Concert van Christelijke Oratorium vereniging „Looft den heer" '.v Zomers in onze duinen In de vishal en op zee VERSPUIJ JonArfwk, Gerard van Praag Euratoom bekijkt projec ten voor atoomaandrijving 17de Avondvierdaagse in de IJmond V erkeersongelukken Expositie en modeshow SUèDIhSE damesjasjes Afdruk van handpalm bracht „Zwarte Willy" voor de rechter Weinig bezwaren tegen schaderegeling in tuindorp Oostzaan VRIJDAG 3 JUNI 1960 Op 31 maart gaf de IJmuidense Christe lijke Oratoriumvereniging „Looft den Heer'- haar jaarlijkse uitvoering van Bachs Mattheüspassie. Donderdagavond, nauwe lijks twee maanden later, liet het koor zich opnieuw horen in de hervormde kerk aan de Kanaalstraat bij de vertolking van drie koorwerken, waarvan er twee, met name de „Missa choralis" van Franz Liszt en het „Magnificat" van Hendrik Andries- sen geen geringe uitvoeringseisen stelden. Hiermede wil ik allerminst tot uitdrukking brengen, dat de derde compositie, Schu berts „Standchen" voor vrouwenkoor, alt en piano een eenvoudig werk was. Maar hier lag de moeilijkheid in hoofdzaak in de interpretatie van de tekst en het scheppen van de juiste sfeer. De „Missa choralis" is een vrij onbekend werk van de Hongaarse meester-pianist en componist. Met de klankentaai daarin toegepast is de muzi kale toehoorder spoedig vertrouwd en hij ondergaat de melodieënstroom en de har monische ontwikkeling als een bijzondere genieting van welluidendheid en met wel gevallen ontdekt hij de gave en even wichtige structuur. Maar deze klanken geven ook uitdrukking aan een menselijk- religieuze bewogenheid, die mede de reflex is van de tekstgedachte. Die bewogenheid breekt zich baan met de stuwende con tinuïteit van de muzikale ontwikkeling. Het was in het bijzonder op dit punt, dat de uitvoering door „Looft den Heer" niet overtuigend, niet spontaan genoeg werd. De warmte der expressiviteit werd vaak afgeschermd door de zorg voor de opbouw van de uitvoering, voor het behoud van de gaafheid. En deze zorg verhinderde ook de verrukking brengende overvloedige stu wing van hymnische klanken in het Gloria en netraliseerde daarin de werking van eigenlijk aangrijpende contrasten. Het Benedictus en het Agnus Dei ontwikkelden zich met een te trage voortgang en in het Kyrie kon de uitdrukkingsintensiteit niet steeds gehandhaafd worden. Het „Sanctus" van deze mis, waaruit het Credo werd weggelaten, klonk het meest overtuigend door een stralende, geestdrif tige koorklank. Over het algemeen kon men wel tevreden zijn over de koorklank, die de dirigent Willem Wiesehahn van zijn zangeressen en zangers verkreeg. Ik ben er van overtuigd, dat daaraan ook meer inhoudsdiepte zal kunnen worden gegeven, wanneer het koor nog vrijer tegenover de technische eisen zal komen te staan. Voor het „Magnificat" van Hendrik An- driessen wist Willem Wiesehahn wel de noodzakelijke muzikale geladenheid op te roepen, zodat dit mooie, extatische werk, aan het slot van de avond gezongen, een bekroning van het concert kon worden. De uitvoering van het „Standchen" van Schubert was aan het vrouwenkoor opge dragen. Het zong zuiver en met verfijnde klank, maar sfeer sprak er weinig uit de voordracht, die ook weer te weinig af hankelijk werd gemaakt van de ritmische voortgang. De solo werd gezongen door de alt Roos Boelsma, die de voordracht al even oppervlakkig hield door aan de zeg