„W. F. Visserhuis" wordt groter en zal 93 bejaarden onderdak bieden rrrïi itït LINCO L0ENDERSL00T In de vishal en op zee LEDEREN KLEDING Velsen ontvangt f 1000.- van opbrengst Kinderpostzegelactie Havenberichten CHR. WISMAN Geen fluor in Velsens drinkwater Het fusieplan in de IJmond PATENT super convector ƒ425.- Vismeelconferentie alleen maar gezellig Behandeling begroting van Velsen begint op 12 december Een jaar celstraf voor secretaris van Bergen 9 GEMEENTERAAD VELSEN OVER BEJAARDENTEHUIZEN wBÊËÊSm Lezingen over historie van Velsen Gemeente koopt panden in Oud-IJmuiden Burgerlijke Stand van Beverwijk Al veel honden voor komende hondenshow Posities sleepboten bureau Wijsmuller DONDERDAG 6 OKTOBER 1960 Mevrouw Hoek (P.S.P.) vond, dat het (uiteindelijk zonder stemming door de raad aangenomen voorstel van B. en W.) niet ver genoeg ging. Het was, volgens haar, volslagen onvoldoende om in de totale be hoefte die nu reeds bestaat te voorzien. Er is nu al een wachtlijst van 181 per sonen. Er is, zo meende zij, maar één goe de oplossing voor de huisvesting voor de bejaarden: de bouw van een tweede be jaardencentrum in deze gemeente. Volgens het ontwerp zal het hoofdge bouw aan de wetselijke voorkant en aan de oostelijke zijkant worden uitgebouwd en komt er een paviljoen in het midden van de tuin. Hiertegen wierp mevrouw Hoek bezwaren op: zij zag het W. F. Vis serhuis als een architectonisch gaaf ge heel en wat dit aspect betreft als een ver ademing in de „rivierenbuurt". Het ge bouw heeft nu ruimte om zich heen, maar die zou door de uitvoering van het plan voor een groot deel verdwijnen. Deze ruim te leek haar juist bij een bejaardentehuis zo nodig van wege de rust die erdoor wordt geschapen. Resumerend, was zij van oordeel, dat het plan schade zou doen aan het met zo veel moeite en zorg tot stand gekomen. W. F. Visserhuis, zonder dat er een wezenlijke bijdrage in de huis vesting van de bejaarden geleverd wordt. Als de uitbreiding er toch zou komen, dan was zij voor grotere kamers met toilet, maar bepaald tegen verschillende tarie ven. Omdat bij een gemeentelijk bejaar dentehuis het sociale doel behoort voorop te staan. Privé tehuizen met differentiatie in prijzen zijn er te over, de gemeente moet die weg niet gaan bewandelen. Zou de bewoning van de duplex-wonin- gen aan de Rijnstraat in de toekomst zo te regelen zijn, dat daarin geleidelijk aan meer bejaarden komen? Voor deze zelf standig wonende bejaarden zou het in de onmiddellijke nabijheid staande W. F. Vis sershuis een belanrijke functie kunnen gaan vervullen, meende mevrouw Hoek. Mevrouw Hoek (P.S.P.) Ook de heer J. G. Kolkman (sprekende voor A.R. en C.H.U.) was van oordeel, dat het plan niet ver genoeg ging. De raad was een nota in het vooruitzicht gesteld. Spreker zei deze nota met belangstelling tegemoet te zien. Hij adviseerde elders, ook in het buitenland eens te gaan kijken wat er op het gebied van bejaardentehui zen valt op te steken. Was het niet beter, het voorstel voorlopig aan te houden? Het zou onverantwoord zijn het voorstel af te wijzen, meende de heer Kolkman. Hij zou zijn steun aan het voorstel geven. In de nota zou spreker behandeld willen zien: het verzorgingshuis, het pensiontehuis, het pensiontehuis en de