Geleidelijke invoering voor het overheidspersoneel WINTERSPORTUITRUSTINGEN GRETHA DE BRUIJN Rekening houden met komst van grotere schepen AGENDA Vice-admiraal Brouwer over het „Doorman-misverstand" Kort en bondig Wisselvallig kerstweer Per 1 mei wordt begin gemaakt Anderhalf miljoenste bezoeker op Schiphol Het was druk in de haven in 1960 5 Zwarte Kippen bewaren... 2,46 BESPAREN Rumoer om jazz festival in Blokker Verlies van twee vliegtuigen werd gerangschikt onder normale bedrij fso ngev allen Arbeidstijdverkorting in de schoenmakerij Gelijkwaardigheid van arbeid van man en vrouw erkend 2 DE VIJFDAAGSE WERKWEEK Duitsers veroordeeld voor wandaden in Nederland Onderzeeboot voor f 131.000,- AMSTERDAMS HAVENGILDE BIJEEN Haarlem V eisend J muiden Beverwijk Heemskerk „MET EXCUSES VAN DE MARINE" Mijnbedrijf als eerste: J ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 In de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken is over eenstemming bereikt over een geleideiyke invoering van de vijfdaagse werkweek bij de rijksoverheid. Voor hen die 48 uur per week werken zal, gerekend over het gehele jaar 1961, een arbeidstijdverkorting worden ingevoerd van gemiddeld 1 uur per week. Deze zal als volgt worden gerealiseerd. Met ingang van 1 mei 1961 zal voor hen, die thans 48 uur per week werken, een arbeidstijdverkorting van 1'/» uur per week worden ingevoerd. Voor alle rijksambtenaren zal met ingang van diezelfde datum door werktijdverschuiving eenmaal per twee weken een vijfdaagse werkweek kunnen worden ingesteld, zo mogelijk in de vorm van één vrije zaterdag per veertien dagen. Advertentie COMPLETE MODIEUZE sroRT- MAGAZIJN TWIJNDERSLAAN 7 - 9 100 SERVICE HAARLEM - TELEFOON 15116 RUIME PARKEERGELEGENHEID Voor de volledige verwezenlijking van de arbeidstijdverkorting tot 45 uur per week en de vijfdaagse werkweek is 1 mei 1962 als richtdatum gekozen. Onderdelen, waarvoor de etappegewijze invoering grote bezwaren meebrengt zul len omstreeks november 1961 tot vol ledige invoering ineens mogen overgaan, uiteraard met voorbijzien van de datum van 1 mei. Bij de nadere uitwerking van deze be ginselovereenkomst staat vooi-op dat taak vervulling en dientbetoon niet wezenlijk geschaad mogen worden. Ook de organi saties van het overheidspersoneel zullen hun leden opwekken om tezamen met de leiding alle maatregelen voor te stellen en na te komen, die ertoe kunnen bijdragen dat deze verbetering van de arbeidsvoor waarden niet zal leiden tot verhoging van de rijksuitgaven of een groter beroep op de toch reeds zo krappe arbeidsmarkt. Tegen het volgen van een overeenkoms tige gedragslijn door de besturen van de lagere publiekrechtelijke organen zal door de minister geen bezwaar worden ge maakt. Overigens zal deze kwestie nog de aandacht behoeven van de daarvoor aan gewezen organen van overleg. De werktijdregeling De verkorting van de werkweek tot vijf dagen betekent dat de werktijd per dag enige verlenging zal ondergaan. Voor 48 uur-werkers zal dit bij de eerste etappe Twee Duitsers die in september een roof overval pleegden op een benzinestation in Ouder-Amstel en die bovendien inbraken in Nederland en België pleegden, zijn in Iserlohn (Duitsland) ieder tot 4 jaar en 3 maanden gevangenisstraf en drie jaar verlies van burgerrechten veroordeeld. De mannen, 35 en 30 jaar, kwamen als vakantiegangers naar Nederland. Toen hun reisgeld opraakte, sloegen zij de be heerder van het benzinestation neer met behulp van een met zand gevulde gummi- slang. De buit bedroeg 125 gulden. Voordat zij via België naar Duitsland terugkeerden, pleegden zij nog inbraken bij Eindhoven en Roermond, waar zij 400 gulden, een schrijfmachine en een fototoe stel buitmaakten. 