Kinderbijslag met 4 pet verhoogd Internationaal instituut voor sociale geschiedenis jubileerde Landbouwschap tevreden over resultaten ministersoverleg I Parijse volksopstand herleefde voor enkele uren op Amsterdamse expositie Eerste Kamer akkoord met wet op wetenschappelijk onderwijs Over de grens gezet 1 I Gezin „woont" in tentje in de dorpsstraat Jongste overstromingen geen nationale ramp Jeugdige werknemers staken te Oss Pacificatie van 1917 nu eindelijk bezegeld Melkprijsbeleid is teleurstellend 4 Tweede Kamer akkoord met krappe meerderheid Van reddingmijvoor bedreigde archieven tot befaamde wetenschappelijke instelling VERSNELLING EUROMARKT Scooter met mobilifoon voor de politie •ASPIRIN ASP1RIN ASPIRIN In Achterveld Regering acht extra hulp aan gedupeerden niet nodig BLOEMEN VOOR MINISTER CALS Prof. W. J. M. van Eisinga gehuldigd Herkomst studenten DONDERDAG 2 2 DECEMBER 1960 De Twèede Kamer heeft het wetsont werp aangenomen tot verhoging van de kinderbijslag met 4 percent in verband met de loonsverhogingen. De bijslag voor het eerste kind wordt verhoogd met drie cent tot 75 cent per dag, voor het tweede en derde kind met drie cent tot 82 cent, voor het vierde en vijfde kind met 5 cent tot 111 cent en voor het zesde en volgende kinderen met 8 cent tot 125 cent per dag. Voor de heer Corver (V.V.D.). stond het niet vast dat in een tijd van groeiende welvaart de kinderbijslag moet worden verhoogd. Hij had vooral geen behoefte aan de verhoging van de progressie, de stijging van de bijslag voor het vierde en volgende kinderen. Die extra progressie was ook voor rar. Berger (P.v.d.A.) onaanvaardbaar, hoe wel hij op zichzelf geen bezwaar had tegen de verhoging van de kinderbijslag met 4 percent. Daarom wilde hij liever geen wij ziging brengen in het systeem van de pro gressie in afwachting van het advies van de Sociaal-Economische Raad over de meest gewenste verhouding tussen de kin derbijslagen voor het eerste en volgende kinderen in de toekomst. Mr. Berger diende een amendement in om voor het vierde en vijfde kind de bij slag te stellen op 110 cent en voor het zesde en de volgende kinderen op 122 cent per dag. Indien de verhouding van 1954 was aan gehouden, antwoordde staatssecretaris Roolvink, zou de bijslag voor het zesde en de volgende kinderen 332 cent: per dag moeten bedragen, terwijl wordt voorgesteld 125 cent. Er is met het amendement-Berger slechts een verschil van 3 cent; dat is geen vooruitlopen op de toekomstige regeling na ontvangst van het advies van de S.È R. Het amendement van de P.v.d.A. werd na een spannende stemming met 56 tegen 62 stemmen verworpen. Vóór stemden P.v.d. A., V.V.D., P.S.P. en C.P.N. Tegen stemden K.V.F., A.R., C.H.U. en S.G.P. Alvorens over het wetsontwerp zelf werd gestemd, werd de vergadering op verzoek van de voorzitter van de socialis tische fractie, mr. Burger, geschorst voor een korte pauze (in welke tijd een aantal leden telefonisch zou kunnen worden op getrommeld). Daarna werd 't wetsontwerp aangenomen met 63 tegen 56 stemmen. Mot een herdenkingsbijeenkomst in hel Minervapaviljoen te Amsterdam heeft het Internationaal Instituut voor sociale ge schiedenis woensdagmiddag zijn vijfen twintigjarig bestaan gevierd. De brede we tenschappelijke vertakkingen en betrekkin gen van het Instituut werden gesymboli seerd door de aanwezigheid van de ambas sadeur van de Poolse volksrepubliek, de heer Jan Balicki, en van vertegenwoordi gers van verscheidene buitenlandse soort gelijke instituten, zoals het Instituut voor Marxisme en Leninisme te Moskou, waar van de directrice mevrouw Stepanova was overgekomen, en van instellingen te Parijs, Belgrado en