Tussen referendum en onafhankelijkheid wacht De Gaulle nog een hele serie krachtproeven Terwijl Frankrijk voortschuifelt, spreken ultras van „Israëlisatie" Soustelle getuigt in het proces der barricaden NAAIMACHINES Planten en planeten Algerije: het begin van het einde WERELDNIEUWS 3 FLN zit op rozen Arabische zorgen over een Israëlische kernbom Geweldige risico's Nieuw koren op de molen der rechtse extremisten Oecumenische hulp aan hongerende vluchtelingen Vliegtuig gedwongen in Algerije te laten Met Zweedse wapens op weg naar Argentinië Achtersteven van Pine Ridge vastgemaakt Sleep is onderweg naar Norfolk in Virginia Merkwaardige loyaliteit &p de ^Praatótoel Zoon van hoge Oostduitse ambtenaar gevlucht ZATERDAG 24 DECEMBER I960 ALGIERS. Alleen De Gaulle kan de Algerijnse kwestie oplossen. Ziedaar de tot axioma verheven mogelijkheid, die in alle toonaarden weerklinkt. Weste lijke staatslieden zeggen het, Atro-Aziatische mensen menen het, zelfs Kroesjtsjev heeft het lange tijd geloofd. En de-man-in-de-straat in Frankrijk en daarbuiten, zelf druk doende met de dingen van alledag, vindt er een reden in om in goed vertrouwen op te zien naar deze grote man, die hoog en eenzaam doende is naar de vrede te zoeken. Is het axioma dat alleen De Gaulle de sleutels van de vrede in Algerije in handen heeft, werkelijk waar? In die vorm gelukkig niet. Het is niet zo, dat als De Gaulle morgen zou komen te overlijden, de Algerijnse oorlog tot in lengte van dagen zal voortduren. Op een of andere manier lossen zulke conflicten zichzelf altijd wel op. Staatslieden zijn er om het proces te ver gemakkelijken. Tenzij men uit politieke romantiek aan een grote wonderdoener wil geloven, moet men De Gaulle's functie in het Algerijnse probleem wat be scheidener omschrijven: alleen De Gaulle beschikt over voldoende politiek, patriottisch en persoonlijk krediet om de meerderheid van het Franse volk met het opgeven van Algerije te verzoenen. Alleen De Gaulle's regime beschikt (misschien) over voldoende autoriteit om de Franse staat die amputatie van zijn grondwettelijke territoir te doen overleven. (Van onze reisredacteur W. L. Brugsma) Zelfs die omschrij ving berust op ver onderstellingen, die hun werkelijke krachtproef een hele serie daarvan nog moeten onder gaan, maar het begin van het einde is in zicht. Dat begin is het referendum op 8 januari, waarin het Franse volk vooral een nieuw referen dum legaal moet ma ken: Nde volksraad pleging waarin het Algerijnse volk zich eens zal kunnen uit spreken over zijn toekomst. De achtste januari wordt het be gin van het proces, waarvan het einde onafwendbaar zal zijn: de onafhanke lijkheid van Algerije. Van die onafwend baarheid is ook De Gaulle overtuigd, maar hij overschat zijn persoonlijke kre diet niet. In plaats van de knoop door te hakken en met het F.L.N. politieke on derhandelingen te openen, ziet hij zich gedwongen slechts schoorvoetend voor waarts te gaan en die millimetersgewijze progressie te verhul len door rozige maar irreële toekomst beelden over de hartelijke verhoudingen die er straks (na zes jaar bloedige oorlog) tussen Frankrijk en de Algerijnse repu bliek zullen heersen. Zijn laatste rede was daar een voorbeeld van: hij beloofde de Fransen in Algerije een bescherming die hij ze niet werkelijk kan geven, hij prees het Franse leger voor een overwinning op de rebellie, die het niet behaald heeft, hij inspireerde het Franse volk met een nieuwe Frans-Algerijnse vriendschap, die niet zal bestaan. Maar men moest met alle oren luisteren om de werkelijke politieke winst uit zijn rede te halen: De Gaulle bood het F.L.N. aan om te onderhandelen over de omstandigheden waaronder straks het Algerijnse volk vrije lijk zijn keuze zal mogen maken, hetgeen hij tot nu toe strikt geweigerd had. Mag men De Gaulle die methode kwalijk nemen? Nauwelijks, wanneer men bedenkt welke gevaren zelfs zijn schuifelend be leid nog van Franse kant bedreigen. Het is in feite onjuist om de Algerijnse oorlog als een Algerijns probleem te bestempe len. Het is een Frans probleem. De obsta kels liggen aan Franse kant. Het zijn er bovendien zo ontzaglijk veel, dat men zijn hart vasthoudt wanneer men natelt hoe veel beproevingen er nog tussen het begin van het einde, het referendum van 8 januari, en het einde zelf, de Algerijnse