I V.N.-PUZZEL-COCKTAIL |MET 10 INGREDIËNTEN 2 Kryptogram Rebus-spreekwoord „BEELDSPRAAK" UIT VERENIGDE NATIES Voor 10 goede oplossingen dingt men mee naar de volgende prijzen: lste prijs150,— 2de prijs100,— 3de prijs50,— Verder 4 prijzen van f 25,— 10 prijzen van 10,— Wie 9 of minder (tot 5) goede oplossingen inzendt, dingt in zijn categorie mee naar drie prijzen: 25,- 15,- 10,- IN TOTAAL DUS ƒ750,— AAN PRIJZEN ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 21 De „gevarieerde prijsvraag" blijkt bij onze lezers zo in de smaak te vallen, dat wij daartoe ook ditmaal voor de traditionele kerstprijsvraag zijn overgegaan: tien puzzels van geheel uiteen- 1 lopende aard, waarbij eenvoudige maar ook (naar wij ver- Ij moeden) enkele zeer bewerkelijke en moeilijke opgaven. Zij I staan alle in het teken van de Verenigde Naties. 1 Laat u door de moeilijkheid van sommige opgaven niet af- i schrikken: ook de puzzelaars die niet tot de bollebozen in het §j vak behoren, kunnen met kans op een prijs gan de prijsvraag meedoen. Wij loven namelijk prijzen per puzzel uit naast |j prijzen voor hen, die de meeste opgaven goed oplosten. Dus ook wanneer u slechts van één puzzel een goede oplossing 1 inzendt maakt u kans op een prijs. Het aantrekkelijke van een gevarieerde prijsvraag als deze is, 1 dat iedere puzzelaar er iets van zijn gading in vindt. Mensen met een voorliefde voor kruiswoordraadsels kunnen er hun hart i aan ophalen, maar ook reken-enthousiasten of foto-puzzelaars, H of geheimschriftspecialisten, rebusliefhebbers, kryptogrammo- fielen en specialisten op welk ander puzzelgebied ook. 1 De controle van de oplossingen is bij een dergelijke gecompli- ceerde prijsvraag zeer bewerkelijk. Wij moeten daarom, ten bate van een vlotte afwerking, de volgende voorwaarden voor deelneming stellen: 1. Iedere deelnemer moet de oplossingen van alle puzzels waaraan hij meedoet in één enveloppe verzenden en de oplossingen nummeren volgens de bij de opgaven vermelde nummers. 2. Buiten op iedere enveloppe met oplossingen moet duidelijk vermeld staan van hoeveel puzzels de oplossing is inge sloten. 3. Buiten op iedere enveloppe met oplossingen moeten duide lijk naam en adres van de inzender vermeld staan. 4. Op iedere enveloppe met oplossingen moet duidelijk ver meld staan „Prijsvraag". 5. Oplossingen moeten uiterlijk maandag 16 januari a.s. te 13 uur in het bezit zijn van de redactie. Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum zullen wij de oplos singen en de namen der prijswinnaars publiceren. Over de prijs toekenning kari naderhand niet worden gediscussieerd of ge correspondeerd. We willen onze lezers er op wijzen dat de puzzels 8, 9 en 10 aan het eind van de volgende week worden gepubliceerd. Tot slot van deze inleiding: Veel plezier (want daar gaat het toch uiteindelijk om), en veel succes als bekroning van uw arbeid. Deze acht foto's geven alle zaken weer, die heel in de verte iets met dc Verenigde Naties te maken hebben. Het gaat hierbij niet bijvoorbeeld om een (ge broken) voorzittershamer, een ge delegeerde die zijn stem uitbrengt of een schoen welke op enigszins ongebruikelijke wijze wordt ge hanteerd, maar om zaken waarvan u de naam kunt schrijven van de letters van VERENIGDE NA TIES. Zo kunt u bijvoorbeeld (hoe, dat weten we niet goed maar dikwijls ziet men in dergelijke foto's de meest merkwaardige zaken) in een of andere afbeelding een gieter herkennen. Dan zou voor deze foto „gieter" als antwoord kunnen worden gegeven, maar niet „tuin gereedschap" want dat laatste woord kan men niet met de letters van VERENIGDE NATIES schrij ven. Komt een letter slechts één maal in VERENIGDE NATIES voor, bijvoorbeeld de A of de G, dan mag zo'n letter ook slechts éénmaal voorkomen in de naam van een der afgebeelde zaken. In dè naam voareen foto. mag die letter dan wèl weer worden ge bruikt, maar per foto slechts één maal. De E daarentegen mag dus vier maal in iedere omschrijving gebruikt worden. Kunt u (in de volgorde der bij de afbeeldingen geplaatste letters) opgeven wat deze afbeeldingen voorstellen? Horizontaal: 1. vrijwel het enige woord in deze puzzel dat iets met de VN te maken heeft: dit is de UNO. 5. spoedig bijna een academische titel. 7. zeer eenvoudig een kelner met een gevaarlijke bocht. 9. verschillende malen 68 lidwoord brengt rampspoed. 11. wat in de Veiligheidsraad een veto kan zijn. 12. kapitaal is nuttig door medeklinker en voorzetsel. 13. het hemd is nader. 15. karaktertekening. 18. anti-mep is een onverwacht nadeel. 19. touw met een huilerig geval erin. 20. wat dikwijls in stemming komt in de VN. 22. kuierend einde van een muur van 68 centimeter. 24. twee zonder uitzondering. 25. onderling van twee voorzetsels. 27. de lucht is het, het zit in de grond en je kunt het niet beet pakken. 28. bewegend graan staat steviger vast dan u denkt. Verticaal: 1. weegt wat eigen bezit aangeeft zoveel? 2. op deze leden van de VN kan men hard vooruit komen. 3. vet vlees hijsen maakt veel lawaai. 4. samenwerking van een academisch gevormd getal. 5. boerendochter. 6. na het staan moet ingehaald worden. 8. zoals helaas vele staten naar bezit van anderen kijkeh. 10. krachteloos dier. 11. verlof van extra verkiezing. 14. een dode dreumes hoeft niet zo tragisch te zijn: soms is het alleen maar erg eenvoudig. 16. drie er bij. 17. dat is duidelijk. 21. deel van een toren is door. 22. wij en tij in dit net gevangen. 23. elektronisch brein. 26. met midden in het middel, maar zonder dat gevaarlijk in zee. Een zeer bekend spreekwoord is als het ware de basis waarop inder tijd de Verenigde Naties zijn gegrondvest, en werd later voor de westelijke mogendheden de overweging, waarom zij zich militair nauwer aaneensloten toen bleek dat de samenwerking in de volken organisatie nu niet zo heel vlot verliep. Wij geven dit spreekwoord hier in rebusvorm. Het lijkt een min of meer wiskundige opgave, maar dat is het niet. Men moet eenvoudig „lezen" wat hier staat, waarbij de normale rebustrucjes in de gaten moeten worden gehouden. I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 21