WEVER Heeft uw speelgoedauto wel een zendvergnnnin {41 bomen Nieuwigheden uit de wereld der techniek w NIEUWE UITGAVEN alle maten kort verhaal door Kathinka Lannoy door Damon Runyon - ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 Erbij DE KERSTWRAKE KERSTMIS NADERT weer eens en dat doet me altijd denken aan al het plezier, dat we tijdens die dagen vroeger in mijn oude geboortestadje ergens in 't Verre Westen altijd hadden. Het doet me ook denken aan het kerstfeest van die Zweed Sam Sudenberg met die grote kerstboom en dat feest in Union Park, waarbij hij aan alle jongetjes en alle meisjes uit mijn geboortestadje presentjes gaf, en er waren véél kinderen, zowel jongens als meisjes. De statistieken tonen zelfs aan. dat er in die dagen méér jongetjes en méér meisjes in mijn oude geboortestadje waren dan in welk ander stadje ten westen van de Mississippi ook. in verhouding tot de hele bevolking natuurlijk. Het is een feit. waar iedereen uit mijn oude geboortestadje erg trots op is en het wordt iedere bezoeker verteld. Deze Zweed Sam Sudenberg, die de jongetjes en meisjes die grote kerstboom gaf en dat grote feest aanbood, was een grote lomperd, die door marshall Dillon een jaar daarvóór uit mijn oude geboortestadje was verdreven, want alles wat Zweedse Sam deed was rondhangen in kroegen en bier drinken en whiskey drinken en zichzelf alsmaar dronken houden. Natuurlijk wilde niemand in mijn oude geboortestadje zo'n type rond zien zwerven en marshall Dillon verdreef niet alleen de Zweed, maar gaf hem ook nog een fikse trap na langs de spoorbaan om Zweedse Sam goed te doen begrijpen dat hij niet gewenst was. de heuvels bij Cripple Creek en viel in een oude proefboring en wat vond hij in dat was dat hij plotseling rijk was geworden. Hij zwierf op een goede dag dronken door de heuvels gij Cripple Creek en viel in een oude proefboring en wat vond hij in dat gat? Een chèque, over het hoofd gezien door de knaap die dat gat had gemaakt! Zweedse Sam kwam terug naar mijn - preken en dr. r. Hannibal Wilcox om een oude geboortestadje met een hoop geld en speech te houder, alhoewel dr.T. Hannibal jj** *~^arin mi in'C oude1 ^c bo o rt est a diein natuurlijk vereat iedereen wat een sloeber Wilcox natuurlijk niemand anders was dan op de keuze van Zweedse Sam. want en kele van de jongetjes die geweren hadden gekregen waren nauwelijks twee of drie jaar oud en enkele van de meisjes die fietsen hadden gekregen, waren niet veel ouder, maar iedereen vond dat het liet zien dat Zweedse Sam z'n hart op de juis te plaats droeg Maar tegen het middaguur van de vol gende dag begreep men dat Zweedse Sam die presentjes met opzet had uitgekozen en kon men zien wat voor vreselijke man hij eigenlijk was. Iedereen in mijn oude geboortestadje nad er toen reuze spijt van dat marshall Dillon de Zweed had verdre ven. waardoor hij boos op ons was gewor den. want tegen dit uur van de dag was er geen levende gans meer en waren er nau welijks meer levende kanaries over in ons stadje. Kreupele katten en honden renden alle kanten op. krijsend en huilend als gekken met geweerkogels in hun lijf. IEDER RAAM in het stadje was kapot en niemand was op de openbare weg veilig, want als men niet getroffen werd door een verdwaalde kogel, was men er zeker van tegen de grond gesmak', te worden door kleine meisjes, die leerden fietsen. Het was een van de meest afschuwelijke situa- het Verre Westen ooit was geraakt. Het klonk op straat" als de Vierde Juli. daar enkele jongetjes met hun geweren Indiaantje speelden en andere jongetjes cowboy speelden en overal hoorde je de schreeuwende stemmetjes van de kleine uurlijk