Uitgaan in Haarlem Negen maanden gevangenis wegens oplichting geëist Nederland nam geen genoegen met „vogels in de lucht" Nasoetion naar Rusland wapen aankopen voor MUZIEK VOOR DE KERSTDAGEN De grafiek van PALLE NIELSEN Leider van „invalidenwerkplaats" verkocht met zeer hoge winsten „Vier Indonesiërs tegenover Nederlandse soldaat" een 4 Poëzie- en liederavond in het Minerva Theater HAARLEMSE RECHTBANK PERSCONFERENTIE MANSHOLT: LEZEN EN LATEN LEZEN Lasser omgekomen bij explosie in scheepsruim Duizenden Amsterdam mers zonder warme maaltijd Gasdruk in West bleek plotseling veel te hoog Vraag over annexatie van Zuid-Schalkwijk VRIJDAG 23 DECEMBER 1960 Op de valreep naar de kerstdagen worden hier nog drie platen genoemd die direct of indirect verband houden met, de herdenking van Christus' ge boorte. IN VELE HUISKAMERS zal in deze da gen wellicht de stem van Aafje Heynis klinken. Deze jonge altzangeres heeft in de goede zin des woords een populariteit verworven als eertijds Aaltje Noordewier of Jo Vincent. Het is onnodig hierover veel te zeggen. De onopgesmuktheid van haar voordracht, de eerlijke, dienende wijze waarop zij haar stemmiddelen aanwendt, scheppen een sfeer van eenvoudige ontroe ring die de genegenheid die men haar toe draagt voldoende verklaren. Voor Philips heeft zij verschillende opnamen gemaakt waarvan hier genoemd wordt A 02063 L met Bach's solo-cantate „Vergnügte Ruh'. beliebte Seelenlust", en op de andere plaatzijde twee aria's uit het Weihnachts- Oratorium („Bereite dich Zion" en „Schla- fe mein Liebster, geniesse der Ruh'als mede een aria uit Cantate 34 en één uit Cantate 108. De begeleidingen zijn in het eerste geval verzorgd door het Nederlands Kamerorkest onder Szymon Goldberg, en voor de losse arias door de Wiener Sym- phoniker onder Hans Gillesberger. HET LAATSTE WERK van de in 1955 gestorven Frans-Zwitserse componist Ar thur Honegger was „Une Cantate de Noël" en is thans bij Philips op de plaat verschenen in een uitvoering onder leiding van Honegger's vriend en (in enkele ge vallen) opdrachtgever Paul Sacher. De componist heeft de verbroederingsgedachte die het kerstfeest oproept, willen accen tueren door zijn tekst in drie talen te kiezen; in afwisseling met enkele Latijnse regels van liturgische aard heeft hij Duit se en Franse kerstliederen in zijn cantate opgenomen en deze als climax verstren geld tot een uiterst kundige polyfonie, daarmee tevens zijn levenslange bewonde ring voor Bach op merkwaardige wijze bekronend. Voor het overige bevat het werk alle elementen van Honegger's ver trouwde oratoriumtechniek, zoals men die vooral kent uit „Le Roi David" en „Jean ne d' Are au Bücher". Het uit de diepste regionen omhoogkomen naar het licht, hier uiteraard ook gemotiveerd door de tekstgedachte de „engelenstemmen", de rumoerige veelstemmigheid van een mid deleeuwse jaarmarkt, dit alles geeft aan de muziek het karakter van een op enigs zins pathetische toon verrichte „bood schap". Misschien zijn er sommigen die dit als een overbodig benadrukken onder vinden van de naïeve eenvoud van de ge bruikte kerstliedjes. Zij zullen bezwaren hebben tegen de stilistische tweeslachtig heid van Honegger's componeren, eigen lijk een vorm van neo-romantiek die zich slecht verdraagt met de betekenisvolle be scheidenheid van het gebeuren rondom de krib. Maar degenen voor wie deze stijl middelen nog een verrassing inhouden, zullen er een pakkende, betrekkelijk eigen tijdse verklanking in vinden van het bijna tweeduizendjarig geboortefeest. De mede werkenden zijn de koren „Elisabeth Bras- seur" en „Petits Chanteurs de Versailles" het Lamoureux-orkest, de bariton Michel Roux en de organist Maurice Duruflé. AAN DE TEGENPOOL van deze kunst vaardigheid die soms iets kunstmatigs