LEXINGTON Luiks burgerij wierp bloemen naar Koningin en Prinses WINDJACKS Warme weer houdt aan Sf Ir. Vos en mr. Burger spraken in herdenkingsbijeenkomst en Koningin en Prinses Beatrix terug Jf Ook laatste bezoek vóór afscheid van België werd een verovering Bericht over stamoorlog in N.-Guinea ontkend C.S.W.V. verbaasd over stap aannemers Door opzettelijke botsing erger ongeluk voorkomen Militair, die meisje aanrandde, gepakt Vier doden in het verkeer IJtunnel-gesprek tussen burgemeester en minister 2 Bezoek aan de Prins in het ziekenhuis Prins gaat vooruit Torpedo's tegen duikboten Extratoelage voor militairen die naar Nieuw-Guinea gaan Nieuw Kamerlid UITVAART EVERT VERMEER Geen concrete resultaten VRIJDAG 3 JUNI 1960 Koningin Juliana en Prinses Beatrix zijn gistermiddag om kwart voor zes op het vliegveld Soesterberg aangekomen uit België. Anderhalf uur later arriveerde Prinses Beatrix bij het Academisch Ziekenhuis in Utrecht om haar vader te bezoeken. Het normale bezoekuur was net om zeven uur afgelopen en de bezoekers hadden zich ge voegd bij de Utrechters, die al sinds half zes stonden te wachten, in de hoop een glimp op te vangen van Koningin Juliana of Prinses Beatrix. Zij werden echter te leurgesteld, want Prinses Beatrix, die zelf haar auto bestuurde, reed direkt door naar de achterkant van de kliniek waar Prins Bernhard verpleegd wordt. Zij vermeed de hoofdingang waar de mensen rijen dik stonden. Eerder op de dag had Prins Bernhard bezoek gehad van zijn drie andere doch ters. Na 25 minuten reed Prinses Beatrix het hek van het ziekenhuisterrein weer uit. Zij passeerde Prinses Irene, die net op dat moment aankwam voor haar tweede zie kenbezoek van die dag. De zusters zagen elkaar echter niet. Kort na de aankomst van Prinses Irene reed namelijk de auto van de Koningin voor. In tegenstelling tot haar twee oudste dochters maakte zij wel gebruik van de hoofdingang, waar zij hartelijk werd toe gejuicht door de mensen, die daar waren blijven wachten. Een uur na haar aan komst verliet Koningin Juliana het zieken huis weer. Advertentie luistert U van kwart over 7 tot kwart vóór 8 zaterdagsavonds naar een speciaal Dixieland-programma - produktieleiding John de Mol Sr. - over golflengte 192 m. Mocht U betreffende de samenstelling van onze programma's bijzondere wen sen hebben, dan verzoeken wij U om daarvan mededeling te doen aan Lexington - postbus 5073 - Scheveningen. from America's Best Tobaccos .■'A m De behandelende geneesheren hebben hedenmorgen meegedeeld, dat de Prins een redelijke nacht heeft gehad. De algemene toestand gaat goed vooruit, al is de tem peratuur nog niet geheel normaal. In ver band hiermede blijft de regel, dat de Prins alleen bezoek van zijn familie mag ont vangen, nog van kracht. (Van onze correspondent in Brussel) Het koninklijk bezoek is ten einde. Om 17 uur, in de hete middag, stonden wij op het vliegveld van Bierset bij Luik, het Belgisch NAVO-vliegveld, waar de twee Dakota's van de Nederlandse regering op Koningin Juliana, Prinses Beatrix en het koninldijk gevolg stonden te wachten. Het was een hartelijk en ontroerend af scheid, met de gebruikelijke militaire parade, maar op net vliegveld stonden ook talrijke kinderen met vlaggetjes te wuiven en aan de Koningin en de Prinses werden nogmaals talrijke ruikers bloe men aangeboden. De journalisten en fotografen konden dit keer ongedwongen en dicht de vorstelijke personen naderen. Koning Boudewijn kwam na het vertrek van de Koningin een praatje maken met de Nederlandse fotografen en cineasten, en vroeg hen of zij hun werk normaal hadden kunnen doen. Hij zei ook nog: „Wij waren gelukkig uw Koningin hier te hebben". Toen het afscheidsuur eindelijk was geslagen om helsde koning Boudewijn Koningin Juliana en drukte Prinses Beatrix stevig de hand. Koningin Juliana hoorden wij zeggen: „de groeten aan je gehele familie, en nogmaals dank voor alles...." Gedurende