Helikopters tilden 28 man van gebroken achterschip WERELDNIEUWS r Britse en Franse straaljagers ter beschikking van de NAVO STAKINGEN IN BELGIË BEREIKEN CLIMAX NAAIMACHINES Luchtverkeer boven New York nadert het verzadigingspunt Van dag tot dag Kerstboodschap van Paus Joannes XXIII Franse socialisten zullen ja-stemmen IN CENTRAAL-KONGO STERVEN DAGELIJKS 200 MENSEN Winkelsluiting in België verplicht NSÏEL 3 J Weer Baliemvallei Kennedy geen senator meer GRIJZE HULST EN ZWARTE KERSTBOOM? Op ieders lip! Eerste machinist houdt eenzame wacht kapitein en zes officieren vermist Frankrijk volgt eindelijk het Britse voorbeeld Hongerdood bedreigt 300.000 Baloeba s C.V.P. beschuldigt de socialisten van „politieke onbetrouwbaarheid" (*Pr &p de raatótoel FRENCH MOCCA en JAMAICA RHUM... zijn HI-LIFE tinten VRIJDAG 23 DECEMBER 1960 Uit diverse bronnen ter plaatse zijn ten aanzien van een nieuw „pacificatie-inci dent" in de Baliemvallei op Nederlands Nieuw Guinea zulke uiteenlopende lezin gen gegeven, dat het voorshands niet ver antwoord is een -wel zeer laat- versche nen verklaring van de autoriteiten te Hol- landia, die heden door het ANP werd ge publiceerd. zonder commentaar als nieuws bericht op te nemen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat. deze verklaring niet de juiste toedracht zou weergeven, doch wij kunnen niet aan de indruk ontkomen dat in deze versie uit Hollandia een al te ingrijpende beknopt heid is betracht, zodat de vraag, of hier opnieuw sprake is geweest van een ontoe laatbaar of althans laakbaar optreden, niet kan worden beantwoord. Wanneer men leest dat een oorlogszuch tig opperhoofd geruime tijd de omgeving van een bestuurspost, onveilig maakt, doch dat diezelfde post later het hoofdkwartier van dit opperhoofd wordt genoemd met de mededeling erbij dat het dorp in brand gestoken werd, vraagt men zich bovendien af of deze altijd toch nog Middeleeuws aandoende „pacificatie"-methode in derge lijke gevallen niet meer onschuldige!) dan schuldigen treft en of zij wel past bij het parool, waaronder Nederland de bescha ving van dit overzeese gebied zegt te vol voeren. Hieronder laten wij volledigheidshalve de onverkorte tekst van het korte commu niqué uit Hollandia volgen, in de hoop dat ook dit nieuwe geval door nauwkeurig on derzoek eerlang in zijn ware proporties zal kunnen worden gepubliceerd. ANP meldt uit Den Haag: „Naar aan leiding van berichten over een nieuw in cident. dat zich kort geleden heeft voorge daan bij het onder bestuur brengen van de bevolking in de Baliemvallei op Ne derlands Nieuw-Guinea, wordt van bevoeg de zijde in Den Haag bevestigd, dat een politiepatrouille op 9 december bij een overval op het bivak van het weerbarstige oorlogshoofd Amoli zes man heeft gearres teerd. Amoli zelf, die met zijn mensen ge ruime tijd de omgeving van de bestuurs post Ikinem had onveilig gemaakt, is even wel ontkomen. Zijn verblijfplaats is onbe kend, maar de autoriteiten geloven dat hij zich niet meer aan nieuwe overvallen zal wagen. Mededelingen over het verloop van de politie-actie tegen deze groep zijn enkele dagen na de arrestatie der zes mannen in Hollandia vertrouwelijk aan de pers al daar verstrekt. Naar ons werd medege deeld werden deze informaties vertrouwe lijk gegeven, aangezien het onderzoek van de zaak nog niet was afgesloten en de autoriteiten het daarom wenselijk vonden, dat nog geen publiciteit aan het gebeurde werd gegeven. De politie-actie tegen het oorlogshoofd Amoli en zijn volgelingen was reeds en kele maanden eerder begonnen. De man liet namelijk in de buurt van de bestuurs post Kolima. waar een standplaats is van een autochtone bestuursassistent. voortdu rend van zich spreken door overvallen en moorden. Het gelukte de politie Amoli te arresteren in zijn „hoofdkwartier" te Iki