Coentunnel heeft voorrang Amsterdam mag IJtunnel nog niet bouwen Voetbaltoto heeft in de Kamer meeste kans op een „niet" Loemoemba staat voor ernstige gezagscrisis Aneurin Bevan overleden HET WEER Geen meerderheid voor een onbep'erkte hoofdprijs Vlaggen uit in Zaanstreek Amerikaanse ballon met 21 man in zee gestort Eisenhower ziet geen naderende crisis Dodelijk verkeersongeluk in Haarlem Muiterij kostte geen levens maar wel het vertrouwen in het leger We merkten, dat je als liftster bijna niemand kunt vertrouwen... Hebt U dit artikel gemist? Jammer! Wisselvallig Aan het strand In de krant van heden: Het woord is aan DONDERDAG 7 JULI I960 45e JAARGANG NUMMER 205 Kantoor: Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. |j ff eb$ esp 'HHjilT' m Ef?a .fff^TliEr jih- JL Verschijnt dagelijks beh. zon- en feestdagen. Geopend van 9-12.30 en 2-5 uur. Zat 9-1 uur. II Ssf! li li H Élll iL Hill 1 li i!r^ m li Ilfl fl Abonnement p. week 59 c., p. kwartaal 7,65, Telef. adm. 5437, chef bezorging tot 7 u. 7519. gjtg Jgg, Jfj, >1^^ Jn a JL sis franco per post 8,15. Losse nummers 12 ct. Telef. redactie 5389, na kantooruren 5080. Giro-rekening ITmuider Courant no. 129288. Haarlem: hoofdrad. e„ alle afd. Telef. 15295. DAGBLAD VOOR VELSE N - IJ MIHOEN, SANTPOORT, DRIEHUI S. BEVERW IJ K EN OMGEVING ÏÏ^JSiiL op aanvraag verkrijgbaar BARTELJORISSTR. -..HAARLEM' TEL 13439 aElpSESTRAAT (BIT KONINGSPieiN) AMSTERDAM TEL. 223596 (Van onze Amsterdamse redacteur) Amsterdam mag de IJtunnel niet bouwen! Gistermiddag werd op het Amster damse stadhuis een brief-bezorgd van de minister van Verkeer en Waterstaat, die volkomen in tegenstelling was met de geruchten, die de voorafgaande 24 uur de hoop op een goede afloop van het overleg hadden aangewakkerd Dat de minister voorrang wil geven aan cle bouw van de Coentunnel was reeds bekend. Dat echter te elfder ure is beslist, dat Amsterdam geen vergunning krijgt de IJtunnel uil- eigen middelen te bouwen, werd op het stadhuis gevoeld als een klap in het gezicht. Groot was de verslagenheid gistermiddag in Amsterdam, zo groot dat de vergadering van de gemeenteraad een uur te laat begon. Zelfs bracht dit college het niet meer op een luid protest te laten horen. Men volstond met een telegram aan de Eerste Kamer waarin de diepe teleurstelling over de regerings beslissing werd uitgesproken. Uit de briefwisseling van de afgelopen maanden tussen Amsterdam en Den Haag, die nu openbaar is gemaakt, blijkt dat Amsterdam bijzonder zwak stond. Burge meester Van Hall moet tijdens zijn laat ste gesprek met de minister, begin vorige maand, de bui ongetwijfeld hebben zien aankomen. Sindsdien heeft het gemeente bestuur echter met de handen in de schoot gezeten. Gistermiddag, toen de klap viel, moest de gemeenteraad het doen zonder de troostende woorden van mr. Van Hall. De burgemeester was namelijk vertrokken voor een maand vakantie in Zwitserland en Italië. Niemand wist waar hij was te bereiken. In de brief van de minister staat onder meer: „Na afweging van alle aspecten is de ministerraad tot de conclusie geko men, dat het nationale economische be lang eist dat aan de bouw van de Coen tunnel voorrang wordt gegeven boven de bouw van de IJtunnel. De ministerraad is zich ervan bewust dat naar uw oordeel aan de IJtunnel een groter nut moet wor den toegekend dan aan dt? Coentunnel, doch hij kan, het oeververkeer in zijn ge heel-beschouwende, dat standpunt niet de len. Zelfs al zou men een IJtunnel in eer ste instantie een iets hogere directe of indirecte rentabiliteitswaarde willen, toe kennen, dan zou nog de omstandigheid blij ven bestaan dat de ogenblikkelijke inves tering in deze tunnel belangrijk hoger zou zijn dan die in de Coentunnel. Deze om standigheid speelt bij de regering een Advertentie Verwachting tot morgenavond: Wisselend bewolkt niet enkele buien. Matige, aan de kust nu en dan krachtige wind tussen zuidwest en zuid. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Volledige weerrapporten op pagina twee. Een randdepressie bij Zuid-Ier- land trekt naar het oosten en brengt morgen buien met perio den van slecht strandweer. Tij delijk weer harde zuidwestelij ke wind. Overdag ongeveer 17 gr. G. Zeewater 16 gr. C. Voor uitzichten: nog sterk onbesten dig en koel. Morgenmiddag vrij hoog water aan het strand. grote rol. aangezien de overheid rekening moet houden met de noodzaak enerzijds aan de vele behoeften van het zich snel ontwikkelende bedrijfsleven te voldoen en anderzijds de nationale overheidsinveste ringen binnen de gestelde grenzen te hou den. De regering handhaaft haar standpunt dat er gezien de huidige financicel-econo- mische situatie en gelet op de mogelijk heden op de arbeidsmarkt voor gelijktij dige bouw van een Coen- en IJtunnel geen plaats is, zodat thans van de bouw van de IJtunnel geen sprake zal kunnen zijn. Aangezien de regering dit heeft' aan vaard. ligt het in haar voornemen op de begroting voor het jaar 1961 middelen aan te vragen om met de uitvoering van de Coentunnel een begin te kunnen maken. Volledigheidshalve, zo zegt minister Kort hals tenslotte in zijn brief, moge ik nog opmerken dat mij is gebleken, dat er tus sen de marine en de gemeente geen over eenstemming bestaat met betrekking tot de voorwaarde welke dc Koninklijke Ma rine stelt voor de medewerking bij de. bouw van de IJtunnel. Het hieromtrent in een brief van 20 mei 1960 gestelde lijkt op een misverstand te berusten." Aldus de brief die door minister Korthals is onder tekend. De laatste alinea van het ministeriële 'schrijven heeft op het Amsterdamse stad huis grote verbazing gewekt. Burgemees ter Van Hall heeft namelijk onlangs, o.a. tijdens het recente bezoek van de leden der Staten-generaal, verzekerd, dat er tus sen de gemeente Amsterdam en de marine overeenstemming is berei' i over de ge deeltelijke verplaatsing van het marihc- etablissement in het Oosterdok. Op voorstel van de waarnemend burge meester en de wethouders en na over leg met het seniorenconvent heeft de ge meenteraad gistermiddag een telegram naar de Eerste Kamer gezonden, waarin hij over deze beslissing zijn diepe teleur stelling uitspreekt. De raad dringt er bij de Eerste Kamer op aan, voor de belangen der gemeente Amsterdam in deze te plei ten, te meer aangezien Amsterdam zich bereid heeft verklaard de bouw van de IJtunnel in te passen in het totale investe ringsprogramma en bouwvolume der ge meente. NEW YORK. (AFP/Reuter) Een Amerikaans luchtschip voor kustbewaking en radarwaarnemingen, het grootste dat thans in de wereld in dienst is, is woensdag op 25 km. van de kust van New Jersey in de Atlantische Oceaan neergekomen. Er bevonden zich 21 bemanningsleden aan boord. Men weet nog niet het aantal slacht offers, maar zeven man werden door vis- In de Zaanstreek heerste gisteravond een geheel andere stemming: na het be kendmaken van de regeringsbeslissing gin gen bij vele Zaanse bedrijven de vlaggen in top. In de gisteravond gehouden vergadering van de Tweede Kamer gepresideerd door mevrouw Stoffcls-Van Haaftcn, heeft de heer Den Uyl (P.v.d.A.) verlof gevraagd mondelinge vragen te mogen stellen aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken over de brief van de regering van 6 juli aan het ge meentebestuur van Amsterdam over het verbod tot het bouwen van een IJtunnel. Over dit interpellatievcrzoek zal van daag worden beslist. (Zie ook pagina 2) V"g- Weerrapporten 1, 2 Uit het binnenland 2 Van Dag tot Dag3 Op de Praatstoel 3 De Kleine Wereld3 Buitenlands nieuws 3 Kennemer Kruimels5 Uit stad en omgeving 5, 7 Agenda van IJ mond en Haarlem 7 In de Vishal. en op zee7 Kunst 9 Feuilleton11 Horen en Zien 11 Beeldverhalen11 Economisch