ging van het woord geen inhoud te geven. Trouwens ook bij haar vertolking van enkele liederen van Schubert viel dit te kort te constateren. Veel lyrische kwali teiten bezit de nadrukkelijke oratorium- stem van Roos Boelsma niet en evenmin kon zij zich aanpassen bij de eenvoud van de volksliedachtige liederen „De boeren", ,,'t Goasdeel of de rommelpot" en „Het wuf die spon" (in de bewerking van Hans Schouwman), die de zangeres in het begin van de avond vertolkte. Ver boven deze weinig zeggende interpretaties kwam haar voordracht van „Het Hemelsch Jerzalem", met zijn statige, voorname melodie. Advertentie 't Is de moeite waard, Dat je er zelf voor spaart STICHTING NUTSSPAAR- BANK in de gem. Velsen De zeventiende avondvierdaagse van de N.W.B. wordt in de IJmond gehouden van 21 tot en met vrijdag 24 juni. De avondvierdaagse is ontstaan in 1940, toen vanwege de bezetter het onmogelijk gemaakt werd om de Vierdaagse in Nij megen te organiseren. In dat jaar kwamen enige bestuurders van wandelsportbonden in Utrecht bijeen om zich te beraden hoe men de gedachte aan de Vierdaagse levendig kon houden gedurende de bezetting. Men kwam toen overeen om vier avon den te gaan wandelen, zij het dan ook in kleiner verband. Op deze manier trachtte men de gedachte aan de grote Vierdaagse levendig te houden. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot een deelname in 1959 van ruim 70.000 deelnemers, waaronder vele scholen. Alleen in Amsterdam liepen vorig jaar ruim 40.000 wandelaars de A.4.D., waar onder ongeveer 300 scholen van alle ge zindten. Een aansporing voor de scholen in de IJmond om dit evenement ook eens mee te maken. Sinds 1946 wordt de A.4.D. ieder jaar in de IJmond gehouden door de N.W.B. GESLAAGDE VERPLEEGSTERS. Het diploma ziekenverpleging A hebben de volgende verpleegsters van het Rode- Kruisziekenhuis te Beverwijk behaald: J. J. Dekker, D. G. Ditmarsch, W. J. Eylders, A. de Jong, E. M. Nederstigt en T. Strating. De examens zijn afgenomen op 31 mei en 1 juni j.l. Regeringsgecommitteerde was dr. A. F. M. de Groot, tot voor kort inspec teur der volksgezondheid in de provincie Noordholland te Heemstede. Wedstrydprogramma zaterdag Terrein Haarlem (Donkere laan, Bloe- mendaal: 9.3012.00 uur: Jac. P. Thijsse Lyceum Kennemer Lyceum (poule C); 12.0014.30 uur: Lorentz LyceumChris telijk Lyceum (poule D); 14.3017.00: Lorentz LyceumChr. MULO (Bloemendaal, poule D. Terrein Rood Wit (Spanjaardslaan, Haarlem): 12.0014.30 uur: Lourens Coster Lyceum Bronstee School (poule B) en Hartenlust- school—Jac. P. Thijsse Lyceum (poule A); 14.3017.00 uur: HartenlustschoolSte delijk Gymnasium (poule A) en Bronstee- school—Jac. P. Thijsse Lyceum (poule B). De pianist Gerard Hengeveld, die het koor en de soliste voortreffelijk begeleidde, had ook als solist een aandeel in het eigen lijk nogal onrustige programma van uit eenlopende composities. Gerard Hengeveld opende namelijk het concert met de vertolking van de Polo naise in c, de Berceuse, de Impromptie in As en de Nocturne in B van Frédéric Chopin. Hij bevestigde hiermede zijn repu tatie van fijnzinnig, gevoelig kunstenaar met een rijkgeschakeerde klankfantasie. Bij de uitvoering van de Mis van Liszt en het Magnificat van Andriessen ondervond „Looft den Heer" een grote muzikale steun van de orgelbegeleiding aan Albert de Klerk. Ook hij trad als solist op met