De Schaduw speelt verstoppertje HENSEN De brug der zuchten Fa. B. ENGELENBERG M TROTS MA1sT 28.75 PANDA EN DE JACHT OP DE MILJOENENHOED DE REIS VAN KOEN EN LINNIE' J DONDERDAG 6 OKTOBER 1960 11 Reizen en kronkelen De radio geeft vrijdag T elevisieprogramma Rijk betaalt toch reis van militair naar zieke vader Drie nieuwe korte Nederlandse films Alan Paton bekroond och ió het zo COMPLOT VAN GRAF ROVERS V QFFICIèlE VERKOOP SIKKENS LAKKEN ROMAN VAN ALAIN PAGE Vertaling uit het Frans door Margot Bakker SPORT-TRUIEN WERK-TRWEN natuurlijk PAARLAARSTEEG 1 Amerikaans bloed voor Nederlandse Rode Kruis KLEUTER JASJES 54. „IK zal u graag bewijzen, dat mijn lwed een fortuin bevat, agent," zei Pal mer. „Gaat u maar mee." De politieman wierp een fronsende blik op Panda, Joris en de dikkerd en de vagebond, die onop vallend achter hen aanschuifelden. „Niet allemaal tegelijk!" zei hij. „Eerst moet deze heer zijn bewijs leveren, daarna ko men jullie aan de beurt.Toen bemerk te hij, waar Palmer hem heen bracht. „Wat?! Bevindt de hoed zich in een goo- cheltent?" vroeg hij argwanend. „Wou u soms met een goocheltoer bewijzen, dat er een fortuin in die hoed zit? Denk erom, waarde heer, de politie is niet gediend van truukjes.De miljonair antwoordde niet, maar zijn gedrag toonde duidelijk aan, dat hem aan goocheltoeren weinig gelegen was. Bonkend stormde hij het toneeltje op, waar de grote Balony juist zijn hoedennummer inleidde. „Dat is 'm! Dat is mijn hoed!" grauwde Palmer, op de goochelaar toespringend. Doch de vin gervlugge artiest wist de hoed met in gewikkelde bewegingen buiten zijn bereik te houden. „Als dat de eigenaar van de hoed is, is het ook de uitvinder van de geld-uit-hoed truuk!" zo flitste het door zijn brein. „Die komt wel erg ongelegen. Maar ik ben niet van plan hem mijn mooiste succesnummer te laten beder ven. En met dezelfde vingervlugheid verschikte hij snel iets in het binnenste van het hoofddeksel. De veelbereisde en welbespraakte dr. Van Egeraat zal ons in de komende we ken meevoeren langs de schoonheden van onze eigen steden en landschappen. Woens dagavond opende hij de reeks „Reizen door Nederland" met een bliksembezoek aan Zeeland. De Zeeuwse stromen en „zwevende" stadjes zijn volgens de ami cale reisgids een bezoek alleszins waard. Wij, medebehorend tot zijn „beste men sen", hebben ons met genoegen door hem laten leiden en vinden dat het toerisme in eigen land zich geen betere pleitbezorger kan wensen. Mieke Verstraete en Kees Brusse begaven zich hierna op „Kronkel wegen, in casu voerden zij afzonderlijk en samen schetsjes op naar teksten van Si mon (Kronkel) Carmiggelt. De laatste zorgde zelf voor een inleiding over zijn broodwinning als „stukkies"-schrijver van een landelijk dagblad. Kees Brusse beeld de een A. O. W.-mannetje uit dat filoso feerde over titels van bibliotheekboeken. Mieke Verstraete bracht een gekke juf frouw Aleid, vertellend over haar avon tuurtjes met Spaanse en Portugese man nen, op het scherm. Kostelijk was het echtpaar Brusse in het schetsje „Rose an jers", waarin een bepaald soort conversa tie, aangeduid als „langs-elkaar-heen-klet- sen", werd gevoerd. Met alle waardering voor het acteur schap van Kees Brusse en Mieke Ver straete menen wij dat de speciale beko ring die het werk van Kronkel zo typeert niet helemaal uit de verf kwam. Het meest geslaagd was naar onze smaak dan ook het verhaal „Twintig jaar", dat.Carmig gelt zelf vertelde. Het forum „Welbe schouwd" gaf ditkeer zijn oordeel over uiteenlopende onderwerpen als jeugdhu- welijken, cultuurpolitiek en het subsidie beleid van de overheid ten aanzien van de beeldende kunsten. Als dessert was er een Eurovisie repor tage uit het Londense Wembley stadion van de Horse of the year-show een span ned springconcurs waarbij Aad van Leeu wen het commentaar verzorgde. Beeldschermer HILVERSUM I. 402 m. 7.00—24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nieuws en S.O.S.