München. Zowel de voorzitter van het jubilerende instituut, ir. H. Vos, als de directeur, prof. dr. A. J. C. Rüter, herinnerden er in hun herdenkingstoespraken aan dat het Insti tuut in de dertiger jaren als een soort „red dingmaatschappij" voor bedreigde archie ven in de nationaal-socialistische landen was ontstaan. De oprichting van het Amsterdamse Insti tuut, dat nu naast dat de Moskou de groot ste sociaal-historische instelling ter we reld is. is te danken aan het initiatief van prof. mr. N. W. Posthumus en van de heer Nehemia de Lieme. De eerste zag duide lijk dat de Duitse archieven en bibliotheken op het gebied der sociale geschiedenis ge vaar liepen, vernietigd te worden of ver spreid te raken. De directeur van de Cen trale Arbeidersverzekeringsbank, de heer Nehemia de Lieme, zorgde ervoor, dat de „Centrale" het Instituut financieel in staat stelde vele belangrijke verzamelingen aan te kopen. Zoals de huidige president-commissaris van deze bank, dr. W. Drees, onthulde, heeft de Centrale in de jaren 1935-1940 voor 750.000 gulden aan het Instituut bijgedra gen. Dank zij dit geld, maar ook dank zij de speurzin en vasthoudendheid van de op een diplomatiek paspoort geheel Europa doorkruisende eerste bibliothecaresse me vrouw A. Adama van Scheltema-Kleefstra, kwam het Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis aan bijzonder rijke verzamelingen, zoals de archieven over de Eerste internationale, van Marx en En gels, van en over anarchistische stromin gen en voorvechters, van de Duitse arbei ders- en soldatenraden en de Parijse Com mune. Verder zijn er belangrijke Russi sche, Italiaanse en natuurlijk ook Neder landse collecties. De kern van dit materiaal werd voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog in Engeland bij de Universiteit van Oxford in veiligheid gebracht. De Duitsers sloten De voorzitter en de secretaris van de werkgroep integratie van het Landbouw schap, ir. C. S. Knottnerus en mr. J. S. Biesheuvel, hebben woensdag in de be stuursvergadering van het schap hun voor lopige visie gegeven op de resultaten van de E.E.G.-ministersconferentie over de versnelling van de gemeenschappelijke markt. Ir. Knottnerus had de indruk, dat er wel enige stappen in de goede richting zijn gedaan. Als lichtpunten zag hij de conclusie van de E.E.G.-ministerraad, dat er op landbouwgebied vooruitgang is ge boekt zodat de versnelling van het E.E.G.- verdrag voor de handel in landbouwpro- dukten op 1 januari van kracht kan wor den, en het principiële besluit dat van het heffingenstelsel gebruik zal worden gemaakt. Eveneens een lichtpunt vond hij het dat de opbi'engsten der heffingen die normaliter voor het importerende land zullen zijn in landen waar „de ficiency-payments" bestaan, zoals Neder land, aan het exporterende land toeval len. Niet bevredigend voor Nederland vond hij het besluit, dat bij de instelling van elke heffing in het onderling verkeer te vens zal worden aangeduid welke uitzon deringsmaatregelen er in de vorm van kwantitatieve beperkingen of minimum prijzen nog mogelijk zullen blijven. Bij granen en suiker zal het heffingstelsel, ingevolge het besluit van de ministerraad, al voor oogst 1961-1962 moeten worden toe gepast, maar bij andere produkten kan men nog vele vraagtekens zetten, zo meen de de heer Knottnerus. De heer Knottnerus was er benieuwd naar, hoe de preferenties voor de lid-sta- ten der E.E.G., die volgens het besluit van de ministerraad door de verhouding tussen de heffingen in het onderling ver keer en in het verkeer met derde landen moet worden bewerkstelligd, zullen uit vallen. Het kan nog wel lang duren voor dat die zaak geregeld is. Als de preferen