onafhankelijkheid, liggen. Beproeving nummer één wordt het re ferendum in Algerije zelf. De Fransen zul len „nee" stemmen en het pogen te sabo teren, mogelijk met nieuwe uitbarstingen van geweld. Het F.L.N. zal zijn volgelin gen opdracht geven „nee" te stemmen of, waarschijnlijker nog, zich van stemming te onthouden, voornamelijk omdat het re ferendum ook het inmiddels volkomen door de gebeurtenissen achterhaalde plan tot instelling van een voorlopig Algerijns bestuur en de regionale decentralisatie van Algerije (voorloper van een toekom stige deling?) insluit. Nadat het F.L.N. op éclatante wijze zijn greep op de moham medaanse bevolking in de steden heeft be wezen, zal alleen een Algerijn die niet wel (Vervolg van pag. 1) En wat voor onze wereld, voor onze we tenschap en onze techniek geldt, dat geldt ook voor onszelf als kleine onderdeeltjes van de samenleving. Ook wij hebben maar al te vaak de neiging, „gevaarlijk om hoog" te willen kijken inplaats van „vei lig omlaag", en dat kan soms heel goed zijn, als het hogere dat wij zoeken op weegt tegen de gevaren die aan dat zoe ken verbonden zijn. Maar het kan nóóit goed zijn, terwille van de „planeten" de „planten" te verwaarlozen. Dat is de les, die dat éne zinnetje van -John Gerard ons leert, ons allen, gemeenschappelijk, maar ook elk van ons, individueel. Simon Koster De tegenstanders: met vlag en sluier voor een onafhankelijk Algerije. bij het hoofd is, zich voor een zelfmoord functie bij dat tijdelijk bestuur aanmel den. Wie zal er in Algerije dan „ja" stem men? Voornamelijk die mohammedanen buiten de steden die zich gedwongen zullen zien de vriendelijke, doch dringende, uit nodiging aan te nemen om van het trans port in een legertruck naar de stembus gebruik te maken, vooropgesteld althans dat de Franse baas het hun niet verbiedt. Vooropgesteld ook dat het leger bereid is druk uit te oefenen op de mohammedanen om „ja" te zeggen tegen een politiek, waar het zelf met twijfel tegenover staat. Stel echter dat het referendum zonder al te grote schokken verloopt, een meerder heid van „ja's" verwerft en daarmee De Gaulle de constitutionele vrijbrief voor een uiteindelijke afscheiding van Algerije verschaft. Wat dan? Onderhandelen met het F.L.N.? De Gaulle heeft de normale procedure van politieke onderhandelingen PORT SAID (UPI) President Gammel Abdel Nasser van de Verenigde Arabische Republiek heeft gisteren in Port Said ge zegd. dat wanneer Israel aan de construc tie van een kernbom bezig is, dit automa tisch oorlog tussen Egypte en Israel zal betekenen. In dezelfde rede noemde Nasser de NAVO „onze eerste vijand". Deze toespraak wordt door politieke waarnemers beschouwd als een keerpunt in de neutralistische politiek, die Nasser geruime tijd heeft gevoerd. Nasser uitte ook het dreigement, dat de V.A.R. een basis zal worden voor kernwapens, gericht tegen de NAVO. De Egyptische leider zei verder dat de NAVO Frankrijk steunt in zijn strijd tegen de Algerijnen en Frankrijk Israel van wa pens voorziet. „Het is nu duidelijk dat de NAVO en de Arabieren vijanden van elkaar zijn en wij alle voorzorgsmaatregelen moeten treffen", besloot Nasser. JERUZALEM (UPI) De Israëlische premier, David Ben Goerion, heeft in Jeruzalem gezegd, dat Israëlische ge leerden bezig zijn met de bouw van een tweede kernreactor in de Negevwoestijn. Ben Goerion legde deze verklaring af in het parlement, nadat hij eerder het bericht had tegengesproken, dat Frankrijk Israel hulp verleent, bij de constructie van een kernbom, een activiteit, die ook door de Franse regering is ontkend. WASHINGTON (AFP) De woord voerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ver klaard. dat de Amerikaanse regering met voldoening kennis heeft geno men van de Israëlische verklaringen over de vredelievende opzet van de nieuwe kernreactor, die op het ogenblik in Israel in aanbouw is. Het leger: het bioscoop-affiche ver meldt de hoofdmotieven voor poli tieke houding der Franse officieren. De glorie van een overwinning, die zij al zo lang zoeken. De vrees, dat een politieke nederlaag die kan verhinderen. om een staken van het vuren te krijgen moeten omdraaien: eerst het vuren sta ken, dan politieke onderhandelingen. Ten eerste zal het F.L.N. een harder onder handelingspartner blijken dan in Mélun. Met Sovjet-Chinese beloften tot steun, rnaar