die goede oude dokter Wilcox. Natuurlijk werden er een heleboel aar dige dingen gezegd over Zweedse Sam en dat hij zo'n steun was voor de gemeen schap, wat hij natuurlijk niet in 't minst was En toen kwam oude Bill Hemmings te voorschijn, vermomd als het kerstmannetje meis>es omdat Z1> van hun fietsjes vielen met vervaarlijke snor en bakkebaarden en Kort en goed. de leden van de raad dergelijke dingen, en begon de presentjes kwamen zo goed mogelijk bijeen en namen uit te delen. Oude Bill was één van Zweed- een verordening aan om geweren van het iMcuic &Vise Sam's vrienden uit de dagen, dat Zweed- soort als er nu waren uitgegeven en fiets- stadie had gehouden en er ook erg trots se Sam nog in kroegen rondhing, maar hij jes binnen de grenzen van het stadje te op was dat mijn oude geboortestadje zo- was een eerste klas kerstman. verbieden, maai tegen die tijd was de veel jongetjes en meisjes telde. schade al zo groo, dat zn nog een wee e Nu klinkt dit alles niet erg geloofwaar- HET BLEEK dat de fietsjes naar de verordening moesten aannemen, verbie- dig voor een hoop'mensen, die Zweedse meisjes gingen. Ieder meisje uit het stadje dende kerstbomen on de openbare weg en Sam goed kenden en die weten, dat het kreeg er één. terwijl de lange pakken naar verbannende Zweedse Sam Sudenberg niets voor hem was om van iemand of van de jongetjes gingen.'t Bleken geweren van voor een penooe van tien jaar uit het iets te houden, of trots te zijn op iets. zwaar kaliber te zijn met bij ieder enkele dozen patronen. Er was ook snoepgoed voor iedereen, inbegrepen de ouders, en het feest kwam tot een einde toen iedereen een driewerf hoera riep voor Zweedse Sam. natuurlijk vergat iedereen wat een sloeber hij was geweest toen hij daar had gewoond. Een sloeber zonder geld en een sloeber met geld zijn in mijn oude geboortestadje en overal elders twee 'nee] verschillende din gen. Enfin, het was tegen Kerstmis dat Zweedse Sam terugkeerde en hij zei dat hij een grote kerstboom wilde opstellen en een groot kerstfeest wilde vieren omdat hij altijd al van de kleine jongetjes en de kleine meisjes uit mijn oude geboorte maar zolang hij de centen had om de rekeningen van het feest te betalen, had niemand er bezwaar tegen. Heel wat be woners van mijn oude geboortestadje wa ren er zelfs voor. want zij redeneerden dat het hen geld zou uitsparen bij het spelen voor het kerstmannetje. Zweedse Sam stuurde enkele mannen de heuvels in en liet de grootste kerstboom uit de ganse omtrek omhakken en op Union Park opstellen. Toen ging hij naar Denver en kocht kerstgeschenken voor de jongetjes en meisjes, maar wat die pre sentjes waren, kwam niemand te weten vóór de avond van het feest. Die boom, die daar stond op Union Park was bepaald een prachtig gezicht, hele maal verlicht niet elektrische lampjes en versierd met glazen ballen en dergelijke dingen, en aan de voet van de boom lagen district. Maar het viel nu eenmaal zo uit, dat het Zweedse Sam Sudenberg niets kon schelen want niemand heeft hem ooit meer in de buurt van mijn oude geboortestadje ge- Natuurlijk. er was wel iets aan te merken zien. OMDAT HET REGENDE en zij geen lust had zo vroeg weer naar het hotel terug te gaan. was zij de lange oprijlaan afge lopen naar het kleine kasteeltje, dat tegenwoordig als museum voor het publike toegankelijk was. Zij had nu eenmaal vakantie. Het viel niet mee om zulke dagen alleen door te brengen als je twee jaar verloofd was geweest en altijd samen was uitgegaan. Met een bitter trekje kneep Martine de lippen stijver op elkaar. Voorbij. Niet meer aan denken. Hij was nu getrouwd met Lisa, die ze altijd als haar