-ber. 7.10 Gram. 7.30 Een woord voor de dag. 7.40 Gewijde muz. 8.00 Nieuws. 8.15 Radiokrant. 8.35 Gram. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Waterst. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Gram. 10.15 Morgendienst. 14.45 Zangrecital. 11.15 Progr. voor de oudere luisteraars. 12.00 Gram 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Lichte muziek. 12.53 Gram. en act. 13.00 Nieuws. 13.15 Promena- de-ork. en sol. 14.05 Schoolradio. 14.25 Omr.orkest en sol. 15.20 Gram. 15.30 Lichte muz. 16.00 Gram. 16.15 Gram. 16.3 Pianorecital. 17.00 Voordr. 17.20 Meisjeskoor en instr. ens. 17.40 Beursberichten. 17.45 Gram. 18.00 Fanfaremuz. 18.20 Licht progr. 13.50 Regeringsuitzend.: De volksontwikkeling in deze wereld, door mr. L. B. van Ommen, chef afd. volksontwikkeling van het min. van Onder wijs. Kunsten en Wetenschappen. 19.00 Nieuws. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Lichte muz. 20.15 Gevar. progr. 21.30 Samenzang. 22.00 Gram. 22.15 Gram. 22.30 Nieuws. 22.40 Intern, oriëntatie in kerk, zending en oecumene, lezing. 23.00 Kamerork. 23.45 Gram. 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.00 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gymn. 7.20 Gram. en event, act. 8.00 Nieuws. 8.18 Gram, en event, act. 9.00 Gymn. v. d. vrouw. 9.10 Gram. 9.40 School radio. VPRO: 10.00 Dit en het andere, lezing. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Voor de kleuters. 11.15 Twee violen. 11.35 Orgel spel. AVRO: 12.0 Lichte muz. 12.20 Regeringsuitz.: Uitz. voor de landbouw. 12.30 Land- en tuinbouw- meded. 12.33 Sport en prognose. 12.50 Carillon- en draaiorgelmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Lichte muziek. 13.55 Beursber. 14.00 Matrozenkoor. 14.20 Voordr. 14.40 Gevar. progr. VARA: 16.00 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muzikale lezing 16.30 Voor de zieken. 17.00 Voor de jeugd. 17.53 Act. 18.00 Nieuws. 18.15 Pol. uitz. 18.25 Lichte muz. 18.50 De puntjes op de i, lezing. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Kinderkoor. VPRO: 19.30 De stad nu, lezing. 19.45 VPRO-nieuws. 20.00 Nieuws. 20.05 Boekbespr. 20.10 Piano en viool. 20.30 De mens en zijn werk, gesprek. 20.50 De wereld vergadert, lezing. VARA: 21.00 Quiz. 21.50 Een school waar ze recht op hebben, klankbeeld. 22.15 Buitenl. weekoverz. 22.30 Nieuws. VPRO: 22.40 Zorg om de mens, gesprek. VARA: 23.00 Soc. nieuws in Esperanto. 23.10 Vergelijkender wijs, muzikale lezing. 23.55—24.00 Nieuws. BRUSSEL. 324 m. 12.00 Popul. muz. 12.30 Weerber. 12.35 Pianospel. 12.50 Beursber. 13.00 Nieuws. 13.15 Orgelspel. (Om 13.30 Gram.). 14.00 Schoolradio. 15.45 Muziek v. blaasinstrum. 16.00 Beursber. 16.10 Operettemuz. 17.00 Nieuws. 17.10 Lichte muz. 17.45 Duitse les. 13.00 Gram. 18.10 Voordr. 18.20 Voor de soldaten. 1-3.50 Gram. 19.00 Nieuws. 19.45 Lezing. 20.00 Sym fonie-orkest en soliste. In de pauze: 20.55—21.10 Kunstkaleidoscoop). 22.00 Nieuws. 22.15 Moderne kamermuziek. 22.55—23.00 Nieuws. VOOR DONDERDAG NTS: Journ. en weeroverz. KRO: 20.20 Docu mentaire over het kerkgebouwa. 20.30 Rep. van de uitreiking van de Televisieprijs „Prins Bern- hard Fonds". 