PHILIPS Groen Co. r NAAIMACHINES PRIJSVERLAGING NU 34. NU 57. Engeland koopt Skybolts voor zijn eigen V-bommenwerpers WERELDNIEUWS Pinksterfeest der neo-nazi's „uit protest" afgelast PHILIPS voor huishoudelijke apparaten Van dag tot dag Sefarootkartel exit Herziening Innsbruck verwacht bezoek van de Paus Verwoerd wil fabrieken bij reservaten zetten Geen politiek onderzoek op een Britse hbs Minister „zet zijn geld op een racepaard vóór het geboren is" Acht babies stierven aan vreemde ziekte in Hanau 3 j Directeur gaf wel eens inlichtingen achteraf lichtgewicht snel- en stoomstrijker 50 50 WATKINSON DOET ZAKEN IN V.S „Russische trawlers niet abnormaal actief" <~Praatótoel Centrale Verwarming Oiiestook-installaties Men blijft in Wiesbaden evenwel op zijn hoede VRIJDAG 3 JUNI 1960 Als er één man in Nederland is die vandaag een gelukkige dag heeft, dan zal dat wel het slachtoffer van de boy cot van het schrootkartel, de heer Louis Worms zijn. Vandaag is bekend gewor den dat de Hoge Autoriteit van de Euro pese Gemeenschap voor Kolen en Staal niet haar goedkeuring heeft gehecht aan de oprichting van dit kartel, dat zelf in april 1954 een aanvraag daartoe bij het Hoge Gezagsorgaan te Luxemburg had ingediend. Meer dan zes jaren hebben de instanties van de K.S.G. dus nodig gehad om tot een beslissing te komen, een ge brek aan voortvarendheid dat gelukkig niet maatgevend is voor het „Europese tempo". Herhaalde malen is er o .a. door de Nederlandse leden van het Europese Par lement, Van der Goes van Naters en Ne- derhorst op aangedrongen in deze kwes tie een snelle beslissing te nemen, maar alle verzoeken stuitten af een onbegrijpe lijke muur van bureaucratie, wanbegrip en van belangen die elkaar wederzijds dekten. Waarom de beslissing thans is genomen en tot een verbod heeft geleid weten we niet, maar wel is het besluit van grote betekenis. Misschien kan de Hoge Autoriteit er iets mee terugwinnen van het verlies aan goede naam, dat het enige echte supranationale orgaan door de schrootfraude en vooral door zijn gebrek aan actief optreden bij het onder zoek daarin heeft geleden. Overigens zou het zeker nuttig zijn, wanneer de plannen van de heer Worms ter organisatie van de schrootmarkt die zeker niet van werkelijkheidszin ont bloot zijn door de bevoegde autoritei ten zouden worden overwogen. Op deze wijze zou enigermate recht gedaan wor den aan de man die de schrootfraude aan het licht heeft gebracht en daarvan de dupe is geworden. De veranderingen die de Russen, na de vrijwel vastgelopen tienmogendhedenbe- sprekingen over ontwapening in Genève, in hun voorstellen hebben aangebracht, zijn door een UNO-woordvoerder een duidelijke poging genoemd om het weste lijke standpunt wat nader te komen. De passages betreffende de controle zijn weer wat vaag en nemen nog niet die primaire plaats in welke met name de Amerikanen eraan willen, geven. Maar er. is toch wel sprake van een verificatie na iedere fase en bovendien wordt de mogelijkheid van een internationale politiemacht (een be langrijk bestanddeel van het westelijke voorstellenpakket) vermeld. De belangrijkste verandering is echter de eerste fase. De westelijke plannen wil den reeds in die eerste fase afspraken in zake de raket-ontwikkeling terwijl Rus land met de conventionele strijdkrachten wilde beginnen en de raketten tot de laat ste fase vast wilde houden. Thans kondigen de Russen (overigens met veel geschal) aan, aat zij willen beginnen bij hun sterk ste troef: de raketten. Maar zij verlangen daartegenover, dat de ontmanteling van de bases in het buitenland (de ruggegraat van Amerika's strategie) dan