het hele bezoek overigens spraken de beide vors- sten Nederlands met elkaar. De gesprek ken werden weldra overstemd door het geraas van de Belgische jachtvliegtuigen, die de koninklijke Dakota's tot aan de Belgisch-Nederlandse grens zouden ver gezellen. Die formatie moderne jachtvlieg- Advertentie Brixon costuums 134,- 1 84,- Gen. Cronjéstraat 40-44 Haarlem - Telefoon 54679 'tuigen vliegen echter zo hoog en zo snel dat zij in grote cirkels boven de Dakota's blijven vliegen, en zo de grens naderen. Op het laatste moment voerde de auto van de burgemeester van Luik nog de geschenken aan van de stad: een enorm grote kristallen vaas van de fabriek van Val Saint Lambert en drie prachtig in leder ingebonden boeken over de geschie denis van Luik. Ook de Belgische minis ter van Buitenlandse Zaken, Pierre Wigny was voor het afscheid naar Bierset geko men en na een laatste militaire groet van koning Boudewijn "aan het vliegtuig van de Koningin, dat laag over de startbaan scheerde, nam de jonge Koning nog de toejuichingen van de massa in ontvangst en reed toen in grote vaart naar Brussel. Er was in Luik slechts een kleine wan klank, namelijk de rommelige organisatie van het bezoek aan de internationale jaarbeurs. Terwijl ook de trage dienst van het diner op het stadhuis verant woordelijk was voor het uur vertraging, waarmee de thuisreis van dé Koriingin ën Prinses Beatrix en hun gevolg werd be gonnen. Men mag zeggen dat het een wer kelijk prachtig geslaagd koninklijk be zoek is geweest. De nauwe verwantschap tussen de Benelux-landen is er ontegen zeggelijk door versterkt. Koningin Juliana sprak zelfs in haar rede aan het gala diner te Brussel van een eventuele ver snelling van de Benelux-Unie. In het Bel gisch gevolg van de Koningin is men vol lof over de intelligentie, het spontaan ge baar en de grote rust die van de Koningin uitgaat, terwijl Prinses Beatrix naar de Belgische officieren ons verklaarden op valt door haar charme en levendigheid. Het viel op hoe ontroerend en hartelijk het afscheid was van Koningin Juliana en koning Boudewijn. Ongetwijfeld heeft het bezoek de persoonlijke banden tussen bei de vorstenhuizen zeer versterkt. Bloemenhulde LUIK (ANP) De bevolking van Luik heeft er geen twijfel over laten bestaan, dat zij het bezoek van de Nederlandse Koningin en de Prinses en van hun eigen koning zeer waardeerde. Rond het stad huis, waar de hoge gasten het noenmaal gebruikten stonden duizenden enthousiaste mensen. De Koningin en Prinses werden als het ware bedolven onder de bloemen. Er waren er bij, die door echtgenoten van vooraanstaande burgers van Luik met charmante reverences werden aange boden. Maar in Luik werd het strenge Bel gische protocol herhaaldelijk verbroken. Vijf bloemenvrouwen waren van de markt weggelopen en stonden plotseling met grote bossen anjers voor de vorste lijke bezoekers. Doch dit alles werd char mant opgevangen door de koninklijke gas ten. Koning Boudewijn, die vaak ook in de bloemenhulde werd betrokken, stond wat verlegen met zijn boeketten in de hand, maar werd door zijn gevolg haastig bijgestaan. Het is een hartelijk feest ge worden, daar in het centrum van Luik. Een gejuich ging op, toen de koninklijke bezoekers op het bordes van het stadhuis verschenen. Men klapte in de handen, woof met zakdoeken en jassen, kortom men wist niet hoe men uiting moest ge ven aan zijn vreugde. „Dit hebben we nog nooit beleefd", zei de commissaris van politie van Luik, „de Koningin verovert hier met een lachend gezicht en wuivende hand de harten van de anders zo gereserveerde bevoking vlan Luik". Men wist beslist niet hoe men het had. Toen de Koningin, de Prinses en de koning van het bordes verdwenen, werd een spreekkoor aangeheven om het gezelschap te bewegen weer naar buiten te komen. Maar zoals gezegd, het Belgi sche protocol is streng Blijkens een mededeling van de Marine voorlichtingsdienst zal