tie voor tarwe zo wordt, dat zij doorslag gevend is, valt de Franse tarwe op de Ne derlandse markt en wat doen we dan met onze broodmelange, zo vroeg spreker zich af. De heer Biesheuvel meende dat er voor al bij het overeengekomene omtrent ge leidelijke vermindering van de heffingen in het onderling verkeer en omtrent uit zonderingsmaatregelen (kwantitatieve be perkingen en minimumprijzen) naast de Het korps gemeentepolitie in Alphen aan de Rijn heeft vandaag een scooter in ge bruik genomen, welke is uitgerust met een mobilofooninstallatie. Het zal de eerste scooter met zulk een uitrusting zijn in ons land. In Haarlem zijn vorige week proeven genomen met een mobilofoon op een scoo ter. Twee dagen is hiermee gedemon streerd. Het gemeentebestuur heeft nog geen beslissing genomen over de aanschaf fing ervan. De mobilofooninstallatie is aangebracht op de voorzijde van de scooter. Men heeft verscheidene voorzieningen getroffen om de bestuurder in staat te stellen, zowel tij dens het rijden als op de ogenblikken dat de scooter stil staat, de mobilofoon te ge bruiken. heffingen nog allerlei addertjes in het gras zitten. De besprekingen zijn een spel van ge ven en nemen geweest, vond hij, en hij had de indruk dat Nederland deze keer niet te veel gegeven heeft. In zijn openingsrede had de voorzitter, de heer Biewenga, de resultaten der mi nistersconferentie, voor zover die hem op dat ogenblik bekend waren, alleszins be vredigend genoemd. Hij toonde zich zeer dankbaar voor de steun, die de Neder landse handel en industrie hebben gege ven aan het streven, de landbouw in de versnelling te betrekken. Gisteren zijn de vijf Italianen en een Griek alsmede de drie Belgische vrouwen, allen uit Belgisch Eijsden afkomstig, die dinsdagmiddag op verzoek van de Belgi sche justitie te Maastricht waren aange houden als verdacht van vrouwenhandel en ronselarij van meisjes voor huizen van ontucht in de Belgische grensgebieden, dooi de marechaussee over de Belgische grens gezet. Gebleken is dat de aangehoudenen zich op Nederlands gebied niet aan straf bare feiten hebben schuldig gemaakt. Ze zijn aan de grens ter beschikking gesteld van een bijzondere Belgische opsporings brigade. Ook de drie auto's, waarmee het gezelschap naar Maastricht was gekomen, zijn aan de Belgische justitie overgedra gen. na hun inval in ons land het Instituut en voerden de resterende documenten met twee schepen weg. Deze schepen zijn echter na de bevrijding intact teruggevonden en hebben hun kostbare lading weer naar Am sterdam gevaren. Ook uit Krakow, waar heen de Duitsers een deel van de collec ties hadden gestuurd, kwamen 86 kisten met dertigduizend kilo materiaal terug. Nadat van 1945 tot 1950 gewerkt was aan de wederopbouw van het Instituut en het opnieuw ordenen van de natuurlijke vol komen in het ongerede geraakte documen ten en geschriften is men de afgelopen tien jaren bezig geweest het materiaal meer in de openbaarheid te brengen. Daarmee wordt, zoals prof. Rüter zei, voldaan aan een wens van Nehemia de Lieme, die wel geld wilde geven voor een Instituut maar niet voor een verzameling oud papier. Uit dankbaarheid voor al hetgeen de heer De Lieme voor het Instituut heeft gedaan zul len te zijner nagedachtenis vijf bomen wor den geplant in het bos van het Nationaal Joods Tehuis. Op het ogenblik zijn negen wetenschap pelijke werken door het Instituut gepubli ceerd, vijftien andere worden voorbereid. Wat de toekomst van het Instituut betreft zei prof Rüter dat men zal doorgaan met verzamelen, uitgeven, onderzoeken en hulp verlenen aan andere onderzoekers, maar dat zich daarbij de moeilijkheid voordoet dat het materiaal schaarser