POLITIEKE SPANNING IN BELGIE Diepere achtergrond van de kabinetscrisis CITROEN R.-k. arbeiders stellen eisen, liberalen zijn verdeeld HET WEER COIFFURES DE VRIES KONINGIN SPREEKT IVIET FRACTIELEIDERS VSV-ZF0 Socialisten staken onversaagd door Onenigheid en slechte persoonlijke verhoudingen in de A.R.-partij PLASTIC-TAPIJT-VLOEREN Drie wachters gered uit brandende vuurtoren Planten en planeten Westduitse minister van Defensie naar Amerika Puzzelpagina' s wee IVlUKKló veforeïjou vuy! Vannacht lichte vorst Vloerenbedrijf Edelhout In de krant van heden: Baby geboren in een Londense stadsbus Het woord is aan ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 46e JAARGANG NUMMER 4. Kantoor: Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. Geopend van 9-12.30 en 2-5 uur. Zat. 9-1 uur. Telef. adm. 5437, chef bezorging tot 7 u. 7519. Telef. redactie 5389, na kantooruren 5080. Haarlem: hoofdred. en alle afd. Telef. 15295. IJmuider Courant DAGBLAD VOOR VELSEN-IJMUIDEN, SANTPOORT, DRIEHUIS, BEVERWIJK EN OMGEVING Verschijnt dagelijks beh. zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 c., p. kwartaal 7,65, franco per post 8,15. Losse nummers 12 ct. Giro-rekening IJmuider Courant no. 129288. Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks Redactiechef te IJmuiden: J. Kosak Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem Directie: P. W. Peereboom en Mr. H. C. van der^jc. Een beeld van de staking in België, welke steeds groter omvang aanneemt. In Brussel duwen gendarmes met hun geweerkolven stakende postboden te rug, die een postauto willen verhinde ren het hoofdpostkantoor van de Bel gische hoofdstad te bereiken BONN (DPA) De Westduitse minister van Defensie Strauss zal van 14 tot 18 ja nuari een' bezoek aan New York brengen. Hij zal lezingen houden voor de „Econo mische Club" en de „Raad voor buiten landse betrekkingen". Een bezoek aan Washington staat niet op het programma. BRUSSEL (ANP). Eisen van het rooms-katholiek vakverbond (A.C.V.) en ver deeldheid in de liberale (regerings)-parly hebben tot politieke spanning in België geleid. Eerste-minister Eyskens voerde de gehele dag drukke besprekingen met libe rale leden van zyn kabinet en afgevaardigden van het A.C.V. Vanochtend is het kabi net in spoedzitting bijeengekomen om de eisen van de rooms-katholieke werknemers te bespreken. Een deel van de liberale Kamerfractie zou het aftreden van de regering willen eisen indien de belasting- en bezuinigingsvoorstellen van de „eenheidswet" niet op korte termyn worden uitgevoerd. Een ander deel van de liberalen echter zou bereid zijn aan de eisen van het A.C.V. in te willigen. Een woordvoerder van de eerste- minister verklaarde vrijdagavond aan journalisten, dat de „regering geen enkele concessie ten aanzien van de eenheidswet overweegt". Eerder was gemeld, dat Eys kens aan de leiders van het A.C.V. toezeggingen had gedaan om bepaalde bezwaren van de rooms-katholieke werknemers tegen het wetsontwerp weg te nemen. Inmiddels verklaarde het A.C.V. in een communiqué, dat het zijn bezwaren tegen de wet zal handhaven. De Belgische radio verlengde haar uitzendingen, die normaal om elf uur 's avonds eindigen, tot middernacht, om de luisteraars het laatste nieuws over het parlement en de stakingen te kunnen geven. In de avondvergadering van de Kamer kwam het vrijdagavond tot een handgemeen, dat tot een algemene vechtpartij tussen de leden van de regeringspartijen en de oppositie zou hebben geleid, indien de Kamer boden niet tussenbeiden w; ren gekomen. (Van onze correspondent) De toestand was vanochtend vroeg vrij wel onveranderd, zij het dat het aantal stakers in Wallonië eerder nog was toege nomen en dat een uitbreiding van de sta king tot de openbare nutsbedrijven in het gehele land dreigde. Daarenboven is de Kamer vrijdagavond onder een tumult, van een omvang zoals men het sedert de dagen der Rexisten in België niet heeft ge kend, tot 3 januari uiteengegaan. De ge hele dag hebben de socialisten, onder lei ding van hun voorman, de