nieuws 13 Beurs 13 Scheepsberichten 13 Sport 15 Dit nummer bestaat uit zestien pagina's De beurs van Berlage in Amsterdam verzakt nog steeds en daarom neemt de afdeling Grondmechanica van de gemeentelijke dienst van Publieke Werken in de Beursstraat grondmon sters, die van een diepte van 20 meter naar boven worden gehaald. Onder zeer grote belangstelling op cle tribunes is gisteren in de Tweede Kamer het debat begonnen over de voetbaltoto. Vele fotografen waren in dc zaal aan O O liet werk en ook de televisie was actief. Ondanks een hagel van critiek van alle kanten zaten aan de regeringstafel, uiterlijk opgewekt en af en toe meelachend. de bewindslieden die direct bij de wettelijke regeling van de voetbaltoto zijn betrokken: minister Beerman (Justitie), minister Cals (O., K. en W.) en zijn staats secretaris Scholten. Ofschoon de toto een zaak van kabinetspolitiek is, liet minister-president De Quay zich niet zien. Lang niet alle leden van de K.V.P. en de V.V.D. zouden een hoofdprijs van 50.000 gulden kunnen aanvaarden. Een deel van de C.H.U. ziet in het wetsontwerp, met een hoofdprijs van 25.000 gulden, een ba sis voor overeenstemming als het wets ontwerp niet ingrijpend wordt gewijzigd. Definitief hebben de fractieleden van de C.H.U. hun standpunt nog niet bepaald. Naarmate de hoofdprijs hoger wordt, zal 't aantal dergenen die bereid zijn voor te stemmen minder worden. De gehele P.v. a. A. doet niet mee aan „loven en bieden" met de hoofdprijs. De communisten en de de P.S.P. vinden 50.000 gulden ook te laag. De A.R. en S.G.P. stemmen tegen. De meerderheid voor een compromis op 50.000 gulden tekende zich gisteren niet af. De neuzen werden voorlopig geteld en men kwam niet tot een meerderheid. De woordvoerder van de A.R., dr. Bruins Slot, zei dat hij een voetbaltoto liefst zou verbieden, maar een voorstel met. die strekking wilde hij niet indienen omdat die opvatting maar zeer ten dele door ons volk wordt gedeeld. Hij zei ook dat voor zijn fractie de zonde niet pas bij 25.000 gulden begint. Men vraagt zich af of bij tegenstemmen van de gehele A.R.- fractie hun lijstaanvoerder bij de verkie zingen, minister Zijlstra, dan eigenlijk nog wel in het kabinet zou kunnen blijven. Met de dreiging van een kabinetscrisis op de achtergrond kunnen A.R. en een deel van de C.H.U. een voetbal toto of al thans een onbeperkte of verhoging van de hoofdprijs tegenhouden. De minderheid wil de meerderheid dwingen, zei de liberaal mr. Berkhouwcr verwijtend, blij meende van de minderheid verdraagzaamheid te mogen verwachten omdat de minderheid niet wordt gedwongen tot actieve deelne ming aan iets dat zij niet kan aanvaar den. Daaraan voegde prof. Romme toe, dat de verdraagzaamheid van de meerder heid eist, de speclzin niet ruimer te kana liseren dan voor het doel nodig is. De gehele K.V.P.-fractie, verklaarde prof. Romme, wenst een onbeperkte hoofdprijs overeenkomstig de bestaande praktijk. Het is echter duidelijk dat dit voor het kabi net niet aanvaardbaar is. De toto is echter geen kabinetscrisis waard. Gesteld voor de keus van geen wettelijke regeling door verwerping van het regeringsvoorstel of beperking van de hoofdprijs, kiest de grote meerderheid van de K.V.P.-fractie het laatste. Maar met 25.0(30 'gulden zou het doel, het kanaliseren van de speelzin en het steunen van sport en liefdadigheid, niet worden bereikt. „Laat de regering in dit opzicht niet een te groot risico nemen om na enige jaren tot de overtuiging te moeten komen dat het maximum moet worden verhoogd. De definitieve bepaling van onze stem", zei prof. Romme, „zal niet uitsluitend, maar in sterke mate af hangen van de verhoging van de hoofdprijs die het kabinet aanvaardbaar zal achten". De debatten in de Tweede Kamer over de voetbaltoto werden ook door de heren L. Brunt en A. Schroder, respec tievelijk secretaris en voorzitter van de Kon. Ned. Voetbalbond, met grote be langstelling gevolgd. sersvaartuigen opgepikt en een aantal door het vliegdekschip „Essex". Er is één do de geborgen. Drie man kregen verwondin gen. Het luchtschip - 140 meter lang, 40 meter hoog en met een doorsnede van 28 meter - dreef nog en is door het vliegdekschip naar de kust gesleept. (Zie ook pagina 2). Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks Redactiechef te IJmuiden: J. Kosak Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem Directie: P. W. Peereboom en Mr. H. C. van der Mije S i r i u s Wie te slecht denkt over anderen, denkt te goed over zichzelf. WASHINGTON (Reuter) Op zijn we kelijkse persconferentie heeft president Eisenhower verklaard, dat er geen reden is te vrezen, dat de V.S. misschien kort voor een „economische inzinking" staan. Hij zei, dat in het tweede kwartaal van dit jaar het bruto nationale produkt het recordniveau van 503 miljard dollar heeft bereikt, dat de werkgelegenheid is toege nomen en dat het persoonlijke inkomen stijgende is. Het enige, dat de verwachting van een recessie zou kunnen steunen, is, dat de staalproduktie verminderd is tot op ongeveer vijftig pet. van de theoretische capaciteit. Maar, zo zei hij, de laatste tijd is deze capaciteit zo enorm toegenomen, dat de produktie van thans in overeen komst is met vijfenzeventig pet. van de ca paciteit van enkele jaren geleden. Woensdagmiddag om kwart voor vier is op de Delftlaan te Haarlem nabij de Stuy- vcsantstraat een verkeersongeluk met do delijke afloop gebeurd. De eenenzeventig- jarige mevrouw A. Swan-Kok uit Philadel phia, die sinds enige weken bij haar zus ter in Haarlem verbleef, was, komende van de Stuyvesantbrug, de westelijke rij baan van dc Delftlaan overgestoken en wachtte even op de midden in de weg ge legen vluchtheuvel. Toen zij van de vlucht heuvel was gestapt naderde uit de rich ting van de Kleverlaan een auto, die haar aanreed. Mevrouw Swan werd ernstig ge wond naar het ziekenhuis Sint Joannes de Deo overgebracht, waar zij is overleden. (Van onze correspondent in Londen) De 62-jarige Labourleider Aneurin Be- van, de grootste figuur onder de socialis tische veteranen en de laatste der werke lijk grote parlementsleden, waaraan Groot-Brittannië in het verleden zo rijk is geweest, heeft de tweede crisis sedert de zware operatie, welke hij eind december onderging, niet doorstaan. Gistermiddag kwam het einde in zijn boerderij in Buc kinghamshire, waar hij werd verpleegd. Bevan was ongetwijfeld de kleurrijkste figuur in het Britse politieke leven wiens persoonlijkheid kon worden vergeleken met die van Sir Winston Churchill (wiens grote tegenspeler hij vele jaren is geweest, niet het minst gedurende de oorlog toen hij Churchiljs beleid vaak meedogenloos hekelde. Bevan was met zijn principieel geluid voor alles het geweten van de Labourpar- tij, maar hij was nooit star-dogmatisch. Alleen verloor hij nimmer het grote doel dat de beweging zich gesteld had uit het oog. Bevan kon in de politieke strijd vlijmscherp zijn, maar hij was allêrminst een doordrijver en kon grote edelmoedig heid tonen. Bevan zag de laatste jaren evenals Churchill, dat er inderdaad con crete hoop was op een werkelijke interna tionale ontspanning. Hij kon zijn tegen standers, ook onder zijn partijgenoten, met woorden geselen, maar hij had altijd iets te zeggen wat de moeite waard was. Hij beschouwde het als zijn grote functie zijn toehoorders aan het denken te zetten. Zelfgenoegzaamheid was zijn grootste vijand. In de loop der jaren werd Bevan een waarlijk nationale figuur. In zijn re devoeringen groef hij meestal dieper dan anderen en er was altijd wel een of ander menselijk of maatschappelijk aspect dat hij op unieke wijze belichtte. Vaak fun geerde hij niet alleen als het geweten van zijn partij