15 minuten per dag en bij de volledige in voering in totaal 30 minuten per dag zijn. Voor hen, die 45 uur of minder per week werken wordt de dagelijkse werkdag bij de eerste etappe met 20 minuten en bij de volledige invoering in totaal 45 minuten verlengd. De hieruit voortvloeiende werktijden (aanvang en einde van de werktijd) zul len in overleg met het personeel, onder andere in de dienstcommissies, worden vastgesteld. Niet voor alle diensteenheden en taken zal de vijfdaagse werkweek vol ledig kunnen resulteren in de vrije zater dag. Hierbij wordt onder andere gedacht aan politie, P.T.T., ziekenhuizen, nutsbe drijven enz. In die gevallen zal met in achtneming van het dienstbelang in de daarvoor aangewezen overlegorganen ge zocht worden naar een voor het personeel zo gunstig mogelijke regeling. Voor het onderwijzend en docerend per soneel zal deze aangelegenheid nader worden bezien. De inspecteur der Domeinen te Alkmaar heeft bij openbare inschrijving de afge dankte onderzeeboot 0 27 voor de sloop verkocht. Er waren elf gegadigden. De laagste inschrijfster was de n.v. P. Heu velman in Oudekerk aan de IJssel voor f 95.00,-, de hoogste inschrijver was J. Desmet te Antwerpen voor 131.000, aan wie de duikboot gegund werd. Mevrouw T. Maalderink-Vos uit Aruba, die met verlof in Nederland is en vrijdag met haar twee kinderen, haar moeder en haar schoonvader uit Deventer naar Schip hol was gekomen om haar uit Aruba ar riverende echtgenoot af te halen, heeft in een slag vrijwel alle cadeaus ontvangen, die de luchtvaartmaatschappij op Schiphol bij bijzondere gelegenheden plegen uit te delen. Zij was in dit jaar namelijk de anderhalfmiljoenste bezoekster van de luchthaven. In 1958 trok Schiphol 1.262.440, vorig jaar 1.346.487 bezoekers. Die betalen allemaal een kwartje entree hetgeen de luchthaven in drie jaar tijds dus ruimschoots een mil joen gulden opleverde. Eerst bood de directie van de luchtha ven mevrouw Maalderink een fruitmand van indrukwekkende afmetingen aan, waarna vertegenwoordigers van vele lucht vaartmaatschappijen de bezoekster ca deaus aanboden: sigarettenaanstekers, no titieboekjes, kalenders, borrelglaasjes, een horloge, boeken, ball-point, een DC-8 mo del en natuurlijk de bekende luchtvaart- tassen van achtereenvolgens de BEA, PAA SAS, Swissair, de Tsjechische maatschap pij C.S.A., Alitalia. Sabena, Canadian Pa cific, K.L.M. „Voor de Amsterdamse haven is het een druk jaar geweest. Het aantal binnen gekomen schepen zal waarschijnlijk circa 7500 bedragen, dus ongeveer 250 meer dan in 1959. Het was tevens een zeer belangrijk jaar omdat een begin werd gemaakt met het grote uitbreidingsprogramma, dat voorziet in de verandering van 1500 ha polder- grond in havenbekkens, kaden, opslagterreinen en industriegebieden". Dit verklaarde jhr. H. van Lennep, voorzitter van de Vereniging „De Amsterdamsche Haven", aan het gisteravond gehouden vijftiende jaarlijkse diner van het havengilde. Over de tunnels zeide jhr. Van Lennep niét te zullen spreken. Dit liet hy liever over aan meer bevoegden. Amsterdam besteedt de laatste jaren, zo vervolgde de voorzitter zijn tafelrede, steeds meer aandacht aan de overslag van massagoed. Dit geschiedt naar zijn gevoelen terecht, want het groeiende Euro pa zal hoe langer hoe meer grondstoffen en voedsel importeren en het is volkomen logisch dat. Amsterdam van deze toene mende goederenstroom een graantje mee pikt. Amsterdam zal rekening moeten houden met de komst van steeds grótere schepen. Daarom zijn wij blij, dat dit jaar een begin werd gemaakt met. de ver ruiming van de havenmond te IJmuiden en zijn wij zeer erkentelijk dat dit werk met grote energie door Rijkswaterstaat Concertgebouw: Maandag 14.30 u.: Haar