IN DE HAL VAN HET KASTEEL HING DE MISTLETOE Père Noël - alias de kerstman - is de grootste zakenman van Frankrijk Soms schrijft hel leven zelf een kerstverhaal... Erbij ZATERDAG 2 4 DECEMBER 1960 PAGINA ZES „In de hall van 't kasteel hing de mistletoekrans, hulst tooide de oude eikenhouten wand, de gasten vermaakten zich met zang en dans, Kerstmis zette de zorgen aan de kant". ZO LUIDT het begin van een van de bekendste Engelse kerstliederen, dat in het begin van de vorige eeuw werd ge componeerd. De aanhef van het lied ademt de aanstekelij k-vrolijke atmosfeer van het Engelse kerstfeest, dat eigenlijk een men gelmoes is van sinterklaas, carnaval en de piëteitvolle herdenking van Jezus' ge boorte. Maar de strofen vormen de inlei ding van een tragische kerstlegende van enkele eeuwen geleden. Het was op kerstdag, dat de lieftallige, jonge dochter van een edelman in het huwelijk trad met lord Lovell, de zoon van een naburige burggraaf. Zij was nog slechts een jaar of vijftien en de bruide gom enkele jaren ouder. Beiden waren knap van uiterlijk, door iedereen geliefd en het paar zelf was tot over de oren verliefd. Het huwelijksfeest vond plaats in de grote hal van het kasteel van de baron en iedereen uit de omgeving, van de hoge adel tot de nederige dorpelingen, waren voor het festijn uitgenodigd. OVERAL IN HET kasteel klonk vrolijk heid en gelach. De avond viel en de stra lende bruid stelde voor dat het gezelschap verstoppertje zou spelen. Is er voor een dergelijk vermaak een betere plaats denk baar dan een oud romantisch kasteel met zijn eindeloos aantal vertrekken, nissen en gangen? De vrouwen en meisjes zouden zich ver schuilen en de mannen en jongelingen kregen tot taak haar te vinden. In een oog wenk stoof het vrouwelijk deel van het feestende gezelschap weg naar verborgen plekjes en elk meisje hoopte vurig, dat een aantrekkelijke jongeman haar zou vin den. Want als beloning zou iedereen die ontdekt werd, voor de rest van de festivi teiten de gelukkige jongeman als partner krijgen. VANZELFSPREKEND wilde de bruid er zéker van zijn dat zij door niemand an ders dan haar bruidegom zou worden ont dekt. Zij herinnerde zich dat in een van de kamers in de kasteeltoren een oude eikehouten kist stnd. Zij was er zeker van dat ook hij zich deze kist zou herinne ren, na tevergeefs gezocht te hebben op Onze tuinen kamerplanten de meer voor de hand liggende De bruid kroop de smalle trap toren op, tilde het zware deksel kist omhoog, stapte in de kist en deksel boven zich neer. Dit sloot harde klap en plotseling besefte haar schrik dat het in het slot plekken, in een in 1S61 gepubliceerd kerstgedicht, naar de getiteld „The oak chest" de eikènhou- van de ten kist), liet het met een „The oak chest"( de eikenhouten kist), zij tot Een familielid van dè auteur had de daar gevallen herstelde kist gezien en de daarbij verhaal- Niemand anders in hèt gebouw was er van op de hoogte dat Lord Lovell was teruggekeerd en van de geheime kamer wist, zoals gezegd, geen levende ziel. Men heeft nooit geweten hoe lang Lovell met het hem verschafte voedsel het leven nog heeft kunnen rekken, voordat hij de hon gerdood stierf. Er waren verschillende theorieën over Lovells mysterieuze ver dwijning. Volgens sommigen zou hij na zijn ontsnapping van het slagveld in de rivier de Trent zijn verdronken. Niemand minder dan de historicus lord Bacon ver meldt in zijn „geschiedenis van Hendrik VII", dat Lovell nog lange tijd in een grot of een onderaards gewelf leefde. was en alleen maar van buiten kon wor den geopend. Intussen ging het spelletje door. Luid gelach klonk op, als er weer een meisje werd ontdekt, totdat allen weer beneden in de zaal waren teruggekeerd, allen be halve de bruid. DE MANNEN organiseerden een tweede speurtocht en toen deze tevergeefs bleek een derde, maar tenslotte