vooral met de grandioze demonstra ties van loyaliteit der mohammedaanse bevolking achter de rug, zit het F.L.N. op rozen. Het is de, zij het niet onoverkome lijke, hoge prijs voor de Franse schoor- schoorvoetendheid. Klemmender is de vraag: hoe bereikt men een staken van het vuren? De Gaul le's verklaring dat de Algerijnse oorlog in acht. dagen minder doden heeft gekost dan verkeers- en bedrijfsongevallen, wijst erop dat hij naar een soort de facto wa penstilstand wil. Het is niet zeker of het. leger hem op die weg zal willen volgen. Het is wel zeker dat zo'n delicate toe stand in een handomdraai verstoord kan worden door provocaties. Niet voor niets hebben gewapende commando's van ul tra's zich buiten de steden ondergronds begeven. Een plaatselijke moordpartij op mohammedanen, zelfs een gefingeerde „F.L.N.-aanval" op het Franse leger is die ultra's geenszins te dol. Zij hebben soortgelijke provocaties kort geleden in de steden op touw gezet. Er is de laatste weken onder de ultra's in Algerije een nieuwe term opgedoken: de „Israelisatie" van het Algerijnse con flict. Men redeneert dat als een paar hon derdduizend vastbesloten Joden het in 1948 van miljoenen Arabieren konden win nen en een staat konden stichten die het nu al twaalf jaar tegen een Arabische blokkade uithoudt, meer dan een miljoen Fransen in Algerije hetzelfde kunnen doen. Geleidelijk aan zou dan het Franse leger in dezelfde rol geraken als het Britse le ger in Palestina, dat zich tenslotte mis noegd terugtrok en de vechtenden aan el kaar overliet. Dat, zou dan tot een gewa pende partitie van Algerije leiden, andere vorm dan de politieke partitie die ook De Gaulle nog als een mogelijkheid voor ogen zweeft. Deling is immer een desperaat middel. Een bevredigende verdeling van Algerije is onmogelijk. Zij zou geen vre de maar nieuwe spanningen, nieuwe oor log oproepen, waar niemand, ook Frank rijk niet, bij gebaat is. Men ziet welke geweldige risico's er nog tussen het begin en het einde van de be slissende fase in De Gaulle's politiek lig gen. Kan- alleen De Gaulle de- oplossing brengen? Hij kan het zeker niet alleen. Zij die in vroom vertrouwen naar hem opstaren, helpen hem niet. Als de weste lijke bondgenoten het Frankrijk werkelijk duidelijk maken, dat zij een snelle oplos sing eisen, dat zij Frankrijk zullen isole ren, wanneer een extreem rechtse staats greep zou slagen, geven zij De Gaulle een nieuw wapen in de hand om zijn be leid door te drukken, vooral om het leger dat de sleutelstelling blijft bezetten, in de pas achter het staatshoofd te houden. PARIJS Jacques Soustelle was don derdag de eerste politicus die voor de balie van het proces der barricaden in Parijs verscheen om eveneens voor de beschul digden in de bres te springen. Soustelle, die a-is beroep opgaf universiteitsprofessor en als leeftijd 48 jaar, was in het bijzon der voor de directeur-hoofdredacteur van het dagblad „l'Echo d'AIger", Alain De Sérigny, als getuige a décharge opgeroe pen, doch de oud-minister bleek volgaarne bereid, na maarschalk Juin en generaal Massu, alle overige beschuldigden even eens een bewijs van goed, en zelfs voor treffelijk, vaderlands gedrag uit te rei ken. Nadat een dag tevoren, bij de eerste zitting met gesloten deuren, de vroegere stafchef van generaal Massu, kolonel Ar- goud, verklaringen moet hebben afgelegd over een geheime bespreking, waaraan in januari ook premier Michel Debré zou hebben deelgenomen en waarmee de ver dediging zichtbaar in haar nopjes was, kwam dus Soustelle nieuw koren aandra gen op de molen der rechtse extremisten. De getuige verklaarde dat De Sérigny hem, toen hij in 1957 tot gouverneur-ge neraal van Algerije was benoemd, tege moet trad als een der betrouwbaarste en doelmatigste figuren, met wie, en waar door, Frankrijk een politiek van verbroe dering tussen de verschillende bevolkings groepen kon voeren. De triomf van deze politiek had men, zo vertelde Soustelle, op 13 mei 1958 beleefd toen Algerijnen en Fransen elkaar overal in de armen vielen Het was daarom, zo oordeelde de oud-mi nister. misdadig geweest, dat dit „prach tige geschenk aan Frankrijk" daarna dooi de regering weer werd weggespeeld. Na de wittebroodsweken van die Frans-Al gerijnse echtgemeenschap, waren de kan sen op een blijvend geluk steeds sneller achteruit gehold. Het