exploitatievor men, waarbij hij zich op het standpunt stelde, dat de exploitatievorm niet per se een „gemeentelijke" behoeft te zijn. Geen andere mogelijkheid De wethouder van sociale zaken, de heer C.P.J. Maas ging nog eens in het kort de historie van het Visserhuis na en wees er op, dat bij de opzet en totstandkoming van het tehuis niet was gerekend op uit bouw en vergroting. Was dit wel het geval geweest, dat zou er niet zoveel soesa achteraf zijn geweest. Er zal vooralsnog geen fluor aan het drinkwater in de gemeente Velsen worden toegevoegd. Dit heeft wethouder A. de Jong gisteravond in de raad medegedeeld, in antwoord op een vraag van mevrouw J. DiemerJeltema. Mevr. J. Diemer-Jeltema Soms is toevoeging van chloor aan wa ter, ter verbetering van de kwaliteit, no dig. Toevoeging van fluor zou goed zijn tegen tandbederf; hierbij zou echter min of meer sprake kunnen zijn van dwang uitoefenen op de consument, die immers andere middelen, bij voorbeeld tandpasta zou kunnen prefereren. De directie van de waterleiding heeft een en ander wel in studie, maar grote voorzichtigheid is hier bij geboden. Het bejaardentehuis „W. F. Visserhuis" zal worden uitgebreid, de opnamecapaciteit zal worden vergroot van 59 tot 93 personen. Hiertoe heeft de gemeenteraad van Velsen, die gisteravond onder voorzitterschap van loco-burgemeester H. de Boer in openbare vergadering byeen kwam, besloten. Hij gaf toe, dat wat nu zal worden bereikt, niet genoeg is, maar een andere moge lijkheid zag hij niet. Wanneer van parti culiere zijde niet meer wordt gedaan dan tot dusver is geschied, dan achtte hij het niet onmogelijk, dat de gemeente de bouw van een tweede bejaardentehuis in over weging zou nemen. De wethouder ontraad de aanhouding van het voorstel. De huidi ge onbevredigende situatie heeft al te lang geduurd, zei hij; vooralsnog kan de gemeente niet verder gaan. Op een vraag van de heer J. van Os van de Abeelen antwoordde de wethouder, dat van particuliere zijde twee aanvragen van bejaardentehuizen waren binnengeko men, namelijk van „Humanitas" voor een flatgebouw en van de christelijke bouw vereniging „Eigen Haard". De wethouder van sociale zaken, de heer R. Verbeek herinnerde er aan, dat de ge dachte om de door mevrouw Hoek bedoel de duplexwoningen te doen bewonen door bejaarden, al eerder bij het college heeft gespeeld. Hij wist nog niet, of het moge lijk zou zijn. Het zal nog eens moeten worden bestudeerd. Ook hij ontraadde het voorstel aan te houden, omdat zo iets voor de gemeente een groot financieel nadeel zou kunnen betekenen. De voorzitter deelde mede, dat de toege zegde nota zeer uitvoerig zou zijn, waarbij onder meer de economische, sociale en medische facetten op deskundige wijze worden behandeld. Mevrouw Hoek vond het wonderlijk dat thans een besluit moet worden genomen, terwijl de nota er nog niet is. Er zijn al meer fouten gemaakt, door al te haastig bouwenAls de heer Maas zegt, dat de noodtoestand al lang genoeg heeft ge duurd, waarom is dan zo lang gewacht met de nota? wilde zij weten. De heer H. J. Lips (A.R.) kon de ver wondering van mevrouw Hoek best begrij pen; men is al een paar jaar bezig ge weest met de uitbreidingsplannen; men De heer J. van Os van de Abeelen (P. v. d. A.) heeft