Nieuw plan begint bij raketten en buitenlandse bases „Mijn man vindt Heineken liet lekkerste bier dat er bestaat Dat tfmcCt hij niet, dat CS zo...!" y Reorganisatie van Britse regering Economische versterking van het ZOAVO-gebied LEVENDIGE,, HANDEL" IN KONGO IN BLANKE - '«UWEN NIEUW PROEFALARM VOOR DE AMERIKAANSE VERBINDINGEN Rusland doet niet mee aan gezamenlijke proeven 4 0 Overdrachtop de dag der onafhankelijkheid Nenni-socialisten breken niet met communisten IETS BIJZONDERS Militaire programma s gebaseerd op U-2"-gegevens India inviteert koningin Elizabeth voor bezoek RUSLAND EN ONTWAPENING Miljtxmiümiueii] prefereren O.b. VRIJDAG 3 JUNI 1960 (Van onze correspondent in Londen) Algemeen wordt thans aangenomen, dat premier Macmillan op het punt staat zijn kabinet te reorganiseren, omdat Heath- coat Amory, de kanselier van de Schat kist, zijn post wenst op te geven om zich in het zakenleven terug te trekken. Ook Selwyn Lloyd wil reeds lang weg bij Bui tenlandse Zaken, waar hij vier zware ja ren heeft gezeten. De in conservatieve kring op Amory uitgeoefende critiek, naar aanleiding van zijn jongste voorzich tige begroting, zou een factor zijn welke tot zijn besluit om de regering zo spoe dig mogelijk te verlaten, heeft bijgedra gen, hoewel het zich op het ogenblik laat aanzien, dat in het najaar elke andere kanselier tot verdere financiële beperkin gen zal moeten besluiten. Er bestaat een kans dat Selwyn Lloyd financiën zal overnemen. Het is echter de vraag of Macmillan hem wil missen. De samenwerking tus sen de twee is zeer hecht, vooral sinds Macmillan een eigen diplomatie voert en Selwyn Lloyd min of meer als zijn uit voerder optreedt. Indien de hoogst bekwa me Butler, de tweede man bij de conser vatieven hij is ook hun partij-voorzit ter bereid is naar Buitenlandse Zaken over te gaan, zal hij zeker geen genoegen nemen met Selwyn Lloyds tamelijk on dergeschikte rol. Butler was onderminis ter van Buitenlandse Zaken in de tijd van Chamberlain, hetgeen Churchill hem nooit heeft vergeven. Butler is de centrale figuur, die op het ogenblik al zijn krachten geeft aan be langrijke strafrechten en sociale hervor mingen. Het is daarom de vraag of hij Buitenlandse Zaken thans ambieert. An ders komt misschien Duncan Sandys, de tegenwoordige minister van Luchtvaart, die zijn loopbaan in de diplomatie is be gonnen en ook minister van Defensie was, daarvoor in aanmerking. Indien Selwyn Lloyd aan Buitenlandse Zaken blijft zal Reginald Maudling, de tegenwoordige mi nister van Handel, misschien Financiën krijgen. Maudling kan echter moeilijk ge mist worden, omdat hij de sleutelfiguur is in de al of niet oprechte pogingen van de Britse regering om het op een of an dere manier op een akkoord te gooien met de Europese Economische Gemeen schap. Groot-Brittannië voelt zich na de mislukking van de topconferentie politiek geïsoleerd en zoekt daarom vooral toena dering tot West-Europa. WASHINGTON (Reuter) De minis ters van Buitenlandse Zaken van de lan den der Zuidoostaziatische Verdragsor ganisatie hebben in een slotcommuniqué, na afloop van een conferentie van drie dagen in Washington, uitdrukking gege ven aan de overtuiging, dat de ZO AVO met succes agressie kan weerstaan. Zij hebben plannen uitgewerkt voor verhoog de economische activiteit. In het communiqué wordt opgemerkt, dat de Chinese communisten „die hun af keer van een topconferentie niet verbor gen hebben", in hun onverzoenlijke hou ding volharden. „Onder deze omstandighe den kreeg de algemene beschouwing van aangelegenheden van het verdragsgebied bijzondere betekenis", aldus het commu niqué. Een gewapende aanval blijft een poten tieel gevaar, aldus het communiqué. Het communisme is niet alleen een bedreiging van de onafhankelijkheid