21.00 De brug der zuchten, TV-spel. VOOR VRIJDAG NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. AVRO: 20.30 Maandelijkse TV-kroniek. 21.00 Reisbeschrijving met illustraties. 21.15—22.10 Gevarieerd progr. 99 99 Een moment uit het K.R.O.-t.v.spel „De brug der zuchten", dat vanavond op de beeldbuis komt. Hier een dans scène met Coen Flink (op de brug gezienen B. Droog. Advertentie Zeeuws museum. Provinciale Staten van Zeeland hebben besloten tot een „Zeeuwse Museumstichting". Het doel van de Stich ting is het inrichten, beheren en in stand houden van musea voor geschiedenis, kunst, oudheidkunde, natuurhistorie, geologie en paleonthologie. Het ligt in de bedoeling een museumkundige te benoemen. Er is reeds een natuurhistorische verzameling voor 't museum aanwezig en men hoopt subsidies van rijk, provincie en gemeente te ontvan gen teneinde de verzameling uit te breiden. Onlangs werd aan een minderjarige be roepsschepeling, die bij de Koninklijke Ma rine in Nieuw-Guinea dient, in verband met ernstige ziekte van zijn vader in Ne derland extra verlof verleend. De reis kosten moest hij echter zelf betalerü Het Tweede-Kamerlid mr. Schouwenaar (P.v.d.A.) had hierover aan de minister van Defensie vragen gesteld. De minister heeft nu geantwoord, dat de voorschriften voor buitengewoon verlof op 's rijks kos ten, dat aan beroepsmilitairen in bepaalde gevallen wordt verleend, zijn uitgebreid. Elke gehuwde Nederlandse militair, die in het buitenland dient, heeft aanspraak op vervoer voor rijksrekening, indien zijn echtgenote of kind in levensgevaar ver keert. Minister Visser meent echter, dat het billijk is deze faciliteit ook te verlenen aan de minderjarige ongehuwde beroeps militair, indien een van zijn ouders in levensgevaar verkeert. De bewindsman overweegt hierbij dat gelet moet worden op de plaats die de ouders in het leven van een minderjarige in het algemeen innemen en op de financiële draagkracht van de minderjarige in het algemeen. Gisteren zijn in speciale voorstellingen in Amsterdam en Den Haag drie korte films in Nederlandse première vertoond: Vervloeiende Grenzen" van Jaap S. Nieuwenhuis, „Een Zondag" van Joan van der Keuken en „De Wadlopers" van E. van Moerkerken. Elk van deze drie films toont duidelijke gebreken en zij over tuigen dan ook niet. „Een Zondag" van de jonge Amsterdamse fotograaf bezit echter positieve kwaliteiten genoeg om een duidelijke belofte in te houden. Zijn speelfilm van dertien minuten ver telt van een jongeman, die zondags steeds met zijn vriend en diens meisje uitgaat en die van een conflict van het paar ge bruik maakt om het meisje zijn liefde te verklaren. Zijn stem commentarieert dit gebeuren. Van der Keuken maakt in zijn beelden de dramatische ontwikkeling ech ter niet waar, onder andere omdat hij de tijd niet heeft spanningen en karakters op te bouwen. Hij had dan ook verstandig ge daan van een minder pretentieus scena rio uit te gaan. In sommige beeldenreek sen zit beslist stuwing, de fotografie is sterk sfeerscheppend en met enkele shots uit een auto is een originele ruimtewer king bereikt. Zijn spelers blijken in de meeste beelden verstard. „Vervloeiende Grenzen" van Jaap S. Nieuwland evenals de andere twee films met steun van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ge maakt viel na een begin, dat wel iets deed verwachten, bitter tegen. Mooie beel den vaak, maar aan elkaar gelast op een wijze die indruist tegen elementaire mon- tagewetten. „De Wadlopers" van E. van Moerker ken reeds dit voorjaar