tijdens de gisteravond gehou den openbare vergadering van de Velsen- se gemeenteraad gevraagd, of loco-burge meester H. de Boer iets naders kon mede delen met betrekking tot het plan om de gemeenten Beverwijk en Heemskerk sa men te voegen, zulks naar aanleiding van de mededeling door de minister van Bin nenlandse Zaken, dat hij „zijn voorlopig standpunt" had bepaald. De voorzitter zei, dat hem niets naders bekend was en dat de normale gang van zaken in deze aangelegenheid maar zal worden afgewacht. Bij de te volgen proce dure (zie IJ.C. van 29 september j.l.) zul len de betrokken burgers en organen hun bezwaren tegen de grenswijzigingen naar voren kunnen brengen. Hij stelde de raad een nota met betrekking tot een en ander in het vooruitzicht. In de komende winter zullen voor de raadsleden in Velsen (en zo mogelijk voor genodigden) lezingen worden gehouden over oude vondsten in en de historische ontwikkeling van deze gemeente, aldus be loofde gisteravond loco-burgemeester H. de Boer naar aanleiding van vragen welke waren gesteld door de heer A. J. Schot man (V.V.D.). De voorzitter stelde de heer J. van Os v. d. Abeelen (P. v. d. A.), die zich enigs zins ongerust had gemaakt over mogelijk verloren gaan van oudheidkundige vond sten bij graaf- en bouwwerken, gerust: wat mogelijk is zal worden gedaan, ook in samenwerking met de betrokken rijks dienst. De gemeenteraad van Velsen heeft gis teravond besloten tot de aankoop van een aantal panden in Oud-IJmuiden, namelijk in de Neptunusstraat nrs 38, 40, 42 en 44 en Conradstraat 6, 8, 10 en 12. De percelen zijn gelegen in het zogenaamde weder- opbouwplan C, in het gedeelte dat bestemd is voor woningbouw en industriële doel einden In verband met de schaarste van ver vangende woonruimte kunnen de woningen na aankoop niet onmiddellijk worden ge sloopt; zij zullen zodanig worden hersteld, dat ze voor ten minste vijf jaren weer be hoorlijk bewoonbaar zijn. De heer J. Visser (A.R.) vroeg of het niet voordeliger zou zijn te zijner tijd tot onteigening over te gaan, maar wethouder Verbeek wist de raad te overtuigen dat het beter was reeds thans tot aankoop over te gaan. Het bejaardentehuis „W. F. Visserhuis" heeft dan toch ook alle tijd gehad? Hij zei aanvankelijk ook voor aanhouding van dit agendapunt te zijn geweest. Dr. A. J. van Leusen (P.v.d.A.) wees er op, dat alle kort na de oorlog ontwor pen bejaardentehuizen niet voldoen aan de tegenwoordig gestelde eisen. Velsen is op dit gebied bepaald niet achter bij andere gemeenten; het gemeentelijk beleid in de ze aangelegenheid is hier heel gunstig ver geleken bij menig andere gemeente. Spreker juichte het particulier inititatief voor het bouwen van bejaardentehuizen in Velsen toe. Het Visserhuis is, volgens spreker, een typisch pensiontehuis. In ieder pensiontehuis is ook een verplegingsafde- ling. In geval van ziekte kan men thuis blijven; bij ernstige ziekte natuurlijk niet. Verzorgingsflats zijn dure pensions, waar men ook verzorgd wordt. De heer J. Nuijens (K.V.P.) herhaalde een onlangs door hem gestelde vraag, of er in oud-IJmuiden een bejaardentehuis zou kunnen komen. Wethouder Verbeek antwoordde, dat in het saneringsplan geen ruimte beschikbaar is voor een bejaarden tehuis; hij was er