van de landen in het verdragsgebied maar ook van hun cultuur en levenswijze. In het communi qué wordt gezegd dat de raad in het bij zonder aandacht heeft besteed aan de toe neming van communistische ondermij nen activiteit en terreur in verscheidene landen in het verdragsgebied in het afge lopen jaar. De secretaris-generaal van de ZOAVO, de Thailander Sarsin, zei later op een persconferentie dat dit vooral sloeg op Laos en Zuid-Vietnam. Geschil over Peking? Naar van welingelichte diplomatieke zij de wordt vernomen, is er op de conferen tie verschil van mening aan de dag ge treden over de kwestie van toelating van China tot de UNO. Premier Walter Nash van Nieuw-Zee- land zei dat toelating van China de inter nationale spanning kan helpen verminde ren. Christian Herter, de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, antwoord de hierop met felle critiek op het regime van Peking, dat de Verenigde Staten niet van plan zijn diplomatiek te erkennen. Advertentie LEOPOLDSTAD (UPI) In de weken die de onafhankelijkheid van Kongo voor afgaan is in de negerkroegjes van de gro te steden een levendige „blanke slavinnen- handel" ontstaan. Weliswaar is nog niet een blanke vrouw de „slavin" van een zwarte heerser geworden en vijfdui zend man Belgische parachutisten en twintigduizend man koloniale troepen zul len dit ook wel weten te verhinderen maar menige inwoner van de „bush" ver heugt zich reeds bij voorbaat op zijn nieuw verworven bezit. De handel gaat aldus: de Afrikaan die nog nooit in een Europese stad is geweest en zijn ogen uitkijkt aan een Rubens- achtige Belgische, wordt aangesproken door een lid van de Afrikaanse „penose" die zich voorstelt als de vertegenwoordiger van een populaire politieke partij. „Zou mijn Afrikaanse vriend deze blanke vrouw na de onafhankelijkheid willen bezitten?" De koop wordt over een glas bier be krachtigd. De goedgelovige „bush"-Afri- kaan geeft de „partijfunctionaris" een be drag van omstreeks- duizend frank (een maand loon), dat deze in de „partijkas" zal storten. Gezien het feit dat de meeste Afrikanen niet kunnen lezen ontvangen zij vaak als betalingsbewijs een verkiezings pamflet, waarin volgens de verkoper de „rechten" van de bezitter op de blanke vrouw in kwestie zijn omschreven. Fantasierijke lieden in de Afrikaanse onderwereld van Léopöldstad v erkópen niet alleen de vrouw of dochter des hui zes maar ook het huis zelf. Onlangs ver voegde zich in Leopoldstad een Belg bij een politiebureau met het volgende ver haal. Een hem onbekende Afrikaan had aan zijn deur geklopt en beleefd gevraagd of hij misschien het huis mocht zien. De man had hier geen bezwaar tegen, maar vroeg de gast in de gang toch even waar om hij zo'n belangstelling voor zijn wo ning had. De Afrikaan legde daarop vrien delijk uit dat hij het huis had gekocht en dat hij zich voorstelde het op 1 juli, onaf hankelijkheidsdag, te betrekken. De Afri kaan moet zich zeer hebben verwonderd dat de Belg hem op staande voet het huis uitzette en naar de politie liep. De bewo ner van het „verkochte" huis wacht met enige ongerustheid de iste juli af en heeft voor alle zekerheid een geweer gekocht. De Europeanen in Kongo lachen orn deze gebeurtenissen, maar niet van harte. De passagekantoren in Kongo doen drukke zaken. Vrijwel alle Belgische ondernemin gen hebben hun Europese personeel aan geraden hun gezinnen naar huis te sturen. Alle vliegtuigen die uit Kongo opstijgen zijn volgeboekt. De Sabena en verschillen de chartermaatschappijen hebben tiental len extra vluchten ingelegd. Niet alleen naar Europa, ook naar Soedan, naar Zuid- Afrika en naar Oeganda trekt een stroom mensen wier aanwezigheid in Kongo niet dringend vereist is. Tot eind juli laat de Sabena tachtig ex