wat choleri sche volksmenner Van Eynde het debat in de Kamer over de eenheidswet gesabo teerd door te schreeuwen, met hun vuisten op hun lessenaar te trommelen en de te genpartij, de roomskatholieke volspartij en de liberalen beledigingen naar 't hoofd te werpen. De voorzitter was genoodzaakt de zitting te schorsen en volgens het reg lement moet een dergelijke schorsing ten minste altijd een uur duren. Zo is de vrijdag met nutteloos geharre war verstreken. Toen de zitting tegen half zeven 's avonds werd hervat, verweet een van de socialisten de regering dat zij het parlement met vakantie stuurt op een ogenblik waarop honderdduizenden arbei ders staken voor het behoud van hun so ciale rechten. Oud-minister Behogne ant woordde daarop dat de socialisten beter de hand in eigen boezem konden steken. De regering-Van Acker weigerde vier jaar geleden het parlement bijeen te roepen toen 250 mijnwerkers stervende waren in de mijn van Marcinelle. Deze opmerking maakte de socialisten tot furies. Zij schreeuwden „schurk, schoften nog andere bejegeningen. Van Eynde en een paar van zijn medestanders snelden naar het spreekgestoelte en wilden Behogne te lijf. De boden, potige in rok met witte das geklede mannen, vormden snel een kordon rondom het podium. „Aftreden, Aftreden..", riepen de socia listen. Enige van hen hadden hun jasje uit getrokken, blijkbaar gereed om de boel uit te vechten. Staatsminister Van Cauwe- laert trachtte de socialisten tot rede te brengen. Het was een oorverdovend ge roep en geschreeuw. Plotseling ging de bel van de voorzitter. De zitting werd weer geschorst en zelfs de perstribune moest worden ontruimd. De heer Behogne werd door een escorte van boden naar zijn kamer gebracht, want enige socialisten waren van plan hem een pak slaag te geven. Toen de zitting na enig- tijd werd hervat deelde de voorzitter ba ron Kronacker mee dat hij het incident betreurde. Wij maken er onze lezers op attent dat wij ook dit jaa.r ter gelegenheid van Kerstmis en oudjaar weer een aantal, tien in totaal, puzzels publiceren. Van daag kunt u zeven puzzels aantreffen op de pagina's 21 en 23. In de loop van de volgende week publiceren wij de laatste drie. 'Advertentie BARTEUORISSTR. HAARLEM TEL. 13439 LEIDSESTRAAT (BIJ KONINGSPLEIN) AMSTERDAM TEL. 223596 A MERRY CHRISTMAS Verwachting tot morgenavond: Vannacht weinig wind, weinig bewolking en op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen toenemende bewolking en voor. namelijk in het noorden van het land enige regen. Matige, in het Waddengebied tijdelijk krachtige zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als van daag of iets hogere. Volledige weerrapporten op pagina twee. Socialistische leiders hadden hem ver klaard dat de Kamer ten tijde van de ram van Marcinelle alleen daarom niet is bij eengekomen omdat de meeste socialisti sche leiders op de plaats van de ramp wa ren. Daarna riep Van Eynde weer dat de „lafaard" (Behogne) zijn verontschuldi gingen moest aanbieden. Toen de voorzit ter bezwaar maakte tegen het woord laf aard, zei hij „schoft". Een ander socialistisch Kamerlid bood aan het in de Kamer uit te vechten. Ten slotte riep een liberaal de socialisten toe dat zij met de Rexisten kunnen worden ver geleken en toen was de herrie weer alge meen. Temidden van die verwarring ver daagde de voorzitter de vergadering tot 3 januari. De socialisten stonden op en met de communisten zongen zij de Inter nationale. (Vervolg op pag. 4) Advertentie Lange Nieuwstraat 497 Iel 'i02 Adviezen omtrent haar- en huidbehandeling (Van onze parlementaire redacteur) Ogenschijnlijk is de kabinetscrisis donderdagavond in de Tweede Kamer ontstaan als gevolg van een Anti-Revolutionaire motie over de woningbouw. In werkelijkheid is de diepere achtergrond een complex van botsende persoonlijke verhoudingen in de kring der Anti-Revolutionairen. De werkelijke bedoeling van de A.R.