overigens niet zo ze ker van dat er zo velen zouden zijn die er juist daar een zouden willen. De voorzitter wees er op, dat de nota van belang zou zijn van nog te bouwen objecten. Het is geen stuk dat in een vloek en een zucht kan worden samengesteld en het is maar gelukkig, dat men er niet twee jaar geleden mee is begonnen, want er verandert veel heel snel. Het voorstel werd ten slotte zonder stemming aangenomen. Advertentie Wilt u zuinig stoken? Gaat u dan een „LINCO" kopen De nieuwste PATENT-SUPER-KOLENCONVECTOR met een totale warmtespreiding. Ideaal voor grote vertrekken. Wij geven u vrijblijvend advies, verzorgen vakkundige plaatsing en smidswerk Meer dan 50 jaar ervaring. Betaling is prettig te regelen. Lange NIeuwstraat 433 - 435 - IJmuiden De vismeelconferentie in Parijs heeft niets opgeleverd. De gedelegeerden hebben het onderling contact op gezellige wijze verstevigd, maar tot enig tastbaar resul taat is men niet gekomen. Peru blijft op permachtig, omdat men er niet in kan sla gen een schijn van een tegen-offensief te organiseren. „Bij 700.000 ton willen we wel eens pra ten over mogelijke beperkingen" heeft dit Zuidamerikaanse land, dat de vismeelprij- zen tot en met dumpt, gezegd. Maar men is nu pas op een afzet van 450.000 ton, zo dat dat nog wel even zal duren. Volgend jaar zal de situatie in de vis- meelindustrie dan ook nog ongunstiger zijn dan nu al het geval is, een staking zo als men in Denemarken heeft geprobeerd om te protesteren tegen de lage lonen heeft dan ook geen zin. De vismeelindustrie kan niet anders. Voor de vissers is de situatie overigens het ergste, want zij krijgen niets meer voor hun produkt. Daar komt nog bij, dat de voorspellingen van drie jaar geleden, dat de zandspiering vrijwel onuitputtelijk was, niet bepaald zijn bewaarheid. Want Noor wegen, dat vorig jaar nog 200.000 ton vis meel produceerde, kon zijn behoefte dit jaar niet eens dekken en voor Denemarken geldt hetzelfde. De situatie in de industrievisserij is dan ook zeer benauwend. En men staat zo machteloos tegenover Peru, dat men in Parijs maar niet eens een poging tot ver weer heeft gedaan. Advertentie DE GROOTSTE SPECIAALZAAK VELDHUIS VAN KENNEMERLAND BREESTRAAT 12 BEVERWIJK Ook financiering is mogelijk TELEFOON 5629 UIT HANDEN VAN DE HEER M. VROMEN, voorzitter van het comité van de Kinderpostzegelactie, heeft de penningmeester van het Wit-Gele Kruis, af deling Velsen, de heer J. A. Stals, woensdag in Zaandam een bedrag van duizend gulden ontvangen. Dit was Velsens aandeel in de opbrengst van de Kinderpost zegelactie 1959. Het geld zal worden gebruikt voor voorzieningen aan het wijk- gebouw van het Wit-Gele Kruis aan de Willembeeksweg in IJmuiden. Tevens denkt men aan consultatiebureaus in Santpoort, Velsen-Noord en IJmuiden- Duinwijk. De heer Vromen gaf voor vertegenwoor digers van kruisverenigingen uit vele Noordhollandse plaatsen een uiteenzetting over het doel van de kinderpostzegelactie, die al ruim dertig jaar lang jaarlijks in Nederland woi'dt gehouden. Zwitserland was het eerste land dat tot deze vorm van geldinzameling overging. Het succes van de kinderpostzegelacties is voornamelijk te wijten aan de lagere schooljeugd van zowel neutrale als bijzon dere scholen. Elf oktober