het „Pièce héroïque" van César Franck. Met bewonderenswaardige toepassing van de beschikbare orgeldispositie vertolkte Al- bert de Klerk deze schone muziek en bouwde haar op tot een sluitende eenheid. P. Zicaanswijk Op de Halkade te IJmuiden is donder dagmorgen een bijrijder van een vracht auto bekeneld geraakt tussen de voorkant van de auto en een muur. Terwijl de be stuurder de vrachtwagen, die op een flau we helling stond, startte en de handrem los zette kwam de auto langzaam in de richting van de muur. De bijrijder kon niet tijdig wegspringen en raakte dus be kneld. De achttienjarige Heemskerker kneusde zijn rechtervoet en moest naar het Antoniusziekenhuis worden overge bracht. Later kon hij naar huis worden vervoerd. Een onder de invloed van sterke drank verkerende 51-jarige bromfietser uit IJmuiden heeft gisteravond op de Lange Nieuwstraat een fietser aangereden. De bromfietser een machinist kwam te vallen en liep een wond boven een zijner ogen op, alsmede vermoedelijk een lichte hersenschudding. Na behandeld te zijn in het Antoniusziekenhuis, moest de veroor zaker van het ongeluk een bloedproef op het hoofdbureau van politie (in het hoofd bureau) ondergaan. Daarna mocht hij naar huis terugkeren. In de nacht van woensdag op donderdag ontstond een botsing op de Tunnelweg te Velsen. Een bestelauto werd geramd door een personenauto. De schade was niet groot, maar erger was dat bestuurder van de personenauto doorreed. Vermoedelijk was hij onder invloed van sterke drank. Gistermorgen is deze bestuurder echter door de Velsense politie aangehouden. Het bleek een 53-jarige aannemer uit IJmui den te zijn. Advertentie Ronds baleinen voelt u niet. dui een Ronde Icoraetl Elegant, gemakkelijk, modern. PLEIN 1945 TEL. 7541 De leerlingen van de gemeentelijke huis houdschool te Velsen hebben donderdag in het schoolgebouw in een tentoonstelling laten zien wat zij allemaal het afgelopen jaar hebben gepresteeerd. Men kon zien, hoe de leerlingen reeds in de eerste klas aardige dingen weten te maken. Een goed beeld kregen de vele bezoekers ook van het algemeen vormend onderwijs 'dat op deze school wordt gegeven. Het beste beeld van de prestaties kreeg men bij de modeshow, die zowel 's middags als 's avonds werd gegeven. Het begon heel eenvoudig met een aantal eerste jaars leerlingetjes, die een zelf gemaakte kook- muts met schort lieten zien, maar daarna kwam er een onafzienbare rij van kleding stukken, die de meisjes van de eerste en tweede klas, derde en vierde klas (naai cursus) en assistentencursus hebben ver vaardigd. Vooral het werk van de derde en vierde klassers, die zich speciaal op naaien toeleggen, mocht er zijn. Men zag niet alleen pyama's, rokjes en blouses, maar ook strandpakjes en manteltjes. En vooral veel baby-dolls, die blijkbaar wel zeer sterk in de mode zijn gekomen. Bij deze show zag men bijna uitsluitend het rechte model. Veel petticoats werden er ook getoond, en al zijn deze volgens de nieuwe mode uit den boze, men toonde toch veel waardering voor de vaak voor treffelijke werkstukken. Een van de leukste aspecten was wel het showen door de kinderen. Er waren mannequins in de dop, die al elegant hun rondje maakten, maar er waren er ook, die haastig met het hoofd naar de grond door de zaal stoven, die in begrafenispas- sen langs de stoelen liepen, of opeens in lachen uitbarstten. Er