jongemannen Cll^t GROOT KERSTBAL IEC0" N.V. - IJMUIDEN chauffeur-kolenwerker W. A. VERWOERD ZN. jongens gevraagd Weet U, RENAULT 0NDINE SHOW SHOW 0NDINE RENAULT Vloerenbedrijf „UNICUM" r Kantine-beheerders koks-maats r CHEMISCH VAKMAN Er is een TEMPO Adverteert in dit blad HOOGOVENS IJMUIDEN technisch medewerker a. MANNELIJK PERSONEEL b. VROUWELIJK PERSONEEL een bekwaam medewerker (ster) HARPEBELT Renault Automobielbedrijf 22 wonen in 'n eigen wereld N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN stationsdienst en het wegonderhoud het loon de vooruitzichten het werk de sociale voorzieningen i dan helpt alléén maar voor elk Mrijf JAN v. d. KLOOSTER H U W E L IJ K G. Schaafsma OPZICHTER-TEKENAAR DE JONG'S COIFFURE BULGOME uw ERRES WASCOMBINATIE J TERDAG 24 DECEMBER 1960 .nt n°g n' ;cn nieuw )0 geselt en prysW Ideaal wonen zoals wij het zien is meer dan „wonen" alleen. Ideaal wonen is leven in een eigen wereld volgens uw persoonlijke smaak, uw persoonlijke stijl. Een ieder stelt hiervoor zijn speciale eisen. Als u het ziet, zoals wij het. zien, is het waarom naar Beverwijk geen vraag meer. Bij Stoutenbeek Woninginrichting, Beverwijk vindt u een zeer uitgebreide sortering in harmonische kleuren, doordachte vormen, overzichtelijk opgesteld in een prettige omgeving. Jonge moderne mensen vinden er in de speciale „Sun-Art" afdeling de meubelen, stoffen en lampen naar hun hart en naar hun budget. Stoutenbeek Situatie Service Ook 's avonds verstrekken Stoutenbcck's binnenhuisarchitecten ter plaatse adviezen over kleuren en indeling van de ruimten. In overleg met hen kunt u nu gaan experimenteren in onze model kamers en 'bouwt' u een natuurgetrouw beeld van uw toekomstig interieur. Deze service is UNIEK 1 Nog is het mogelijk flinke Leeftijd in het algemeen 19 t/m 34 iaat Opleiding volledig Lager Onderwijs of LÏS. te plaatsen bij de Indien U belangstelling hebt voor een toekomst bij een groot bedrijf of voor een vaste baan, of als U meer wilt weten over maak dan gebruik van onderstaande bon. N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN UTRECHT n Dienst van Personeelzaken 2e Afdeling. NAAM ff fjf STRAATNAAM WOONPLAATS I LEEFTIJDJaar wenst te solliciteren /doorhaien hetg„n inlichtingen wordt '«'lonad-/ L- Op de enveloppe In de linkerbovenhoek vermelden SW 32 _J korte of lange laadbak tot 4'4 mtr. <n hoge of lage laadvloer al naargelang type op kenteken van 500 - 1450 kg open of gesloten bestelwagen ruime zij- en achterdeuren 2 of 4-takt motor AU.OMOBIELBEDRI3F FRANS HALSSTRAAT 33 HAARLEM TELEFOON 55799 2e KERSTDAG in Café-Restaurant DE WEYMAN. Aanvang 8 u. De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJrnuiden vraagt ten be hoeve van de Technische Literatuur- en Docu- mentatie-afdeling van de Hoofdafdeling Nieuw bouw een Eigenhandig geschreven sollicitaties met beschrij ving van opleiding en le vensloop worden, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HD 497, inge wacht bij de afdeling Per soneelszaken Beambten. met zin voor literatuuronderzoek. Vereisten diploma H.T.S. of gelijkwaardige opleiding voldoende kennis der moderne talen voor lite ratuuronderzoek leeftijd bij voorkeur 25-35 jaar. NEDERLANDSE CONSERVENFABRIEK vraagt alle leeftijden. Voor div. fabriekswerkzaamheden. alle leeftijden, voor hele en halve dagen in de afdeling tafelzuren. Aanmelden gedurende de fabriekstijd, Trawlerkade 32 of 's avonds van 78 uur bij de heren A. Schoorl, Planeten- weg 103, Dmuiden en W. Boeser, Oranje straat 85, bi □muiden GEVRAAGD Kennemerlaan 166 - Telefoon 4420 A. J. v. LENT's AUTOMOBIELBEDRIJVEN te Beverwijk vraagt voor assistentie in de boekhouding wegens verhuizing van een van de huidige assistenten. Sollicitaties te richten aan ons adres Vondel- laan 5 te Beverwijk. Kennismakingzoekenden v. alle leeftijden en standen. Wendt U voor serieuze hu welijksbemiddeling tot de 10 samenwerkende huwe lijksbemiddelingskantoren. Talloze dankbetuigingen ter inzage. Nederlands Bemid- deUngscentrum, Ho.ofd-ad- ministratie, Postbus- 6037. Amsterdam. Een lid van on ze directie, bezoekt weke lijks Haarlem en omgeving voor persoonlijke besprekin gen aan huis. AANNEMERSBEDRIJF Meervlietstraat 53 Vclsen Telet. 