moest men het zoeken wel staken. De gasten vertrokken in bedrukte stemming. De volgende och- PAS IN het begin van de achttiènde eeuw kwam de waarheid aan het licht. In 1738 boekstaafde William Cowper, grif fier van het Lagerhuis, dat bij de aan leg van een nieuwe schoorsteen in min ster Lovell een grote ondergrondse kamer werd ontdekt met een tafel, waaraan het geraamte van een man zat. Op de tafel lagen o.a. een boek, papier en een pen. In een ander deel van de ruimte vond men een half vérgaan hoofddeksel. Alge meen werd aangenomen dat dit de i-esten waren van lord Lovell. Niemand, kan met zekerheid, zeggen of het tragische verhaal van Lovells bruid, vereeuwigd in een opgewekte kerstzang, waarheid of fantasie is. Maar dat het soortgelijke drama van Minster Lovell op de werkelijkheid berust, daaraan twijfe len tegenwoordig weinigen meer. (Van onze correspondent.) PARIJS. - mische leven gekenschetst, dient te wor- distribueerd. Niettemin wordt in de speel- goedsector de bedrijvigheid in deze tijd Père NoëT ófwel het TW**" T d" het jaar natuurlijk nog het allerhoog- omzet van alle industrieën die geschen- ste opgevoerd, terwijl hier ook de kerst- EUPHORBIA PULCHERRIMA kent men beter als de kerstster; ze wordt nu ver kocht; het zijn niet alleen heel mooie snij bloemen, doch ook als tijdelijke kamer planten voldoen ze prima. Het zijn in feite de mooie rode schutbladeren die de aan dacht trekken; de kleine gele bloempjes ziet men nauwelijks en die vormen dus ook niet de sierwaarde van de plant. De kerstster moet men wel in een normaal of matig verwarmde kamer plaatsen; zet ze echter niet te dicht bij de verwarming of bij een elektrische warmtebron; de at mosfeer is daar plaatselijk veel te droog en het groene blad zal spoedig verschrom pelen en afvallen en tijdens de bloei moet men dat toch zien te voorkomen. Deze plant is erg gevoelig voor koud leiding water; het werkt het vormen van geel blad sterk in de hand en zorg daarom dat er alleen met lauw-warm water gegoten wordt. Na de bloei mag de plant een paar maanden rust hebben en kan men haar droog in een kamer kast wegzetten; vroeg in het voorjaar snoeit men de kale stengel tot op de helft terug en zal men haar moe ten verpotten, alle oude en droge grond verwijderen. Blaas haar nieuw leven in door haar in de bekende potgrond te zet ten. Ze moet dan wel een zonnig plekje hebben. G. Kromdijk de overlevering genoteerd. Maar de groot ste aanspraak op de werkelijke plaats, waar zich de lugubere gebeurtenis zou hebben afgespeeld, kan worden gemaakt door de ruïne van het vijftiende eeuwse landhuis in Minster Lovell in Oxfordshire een bekoorlijk oud dorpje met huizen van Cotswold-steen en met riet bedekte „cot tages". VANDAAR stamt bovendien een an der verhaal, dat wellicht de basis heeft ge vormd voor de legende van de mistletoe- tend werd het kasteel opnieuw geheel krans uit de oude ballade, doorzocht. Maar de bruid had de volmaak- In 1487, vijf jaar nadat zijn huis in Min ste schuilplaats gevonden: niemand dacht ster Lovell was gebouwd, leed lord Lo er ooit aan, in de kist te kijken. Lovell veil in de veldslag van Stoke de neder- rouwde voor de rest van zijn dagen: laag tegen Koning Hendrik VII. Hij sloeg „And when Lovell appeared, the chil- op de vlucht en verborg zich in zijn eigen dren. cried: „See! he weeps for his fairy huis, waar hij speciale voorzorgsmaatre- bride". gelen had genomen voor het geval hij En ging Lovell eens uit, dan riep de zou moeten onderduiken. In een van de jeugd: Kijk hij weent om zijn sprook- dikke muren had hij een geheime kamer jesbruid"). laten uithouwen, waarvan de deur voorzien was van een gecompliceerd mechanisme. Deze kon alleen worden geopend door aan raking van een niet voor het oog zicht- VIJFTIG JAAR later zag de nieuwë bare op enkele meters afstand aangebrach- kasteeleigenaar, die