in Cannes ver toond is eveneens te prijzen om de fraaie beelden. Hoewel het verhaal drama- tsiche kansen genoeg bood is daar door de filmer geen gebruik van gemaakt. Van Moerkerken heeft zich op vele zijpaden begeven en dat houdt de vaart van het verhaal nodeloos tegen. De Zuidafrikaanse romanschrijver, Alan Paton, schrijver van onder andere „Cry the beloved Country" heeft gisteravond de vrijheidsprijs 1960 ontvangen tijdens het negentiende jaardiner van „Freedom Hou se" in Hotel Plaza. Archibald Macleish, een Pulitzerprijs- winnaar, dichter en toneelschrijver, over handigde een bronzen plaat waarin de woorden: „Uw woorden en daden zijn machtige wapens in de strijd voor de rech ten van de mens" waren gegrift. Overige winnaars van de vrijheidsprijs zijn generaal Dwight D. Eisenhower (1945), Sir Winston Churchill (1955) en dr. Paul- Henri Spaak (1959). r Omstreeks het jaar 1100 v. Chr. waren het in Egypte niet meer de paria's die zich aan grafplunderingen en grafschennis schuldig maakten, maar het waren vooral de gravenwachters, priesters, opzichters, districtshoofden en zelfs functionarissen, die wij thans als gouverneur zouden be titelen, en aan wie het oppertoezicht van de koningsgraven was toevertrouwd. Dat waren in die dagen de mensen die de stu wende en organiserende krachten verte genwoordigden bij de graven- roof op grote schaal, al moet onmiddellijk worden toegege ven dat zij voor het vuile werk wel speciale lieden zul len hebben uitgekozen. Er kwam natuurlijk wel eens wat aan het licht. Anders zouden de Egyptologen niet zo goed met de gang van zaken op de hoogte kunnen zijn. Zo werd bijv. eens een graf- roverscomplot opgerold dat een aardige zij het weinig verheffende schildering geeft van de toestanden in die dagen. De zaak werd aan het rollen gebracht door een zekere Peser, die hoofd was van Oost- Thebe en waarschijnlijk zijn collega van West-Thebe een beentje wilde lichten. Peser klaarde dus zijn collega aan betrok ken te zijn geweest bij een grafroverscom- plot. De zaak werd zoals dat méér gaat terdege door een commissie onderzocht, maar de beschuldigingen van Peser wer den resoluut van de hand gewezen. Wat immers was het geval? De commissie had inderdaad een aantal grafplunderingen ge constateerd, maar dit aantal klopte niet met het aantal dat Peser had genoemd. Dus werd de hele beschuldiging afgewimpeld! Peser voelde zich door deze grenzeloze on beschaamdheid natuurlijk zwaar veronge lijkt en wilde zich nu rechtstreeks tot de farao wenden. Maar dat was nu juist het moment waarop zijn tegenstanders hadden gewacht. Want Peser volgde hierdoor niet de voorgeschreven weg en daarom was hij nu strafbaar geworden. Nü waren de rollen omgekeerd en werd Peser in staat van be schuldiging gesteld. Van aanklager werd hij aangeklaagde en hij werd gedwongen zichzelf voor het gerecht van meineed te betichten en zich schuldig te verklaren. Zo kon het recht worden verwrongen in het corrupte Egypte van 3000 jaar geleden. Maar deze geschiedenis had nog een klein staartje. Want kort na Peser's beschuldiging werd toch nog een deel van dit grote gr af roverscomplot ontdekt, blijkbaar aan het rollen gebracht door een man die zich nu eens niet liet omkopen. Vijf graf- rovers uit dit complot werden gegrepen en hun namen werden ons door de geschrif ten overgeleverd. Maar we voelen er niets voor u de namen te noemen van een wa terdrager, een boer, of een negerslaaf, die natuurlijk het loodje moesten leggen, ter wijl de mannen achter de schermen, t.w. de corrupte