heeft Mahalia Jackson, die haar over tuiging uitdraagt met warme, openhartige rondborstigheid. Verschillende 45-toeren- plaatjes van Philips geven de stem weer van de befaamde blues-zangeres, vooral bewonderd om haar voordracht van de „gospelsong", het solistisch gebrachte re ligieuze negerlied. Op 429823 BE („Maha lia at Newport") vindt men onder andere „A city called heaven", „The Lord's prayer" en „His eye is on the sparrow". Storend zijn alleen de piano-begeleidingen met hun donderende tremolo's en het wil de „schoonvegen" van de toetsen in ge broken akkoorden. Dit plaatje is één uit een reeks live-opnamen gemaakt op het jazz-festival van Newport, 1958. Sas Bun ge KOPENHAGEN heeft enige musea die, dank zij hun schitterende kunstcollecties, Europese vermaardheid genieten. Het meest bekend is de Glyptotheek van de Carlsberg fundatie, maar ook het Stede lijk Museum voor kunst is zeer belang rijk en vooral een bezoek aan het prenten kabinet van dit Museum is zeker de moei te waard. Behalve de Grafische kunst van eigen bodem vindt men er een prachtige collectie Franse en Duitse tekeningen en grafiek. Mijn laatste bezoek aan het pren tenkabinet van de stad Kopenhagen was speciaal gericht op de grafiek van heden daagse Deense kunstenaars, waarvan een viertal werd uitgekozen voor de Deense tentoonstelling die gedurende de maand december in de Rijksakademie aan de Stadhouderskade te Amsterdam gehouden wordt. Speciaal over de grafiek van de jongste der exposanten, Palle Nielsen, zou ik graag enkele opmerkingen maken. Hoewel deze thans veertigjarige kunstenaar reeds een internationale bekendheid geniet (hij ont ving o.a. op de Biennale te Ventië in 1958 de Grafiekprijs) zag ik zijn werk voor de eerste maal, deze zomer, in Kopenhagen. Hij w-as leerling van de zeer begaafde en bezielende docent Aksel Jörgensen, hoog leraar aan de Koninklijke Akademie voor schone kunsten te Kopenhagen. De ont moeting met het werk van Palle Nielsen roept veel en verschillende reacties op. De meeste vergelijkingen en pogingen hem in een vakje onder te brengen houden geen stand tegenover de sterke authentici teit van de mededeling die hij met geheel eigen uitdrukkingsmiddelen brengt. In verband met zijn techniek hoor de ik de naam van onze graficus Escher noemen, qua stijl hoorde ik hem onderbren gen bi.i de surrealisten; zijn „boodschap" werd wel vergeleken met die van de Belg: Frans Masereel. Deze laatste vergelijking is slechts houdbaar als men heel duidelijk het verschil ziet tussen de wereld van het opkomend socialisme van Masereel en de wereld waarin wij thans leven. Beide houden een aanklacht in maar deze is' bij 'Masereèl tendéntlëuzerv "Hét efg'éhtijd- se van Palle Nielsen is dat hij ons de wereld van "nu op een beklemmende wijze voor ogen zet, zonder de schuldvraag te stellen of een rekwisitoor uit te spreken. De noodlottige verbanning in een wereld, die noch goed. noch kwaadwillend, de mens tot de gevangene van zichzelf dreigt Prof. Otto B. de Kat vestigt in neven staand artikel de aandacht op het werk van de Deense graficus Palle Nielsen. De auteur maakte met het werk van Nielsen kennis in Kopenhagen. Nu er werk van deze Deen te zien is op de expositie in de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam is er alle reden deze in Nederland te weinig bekende figuur nader te karakteriseren. Linosnede van Palle Nielsen te maken, toont hij ons in zijn hoofdwer ken :„De betoverde stad", „de Grote We reldbunker" en in zijn juist voltooide cy clus: „Orfeus en Eurydice". De verwantschap met Kafka dringt, zich op, maar Palle Nielsen is zeker niet uit sluitend een litterair ingesteld beeldend kunstenaar. Zijn „handschrift" is volstrekt grafisch. Als zeer knap tekenaar, met een ongehoord voorstellingsvermogen