gaat weer een le ger van een half miljoen schoolkinderen op pad om huis aan huis kinderpostzegels aan de man te brengen. Plaatselijke comi- té's, voornamelijk uit vrouwen bestaande, trekken er op uit om bedrijven „te bewer ken". Vanaf half november zijn de zegels in de postkantoren verkrijgbaar. Pedagogie Het Centrale Comité in Den Haag acht vooral het pedagogische element van de verkoop van groot belang. De gezonde jeugd zet zich in voor de misdeelde jeugd, de ouderen ontvangen voor hun hulp geen enkele vorm van beloning of het moet de voldoening zijn van zijn plicht te hebben gedaan. De kinderpostzegelactie is geheel gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. Het is een particuliere actie, die ten goede komt aan het particulier initiatief, met name de kruisverenigingen. De opbrengst komt ten goede aan instel lingen, die zich bezighouden met de gees telijke en lichamelijke zorg voor het kind. Een zorg die de laatste tientallen jaren voornamelijk preventief is geworden. Van het geld worden nieuwe wijkgebouwen op getrokken, consultatiebureaus ingericht en cursussen samengesteld. „Want in deze jachtige tijd, met zijn geweldige industrië le ontwikkeling, komt het kind nog wel eens in de verdrukking. Met alle macht willen wij verhinderen dat het kind op welk gebied dan ook, zal mislukken", aldus de heer Vromen. Raadsvergaderingen Nadat de gemeenteraad van Velsen woensdagavond een uit 21 punten bestaan de agenda vlot had afgewerkt, waarbij al le voorstellen van B. en W. zonder stem ming iverden aangenomen, deelde de voorzitter, loco-burgemeester H. de Boer mee, dat de eerstvolgende gewone verga dering zal ivorden gehouden op 26 oktober. Het afdelingsonderzoek voor de begro ting 1961 zal plaats hebben op 8 en 9 no vember. De daarop volgende gewone raadsver gadering is 16 november. Op 7 december volgt dan weer een ge wone raadsvergadering. De begrotingsbehandeling begint in de middag van maandag 12 december en zal in de avond van die maandag worden voortgezet, waarna ook de volgende avon den, „maximaal tot vrijdagavond" zal worden vergaderd. GEBOREN: Sandry P. B., d. van J. F. L. Meerdink en G. van den Burg; Albertus A. J., z. van A. J. T. Burger en J. C. van der Valk; Paulus J., z. van H. J. van Eer den en T. M. Oudendijk; Siebren J., z. van B. van den Berg en J. J. Nuijen; Ida J. M„ d. van C. J. van der Putte en H. Nimis; Maria M., d. van H. van Leeuwen en B. van der Weijden; Anna M., d. van J. Pijp- stra en C. Faber; Marijtje, d. van A. Jon- gerling en A. C. M. van der Pal; Rudolf W., z. van W. B. Bakker en C. van Dam; Cor nells R., z. van C. N. Langeveld en R. Hed- dema; Simon, z. van J. D. Pesch en M. van Velthuijsen; Nicolaas, z. van A. S. Berlee en J. M. Wester; Peter A., z. van M. Otte en G. M. Jongbloed; Anna M., d. van N. J. Rijke en A. Steen. ONDERTROUWD: P. C. van der Kolk en M. A. J. J. Allard, G. H. Vermast en K. J. Kops, H. A. Kaijer en M. J. Timmer, A. W. J. Kooij en G. M. A. van Riesen. GETROUWD: J. van Kaam en P. C. M. Hoogeland, G. de Winter en C. du Pau, T. Snijders en C. C. M. Jansen, J. de Boer en A. G. Schellevis, B. Snip en J. Zwitser. OVERLEDEN: J. van Alphen, 57 j., geh. met W. D. Olijrhook. Woensdag kwamen in IJmuiden aan: Joseph Frering van