waren meisjes die kledingstukken toonden, welke zij voor hun moeder hadden gemaakt. Ook waren er kleine hummeltjes, die ontwerpen van hun zusjes toonden en er was zelfs een jongetje. De koekoek roept bij het naderen van de midzomerzonnewende als afscheidsgroet aan het vroege voorjaar en luidt daarmede de milde midzomerweelde in. Maar het is een rakker die koekoek, die zijn ei deponeert in het nest van andere vogels en het uitbroeden van zijn ei en de opvoeding van het koekoeksjong maar gemakkelijk aan willekeurige stiefouders overlaat. Hij (en zijheeft dan ook volop gelegenheid om zorgeloos van het leven in de nu zo volle en rijke, boeiende natuur te genieten en zijn welluidende karakteristieke roep te laten horen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Bij Notholt in het Engelse graafschap Middlesex kwam een tweemotorig vliegtuig van de R.A.F., dat bij het op stijgen niet snel genoeg voldoende hoogte kreeg in een eierpakhuis te recht. Geen der vier inzittenden liep verwondingen op, maar wel sneuvel den er duizenden eieren. Tant de bruit pour une omelette Advertentie Advertentie Kennemerlaan 100-106 Tel. 5501 Neem het er ook eens van en pluk zo'n lange midzomerdag door bij het eerste ochtendgloren „uit de veren" te gaan en voor uw werk een heerlijke vroege och tendwandeling of fietstocht te gaan ma ken in het onvolprezen Noordhollands Duinreservaat, dat zich met een opper vlakte van bijna 5.000 ha uitstrekt van Wijk aan Zee tot de Boswachterij Schoorl met slechts een kleine onderbreking na bij de Egmonden. Overstelpend is nu de rijkdom van de natuur. Alle vogels hebben jongen en ter waarschuwing van de onbezonnen vogel- jeugd klinkt alom de alarmroep van kie vit, wulp, scholekster en grutto. In het infiltratiegebied dobberen prachtige berg eenden rond met hun kroost, in het binnen- duinstruweel verrast u vele malen een fazantenhen met haar koppeltje jongen en omgekeerd. Merels, lijsters en mezen, die hun jongen vrijwel groot hebben gebracht zijn al weer aan hun tweede legsel toe. Voor de uitbundige voorjaarszang hebben zij nu geen tijd meer en zij moeten het zorgeloos genieten aan de koekoek en u overlaten. Neemt u vooral op uw wan deling een kijker of fototoestel mee, om de alleraardigste verrassingen goed te kunnen waarnemen of vastleggen. Voor al de smalle bospaadjes bieden daarvoor Aanvoer van donderdag De totale aanvoer van vis in IJmuiden bedroeg donderdag 4360 kisten, waarvan 414 tong en tarbot, 9 tarbot, 2 tongschar en schartong, 575 schol, 50 schar, 55 bot. 805 haring, 1225 makreel, 300 schelvis, 180 wijting, 345 kabeljauw en gul, 25 leng, 35 wolf, 50 poon, 265 koolvis, 25 diversen. Pryzen van donderdag Per kilo: heilbot 2.601.70, grote tong 3.102.90, grootmiddel tong 2.70 2.40, kleinmiddel tong 2.402.20, kleine tong 1 2.302.10, kleine tong 2 1.80f 1.65, tarbot 1 2.80—2, zalm 6. Per 50 kilo: tarbot 2 158—144, tarbot 3 92, tarbot 4 8250, tongschar 63, grote schol 4241, grootmiddel schol 4132, kleinmiddel schol 4338. kleine schol 1 f 47f 40, kleine schol 2 48—12, schar 29—16, bot 17—13, verse haring 22.4011, makreel 22.20 7.60, grote schelvis 4638, groot middel schelvis 4831, kleinmiddel schelvis 4932, kleine schelvis 1 48 32, kleine schelvis 2 40—28, wijting f 38—26, grote gul 33—23, middel gul 31—21, kleine gul 31—20, kleine wolf 3025, poontjes 108, kleine koolvis