4 VN-drieling 5 Achter de schermen van de Veiligheidsraad 6 H ik] i K [f i h {4 !"j j p tj M H !h té" 1= 1= H B B S Kj r 1 M B1= 85 7 KRUISWOORD RAADSEL Ideaal viaggentaal jj| j= f» jll jkj j" 4.jj j= pT JE Hoe oud was het oudste lid van de Veiligheidsraad, welk land vertegenwoordigde hij en welk beroep oej&iide hij uit voor hij in de politiek kwam ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 2c Dit zijn drie op zichzelf heel eenvoudige kruiswoordraadsels, alle met hetzelfde diagram maar met andere woorden. De moeilijkheid van deze puzzel zit dan ook niet in de kruiswoordraadsels zelf, maar in het feit dat in de omschrijvingen de juiste volgorde niet steeds is aangehouden. Bij ieder nummer worden de drie in te vullen woorden omschreven, maar de ene keer staat de omschrijving van dit woord in het ene kruis woordraadsel, de andere keer de omschrijving van dit woord in het andere kruiswoordraadsel voorop, in het midden of achteraan. Aan u de taak om toch de juiste woorden bij elkaar te vinden en de drie kruis woordraadsels op te lossen. Van de nummers 1 horizontaal en 6 verticaal staan de omschrijvingen in de juiste volgorde, dus eerst voor de woorden in kruiswoordraadsel A, daarna die voor kruiswoordraadsel B en tenslotte die voor kruiswoord raadsel C. Horizontaal: 1. bepaald soort zeilboot - hoge functie die niet meer bestaat - ter rouwbeklag (afk.) 3. spoedig - plaats in Gelderland - alle zonder uitzondering. 7. persoonlijk voornaamwoord - landbouwwerktuig - getijde. 9. eveneens - dier - zintuig. 11. rivier in Rusland - lengtemaat - voorzetsel. 12. reeds - voertuig - militaire con trole-instantie. 14. reddingswerktuig - modder - ongevuld. 16. prul - vis - deel van geraamte. 18. overeind zijn - hoofdhuid met haar - textielsoort. 20. gerucht - slepende ruzie - meis jesnaam. 21. driemanschap - Godin van de tweedracht - plant. 22. programma voor vergadering - uitgave - materiedeeltjes. 24. onderricht - uitbouw in muur - hulde. 25. oeverbegroeiing - grote steen klomp - klein eilandje. 26. voorzetsel - lidwoord - muziek noot. 27. persoonlijk voornaamwoord voorzetsel - persoonlijk voor naamwoord. 28. voegwoord - voegwoord -groente. 29. tijdsduur - erg - inhoudsmaat. Verticaal: 1. opperwezen - lichaam met gebo gen vormen - stap. 2. gepelde gerst - minister - vruch tenpuree. 4. grove - muziekinstrument - al. 5. voegwoord - Koninklijk Besluit - reeds. 6. schildersartikel - laster - zuinig bedeeld. 8. weegschaal - gezicht - dier. 10. gekruid - hardhandigheid - af vallige. 13. verworpene - inhoudsmaat - deel van helikopter. 15. valei in Nieuw Guinea - uitrus ting van een trekdier - klaar. 17. luchtzak - vaandel - deel van een woord. 19. ongebonden - dringend verlan gen - houding. 20. plant - waarnemingsmiddel - lengtemaat. 23. materiedeeltje - Economisch Technologisch Instituut - boom. 27. op dit ogenblik - familielid - niet anders. Horizontaal: 1. Retour 5. oudheden 14. oppervlaktemaat 15. prul 16. gebogen van vorm 17. kostuum 18. vervoersorganisatie 19. antwoord betaald 20. slot 22. voegwoord 24. Griekse letter 26. drillige substantie 27. voorzetsel 28. voorzetsel 29. bekende motorraces 31. en volgende 33. wig 34. bevel 36. zeedier 37. vis 39. bijbelse naam 12. zware wervelstorm 13. bijna niet aan te nemen 46. schadelijk insekt 47. deel van een blad 50. 's ochtends (Eng. afk.) 51. richting 55 muzieknoot 56. deel van een schip 57. lofzang 58. toespijs 59. in gezelschap 60? jongensnaam 61. sierlijk gebouwd 63. boom 64. deel van het gelaat 65. hulde 66. quasi-braaf 73. ontspanning 78. deel van boom 79. waardoor kippen nuttig zijn 80. deel van de mond 81. spoedig 82. beteuterd 85. muzieknoot 86. muzieknoot 87. negatief voorvoegsel 89. ten aanzien 90. doorgang 92. jongensnaam. 