beste vriendin had beschouwd. Vriendin! Zij knipte met de ogen. Sneller deed ze de laatste passen naar de portiersloge en kocht een kaartje voor de bezichtiging. Wilt u er ook een gidsje bij hebben, dame? vroeg een slaperige suppoost, dan zult u zien dat elk stuk hier zijn eigen geschiedenis heeft. Zij kocht het gidsjje. Het glanzende papier was glad en koel in haar hand. Er waren twee kleine zalen met opgravingen uit de voormalige slotgracht, die later was gedempt. Een onderkaak van een groot hert. van een soort, die nu was uitgestorven. Een scheenbeen van een mammoet en stukjes steen van gebruiks voorwerpen uit dat ver vervlogen tijdperk. Dan waren er voor werpen uit latere jaren: flessen en drinkkannen, messen. Er stond een volledig harnas, een maliënkolder, er waren speren en lansen. In een ander zaaltje hingen kledingstukken van nog iater datum. Ze waren verschoten en sommige waren half vergaan. De poppen, die ze droegen waren vuil en stoffig en hadden onnozele gezichten. Nauwelijks geïnteresseerd liep Martine langs het tentoongestelde. Er waren geen andere be zoekers. De regen plensde tegen de ramen en een opkomend onweer hulde alles in een onwerkelijke schemer, die bijna angstaanjagend was. Aan het eind van de laatste zaal was een zware, ijzerbeslagen deur. die langzaam opendraaide toen Martine ertegenaan duwde. „Weefvertrek. tweede helft van de zestiende eeuw" stond op het bordje naast de deur. ALLES IN HET MUSEUM was oud en half vergaan. Martine had dan ook verwacht een dergelijk oud en stoffig interieur hier aan te treffen. Maar dit vertrek zag er heei anders uit. Wel was het raam laag en in kleine ruiten verdeeld, die diep in de dikke muur waren aangebracht. Wel was alles oud en kennelijk lang gebruikt. Maar niets was half vergaan of stoffig. De lap op het grote weefgetouw was van een diep. warm purper, het leer van de stoel bij de tafel glansde. Het licht blonk in de grote koperen kopspijkers, waarmee de bekleding op het hout bevestigd was. Maar het meest was Martine verrast dooi de jonge man, de wever, die druk en handig de lap op het weefgetouw groeien deed. Geboeid bleef het meisje staan kijken. Wonderlijk, zo'n voor treffelijke demonstratie in een museum, waar zo weinig bezoe kers kwamen. Zij leunde tegen het halve hekje, dat de deur opening afsloot. Achter haar hing het paarse licht van het onweer in het kale oude zaaltje, maar hierbinnen in het weef vertrek werd het groen gefilterd door de bladeren van een boem, die vlak langs het lage raam zijn takken neerboog. Martin es blikken volgden de snelle en toch zo rustige be wegingen van de jonge wever Ook daarin had hij zich aan de tijd. die hij verbeeldde aangepast en de haast en de jacht van de twintigste eeuw weerspiegelde zich niet in zijn tempo. Zijn haar. een donkerblonde pruik natuurlijk, dacht Martine, was half lang en boog net boven de brede kraag in een natuurlijke golf naar de nek toe. Hij droeg een openhangend, bruin lederen vest en een rode muts. BLIJKBAAR VOELDE HIJ haar aandacht. Hij zag op van zijn werk met een paar glanzende grote ogen, die een verraste en schelmse uitdrukking kregen toen hij het jonge meisje zag. Kom binnen, waarde jonkvrouw! Hoe grappig bleef hij in zijn rol. Wat schitterden zijn tanden in zijn gebruind gezicht. Zijn stem klonk wat schor en jongens achtig. Martine aarzelde even. duwde dan het hekje open en liep de werkplaats in. De jonge man liet zijn weefspoel rusten en keerde de leren stoel voor haar terzijde. Niet elke dag verheugt men mij met zo'n vererend bezoek, zei hij met een hoofse buiging. hoewel ik hier dag aan dag mijn kunsten vertoon, schijnt het mij