binnenkort begon nen worden met de beproeving van een nieuw wapen voor de onderzeebootbestrij- ding. Jagers van de marine zullen uitge rust worden met een torpedobewapening. Het gebruik van torpedo's tegen duikbo ten is een nieuwe toepassing van dit wa pen, dat tot nog toe slechts gebruikt kon worden tegen bovenwater-schepen. De jager „Utrecht" is de eerste die is uitge rust met torpedo's. De bewapening van de jagers met torpe do's werd reeds in de defensienota aange kondigd. Radio-Australië meldde donderdag, dat een Australische baptistische zendeling zou hebben verteld, dat er in de Baliemvallei in Nederlands Nieuw-Guinea, een stam- menoorlog was uitgebroken, waarbij dertig doden zouden zijn gevallen en vele dorpen werden verwoest. Volgens een op het staatssecretariaat van Nederlands Nieuw- Guinea in Den Haag ontvangen bericht van de gouverneur van Nederlands Nieuw- Guinea hebben zich, na de gevechten van oktober 1959, dergelijke voorvallen niet voorgedaan. De dienstplichtige militairen, die naar Nieuw-Guinea worden uitgezonden, zullen daar profiteren van een aanmerkelijk gun stiger betalingsregeling dan die, welke in Nederland voor hen geldt. Een dienst plichtig soldaat verdient gedurende de on geveer twaalf maanden die hij van zijn eerste oefentijd in Nieuw-Guinea door brengt een belastingvrije soldij van 124 per maand. Bovendien ontvangt hij na zijn terugkeer voor elke dag in Nieuw-Guinea een toelage van f 1. Voorts bestaat voor de uitgezonden dienstplichtigen de mogelijkheid een jaar of langer na te dienen door een vei'bin- tenis aan te gaan als reservist. Een ge woon soldaat wordt dan doorgaans sol daat eerste klasse. Voor elk jaar vrijwil lig nadienen ontvangt hij na afloop /600-. Advertentie IN DIVERSE KLEUREN ook donkerblauw SPECIAALHUIS REGENKLEDING Het dagelijks bestuur van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond betreurt 't be sluit dat de ledenvergadering van de NAPB, blijkens persberichten, heeft ge nomen om het lidmaatschap van het CSWV op te zeggen. Aldus wordt meegedeeld in een communiqué, waarin verder wordt ge zegd: „Het dagelijks bestuur is van oordeel dat alleen door hechte samenwerking in het grote verband der centrale werk geversorganisaties de belangen van het bedrijfsleven op de beste wijze kunnen worden gediend. Het dagelijks bestuur heeft met te meer verwondering kennis genomen van het be sluit van de NAPB omdat het CSWV, in de moelijkheden die voor het bouwbedrijf zijn ontstaan als gevolg van het loon- en prijsbeleid van de regering, met de be langen van het bouwbedrijf ernstig reke ning heeft gehouden. De voorzitter van de NAPB heeft op 7 april j.l. daarvoor ook zijn erkentelijkheid betuigd". Twee Nederlandse buschauffeurs heb ben donderdag in Ibbenbüren in Westfa- len hun autobussen met 94 personen politieagenten uit Groningen met hun vrouwen opzettelijk met elkaar in bot sing doen komen om een erger ongeluk te voorkomen. Van de inzittenden werden 27 gewond, maar op twee na konden zij het ziekenhuis na een eerste hulpverlening verlaten. Twee passagiers zijn met een hersenschudding in het ziekenhuis van Tecklenburg opgenomen. De chauffeur van de tweede autobus, die op enige afstand achter de eerste een steile weg afreed, merkte plotseling dat de remmen niet werkten. Hij claxonneerde verscheidene malen om zijn collega te waarschuwen dat ér iets mis was. Toen deze zag dat de tweede bus. met steeds grotere snelheid naar beneden kwam, liet hij zijn passa giers naar voren komen, verminderde vaart en liet de tweede bus tegen de zijne botsen. Het gezelschap, leden van de Christelijke Politiebond, afdeling Gronin gen, heeft de reis naar huis voortgezet. Het maakte een dagtocht in twee bussen naar het Teutoburgerwoud. De voorzitter van het Centraal Stem bureau heeft benoemd verklaard tot lid der Tweede Kamer in de vacature-wijlen E. Vermeer (P.v.d.A) mr. A. J. Schouwe- naar te .Bilthoven. In het Concertgebouw te Amsterdam is vanochtend een herdenkingsbijeenkomst gehouden naar aanleiding van het overlij den van de voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Evert Vermeer. Tij dens de7,p bijeenkomst, die behalve door de familieleden, talrijke functionarissen van de P.v.d.A. en het N.V.V. en een groot aantal leden van het parlement, on der meer werd bijgewoond door deputa ties van alle socialistische organisaties en P.v.d.A.