tra diensten vliegen, tegen ongeveer der tig in andere jaren. In juni en juli zal de Sabena zevenduizend mensen meer ver voeren dan in andere jaren. De situati ein Leopoldstad is nog onver anderd, maar er zijn reeds tekenen dat de extremistische elementen de afkondi ging van de onafhankelijkheid op hun wij ze „luister zullen bijzetten". Het blad „Notre Congo" verklaarde in een hoofd artikel dat thans de Europese vrouwen „de kinderen van zwarte vaders zullen gaan opvoeden". Aanranding van blanke vrou wen zal normaal zijn na de onafhanke lijkheidsverklaring, „want de blanke ko lonialen hebben onze vrouwen aangerand en dat was altijd heel gewoon", aldus Notre Congo". Het is een feit dat blan ke vrouwen en meisjes in deze dagen zeer veel aandacht krijgen van negers. ROME (UPI) De Italiaanse linkse socialist Pietro Nenni heeft een krappe overwinning behaald op de pro-commu nistische vleugel van zijn partij. Op een zitting van het centrale comité van zijn partij werd Nenni heftig door de linker vleugel aangevallen omdat hij zich te zeer distancieerde van zijn vroegere communis tische bondgenoten. De pro-Nenni resolutie werd tenslotte met 45 tegen 26 stemmen aanvaard. In de resolutie werd de Italiaanse chris tendemocraten steun beloofd indien zij be sluiten tot het in zee gaan met een kabinet dat links van het centrum staat. De eis van de christendemocraten dat de Nenni-socia listen zonder meer met de communisten moeten breken, is met stelligheid afge wezen. Advertentie H f 33.25 I Theeservies voor 6 personen Ontbijtservies voor 6 personen f 39.75 Tafelservies voor 6 personen f 111.— Moderne vorm met zeer aparte decoratie op fijn Bavaria porselein GROTE HOUTSTRAAT 82-84 - HAARLEM SINDS 1876 WASHINGTON kaanse minister heeft verklaard, strijdkrachten op (Reuter) De Amcri- van Defensie, Gates, dat de Amerikaanse het ogenblik „verbin dingsalarm-oefeningen" houden, gelijk aan die waartoe hij aan de vooravond van de mislukte topconferentie in Parijs opdracht had gegeven. Toen de minister getuigenis aflegde voor de Senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkingen, die een onder zoek instelt naar het incident met de „U-2", zei de minister vanuit Parijs op dracht voor het eerste alarm te hebben gegeven, nadat hy vernomen had dat Kroesjtsjev voornemens was de topconfe rentie te torpederen. Gates vond zijn han delwijze „absoluut noodzakelijk". Hij zei, dat het huidige alarm woensdag avond is begonnen en „enkele dagen zal duren". „Zij brengt een iets grotere mate van paraatheid mee", aldus Gates. Verder verklaarde de minister voor de commissie het te betwijfelen of Rusland een algemene oorlog zal riskeren door het afvuren van raketten op luchtbases, waar van naar men vermoedt spionage-vliegtui- gen zijn opgestegen. „Ik meen, dat de Russen ervan overtuigd zijn dat zij zelf moord begaan op het ogenblik waarop zij dit trachten te doen, omdat ik geloof dat zij op alle mogelijke manieren volkomen ADVERTENTIE VLIEGENDE SCHOTEL GELAND Gisteravond te plus rninus 11 uur naderde uit oostelijke richting met grote snelheid een lichtflits, die ver in de omtrek werd waar genomen. Plotseling verminderde de lichtflits snelheid en stond praktisch stil boven Apeldoorn. Een zacht gezoem bewees, dat de lichtflits afkomstig moest zijn van een zich in de lucht bevindend voorwerp. Naderhand zou blijken, dat het voorwerp een vliegende schotel was. De schotel bewoog zich in de richting Teriet en deze was nu met het blote oog waarneembaar. Hangend boven de bos sen tussen de Arnhemse en de Loenenseweg, boven het bekende Klein Paradijs in Beekbergen, koerste het voorwerp, dat zich nu nog slechts enkele tientallen meters boven de grond voort bewoog, naar de gemeente Loenen. Na even boven het centrum