-motie was de partijgenoten minister Zijlstra en staatssecretaris Roolvink weg te werken. Om er iets van te begrijpen moet men zich de kabinetsformatie van 1959 herinne ren. Een aanvankelijke formatiepoging van prof. De Quay was vastgelopen door dat hij in de sociaal-economische sector twee portefeuilles had toegewezen aan één partij, de A.R., respectievelijk aan prof. Zijlstra (Financiën) en drs. Hazen- bosch (Sociale Zaken). Ten einde met de formatie uit het slop te geraken, had prof. Zijlstra met de K.V.P. afgesproken alle vooi-lopig belegde ministerzetels weer vrij te maken omdat dan een nieuwe opzet van de formatie vlot zou kunnen slagen met een V.V.D.'er op Economische Zaken, hijzelf op Financiën en een K.V.P.'er op Sociale Zaken. Drs. Hazenbosch zou in die opzet dus geen minister worden. Prof. De Quay begreep de wenk echter niet. Hij handhaafde drs. Hazenbosch in zijn plannen en liet prof. Zijlstra vallen. Dat was echter niet de bedoeling geweest van prof. Zijlstra, toen hij zich op eigen initiatief bereid had verklaard zich terug te trekken. Met veel moeite slaagde prof. De Quay er tenslotte in een aantal personen bereid te vinden een portefeuille te aanvaarden. Van de A.R. had hij voor Sociale Zaken het oog op drs. Hazenbosch en voor Landbouw op de heer Biewenga, die toen nog geen voorzitter van het Landbouwschap was. Prof. Zijlstra zag plotseling dat hij het spel dreigde te verliezen, maar het gelukte hem in een speciale vergadering van de A.R.-fractie in de Tweede Kamer zijn par tijgenoten te overtuigen, dat zij hem niet mochten „verraden", omdat hij nooit se rieus de bedoeling had gehad af te zien van de portefeuille van Financiën. Dientengevolge staken de kandidaat-mi nisters Hazenbosch en Biewenga het Bin nenhof over om op aanstichting van prof. Zijlstra aan prof. De Quay te gaan ver tellen, dat zij de gevormde ministersploeg te zwak vonden en dat er te weinig kans bestond op een christelijk-sociaal beleid, zodat zij niet tot het kabinet wensten toe te treden. Het was een zeer gezocht Advertentie geluiddempend - practisch geen onder houd. buitengewoon slijtvast - anti-slip BOUCLé RELIEF (tweekleurig) 10.p. m2 BOUCLé RELIEF (Uni kleur) 8.80 p. m2 (Leveringsprijzen) in banen van 140 cm breed. Toepassingsmogelijkheden zijn onbe grensd. Kan op elke ondervloer wor den gelegd. ZIJLSTRAAT 96 - TELEFOON 20340 argument. Zolang zij kandidaat-ministers waren hadden zij in ieder geval nooit verklaard niet te willen toetreden tot een kabinet zonder socialistische ministers. Brief Tenslotte is prof. Zijlstra toch minister geworden in het kabinet-De Quay en drs. Hazenbosch niet, evenmin als de heer Biewenga. Direkt na het tot stand komen van het kabinet- De Quay hebben acht be stuursleden van het Chr. Nationaal Vakver bond, onder wie de heren Ruppei-t (toen nog voorzitter van het C.N.V. en lid van de Eerste Kamer), Hazenbosch, Van Ei bergen en Van Nierop, alsmede prof. De Gaaij Fortman als leden van de A.R.-par tij een brief geschreven aan hun partijbe stuur, waarin zij het kabinet-De Quay veroordeelden, omdat er geen behoorlijk sociaal beleid van te verwachten zou zijn. (Vervolg op pag. 4) Vrijdag is de ministerraad in laatste voltallige zitting bijeen geweest. Daar na. bood premier De Quay de koningin het ontslag van het kabinet aan. Een laatste overzichtsfoto. Weerrapporten 1, 2 Agenda van IJ mond en Haarlem 2 Uit het binnenland 2, 4 Op de Praatstoel -3 Buitenlands nieuws 3, 4 Tadl-laria 4 Op en om het Binnenhof4 Kerkdiensten 5 Films 5 Uit stad. en omgeving 5, 6 In de V.ishal en op zee6 Kunst. 