nem. Van daaruit ondernam hij met zijn volgelingen opnieuw herhaalde overvallen in de buurt van de bestuurspost, waarvan zes mensen het slachtoffer werden. Begin december besloot de politie tot een nieuwe expeditie naar het uit gras hutten bestaande dorp van het oorlogs hoofd. Daarbij werden de hutten in brand gestoken en zeven varkens in beslag ge nomen. Amoli en zijn mannen werden op deze wijze van hun operatiebasis verdre ven en moesten zich in het oerwoud te rugtrekken. Daar de bevolking rond de be stuurspost hun vijandig gezind was waren de weerbarstige mannen geïsoleerd. Zes hunner hebben zich daarna aan de politie overgegeven. Waar Amoli zelf heen is ge gaan is niet bekend." PALM BEACH (Florida/V.S.) (Reuter AFP). Kennedy heeft formeel ontslag genomen als lid van de Amerikaanse Se naat, wegens zijn verkiezing tot president. Zijn ontslag is onmiddellijk ingegaan. Kennedy heeft de 54-jarige Newvorkse advocaat Roswell Gilpatric benoemd tot .onderminister van Defensie. Gilpatric wordt onder McNamara de tweede man op het ministerie. Gilpatric is onderminis ter van luchtvaart geweest in de regering- Truman. VATICAANSTAD (Reuter-UPI) Paus Joannes XXIII heeft donderdag voor ra- dio-Vaticaanstad de derde kerstboodschap gedurende zijn Pausschap uitgesproken. De Paus riep hierin alle rooms katholie ken op tot strijd tegen „een duivelse sa menzwering tegen de waarheid", die wordt gesmeed in alle vormen van de kunst en in de massacommunicatiemiddelen. Te genover dit openlijke, of heimelijke, ver raad van het christelijk ideaal, zo zei de Paus. kan ons hart de angst niet bedwin gen, en onze stem beeft. Een moderne geestesstroming is bezig, zo vervolgde de Paus het tegenovergestelde van de bijbel se tien geboden te prediken, waarin de mens wordt aangemoedigd tot doodslag, overspel, diefstal en leugenachtigheid. Ondanks de bezorgde toon in dit gedeel te van zijn rede, liet de Paus duidelijk blijken vertrouwen te hebben in de uit komst van de strijd die de christenen heb ben te voeren. Hij zei ook vertrouwen te hebben in de mensen van goede wil. die de ernstige problemen overal in de wereld zullen oplossen, of de spanning er om zul len verminderen. De Paus zei: In deze tijden is men alge meen van oordeel, dat de wereld verschrik- keliike uren doormaakt, maar in de ge schiedenis heeft de wereld veel ergere tij den doorgemaakt. Laat ons er ondanks de ruziënde of mis leidende stemmen van mensen die geweld gebruiken ervan overtuigd zijn, dat de geestelijke overwinning bij Jezus Christus is. PARIJS (Reuter/UPI) Het congres van de Franse socialistische partij heeft besloten zijn volgelingen te adviseren „ja"' te stemmen in het referendum over de reorganisatie van de bestuursorganen in Algerije. 4 d >1«rl c-Utie (Van een speciale correspondent uit Groenland) Door een merkwaardige verande ring in de bodemgesteldheid van Groenland schijnt de - aldaar woonachtige - Kerstman dit jaar uitsluitend de beschikking te heb ben over grijze hulst en zwarte kerstbomen. In de groenlandse bodem zijn namelijk de z.g. boom pigmenten of colorominen zeer schaars geworden. In verband hier mee is reeds geopperd, de naam Groenland te wijzigen in Grijsland. Onzin, zegt u? Natuurlijk het is juist de feestelijke combinatie van groen en rood. die het Kerst feest zoveel sfeer verleent. Maar is het dan géén onzin, wanneer op uw kerstopnamen alle kleur ont breekt, zoals op zwart-wit foto's? Flits toch met GEVACOLOR kleu renfilm in uw toestel! Ontdek, hoe veel méér vreugde fotograferen in KLEUR geeft! Gevacolor kleuren film is geschikt voor élk toestel. COM 6046 Advertentie Wh WASHINGTON (UPI, AFP) Aan boord van het achterschip van de tanker Pine Ridge bevindt zich nog de eerste machinist, John Richart, nadat helikop ters van de Amerikaanse marine gisteren de 