van de gemeente Loenen te hebben stilgestaan, werd het gevaarte (diameter naar schat ting 15 m) nabij het gemeentehuis aan de grond gezet. De klok van de kerktoren bleef stilstaan. Het electrische licht in de gemeente ging uit, motoren van auto's, scooters en bromfietsen sloegen af en het vee werd onrustig. In de koepel van de toren werd een klein schuifje verschoven. Daaruit slopen twee fluorescerende maan mensen en zij begaven zich naar de Brood- en Banketbakkerij van de heer A. F. Jeths, Eerbeekseweg 13-a. Groot was de verbazing van omwonen den toen één van de twee wezens op de deur van de heer Jeths bonsde en in zui ver Nederlands verzocht: „Laat ons alsu- blieft binnen". De heer Jeths in nachtge waad, opende de deur. Nadat de heer Jeths van de schrik bekomen was, vroe gen beide wezens weer in de Nederlandse taal: ,,Z(jn er reeds krUgbaar ,Bystand"-loten ver- Eén van de twee maanmensen vertelde de heer Jeths, dat ook op de maan wo ningnood heerste en dat men vernomen had. dat er wéér vijf woonhuizen met 5.000 andere prijzen in de „Bijstand 3"- actie waren opgenomen. De heer Jeths, die, evenals alle andere verkopers van loten, juist bevoorraad was met Bijstand- loten, verkocht aan ieder van hen vijf loten. Daarna ging de schotel, nadat beide wezens waren ingestapt, de hoogte in, om met grote snelheid in Westelijke richting weg te vliegen. Bijstand-loten zijn in 5 series van 460.000 stuks a f 1.per stuk verkrijgbaar op tienduizenden adressen, kenbaar aan het raambiljet. Voor deze aktie werd door de Minister van Justitie dato 26.2.60 nr. L.O. 570'141 430 vergunning verleend aan het Kon. Juliana Fonds en het Pr. Bernhard Fonds. Bekendmaking hoofdprijzen 16 juli 1960 via radio en tele visie. Inlichtingen: Heemraadsingel 303, Rotterdam. op de hoogte zijn van de juiste stand van zaken der Amerikaanse defensie". Gates legde zijn getuigenis af achter ge sloten deuren, doch een deel ervan werd later voor publikatie vrijgegeven. Gates verklaarde dat het van belang was de militaire verbindingen te controle ren, omdat de president en hij zelf, die belast' zijn met het nemen van militaire beslissingen, zich in het buitenland be vonden. De minister had verzocht om „een rustige verhoging der paraatheid, in het bijzonder wat betreft de verbindingen. „Enige officieren gingen bij de uitvoering van hun instructies verder dan ik had ver wacht", zo getuigde Gates. Gates verklaarde tevens voor de com missie, dat de vluchten van de „U-2"- toestellen inlichtingen hebben opgeleverd over vliegvelden, vliegtuigen, raketten, proeven met raketten en opleiding daar voor, opslagplaatsen van bijzondere wa pens, de produktie van onderzeeboten, atoomproduktie, de stationering van vlieg tuigen en dergelijke. Er werden allerlei soorten vitale gegevens verkregen, waar bij rekening gehouden werd bij het opstel len der Amerikaanse militaire program ma's. Niet het ministerie van Defensie, maar de centrale inlichtingendienst van Allen Dulles droeg de verantwoordelijk heid voor de vluchten, de vliegtuigen en het personeel. De minister verkla /de ook dat, voorzo ver hem bekend, in de regering nooit ge sproken is over een staken van de vluch ten met de „U-2" boven de Sovjet-Unie, toen de topconferentie naderde. Tijdens een op 9 mei gehouden vergadering van leidende regeringsfunctionarissen werd be sloten, dat president Eisenhower de ver antwoordelijkheid voor de vluchten zou dragen. In deze bijeenkomst werd ook de later door Eisenhower afgelegde verkla ring goedgekeurd, dat deze vluchten deel uitmaakten van de Amerikaanse politiek en zouden kunnen worden voortgezet. Minister Gates meende, dat het Kroesjt sjev vóór het incident van 1 mei bekend was, dat Amerikaanse vliegtuigen op gro te hoogte vluchten