zwart 2316, kleine koolvis wit 2621, muilen 96, kleine rode poon 2 22—16. Besommingen van donderdag IJM 33 Thorina 21.000, HD 79 Drie Ge broeders f 13.000, IJM 45 6540, IJM 4 f 7300, KW 61 1180, KW 35 f 1080. KW 30 1120, WR 49 11.300, WR 67 7720. Aanvoer va*n vrijdag De totale aanvoer van vis in IJmuiden was vrijdag 4000 kisten, waarvan 170 schel vis, 10 radio, 55 wijting, 185 gul en kabel jauw, 55 koolvis, 130 haring, 300 kleine haring( 770 makreel, 1000 schol, 50 wolf, 350 varia, 50 tarbot, 300 stijve kabeljauwen, 65.000 kilo tong. RO 53 Dirkje (24 mei): 300 kleine kisten haring, 10 wijting, 100 schel vis, 120 gul en kabeljauw, 50 koolvis, 130 haring, 230 makreel, 45 varia, 110 stuks kabeljauw. VL 121 Willem (24 mei): 10 wijting, 70 schelvis, 65 gul en kabeljauw, 5 koolvis, 540 makreel, 15 varia, 180 stuks kabeljauw. De kleine vaart was er met 54 schepen. Prijzen van vrijdag Export: grote regels kabeljauw 85 90, kleine regels kabeljauw 3337, kisten grote kabeljauw 78—82, grote tong 2.903, grootmiddel tong 2.50— f 2.6Ó, kleinmiddel tong 2.102.20, tong 1 2.10—2.20, slips 1.70—1.80, grote tarbot 2f 2.20, grote, middel, zetschol en schol 1 37—43. Binnenland: schol 2 3038, schol 3 1223, kisten kleine kabeljauw 74 77, grote gul 27—32, middel gul 21 22, torren 18— 20, zwarte koolvis 6268, koolvis 1 22, koolvis 2 18, witte koolvis 70—74, leng 65, grote schelvis 33—38, grootmiddel schelvis 3236, kleinmiddel schelvis 4045, pennen 4445, braad 3436, wij ting 3438, haring 1720, makreel 13—17. VL 121 Willem 12.000. 176 vaten ge zouten makreel zijn naar Vlaardingen ge gaan. Besommingen RO 53 Dirkje 17.500, RO 2 Dolfijn f 5450, KW 10 6320, KW 126 6220, KW 156 8010, KW 155 7650, KW 104 4880, KW 109 3440, KW 63 6720, HD 125 7170. Op zee Het was goed weer om de noord. De vangsten zijn evenwel schraal gebleven, namelijk 80 tot 175 manden haring, ma kreel en schelvis per etmaal. De Polderman deed een trek van 50 man den makreel en schelvis, de Emma Wilhel- mina een trek van drie pakjes. De loggers en kotters op de kust hadden schrale tongenvangsten. De oogst was 80 tot 120 kilo tong en 10 tot 25 manden schol, gul en rode poon per etmaal. De Toronto en de Franciena zijn weer naar zee vertrokken. Oudste schepen 23-mei KW 42 Nicolaas Senior, 24 mei VL 84 Jan Senior, 25 mei IJM 20 Polder man, IJM 35 Postbov, IJM 28 Amsterdam, KW 101 Nestor, KW 12 1 Brittenburg, KW 122 Arie Ouwehand, KW 135 Emma Wil- helmina, VL 110 Michiel Jan, SCH 171 Cornelis Vrolijk Fzn. Scheveningen De aanvoer in Scheveningen was vrijdag 6000 kilo tong, 250 kisten schol, 250 kisten haring, 10 kisten varia en 1600 kantjes groene haring. Haringvangsten De vangsten van haring zijn de laatste dagen zo overvloedig geweest dat de vraag naar het groene produkt volkomen ver zadigd was. Gistermorgen is op de afslag in Katwijk ongeveer een kwart van de totale aanvoer naar de vismeelfabrieken verwezen. Het is namelijk niet mogelijk de zeer vette groene haring op te slaan. Na twee dagen is het produkt al uitermate slap geworden. Vanmorgen werden in Kat wijk 760 kantjes afgeslagen, vanmiddag 500. Morgenvroeg gaan dan nog eens 330 kan tjes naar de handel. Men is blij met de afname van de vangsten. Een gemiddelde vangst van 22 kantjes, zoals die vanmor gen tot stand kwam, is voor de prijsvor ming heel acceptabel. De gemiddelde vangst in Scheveningen