wordt en de concurrentie van andere kapitaalkrachti ge instituten scherper. Bovendien is het accent verlegd van de persoonlijke verzamelingen naar die van instituten welke veel groter zijn en daar door ook aanzienlijk meer ruimte vergen. Tenslotte is er nog de verruiming van de sociale sfeer tot een veel groter deel van de samenleving dan vroeger het geval was waardoor het door het Instituut te bestrij ken terrein ook veelzijdiger wordt. Prof. Rüter wees er tenslotte nog op dat de Centrale Arbeidersverzekeringsbank van de oprichting van 't Instituut in 1935 af de wetenschappelijke vrijheid steeds heeft geëerbiedigd. In het subsidiesysteem waarin sinds de bevrijding behalve de „Centrale" ook het rijk en de gemeente Amsterdam deelnemen, terwijl onder meer van de Ford foundation belangrijke finan ciële steun werd ontvangen, schuilt echter een gevaar. Ook al heeft zich dat in Neder land nog nooit geopenbaard, toch is het zaak waakzaam te blijven. „We vragen wel geld voor projecten, maar we maken geen projecten om geld te krijgen", aldus de directeur van het Instituut. Namens de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bood mr. F. P. Th. Rohling zijn gelukwensen aan; na mens de gemeente Amsterdam wethouder mr. F. H. C. van Wijk, daar de burge meester wegens ziekte verhinderd was. Nadat dr. W. Drees als president-commis saris van „De Centrale" had gesproken feliciteerde prof. dr. B. A. van Groningen namens de Koninklijke Nederlandse Aca demie van Wetenschappen. Op vele punten langs de Oost-West- duitse grens staan drie meter hoge miniatuur „Brandenburger Poorten", opgericht om te pleiten voor een her enigd Duitsland. Bij iedere poort staat een kerstboom, welke op kerstavond verlicht zal zijn. De hier afgebeelde poort staat in de omgeving van Lü- beck aan de zonegrens. één Nu ook: Kinder- meteen speciaal aange paste dosering voor uw kind. Met vruchten- smaak en veilig- heidssluiting. niet meer en niet minder - is al voldoende om u snel en krachtig van uw pijn af §|§f;|>.. te helpen. vXy 1 .vly'x f overtreffen. .SM Is niet te In het Gelderse valleidorpje Achterveld wonen sinds enkele dagen twee mensen in een tent in de dorpsstraat. Het echtpaar werd namelijk door een deurwaarder met inboedel en al op straat gezet, daar het de woning van het bedrijf, waar de man ge werkt heeft, moest verlaten. Alle meubels staan op het trottoir. Het echtpaar slaapt ook in het tweepersoonstentje, dat op de rand van het trottoir staat. Rode lampen zijn ter waarschuwing voor het verkeer bij de tent aangebracht. De gemeente heeft voor het echtpaar geen woning beschik baar. De regering is niet van mening, dat de storm tijdens het weekeinde van 3 en december en» de overstromingen zodanige schade hebben teweeggebracht, dat van een nationale ramp kan worden gespro ken en dat overheidshulp dringend gebo den zou zijn. De ministers Marijnen en Korthals zeg gen dit in antwoord op vragen van he Tweede-Kamerlid Borst (C.P.N.). Zij verklaren voorts dat de regering zonder de schade voor betrokkenen te ba gatelliseren de waterschade, die in de landbouw wordt geleden, niet zodanig ach dat bijzondere maatregelen tot verdere hulp aan de betrokken boeren extra nood zakelijk zijn. Zij erkent dat er gebreken zijn in de waterbeheersing in delen van de provincies Groningen, Friesland. Drente, Overijsel, Gelderland en Noord-Brabant Verbeteringsmaatregelen zijn dan ook in voorbereiding of reeds in uitvoering. Deze werken worden voornamelijk door de be trokken provincies of waterschappen uit gevoerd. In de kosten kunnen zo nodig rijksbijdragen worden verleend. Hoewel de afsluiting van de Lauwerszee de afwateringstoestand van