7863 Nieuwbouw Verbouw Onderhoudswerken De „KLIMOP"-winkeliers van Umuiden wensen hun cliëntèle prettige Kerst dagen en een Voorspoedig Nieuwjaar A. v. d. BERG W. 3. DAM 3. GRIMMINK C. GRAVENMAKER ANDRÉ HOENDERDOS R. KOFFEMAN 3, W MOOV 3. 3. MAYEN C. P. SELDER13K A. VISSER P. C. v. d. WEI3DEN Wijk aan Zeeërweg 51 Raadhuisstraat 4 De Ruyterstraat 150 Kompasstraat 72 Mercatorstraat 1 Edisonstraat 27 Willebrordstraat 1 Tuinderstraat 80 Fazantenlaan 37 Kromme Mijdrechtstr 5 Ahornstraat 33 Per 1 maart 1961 (18/19 jaar) voor algemene dienst, onderhoud kantines en hutten, be diening etc. op de AROSA SUN. Ook mannen kunnen voor dit werk aan genomen worden (wonend in I3muiden en omg.). Betrouwbaar en goed gezond. Uitgebr. soli, met opgave referentie-adressen aan Volksbond, Conradkade 32, Den Haag, met opg. tegenw. en verl. loon. Bij het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS nabij Santpoort (gem. Bloemendaal) kan worden geplaatst een voor de voorbereiding en uitwerking van bouwwerken. Aanbeveling verdient een H.T.S.-opleiding, diploma Bouwkundig Teke naar P.B.N.A. of daarvoor studerende. Aan stelling zal naar gelang van bekwaamheid en ervaring geschieden in de rang van Tech nisch Opzichter A of B (salarisgrenzen 4600ƒ7122. excl. huurcompensatie 1960). Uitvoerige sollicitaties onder opgave van referen ties worden spoedig ingewacht bij de Economisch Directeur onder letters O.T. DAT 40 TOT 50% VAN DE DAMES HELEMAAL GEEN PERMANENT NODIG HEBBEN en de coiffure toch prima verzorgd kan z(jn? Maar dan moet het haar op een (door ons uitge dachte methode) in een prachtige coupe gebracht worden. Daarna een WINDOW WAFE en in een kwartier gereed. Vraagt li vrijblijvend inlichtingen JACOBIJNESTRAAT 13 - TEL. 18731 - HAARLEM Gezien de enorme enthousiaste ontvangst in geheel Europa en Amerika hebben wij gemeend ook u met deze van elegance, luxe en comfort stralende Automobiel te moeten laten kennismaken, waartoe wij een show houden in onze service-afdeling, Spaarnrijkstraat 4, Haarlem-Noord. ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 van 14—20 uur 1ste KERSTDAG van 14—18 uur 2e KERSTDAG van 14—19 uur Uw bezoek zal door ons zeer op prijs worden gesteld. Rijksstraatweg 249 Haarlem - Tel. 57455 PARKETVLOEREN op hardboard vanaf ƒ14.85 p. m2 LINOLEUM - RUBBER - PLASTIC ook voor trapbekledingen. PROBEER HET GELUIDDEMPENDE (rubber met spons onderlaag) ROOSVELDSTRAAT 18 - TEL. 14039 - HAARLEM staat voor u klaar. HARTFNnnRP GEN- CRONJéSTR. 43 1 tnuutfl* TELEFOON 52760 Vraagt hem eens vrijblijvend op proef. Per 1 maart 1961 gevr. voor Arosa-Sun-kantines. Met goede erv. koffiezetten, ser veren, leiding geven. Goede gezondheid, werklust ver eist en Vakopl. Wonend in Umond of naaste omgeving. Gepensio neerde hofmeesters voorkeur. Zéér uitgebr. voll. soil, met referentie-adressen, opg tegenw. en verl salaris aan: Volksbond, Conradkade 32, Den Haag. Per 1 maart 1961 gevraagd met enige ervaring van keuken werk. Jeugdige krachten voorkeur, doch ook ouderen eventueel in aanmerking, voor de AROSA SUN. Uitsl zij die wonen in I3muiden, Beverwijk, !3mond en omg. komen in aanmerking. Soli, met referentie-adressen, tegenw. en verl. loon, komen in aanmerking, en van goede ge zondheid. Volksbond, Conradkade 32, Den Haag. MERCK SHARP DOHME NEDERLAND N.V. Postbus 581 HAARLEM Wegens uitbreiding is op korte termijn nodig een Vereist zijn a) diploma Chemisch Vakman-A b) enige jaren ervaring als voorman in een chemisch bedrijf: c) min. leeftijd 30 jaar. Het is de bedoeling dat bovengenoemde per soon na een korte inwerkperiode als voorman aangesteld za] worden. In verband met ploegendienst (semi-continu) 5-daagse werkweek dienen sollicitanten in Haarlem of directe omgeving te wonen en over een eigen vervoermiddel te beschikken. k_. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 22