ook meteen aan gepakt wordt. Dus: de twee grote troeven in het eerste stadium. Het is zeker een imposant gebaar, maar de gedelegeerden in Genève kunnen er zich weer het hoofd over breken, hoe veel mateloos ingewikkelde discussies de „details" van deze voorstellen met zich zullen brengen. Als louter propaganda kunnen deze voorstellen zeker niet worden afgedaan. (Van onze correspondent in Wenen) Op weg naar het internationale eucha ristische congres van München zal de Paus op 6 augustus aanstaande zijn reis in Innsbruck onderbreken en daar onge veer een halve dag vertoeven. Er is geen bericht dat de publieke opinie in Oosten rijk zo zeer bezighoudt als deze medede ling uit Vatikaanstad. Oostenrijk is een katholiek land en dit geldt nog meer voor Tirol waarvan Innsbruck de hoofdstad is. De toeloop zal overweldigend zijn. Dat ook dit verblijf op Oostenrijks grondgebied een zuiver godsdienstig karakter draagt, blijkt uit het feit, dat de Paus in de Dom van Innsbruck een plechtige hoogmis zal op dragen en daarna kerkelijke en wereldlij ke autoriteiten zal ontvangen. De bonds president, dr. Schaerf, die protestant is, alsmede de katholieke kanselier Raab en het gehele kabinet zullen zich naar Inns bruck begeven om het hoofd van de ka tholieke kerk te begroeten. PRETORIA (Reuter) Premier Ver woerd van Zuid-Afrika heeft donderdag plannen bekendgemaakt om, ter bevorde ring van de apartheidspolitiek, de indus trie te decentraliseren en over te brengen naar de grenzen van de inheemse reser vaten. Volgens een verklaring van de eerste-minister maken „de complicaties ten gevolge van de ophoping in de steden van een snel toenemende blanke en in het bijzonder van een niet-blanke bevolking, een politiek van decentralisatie bijzonder urgent." Volgens waarnemers hebben de plannen ten doel, de toevloed van negerarbeiders naar de steden een halt toe te roepen. (Van onze correspondent in Londen) In het Lagerhuis heerste grote deining toen Sir David Eccles, de Britse minister van onderwijs, ondervx-aagd werd over de bewering, dat de directeur van een Lon- dense middelbare jongensschool onder druk van de militaire autoriteiten een on derzoek zou hebben ingesteld naar de po litieke gezindheid van de leerlingen uit de hoogste klassen. Uit het antwoord van de minister en een vraaggesprek van de B.B.C. met de direc teur, blijkt dat de feiten anders liggen. Er is nooit enig onderzoek ingesteld naar de leerlingen terwijl zij nog op school waren. Alleen wanneer zij, na de school te hebben verlaten en de universiteit te hebben door lopen, solliciteren naar betrekkingen wel ke te maken hebben met geheime defen sieopdrachten heeft de militaire inlichtin gendienst de directeur van de school in het routine-onderzoek betrokken. De directeur verklaarde echter, dat de school zich niet bekommert om de politieke opvattingen van leerlingen, omdat dat een privé-zaak is. Men kan zich daarom afvragen hoe het routine-onderzoek van de inlichtingen dienst, wat de schooljaren der betrokke nen betreft, van enige waarde kan zijn. De directeur is alleen opgetreden tegen leerlingen, die op school propaganda ma ken voor kernontwapening en hen verboden het speldje van deze beweging op school te dragen. De directeur verklaarde nog, dat hij nooit een politiek onderzoek van leerlingen die nog op school zijn zou toe staan. Directeur protesteert De directeur heeft geprotesteerd tegen het onderzoek door de militaire autoritei ten naar de politiek van oud-leerlingen en verklaarde, in de toekomst zijn mede werking hieraan te zullen weigeren. Advertentie VERKOOP VAN ALLE MERKEN DUS RUIME KEUZE Ell