was 15 kantjes. De gemiddelde prijs, die momenteel voor een kantje in Katwijk wordt betaald is f 90— f 102. KW 2-14, KW 5-25, KW 6-22, KW 9-5, KW 25-22, KW 73-19, KW 147-19, KW 140- 5, KW 170-32, KW 20-35, KW 41-29, KW 74-40, KW 78-31, KW 15-17, KW 43-14, KW 97-29. KW 110-7, KW 22-35, KW 45-19, KW 18-8, KW 48-30, KW 67-10, KW 37-35, KW 95-5, KW 130-44, KW 151-41. dikwijls prachtige gelegenheden. De over al verkrijgbare plattegronden maken het gemakkelijk uw weg te vinden en u kunt er uw route op aantekenen. Dieren en planten Wat van de vogelwereld is gezegd geldt eveneens voor de vele andere dieren, zo als eekhoorns, konijnen, veldmuisjes, egels, hazen enz. Overal krioelt het van het jon ge grut. En dan de flora, die heeft nu ook wel haar meest uitbundige hoogtepunt bereikt en het duin is nu feitelijk één groot veld- bouquet. Van de kruidachtige planten noe men wij 't prachtige blauwe slangenkruid, hondstong, zeepkruid, bosandoorn, koning- inne- en helmkruid, de onvolprezen ere prijs en de akkerhoornbloem, terwijl de duinhellingen door de kruidenflora, met name het geel van sedum en muizenoor tje en het purper-violet van duinviooltje en thijm omer slechts enkele te noemen in een prachtig mozaïek zijn herschapen. Let u ook eens op het hertshooi of Sint Janskruid, dat vroeger in de Sint Jans nacht 24 juni werd verzameld. Door de vetvlekjes op de bladeren lijkt het blad geperforeerd. De intensiteit van de bloei is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, want vooral het open duin is zeer droog- tegevoelig. Let u eens op het duidelijke verschil in begroeiing van de Noord- en Zuidhellingen. Verrassend fs het ook te ervaren, zoals de vorige droge zomer bleek, welk een weerstandsvermogen be paalde soorten blijken te hebben. Vele typische duinplanten wisten zich dan ook ondanks de droogte door hun vaak on voorstelbaar diepe wortelstelsel niet al leen te handhaven doch zelfs nog rijke lijk te bloeien, zoals het al eerder ge noemde blauwe slangenkruid en de voor het duin ook zo karakteristieke toortsen en teunisbloemen, alle drie forse groeiers. De laatste, een echte nachtvlinder onder de bloemen zal weldra zijn talloze hel dere zwavelgele bloemen ontsteken, die maar één dag bloeien en bij warm weer zelfs al eerder verleppen. Op uw vroege ochtendwandeling prijken ze echter nog in hun volle glorie. Andere planten of bomen zijn reeds uit gebloeid en hebben al w?er vruchten en zaden gevormd, zoals de populieren en wilgensoorten. Vruchten, ja zeker, ook al zijn deze dan ook zo klein als de punt van een speld. Houdt u het vruchtpluis maar eens tegen het licht, u zult dan duidelijk de als het ware aan parachuut jes hangende of rijk „bewimperde" vrucht jes kunnen bespeuren. De eerste zaden zijn nu zelfs al weer ontkiemd, doch dat gebeurt alleen op de daarvoor meest ge schikte gronden, zoals langs de boorden in het infiltratietrrein, waar vooral jonge wilgen en populieren spontaan te voorschijn komen. Hoe gemakkelijk en over welk een enor me afstand de verspreiding van deze zaadjes kan plaats vinden is duidelijk de vorige zomer gebleken, toen bij aanhou dend droog weer en Oostenwind miljar den zaadjes van de moerasandijvie uit Oostelijk Flevoland hier kwamen neer strijken. De jonge planten daarvan had den zich in het najaar op geschikte plaat sen in het duingebied reeds flink ont wikkeld. Rozenmaand