-afdelingen uit het land, werd het woord gevoerd door de vice-voorzitter van de P.v.d.A., ir. H. Vos, de secretaris van de Socialistische Internationale, de En gelsman Albert Carthy, en de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A., mr. J. A. W. Burger. De baar, die gedekt was met de vlag van de P.v.d.A., stond, omringd door talrijke bloemstukken, op het podium „Hij heeft zichzelf nooit gespaard," zei ir. Vos in zijn toespraak, die was inge leid met orgelspel door Meindert Boekei en zang door „De Stem des Volks" af deling Amsterdam. Ir. Vos schetste het le venspad van de heer Vermeer, waarop hij hem ruim vijf en twintig jaar had kun nen volgen. „Onvermoeid en onvermoei baar was hij. Naast zijn activiteit stond de trouw een tweede karaktertrek van zijn wezen. Hij diende de democratie op trouwe wijze, in de donkere uren van de oorlogsbeproevingen, maar ook in de ja ren van machtsontplooiing na de bevrij ding," aldus ir. Vos. Nadat ir. Vos een beeld had gegeven van de wijze waarop de overleden partij voorzitter zijn werk in de socialistische beweging naar eigen aard heeft verricht, zei hij, dat het voorzitterschap van de P.v.d.A. voor de heer Vermeer „het tot werkelijkheid komen van een verre droom" was. De tragiek van dit heen gaan is volgens ir. Vos, dat ook ditmaal het in vervulling gaan van het zo gron dig doorleefde verlangen, het tot werke lijkheid komen van een droom, gekocht werd met de prijs van zijn leven. Ver volgens sprak de Engelsman Albert Car thy, secretaris van de Socialistische In ternationale, waarin de heer Vermeer na het overlijden van Koos Vorrink bijzon der actief is geweest. De laatste spreker was mr. J. A. W. Burger, voorzitter van de Tweede Ka merfractie van de P.v.d.A. „Evert Ver meer bezat de geheimzinnige kracht om zijn beste gevoelens uit te dragen, zodat zij voor ontelbaren levende werkelijkheid werden. Daar hebben wij hem om bewon derd, daarvoor wist hij zichzelf te geven, ja te offeren in een snel tempo, een te kort tijdsbestek," aldus mr. Burger. „Het laatste waarvoor wij hem dankbaar mo gen zijn, is, dat zijn houding ons gener lei onzekerheid heeft gelaten omtrent wat ons te doen staat, zo vervolgde mr. Bur ger. „Dit verlies heeft onze vastberaden heid verstrekt. Eén uit de keten is weg genomen; de overblijvenden sluiten zich nauwer aaneen," zo besloot hij. Na de herdenkingsbijeenkomst, waaraan ook medewerking werd verleend door de declamatrice Wanda Reumer werd in de Van Baerlestraat de rouwstoet gefor meerd. Voorafgegaan door vlaggendra gers trok de stoet, waarbij zich enkele honderden mannen en vrouwen hadden aangesloten, door Amsterdam. Bij het partijsecretariaat in de Tessel- schadestraat werd een ogenblik halt ge houden om medewerkers van de P.v.d.A. gelegenheid te geven een laatste bloemen- groet te brengen. Tijdens de crematieplechtigheid op Wes- terveld werd in de aula het woord ge voerd door de heren D. Roemers, voorzit ter van het N.V.V., N. J. C. Cramer, burgemeester van Naarden, H. C. Cidor ambassadeur van Israel, dr. W. Drees, minister van staat, en ds. L. H. Ruiten berg, lid van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid. Het orgel werd be speeld door Johan Jong. Woensdagavond is in de duinen tussen Noord wijk en Katwijk een militair op he terdaad betrapt toen hij een 19-jarig te Noordwijk logerend meisje, waarmee hij tevoren op de boulevard kennis had ge maakt, wilde aanranden. Haar hulpgeroep werd gehoord door