boven Rusland maak ten. Met het getuigenis van Gates is het on derzoek der commissie geëindigd. Na afloop verklaarde senator Fulbright, die het onderzoek heeft geleid, van me ning te zijn, dat de verhoren „vruchtbaar" zijn geweest. Het was soms onvaderlands lievender „onze ogen te sluiten voor fou ten, als er fouten zijn begaan, dan om te onderzoeken wat is gebeurd, te begrijpen wat heeft plaats gehad en fouten te corri geren", aldus de senator. Koningin Elizabeth zal naar alle waar schijnlijkheid volgend jaar een bezoek aan India brengen. Verwacht wordt, dat de uit nodiging vandaag in Londen zal worden ontvangen. Het zal het eerste bezoek aan India zijn van een Brits regerend monarch sinds dat van George V in 1911. MOSKOU (A.F.P.) Het nieuwe Rus sische ontwapeningsplan, waarover wij reeds berichtten, heeft een algemene en al gehele ontwapening ten doel in drie sta dia, waarbij voorrang wordt gegeven aan de afschaffing van ballistische en klassie ke middelen tot vervoer van kernwapens en de opheffing van militaire steunpunten in andere landen, aldus is donderdag in Westelijke diplomatieke kringen te Moskou vernomen. Dit nieuwe plan, dat aan ver tegenwoordigers van twaalf landen is overhandigd, houdt een wijziging in van de voorrang vergeleken met het voorstel dat minister-president Kroesjtsjev op 18 september 1959 in de Algemene Vergade ring van de UNO heeft bekendgemaakt. Het eerste stadium daarvan was een vermindering der conventionele strijd krachten. De Russen hebben thans een deel van het tweede en van het derde stadium uit hun vorige plan tot eerste stadium verheven. Het tweede stadium van het nieuwe plan is dat het verbod van atoom-,bacte riologische en chemische wapens, de ver nietiging van de bestaande voorraden en een verbod van verdere produktie van de ze wapens, terwijl tevens het aantal mili tairen en conventionale wapen moet wor den ingekrompen. In het derde en laatste stadium de al gehele, ontwapening met ontbinding van alle strijdkrachten, opleidingscentra en staven. Het nieuwe russische plan voorziet voorts in de vorming van internationale politiestrijdkrachten, die ter beschikking van de Veiligheidsraad van de UNO moe ten worden gesteld en bestemd zijn voor het handhaven van de vrede tussen de lan den zonder inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de landen. In de Moskouse diplomatieke kringen wist men niet of die strijdkrachten permanent zou den zijn of alleen zouden worden samen gesteld als er behoefte aan is. Wat het toezicht op de naleving van een ontwapeningsovereenkomst betreft, voor ziet het plan in bestudering van passen de maatregelen onmiddellijk na onderte kening van een ontwapeningsovereenkomst. LONDEN (Reuter) In diplomatieke kringen te Londen is men van oordeel, dat met het plan wordt beoogd een wig tussen de Westelijke mogendheden te drijven door het Franse voorstel tot overeenstemming over de middelen tot het vervoer van kern wapens in het begin van het ontwapenings program er in op te nemen. De Amerikanen vinden dit echter onpraktisch, er zouden GENèVE (UPI) De Russische gedele geerde bij de driemogendhedenconferen- tie over stopzetting der kei-nproeven heeft donderdag meegedeeld dat zijn regering niet voornemens is om kernexplosies te weeg te brengen teneinde, in samenwer king met Engeland en Amerika, vast te stellen hoe die zich van aardbevingen on derscheiden. De mededeling van Tsarapkin kwam vol komen onverwacht. Tot vandaag gold dat de Sovjet-Unie bereid was om mee te werken aan een onderzoek naar de moge lijkheden om ook kleine onderaardse kern explosies te signaleren. De Russen, die lid zijn van de commissie van wetenschap pelijke adviseurs, hadden dit, in het over leg met hun Engelse en Amerikaanse col