grote opruiming hield, te veer. Alleen lord Loveiis oudste ge- kerstmannetje is voor Frankrijk wat de ken m0(juceren jyij ejk nieuw kerstfeest man zich de meeste moeite geelt om mee de kist en gaf opdracht deze te verwijde- dienstige, die vroeger zijn kindermeisje goede Sint. voor ons Nederlanders is. \e gaan met ^n tijd. Er wordt een in- ren Toen de lakeien het eevaarte lanes de met een miljard (oude) franken toege- drukwekkende aosis fantasie geexploiteerd en Ioen de lakeien het gevaarte langs de was geWeest, was op de hoogte van het Kerstmannetje: zijn Nederlandse titel All' An ten behoeve van die Franse kindertjes steile trap naar beneden sjpuwden, lieten bestaan van de geheime kamer. klinkt hint Tdeïnerrnd mnnr h, n«c i-nd-or Alleen de achthondeid. onder- en het is alleèn maar tengevolge van het, zij het glippen. De kist tuimelde omlaag, nemingen die zich ten doel stellende - betreurenswaardig feit dat ook hier het spleet open en tot aller ontzetting viel er A? land is zijn functie en arbeidsveld dan kinderhanden te „,lüen_ hebben cori een skelet uit, omwikkeld door de resten ook veel minder important dan in de 7 7 1 speelgoedjes-made-in-France mar al voor een bedrag van zesentwintig niet onbeperkt in andere landen worden van een bruidskleed. De gouden ring zat LOVELL galoppeerde in het midden van meeste andere Europese landen. En in ,j j i aangeboden en verkocht. nóg om het dunne botje van de derde vin- de nacht huiswaarts, wekte de oude vrouw, prn„r.r;ib hiimndor ha»u h*t „neme franken aan poppen, w~e hebben onze jaarlijkse rondgang in ger van de linkerhandliet haar voedsel en water naar de ge- teddyberen, elektrische treinen en wat het voetspoor van de kerstman door de Niemand weet of dit allemaal „waar ge- heime kamer brengen en verzocht haar met betrekking tot Pere Noel in superla- d üerkocht grote Parüse warenhuizen al enkele dagen beurd" is en indien dit al zo mocht zijn, toen, de deur achter hem af te sluiten. tieven te spreken. Zojuist is hier nog aan een beknopt verslag onzer bevindingen waar dan wel dit tragische verstoppertjes- De soldaten van de koning zaten Lovell de hand van cijfers en statistieken aan- De actieradius van Père Noël breidt j^e dominerende indruk: men kan nauwe- spd heeft p'aats gehad. Er zijn verechillen- dicht op de hielen. Zij arriveerden al gauw, getoond, dat Frankrijke nationale kerst- VangenhrfJpeeN Swo^^wtaaWuUen^Nócfg<S- de oude kastelen en landhuizen m Enge- maar hoewel ze het nuis van onder tot bo- man niet slecj7ts een ruim,re „Jgfc in goedfabrikanten die het oog gedurende het koop helaas. Poppen in en met alle kleuren, land, waarvan beweerd wordt dat zij het ven doorzochten, vonden zij de geheime AT I'll e ^aar op des kerstrnans verjaardag grootten en talenten staan wel op de eer toneel van het bruidsdrama zijn geweest, kamer niet. Ongelukkigerwijze bezorgden V00r eVe inderscharen richten. Uitgevers volgen sinds geruime tijd ste plaats. De Franse fabrieken brengen zoals Bramshill Hall in het graafschap zij de oude vrouw zulk een vrees dat zii Serveert, maar ook nog als een wel- dat voorbeeld en 't is zeker geen boud toe- er het hele jaar door ruim duizend per tli i- j i i i x i- j ,7ï 7 val dat de grote litteraire prijzen luist alle- das terwereld Hampshire, dat als zodanig genoemd wordt een plotselinge hartaanval kreeg en stierf, doener-eerste-klas voor het ganse econo- maal in de decembermaand worden ge- Het geboortecijfer van Teddyberen volgt eveneens de stijgende lijn der Franse demo grafie en bedraagt per jaar nu rond een mil joen. Die Franse poppen worden boven- iMMni»mw»nMM>«»«MM«M«M««.M...«l..«M.....».MM....».f..