een juist over het rijwielpad passerende poli tieman. Deze ontzette het meisje en arres teerde de 27-jarige militair, die later is overgegeven aan de Koninklijke Mare chaussee. Bij een verkeersongeluk in Breda is een leerling van de Koninklijke Militaire Aca demie in Breda, de 21-jarige cadet-sergeant van de Kon. Landmacht R. Jacobs uit Rijs wijk, om het leven gekomen. Deze mili tair was met een aantal mede-leerlingen van de K.M.A. gezeten achterin een mili taire drie-tonner. De militaire auto kwam in botsing met een vrachtwagen, welke geladen was met zeven ton aardappelen. De botsing was zo hevig, dat de militaire wagen grotendeels vernield werd. De inzittenden werden uit de bak van de wagen op het wegdek geslingerd. De ser geant Jacobs kwam daarbij om het leven, de andere militairen liepen min of meer ernstige kwetsuren op. De oudste inwoner van Harskamp, de 88- jarige heer A. Brons, is bij een verkeers ongeval om het leven gekomen. Toen hij per fiets huiswaarts keerde en voor zijn woning een drukke verkeersweg overstak, werd hij door een militaire auto aange reden. In het ziekenhuis te Ede is hij later overleden. In Staphorst wilde een landbouwer met zijn tractor, die twee met zand geladen wagens trok, een rechts van de weg stil staande auto passeren. Twee jongetjes, die van de andere kant kwamen aanfietsen, wilden opzijgaan, maar de sturen van de fietsen raakten elkaar. De 9-jarige Jan Roo viel en werd door een der zandwagens overreden. Tijdens het vervoer naar een ziekenhuis in Meppel is de jongen over leden. In Enschede is de zevenjarige scholier Wim Knuif, wonende bij Borne, aange reden door een bestelauto. In zorgwekken de toestand werd de jongen naar een zie kenhuis overgebracht, waar hij later is overleden. Dit nauwsluitende pakje met zijn brede kraag is van het Engelse modehuis Fulton, dat als achtergrond voor deze opname een plaat van de Moulin Rouge in Parijs gebruikte. Het materiaal voor het pakje is tweekleurige Jaquard dubbele jersey met een bloemmotief. Vijf grote, donkere knopen accentueren de lijn van het jasje. De rok is half gevoerd. Gasvergiftiging. Na drie weken be wusteloos te zijn geweest is te Hoorn de 76-jarige mejuffrouw G. Veeken overleden. In de nacht van 9 op 10 mei was zij in het bejaardentehuis „St. Pietershof" bedwelmd geraakt door gas, dat via een defecte gas- aansluiting in haar kamer was ontsnapt. Winkelcentrum. In de Crabbewijk, het in aanbouw zijnde nieuwste stadsdeel van Dordrecht, zal een winkelcentrum ge bouwd worden, dat het karakter zal heb ben van een warenhuis, maar waarin, zij het niet onder hun eigen naam, zelfstan dige winkeliers zaken zullen doen. De op zet is, dat dit winkelcentrum de gehele wijk zal kunnen bedienen. Gemeentesecretaris veroordeeld. De gemeentesecretaris van Heesch is door de rechtbank in 's Hertogenbosch in overeen stemming met de eis van de officier van Justitie veroordeeld tot 1000 boete. Hij stond op 24 mei terecht omdat hij tegen vergoeding contracten had opgemaakt voor pachters van gemeentegronden. Vice-president. In de civiele kamer van de Hoge Raad is de nieuwbenoemde vicepresident, pi-of. mr.- dr. G. H. A. Feber als zodanig geïnstalleerd. Prof. Feber is benoemd in de plaats van mr. J. E. van der Meulen, die dezer dagen met pensioen is gegaan. Gouverneur. De gouverneur der Ne derlandse Antillen, de heer A. B. Speeken brink, is met ontspanningsverlof in Neder land aangekomen. Hij zal waarschijnlijk enkele maanden in ons land blijven. Spoorlün jubileert. Op 5 juni 1885 werd de spoorwegverbinding Enkhuizen Amsterdam officieel geopend, hetgeen op de eerste pinksterdag van dit jaar juist 75 jaar zal zijn geleden. Driemaal per dag kon men toen van Enkhuizen naar de hoofdstad reizen. Thans is het een uurs- dienst. Over het traject werd toen 91 mi nuten gereden, nu gaat het in 64 minuten. Wieringerwaard 350 jaar. Reeds enkele jaren werkt men in Wieringerwaard