legae, definitief vastgesteld. Wel wilde Tsarapkin de medewerking van de Russische regering toezeggen als Russische geleerden mochten medewer ken aan de Amerikaanse kernexplosies. Dit is echter ingevolge de „MCMahon- wet" uitgesloten: Amerika mag zijn atoomgeheimen niet met andere landen delen. Aanvankelijk had de Sovjet-gedelegeer de zich akkoord verklaard met het sys teem van veiligheidsmaatregelen en met de „gradering" van kernexplosies, welke het Westen had voorgesteld. Maar nu ver klaarde hij, dat het gehele veiligheids systeem van de Westelijke gedelegeerden ontoereikend was. Voor waarnemers kwam de gehele om mezwaai als een verrassing. Weliswaar achtte men het vreemd, dat de Sovjet- Unie meewerkte aan de beraadslagingen van de wetenschappelijke adviseurs, na dat in vroegere stadia het gehele systeem van inspectie en veiligheidsmaatregelen onvoldoende was genoemd. Doch de ont wikkelingen van vandaag brengen het gehele Geneefse gesprek weer terug tot dichtbij het uitgangspunt tenzij, zo merkte een Engelse functionaris op, Tsa rapkin nog meer te zeggen heeft en zijn verklaring van donderdag slechts bedoeld is als een stukje psychologische oorlogvoe ring. dan meteen te veel objecten voor inter nationaal toezicht zijn. Duidelijke poging De eerste reactie van iemand bij de UNO, die dicht bij de Geneefse ontwape ningsconferentie betrokken is, was dat hel Russische plan een duidelijke poging is het Westelijke standpunt te benaderen. Op verzoek van de Russische delegatie heeft de UNO donderdag de volledige tekst van het Russische voorstel gepubliceerd. In een preambule tot het voorstel wordt gezegd, dat de Sovjet-Unie bereid is de ontwapening te beginnen met de vernie tiging van alle middelen om kernwapens naar het doel te brengen, ondanks het feit dat zij (de Sovjet-Unie) „Een algemeen erkende superioriteit bezit" op het gebied van intercontinentale ballistische projec tielen. Voorgesteld wordt, aldus het voorwoord, dat het hele ontwapeningsprogramma wordt uitgevoerd onder doeltreffende in ternationale controle, op basis van een in ternationaal verdrag en binnen een be paalde termijn „vier jaar of een an dere overeengekomen termijn." In UNO-kringen merkt men op, dat Kroesjtsjev zich voorheen op een vaste pe riode van vier jaar baseerde en ook dat hij wat het omstreden punt der controle betreft het Westen schijnt te willen nade- deren. Volgens het Russische voorstel moet een internationale controleorganisatie ter plaatse laten controleren of alle overeen gekomen maatregelen ook inderdaad ge nomen zijn. Zonodig zou een stelsel van luchtverkenning en -fotografie kunnen worden toegepast. Advertentie VI 1/MWbVl/ Want de o.b.-methode is beter om de volgende redenen: o.Jj. geeft Onmerkbare Bescherming: o.b. tampons, inwendig gedragen, voelt men niet, merkt men niet, ziet men niet. Gemakkelijke toepassing: Bij o.b. tampons heeft men geen schuif- koker nodig. Men kan ze meenemen in het kleinste tasje en na gebruik onge merkt wegdoen. Volkomen bewegingsvrijheid: Niet langer gehinderd door gordel, zwachtel of spelden, kunt u gewoon alles blijven doen: sport, fietsen, dan sen, uitgaan, baden enz. Onopvallend o.b. tamponskunnen zichnietaftekenen onder dunne, nauwsluitende kleding of badpak. Absoluut safe: Men voelt zich overal en onder alle om standigheden veilig beschermd. Medisch verantwoord: Wetenschappelijk onderzoek in Ame rika en vele Europese landen heeft aan getoond, dat de o.b. methode aan alle eisen van de moderne hygiëne voldoet. I omtrenl de o liever de meer ve';cllen b-ochure met uitvoerige. geWee aan tampons 'i de moderne hygiëne Per pakje van 10 tampons voldoende voer maandelijks gebruik. Normaal f 1.. Speciaal I 1.25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 4