van be weging, vorm en ruimte, heeft hij een volstrekt eigen medium gevonden om de idee waarvan hij bezeten is gestalte te geven in een prachtig afgewogen ritme van zwart en wit. Deze idee omvat de angst van het in dividu in de naar perfectie strevende ma terialistische wereld, die bezield met de goede bedoeling de sociale positie van het individu te verbeteren, hem tegelijkertijd inkapselt in een stramien van voorschriften en verkeersregels die hem totaal dreigen te verstikken. Straten, trappen, tramlijnen, woonkazer nes zijn de symbolen van deze samenle ving die haar ontaarding vindt in zelfver nietiging waarvan prikkeldraadversper ringen, tanks en bommenwerpers de na tuurlijke verlengstukken zijn. Naast de milde aspecten die door de beeldhouwer Adam Fischer en de tekenaar Sikker Hanzen op deze tentoonstelling een zo aantrekkelijk beeld geven van wat er in het Deense volk leeft, legt Palle Nielsen ons een beklemmende vraag voor. Ofio B. de Kat De commissie voor het bijzonder ker- kewerk van de Hervormde Gemeente te Heemstede heeft donderdagavond in het Minerva-theater een kerstbijeenkomst ge organiseerd, welke gewijd was aan ge dichten, pi'oza-verhalen en aan vocale mu ziek, in verschillende zin betrekking heb bend op het kerstgebeuren, behoudens dan het moderne stuk proza „Een stem van de maan" van dr. C. Carlton Allen, waar voor de technische mogelijkheden van on ze tijd de schrijver inspireerden en zijn fantasie stimuleerden. De voordracht van dit stuk door de heer Meinard Kraak, die als voordrachtskun stenaar aan de avond medewerkte, kon men waarderen en ook zijn declamatie van gedichten van Elisabeth Eybers, Ga briel Smit, J. H. Leopold en Joost van den Vondel had kwaliteiten. Maar op het verhaal „De Os en de ezel van de heilige stal" van Jules Supervielle in de vertaling van Maurice Roelants mis te Meinard Kraak de greep. Het is trou wens een overdreven uitgesponnen en op zettelijke geschiedenis, die nu nog lang- dradiger werd door de obsederende mono tone en door een uniforme dynamiek ge kenmerkte zegging. De avond kreeg ten slotte een dieptepunt van verveling, dat door „The first Nowell". gezongen door een gemengd kwartet, niet meer ongedaan gemaakt kon worden. Eerder op de avond had dit kwartet, dat gevormd werd door de sopraan May Oranje den Uyl, de alt Ans Wiersema- Bruins, de tenor Wil Kamminga en de bas Gerard Droog, betere kansen gehad om zich te laten gelden. Het had drie kerst liederen van Nederlandse origine met wel luidende klank gezongen, met enkele ge deelten uit „A ceremony of Carols" van Benjamin Britten de bijzondere waarde van deze schone muziek aangetoond en het zo geliefde „Es ist ein Ros entsprun- gen" van Michael Praetorius met koeste ring van de toon vertolkt. Van de sopx-aan May Oranje hoorde men het met stx-alende klank gezongen „Weihnachtskonzert" uit de „Partitura Sacra" van Böddeckers. Coby Riemersma zorgde voor de begeleiding van dit werk, waarvoor zij bijgestaan werd door de vio- loncelliste Jet Kruseman. Ook Ans Wier- sema kreeg een solistische taak met het zingen van het „Geistliches Wiegenlied" van Johannes Brahms. Innige expi-essie werd een belangrijke voordrachtseigen schap voor dit lied. Een fraai klinkende vertolking door Suze Tak van de alt-viool partij, die Brahms voor deze compositie schreef, werd een sonore achtergrond voor de stem van de zangeres, die ook veel te danken had aan de begeleiding van Coby Riemersma. De avond werd ingeleid met een toespraak van ds. A. Oskamp. P. Zwaansivtjk De officier van Justitie bij de Haarlem se rechtbank, mr. J. J. Bredius, heeft don derdagmiddag wegens oplichting negen maanden gevangenisstraf met aftrek, waar van twee voorwaardelijk, geëist tegen een 21-jarige koopman uit Haarlem. De