overheidsdienaren, ongemoeid werden gelaten. Wat we echter wel willen noemen, is de staat, die de inhoud van de krop van een kip tot staatseigendom verklaart! Daarover een volgende keer. (Nadruk verboden). H. Pétillon Kinderboekenweek. De zesde Neder landse Kinderboekenweek zal vrijdag avond 28 oktober in het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen worden geopend. Mr. H. J. Schölvinck, directeur-generaal voor de Volksontwikke ling bij genoemd departement, zal bij die gelegenheid de prijs voor het kinderboek 1959 uitreiken. Dr. N. Beets, wetenschappe lijk medewerker van het pedagogisch in stituut der Rijksuniversiteit te Utrecht zal een referaat houden over Het moderne pedagogische Klimaat en het Kinderboek. Het Hofstads Jeugdorkest zal de avond op- i,,stèren met werken van Renooy en Pur- cell. Advertentie Doofstraat 59 - Haaricm - Tel. 15252 MASKERS STOFBRILLEN 159160. Ze konden niets meer doen, om het gevaar af te wenden... De stroom voerde het vlot snel naar de ivaterval; er was geen tijd meer om te proberen, het naar de kant te sturen en vast te leggen. Ze waren alle drie naar binnen gevlucht. Pas op! Zet je schrap en houd je vast! riep Koen. Als we maar niet omslaan! zei Pobbel ontdaan. Daar was heel veel kans opHet vlotje dreef steeds sneller naar de gevaarlijke plaats; ze konden het bruisen van het vallende water al duidelijk en steeds dichter bij horen 18) „Wat je van hem gezien hebt moet voldoende zijn om je daarvan eveneens te overtuigen." Jane glimlachte vluchtig. Zij gluurde naar het profiel van de man naast haar. Als het gezicht in rust was had hij een beeld uit de klassieke oudheid kunnen zijn. Terence reed met tamelijk grote vaart Taunton door. Het was een provincieplaats van middelmatige grootte en al gauw sloegen zij de eerste zijweg rechts in, die naar Attow leidde. Nog eens ruim twintig kilometer verder hadden zij het doel bereikt. Nadat zij het dorp waren doorgereden zagen zij het huis vrijwel dadelijk. Het heette de Manor en het droeg zijn naam met eer. Het was een plomp gebouw, met torens aan weerskanten, die kennelijk naderhand waren aangebouwd met als enig doel het huis een soort schijnaristocratie te geven. Voor het huis strekte zich een grasveld uit, afgesloten door een roestig smeedijzeren hek. Terence remde en stopte. Hij hielp Jane uitstappen. „Tamelijk somber gebouw, vind ik. De Schaduw had je wel iets beters cadeau kunnen doen." „Vind je dat?" vroeg ze lachend. Terence liep naar het hek en duwde het open. Tot zijn verbazing liep het verbazend licht. Hij bleef een paar tellen staan om het van onderen tot boven te bekijken. Toen wenkte hij Jane om hem te volgen. Terence lachte. Zij liepen de oprijlaan af en bereikten het bor des, waarvan de treden half onder het mos waren ver dwenen. Terence duwde tegen de deur en die ging bijna van zelf open. Zijn wantrouwen nam toe. Zij stonden in een ruime hall, die een sombere indruk maakte. Aan deze hall grensde een reusachtige zaal met een ouderwetse schoorsteen van gebeeldhouwd eikenhout. Er boven ontdekten zij een afbeelding in gedreven koperwerk, eveneens vrij oud Terence gooide een raam open, maar veel lichter werd het daardoor niet. Het klimop langs de voorgevel viel in dichte takken over de ramen en liet weinig licht door. „Een prachtig decor om er Shakespeare te spelen," zei hij. „Kom je, Ophelia?" Jane kwam naast hem staan. Hun stemmen klonken hol en onwezenlijk in de lege ruimte. „Zouden we de moordenaar van oom Polonius nog vinden?" zei ze lachend. „Wie weet?" De klank van zijn