Monrovia, erts lossen Buitenhaven Nebam; Stavos. Kotka: Jurjen de Vries, Swan sea; Jan Brons. Kotka; Almdijk, Antwerpen; Merweborg, Holmsund; Chiron, Rotterdam; Ve nus, Felixtowe, ledig Staalhaven; First Fisher, ledig Binnenhaven Nebam; Hunzestroom, Par; Admiralengracht, Kotka; Argosity, Londen; Thea- no, Dublin; Scheldestroom, Par. Donderdag kwamen in IJmuiden aan: Lucas Bols 2 van Karlsvik; Flevoland, Grangemouth; Leliegracht, Mantyluoto; Rote, Antwerpen; Swift, Londen. Woensdag vertrokken uit IJmuiden: Texel- stroom naar Huil; Delian Spirit, Noordzee, proef tocht N.D.S.M.; Alignity, Antwerpen; Antha, Ko penhagen; Kajsa Christensen, Emden ledig van Hoogovens; Wilpo, Delfzijl; Esso Emden, Ham burg; Johan van Oldenbarnevelt, Southampton; Jan Kreumer. Colchester, kunstmest van Nebam; Doni, Londen, walsmateriaal Nebam; Gre, Frede- riksvaerk, ruw ijzer Nebam; Muiderkei'k, Ham burg; Pergo, Colchester; Peregrine, Harlingen; Colette, Rotterdam; Mode. Rotterdam; Oresund, Rotterdam: Martha Ahrens, Hamburg; Lizard, Londen; Frans Böhmer, Hamburg; Philetas, Rot terdam; Strabo. Rotterdam; Flora, Hamburg; Olivia Winter, Riga, ledig Velsen; Stavos, Ham burg; Rugard, Emden; Agapenor, Avonmouth; Alcetas, Rotterdam. Donderdag vertrokken uit IJmuiden: Caltex Gorinchem, Cork: IJstroom, Cardiff; First Fisher. coils Binnenhaven Nebam. Wat met het geld van de kinderpostze gelactie gedaan kan worden bewijst wel de gift van honderdduizend gulden aan de Velsense kruisverenigingen voor de her bouw van ,,'t Vinkennest" voor debiele kinderen. Hoewel Nederland een van de gezondste landen ter wereld is zijn we er nooit, zei de heer Vromen. De laatste ja ren is voor de stichting van consultatie bureaus voor zuigelingen en kleuters al leen al een bedrag van twee tot vier ton per jaar besteed. Vorig jaar bracht de kin derpostzegelactie f 2.350.000,- op. Van een zakje postzegels dat men voor 1,50 koopt, komt 66 cent ten goede aan de actie, de rest is voor de PTT. Zaterdag is het dan zover, dat tientallen honden uit de IJmond zullen paraderen voor een oplettende jury in de garage van Van Oosten aan de Vechtstraat te IJmui den. Dierenbescherming heeft deze jaar lijkse hondenshow georganiseerd ter ge legenheid van Dierendag 1960, die nu al weer een paar dagen achter ons ligt. Er zijn al veel kinderen (tot en met zestien jaar), die zich hebben laten inschrijven Dit kunnen andere kinderen nog doen tot morgenmiddag vijf uur bij de bekende adressen. In IJmuiden kan men zich opgeven bij café Kraak, Marktplein, in Velsen-Noord bij de firma Kijkgrijp aan de Wijkerstraat- weg en in Beverwijk bij mevrouw Van Wageningen, Bcogaardtlaan 10. De deel nemers en hun honden verzamelen zater dagmiddag om half twee op het Marktplein om vandaar naar de garage te gaan in optocht. Aan de garage kan men zich be slist niet meer voor deelname opgeven. De show begint precies om twee uur. De „Noord-Holland" van bureau Wijs muller te IJmuiden is op 3 oktober gear riveerd op een positie, 900 mijl ten noord oosten van Honolulu, onderweg met een vliegdekschip naar Japan. De „Zeeland" was op 4 oktober 500 mijl ten noorden van de Azoren, onderweg met een middensectie naar Montreal, Canada. De „Utrechts" was op 1 oktober 1200 mijl ten zuidoosten van San