28 anderen van boord hebben gehaald. Richart heeft aangeboden op hel schip te blijven. Een sleepboot en twee sche pen van de kustwacht houden de wacht bij de achtersteven- om, zodra dc storm tot bedaren is gekomen en het water wat rustiger is geworden, een lijn over te brengen zodat men met het bergingswerk kan beginnen. Voor het leven van de kapitein en zijn zes officieren, die zich waarschijnlijk voor op de brug van de Pine Ridge bevonden, wordt gevreesd. Het schip is zo plotseling in tweeën ge broken, dat de marconist geen gelegenheid heeft gehad noodsignalen uit te zenden Een schip van de kustwacht heeft een le ge en zwaar beschadigde reddingsboot ge borgen, waarin een zwemvest lag met „Wilmington, Del" erop. Wilmington, in de staat Delaware, is de stad waar de „Pine Ridge" geregistreerd stond. Richart heeft voldoende voedsel tot zijn beschikking, al is de voorraad water ech ter gering. Hij heeft ook geen radio. De helikopters van het vliegdekschip Valley Forge zijn gisteren onafgebroken bezig geweest met de redding. Het werk werd bemoeilijkt doordat de helikopters rakelings over de achtersteven moesten vliegen, terwijl het schip als een kurk op de hoge golven heen en weer deinde, waar door een helikopter enkele keren bijna door de schoorsteen werd geraakt. Een matroos werd gewond toen hij reeds in het vangnet van de helikopter lag en het schip zo plotseling omhoog kwam dat de piloot niet snel genoeg kon stijgen. B erg i ngs p ogi ng De exploitante van het schip, de Keysto ne scheepvaartmaatschappij, heeft vrij willigers onder de geredden opgeroepen om Richart gezelschap te gaan houden en hem behulpzaam te zijn bij de bergings poging van vandaag, dat niet door één man kan worden gedaan. Het wrakstuk van de Pine Ridge is gedurende de afgelopen. 36 uur ongeveer 20 mijl afgedreven en be vindt zich nu een 130 mijl van kaap Hat- teras voor de kust van de Amerikaanse staat Noord-Carolina. Achterschip en boeg zijn thans ruim vijftig kilometer uit el kaar gedreven. De „Pine Ridge" was een schip van de in oorlogstijd in Amerika gebouwde T-2 klasse. Reeds tien van deze vijfhonderd schepen zijn in zware zeegang middendoor gebroken waarbij 43 mensen om het leven kwamen. Het schip voer in ballast en lag daardoor hoog op het water. De zeer ho ge golven tilden het schip voor en achter op, zodat het in het midden onvoldoende door het water gesteund werd. Kort voor woensdag de duisternis inviel waren vijf overlevenden, die op reddings gordels dreven, gezien. Een zegsman van de kustwacht vertelde dat de Atlantische Oceaan nog niet zeer koud is. Een mens kan het van minimaal drie tot maximaal veertig uur in het water uithouden bij de temperatuur van het ogenblik. Op de (Van onze correspondent LONDEN De straaljagers van de Royal Air Force zullen onder commando van de Noordatlantische Verdragsorgani satie komen, zo is onthuld door de Britse minister van Defensie in een schrittelijl» antwoord op vragen in het Lagerhuis. De snelheid en het vliegbereik van moderne toestellen zijn zodanig, dal de NAVO thans eenheid behoeft in het Europese luchtver dedigingssysteem. De NAVO-raad had hiertoe reeds in maart in beginsel beslo ten en in september werden de bijzon derheden van het plan goedgekeurd. Groot-Brittannië is thans een van de vier NAVO-verdedigingsgebieden gewor den. Vandaar dat "het straaljagers-com mando van de RA.F overgedragen is aan de opperbevelhebber van de NAVO-strijd- kraehten in Europa, de Amerikaanse ge neraal Norstad Het plan voorziet in nationale waarbor- LEOPOLDSTAD (UPI) In de week voor Kerstmis heeft de UNO in Kongo een dringend beroep gedaan op het wereldge weten omwille van 300.000 Baloeba-negers die in Zuid-Kasai de hongerdood dreigen te sterven. In dit gebied zijn in de afgelo pen weken elke dag gemiddeld 200 man