stem verbaasde haar even, zo ern stig kende zij hem niet. Lane kreeg meer en meer een zonderlinge gewaarwording. Zijn zesde zintuig was klaar wakker en waarschuwde hem voor dreigend ge vaar. Het ergerde hem dat hij in het geheel niet kon uitmaken vanwaar d3t gevaar moest komen. Hij voelde als het ware dat zij werden gadegesla gen, maar toen hij het grote vertrek had doorzocht had hij niets gevonden. „Wat heb je toch, Terence?" vroeg Jane. „Niets, liefste." Hij sloeg zijn arm om haar middel en gaf haar een zoen. „Dat is nu het liefste wat ik doe," zei hij, „een mooi meisje een zoen geven in zo'n oud kasteel. Ik zie dan al die eerbiedwaardige spoken voor me, die ik er mee erger." „Doe je het alleen daarom?" vroeg Jane. „O, nee," zei hij. En heel zacht: „Ik vind je mond ook erg lief." Hij greep haar hand. „En nu gaan wij op zoek naar het testament van oom Percy. Weet jij waar het moet liggen?" „In de brandkast. Dat dat heeft de Schaduw ten minste gezegd." „Goed zo," zei hij opgewekt, „ik houd van nauwkeu rige mensen. Op naar de brandkast" Die vonden zij in een vertrek, dat het meest op een voormalige bibliotheek leek. Stapels stoffige en half vermolmde planken stonden er tegen de muur. Daar tussen ontdekten zij in het midden van een wand een stalen deur. Tot hun schrik stond deze deur bij hun binnenkomst wijd open. Lane ging er met trage stap pen naar toe. De brandkast was volkomen leeg. Hij keerde zich om en lachte spijtig. „Ik vrees, dat de Schaduw te veel heeft beloofd," zei hij. „Niets te vinden, Terence?" Terence schudde het hoofd. Het was voor Jane een teleurstelling, maar zij hield zich goed. Ze kwam naar Lane toe. - „Goed beschouwd is het zo misschien beter," zei ze met een stem, die zij met inspanning van alle krach ten gewoon liet klinken. Terence legde zijn hand op haar schouder. „Jane, eigenlijk denk ik aan iets heel anders. Het testament zal er wel geweest zijn, maar iemand anders is ons voor geweest." „Wie zou.." Hij verstarde opeens en fluisterde: „Wacht hier op mij. Blijf tot elke prijs op precies dezelfde plek staan. Als je ziet dat iemand je tot min der dan vijf meter nadert ga je schreeuwen, dan kom ik. Ik blijf in de buurt." Verbaasd keek zij toe, hoe Lane zich geluidloos ver wijderde. Zij vroeg zich af hoe hij het klaarspeelde geen plank in die wrakke houten vloer te laten kraken. In de hall was een brede stenen trap, die naar de eerste verdieping leidde. Lane ging onhoorbaar naar bo ven en doorzocht een voor een de vertrekken daar. Hij vond niemand. In het laatste rook hij bij zijn binnenkomst tabaks lucht. Al gauw had hij een sigarettepeuk gevonden. Hij liet geen tijd verloren gaan, rende weer naar beneden en zocht de deur die toegang gaf tot de kelders. Hij nam zijn zaklantaarn en waagde zich op de glibberige en uitgesleten keldertrap. De kelders waren m het gestente uitgehouwen en de wanden dropen van het vocht Bij het minieme schijnsel van zijn lantaarntje had hij al een twintig meter afgelgd, toen hij plotseling bleef staan. Hij hoorde iets schuifelen. Hij knipte zijn lamp uit en drukte zich tegen de muur. Heel langzaam schoof hij verder. Hij luisterde scherp en voelde nau welijks enige opwinding. Nu kon hij het schuifelend geluid beter onderscheiden: het was alsof er iemand met zijn hand langs de muur streek om in het donker beter de weg te kunnen vinden. Lane lachte inwendig hartelijk bij de gedachte, dat die onbekende en hij dadelijk tegen elkaar konden op- botsen zonder elkaar zelfs maar te hebben gezien. De aanval kwam onverwacht. Zijh