P C I GROTE HOUTSTRAAT 181 If U C L TEL. 14444 Advertentie Met de unieke, snel-reagerende warmteregelaar (elke stof de juiste, constante strijktempera- tuur). Andere voordelen: lage, gestroomlijnde kap, koelblij- vend handvat, lichtgewicht zooi- plaat, controlelampje. Maakt invochten nagenoeg overbodig. Heeft zelfregelende stoomdruk. Voor droog- èn stoomstrijken: twee in één! Eveneens met snel-reagerende warmteregelaar. (Van onze correspondent in Londen) Naar uit berichten uit Washington blijkt, heeft Harold Watkinson maar weinig moeite gehad bij het afsluiten van een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Engeland over de levering van het al leen nog maar op papier staande nieuwe geleide projectiel Skybolt, dat echter naar verwacht wordt tegen 1964 werkelijkheid zal zijn. De Britse regering wil na het opgeven van de Britse Bluestreak-raket de defensie voor de jaren rond 1965 verzeke ren zoals voor de tegenwoordige defensie reeds een jaar geleden de grondslag werd gelegd. Skybolt zal het projectiel worden, dat door V-bommenwerpers zal kunnen wor den afgeschoten, die daarbij minder kwets bare afschietplaatsen vormen dan de vas te zich op de grond bevindende lanceer- inrichtingen, waarvoor Bluestreak be stemd was. Bovendien zullen de bommen werpers reeds van een afstand van 1500 kilometer een Skybolt op het doel kunnen loslaten, zodat ze zelf gemakkelijker bui ten schot blijven. De gedachte van het toe komstige wenselijke defensie-, of zo men wil vergeldingssysteem is, de Russen met een enorme verscheidenheid van afschrik- wapens te confronteren, zodat het voor hen technisch steeds moeilijker, zoniet onmo gelijk wordt zich op alle eventualiteiten voor te bereiden. Of dit te optimistisch is zal later moeten blijken. Voor het lanceren van Skybolt zal vooral de Vulcan II-bom- menwerper worden gebruikt, welke daar toe wegens zijn deltavorm het geschiktst is. Het aantal V-bommenwerpers, waaron der ook de Victor, zal te zijner tijd voor trainingsdoeleinden met de Skybolt naai de Verenigde Staten gaan. Inmiddels be schikt. Engeland ook nog over Blue-Steel, de raketbom, welke eveneens door vlieg tuigen op flinke afstand van het doel kan worden gelanceerd. Watkinson heeft zijn reis van Washing ton naar Los Angeles voortgezet voor het ondertekenen van het contract met de Douglas-fabrieken. Het plan is, dat Engeland 100 Skybolts zal aanschaffen, welke volgens schatting 2 miljoen gulden per stuk zullen kosten en dus een zuiver commerciële transactie, waarbij geen sprake is van enige politie ke beperking zoals het is met de Thor- raketten, waarvan de kernladingen in Ame rikaans bezit blijven. De Skybolt zal van Britse kernexplosiemiddelen worden voor zien. De Skybolt met zijn vaste brandstof zal naar verwacht wordt het enige doel matige nucleaire Britse verdedigingsmid del zijn, zodra over vier jaar de andere wapens als oud roest kunnen worden weg gesmeten. Maar de Skybolt bestaat op dit ogenblik alleen nog maar in theorie. Niemand weet werkelijk hoe een project zal uitvallen en zelfs niet of het ooit in produktie zal komen. Wantkinson wordt dan ook vergeleken met de man die al zijn geld op een race-paard zet voor dat het geboren is. Maar algemeen wordt erkend dat het Skybolt-idee voortreffelijk is en dat het volkomen aan Engelands behoefte voldoet. Het betekent, dat in een hoogste alarm toestand 20 V-bommen werpers, uitgerust met een Skybolt, voor een beperkte perio de in de lucht zullen blijven en op het noordelijke halfrond van basis naar basis zullen vliegen, terwijl gedurende de over tocht zal worden bijgetankt. Een belangrijk deel