nen. vrouwen en kinderen van honger om gekomen Dat cijfer dreigt op te lopen tol duizend. Tijdens een speciale persconfe rentie in Leopoldstad. zei Slure Linner. het hoofd van de civiele hulp-actie in Kongo, gisteren dat deze ernstige toestand de aan dacht van de wereld eist. Linner beschreef vervolgens het gebied als een woeste, onvruchtbare driehoek in het zuidelijk deel van centraal Kongo, waarbinnen de uitgeteerde Baloeba zich bevinden. Velen van hen lijden aan hongeroedeem, hun lichamen zijn gezwollen. Zij hurken neer langs de kant van de weg. onder bo men en bruggen, of wachten in armzalige hutjes op de dood Een doeltreffende hulpverlening is sinds weken onmogelijk door de bloedige stam- rnenkrijg en het politieke gekrakeel. In het ziekenhuis van Miabi met een ca- piciteit van 150 bedden, liggen op het ogen blik 1100 zieken, meest vrouwen en kinde ren die indertijd gevlucht zijn voor de ge welddaden. In het ziekenhuis is één verpleger. gen, zodat de afzonderlijke NAVO-landen zelf hel recht behouden de omvang, sa menstelling, opstelling en rol van hun luchtvex-dedigingsmacht te bepalen. Behal ve- Britse straaljagers vallen ook de ge leide projectielen, voor zover deze van de grond worden afgevuurd, onder de nieuwe regeling. Het nieuwe systeem zal pas in voile omvang worden toegepast bij een oorlogsdreiging, in welk geval het NAVO- opperbevel over straaljagers van de R.A.F. kan beschikken. De in West-Duits- land gestationeerde Britse tweede tacti sche luchtmacht vormt reeds een onder deel van de NAVO. Van groot belang is het, dat Frankrijk, dat destijds de Amerikaanse luchtmacht de bons heeft gegeven, erin heeft toege stemd aan het nieuwe plan deel te nemen Frankrijk wordt thans een van de vier luchtverdedigingsgebieden, hoewel dit niet noodzakelijkerwijze hoeft te betekenen, dat de Fransen hun gehele straaljager macht ter beschikking stellen van de NA VO. Er zit voor Groot-Brittannië ook een be langrijke politieke kant aan deze zaak Macmillan zou al geruime tijd voorstan der geweest zijn van deze militaire fusie, omdat dit een nauwe binding met het Europese vasteland betekent. Er zijn ook velen, die sputteren tegen dit nieuwe ver lies van Britse onafhankelijkheid. De de fensiechefs zijn van oordeel, dat de straal jagers onder Britse controle gehouden zouden moeten worden met het oog op een oorlog met conventionele wapens. Maar de leiding van de R.A.F. is van oordeel dat de nieuwe verbinding met het conti nent de levensduur van het jagercomman do. dat door de opkomst van de geleide projectielen in de verdrukking is geraakt zal verlengen. De fusie is vele maanden opgehouden door generaal De Gaulle, die weigerde zijn straaljagers te integreren. Thans heeft hij besloten om de Franse toestellen, welke in West-Duitsland opgesteld zijn, dit is on geveer de helft van het totale aantal Fran se jagers, over te dragen aan de NAVO. plaats waar de tanker doormidden is ge broken zoeken tenminste tien koopvaardij schepen, alsmede enkele Amerikaanse oor logsschepen en de zes helikopters van het vliegdekschip naar overlevenden. Eenentwintig doden SANTANDER (Spanje) (UPI) Don derdag zijn nog twee lijken geborgen van bemanningsleden van het Spaanse vracht schip „Elorrio", dat woensdagavond op een rots ter hoogte van Santander in stuk ken brak. Men vreest dat eenentwintig zee lieden het leven hebben verloren. Dertien lijken zijn geborgen. De Elorrio was op weg naar de sloper. Een lid van de be manning wist de kust te bereiken. Een visser uit het nabijgelegen kustdorp Gali- zano moest evenwel zijn reddingspogingen met de dood bekopen. Een watervliegtuig en twee helikopters, afkomstig van een Amerikaanse luchtba sis in Spanje, hebben boven het wrak red dingsgordels en rubber vlotten uitgewor pen, maar de drenkelingen konden ze, als