^TtTTnTI))||||t|irT.TT.ftttl||If|[lltt|[ttrtIC]tttt1tn]ttBCIC|II0Itin(,tlttt:t3f|;|ftrtiri;rnrKi;T;|lH|[Trnirfltn dien steeds begaafder. Ze kunnen natuur lijk de ogen openen en sluiten en vaak ook een paar zoete woordjes prevelen. Maar de jongste spruit, Coucon geheten, volgt met zijn trouwhartige blik nu overal de moeder die hem is toebedeeld (ten bedrage van 'n kleine vijfhonderd guldens) Voor een iets coulanter prijsje kunt ge uw dochtertje ook gelukkig maken met de babypop Phi lippe, die de hebbelijkheid bezit echt te kunnen schreeuwen (alsof we daarop nu zaten te wachten!). En bovendien gym nastische Müller-oefeningen" verricht. Een lief presentje-a raison van een vierhondei'd gulden is ook altijd wel een echt-zuigen- de en kloppende stofzuiger om de kleine meid op haar latere huishoudelijke plich ten voor te bereiden. Maar intussen zijn de knaapjes ook niet vergeten. Wat zegt u tegen het zoete prijs je van fl 330. van het laatste model Fran se sportauto dat zich elektrisch en op af stand laat besturen? Voor de bescheiden beurzen is er een speelgoedvliegtuigje op de markt gebracht (prijs: f 200). EEN ENKELE KEER schrijft het. leven zelf een kerstverhaal. Geen lieve vertelling van flonkerende kaarsjes en stille wijding, maar een feitenrelaas van willekeurige alledaagse gebeurtenissen, die plotse ling een absurde samenhang gaan vertonen. Deze ware geschiedenis begon twaalf jaar geleden, toen een arbeider uit Utrecht zijn broer in de hoofdstad kwam bezoeken. De broer had juist een paar jaar „opgeknapt" en het tweetal had elkaar dus een lange tijd niet gezien. Onder het genot van een fikse borrel werden er herinneringen opgehaald aan hun beider nogal bewogen jeugd en naarmate de drank rijke lijker vloeide, werden de verhalen sterker en de man nen overmoediger. Tenslotte stelde de Amsterdammer voor, ter bezegeling van het roemruchte verleden, nog diezelfde nacht een „kraak" te zetten bij een bekende juwelierszaak in het centrum van de hoofdstad. En aldus geschiedde. Half beschonken forceerde het tweetal de achterdeur van de juwelierswinkel, waar een rijke buit wachtte: gouden ringen, kostbare dames horloges, parelsnoeren en een groot aantal losse edel stenen. De buit werd geborgen in drie bijouteriedoosjes, twee van zilver en een van goud. Omdat de Amster damse broer bekend stond als een zware jongen, nam de Utrechtenaar de drie kistjes mee naar zijn woning, waar hij ze onder een losgewrikte plank op de zolder verstopte. De brutale inbraak verwekte groot opzien in Am sterdam. Maar de ervaren Amsterdammer had, on danks zijn wankele staat, zijn werk goed gedaan: de politie vond geen spoor. Enkele dagen later botste de Amsterdamse broer op zijn fiets tegen een vrachtauto aan, waarbij hij ernstig aan het hoofd gewond werd. Hij stierf in het ziekenhuis aan een hersenbloeding. Dit was een ge weldige schok voor de Utrechtenaar, die in dit ongeluk de hand der Voorzienigheid zag. Gekweld door zijn geweten, trok de man zich steeds meer terug, verwaar loosde zijn werk en zijn gezin en bleef ook weg uit de r.-k. kerk, waarvan hij tot dan toe een trouwe bezoeker geweest was. Zijn vrouw schreef dit alles toe aan het noodlottige ongeval van zijn broer en trachtte hem op te beuren, maar zonder resultaat. Steeds norser en zwijgzamer werd de man. Soms trok hij zich op de zolder terug om de gestolen sieraden te bekijken, ge pijnigd door tweestrijd. Hij wilde de kostbaarheden, die volgens hem alleen maar ongeluk konden brengen, niet langer in huis houden, maar dorst ze ook niet te verkopen of terug te sturen aan de eigenaar. Telkens weer stelde hij zijn beslissing uit, misschien uit angst voor ontdekking van zijn misdaad, misschién ook om dat hij eigenlijk niet van de moeizaam-verworven schat kon scheiden. Toen naderde het kerstfeest. De kapelaan van de parochiekerk in de Utrechtse volksbuurt wilde op tweede kerstdag een Driekoningenspel opvoeren door en voor de kinderen. Er zouden een dozijn jongens en meisjes meedoen en een