van de bommenwerpers zou tussen 90 seconden en drie minuten na ontvangst van het alarmsignaal in de lucht kunnen zijn. Over enkele jaren zal de Royal Air- force ook nog over een aantal van de Vic- kers VC-10. straalbommenwerpers beschik ken. Deze kunnen de Skybolt over enorme afstanden vervoeren en veel langer in de lucht blijven dan enigerlei toestel, dat thans in gebruik is. Er moet echter nog veel wex-k worden gedaan aan de vervolmaking van de afstandbesturing van de Skybolt na de voorlopige proeven, welke met andere projectielen reeds in Amerika genomen zijn. De Amerikanen vertrouwen, dat alle moeilijkheden zullen worden overwonnen en hebben de Britse defensiechefs blijk baar hiervan overtuigd. De Amerikaanse luchtmacht moet de Skybolt in 1964 ont vangen en de Royal Airforce een jaar later. Het zwakke punt is en blijft echter de kwetsbaarheid van de vliegvelden. Watkinson moet echter rekening hou den met de mislukking van het project, vandaar dat hij een grote belangstelling toont voor de Polaris, welke kan worden gelanceerd van op de zeebodem liggende onderzeeers. Maar ook dat is nog theorie, want in werkelijkheid is dit nog niet ver toond. De Britten waren met tegenzin be gonnen om in Amerika hun inkopen op het gebied van raketten te doen omdat ze geen geld genoeg bezitten om ze zelf verder te ontwikkelen, maar zij herinne ren zich de Amerikaanse jachttoestellen uit de dertiger jaren welke niet goed ge noeg waren. Indien Engeland niet in 1940 de Hurricane en de Spitfire had bezeten zou het hoogstwaarschijnlijk de slag om Engeland hebben verloren. In de Westduitse industriestad Hanau zijn de laatste drie weken van mei 8 pas geboren kinderen aan een onbekende virus ziekte gestorven. De wetenschap staat voor een raadsel. De verschijnselen van de ziekte openbaren zich als longontste king en als ademhalingsstoornissen. Begin april merkte men in de kraam klinieken van twee Hanauer ziekenhuizen voor het eerst de' ziekte' op. De'baby's werden na een incubatietijd van 14 dagen plotseling verkouden en namen snel in krachten af. In totaal leden in tijd van zes weken 28 pasgeborenen aan de onbe kende ziekte: vier van hen kregen long ontsteking en stierven binnen enkele da gen. Nadat men de 24 overlevenden naar klinieken van de Frankforter universiteit had gebracht stierven er nog vier. Het gevaar schijnt nog niet geheel te zijn ge weken: enige van de kleintjes zouden nog in levensgevaar verkeren. Te Hanau sloot men tien dagen geleden reeds de beide kraamklinieken. Men ging er voorts toe over het gehele personeel te onderzoeken, maar ook andere hygiëni sche maatregelen leidden niet tot de ont dekking van het gevreesde virus. Volgens de medici gaat het hier om een heel bijzondere virusgroep. Het zal, zo is te Frankfort meegedeeld, nog wel enige we ken duren voor men in staat zal zijn een rapport over de ziekte uit te brengen. Overigens is de ongerustheid onder de bevolking van Hanau en omstreken alweer afgenomen: het optreden van de ziekte zou alweer voorbij zijn. Sinds een week hebben zich geen nieuwe gevallen voorge daan. De kraamklinieken van Hanau zul len dezer dagen zelfs weer worden ge opend. De wetenschappelijke medewerker van het blad Die Welt heeft er op gewezen dat het hier omdat het onder meer om longontsteking gaat mogelijk is dat er een zogenaamde gemengde infectie is opgetreden, waarbij verschillende virussen zich zouden hebben vermengd. Brits ministerie van oorlog: Het Britse ministerie van oorlog heeft donderdag verklaard, dat het „geen ken nis heeft van abnormale activiteit van buitenlandse trawlers" nabij de Britse x'a- ketbasis