man had vorig jaar en begin dit jaar goede ren langs de huizen laten verkopen, waar van de opbrengsten ten goede zouden komen aan mindcr-validen. Dit was echter bijna of in het geheel niet het geval, De man maakte echter wel enorme winsten. Verdachte dreef de minder-validenwerk plaats „Aurora", waar boenwas, zeep shampoo enz. in een verpakking voor de detailhandel werden gedaan. De man stuur de colporteurs langs de huizen, die dan deze produkten ten bate van de invaliden zouden moeten verkopen. De colporteurs waren in het bezit van een legitimatiebe< wijs, waaruit moest blijken dat zij voor de minder-validenwerkplaats „Aurora" werkten. Als de koopman in een bepaal de plaats ging colporteren, stuurde hij zijn colporteurs erop uit en bleef hij zelf in een café achter. Verdachte had slechts één minder-valide werkzaam. Deze kreeg maar een schijntje van de winst. En hoe groot die winsten waren, maken enkele cijfers duidelijk. Verdachte kocht enkele produkten voor bijv. 0,50, f 1,25 en 0,65 in. Deze produkten verkocht hij dan voor respectievelijk f 2,45, 4,95 en 1.95. De mensen die de boenwas, zeep en sham poo kochten, beseften ook wel dat deze prijzen bijzonder hoog waren, maar zij kochten die goederen, omdat de opbreng sten, zoals altijd werd gezegd, aan minder validen ten goede kwamen. Ter zitting van de rechtbank zei verdachte dat hij zijn best had gedaan om meer minder-validen te werk gesteld te krijgen. De president, mr. N. Reeling Brouwer mei-kte echter op: „Vond u zich wel de geschikte persoon om invaliden te helpen? U had nota bene twee voorwaardelijke ver oordelingen lopen. U maakte hoge win sten. maar ja, als u in cafés met gokauto maten verbleef, kostte dat natuurlijk nog al wat." De officier, mr. J. J. Bredius, sprak van een minderwaardige wijze van oplich ting. Zeer laakbaar noemde hij het dat verdachte had gespeculeerd op het mede leven van de mensen met mindei'-validen ..Door aasgieren als vei-dachte wordt het Dubliek op ei-gerlijke wijze opgelicht. In De Executieve Commissie van de Europese Economische Gemeenschap is tevreden over de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt van de „zes" (Benelux, Frank rijk, West-Duitsland en Italië), zo heeft dr. S. L. Mansholt, de vroegere Nederlandse minister van Landbouw, thans vice-voorzitter van de E.E.G. Executieve Commissie, donderdag verklaard op een persconferentie in Den Haag. De Executieve Commissie is uiteraard het meest tevreden met het definitieve besluit van de Ministerraad der E.E.G. van deze week om de afbraak der tarieven in het onderlinge verkeer te ver snellen door een extra-verlaging van tien percent per 1 januari voor industrieproduk- ten en een extra-verlaging van vijf percent voor (niet geliberaliseerde) landbouw- produkten. ''.•f Door deze extra-verlagingen zal, voor de industrieprodukten. een totale vermin- dexiixg in vergelijking met 1958 van 30 per cent zijn bei-eikt en voor niet-geliberali- seerde landbouwprodukten van 25 percent. Het belangrijkste besluit van de Minis terraad van deze week achtte de heer Mansholt overigens de aanvaarding van TONEEL Zondag 25 december. Stadsschouwburg, 20 uur. De Nederlandse Comedie speelt „Dona Diana" van Moreto y Cavana, onder regie van Han Bentz van den Berg. Medewerkenden zijn onder anderen Tom van Beek, Eli Blom, Paul Huf, Ellen Vogel en Ko van Dijk. Maandag 26 december. Stadsschouwburg, 20 uur. De Haagse Comedie speelt „Lieve Leugenaar" van Jerome Kilty, onder regie van Paul Steenbergen. Medewer kenden aan dit spel, naar brieven van Bernard Shaw, zijn Ida Wasserman en Paul Steenbex-gen. Dinsdag 27 december. Stadsschouwburg, 20 uur. Toneelgroep Theater speelt „Het Hemelbed" van Jan de Hartog, met medewerking van Lilly Bouwmeester en Kees Brusse. Woensdag 