Juni is ook wel de rozenmaand bij uit stek en vele soorten wilde rozen bloeien nu in de duinen. Allereerst noemen we het zo bekoorlijke duinroosje, dat vooral in Bergerduinen vele duinhellingen tooit. Verder bloeien nu allerwegen verschillen de soorten bottelrozen. Wij noemen hier van slechts de hondsroos, welke te her kennen is aan het bijzonder fijne aroma dat aan appels doet denken. De bomen staan nu alle volop in blad, dat nog de mooie frisse kleur van hun prille leven heeft en weldra misschien be laagd zal worden door rupsen en ander ongedierte, zoals vooral de kardinaals muts en de eik. Zo waren het vorige jaar vele eiken vrijwel kaalgeschoren dooi de eikebladroller, een rups die op zijn beurt weer een hele invasie van spreeu wen, die zich op hun beurt weer aan deze vandalen tegoed deden, naar onze duinen lokte. De vlier, die vooral meer naar de zee kant zich op vele duinhellingen heeft ge vestigd tooit zich nu ook met zijn grote platte bloemschermen, de dennen hebben nu overal hun kaarsjes ontstoken en het frisse groen van de nu uitgebloeide mei doorn contrasteert zo mooi tegen de grijs groene duindoornvegetatie. met meubelen van WONINGINRICHTING PLEIN 1945 No. 2 Telefoon 8089 Levende damwedstrijd IJmuiden krijgt een sensationele gebeur tenis voorgeschoteld ter gelegenheid van de opening van de sportweek Velsen op 11 juni. Op het sportpark „Schoonenberg" zal namelijk na het openingswoord van voorzitter Demmers en na het loslaten van duiven een levende damwedstrijd worden gespeeld. De kampioen van Nederland 1959, B. Dukel uit IJmuiden, en de kampioen 1960, W. de Jong uit Haarlem, zullen dan een dampartij. spel enT. waar bij. de zetten door levende stukken op de grasmat zullen wor den uitgebeeld. Het is voor de deelnemers niet te hopen, dat er veel dammen zullen worden gehaald. Want een dammen-eindspel kon voor de „stukken" wel eens een zeer vermoeiende bezigheid worden. Om half vijf volgt die middag de finale van het voetbalkampioenschap van Velsen voor amateurs: StormvogelsVVB. VERDACHT VAN LOODDIEFSTAL Een 26-jarige opperman uit Haarlem is door de Velsense politie ingesloten, omdat de man wordt verdacht ongeveer vijftig kilo nieuw lood te hebben ontvreemd van bouwwerken in de omgeving van het sta tion Santpoort-Noord. Advertentie Op de avond van 4 januari werd in de woning van een Bredase advocaat een inbraak gepleegd. Door een slaapkamer aan de achterzijde van het huis op de eerste verdieping drong de dief binnen. De buit bedroeg 7.600.- en een hoeveel heid gouden en zilveren sieraden ter waarde van tenminste 12.000.-. De poli tie trof op de vensterbank een afdruk van een handpalm aan. In Amsterdam werd toen een dokwerker bijgenaamd „Zwarte Willy" gearresteerd als de man wiens handpalm overeen kwam met de afdruk op de vensterbank. Er bestaat geen twijfel over, dat het de afdruk van P's handpalm is, zo ver klaarden twee deskundigen voor de Recht bank te Breda, waarvoor „Zwarte Willy" terecht moest staan. Tegen hem werd drie jaar gevangenisstraf geëist. „Ik kan niet ontkennen, dat het mijn handpalm is geweest" zei „Zwarte Willy". Ik zal er ook wel geweest zijn, maar niet op 4 januari". Wanneer hij dan wel in Breda was geweest en of hij alleen was geweest dan wel samen met een ander, wilde hij in geen geval zeggen. Dat „Zwarte Willy" op 4 januari 's avonds thuis was, kwam