op Zuiduist, een eiland in de Hebri- dengroep, vanwaar onlangs vier Amexri- kaanse raketten van het type Corporal wei'den afgeschoten. Enige dagen geleden hadden Britse bla den, waaronder de Daily Mail, gemeld, dat er Russische trawlers betrapt waren op spionage bij het eiland. Ook zouden de vaai-tuigen de Britse radar hebben ge stoord. de Oempa Zo te bezien wordt 1960 het jaartje wel. Iedereen gaat op reis. Meneer Ike naar Moskou, Zuid-Amerika en naar Parijs; meneer Kroesj naar Indonesië en naar Parijs, meneer De Gaulle naar Afrika en ook wel eens naar Parijs. Kortom het wordt een jaar van kilometervreters. Die reizen brengen „goodwill" en zaaien vrede, zeggen ze. Ik denk er toch een beetje het mijne van. Natuurlijk, zolang men met elkaar praat wordt er niet ge vochten en van een eventuele vijand kun je beter het snoetwerk dan zijn hielen zien. Maar tóch.Als ik zo hoor, dat de gro te bolleboffen met elkaar alleen maar via tolken praten en dan nog een heleboel niet begrijpen, dan moet ik altijd denken aan iets, dat zich lang geleden in Ameri ka afspeelde. Daar bezocht op een goede dag een rege ringsambtenaar een Indiaans dorp. U weet, de Indianen zijn in Noord-Amerika zo'n beetje afgeslacht als groot wild en de allerlaatste hebben de brave blanken willen redden, door de Indianen in reser vaten te plaatsen, een soort menselijke diergaardes. Per slot waren de Indianen de oerbewoners van dit continent. Er is sinds die tijd een wat de communiqués noemen „hartelijke verstandhouding" ge groeid, maar de Indianen denken daar van het hunne. Zo kwam daar die ambtenaar. Een jong, grasgroen kereltje, dat op zijn eentje wel eens goodwill zou uitzaaien. Voor de op het marktplein verzamelde Indinanen sprak de ambtenaar de stam toe. Beste vrienden, namens mijn regering kan ik u zeggen, dat de overheid blij verrast is, dat de Rode Broeders zich zo frank en fier hebben aangepast aan de blanke be schaving. Oempa, Oempa, klonk het in koor. De jonge ambtenaar kende dit woord niet, maar denkend dat het een Indiaan se bijvalsbetuiging was, sprak hij in gloed verder: De tijden, dat blank en rood elkaar bevochten, zijn voorbij. De rode broeder heeft de wapens gestrekt en zich geschikt in de blanke heerschappij, die eigenlijk alleen het goede voor heeft met de Indinanen. Oempa, Oempa, klonk het weer. De ambtenaar, nog wilder, vervolgde: Zo netjes en schoon uw dorp eruit ziet. Een voorbeeld voor de wereld en een ge tuigenis van onze samenwerking. Oempa, Oempa, schreeuwden de India nen. En meer dan dat, sprak de ambtenaar. Ik heb gehoord dat u befaamde paarden fokkers bent geworden. Ik zou dan ook graag uw stallen eens willen zien. Doodse stilte, geen woord „oempa". Toen stond het opperhoofd op en zei: Het spijt ons, blanke meester, maar de stallen hebben we nog niet uitgemest en u zou met uw mooie schoenen zo in de „oempa" kunnen stappen. Pinokkio Advertentie BLOEMENDAAL TELEFOON 54855 (Van onze correspondent in Bonn) De vroegere Hitlerjeugdleider Friedrich Klein, thans handelsreiziger, verkondigde gisteren in München dat de bijeenkomst van achthonderd genodigde Duitse en an dere Europese neo-nazistische organisa ties en personen op eerste pinksterdag te Wiesbaden niet zal doorgaan. Uit protest omdat er zijns inziens valse publika- ties over zijn gedaan. Het heeft Klein met zijn neo-nazifestijn niet meegezeten. De man die het feest had geox'ganiseerd stierf op 16 april, het was de vroegere Hitlerjeugdleider en Ar- beitsfrontmann Karl Heinz Priester, een 47-jarige uitgever en journalist, hart en hoofd van alle nazi-organisaties in Duits land en ver daarbuiten. Priester