het omliggen de gebied zal verbeteren is deze verbe tering niet zo urgent, dat om deze reden alleen de Lauwerszeewerken sneller zou den moeten worden uitgevoerd. Een vijftigtal jeugdige werknemers van de tapijtfabriek n.v. H. Desseaux te Oss is in wilde staking gegaan, om hun eis tot loonsverhoging kracht bij te zeten. Het be treft hier voornamelijk leerling-wevers, voor het merendeel nog geen 20 jaar oud. Van de zijde der stakers vernamen wij. dat aan de directie een loonsverhoging van circa 15 gulden per week is gevraagd. De directie heeft, naar zij meedeelde, toegezegd, dat zij in principe bereid is in het kader van de mogelijkheden, die de CAO toelaat, de lonen te verbeteren. Over de grootte van de verhoging wenste de directie zich niet uit te laten voordat het werk hervat werd. Hiermee hebben de stakers zich niet kunnen verenigen. Woens dag legden zij ook de eis op tafel, dat de gestaakte uren zouden worden doorbetaald. Deze eis is eveneens afgewezen. Ook don derdagmorgen hebben de stakei-s gewei gerd aan het werk te gaan. „Heel Algerije eist gemeen telijke vrijheden op. Sinds veertig jaar door de dubbele gecentraliseerde machten van leger en bestuur onderdrukt heeft de kolonie a1! lang begre pen dat de volledige vrijma king van de gemeente voor haar het enige middel Is om tot vrijheid en tot welvaart te geraken". Die thans weer actuele pas sage uit de op 28 maart 1871 verschenen Staatscourant van de Parijse Commune lag woensdagmiddag opengeslagen in het Amsterdamse Minerva paviljoen als onderdeel van een tentoonstelling welke ter gelegenheid van de herden kingsbijeenkomst van het vijf entwintigjarig bestaan van het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis voor slechts enkele uren was in gericht. Zowel in ruimte als in tijd werd een beknopt overzicht geboden van die spontane Pa rijse volksopstand, welke na twee maanden door de troepen van president Thiers en zijn nieuwbakken derde repunliek bloedig werd neergeslagen; twintigduizend doden, vijftig duizend gearresteerden, tien duizend veroordeelden en meer dan drieduizend emigranten om wille van hun vaak niet eens erg duidelijke politieke overtuiging of sociaal inzicht. Want dat is één van de boeiendste aspecten van de Parijse Commune van 1871: begonnen als een vertwijfelde poging om wat men tegen woordig gemeentelijke autono mie zou noemen, groeide zij al spoedig uit tot een geweldige manifestatie voor politieke vrijheid en sociale gerechtig heid. waarin tal van stromin gen elkaar aanvankelijk von den. Vrijzinnig-democraten, socialisten, communisten, pa cifisten, utopisten, anarchisten en syndicalisten staan alle in meerdere of mindere mate bij de martelaren van maart tot mei 1871 in het krijt. Vele Franse groeperingen herdenken nog steeds de tij dens de ,semaine sanglante", de bloedige week. gevallen slachtoffers, zij het dat deze betogingen steeds meer aan intensiteit inboeten nu de laat ste „communards" gestorven zijn. In 1939 was dat nog niet het geval en op de expositie in het Minervapaviljoen getuigde een fel geel affiche uit dat jaar met het toen nog onverflauw de motto: „Van de Commune van Parijs tot Spaanse Com mune" van de inzet van de Spaanse burgeroorlog. Er wa ren nog meer van dergelijke historische aanplakbiljetten, zoals dat Engelse affiche met het opschrift „Staak voor de universele Commune" uit 1880 en de Nederlandse tegenhan ger daarvan uit 1896, toen Do- mela Nieuwenhuis met zijn „Recht voor allen" de Parijse doden voor de verheffing van het proletariaat herdacht. Dan waren er de kranten en kran- tjes van de Communards en van hun tegenstanders te zien. „Le Vengeur" (De wreker) van Felix Pyat (auteur van de draak „De twee wezen"). „Le mot d'ordre" (Het wacht woord) van Henri de Roche- fort, „La Commune" en „Le réveil du peuple" (Het volks- ontwaken). Uit later jaren vonden we vele voorbeelden van de toen nog socialistische „Humanité" (De Mensheid) van Jean Jaurès, die nimmer in eerbied jegens de voor de idealen van de Commune ge vallenen is tekort geschoten. Als stille getuigen van de enorme rijkdom aan historisch materiaal van het Internatio naal instituut voor sociale ge schiedenis lagen onder de gla zen platen de vele manuscrip ten van de hoofdfiguren in deze Franse tragedie: geschrif ten en briefjes van de nobele Varlin, de vurige Louise Mi chel, de twijfelachtige Rossel. de felle Feré, de rechtschapen Jourde en de zwakke Beslay. Een merkwaardig curiosum daartussen: de dichter van de „Internationale", Eugène Pot tier. ondertekende als lid van de Commune een doorlaatbe- wijs voorhonderd kilo Hollandse kaas! Na bijna honderd jaar vertol ken de proclamaties en de de creten niet alleen de hopeloze militaire situatie van de Com munards tegenover de over macht van de troepen van Thiers, maar ook hun onder ling ideologisch geharrewar dat tot in de ballingschap voortduurde. Boven dat alles uit blijft de beschouwer de indruk bij van een grootse volksopstand waar van de edelste motieven reeds in de kiem het onderspit dol ven tegen de harde economi sche en politieke werkelijk heid. En als zodanig hadden de medewerkers van het jubile rende Instituut geen beter on derwerp kunnen kiezen. J. H. Bartman de de studievrijheid te beperken, althans aan enige banden te leggen. De Tweede Kamer schrapte deze bepaling echter. Het vrij sterk gewijzigde ontwerp in vergelijking met de oorspronkelijke op- Minister Cals heeft woensdae een I zet bGe.ft in de Eerste Kamer vrijwel i i i i ri XT i geen cntiek ontmoet. Alleen op enkele de- schone dag beleefd. Nadat hiyaren van tailpunten waren sommige leden wat cri- mtensieve voorbereiding heeft besteed tisch gestemd. Deze critiek betrof onder aan het wetsontwerp tot regeling van meer de nieuwe titulatuur, maar in zijn het wetenschappelijk onderwijs werd dit beantwoording van de redevoeringen die door de Eerste Kanrer zondL hoofde- h]ke stemming aangenomen. Hiermee dat in de Tweede Kamer had uiteengezet, werd mr. Cals van alle kanten in de Kamer <TPl„kfrPwenst en in de ministers- Uitvoerig ging minister Cals de ontwik- ix am er gelukgewenst en m de ministers keijngsgCschiedenis van het wetenschappe- kamer werd hij nog op bijzondere wijze tijk onderwijs in politieke zin na. Eer- gehuldigd door de loco-burgemeester tijds was er „openbaar en overig" onder van Amsterdam, mr. De Roos die de mi- WÜS- wc,k overige onderwijs dan bijzonder nister een bloemstuk van diep rode i"de™'ljhs °eze f°Pvat"ng is, \er z,cle- 1 Aan de huidige opvatting die zal leven m anjeis en 1 oom witte chrysanten aanbood de toekomst, is in het wetsontwerp vorm uit erkentelijkheid voor de wijze, waarop gegeven als bezegeling van de pacificatie de minister van O., K. en W. in de nieuwe wet de belangen van de gemeen telijke universiteit van de hoofdstad heeft bevorderd. van 1917 na een lange, moeizame strijd. Uit de debatten van de Eerste Kamer kwam eigenlijk slechts één principieel be zwaar naar voren. De heer A 1 g e r a (A.R.) meende dat de regelende taak van De thans aangenomen wet op het weten- I de overheid ten aanzien van het bijzonder schappelijk onderwijs vervangt de oude (hoger) onderwijs te ver ging. Mi nis- wet op het hoger onderwijs die van 1876 dateert. Na 1813 is deze wet de derde, welke het hoger onderwijs regelt. Het wetsontwerp heeft grote aandacht getrokken, niet het minst