28 december. Stadsschouwburg, 20 uur. Toneelgx-oep Theater speelt „Het Hemelbed". Donderdag 29 december. Stadsschouwburg, 20 uur. Toneelgroep Theater speelt „Het Hemelbed". Donderdag 29 december. Minerva Theater, 20.15 uur. Optreden van Cilly Wang. MUZIEK Vrijdag 23 december, Concertgebouw, 20.15 uur. Het N.Ph.O. geeft het vierde concert in de serie V, onder leiding van Henri Arends. De alt Aafje Heynis ver leent solistische medewerking aan het programma, waarop werken staan van Vivaldi, Andriessen, Bach en Bartók. Vrijdag 23 december. Dansschool Schreu- der, Raarasingel, 20 uur. Jazz-avond van de Haarlemse Jazz-club, met medewer king van onder meer The Dutch Swing College Band, onder leiding van Peter Schilperoort. Maandag 26 december. Concertgebouw, 14.30 uur. Het Haarlems Gemengd Koor geeft een uitvoering van het „Weih- nachtsoratorium'van Bach, onder lei ding van Anton de Beer. Medewerkenden zijn het N.Ph.O., de organist Klaas Bolt, de sopraan Bep van Zutphen-Wagener, de alt Annie Hermes, de bas Herman Scheij en de tenor Simon van der Geest. De gemengde zangvereniging „Polyhym nia" onder leiding van Henk Arisz. Maandag 26 december. Wllhelminakerk, Gedempte Oude Gracht, 20 uur. Kerst concert door de ox-ganist Teke Bijlsma, met medewex-king van de sopraan Ans Philippo dn de bariton Coi-nelis Beek. Ex- worden onder meer werkèn van Bach en Zwart uitgevoerd. DIVERSEN Vrijdag 23 december. Aula voormalige h.b.s. a. Zijlvest 25a, 20 uur. Prof. dr. P. J. Bouman spi-eekt over „Industrieel Kli maat". (Academie voor Voortgezet Eco nomisch Ondeiwvijs). Zaterdag 24 december. Grote Kerk, Haar lem, 22.30 uur. Kex'stnachtdienst met medewerking van de organist Hendrik Lasschuit, de trompettist Jan Munster man, de trombonist Ernst Munstex-man en het christelijk fanfarekorps „Arti et Religioni" onder leiding van de heer H. N. van Ossenbruggen. De samenzang wordt afgewisseld door kooi-zang van het jeugdkoor „Inter Nos", onder leiding van Anton de Beer, aan de vleugel be geleid door Emmy van Eden. Vooi-ganger dr. G. Snijders. Maandag 26 december. Concertgebouw, 20 uur. Kerstprogramma met medewer king van Willy Alberti, Rudi Carrell, Thee Jacksons, De Spelbrekers, Willy Ver voort. The Butterflies en Ria Valk. Dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december, Concertgebouw, 14 uur. Jeugdvoorstellingen onder auspi ciën van de Haarlemse Katholieke Ver eniging voor het Gezin. Dinsdag 27 december. Minerva Theater, 14.30 uur. Poppentheater „Het klein Wereldtoneel", onder leiding van Jan Nelissen speelt „Het Meisje met de Zwavelstokken" en „Het verdwenen kerstboompje". Iedere zaterdag in het sportgebouw aan de Kleverlaan: Jongerensociëteit Haarlem. TENTOONSTELLINGEN Bisschoppelijk Museum, Jansstraat. Oude religieuze kunst, schilderijen, middel eeuwse beeldhouwwerken. Dagelijks ge opend van 1017 uur: zondagen 13—16 uur. Frans Halsmuseum: Permanente tentoon stelling van werken uit de Haarlemse school van de 16de eeuw tot op heden Dagelijks geopend van 10—15 uur, des zondags van 1315 uur. Eerste en twee de kerstdag geopend van 13—15 uur Nieuwjaarsdag gesloten. Voormalig woonhuis Jacobus van Looy, Kleine Houtweg 103: Op donderdagen geopend van 10—12.30 en van 13.30—17 uur, op zondagen van 14—17 uur. Museum „Huis van Looy". Kleine Hout weg: Van 17 december tot 16 januari 1961 tentoonstelling van werken van de Ne derlandse kring van tekenaars. Dagelijks geopend van 10—17 uur. des zondags van 1417 uur Eerste en tweede kerstdag geopend van 14—17 uur. Op nieuwjaars dag is het museum gesloten. Kunstzaal 't Goede Uur. Nieuwe Kerks- plein. Gedurende de maand december tentoonstelling van schilderijen, teke ningen aquarellen van Dik van Gu- lik Dagelijks geooend van 10 tot. '12 uur Dagelijks van 21 tot 22 uur klassiek gx-ammofoonplatvenconcert. Gebouw Bloemenheuvel. Bloeniendaalse weg. Overveen. Van 10 tot 30 december tentoonstelling van werk van de graficus Dirk Harting. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Des zondags van 14 tot 17 uur Kunstcentrum „De Ark", Nieuw Heilig land. Van 4 december tot 7 januari ten toonstelling van werken van Hans van Wijk. Dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. Tijdens de grammofoonplatencon- certen op maandag, woensdag en vrijdag van 18 tot. 20 uur. Vishal, Grote Markt: Van 18 december tot 8 januari tentoonstelling van werken van de Groep, met als gast Raymond Picque. Dagelijks geopend van 1017 uur. Des zondags van 1317 uur. Avondopenstel ling maandag, woensdag en zaterdag van 20—22 uur. Lijst van door de Stadsbibliotheek aangeschafte boeken. Romans: Braine: Succes als vijand: Christie, Het myslerie van Sittaford: Corsari. Terugkeer tot Thera; Gwaltney. Gisteren duurde een eeuwig- beid: Kirst. Morgen is het leven anders: Toerge- new. Verzamelde werken, dl. 2 jagersverhalen): Geissler, Frag nicht zuviel; Blythe, A treasonaole growth; Borden, The hungry leopard; Gilbert, Silver spoon; Lessing, A proper marriage; Shaw, The hiding place; Sillitoe. The general; Arnoux, Zulma l'infidèle. OntwikkelingsboekenWinkler, In Gods naam, 8 levens voor anderen; Barbault, Dat bent u, Kreeft; id. Dat bent u, Leeuw; Jager, Parade of paradijs; Paloczi-Horvath, Chroetsjev; Schwab. Bij de duivel le gast; In wieg en box, baby-brei- boek: van Wijngaarden, Technische Installaties, leerboek voor bouwkundigen: Gros, Televisie, parlement, pers en publiek; Vrlends, Papegaaien en parkieten: Forman, Assyrische Palastreliëfs: Pierre, Fen verovering op de Himalaya; Toland, De slag in de Ardennen 1944; de Boom, De reizen van Karei V; Enkhulzer almanak 99G1 (inlich tingen). het beginsel dat een stelsel van heffingen moet worden ingevoerd in het onderlinge handelsvex-keer in landbouwprodukten, met prijstoenadering in de zes landen. Dit is bepalend voor de toekomstige landbouw politiek van de Gemeenschap. Men gaat niet uit van gewone coöi'dinatie van de nationale landbouwpolitiek van de zes lan den, zo zei hij. In antwoord op vragen verklaarde dr. Mansholt te menen, dat Nederland bij de onderhandelingen van deze week in de E.E.G.-ministerraad „geen genoegen had genomen met vogels in de lucht". De mi nisters hebben vastgesteld dat een hef fingenstelsel prioriteit zal krijgen boven andere beschermende maatregelen. Als Nederland bij voorbeeld niet akkoord zou gaan met bepaalde beschermende maatre gelen die men naast de heffingen op een bepaald gebied zou willen toelaten, zou het de zaak kunnen tegenhouden. Als onderdeel van de versnelde uitvoe ring van het E.E.G.-verdrag zal ook eer der dan in het verdrag was voorzien een begin worden gemaakt met de opbouw van het gemeenschappelijke buitentarief. De heer Mansholt hoopte dat de onderhande lingen die binnenkort in het G.A.T.T. zul len worden gevoerd over wederzijdse ta riefconcessies, zullen leiden tot verlaging van dit tarief. Persoonlijk vond hij het wat aan de straffe kant. Echte onderhandelingen zijn in het G.A.T.T. over het E.E.G.-tarief nog niet gevoerd. Tot op heden heeft de E.E.G. in Genève alleen nog maar haar tarief ver dedigd. De heer Mansholt was vol lof over de samenwerking van de zes regeringen daarbij. Dr. S. L. Mansholt Al met al kan men er op rekenen dat de landbouw volgend jaar een der belang rijkste werkterreinen van de E.E.G. zal zijn. Daarnaast staan voorp in de belang stelling de kwestie van de kartelpolitiek en de associatie van Afrika bij de Gemeen schap. Voorts hoopte hij dat het gemeen schappelijke vervoex-beleid van de zes in 1961 meer gestalte zal krijgen. De E.E.G.