was voorzitter van de Deutsche Soziale Bewe- gung. Hij poogde deze, en andere West duitse neo-nazigroeperingen, tot een een heid te smeden en hij wilde de beslissen de stoot daartoe geven onder de aanmoe digende kregen van andere Westeuropese nazi-groepen. Te Wiesbaden zou men dan moeten komen tot een „Notgemeinschaft Reichstreuer Verbande". Wereldwijd vertakt Priester gold als een neo-nazi van for maat. Hij kende iedere fascistische groep in West-Duitsland: van de Deutsche Ge- meinschaft tot het Deutsche Block. Hij had een boekhandel voor nazi-lectuur, hij was een.van de oprichters van de Euro pese Sociale Beweging, de overkoepelen de organisatie van neo-fascistische bewe gingen in de Scandinavische landen, Bel gië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oosten rijk, Zwitserland enNederland. Pries ter kreeg van onbekende Duitse financiers veel geld voor dux-e reizen naar Egypte, waar hij, volgens bij hem gevonden brie ven, lange gesprekken heeft gevoerd met de voormalige assistent van Goebbels, de nazi-professor Johann von Leers, met de concentratiekamp-arts Eisele en met de gevluchte nazi-leraar Zind. Hij had ook contact met de nazi-kolonel Rudel in Ar gentinië en met fascistische vriendjes in Zuid-Afrika. Ook zou Px-iester hebben on derhandeld over wapenleveranties aan de Arabische staten en hij zou er in geslaagd zijn deel te nemen aan de conferentie van Afro-Aziatische staten te Bandoeng waar hij heeft verklaard dat de Bondsx-epubliek een onderontwikkeld gebied is.. Deze voorstander van een „nieuwe Europese orde" stierf evenwel in april. Klein nam zijn taak over, maar kwam in het begin van deze week in aanraking met de officier van Justitie te Frankfort, die zoveel bekend maakte over Kleins nazis tische werk dat de neo-nazichef er ten slotte de brui aan gaf. Desondanks is men te Wiesbaden het aanstaande weekeinde op zijn hoede: Kleins mededeling zou wel eens een valse manoeuvre kunnen zijn.. De Wiesbadense Turnverein heeft besloten zijn sporthal niet ter beschikking te stel len voor het congres. Prijswinnaars. Pater Dominique Pix-e, de Nooelprijswinnaar voor de Vrede, hoopt een bijeenkomst van Nobelprijs winnaars en Leninvx-edesprijswinnaars in Noorwegen te houden in de loop van dit jaar. Vele winnaars van Nobel- en Leninprijzen hebben zich reeds be reid verklaard een dergelijke bijeen komst bij te wonen om wegen te zoe ken naar een ontspanning in de wex-eld. Geschiet. Oost-Duitsland heeft te Bonn geprotesteerd tegen „een toenemend aantal" provocaties aan de grens tus sen Oost- en West-Duitsland. Er werd hexTiaaldelijk geschoten op Oostduitse grenswachten. Installaties voor grens- beveiliging werden beschadigd. Vol gens de nota zijn er vaak leden van de Westduitse grenspolitie bij de inci- dexxten betrokken. Eerst het w erk. President Eisenhower heeft de wens te kennen gegeven, dat het congres zijn program voor dit jaar afwerkt, vóórdat in juli de twee gx-ote partijen hun conventies houden met het oog op de verkiezingen. De Democra ten komen op 11 juli te Los Angeles bijeen. De Republikeinse conventie opent op 25 juli in Chicago. Actief. Mevrouw Nikita Kroesjtsjev heeft vandaag in haar huis in Moskou twin tig Amerikaanse vrouwelijke toeristen ontvangen. Nina Petrovna is sociaal toenemend actief geweest sinds haar reis naar Amerika in 1959 aan de zij de van premier Kroesjtsjev. Na die reis schreef ze voor het damesblad „Sovjet vrouw" een artikel waarin zij zich zeer prijzenswaai-dig over haar Ame rikaanse zusters uitliet. Verzet. Volgens het Indische blad „States man" is er onlangs in het noorden van Sikkim een zware