van de studen te r Cals bestreed deze mening. Het gaat hierbij niet alleen om het toezicht van de overheid, maar ook om de bekos tiging van het bijzonder onderwijs. En daaruit vloeit een regelende taak voor de ten, omdat de minister het gerucht gewor- overheid voort, zo betoogde de minister, den artikel 60 had opgenomen dat beoog- De vrijheid van het onderwijs blijft hier bij onverlet. Er was dan ook volgens de minister voor ongerustheid bij de heer Algera geen reden. Er is evenmin reden te denken dat getracht wordt de tendens van het wezen van de gelijkstelling te verdoezelen. De minister legde er de nadruk op dat hij hier sprak over de hoofden van de Ka merleden heen tot die groepen van ons volk die de angst van de heer Algera „Zeer teleurstellend is voor de gehele I bli?kbaar delen. De minister doelde hier nederlandse landbouw de door de regering duidel'-,k ?P. de bfzwarGn- welke van pro- bekendgemaakte garantieprijs voor melk. ,es,'ants christelijke zijde tegen de mam- Het Landbouwschap heeft niet nagelaten moftwetzI',n ge°pper<i Deze mammoet- de Tweede Kamer hierover in te lichten )VGt m?e,t, no§ door beide Kamers worden V oor zilt er Landb ouiv schap en een beroep op de Kamer gedaan de landbouw in deze recht te doen, temeer, daar gevreesd moet worden, dat de wel vaartspositie van de landbouw en daar mede van het platteland als gevolg van de regeringsbeslissing aanmerkelijk zal behandeld. Bij zijn dupliek verklaarde minister Cals nog dat de structuur van de mam moetwet dezelfde is als die van de wet die het wetenschappelijk onderwijs regelt. Wanneer men zijn stem niet verheft te- achterblijven bij die van andere bedrijfs- §en de wet kan men moeilijk wel tegen takken en van het overige deel van het Nederlandse volk". Dit zei de voor zitter van het Lanbouwschap, de heer A. W. Biewenga, in de gisteren gehouden ver gadering. Hij noemde de behandeling van het ga- rantieprijsbeleid bij de begrotingsbehan deling in de Tweede Kamer teleurstellend. De behandeling heeft allerminst bevredi ging geschonken. Wel heeft de minister in het debat toegzegd enige verbetering te zullen brengen in de te garanderen melk prijs en het te garanderen kwantum, maar deze verhoging werd niet gemotiveerd. Daardoor is de indruk gewekt, dat deze kleine verbeteringen meer zijn aangebracht om de Tweede Kamer voor het beleid mee te krijgen dan om recht te doen aan de de mammoetwet zijn, aldus minister Cals. Uitvoerig ging minister Cals in op het vraagstuk van de noodzaak van het zoe ken van samenhang tussen de onderschei dene wetenschappen. Willen de weten schapsmensen elkaar in de toekomst nog blijven verstaan, dan zullen zij naar een gemeenschappelijk fundament moeten zoe ken, aldus de minister. Mr. Cals erkende dat er een toenemen de verontrusting over het specialisme be staat, maar hij ontkende dat er geen stre ven naar synthese zou bestaan. Niettemin, bevordering van dit streven verdient alle aanbeveling. De minister deelde mee dat de nota over de uitbreiding van het hoger onderwijs thans bij de ministerraad is. Hij hoopte landbouw, aldus de heer Briewenga. Het ^ez,e ,noïa nu sP°®dig bii de staten-gene- Landbouwschap zal zich op de huidige problemen bezinnen en het dagelijks be stuur hoopt binnenkort met voorstellen te komen. Arbeids- en rusttij'dcn Het bestuur van het Landbouwschap heeft de verordening Arbeid- en Rusttijden Tuinbouw 1961, die in de vorige vergade ring in principe aanvaard werd, definitief raai te kunnen indienen. In de nota wordt een beleid voor de ko mende twintig jaar uitgestippeld. Er wordt ook een financieel schema in opgenomen. Voor de komende tien jaar wordt voorzien in een investering