gevolg van de torenhoge golven, niet be reiken. De plaats, waar de „Elorrio" is BRUSSEL (ANP) Met ingang van 1 januari zal ook België een winkelsluitings wet hebben. In het Belgische staatsblad is een Koninklijk Besluit verschenen, waar bij de middenstanders worden verplicht hun zaken 24 uur per week te sluiten. D- winkeliers zullen echter de verplichte rustdag zelf kunnen kiezen. De Belgische minister van Middenstandszaken, Vanden Boeynants, deelde in een toelichting op de wet voor radio en televisie mede, dat deze vrije keuze is bedoeld om alle oneerlijke concurrentie en het risico van het verlies van klanten uit te sluiten. In België zijn tot dusverre de winkels de gehele week vrijwel onbeperkt open. Ook kent het geen verplichting tot sluiting op zondagen. vergaan, wordt als een van de gevaarlijk ste van de Spaanse noord-westkust be schouwd. Vijf geredden ABERDEEN (Schotland—upi) Het vissersvaax-tuig „Lilie" uit Klekksvig, (Fa- röereilanden) is donderdagavond voor de Schotse kust in zware zee vergaan. De bemanning van vijf koppen werd gered. Kamei en de Senaat eisten socialistische woordvoerders het aftreden van het kabi- net-Eyskens. BRUSSEL (ANP). De stakingen in België hebben donderdag een algemeen karakter aangenomen. Door de socialistische vakbonden van overheids- en ge- meentepersoneel begonnen als protest tegen de „eenheidswet", waarvan de weer slag zich donderdag ook in het parlement deed gevoelen en dat leidde tot on geleend rumoerige tonelen, verlamde de actie de afgelopen 24 uur een gevoelig deel van het economische leven. Naar het zich laat aanzien zal de stakingsactie vandaag een nieuw hoogtepunt gaan bereiken: de socialistische centrale van mijnwerkers heeft een onmiddellijke staking in de kolenmijnen bevolen. Een oproep om het werk neer te leggen is uitgegaan tot het personeel van de P.T.T. en aan alle bij het socialistische algemeen vakverbond aangesloten bonden is de opdracht gegeven de stakingen zoveel mogelijk uit te breiden. Het zwaartepunt van de actie ligt in het Waalse gedeelte van België en in Antwer pen, waar voor de derde dag een honderd tal zeeschepen het einde van de staking afwacht. Het overgrote deel van de inter nationale treinen kwam niet verder dan de grens. Over het aantal stakers zijn geen cijfers beschikbaar Over de duur van de actie gaf het socialistische Kamerlid Larock donderdagmiddag een aanduiding toen hij verklaarde, dat de staking zal voortduren zolang er onzekerheid bestaat over de een- heidswet. De stakingen hebben donderdag ook geleid tot heftige politieke aanvallen. De Christelijke Volkspartij heeft in een openbare verklaring 'net Belgische volk op geroepen de regering te helpen verhinde ren, dat het land door anarchisten in een chaos wordt gedreven. De leiding van de grootste regeringspartij noemde de wij ze waarop de „eenheidswet" officieel is de naam wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel buiten het parlement wordt bestreden een „daad van politieke onbetrouwbaarheid" Het bureau van de socialistische partij daarentegen heeft de regering in* het al gemeen en eerste minister Eyskens in het bijzonder voor de staking verantwoorde lijk gesteld. „Hij is de leider van een par tij, die niet geaarzeld heeft een sfeer van burgeroorlog uit te lokken en is zelfs dooi de „eenheidswet" gegaan tot sabotage van het spaarwezen en van de nationale fi nanciën en tot aanslagen op personen en eigendommen. De regering draagt de vol le verantwoordelijkheid voor de huidige crisis. De natie betaalt reeds de consequen ties van zijn misdadige koppigheid. In de De eenzame hater Kunt u alleen zijn? Bent u eenzaam? Of zit u omringd door vrouw en kinderen en kindskinderen en buren en collega's? Heremieten in de woestijn zijn alleen. Maar ook sommige stadsbewoners of plat