lems Gemengd Koor met Weihnachtsora- torium van Bach. Grote Kerk: Vandaag 22.30 u.: Kerst nachtdienst. Stadsschouwburg: Zondag 20 u.: De Ne derlandse Comedie met „Dona Diana". Maandag 20 u.: De Haagse Comedie met „Lieve leugenaar". BIOSCOPEN Cinema Palace: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u. (beide kerstdagen tevens 16.15 u.): „Alles de lucht in", a.l. Iedere ochtend (behalve zondag) van 10 tot 13 u. doorlopende voor stellingen „Het huwelijk van koning Bou- dewijn en Dona Fabiola", a.l. Frans Halstheater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u. (beide kerstdagen echter 14, 16.30, 19 en 21.15 u.): „Een stem in de mist", 18 j. Lido Theater: Dagelijks 14. 19 en 21.15 u., beide kerstdagen tevens 16.15 u.: „Ma rina", a.l. Iedere ochtend (behalve zondag) 10, 11 en 12 u.: „Het huwelijk van koning Boudewijn en Dona Fabiola", a.l. Zondag 23.30 u.: „De bruid is niet bleu", 18 j. Luxor Theater: Dagelijks 14 en 16.15 u.: „Alleen op de wereld", a.l. en 19 en 21.15 u.: en schiep de vrouw", 18 j. Minerva Theater: Vandaag 19 u., beide kerstdagen 14, 16.15, 19 en 21.15 u.: „Du bist wunderbar", a.l. Dinsdag en woensdag 20.15 u.: „Er komt een vriend vanavond", 18 j. Rembrandt Theater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u., beide kerstdagen tevens 16.15 u.: „Zó zal je er een hebben", a.l. Maandag 11 u.: „De strijd om de zuidpool", a.l. Roxy Theater: Vandaag 19 en 21.15 u., zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 u.: „De onder gang van de „Mary Deare", 14 j. Maandag 14, 16.15, 19 en 21.15 en dinsdag tot en met donderdag 14.30, 19 en 21.15 u.: „Tarzan, de aapmens", 14 j. Studio Theater: Dagelijks 14.15, 19 en 21.15 u., beide kerstdagen echter 14, 16.15, 19 en 21.15 u.: „Liefde, dollars en Chianti", a.l. Maandag 11 u.: „Met Peter Townsend de wereld rond", a.l. Theater Monopole (Zandvoort): Vandaag tot en met maandag 20 u.: „Hier is Lemmy Caution". 18 j. Beide kerstdagen 14.30 u.: „Pechvogels", a.l. TENTOONSTELLINGEN In 't Goede Uur: Tot 1 jan. expositie van schilderijen, tekeningen en aquarellen van Dick van Gulik. Dagelijks 10-22 u. Kunstcentrum „De Ark" (Nieuw Heilig land 13): Tot 1 jan. expositie van wer ken van Hans van Wijk. Dagelijks 917 u., tevens ma., wo., vrij., 1820 u. Bloemendaal (Overveen): Tot 30 dec. expositie van grafisch werk van Dirk Har- ting. Dagelijks 1017 u., zondags 1517 u. Museum Het Huis Van Looy (Kamper laan): Tot 16 januari expositie van de Nederlandse Kring van Tekenaars. Dage lijks 10—17 u., zondags 1417 u. Vishal: Tot 8 jan. expositie van werken van De Groep. Dagelijks 1017 u. (tevens ma., wo. en za. 20-22 u.), zondags 1317 u. (Zie verder „Uitgaan in Haarlem" van 23 dec.). ZATERDAG 24 DECEMBER Thalia-theater. 19 en 21.15 uur: „The big circus". Rex-theater 20 uur: „Kolonel Hyde con tra Scotland Yard". ZONDAG 25 DECEMBER Thalia-theater, 15 uur: „Come on. cow boys" 19 en 21.15 uur: „The big circus". Rex-theater, 15 uur: „Dik Trom en het circus", 20 uur: „Kolonel Hyde contra Scotland Yard". MAANDAG 26 DECEMBER Thalia-theater 15 uur: „Stad op stelten". 19 en 21.15 uur: „Mag ik deze dans van u?" Rex-theater, 15 uur: „Dik Trom en het circus": 20 uur: „IJsparade". deze DINSDAG 27 DECEMBER Thalia-theater. 20 uur: „Mag ik dans van u?" Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Centrum. 