Francisco, onderweg met een vliegdekschip naar Ja pan. De „Cycloop" is op 3 oktober vertrokken van Wilmington-USA met een liberty- schip op sleeptouw naar Engeland. De „Titan" is op 4 oktober 150 mijl ten noorden van Bermuda gekomen. Het schip is onderweg met een liberty-schip van Wilmington-USA naar een Engelse haven. De „Friesland" is op 4 oktober uit Mil- fordhaven naar zee vertrokken. De „Simson" lag op 5 oktober op station te IJmuiden. De „Hector" is op 4 oktober aangeko men te Milfordhaven. De „Stentor" lag 5 oktober op station te IJmuiden. De „Nestor" was 4 oktober 15 mijl ten noorden van de Smalls. Het schip is onder weg met een baggermolen van Brombo- rough naar IJmuiden. BURGERLIJKE STAND CASTRICUM GEBOREN: Albertus Marcellinüs Jose- fus, zoon van A. Zijlstra en A. A. E. Bras ser. Sonja Francisca Anna, dochter van J. Th. Vonk en M. A. Kos. Gerardus Maria, zoon van G. van den Berg en U. M. Dek ker. Catharina Afra Maria, dochter van C. Stuifbergen en A. G. Winder. ONDERTROUWD: J. H. J. Groot en K. T. Brakenkoff. P. A. Gel jon en K. van der Zee. Advertentie r' VERJAARDAGS ATTRACTIE 9-jarig bestaan Heren- of Jongens overhemd (U mag uit onze ge hele collectie uit zoeken) tegen HALVE PRIJS bij aankoop van minstens 25.00 VERJAARDAGS-aanbieding MONTY-COAT, parkamodel voor jongens en meisjes, vanaf ƒ26.75 BREESTRAAT 17 BEVERWIJK Aanyoer van woensdag In totaal zijn woeps.dfg in IJmuiden aangevoerd 4880 kisten vis, waarvan 181 tong en tarbot, 1 heilbot, 2 tongschar en schartong, 240 schol, 10 schar, 20 bot, 1785 haring, 1670 makreel, 450 schelvis, 180 wij ting, 210 kabeljauw en gul, 6 haai, 1 ham, 1 wolf, 100 kool vis, 23 diversen. Prijzen van woensdag Per kilo: heilbot 4.10—3.30, grote tong 5.004.80, grootmiddel tong 4.00 3.50, kleinmiddel tong 3.70—3.30, kleine tong I 3.40—/ 2.90, kleine tong II 1.80—1.36, tarbot I 3.10—2.70. Per 50 kilo: tarbot IV 80, schartong 62, grote schol 60, grootmiddel schol 57, kleinmiddel schol 59—46, kleine schol I 6460, kleine schol II 57 20, schar 34—20, bot 27—/ 14, verse haring 31—16, makreel 25—15, kleinmiddel schelvis 6158. kleine schelvis II f 40—23, wijting 32—12, grote gul 62—50, middel gul 60—45, kleine gul 35—/ 22, kleine haai 30— 27, ham 180, kleine wolf 65, kleine koolvis zwart 5734, kleine koolvis wit 68, kleine rode poon II 1816. Per 125 kilo: grote kabeljauw 304— 126, grote koolvis zwart 128—100, grote koolvis wit 194190. Besommingen van woensdag IJM 18 25.700, IJM 10 23.700, KW 49 18.900, KW 74 1450, KW 71 856, KW 35 910, KW 119 f 930, KW 60 910, KW 92 710, IJM 210 7750, IJM 59 1400, SCH 171 20.798. Aanvoer van donderdag Een trawler, vijf loggers en 22 kotters zorgden donderdag in IJmuiden voor een aanvoer van 1850 kisten, waarvan 475 schelvis, 25 radio, 135 wijting, 195 gul en kabeljauw, 45 haring, 235 makreel, 200 schol, 270 varia, 120 stuks kabeljauw, 10.000 kilo tong. IJM 209 (28 sept.): 95 kisten, waarvan 10 schol, 15 wijting, 35 schelvis, 15 gul en kabeljauw, 5 haring, 15 makreel, 50 stuks kabeljauw. HD 79 Drie Gebroeders (26 sept.): 335 kisten, waarvan 25 radio, 25 wijting, 50 schelvis, 25 haring, 200 makreel, 10 varia, 40 stuks kabeljauw. KW 80 Dirk Maria (26 sept.): 230 kisten, waarvan 65 wijting, 90 schelvis, 40 gul en