telandslevers. De mens is niet graag alleen. De ge vangene in zijn eenzame cel moet zeer lij den. Proefpersonen die drie weken opge leid werden voor de ruimtevaart en geen levende ziel zagen of spraken, begonnen aan hallucinaties te lijden. Ook ik zit niet graag alleen. Vieren twintig uur zonder iemand te spreken, niet eens de melkboer, is een kwelling. De mens is een dier in de kudde, hij behoeft menselijk contact, het is nodig elkaar aan te raken, te bekijken, eikaars stem te ho ren. Ook dieren zijn ongaarne alleen. Cobras zonder hun Cobas pruilen, schorpioenen zonder hun schorpioensen verliezen hun gif, een eenzame vlieg verlangt naar zijn stewardess, en een mier stopt elke twin tig seconden om zich met zijn medemier te onderhouden. Een koe zonder andere koeien of zonder stier, een kip alleen, een koekoek in een nest, zij allen behoeven gezelschap. En één andere persoon is ons vaak niet ge noeg. Wij behoeven voortdurende veran dering van medeschepselen. Spreeuwen reizen bij duizenden, bacillen bij miljoe nen, en zelfs oesters liggen met hun allen in één bed. En als wij niet voordurend bij elkander kunnen zijn, lezen we of luisteren naar Hilversum of kijken naar Bussum. De menselijke stem, desnoods op schrift ge steld en gedrukt op krantenpapier, is ons een voortdurende behoefte. Waarom dan, waarom hebben wij mees tal zo het land aan elkaar? We kunnen niet zonder elkaar, en toch benijden we elkaar en plagen en kwellen de ander; waar liefde nodig is, haten we; als begrip gevraagd wordt, lachen we. Tussen eenzaamheid en een heleboel ver velende medemensen ligt ons leven. H. B. Fortuin Advertentie Er zijn nylons... nylons en ge» selecteerde Hi-life nylons. Hi-Iife kwaliteit nylons zijn - ook naadloos - reeds vanaf 2.95 verkrijgbaar in alle beterezaken. kinderarbeid. De eigenaar en de direc teur van een speelgoedfabriek in de Beierse plaats Unsleben zijn respectie velijk tot vier en drie weken gevange nisstraf veroordeeld, omdat zij kinderen van tien tot veertien iaar in dienst had den voor een uurloon van veertig pfen nig (x-uim 35 cent). De zaak kwam aan het rollen, dooi-dat het schoolverzuim in die plaats steeds gi-otere vormen aannam. Vatieaan. De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, Von Brentano. heeft donderdag een bezoek aan het Vatieaan gebracht, waar hij besprekin gen voerde met de staatssecretaris, kar dinaal Tardini. en diens rechterhand, kardinaal Dell'aqua. Advertentie VERKOOP VAN ALLE MERKEN DUS RUIME KEUZE GROTE HOUTSTRAAT IR rv.l. 14444 WASHINGTON De botsing boven-New York heeft diepe indruk gemaakt in Ame rika. Het onderzoek naar de oorzaak is nog niet voltooid, maar Quesada, het hoofd van de federale luchtvaartcommissie, heeft aan de pers medegedeeld, dat één van de twee elektronische nawigatie-instru- menten van het straalvliegtuig niet func tioneerde. Het vliegtuig had daarom voor rang gevraagd bij het landen. Uit andere informaties krijgt men de indruk, dat het straalvliegtuig van zijn koers was afge weken. Bij slecht weer moeten piloten en grond personeel in het gebied van New York wel over stalen zenuwen beschikken. Er zijn daar drie vliegvelden met veel ver keer: Idlewild (waar men aankomt uit Europa), La Guai'dia en Newax'k. Op Id lewild vertrekt of arriveert elke twee mi nuten een toestel. En dat is dan nog maar het gemiddelde Op de spitsuren is het er heel wat drukker Vooral als het zicht slechts is moeten de vliegtuigen, elk met een voorgeschreven hoogte boven el kaar cirkels draaien en zowel Idle wild als La Guardia hebben elk twee van die gebieden, waar men zo'n stapel van wachtende, draaiende vlieg tuigen kan opbouwen. Zodra het onderste toestel van een stapel verlof heeft gekre gen te landen, mogen de andei'e vliegtui gen ieder een laag naar beneden komen Het toestel dat