aan de voorbereiding van het vierdaagse feest, dat op 4, 5, 6 en 7 augustus zal worden gevierd ter herdenking van het 350-jarig bestaan van deze polder. De Commissaris der Koningin in de provincie Noordhol land, dr. M. J. Prinsen, zal op 4 augustus de feesten openen. De inwoners van de polder voeren de revue „Van sikkel tot combine" op. (Van onze Haagse redacteur) De minister van Verkeer en Waterstaat, de heer H. A. Korthals, en de burgemees ter van Amsterdam, mr. G. van Hall, heb ben vanochtend op het ministerie een ver trouwelijk onderhoud gehad. Het gesprek, waarbij verder niemand aanwezig was, duurde van negen tot tien uur en ging over de Amsterdamse tunnelplannen. Het heeft geen concrete resultaten opgeleverd. „Het is een gesprek in een reeks be sprekingen, waarvan er reeds vele ge weest zijn en waarin er nog vele zullen volgen", zo verklaarde na afloop de bur gemeester, die onmiddellijk vertrok om de herdenkingsbijeenkomst voor de overleden voorzitter van de Partij van de Arbeid, Evert Vermeer, te kunnen bijwonen. „Wij zullen deze zaak moeten doorpraten", zei mr. Van Hall nog. Aangenomen kan worden, dat het resul taat van de besprekingen vrij teleurstel lend moet zijn geweest voor het Amster damse stadsbestuui-. Mr. Van Hall heeft immers verleden week aan de gemeente raad meegedeeld dat het concrete doel van zijn besprekingen vas de regering te bewegen het drie jaar oude besluit van het kabinet, waarbij de bouw van de IJtunnel werd verboden, in te trekken. B. en W. van Amsterdam stellen zich op het standpunt dat de tijd daarvoor nu ge komen is, gezien de technische overeen stemming tussen het rijk en het gemeen tebestuur en de mogelijkheid om de bouw ook te financieren. Advertentie Het WATER is GROTER dan het LAND Het K.N.M.I. deelt mede: De veranderingen in de luchtdrukverde- ling voltrekken zich slechts langzaam. Bij IJsland ligt een depressie, die geleidelijk minder diep woi'dt, terwijl een hogedruk- gebied over het zuidelijke deel van de oceaan in de richting van de Azoren trekt. Verder handhaaft zich in onze omgeving nog steeds een hogedrukgebied, waarvan het centrum nabij Denemax-ken ligt. Het blijft nog steeds het weer in West-Europa beheersen. Het warme weer duurt dan ook voort. In de kustgebieden zal in de middag zeewind echter voor enige afkoeling zor gen. De kans op onweer blijft nog klein. WEERRAPPORTEN Maximum-temperaturen buiten- en binnenland van gisteren. Neerslag laatste 24 uur i-S Zaterdag 4 juni Zon op 4.24 uur, onder 20.53 uur. Maan op 14.23 uur, onder 1.54 uur. Maanstanden 9 juni <14.02 uur volle maan. 16 juni 5.36 uur laatste kwartier. 24 juni 4.27 uur nieuwe maan. Hoog en laag water In ÏJmuiden Vrijdag 3 juni Hoog water 9.45 en 22.19 uur. Laag water 4.56 en 17.30 uur. Zaterdag 4 juni Hoog water 10.54 en 23.28 uur. Laag water 6.02 en 18.47 uur. Het hoog en laag water te Zandvoort is 10 tot 15 minuten vroeger dan te ÏJmuiden. Den Helder Ypenbux-g Vlissingen Eelde De Bilt Twente Eindhoven Zd Limburg Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Mallorca Lissabon onbewolkt ono onbewolkt no onbewolkt no onbewolkt no onbewolkt ono onbewolkt o onbewolkt ono onbewolkt ono 3 16 22 19 22 23 23 24 24 half bew. wnw 21 onbewolkt wnw 23 zwaar bew. windst. 22 onbewolkt n 18 mist windst. 23 nno no no geheel bew nno onbewolkt no onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt licht bew. half bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt licht bew. licht bew. zwaar bew 25 23 24 24 25 windst. 28 windst. 27 n 23 no 23 no 25 windst. 22 nnw 23 windst. 24 o lichte regen n mist onbewolkt onbewolkt half bew. onbewolkt zwaar bew geheel bew. o geheel bew. zo 26 26 26 wzw windst. 25 windst. windst. 27 ono 26 windst. 26 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 21 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0,6 0,3 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 2