daarvan was het twaalfjarige zoontje van de Utrechtse inbreker. Ijverig studeerden ze hun rollen in, terwijl de kapelaan de benodigde decors en rekwisieten bijeenbracht. Een ding ontbrak hem nog: drie mooie doosjes, waarin de drie koningen hun geschenken van wierook, myrrhe en goud konden aanbieden aan het Christuskind. „Wie heeft er thuis nog een mooi doosje staan?", vroeg hij zijn kleine figurantjes. Het twaalfjarige jongetje spitste de oren. Pas on langs had hij op zolder de drie kistjes ontdekt en op de volgende repetitie voor het kerstspel stopte hij ze trots de kapelaan in handen. Die schrok even van de rijk-eruitziende doosjes. „Weten je ouders dit wel?", vroeg hij. De jongen knikte, maar de kapelaan was er niet erg gerust op. Later, toen de kinderen weg waren, bekeek hij de glanzende doosjes nauwkeuriger. Pas na veel gemorrel slaagde hij erin, de verborgen sluiting van een der kistjes te openen. Er vielen twee dozijn gou den ringen, waarvan velen bezet met briljanten, uit. Het tweede kistje bevatte vijf snoeren parels en en kele losse stenen; het derde het gouden kistje was niet open te krijgen. Nog diezelfde avond spoedde de onthutste kapelaan zich naar de woning van de jongen met zijn kostbare rekwisieten. Voor de vrouw des huizes kwam dit alles als een volkomen verrassing: zij had nooit iets van de verborgen juwelenschat geweten. Haar man echter ervoer de ontdekking van zijn geheim als een verlos sing. Snikkend riep hij: „Goddank, dat ik eraf ben. Neem het mee, eerwaarde, en stuur het terug. Een jaar lang heb ik geen leven gehad, met die rommel hier in huis". En zo gebeurde het. De juwelier kreeg zijn kost baarheden terug, de assurantiemaatschappij haar ver zekeringspenningen én de kapelaan een boetvaardige bèkeerling. Het werd een goede Kerstmis voor alle betrokkenen, temeer omdat de gedupeerden in ge zamenlijk overleg besloten, geen aanklacht tegen de berouwvolle Utrechtenaar in te dienen. Integendeel: de juwelier stuurde het gezin op kerstavond een groot pakket met levensmiddelen en lekkernijen, „als dank voor de bewezen diensten". De man is later daarom kan deze ware geschiede nis thans verteld worden naar Canada geëmigreerd, waar hij eind 1957 overleden is, als een gelovig man en een eerzaam burger. Soms schrijft het leven zelf een kerstverhaal. Pedagogisch speelgoed In de branche van het pedagogische speelgoed noteerden 'we een Rode Kruis- ambulance waarbij een complete uitrus ting van medische instrumenten voor de eerste hulp bij ongelukken wordt geleverd En jongetjes die het vermoeden weten tê wekken ener muzikale aanleg, moogt ge als ouder beslist niet het miniatuur-caril lonspelletje (540,-) onthouden, waarop zc echt wijsjes spelen kunnen. Uw technisch getalenteerde bolleboos heeft natuurlijk recht op die volledige garage-installatie met benzinepomp, auto's en rijschool in cluis. Maar al die aardigheidjes komen toch nog maar uit de oude doos in verge lijking met het vernuftig toestel dat de „Oscar 1960 voor het Franse speelgoed" verwierf, en dat de kleine spruit die nog te jong is om een potlood te hanteren, door middel van twee knopjes toch in staat stelt zijn eerste zieleroerselen vi sueel in een tekening te openbaren. Niet onaardig is ook het idee uw zoontje te verrijken en uzelf voor achthonderd zestig gulden te verarmen met een mi niatuur-fotolaboratorium, dat binnen de vijftien secondes, de afdruk van een eigen- vervaardigde opname in zijn kinderhandje deponeert. Het zijn maar een paar be scheiden suggesties. En wij zijn het met u eens dat men de kindertjes vooral niet te veel verwennen moet. Maar ja, het is ook een nationaal belang dat Franse ouders meehelpen de omzet in verband met het kerstfeest dit jaar weer met. min stens een miljard franken omhoog te vijzelen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 18