEVULDE KOEKEN m. zuivere aman delspijs 22 ct ROOMBOTERRONDJES 18 ct IJSTAARTEN 1.50 - 3.00 - f4.50 BANKETBAKKERSALLERHANDE prima gesorteerd en toch slechts 1.00 per 250 gram lo KLAS BANKETBAKKERIJ LAGERSSTRAAT 13 - TELEF. 5362 De geregistreerde arbeidsreserve per eind mei bedroeg volgens een overzicht, dat vandaag door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid gepu bliceerd werd voor mannen (inclusief de op aanvullende werken werkzame): 34.518. Aan het eind van april was dit: 46.839. Eind mei 1959 was het: 53.796. Het aantal werkloze vrouwen bedroeg eind mei van dit jaar 3.413. De maand daarvoor was het 3.954. De situatie in de openstaande aanvragen was voor mannen eind mei 1960: 54.270. Eind april: 49.191. Eind mei 1959: 31.864. Voor vrouwen waren deze cijfers respec tievelijk: 37.607, 34.659 en 30.548. kelijk in de bedoeling lag, op 1,3 maar op 1,4 pet. te bepalen. Intussen loopt de toeslag van 180.- in drie jaar af. Dat wil zeggen dat voor elke maand dat een ambtenaar later dan 1 april 1960 wordt gepensioneerd er vijf gulden van deze toeslag wordt afgetrok ken. Degenen, die per 1 mei of per 1 ju ni gepensioneerd zijn en nog geen 65 jaar zijn, ontvangen dus 175.- respectievelijk 170.- toeslag. Deze aflopende termijn van drie jaar is gekozen omdat dan de jongste salarisverbeteringen voor de amb tenaren in de pensioengrondslag zijn ver werkt. Dat laatste heeft de vertegenwoor digers van de ambtenaren-organisaties de opmerking ontlokt, dat er dan blijkbaar toch sprake is van „een beetje waarde vastheid". In het algemeen streven de organisaties, zij het met nuance-verschil len, naar die waardevastheid. De regering is er niet tegen, maar acht het moment nog niet gekomen om die waardevastheid te verwezenlijken. Als ne gatieve kant van de besprekingen van gisteren wordt dan ook de omstandigheid beschouwd dat een vaste lijn in het toe komstige pensioen-beleid nog niet is uit gestippeld. Donderdag is in het restaurant op het topje van de Euromast in Rotterdam een modeshow gehouden, georgani seerd door een groot Duits concern. Een aantal mminequins van de show bewondert hier in draion-creaties het uitzicht over de Maasstad. A' lp-' TOKIO (Reutcr-AFP) De Japanse po litie, doktoren en verplegend personeel hebben opdracht gekregen zich paraat te houden met het oog op nieuwe demonstra ties vandaag en morgen in geheel Japan tegen het met de Verenigde Staten gesloten veiligheidsverdrag. Vijfduizend Japanse studenten, die betogen tegen het JapansAmerikaanse veiligheidsverdrag, hebben vandaag de ambtswoning van pre mier Kisji omsingeld en pogingen gedaan er binnen te dringen, hoewel een sterke politiemacht op de been was. De studen ten bekogelden de politie en politiewagens met stenen. Een andere groep van naar schatting tienduizend studenten hielden een betoging in de omgeving van het par lementsgebouw en deden ook daar pogin gen binnen te dringen. De algemene raad van Japanse vakver enigingen heeft voor zaterdag symbolische stakingen afgekondig waarbij vier miljoen arbeiders betrokken zijn. Andere stakingen zijn voorgenomen tussen 10 en 19 juni, de dag waarop president eisenhower vol gens de huidige plannen in Japan zal aan komen voor een officieel bezoek. Het grootste Japanse vakverbond heeft reeds een reeks stakingen voor vandaag afgekondigd, in het bijzonder bij de spoor wegen. De politie heeft meegedeeld, dat vanmorgen vroeg gevechten zijn geleverd op een station in Tokio, waar leden van het vakverbond treinpersoneel trachtten over te halen, mee te doen aan de sta king van morgen. Verwacht wordt, dat de demonstraties zaterdagmorgen zullen beginnen met een staking van het spoorwegpersoneel op het Advertentie op le of 2e PINKSTERDAG Wij garanderen al onze soorten