eeuwen geleden, dat ik een aanschijn als het uwe aanschouwde. Meestal merkt men mij niet eens op. Martine glimlachte. Het lijkt mij anders nogal moeilijk u niet op te merken. Dit vertrek is de attractie van het museum, dunkt mij. Het enige dat het komen hier de moeite waard maakt. Dat heeft nóg eens een lieve vrouwemond gezegd, zei hij niet zonder een zweem van mannelijke ijdelheid. Misschien dat men uw deur voorbij loopt, opperde Martine blozend. O nee. antwoordde hij. die deur gaat vaak genoeg open. Maar niet iedereen heeft oog voor wat oud en levend is. Hij maakte een gebaar, dat alles rondom hem scheen te omvatten. Dit is alles nog zoals het altijd geweest is. zolang het mij heugt en nog lang daarvoor. Was dit vroeger hier inderdaad een weverij? vroeg het meisje. Het was haar of haar zorgen en verdriet bij het over schrijden van de drempel van dit vertrek van haar waren afgegleden en niet mee naar binnen waren getorst. Dit was de eigen weverij van het slot. verklaarde hij. Het weven hier is een bijzondere traditie. Misschien dat men daarom dit weefvertrek intact gelaten heeft. Men moet tenslotte aan die na ons komen de eerbied voor het handwerk tonen. Martine zuchtte. Vreemd, het is mij net alsof ik veel vakei hier gezeten heb en naar uw handwerk keek. HIJ ZAG HAAR AAN. Diep en ondoorgrondelijk waren zijn ogen. Eeuwen geleden leefde hier een edele jonge vrouw, die vermaak schiep in het weverswerk en in de jonge wever. Haar portret hangt in één der zaaltjes, die ge zojuist hebt doorwandeld. Het is mij niet opgevallen, zei Martine zacht en geboeid. Wie zou hij zijn. deze jonge man. die haar zo overrompelend voor zich innam. zo. als zij het nooit voor mogelijk gehouden had? Het is hetzelfde gezicht, dat mij nu aanziet, sprak hij verder met een klein handgebaar voor haar antwoord, en misschien is het ook wel hetzelfde gezicht dat gij nu voor u ziet. Het scheen haar toe, dat zij hem al heel lang kende, en langer zelfs dan lang. Enkele minuten als eeuwigheden. Haar glimlach was lichtelijk bevangen. De edele jonkvrouw en de wever.Het was zeker niet zozeer voor zijn werk. dat zij bij hem kwam. Maar zij was een deftige dame. en hij een handwerksman.... Zo dwaas waren toen de mensen. Zij werd uitgehuwelijkt aan een hoogpersonage en verdween uit het leven van de wever. Alleen haar hart bleef bij hem, want harten winnen het van standen en van verten en vande tijd. Haar hart bleef dus achter bij de wever en het zijne ging met haar mee tot nu toe en in 's levens eeuwigheid. Hij zweeg en bleef Martine aanzien, die langzaam van haar stoel was overeind gerezen. Vanuit een wijde verte daagden haar ongrijpbaarheden, onvatbaar en ondenkbaar, alleen aan te voelen als een ijle vleugelslag, die langs komt wieken. Wat haar overkomen was haar verloving, de teleurstelling, dat alles, het viel terug en uiteen tot minder dan niets, omdat immers alleen het tijdeloze van waarde blijft. De armen van de jonge wever omsloten haar. Zij rook de geur van zijn golvend haar en van het leder van zijn vest. Zo bekend, zo bekend. EEN OGENBLIK was het haar alsof zijzelf een lang purperen gewaad droeg in plaats van een simpel blauwgestreept mantel pakje. Toen was het voorbij. Zij stond in de zaal met zijn stoffige oudheden, terwijl zacht de deur van het weefvertrek achter haar dichtgleed Hijgend, de ogen groot en glanzend, bleef zij enkele minuten stil tegen de muur leunen. Langzaam pas vermocht zij weer haar omgeving in zich op te nemen Kijk, ginder boven die vitrine zou dat het portret van de edele jonkvrouw kunnen zijn? Zij liep er heen en blikte stil en nauwelijks verwonderd in een gelaat zo