maar op ogenblikken van crisis van het gehele Britse volk. De Britse dagbladen betreuren eensge zind het heengaan van.Bevan. (Zie levensbeschrijving op pag 3) (Van onze correspondent in Brussel) De Belgische ministerraad heeft woensdag beraadslaagd over de ern stige toestand in Kongo. De revolte van de force publique of gewapende macht, die onder leiding slaat van de premier Loemoemba, bleef weliswaar beperkt tot een niet-gewapende ma nifestatie van sociale ontevredenheid onder de inheemse soldaten in Leo- poldstad, maar nam in Thijsstad op 150 kilometer van de hoofdstad de vorm aan van een werkelijke militaire putsch. De toestand is dus zorgwekkend of schoon de berichten van gisteravond op een vermindering van de spanning wezen. De speciale Belgische com mando-troepen van de bases van Neder-Kongo zijn in alarmtoestand, maar tot nu toe niet tot acties over gegaan. In Leopoldstad patrouilleer den enkele Belgische commando's Hetgeen de Belgische regering natuur lijk het meest heeft getroffen is de eis van de inheemse onderofficieren om spoe dig te worden bevorderd terwijl de hoog ste inheemse onderofficieren op het ogen blik slechts de rang hebben van adjudant. In Brussel studeren op het ogenblik aan de koninklijke militaire school 21 Kongo lese kandidaat-officieren, maar zij zullen pas over drie of vier jaar de rang heb ben van onder-luitenant. De revolte keer de zich zowel tegen de Kongolese politici, die thans minister of parlementslid zijn en die tijdens de verkiezingsperiode aller lei beloften in verband met salarisverho gingen hebben gedaan, als tegen sommige Belgische officieren. De Kongolese troepen in Leopoldstad en Thijsstad zijn hoofdza kelijk samengesteld uit inheemsen uit de evenaarsprovincie en behoren tot de Ban- gala- of Mungostammen, die traditionele vijanden zijn van de inheemsen van de Bakongostam van Nederkongo, waarvan de leider Joseph Kasavoeboe is. het hui dige staatshoofd. Daar de leider van de Bangala's Jean Bolikango niet in de re gering is opgenomen en als kandidaat staatshoofd tegen Kasavoeboe in het par lement de nederlaag leed is de woede van de Bangala's nog groter geworden. Dit zijn de voornaamste gebeurtenissen. In feite is de grote ontevreden van de Ban gala's die in Cocquilhatstad, de hoofd stad van de evenaarsprovincie, .op roer veroorzaakten overgeslagen paar de in Leopoldstad en Thijsstad gelegen Ban gala's van de gewapende macht. De Bel gische generaal Janssens, die volgens som mige Belgische officieren dadelijk te krach tig partij had gekozen voor premier Loe moemba heeft ontslag genomen en zal over enkele dagen waarschijnlijk in Brus sel arriveren en in Leopoldstad worden vervangen door een Belgische kolonel. Het dient te wordéft gezegd, aldus hoorden wij in Belgische regeringskringen, dat de Kon golese regering de revolte van de gewa pende macht, die in Leopoldstad niet ge vaarlijk was, maar het in nederkongo wel zou kunnen worden, met alle middelen tracht te onderdrukken. Kasavoeboe en Loemoemba waren woensdag in Thijsstad. De soldaten waren daar nog sterker onte vreden omdat de arbeiders, die in Leopol- stad staakten een loonsverhoging kregen, terwijl zij voor hun zware dienst niets dan beloften hebben gekregen. STANLEYSTAD (Belga) Donderdag, ochtend zijn de gedetineerden van de cen trale gevangenis te Sta'nleystad in opstand gekomen. Z\) beukten de deuren van de gevangenis in en verspreidden zich in de stad. Een grote groep begaf zich naar het gebouw van de provinciale regering waar zij betoogde onder het roepen van „onaf hankelijkheid". De toestand in Thijsstad is kritiek ge worden en het plaatselijk bestuur heeft de overheid in Leopoldstad om hulp ge vraagd bij de evacuatie van alle blanke vrouwen en kinderen. Advertentie SUÈDE DAMES - HERENJASJES

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 1