7 Feuilleton 8 Horen en Zien 8 Beeldverhalen 8 Beurs 9 Effecten en Geldmarkt 9 Economisch nieuws9 Scheepsberichten 9 Amsterdams Allerlei10 Sport 11 Erbij13 tot 21 Puzzel ..21,23 Dit nummer bestaat uit vier-en-twintig pagina's waarin opgenomen „Erbij" Op maandag tweede kerstdag zal ons blad niet verschijnen en zullen onze kantoren de gehele dag gesloten zyn. DOUGLAS (Eiland Man) (UPI) Drie vuurtorenwachters, die reeds jarenlang geen kerstfeest op het vaste land hebben gevierd, kunnen de kerstdagen nu thuis vieren, omdat hun vuurtoren op de Chic ken-rock (Kuikenrotsen) is afgebrand. De 44-jarige Jack Ross, de 38-jarige Leslie Anderson en de 32-jarige Andrew Brown, konden zich ternauwernood met een touw in veiligheid brengen van de 74 hoge om gang van de vuurtoren, toen de voorraad petroleum in brand raakte. Alle drie, van wie Anderson reeds twaalf jaar op de rots woont, leden aan de gevolgen van de grote hitte. Anderson had bovendien blootgestaan aan de rook. Er lag een grote hoeveelheid petroleum die in de toren was opgeslagen en de mannen dreigden levend te worden geroosterd. Zij konden niet door een helikopter worden opgehaald omdat het toestel vanwege^de rotorbladen niet dichtbij kon komen. Zij werden tenslotte met een reddingboot naar het vasteland vervoerd. (Van onze correspondent) LONDEN Het gebeurt wel eens dat er een baby geboren wordt in een taxi of in een vliegtuig. Vrijdag gebeurde dit in een Londense dubbeldeks-bus, toen deze een der drukste verkeerspunten, Hyde Park Corner, passeerde. Gelukkig bevindt zich op dezelfde plek het Sint George's ziekenhuis. De conducteur wilde juist bij de halte, waar een aantal passagiers was opgestapt, het vertreksein geven, toen een vrouw die op weg was naar een ander ziekenhuis een alarmkreet slaakte. De con ducteur gaf een nood-belsignaal door vier maal op de knop te drukken. De passa giers verlieten ijlings de bus. De bestuur der klom uit zijn hoge cabine en rende naar het ziekenhuis. Van een der zijban ken werd inmiddels een bed geïmprovi seerd. Een dokter en zes verpleegsters snelden uit het ziekenhuis naar de bus. Vijf minuten later was de baby in de bus geboren. De verpleegsters vormden daar bij een beschuttende wal om moeder en kind. „Het is een meisje", riep een der zusters naar de buiten wachtende menig te. Er ging een luid gejuich op. Inmid dels ivas een rijdende brancard aangerukt, waarop de moeder onder nieuw gejuich naar de kraamafdeling van het ziekenhuis werd vervoerd. Het ging allemaal kalm in zijn werk. Toen deze ongewone gebeurtenis afgelo pen was, zag men de bestuurder en de conducteur, nog ontdaan van de emotie, tegen de lege bus leunen. Zij wisten het klamme voorhoofd af. Advertentie HOOFDAGENT HOOGVEEN SHOWROOM ZIJL WEG 26 - HAARLEM A-agent: GAR. v. DRIEL, Hoofddorp B-agent: J. J. v KOOTEN. Haarlem De Koningin heeft gisteren in paleis Soestdijk de minister-president prof. De Quay ontvangen. Prof. De Quay heeft de Koningin meegedeeld, dat de ministers van Volks huisvesting en Bouwnijverheid en van Financiën en staatssecretaris Roolvink ontslag uit hun functie verzoeken en dat de overige ministers en staatssecretarissen hierin aanleiding hebben gevonden eveneens hun ontslagaanvrage aan te bieden. De Ko ningin heeft de gezamenlijke ontslagaanvrage in beraad genomen en de ministers en de staatssecretarissen verzocht datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten. Het onderhoud duurde drie kwartier. Des middags ontving de Koningin achter eenvolgens mr. J. A. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer. mr. L. G. Korten- horst, voorzitter van de Tweede Kamer, en prof. dr. L. J. M. Beel, vice-president van de Raad van State. In Huis ten Bosch in Den Haag heeft de Koningin vandaag achtereenvolgens ont vangen de waarnemend voorzitter van de Tweede-Kamerfractie der K.V.P., de heer W. J. Andriessen en de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties mr. J. A. W. Burger (P.v.d.A.), prof. mr. P. J. Oud (V.V.D.), dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot (A.R.), dr. H. W. Tilanus (C.H.U.), de heer P. de Groot (C.P.N.), ds. P. Zandt (S.G.P.) en de heer M. van der Veen (P.S.P.). Lucas, 2:14: Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Het gebeurt niet zo heel dikwijls dat men in boeken die niets met littera tuur, filosofie of wetenschap te maken hebben ergens een volzin aantreft die de gedachte doet opkomen: degeen, die dat schreef, moet een wijs man zijn ge weest. Een van de mensen die wel eens, op een geïnspireerd moment, zo'n treffende volzin hebben geschreven was