9.30—12 en 14—16.30 uur. ZATERDAG 24 DECEMBER Kennemer Theater, 19 en 21.15 u.: „Met de drie Stoogies de lucht in". Luxor Theater, 19 en 21.15 u. ..Hier is Lemmy Caution". W.B. Theater, 20 u.: „Het teken van Don Marcos". ZONDAG 25 DECEMBER Kennemer Theater, 14.30 u.: „De slag om het vrouwenfort"; 16.30, 19 en 21.15 u.: „De spion van Havanna". Luxor Theater, 14.30 u.: „Liever lui dan moe"; 16.30, 19 en 21.15 u.: „Hier is Lemmy Caution". W.B. Theater, 14.30 u.: „A. en C. in Alaska"; 16.30 en 20 u.: „Saboteur". MAANDAG 26 DECEMBER Kennemer Theater, 14.30 u.: „Safari"; 16.30, 19 en 21.15 u.: „De spion van Havanna". Luxor Theater, 14.30 u.: „Liever lui dan moe"; 16.30, 19 en 21.15 u.: „Der Czardas König". W.B. Theater, 14.30 u.: „Geheime instruc ties"; 16.30 en 20 u. „Saboteur". Advertentie Marquettc-theater, zaterdag 20 u.: „Rio Bravo"; eerste kerstdag, 14,30 u.: „Hetlach- kanon van de infanterie"; 20 u.: „Rio Bra vo"; tweede kerstdag, 14.30 u.: „Rio Bra vo"; 20 u.: „Het lachkanon van de infan terie". wordt aangepakt. Daarnaast zal het voor Amsterdam een dringende eis zijn deze groeiende eenheden door het Noordzeeka naal te kunnen blijven ontvangen. Ook op het Amsterdam-Rijnkanaal zal men reke ning moeten houden met een stijgende Rijnvaart en duwvaart. De Hembrug blijft een lastig obstakel. Spreker zou wensen dat iedere Amster damse bestuurder of havenman elke re devoering zou besluiten met de woorden: „Overigens ben ik van mening, dat de Hembrug moet verdwijnen". Zijn voortreffelijke reputatie als stuk- goedhaven zal Amsterdam weten op te houden. De lijnrederijen konden ten dele hun lijndiensten verdichten en uitbreiden. Ook buitenlandse lijnrederijen wijden steeds meer aandacht aan Amsterdam als aanloophaven. Even gelukkig is het, dat de Amsterdamse havenarbeiders hun vak verstaan. Het blijft echter gewenst dit goe de corps nog te versterken. Vergroting van de woongelegenheid zou uitkomst kun nen brengen. Met de uitspraak: „Voor het overige ben ik van mening, dat de Hembrug moet verdwijnen", besloot jhr. Van Lennep zijn tafelrede. „De Amsterdamse haven heeft mijn in tense belangstelling en volle sympathie", zo verklaarde dr. M. J. Prinsen, commis saris der Koningin in de provincie Noord holland, gisteravond zijn tafelrede. Indien de tekenen niet bedriegen, zo vervolgde spreker, bestaat grond voor de verwach ting, dat omstreeks 1965 de werken tot verbetering van de haven bij IJmuiden gereed zullen zijn. Daarmede zal voor Am sterdam als havengebied een zeer belang rijke winst zijn verkregen. Daarbij aan sluitend zal de Hembrug, die de haven van Amsterdam tot een muizenval maakt, onontkoombaar moeten verdwijnen. De Hemtunnel, is onmisbaar. Vanuit de gezichtshoek van het provin ciaal bestuur gaf de commissaris vervol gens zijn visie op de toekomstige ontwik keling van de agglomeratie Amsterdam, welke behalve de stad ook omvat: De Zaanstreek, het Gooi, Zuid-Kennemerland, de IJmond en een deel van Noord-Kenne- merland. Terzake van de ontwikkeling van de ha vens aan het Noordzeekanaal meent men in de Zaanstreek, dat bepaalde gebieden niet voor zeehavenbassins dienen te wor den bestemd, maar voor middelzware en lichte industrie beschikbaar moeten blij ven. Hierdoor zou voor de Zaanse indus trie de nodige expansieruimte vrijkomen. Een technische commissie onderzoekt nu in hoeverre dit Zaanse standpunt over de aanleg van havenbassins op de noordelij ke kanaaloever ten zuiden van de Zaan streek gegrond is. „De gronden langs het Noordzeekanaal zijn door de unieke lig ging uiterst hoogwaardig terrein. Wij zul len er voor moeten waken dat aldaar slechts die bedrijven worden gevestigd, waarvoor diepzeewater onmisbaar is". Spreker achtte het noodzakelijk de mo gelijkheid open te houden voor het ka naal om Amsterdam-Noord, het zogenaam de boogkanaal. Dit zal niet alleen voor de industrie in dit gebied een betere ver binding met de zee brengen, maar ook het Noordzeekanaal gedeeltelijk van de binnenscheepvaart dienen te ontlasten. De politierechter te Hoorn heeft W.S. en de boekhouder J. D. wegens aantasting van de eer en goede