-Executieve heeft nog geen nieuwe, concrete Nederlandse voorstellen ontvangen voor associatie van de Neder landse Antillen bij de E.E.G. zo vei'klaar- de dr. Mansholt. Hij voegde hieraan toe dat deze voorstellen wel spoedig worden verwacht. De onderhandelingen met Gx-iekenland zijn moeilijk. Men kan zich afvragen, al dus dr. Mansholt, of de wijze waarop men de zaak heeft aangepakt, wel de goede is en of de procedure niet aan de eisen van de werkelijkheid moet worden aangepast Dr. Mansholt dacht in dit verband aan de mogelijkheid van associatie-onderhandelin gen met Turkije. Voorts diende men vol gens hem rekening te houden met de mo gelijkheid dat Spanje om associatie zou vra gen. Op de vraag of dat land politiek ge zien wel als partner aanvaardbaar was antwoordde hij, dat. dit een zaak was van de zes regeringen. De E.E.G.-Executieve Commissie heeft daax-over geen oordeel. Dat was ook het geval met Israël. Ook hier heeft de E.E.G.-Executieve Commissie geen eigen oordeel. In de kring van de zes acht men de zaak niet opportuun, aldus de heer Mansholt. Dr. S. L, Mansholt sprak de hoop uit dat de politieke ontwikkeling in de „zes zodanig zal zijn dat in de tweede helft van volgend jaar een samenvoeging van de executieven der drie Europese Gemeen schappen haar beslag kan krijgen. DJAKARTA (UPI) De Indonesische stafchef Nasoetion heeft gisteren bekend gemaakt dat Indonesië van plan is Sovjet- militaire hulp te gebruiken ter versterking van de strijdkrachten te land, op zee en in de lucht, als vergelding voor de Neder landse „oorlogsvoorbereidingen" in weste lijk Nicuw-Guinea. President Soekarno heeft me opgedragen de aankoop te versnellen van materieel krachtens een bestaand contract tussen Indonesië en Rusland", verklaarde de generaal. Verwacht wordt dat Nasoetion in janua ri naar Moskou zal vertrekken. Al eei'der werd door het Australisch ministerie van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt dat Nasoetion's voorgenomen bezoek aan Aus tralië is uitgesteld in verband mét zijn reis naar Moskou. Nasoetion voorspelde gisteren: het ver zet onder de bevolking (op Nieuw-Guinea) zal steeds stérker worden en zal de Neder landers op zeer korte termijn uit de hand lopen, omdat zij niet voldoende troepen en politie hebben om zulk een uitgestrekt gebied met slechte verbindingen te con troleren. Militair gezien, zeide hij. zal het voor de Nedex-Ianders onmogelijk zijn het ver zet van de bevolking van West-Irian onder controle te houden. In een uiteindelijke botsing met Indonesië zullen we in staat zijn onze troepen te ontplooien met een sterkte die twee, drie en ook viermaal die van de Nederlanders is". de goede bedoelingen van deze verdachte kunnen we nauwelijks geloven," aldus de officier. De raadsman, mx\ H. Luyken, achtte de opzet tot, oplichting met bewezen en be pleitte vrijspraak of een milde straf. Uitspraak op 5 januari. De rechtbank heeft een 39-jarige man uit Zaandam en zijn achttienjarige zoon, die van half september af verdacht van zware mishandeling in voorarrest zaten, vrijgesproken en onmiddellijk vrijgelaten. Het slachtoffer van de mishandeling, een 45-jarige Zaanse caféhoudex-, werd ter zit ting aangehouden wegens meineed. Op 13 september had de achttienjarige verdachte tijdens de kermis in een café minder px*ettig over zijn vader horen pra ten. Hij was naar huis gegaan om zijn vader te halen en later wai-en zij op de Hogen- dijk een van de kwaadsprekers, een 45-ja- rige caféhouder, tegengekomen. Deze was behoorlijk onder invloed van sterke drank. De caféhouder is even later mishandeld bij een garage binnen gedragen. Voor de politie had hij eerst vei-klaai-d dat de vader 'hem had mishan deld, later had hij gezegd dat zowel de va der als de zoon hem had geslagen en ge stompt