John Ge rard, een Engelse chirurg en botanicus uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Bij zijn medische opleiding had de jonge Gerard zich verdiept in de studie van geneeskrachtige kruiden en die kennisma king leidde tot een grote liefde voor de plantenwereld, met het gevolg dat Gerard later (behalve arts van Lord Burghley, eerste minister van koningin Elisabeth I) opzichter werd van de vermaarde tuinen die Lord Burghley's Londense residentie omringden. In die dubbele functie moet John Ge rard tal van leidende politieke figuren heb ben ontmoet, maar voor hem had de po litiek niets aantrekkelijks. Hoe meer hij er over hoorde en hoe meer strevers naar politieke macht hij op het schavot zag eindigen hoe dierbaarder zijn plan ten en kruiden hem werden. En terwijl Lord Burghley worstelde met problemen als het proces tegen Maria Stuart en het conflict met Spanje, hield John Gerard zich onder hetzelfde dak enthousiast bezig met zijn levenswerk: het schrijven van een botanische catalogus, die onder de naam „Gerard's Herball" 363 jaar na de eerste publicatie nog altijd zeer bekend is. In dat boek, dat overigens generlei wijsgerige of letterkundige waarde heeft, schreef hij de essentie van zijn levensop vatting neer in één enkele korte zin: „Wie zou gevaarlijk omhoog willen kijken naar de planeten, terwijl hij veilig omlaag kan zien naar de planten?" Deze ene zin dan wekt het vermoeden dat John Gerard een wijs man was. Niet slechts een voor zijn tijd groot ken ner van de botanie, maar een werkelijk wijs man. Want deskundigheid, hoe om vangrijk en grondig ook, staat nog lang niet gelijk met wijsheid. John Gerard's levensspreuk zal wel in de eerste plaats overdrachtelijk bedoeld zijn geweest. Ze moet hem zijn ingege ven door zijn waarneming van het risico, het levensgevaar zelfs, dat toen verbon den was aan de ambitie om „hoger op" te komen terwijl men zich zoveel vei liger èn nuttiger kon bezighouden met de schatten die degeen, die er genoeg aan dacht voor heeft, vlak voor zijn voeten kan vinden. Letterlijk genomen was het bovendien een uiting van Gerard's eerbied voor de wonderen van de plantenwereld, voor wonderen die zoveel gemakkelijker waarneembaar waren dan de wonderen van het heelal waarop de sterrekundigen zich de ogen uit keken. Maar voor onze eigen tijd hebben de woorden van John Gerard, na drie-en- een-halve eeuw, plotseling een heel eigen betekenis gekregen. Voor ons ligt er voor al een verwijzing in naar die gevaarlijke menselijke hoogmoed, die onze van tech niek bezeten generatie aanzet tot pogingen om „de planeten" in de meest letterlijke zin te veroveren. Waarom? Ons wordt verteld dat wij er wijzer van zullen wor den als het mensdom eenmaal de wereld ruimte beheerst. Er worden miljarden aan ten koste gelegd, miljarden die, op andere manieren besteed, ons heel wat méér aan collectieve wijsheid zouden kunnen ople veren. Want er is nog zoveel, dat vlak bij ons ligt en dat wij niet kennen, althans niet hebben doorgrond; en er zijn nog zo veel honderden miljoenen medemensen, die van al de kennis, de wetenschap, de wijsheid, in vele eeuwen door betrekkelijk weinig bevoorrechten vergaard, zelfs het allereerste begin nog niet deelachtig zijn geworden. Hoe zegenrijk zouden die mil jarden niet kunnen worden aangewend te hunnen bate! Maar daarvoor zou men omlaag moeten kunnen zien naar de „planten", dat wil zeggen naar dat wat groeit, dus ook naar jong menselijk leven, naar jonge ideeën, zelfs naar jonge naties. Dat is weliswaar niet zo avontuurlijk, niet zo gevaarlijk als „omhoog" te kijken, dat wil zeggen: te kijken naar wat boven ons uit gaat, wat ver weg en onmetelijk groot is, wat voor vroegere generaties altijd als onbereik baar heeft gegolden; en onze wereld zoekt nu eenmaal het gevaar, het avontuur. Maar dat dat „omlaag zien" op z'n minst evenveel zo niet méér vrucht zou af werpen, dat is zeker. Vervolg op pag. 3) Advertentie 2e KERSTDAG Aanvang 14.30 uur

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 1