naam van de heer Ben Essing, organisator der jazz-festivals in Blokker, beiden veroordeeld tatt een boe te van 200,-. Zij plaatsten op 23 juni van dit jaar een advertentie in het „Weekblad voor West-Friesland", waarin zij hun twij fel uitspraken over de juistheid van de financiële verantwoording van het jazz- festival-1959", waarin Louis Armstrong en Victor Sylvester optraden. Verder bevatte deze advertentie een aantal uitdrukkingen die beledigend werden geacht. (Van onze Haagse redactie) De bevelhebber der zeestrijdkrachten, vice-admiraal L. Brouwer, heeft in het ministerie van Defensie een zeer openhartige verklaring afgelegd over het verloren gaan van twee vliegtuigen tjjdens de reis van de „Karei Doorman" en de onjuiste voorlichting hierover door de commandant van smaldeel V, commandeur A. P. Fer- werda te wekken en zei zelfs hem in bescherming te willen nemen merkte hy op, vice-admiraal, dat hy „de verkeerde indrukken, welke dit „misverstand" heeft ver oorzaakt, gaarne persoonlijk uit de wereld wilde helpen, omdat deze zaak de goede naam en de eer van de Koninklijke Marine raakt". Zonder de commandeur te desa voueren de bevelhebber trachtte begrip voor de houding van commandeur Fer werda te werken en zei zelfs hem in bescherming te willen nemen merkte hy op, dat deze zaak hem zo Jjoog zat, dat hij gaarne wilde verklaren: „Ik betreur het zeer, dat er opzettelijk onjuiste voorlichting is gegeven. Wij hebben by de marine niets te verbergen en niemand behoort te liegen. Daarom bied u ik namens de gehele Konink lijke Marine excuses aan voor hetgeen gebeurd is". Ter verduidelijking van wat voorgeval len is gaf vice-admiraal Brouwer eerst opening van zaken ten aanzien van de on gelukken, welke tot het verlies van twee vliegtuigen hebben geleid. De „Seahawk"- straaljager, welke ten westen van Fremant- le overboord is gegaan, stond op dat mo ment aan dek met een defect hydrau lisch systeem, waardoor de normale reis mogelijkheden niet meer aanwezig waren. De reparatie hiervan zou benedendeks ge schieden en om het toestel daartoe naar beneden te transporteren, moest het wor den gedraaid. Terwijl het toestel dwars stond, gaf de zee, die niet bijzonder ruw was, het schip een onverwachte duw. Daar door begon het vliegtuig te rijden.Rem- men was uitgesloten in verband met het mankement aan het hydraulische systeem en het rollende toestel met blokken tegen te houden bleek eveneens onmogelijk. Wel heeft men het twee keer geprobeerd, maar het toestel wipte over de blokken heen in zee. „Normaal zit er in de aan dek ge stationeerde vliegtuigen een man", al dus vice-admiraal Brouwer, „maar juist omdat de remmen niet in orde waren en er dus een mensenleven in gevaar zou kunnen worden gebracht was dit nu ge lukkig niet het geval". Het twee,de toestel, een „Avenger", ging verloren tijdens schietoefeningen bij Nou mea ten westen van Nieuw-Caledonië. Het vliegtuig had een raketaanval gedaan en wilde weer optrekken, maar de motor sloeg af. De piloot trachtte deze weer aan de gang te brengen, maar toen dat niet lukte, moest hij besluiten een nood landing op zee te maken. Het vliegtuig is dus niet in zee gevallen, maar er op geland. Aangezien een op het water neer gestreken toestel altijd wel enkele minu ten blijft drijven, kon de bemanning er uitklimmen. Zij werd even later door een helikopter opgepikt. De bevelhebber der zeestrijdkrachten noemde twee redenen, waarom het ver lies van beide vliegtuigen niet was gemeld. Ten eerste wilde hij ze gerangschikt zien onder de normale „bedrijfsongevallen", waarbij gesteld mag worden dat het ver liespercentage bij een dergelijk intensief vliegschema er zijn 2300 vlieguren ge maakt en bijna 1500 deklandingen laag