kabeljauw, 15 haring, 20 makreel, 40 stuks kabeljauw. WR 25 Okko Bosker (26 sept.): 270 kisten, waarvan 160 schelvis, 80 gul en kabeljauw, 30 varia. WR 58 Sijtje (26 sept.): 210 kisten, waar van 10 wijting, 140 schelvis, 60 gul en kabeljauw. Prijzen van donderdag Export: grote regels kabeljauw 124 162, kleine regels kabeljauw 6286, kisten grote kabeljauw 174220, kis ten kleine kabeljauw 156, grote en groot middel schelvis 8486, grootmiddel tong 3.804, kleinmiddel tong 3.70 4, tong 1 3.50—3.70, slips 1.50— 1.80, middelschol, zetschol en schol 1 60—67. Binnenland: grote gul 5057, middel gul 4246, torren 2731, zwarte koolvis 124, kleinmiddel schelvis 60— 67, pennen 60—66, grote braad 36— 39, kleine braad 2227, wijting 18 28, grote tong 4.805, schol 2 45 52, schol 3 27—38, haring 33—38, bonken 28, makreel 24—/ 26, paapjes 17—20. Besommingen van donderdag KW 80 6780. HD 79 10.700, KW 128 870, KW 84 1810, KW 35 430, KW 94 1500, KW 112 f 1050, IJM 209 2780, IJM 7 6400, WR 25 8290, WR 58 8500. Haringvangsten KW -5—50, 25—6, 73—100, 20—6, 40—6, 41—70, 78—1, 15—50, '43—25, 85--40. Thuisstomend: KW 16—220, KW 138—11, 110—40, 45—50, 48—3, 67—120, 141—6, 37—10, 95—5, 130—30, 151—2, 163—75. Geen vangst: KW 2, 9, 147, 170, 44, 70. Gemiddeld: Scheveningen 11, Katwijk 37. De spanvissers zijn naar de Silverpit vertrokken voor de haringvangst. Op zee Het was overal goed weer. Op 55 graden noorderbreedte was de visserij wel aardig namelijk 100 tot 200 manden kleine haring per dag. De Condor deed een trek van 70 manden haring. De trawlers op 5060 graden vingen goed, maar ongelijk, namelijk 129 tot 300 manden haring, makreel, schelvis en kool vis per etmaal. De Delft ving in twee trekken 160 man den makreel en haring, de Nelly in één trek 80 manden makreel, de Petronella in één trek 80 manden makreel. De loggers en kotters op de kust vingen 80 tot 150 kilo tong en 10 tot 20 manden schol per etmaal. De loggers en kotters op het Zandt vin gen 40 tot. 60 manden schelvis, wijting en schol per etmaal. Scheveningen De aanvoer in Scheveningen was 10 schelvis, 50 wijting, 200 haring, 70 schol, 400 sprot, 1500 kilo tong, 2100 maatjes. Voor vrijdag Morgen komt de SCH 261 Onderneming 1 aan de markt met 700 kisten. De vangst van de IJM 33 is onbekend. Westkust Op het ogenblik wordt zeer veel haring gevangen bij de Ierse westkust. Honderd vijftig kantjes in een kwartier is geen zeldzaamheid. De Scheveningse loggers en trawlers zijn nu alle daar in actie. De haringprijzen tonen overigens wel aan, dat ook de kwaliteit goed is. Ook de VL 84 Jan Senior heeft nu koers gezet naar dit haringdorado. Advertentie Voor schrijf-, tel-, reken- en boekhoudmachines, winkel kassa's, zowel hand- als elec- trischkantoormeubelen in staal en hout MARKTPLEIN 22 - TEL. 4619 Alle bekende merken, onderhoud, reparatie en rebuilt. EIGEN TECHNISCHE DIENST De gemeentesecretaris van Bergen (Lim burg) is door het gerechtshof van 's-Her- togenbosch veroordeeld tot een jaar ge vangenisstraf en vijf jaar ontzetting uit het recht het secretarisambt te bekleden, conform het vonnis van de Roermond- se rechtbank. De secretaris stond terecht wegens onrechtmatige handelingen in zijn functie gepleegd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 33