bekend als haar eigen spiegelbeeld. Mysterieus glimlachten ogen en lippen en om de blote schouders wolkten kant en purperrood satijn. Martine keerde zich om naar de deur van het weefvertrek en opende die voorzichtig. Maar daarbinnen wa's slechts een leeg weefgetouw met half vergane draden bespannen en alles was er stil en oud en stoffig zoals in de andere zaaltjes van het museum. Buiten ratelde juist in de purperen stilte de eerste donderslag. In een groot warenhuis te Amsterdam kleine zendertje dat met een drukknopje lange pakken en een massa fietsen, meis- ^plpapd te koon aanoehoden bediend moet worden en waardoor de auto jesfietsen. zoals iedereen kon zien. ^°rclt speeigoea te k00P aangeooaen, rechtsom-rechtuit-linksom gecom- Het park was stampvol met jongetjes en dat volgens de hadiocontrolediensi van mandeerd kan worden en kan stoppen. Het meisjes, die ravotten en stoeiden en erg de P.T.T. niet gebruikt mag worden om- schema van de kleine zender, die tot op blij waren met oe gedachte presentjes van (jat hie,-bij cle wet 0p ]ie{ aebruik van een afstand van vier tot vijf meter de auto ren Tel vndappJaM* overdeden. kerstmannetje misschien ook iels voor hen had overgelaten. kan besturen, toont aan, dat hier gebruik gemaakt wordt van hetzelfde principe zen der waarmee Marconi zijn uitvindingen Het betreft hier speelgoed-auto's en deed. Deze „vonkzender" bestrijkt een heel autobussen van het merk Radicon, die bredegolflengte en is dus een hinderlijke OUDE ZWEEDSE Sam had het allemaal radiografisch op afstand bestuurbaar zijn. stoorbron voor radio en TV. Volgens de goed geregeld. Hij had McClennand's Sil- In de speelgoed-auto's is een klein radio- PTT zijn er elektrische apparaten en mo ver Cornet Band laten komen en ook het ontvangertje ingebouwd, een zogenaamde toren, die een sterker stoorveld opwekken ijzervijlsel-coherer, dat reageert op zes achtereenvolgende zend-impulsen van het spraak gemoduleerd werd, lag in het ultra sone gebied van ca. 150.000 trillingen per seconde. In feite is dit onhoorbaar ge luid". Lichtradar LICHT, zo nelder als dat. van de zon, is opgewekt in het laboratorium van de Hughes Aircraft Co. in Amerika door mid- tussen twee glasplaten. Voor winkeliers, schilders en laboratoria kan dit glas van groot belang zijn. Het is namelijk het ultraviolette deel van het daglicht dat kunststoffen, textiel en verf doet verkleu ren. Ook de vitaminen in levensmiddelen worden door hel ultraviolette licht aan getast. Tot nu toe trachtte men dit euvel te voorkomen door bijvoorbeeld achter de del van een „Laser"-versterker (Light etalageruiten gekleurd cellofaanpapier te koor van de Eerste Methodisten Kerk om iets te zingen en dominee Hathaway om te £>3 V v v x •sfi dan deze Japanse speelgoedzender, maar het ontbreken van een zendvergunning of zelfs van een aanvraag hiervoor verwon dert de PTT ten zeerste. Normaal kan iedere amateur een zend vergunning krijgen voor een z.g. model radio-afstandbesturing als aan enige tech nische eisen voldaan kan worden. De Radicon-toys zullen in de huidige technische uitvoering zeker geen „zend vergunning" krijgen en de bezitters van dit dure 65) speelgoed maken zich bij gebruik ervan schuldig aan een strafbaar feit. Kleur zeil' uw diamanten f Win >*4 "OiiM.