is, zelfs lager dan de gebruikelijke verlies percentages op Amerikaanse en Engelse vliegkampschepen. De andere reden is, dat de „Karei Door man" op weg was naar Nieuw-Guinea om door het vlagvertoon daar het moreel van de burgerbevolking wat op hoger peil te brengen. Met die gedachte op de ach tergrond werd het niet verstandig geacht het verspelen van het vliegtuig en daar mede vermindering van de potentiële mo gelijkheden van het schip wereldkundig te maken. „Dat doet men in oorlogstijd ook niet", aldus de vice-admiraal, die hier aan toevoegde, „al is het nu dan ook geen oorlogstijd, helemaal normale vredestijd is het rondom Nieuw-Guinea toch ook ze ker niet De reden voor de nu ook door hemzelf betreurde) handelwijze van de comman deur Ferwerda was volgens de vice-admi raal hierin gelegen, dat hij gedacht heeft, dat de overwegingen, waarom de ongeluk ken niet bekend waren gemaakt, ook nu nog golden. „Hij heeft —ten onrechte— gemeend, hiermee in de „geest van des- Gezien de snelle ontwikkeling op het ge bied van de arbeidstijdverkorting is het een zaak van levensbelang dat de schoen makerij hiertoe op korte termijn overgaat. Aldus een conclusie van een commissie uit het bedrijfschap schoenmakerij in een rapport over de arbeidstijdverkorting in de schoenmakerij, welk rapport in de eerste week van februari 1961 aan de werk gevers- en werknemersorganisaties zal wor den overhandigd. De repercussie op de bedrijfstak als ge heel acht de commissie gering, aangezien slechts 25 pet. van het totale aantal on dernemingen in de schoenmakerij perso neel in dienst heeft. De bedrijfstak is vol gens het oordeel van de commissie niet gebaat met een etappegewijze invoering van een werktijd-verkorting en adviseert derhalve tot onmiddellijke verwezenlijking van de vijfdaagse werkweek. De commissie meent niet dat de pa troon-ondernemer zich vooralsnog de per soonlijke weelde van een vrije zaterdag zal kunnen veroorloven. Wel acht zij het mogelijk en aanbevelenswaardig, dat het ambachtelijk bedrijf zijn deuren op zater dagmiddag (bijvoorbeeld om 2 uur) sluit. De commissie verwacht tenslotte als ge volg van een arbeidstijdverkorting geen noemenswaardige verschuivingen in de on derlinge concurrentie-verhoudingen. tijds" te handelen", aldus vice-admi raal Brouwer. Ook op de kwestie van de materiële schade wilde de vice-admiraal wel ingaan. Beide vliegtuigen had Nederland destijds van Amerika gekregen en de „Avengers", welke binnenkort zullen worden vervangen door „Gruman Trackers", zijn eigenlijk al afgeschreven. Men zou du£ kunnen zeg gen, dat alleen de ma' v. aalwaar v ver loren is gegaan. Ten aanzien van de „Sea- hawk" eveneens afkomstig van Ameri ka ligt de zaak iets anders. „Wij heb ben er een aantal gekregen, voldoende om op de „Karei Doorman" te plaatsen, plus een soort verbruiksreserve ter vervanging van in reparatie zijnde toestellen of van die welke voor een „gi-ote beurt" naar het vasteland gehaald zijn of van andere vliegtuigen aan boord van het vliegkamp schip. Men zou dus kunnen stellen, dat één van de reserve-toestellen verloren is gegaan. Of dit vliegtuig, om de verhou ding tussen normaal in bedrijf zijnde toe stellen en reserve niet te schaden, nu ver vangen moet worden is niet direct te zeggen. „In ieder geval is het niet zo, dat er op dit moment reeds een order voor een „Seahawk" is geplaatst bij de betreffende Engelse industrie". Tenslotte beantwoordde de vice-admiraal nog een vraag betreffende de zwijgplicht over de beide vliegtuigongevallen, welke door commandeur Ferwerda zou zijn op gelegd aan de bemanning van de „Karei Doorman". „Van de zijde van de marine leiding is alleen gesteld, dat het verstandi ger en dus beter zou zijn om de „Karei Door man" geen punten aan te roeren die po litiek gezien met Japan en Nieuw-Guinea te maken hadden. Verder is geen enkele restrictie gemaakt. Of commandeur Fer werda de zwijgplicht had opgelegd", wist vice-admiraal Brouwer niet. De vliegtuigen van de „Kar! Doorman", die nog aan boord waren, toen het schip in de haven van Rotterdam arriveerde, omdat ze vanwege de slechte weersom standigheden niet op zee konden afvliegen naar Valkenburg, zullen over water en over de weg naar het marine-vliegveld worden overgebracht. Zij zullen aan boord van een lichter worden gehesen, vervol gens over het water via Gouda naar Kat wijk worden gebracht en vandaar over de weg naar Valkenburg worden vervoerd. Van katapulteren in de haven een mo gelijkheid waarover ook is gesproken zal geen sprake zijn. Het transport zal na 3 januari beginnen. Henk van Laar-fonds. Het Henk van Laar-fonds, dat gesticht is ter nagedachte nis aan de radiospreker van die naam, heeft een prijsvraag uitgeschreven voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Gevraagd wordt een foto van een stukje natuur of van een dier. Dit laatste kan een dier in de vrije natuur zijn, een huisdier of een dier in een dierentuin. Inzendingen tot 15 januari bij de penningmeester van het fonds (de heer W. C. Verdoorn, Nic. Maes- straat 34, Amsterdam-Zuid), die ook in lichtingen over de voorwaarden kan ver strekken. Ook voor humanisten. Met alleen de stem van de communistische fractie (één man) tegen besloot de gemeenteraad van Heerlen een subsidie te verlenen aan de Stichting Militaire Tehuizen van het Hu manistische Thuisfront. Dit is de eerste keer dat er in de zuidelijke provincies subsidie wordt verleend aan het Humanis tisch Thuisfront. Weliswaar is het toege kende bedrag 25,—), maar gering, maar dit komt omdat men rekening heeft willen houden met de percentages van de ver schillende levensbeschouwingen in Heer len. De subsidie van 700,is nu als volgt verdeeld: f 550,voor de rooms-katholie- ken, 125,— voor de protestants-christe- lijken en 25,voor de humanisten. Onderscheiding. Tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau is benoemd mr. G. A. Diepenhorst, lid van Gedepu teerde Staten van Utrecht. Officiële bemiddeling. Het gemeen telijk Centraal Bureau Huisvesting in Am sterdam gaat bemiddelen bij plaatselijke woningruil. Met ingang van 2 januari kan men zich laten inschrijven voor woning- ruilbemiddeling tegen tien gulden per jaar. Indien zich een voldoend aantal ge gadigden meldt, wordt een woningruil- orgaan samengesteld, waarin de ruiladres- sen worden opgenomen. Niet via België. Tengevolge van de staking in België verloopt het treinverkeer daar ongeregeld, zo delen de Nederlandse Spoorwegen mede. De meeste moeilijk heden ondervinden de D- en TEE-treinen die door België rijden. Wanneer blijkt, dat het moeilijk is, de reizigers door België te brengen, overwegen de N.S. hen op andei-e wijze, bij voorbeeld via Venlo en door Duitsland, naar Frankrijk of naar Bazel te vervoeren. Hoogleraar. Tot hoogleraar aan de rijksuniversifeit te Leiden voor het onder wijs in de theoretische natuurkunde is be noemd dr. P. Mazur, thans lector. Trof. Mazur werd in 1922 in Wenen geboren. Hij studeerde in Utrecht, waar hij in 1955 cum laude promoveerde. (Speciale berichtgeving) Het bovengronds mijnbedrijf is de eer ste bedrijfstak in Nederland, die de gelijk waardigheid van man en vrouw voor wat betreft de beloning in een verordening heeft vastgelegd. Dit is een van de belang rijkste onderdelen van de nieuwe loonver- ordening bij de mijnindustrie, welke per 1 januari van kracht gaat worden. Het systeem van de werkclassificatie ligt aan de nieuwe loonregeling ten grondslag. Het loon kan