strijd geleverd tus sen het Chinese leger en 5.000 Tibetaan se verzetslieden. Onder deze laatsten zouden 800 doden zijn gevallen. Ex- wordt verder gemeld dat 35.000 Tibe- tanen en 15.000 Chinezen werken aan de spoorweg van China naar Tibet, die men tegen het einde van het jaar klaar hoopt te hebben. Amerikaans. Twee weggelopen jongens van twaalf en veertien jaar en hun hond zijn om het leven gekomen in een ongeluk met een vliegtuigje, dat zij ge stolen hadden. Het eenmotorige toestel letje stortte met dx-aaiende motor neer op de speelplaats van een lagere school in een dichtbevolkte woonwijk van Po mona bij Los Angeles. Pakje. In Nashville, Tennessee, is een af schuwelijke aanslag gepleegd op een blanke vrouw. Een pakje, dat haar aan de deur door een onbekende man was overhandigd, ontplofte in haar handen. Haar armen werden afgerukt en haar gelaat is zwaar vex-minkt. Haar toestand is ernstig. Over de motieven tast men in het duister. Op 19 apx-il werd in Nashville een aanslag gepleegd op een vooraanstaande neger. Meer. W. M. Ankoedinov, het hoofd van het officiële Russische bureau voor toe risme „Intoerist", heeft gezegd, dat er dit jaar ongeveer 20.000 Amerikaanse toeristen in Rusland worden verwacht 8.000 meer dan vorig jaar. Ankoedi nov vex-wierp suggesties van Westerse journalisten dat er door de mislukking van de topconferentie minder Ameri kaanse toeristen naar de Sovjet-Unie zouden komen. Onachtzaam. De nieuwe veerboot voor de dienst tussen het Italiaanse vasteland en Sicilië zal de eerste tijd nog niet varen vanwege onachtzaamheid. Toen men het 4.800 ton metende nieuwe schip in gebruik wilde nemen, ontdek te men. dat de spooi-wegwagons, die ermee vervoerd moeten worden, er niet op konden. Sinds de bouw van het schip was aanbesteed zijn er namelijk nieu we en iets grotere spoorwegwagons in gebruik genomen. Bovenste laag. Met ingang van 10 juni zullen de Fx-ansen op het px-oefterrein te Colomb Béchax'-Ammaguir in Alge een reeks raketten afschieten voor het onderzoek van de bovenste laag van de atmosfeer, zo is in Parijs meegedeeld. Met messen. Drie jongens van vijftien en zestien jaar hebben donderdagavond in de buurt van de Londense Tower ernsti ge verwondingen opgelopen, toen zij door vier andere jongelui met messen werden aangevallen. Een van de drie strompelde met een mes in de rug door de poort van de Tower om hulp te zoeken. Enkele toeristen keken vol ont zetting toe. Zuster. In Bei'chtesgadcn is woensdag Paula Wolf, een zuster van Hitier, op 64-jarige leeftijd ovex-leden. Zij leefde in behoeftige omstandigheden. Mevrouw Wolf. die een vage gelijkenis vex-toon- de met haar broer, heeft vaak gezegd, dat zij gedwongen was haar achter naam te veranderen, „omdat Adolf waarschijnlijk vond dat ik beneden zijn stand was". Reddingsbuffel. Twee jongens die een troep buffels weidden, hebben het le ven gered van negen opvarenden van een boot, die in een rivier ten westen van Saigon (Zuid-Vietnam) omsloeg. De twee jongelieden hadden de tegen- woox-digheid van geest het vee de ri vier in te di-ijven, waardoor de schip- bx-eukelingen zich aan de dieren konden vastklampen en behouden de wal be reikten. Voorbeeld. De minister van landbouw van Ghana, Asare, heeft verklaard, dat Gha na landbouw-, industrie- en verbruiks coöperaties zal stichten naar Russisch voorbeeld. Asax-e zei dat, als resultaat van zijn recente reis met een parlemen taire delegatie naar de Sovjet-Unie, hij de selectie had bevolen van twintig gro te boex-enbedrijven. die op coöperatieve basis zullen worden geëxploiteerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 3