eerst op 600 meter vloog komt dan op 300. dat van 900 op 600 enzovoort. Arme mensen, die juist onder zulk een toren van tien of twaalf cirkelende vlieg tuigen wonen. Eerst lagen die wacht kamers ver buiten de stad. maar de voor steden hebben zich in de laatste jax-en zo uitgebreid, dat er veel huizen in de buurt van de vliegvelden liggen. De meeste ongelukken gebeuren bij het dalen of opstijgen en de kans dat een toe stel op huizen terecht komt is daardoor helaas grotei geworden. Men zoekt naax een gebied bij New York waar een viei-de vliegveld kan worden aangelegd, maar hel blijkt moeilijk een geschikt terrein te vinden. 1-Iet verkeer in de lucht neemt steeds toe en de grotere snelheden van de straalvliegtuigen eisen steeds meer van de instrumenten en van de mensen, die ondanks de automatisering toch altijd nog een belangrijke rol spelen bij het binnenloodsen van een toestel. Een Democratische senatoi heeft bekend gemaakt dat hij net Congres zal vragen meer dan honderd miljoen dollar beschik baar te stellen, opdat luchthavens ver bui ten grote steden kunnen worden gebouwd. Hij verklaarde dat het luchtverkeer boven New York het verzadigingspunt heeft be reikt. Ondermijnend. Het hoofd van het Ameri kaanse federale bureau van onderzoek (F.B.I.), Edgar Hoover, zegt in een rapport, dat een ontstellend aantal di plomatieke vertegen woox-digers van communistische landen in Amex-ika spionagecontacten heeft. Hij is van mening, dat de Amerikaanse commu nistische partij de grootste ondermij nende organisatie in het land is. Boemerang. Volgens de leerkrachten in Oost-Duitsland heeft de vroegtijdige op leiding van scholieren in „strijdmetho- den voor het afweren van vijandige agenten" en ongewenste uitwerking. In een aantal plaatsen zijn illegale scholie renclubs opgericht die zich fantastische namen hebben aangemeten en tegen on populaire leerkrachten ageren. Churchill. Sir Winston Chux-chill zal het kerstfeest met zijn echtgenote in zijn landhuis Chartwell in Westerham, in het graafschap Surrey, doox-brengen. De 86-jarige Britse staatsman en zijn echtgenote hopen hun vier kinderen en vele van hun kleinkindex-en x-ond de kerstdis te verzamelen. Sir Winston, die vijf weken geleden ten val kwam en daai-door een ruggewervel beschadigde zal per ambulance-auto naar Chartwell worden vervoerd. De toestand van de staatsman gaat goed vooi'uit. Vrijlating. Twee voormalige Nepalese oud premiers en acht andex-e politici, die gevangen werden gehouden sinds Ko ning Mahendx-a vorige week de macht overnam, zijn donderdag vrijgelaten. Over premier Koirala en de leden van diens kabinet, die vorige week even eens in hechtenis werden genomen, is niets bekend. München. Twee mensen die gewond waren bij de vliegramp van j.l. zaterdag in München, zijn gisteren aan hun verwon dingen bezweken. Het dodencijfer is daardoor gestegen tot 52. Een woord voerder van de gemeente München heeft inmiddels bekend gemaakt dat op de muur waartegen het vliegtuig te plet ter is geslagen, een hex-denkingsplaket zal^ worden aangebracht. Stier in het verkeer. Een grote tweejarige stier heeft het voor elkaar gekregen een uur lang het verkeer in de binnen stad van Rome in het honderd te laten lopen. Het dier, dat op weg was naar het slachthuis, wist zich los te rukken en liep in de richting van de Piazza Colonna, waar het gi-ote consternatie verwekte onder de wandelaars en de op de terrasjes zittende Romeinen. Kalkoen. De grossiers van Smithfield. de Londense vleesmarkthallen, hebben vele poeliers moeten teleurstellen: de kal koenen. ganzen, eenden en kippen ra ken uitvei'kocht Voor de kalkoenen zelf is het een x-ampjaar geweest: er zijn er voor de kerstdagen zo'n vier en een half miljoen verkocht, meer dan ooit tevoren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 3