ten behoeve van het ho ger onderwijs tot anderhalf miljard gul den. Tegen opdrachten aan universiteiten uit het bedrijfsleven heeft de minister geen vastgesteld. Bij deze verordening is r^ltshl^f.vrijheid onderzoek 1 gewaarborgd blijft en mits ook de onaf maximum arbeidstijd per jaar op 2250 uur f. i ri i j uV -^ u gesteld. In de c.a.o.'s. waaJin de?e materie bankellJkbG'd Mu" b^taan. tot nu toe was geregeis, was het maxi- Met betrekking tot de theologische facul- mum 2600 uur. Verder wijzigde het bestuur [eJ^' b®lanff voor kleinere kerkgenoot- de verordening hengstenhouderij, de re- wdLTmS^ Zijn h°2P tributie-verordening hengstenhouderij en ifnhc advies van de de heffingsverordening bestrijding pluim- commissIe s-Jacobs. veeziekten. Bij Van de replieken verklaarde mr. dr. Bruggen (C.H.U.) nog dat zijn Het bestuur van het Landbouwschap heeft 'A 1 "f 5 e Tg Z.J" zich voorts verenigde met door de pootgoed Hp V t dinsda§ niet commissie voorsgestelde bijzondere maat- I glSpr.°kefn' regelen bij de pootaardappelkeuring. De- .Jffnfj b niet, geheel afkerig te zo maatregelen zijn nodig door het optre- zijn van een zekere studiebeperking, den van het nieuwe Y-virus. Ongeveer weederde van het pootgoedareaal wordt in genomen door voor het virus vatbare ras sen. Diamanten doctoraat Volgens een mededeling van het Cen traal Bureau voor de Statistiek was in het studiejaar 1958-1959 49 pet. der studenten afkomstig uit hogere milieus, 23 pet. uit de kringen van de middelbaar gesalarieerden, 20 pet. uit de kringen van de middelbare zelfstandigen en 8 pet. uit lagere milieus. Vergeleken met het studiejaar 1954-1955 is het aantal studen- ten uit hogere milieus percentueel een t G'sleren Z1.J1? in Leiden aan Prof. mr. W. weinig toegenomen ten koste van het per ch M. van Eisinga, oud-hoogleraar aan de I centuele aantal studenten uit de middel- Leidse universiteit en jarenlang voorzitter bare milieus. van de Universiteitsraad, huldeblijken in hetzelfde studiejaar was 24 pet. der aangeboden ter gelegenheid van het feit, studenten Nederlands hervormd, 30 pet. dat hij zestig jaar geleden aan de Leidse rooms-katholiek, 11 pet. gereformeerd der- universiteit promoveerde. Prof. Van Eisin- tig percent der studenten gaf geen ker- ga heeft zich ook buiten zijn wetenschap- kelijke gezindte op zeer veifdiensteli.ik yoor de Van elke 1000 in plattelandsgemeenten universitaire gemeenschap gemaakt, onder wonende 18-29 jarigen genoten er 8 hoger 5StifnnrtV«0°X?' iL^an Un,lv.er" onderwijs. In de industriesteden was dit siteitsfonds. Hij legde enige tijd geleden aantal 15, in steden met een overwegend het vooi zitterschap neer en is thans lid van verzorgende functie 26 en in typische fo- ïet College van Gecommitteerden. Namens rensengemeenten 42. Sinds 1954-1955 is de iet Leids Universiteitsfonds hebben de deelneming aan het hoger onderwijs het a commi®sie ,van uitvoe- sterkst toegenomen op het platteland. f" tT3" Gr°m.n§en> en da In Drente en Noord-Brabant, die een cie^aiGSse van de Universiteitsraad, mej. sterke economische ontwikkeling doorma- m. M. E. Blok, pi of. Van Eisinga geluk- ken, is de belangstelling voor het hoger wensen en een bloemenhulde aangeboden onderwijs sinds 1954-1955 relatief het d morele "hul" T3nJ^1Smga de.Jra." sterkst gegroeid. In beide provincies is de d tionete bul van de Leidse universiteit, belangstelling voor wis- en natuurkunde worden uitgereikt en pleegt te Ien de technische wetenschappen zeer sterk toegenomen. (Van onze parlementaire redacteur) (Van een onzer redacteuren) Advertentie .V.'.V.V.V .y.'.v.y.y (Van een onzer redacteuren)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 4