en voor de x*echtbank trok hij thans zijn vorige verklaringen' in, zei zich wei nig meer te hei-inneren en het vreselijk te vinden dat hij tegen de vader een valse aangifte had gedaan. De vader heeft steeds volgehouden de caféhouder niet te hebben mishandeld. De zoon heeft toegegeven in zijn drift de man te hebben afgedroogd. De officier, mr. J. van der Oever, vroeg aanhouding van de zaak, omdat niet alle getuigen konden worden gehoord. Voorts liet hij de caféhouder, die als getuige op trad, ter zitting aanhouden. Mocht de rechtbank de behandeling niet willen uit stellen. dan eiste de officier tegen de va der zes maanden gevangenisstraf met af trek en tegen de zoon drie maanden met aftx-ek. De ï-aadsman, mr. B. W. Stomps, be pleitte vrijspraak en onmiddellijke invrij- heidsstelling. De rechtbank deed onmiddel lijk uitspraak, spx-ak de vader vrij wegens gebx-ek aan wettig bewijs en de zoon we gens gebrek aan overtuigend bewijs. En hevige explosie aan boord van een op de reparatiewerf van de Amsterdam- •;che Droogdokmaatschappij liggend schip aeeft donderdagmiddag het leven van een arbeider geëist en zeer gx'ote schade ver- ooi-zaakt. De explosie die in de gehele Am sterdamse haven en in een groot deeJ van (je stad wa^ te horen, deed zich voor om irwart vcior Vier in een ruim van de Noorse motortanker' „Abu".. De- in het ruixri; werk zame 51-jarige lasser J. van den Berg werd in het IJ geslingerd en moet op slag dood zijn geweest. Een andere arbeider liep lichte kwetsuren op en kon na de eerste hulp van de bedrijfsarts naar zijn woning worden gebracht. De ontploffing vernielde een groot deel van het achterdek en veroorzaakte brand. Om kwart over vier was de brandweer van Amsterdam-Noord de brand meester. Naar de oorzaak van de explosie wordt door de recherche een onderzoek ingesteld, Tienduizenden Amsterdammers, vrijwel de gehele bevolking van de tuinsteden Slotervaart en Osdorp, hebben donderdag avond geen warme maaltijd genoten, om dat de gascomfoors niet mochten worden gebruikt. De gasdruk bleek door een aan vankelijk onverklaax-bare oorzaak te hoog te zijn, waardoor het energiebedrijf, dat reeds van 's moi-gens elf uur af klachten kreeg dal het gas zo raar deed" explosie gevaar vreesde. Op verzoek van het ener giebedrijf heeft een aantal mobilofoon auto's van de politie in de loop van de middag bekend gemaakt dat de hoofdkra nen van de gasleidingen in de huizen af gesloten dienden te worden. Naderhand bleek dat de storing zich voordeed in het onderstation Osdorp, waar onmiddellijk maatregelen werden genomen om de druk tot het normale peil terug te brengen. Om acht uur deelden de luidsprekers van de politie-auto's mee, dat de gasdruk weer noxTnaal was. Provinciale Staten Bij de behandeling van de px-ovinciale begroting 1961 in de afdelingen van de Provinciale Staten van Noordholland heb ben enige leden vragen gesteld over de ge meentelijke indeling. Van verscheidene zijden werd gevraagd of Gedeputeerde Staten reeds in staat zijn mededelingen te doen over de gevolgen welke zij menen te moeten verbinden aan het tweede rapport inzake de gemeentelijke indeling. Andere leden hebben gevraagd of er nog initiatieven van het college te wachten zyn, inzake de beoogde annexatie van Zuid-Schalkwijk door Haarlem nu het desbetreffende wetsontwerp is terugge nomen. „Bestaat het gevaar, dat het bestaan van de gi-oene buffex-zone tussen de agglome raties van Amsterdam en Haarlem in het gedrang komt?", is gevraagd en een ander lid stelde de vraag welk standpunt Ge deputeerde Staten innemen ten aanzien van het vraagstuk „annexatie of treffen van gemeenschappelijke regelingen". De antwoorden van het college zijn een dezer dagen te verwachten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 4