gebak op houdbaarheid en smaak. Voor uw uitstapjes diverse soorten stuk-gebak Kano's - Gemberkoeken - Ge vulde koeken - Boterpunten - Amsterdammertjes - Amandel scholletjes - Zandschelpen zandjes en div. andere soorten. Desgewenst verpakking in cellophaan. De speciaalzaak waar uitsluitend room boter en zuiver amandelspijs wordt verwerkt. CENTRUM GALERIJ - TEL. 4302 spitsuur. Waarschijnlijk zullen ongeveer 3,5 miljoen arbeiders in geheel Japan aan de demonstraties en verschillende stakin gen deelnemen. De Japanse onderwij zersvereniging heeft haar leden geïn strueerd de scholen te sluiten en morele steun aan de actie te geven. Donderdag hebben ongeveer vierduizend hoogleraren, afkomstig van de meeste uni- vesiteiten in Japan, een protestactie tegen het veiligheidsverdarg gehouden. Zij waren bijeengekomen in een universiteitsgebouw in Tokio en besloten tot de oprichting van een „Vereniging van hoogleraren tot ver dediging van de democratie." -Voots na men zij een resolutie aan, waarin de on middellijke ontbinding van het parlement en het ontslag van het kabinet-Kisji werd geëist. Socialistische druk (U.P.I.) De Japanse socialistische partij heeft voor zondag een buitengewo ne partijconventie bijeengeroepen, waar beraadslaagd zal worden over het besluit van de socialistische leden van het Japanse parlement om gezamenlijk af te treden als protest tegen de aanvaarding van het vei- ligheidsverdx-ag. De socialistische afge- vaax-digden hopen te bex-eiken dat de x-egering-Kisji genoopt wordt het parle ment te ontbinden en nieuwe vex-kiezingen uit te schrijven voor 19 juni, de dag de dag waai-op het verdrag xrioet wor den geratificeerd. Wordt het pax-lement voordien ontbonden, dan kan het vex'drag niet van kracht worden verklaard. Vanmorgen om kwart over tien is de koninginneharing, afkomstig van de KW 25, naar Soestdijk gebracht. De hax-ing, die van uitzondex-lijk goede kwaliteit is, werd aangevoerd door de jager KW 23. Schip per van deze jager was de heer J. van Beelen jr. Het gezelschap, dat zich naar Soestdijk begaf, bestond uit de heren Van der Windt, hoofdcontroleur en opper- keurmeester van de Dienst van de Neder landse Haringcontrole, burgemeester H. Duiker van Katwijk, de directeur van de rederij en haringhandel v./h. A. den Duik, de heer C. den Duik AZN en de Katwijkse haringcontroleurs J. van der Schee en C. Houwaard. Nadat het gezelschap de haring had aan geboden op Soestdijk, ging men naar Het Loo, waar ook aan Prinses Wilhelmina haring werd aangeboden. MOSKOU (UPI) Premier Kroesjtsjev heeft vanochtend in het Kremlin een pers conferentie voor ongeveer 400 corx-espon- denten van persox-ganen, x-adio en televi sie gehouden. Hij liet de hex'ziene Russi sche ontwapeningsvoox'stellen, die gisteren bekend zijn gemaakt, de revue passeren en zei: „Het px'obleem der ontwapening duldt geen uitstel. Het klopt hardnekkig op de deur. Verder uitstel wat betreft de oplossing van dit pi-obleem, zit vol tragi sche consequenties in het tegenwoordig tijdperk van het atoom, de intex-continen- tale raketten en de electronica". De pi'emier bi-acht nog eens de hoofd punten der Russische voorstellen naar vo ren. Hij vertelde naar Parijs te zijn ge gaan met de beste en meest serieuze be doelingen en niet met een lege portefeuil le. Maar de Topconferentie was door de Verenigde Staten getorpedeerd en later is in de Amerikaanse senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkingen wel duide lijk gewoi'den, dat die plannen zijn ge maakt en uitgevoerd door de Amerikaan se regering: door minister van Buiten landse Zaken Herter, vice-president Nixon en pi'esident Eisenhowex\ Door deze Ame rikaanse taktiek werd Rusland belet aan de conferentietafel plaats te nemen en werd Rusland