zowel diens vrouw als een vriend verklaren. Onafhan kelijk van elkaar wisten ze de Officier van Justitie te vertellen, wat er die avond was gegeten en gedronken. De Offcier vermoedde dat zowel de vrouw als de vriend zich aan meineed schuldig maak te en liet procesverbaal opmaken om een gerechtelijk onderzoek te laten instellen. Op 16 juni zal de rechtbank uitspraak doen. Advertentie DAMES, UW KAPSEL wordt een succes door onze modernste preparaten. Allernieuwste coiffures. Dameskapsalon 7. H. HAGEDOORN REGGESTRAAT 86 - TEL. 4546 Midden in de Rivierenbuurt Bushalte Scheldestraat Dinsdag 7 juni is onze KAPSALON en WIN KEL de gehele dag GESLOTEN! nylons naar maat van 2,95 4,50 PLEIN 1945 - TEL. 7541 Totaal 2300 eindafrekeningen van scha de-uitkeringen zijn reeds verzonden, aan de gedupeerden van de watersnood in Tuindorp-Oostzaan te Amsterdam. De af doening van de overige 450 wacht op het verstrekken van inlichtingen door gedu peerden, het inzenden van reparatienota's of verklaringen van onherstelbaarheid. B. en W. zullen alle maatregelen nemen die kunnen bijdragen tot een zo snel mogelij ke opheffing van alle schadelijke gevolgen van de ramp. Op de tot 1 mei verzonden 1100 eindaf rekeningen waren 21 beroepschriften van bewoners bij het Nationale Rampenfonds binnengekomen, die aan de beroepscom missie zullen worden doorgegeven. Uit dit cijfer concluderen B. en W., dat met be trekking tot de schaderegeling niet mag worden gesproken van grote ontstemming en ongerustheid onder de bewoners van het Tuindorp. BRUSSEL (AFP) Het onderzoek en de ontwikkeling van kernreactors voor de aandrijving van schepen zijn op het ogen blik het studieobject, dat door Euratoom wordt gestimuleerd. Verscheidene projec ten, die door Duitsland, Frankrijk en Ita lië werden uitgewerkt zijn of zullen wor den voorgelegd aan Euratoom, die beslo ten heeft het onderzoek van de projecten te bespoedigen. Voor wat Duitsland betreft zijn de contracten vrijwel tot stand geko men. Op 24 juni zullen deskundigen van Euratoom en van Duitsland te Hamburg bijeenkomen met het oog op het sluiten van een overeenkomst tussen Euratoom en WestDuitsland voor de gemeenschappelijke bouw van een schip met kernaandrijving. Het gaat hier om een project, dat dooi de Westduitse minister van kernenergie, Balcke is ontworpen en naar aanleiding waarvan de bevoegde autoriteiten van West-Duitsland en Euratoom op 30 mei te Bad Godesberg hebben geconfereerd. Het project is reeds in ver gevorderde staat. De maquette van een reactor is reeds ver vaardigd en de theoretische studies zijn beëindigd. De vergadering te Hamburg heeft ten doel voorwaarden vast te stellen in ver band met de opstelling van een program ma voor gemeenschappelijk onderzoek, het vaststellen van de vorm, waarin de samenwerking tussen Euratoom en West Duitsland zal moeten worden gegoten en het ontwerpen van een proefkernreactor voor schepen. Frankrijk heeft reeds een project bij Euratoom ingediend met betrekking tot de bouw van een reactor van het type „A.G.R.", dat in de gemeenschap onbe kend is, maar in Groot-Brittannië reeds in aanbouw is. Ook Italië zal weldra een project van een kernreactor van een type met water druk bij Euratoom indienen. Het werkt hierbij samen met het Italiaanse comité voor kernonderzoek en de Fiat-fabrieken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 9