93. heilige 94. nieuwsbureau 95 Frans lidwoord 96. communicatiemiddel 98. soort gravure 101. telwoord 102. liefkozing 104. Zuidamerikaanse stad 105. contrast 106. gevoelig gebrek HET IS ONZE puzzelende lezers ongetwijfeld bekend, dat de Veiligheidsraad elf leden telt. Vijf leden hebben permanent zitting, namelijk de landen Verstaat, Angeldom, Rumland, Fransarije en Sjikana. De zes andere leden zijn gekozen en hebben tijdelijk zitting. Thans zijn dit de landen Manapa, Tunika, Italaga, Candiana, Japippon en Argumentie. De huidige vertegenwoordigers van deze landen hebben, voordat zij zich in de hoge internationale politiek begaven, alle verschillende beroepen uitgeoefend, namelijk (in willekeurige volgorde) ingenieur, politicus, burgemeester, schoen maker, militair, hoogleraar, koopman, advocaat, medicus, vakbondsecretaris en journalist. NU WEET IEDEREEN, dat de heren in de Veiligheidsraad elkaar in de ver gaderingen, voor radio en televisie en bij iedere andere openbare vertoning het liefst zo grondig mogelijk de pan uitvegen, maar in het besloten persoonlijke verkeer botert het aanzienlijk beter. Ze beoefenen samen sport (voor zover de stramme leden het toelaten), ze vertellen elkaar de laatste en beste moppen, en vooral. ze rekenen graag. In hun werk zitten ze permanent neuzen te tellen. In hun vrije tijd zoeken ze het ergens anders in: in jaren. Ze weten precies hoe oud de anderen zijn (en dat is een hele toer om dat te onthouden want alle elf vertegenwoordigers hebben verschillende leeftijden) en ze maken grapjes over „die drie vertegenwoordigers, die even oud zijn als wij tweeën, mogen dus eigen lijk geen drie stemmen hebben tegenover wij twee" enzovoort. Werkelijk erg genoeglijk. WIJ WILLEN u een kijkje achter de schermen geven en eens de gesprekken volgen tijdens een bridgepartijtje tussen de oud-politicus, de Sjikanees, de oud hoogleraar en de vertegenwoordiger van Argumentie (waarbij de p'ermanente en gekozen leden gelijkelijk in aantal waren vertegenwoordigd). Na het eerste vreedzame robbertje voegde zich ook de oudste vertegenwoordiger in de Veilig heidsraad bij dit illustere gezelschap om te vertellen dat hij een bijzonderheid over de leeftijden had ontdekt. „Weten jullie, dat de permanente leden samen net even oud zijn als de gekozen vertegenwoordigers? Deze gemiddelden schelen negen jaar. De permanente leden zijn natuurlijk gemiddeld ouder dan de ge kozen broekjes. Hahaha. Waarop de Sjikanees de volgende duit in het zakje deed: „De oudste vertegen woordiger, namens een permanent lid, is twee maal zo oud als de jongste, die zitting heeft namens een gekozen lid". Daarna begon iedereen door elkaar opmerkingen te maken, die we niet hele maal konden volgen. Enkele fragmenten vingen wij wel op, en daaruit bleek, dat de oud-schoenmaker ouder moest zijn dan de oud-hoogleraar, de oud journalist ouder dan de oud-vakbondsecretaris uit Japippon, die de gemiddelde leeftijd van de gekozen leden heeft. De man uit Angeldom zit helemaal op rozen: hij is even oud als de gemiddelde leeftijd der permanente leden en even oud als het gemiddelde tussen de leeftijden der oudste en jongste vertegen woordigers in de Veiligheidsraad. Hij blijkt evenveel ouder te zijn dan de oud burgemeester als jonger dan de oud-schoenmaker. De vertegenwoordiger van Rumland is evenveel jaren ouder dan de man uit Italaga als deze ouder is dan de oudringenieur uit Tunika. - De oud-advocaat uit Argumentie is evenveel jonger dan de oud-politicus als de oud-vakbondsecretaris jonger is dan de oud-burgemeester, zo bleek verder uit het gesprek. EEN ANDERE KEER luisterden wij een diepgaand gesprek af tussen de oud medicus (niet de jongste van het gezelschap) die in leeftijd evenveel van de oud-ingenieur verschilt als de oud-politicus van de oud-advocaat (die jonger is dan de vertegenwoordigers van Candiana) met de oud-militair, die evenveel ouder is dan de oud-schoenmaker als deze ouder is dan de oud-burgemeester. Zij constateerden, dat de vertegenwoordiger van Fransarije evenveel ouder was dan de oud-advocaat als de vertegenwoordiger van Manapa en Tunika van elkaar verschillen. De vertegenwoordiger van Verstaat stelde vast, dat de oud journalist in leeftijd precies tussen de vertegenwoordiger van Rumland en de oud-burgemeester ligt. Hetzelfde geval doet zich, blijkens een ander gesprek dat wij afluisterden, voor bij de oud-koopman, die precies het gemiddelde aantal lentes telt van de oud-ingenieur en de man uit Fransarije. Deze laatste staat in leeftijd weer precies tussen zijn collega's uit Italaga en Sjikana. De oud-medicus heeft dezelfde leeftijd als de vertegenwoordiger van Manapa, en deze leeftijd verschilt twee maal het aantal jaren van de leeftijd van de vertegenwoordiger van Candiana (de oudste der gekozen leden) als deze in leeftijd verschilt van de oudere oud-militair. De vertegenwoordiger van Rumland hoorden wij laatst tegen de oud-militair vertellen dat hij evenveel ouder is dan de gemiddelde leeftijd der permanente leden als de oud-vakbondsecretaris ouder is dan de man uit Manapa. TOEN ONLANGS de oud-schoenmaker, de oud-militair, de oud-burgemeester en de oud-ingenieur elkaar op het biljart ontmoetten, terwijl de vertegenwoor digers van Candiana, Manapa, Angeldom en Japippon aan het bridgen waren, constateerden de overige drie „loslopende" leden van de Veiligheidsraad, onder wie zich twee vertegenwoordigers van permanente leden bevonden, dat zij drieën tezamen een derde macht in aantal jaren telden. Even later hadden de oud-politicus en de oud-koopman de oud-burgemeester en de vertegenwoordiger van Manapa bij hun spelletjes afgelost. De toen over blijvende drie vertegenwoordigers bleken als gezamenlijk aantal jaren een zevende macht te hebben! 7° ZOUDEN WE nog een hele tijd kunnen doorgaan, maar dan zou het lijk te ingewikkeld voor u worden. U hebt trouwens de nu reeds verstrekte gegevens lang niet allemaal nodig om ons antwoord te geven op de vraag waar het nu eigenlijk om gaat: In het Handvest der Ver enigde Naties worden de doeleinden en de organisatie vorm van de naoorlogse internationale samenleving geformuleerd. Een citaat uit de officiële tekst van het handvest hebben wij hier in „vlaggentaal" weergegeven. Gelijke vlaggetjes stellen ge lijke letters voor, ongelijke vlaggetjes ongelijke letters. Kunt u dit citaat ontcijferen? 9. 10. 11. 12. 13. 20. 21. 23. 24. 25. 30. 32. 35. 36. 38. 40. 41. 44, 45. 48 49. 50. Verticaal: opponenten snel zwaar metaal dwaas gevaarlijke wapens soort lamp geladen materiedeeltje vier alfabetische openeenvolgende medeklinkers onwezenlijk hoogste punt voegwoord hetzelfde (afk.) waar behoefte aan bestaat alle zonder uitzondering ontkenning verdedigingsorganisatie kleur orgaan inhoudsmaat hinderlijk insekt voertuig deel van de mast hoge functie in het verleden figuur uit Griekse mythologie gereed boom geleuter gelofte kerkelijke richting meisjesnaam 52. 53. 54. 55. 57. 59. 62. 65. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 74. 75. 76. 77. 82. 83. 84. 91. 95. 97. 98. 99. 100. 101. 103. veel meer dan nodig meisjesnaam deel van een mast hond plaatsaanduiding persoonlijk voornaamwoord steen bewerking van het land koude substantie deel van de bijbel vlees uitzonderlijk laastleden Europeaan slot antwoord betaald (afk.) hetzelfde (afk.) ijzerhoudend gesteente steunboog geladen atoomdeeltje speelgoed stuk waarin oordeel wordt uitge sproken dierenverblijf onderricht hinderlaag zeer rekenopgave voorzetsel voorzetsel getal in Romeinse cijfers.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 23