- YV w Amplification by Stimulated Emission of Radiation), dat is lichtversterking door ge stimuleerde stralingsemissie. De Laser, ook wel „optische Maser" ge noemd, is een klein elektronisch toestel dat werkt met een diepgekoelde synthe tische robijn. In het toestel wordt het radiospectrum tienduizend maal vergroot. Dit spectrum bestaat uit een reeks elek- tro-magnetis.che frequenties, waarvan de uiterste grens tot nu toe bij 50.000 miljoen trillingen per seconde lag. Door de Laser is dit bereik vergroot tot 500.000 miljoen Herz (of trillingen per seconde). De ge bruiksmogelijkheden van de Laser zijn zijn legio: het toestel kan gebruikt worden als lichtradar, waarmee lichtgolven in een zeer nauwe bundel kunnen worden uitge zonden. Teruggekaatst geven deze golven beelden te zien van nog nimmer bereikte hangen, maar hierdoor kregen de uitge stalde waren een onnatuurlijke kleur. MET SPIEDEND OOG DOOR DE NA TUUR door F. A. Roedelberger (Ned. be werking A. B. Wigman) N.V. Gebr. Zo mer en Keuning uitg. mij., Wageningen) Een royaal uitgevoerd plaatwerk over (voornamelijk) van de alpine flora en fau na, bijeengebracht door 60 prominente na- tuurfotografen. Bijna elk „schot" in dit al bum is een voltreffer; vele zijn nagenoeg uniek in hun soort. Daaronder zouden wij vooral de opnamen van allerlei roofdieren bij het bespringen en verslinden van hun prooi willen rekenen, de prachtige pla ten van het roodwild in het hooggebergte INDIEN kleurloze diamanten met elek- pajent op zjjn ontdekking gekregen en dit helderheid. Voor TV en radioverbindingen en de macrofoto's van „strijd en liefdele- tronen van zeer hoge voltage gebombar- patent overgedragen aan de Amerikaanse *s de naaldscherpe lichtstraal uitstekend te ven" der insecten, om maar enkele van deerd worden zullen zij verkleuren tot blauw of blauwgroen. Dit heeft Ronald A. Dugdale ontdekt bij de bestudering van de kristalstructuur van diamanten. Hij onder zocht waarom de meeste diamanten iets gekleurd zijn en bevond dat dit werd ver oorzaakt door molecuuldeeltjes die tut het commissie voor kernenergie. Onhoorbaar geluid BIJ PROEFNEMINGEN is het de Deve lopmental Engeneering Corp in Leisburg (Virginia) gelukt om radiosignalen over te normale krista.lverband gerukt zijn. Dit brengen naar een plaats 250 meter onder gebruiken dank zij de totale afwezigheid van storing. De hitte, veroorzaakt door ge weldige lichtconcentratie, kan worden ge bruikt voor medische, biologische en in dustriële doeleinden. Een voorbeeld is het steriliseren van voorwerpen door het een voudig laten „verdampen heet in wetenschappelijke kringen het Frenkle-effect. Dugdale ging verder zoe ken en probeerde met een elektronen bombardement hetzelfde verschijnsel kunstmatig te bereiken. Hij bleek hiertoe 500.000 tot twee miljoen volt spanning de grond. Tot nu toe was iedere radio communicatie van het aardoppervlak naar een punt onder de grond en onder water onmogelijk. Bij de proefnemingen werd een zender van 200 watt gebruikt en kon een afstand van zeven kilometer over- nodig te hebben. De Engelse geleerde heeft brugd worden. De frequentie, die met De „DEUTSCHE Tafelglas AG" brengt een nieuw soort, versterglas in de handel dat alle ultra-violet licht volkomen absor beert. Het materiaal is daartoe voorzien van een plastic binnenlagg, die geval is de vele hier vereeuwigde onderwerpen te noemen. Foto's als deze (waarvan vele in kleuren) zijn pas technisch mogelijk ge worden door de electronenflitser en de su per-telelenzen, maar ook met deze moder ne hulpmiddelen vereist het nog een enor- van bacteriën, me dosis geluk en geduld om platen thuis te brengen als b.v. die van een miniem Anti-verschietglas winterkoninkje dat juist in volle vlucht zijn nest in een ontoegankelijke rotswand vei'laten heeft. De illustraties zijn alle ver gezeld van een korte en kernachtige ka rakteristiek der afgebeelde diei-en. Een kostelijk bezit voor natuurliefhebbers en fotovrienden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 15