alleen variëren door de waarderingspremie en de akkoordpremie. Bij deze nieuwe loonregeling blijkt dat drie kwart van de volwassen mijnwerkers gemiddeld vier cent per uur meer zal gaan verdienen. De bazen krijgen een duidelij ker slatus, omdat ze bij de nieuwe veror dening op maandloon worden gesteld. De ze groep bovengronders zal in de toekomst gemiddeld 19 gulden per maand meer gaan verdienen. De leeftijd waarop men volwassen mijnwerker wordt, is verscho ven van 22 naar 23 jaar. De nieuwe loon- verordening heeft acht jaar van voorbe reiding gekost. Naar de president-directeur der Staatsmijnen nog meedeelde, zal het nieuwe systeem van beloning een extra uitgave vergen van circa 3 miljoen gulden. Een depressie, die gisteren ten westen van Schotland lag, is in' tweeën gesplitst. Een deel ervan is naar Zuid-Noorwegen getrokken, een anderdeel trok opvullend naar West-Frankrijk en gaat verder in de richting van de westelijke Middellandse Zee. De opvulling hangt samen met de ont wikkeling van een krachtige rug van hoge- druk ten westen van de Britse eilanden. Deze rug beweegt in zuidoostelijke richting en komt in verbinding net een boven Mid den-Europa gelegen hogedrukgebied. Ten gevolge hiervan zal er de komende nacht weinig wind en weinig bewolking zijn met als gevolg lichte vorst in het grootste deel van het land. Een diepe depressie, die zich van ochtend bevond tussen Groenland en IJs land, verplaatst zich snel in de richting van Zuid-Noorwegen. De luchtdrukver- schillen op de Noordzee gaan dientenge volge toenemen, waardoor op Eerste Kerst dag een aanwakkerende wind tussen zuid west en zuid is te verwachten. Daar er nog een volgende depressie in aantocht is. Zondag 25 december Zon op 8.48 uur, onder 16.33 uur. Maan op 12.55 uur, onder 0.29 uur. Maandag 26 december Zon op 8.48 uur, onder 16.33 uur. Maan op 13.20 uur, onder 1.41 uur. Dinsdag 27 december Zon op 8.48 uur, onder 16.34 uur. Maan op 13.46 uur, onder 2.51 uur. zal ook Tweede Kerstdag de wind hoofd zakelijk zuidwestelijk blijven en is een geleidelijke stijging van temperatuur waarschijnlijk. De fronten van de depres sie zullen dicht bij Nederland komen, ten gevolge waarvan er tijdelijk enige regen kan vallen, in de eerste plaats in het noorden van het land. WEERRAPPORTEN Maximum-temperaturen binnen- en buitenland. Neerslag: laatste 24 uur. u fc'C s £<3 25 dec. Maanstanden 3.30 uur eerste kwartier. Hoog en laag water in IJmuiden Zaterdag 24 december Hoog water 8.11 en 20.39 uur. Hoog water 3.40 en 16.08 uur. Zondag 25 december Hoog water 9.09 en 21.42 uur. Laag water 4.32 en 17,00 uur. Maandag 26 december Hoog water 10.16 en 22.53 uur. Laag water 5.31 en 18.03 uur. Den Helder geheel bew. z 7 0,1 Y"penburg onbewolkt z 5 0 Vlissingen onbewolkt zzo 5 0 Eelde licht bew. z 4 0,3 De Bilt licht bew. z 4 0 Twente licht bew. z 4 0 Eindhoven onbewolkt zo 4 0 Zd-Limburg zwaar bew. z 3 0 Helsinki zwaar bew. wzw 2 7 Stockholm geheel bew. zzo 3 0,4 Oslo sneeuw winds t. -4 4 Kopenhagen geheel bew. wzw 4 4 Aberdeen motregen n 7 1 Londen geheel bew z 9 1 Amsterdam onbewolkt z 5 0 Brussel onbewolkt zzo 4 0,2 Luxemburg licht bew. ozo 0 0 Parijs onbewolkt zo 4 0 Bordeaux geheel bew. zzo 4 2 Grenoble onbewolkt windst. 3 0 Nice onbewolkt n 12 0 Berlijn geheel bew. zw 3 0,1 Frankfort onbewolkt O 1 0 München geheel bew. no -0 0 Zürich geheel bew. nno 0 0 Genève half bew. windst. 2 0 Locarno zwaar bew. no 7 0 Wenen licht bew. verand. 4 0 Innsbruck licht bew. wzw 3 0 Belgrado half bew. windst. 7 0 Athene zwaar bew. 0 Rome motregen nno Ajaccio onbewolkt ono 11 0 Madrid geheel bew. windst. 9 1 Mallorca licht bew. windst. 11 0 Lissabon regenbui nnw

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 2