voet kwam met een obstakel in aanraking en het geluid weerglamde door de gewelven. Hij kreeg zelfs niet meer de gelegen heid afstand tussen zichzelf en de muur te scheppen. Hij werd krachtig in de borst getroffen en wankelde. De lantaarn viel hem uit de hand. Hij liet zich over de grond vallen dwars op de looprichting. In de duisternis hoorde hij de onbekende aanvaller duidelijk hijgen. Lane scharrelde in 't donker vooruit, met zijn armen ver naar voren gestoken. Hij sloot z'; plotseling om een paar benen. Een dof gegrom ontstond en daarop volg de een geweldige klap op zijn schedel. Hij krabbelde echter overeind, liet de benen los en stootte zijri vuist vooruit, die op iets neerkwam, dat meegaf. Een sissend geluid alsoi' er een band leegliep en daarna een plof. Lane bukte zich om zijn lantaarn te zoeken maar kreeg een schop die hem deed wankelen. Zijn schouder deed heftig pijn. De man scheen weer te naderen. En opeens werd zijn hals door een paar han den omkneld. Hij had zelfs niet tijdig overeind kunnen komen. Tweemaal bonkte zijn hoofd met kracht tegen de granieten wand. In een laatste reflexbeweging hief hij zijn knie op. Wat er daarna volgde was een dierlijk huilen. Lane was los en stond duizelig cp. Hij kwam dichterbij, stuitte op iets zachts en stootte tweemaal uit alle macht toe. Niemand zou tegen een dergelijke bewerking bestand zijn gweest en de onbekende maak te geen uitzondering. Lane hoorde hem hikken, daarna kwam er een lange zucht en de tegenstander viel hem letterlijk in de armen. Hij liet de man niet al te zacht neerploffen en zocht naar lucifers. (Wordt vervolgd) Advertentie een grote collectie TRUIEN en PULLOVERS voor heren en jongens NOORSE - ITALIAANSE BELGISCHE - ENGELSE en bekende HOLLANDSE merken longens Pullovers v.a. longens Truien Heren Pullovers Heren Truien v.a. v.a. v.a. 11.75 15.25 12.25 28.85 Zeer sterke wollen truien met rokraag 21.25 Voor het beste Kwasi onverschillig, maar toch ook wel een tikkeltje wit om de neus lagen woens- digmiddag een dertigtal bemanningsleden dagmiddag een dertigtal bemanningsled van een Amerikaanse escorte-onderdeel, dat een bezoek brengt aan Rotterdam, op lange tafels in de cantine van de Ma- rine-Onderzeedienst aan de Waalhaven al daar. Het waren de eersten van een groep van 158 vrijwilligers, die zich hadden aan gemeld om bloed af te staan aan het Ne- derlandsche Rode Kruis. De anderen wa ren gaan passagieren. Veel moeite bleef dus zonder resultaat voor dokter A. W. Mellema, directeur van de Bloedtransfusiedienst in Rotterdam, die de cantine met de medewerking van de Koninklijke Marine had ingericht tot een provisorisch gastencentrum. En zijn ploeg van assistenten had ook weinig tijd nodig om de 15 liter kostbaar bloed af te tappen uit de veelal bont getatoueerde armen. De beloning voor de donors was sim pel: een kop sterke koffie. In Amsterdam stonden de andere Ame rikaanse „Jantjes" bloed af. De beman ning van de raketkruiser „Boston" die thans met zijn lanceerinrichtingen, waar uit de gele raketneuzen steken, te kijk ligt in de Amsterdamse haven, kwam in groten getale: 297 man. Het bloed zal ge bruikt worden voor de verwerking tot plas ma en verschillende derivaten door het Centraal Laboratorium van 't Roode Kruis in Amsterdam. Advertentie zo schattig staan onze bijzonder fraaie in vrolijke vlotte kleuren zuiver wol geheel met TEDDY gevoerd Grote keuze WOLLEN MUTSEN Exclusieve Baby. en Kleuterkleding GEN. CRONIÉSTRAAT 133 - TEL. 57731

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 35