de gelegenheid ontnomen zijn ontwapeningsplan in te dienen. Thans is ontwapening gebiedender en dringen der dan ooit. Zij is „het gx-ootste pro bleem van heden". De Russische premier Kroesjtsjev heeft vandaag van het bevel van Malinovski dat rakettroepen de startbases zouden aan vallen by schending van het Russische luchtruim, gezegd dat het letterlijk moet worden genomen. „Het betekent dat als ons luchtruim nog eens door buitenlandse vliegtuigen wordt geschonden, het vliegtuig wordt neerge schoten en een verpletterende slag wordt toegebracht aan de basis waar het vlieg tuig is gestart". De regering gaf dit bevel aan Malinovski, omdat de Vex-enigde Staten zich het recht hebben voox-behouden over ons gebied te vliegen. We deden een beroep op de Veilig heidsraad, maar die heeft de agressie niet veroordeeld, omdat die raad toebehoort aan de Verenigde Staten en hun bondge noten. Er zat toen voor ons niets anders op dan onze toevlucht te nemen tot onze eigen hulpbronnen. Frédéric Paulhan: Aanvaardt het leven, zoals ge een mistige dag of een regenbui aanvaardt. MOSKOU (Tass) De regering van (le Sovjet Unie aldus het Russische pers bureau Tass, heeft een aide mémoire aan de Nederlandse regering gezonden, waar in wordt gezegd, dat de recente verster kingen van zee- land- en luchtstrijdkrach ten op Nieuw Guinea niet anders dan het oorlogsgevaar in Zuidoost Azië kunnen vergroten. Deze acties laten ook duidelijk zien, zo zegt de nota, dat de dreiging in dit gebied niet uitgaat van Indonesië, zoals in de Nederlandse nota van 12 april jl werd gesteld. De Russische regex-ing spreekt in de nota de hoop uit, zo deelt Tass mee, dat de Nedex-landse regering niets zal onder nemen wat de vrede in gevaar zou kun nen bx-engen of spanningen in Zuidoost Azië zou kunnen vex-oorzaken. De aide mémoire is, zo deelde de woordvoerder voorts mee, een antwoord op de aide mémoire, die de Nederlandse ambassadeur te Moskou op 12 april aan de Russische regering heeft overhandigd. Deze Nederlandse aide mémoire hield in stemming van de Nederlandse regering in met een passage uit het gemeenschap pelijk communiqué van president Sukar no en ministei'-president Kroesjtsjev, dat na afloop van het bezoek van laatstge noemde aan Indonesië werd gepubliceerd. De passage had betrekking op de uit spraak van Sukarno en Kx-oesjtsjev, dat zij tegen het gebx-uik van en het dreigen met geweld waren. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft desgevraagd later meegedeeld, dat de aide mémoire inmiddels is ontvangen. Hij zei, dat Nedexdand niet kan inzien „hoe de uiterst bescheiden defensiemaat regelen in Nederlands Nieuw Guinea kun nen worden uitgelegd als dreiging met geweld tegenover Indonesië". „Wij blijven het eens met de Sovjet Unie .namelijk, dat geweld of dreiging met geweld in internationale geschillen vex'worpen moet wox'den", aldus de woord voerder. Advertentie Vergeet vooral Uw zonbril niet (ook glazen ln Uw no. geslepen) Kelp heeft honderden leuke zonbrlllen, alle met ogensparende ODtlsche glazen 't Is een Internationale sor tering. waarbij U zeker de bril naar Uw smaak zult vinden. De prijs? Vanaf Grote Houtstraat 137 naast Luxor Advertentie Mevrouw, neemt u voor de PINKSTERDAGEN een paar heerlijke BOTERKOEKEN in huis. Alléén zaterdag van 75 cent voor 70 cent, 2 stuks 1.35. COCOSBROOD ..weer iets anders" 75 cent per stuk. Orig. LIMBURGSE VLA's 1.00, 2.75 Advertentie ONS SUCCES PLANETENWEG 4 - TELEFOON 4008 Advertentie Lichtgewicht colberts 29.75 Kennemerldan 100-106 Tel. 5501 PLEIN 1945 no. 48 TEL. 7549 Advertentie BARTELJORISSTR. HAARLEM TEL. 13439 - LEIDSESTRAAT (BI) KONINGSPLEIN). AMSTERDAM TEL. 223596 SUÈDE DAMES- en HERENJASJES

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 1