begon met het bevel aan de militairen hun zetels in de Comi- té's voor openbaar welzijn te verlaten. Die ontwikkeling had haar explosieve diepte punt bereikt toen de regering, ondanks zijn, Soustelle's waarschuwing, besloot ge neraal Massu, na zijn ongelukkig vraagge sprek, van zijn commandopost in Algiers te ontheffen. Het resultaat van dat besluit ziet ge, heren rechters, zo riep Soustelle, die overigens geen meeslepende redenaar is, wat geforceerd pathetisch uit, hier voor u in deze banken, waar Frankrijks dap perste zonen als misdadigers zijn gezeten. Soustelle onthulde bij het beantwoorden der vragen nog, dat hij vei-schillende schriftelijke en andere bewijzen, in de vorm van persoonlijke brieven aan hem van De Gauile, bezit voor zijn verzekering in april 1958 aan De Sérigny, dat de gene raal de stelling van een Frans-Algerije was toegedaan. De generaal had hem die vaste overtuiging ook in meerdere privé- gesprekken gegeven. Op grond van die schriftelijke verzekering had De Sérigny, die van huis uit geen aanhanger van De Gaulle was, met zijn invloedrijke hoofd artikelen een beslissend gewicht in de weegschaal geworpen om de Franse be volking van Algerije voor de terugkeer aan de macht van De Gaulle te winnen en te mobiliseren. .Toen Soustelle bij de vor ming van het kabinet Debré eerst geaar zeld had zijn portfeuille te aanvaarden, wist De Sérigny als tussenpersoon te be werkstelligen, dat hij toch minister van de Sahara werd. Al de bittere teleurstellingen en ontgoochelingen die voortvloeiden uit het latere besef dat Soustelle en zijn vrien den door De Gaulle om de tuin waren ge leid, vormen volgens de getuige, de achtergrond, waartegen men de uitbars ting in januari op de barricaden moet zien om haar te kunnen begrijpen en te bil lijken. Deze onschuldige interpretatie van de re volte van januari kon, ondanks de scherp zinnigheid van Soustelle, toch niet geheel standhouden tegen verschillende andere feiten, die bij een volgend verhoor aan het daglicht zouden treden. Een functio naris van het gouvernement generaal in Algiers kwam het militaire tribunaal na melijk vertellen, dat er op 24 januari, de dag dat de rebellie uitbrak, plotseling vrijwel geen enkele controle meer bleek te worden uitgeoefend bij een der grootste arsenalen van het leger, waar de machine geweren en andere wapens dan ook met armen vol vrijelijk werden uitgedragen. De verantwoordelijkheid voor deze vrijgevig heid is echter nog steeds niet duidelijk ge worden, omdat alle betrokken militairen en ambtelijke instanties ook op dit kardi nale punt door een collectieve en acute geheugenzwakte geslagen blijken te zijn. De Wereldraad van Kerken heeft de aangesloten kerken verzocht hulp te wil len bieden aan de slachtoffers van de hongersnood onder de Baloeba's die uit de Kongolese provincie Kasai zijn gevlucht. De stichting oecumenische hulp aan ker ken en vluchtelingen die dit verzoek door geeft. stelde reeds 20.000 beschikbaar. PARIJS De Franse luchtmacht heeft woensdag een Libanees DC-4 vliegtuig, dat met vijf ton wapens op weg was van Stockholm naar Casablanca, gedwongen te landen op het vliegveld van Oran, in Al gerije. Volgens Franse woordvoerders werd de Trans-Mediterranean Airways al enige tijd in het oog gehouden, omdat men verdenking koesterde dat haar vliegtui gen werden gebruikt om wapens naai de Algerijnse opstandelingen te vervoeren. STOCKHOLM (Reuter) Van de zijde van de Zweedse regering is meegedeeld dat het vliegtuig een lading bazooka's vervoerden naar Argentinië, die volkomen wettig werden uitgevoerd. Het toestel zou in Casablanca een tussenlanding maken. RABAT (Reuter) Het Marokkaanse ministerie van voorlichting heeft tegen gesproken. dat het wapens voor Marokko aan boord zou hebben gehad. Voorstellen aan Bonn BONN (AFP) De Franse ambassa deur te Bonn. Seydoux de Clausonne, heeft donderdagmiddag aan de Westduitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Carstens voorstellen overhandigd die ten doel hebben incidenten tussen de Franse marine en Westduitse vrachtschepen te voorkomen. Deze voorstellen zijn in studie genomen. Joegoslavisch protest. BELGRADO (AFP) Volgens welinge lichte kringen heeft het Joegoslavische mi nisterie van Buitenlandse Zaken bij de Franse ambassade in Belgrado mondeling geprotesteerd tegen de aanhouding van drie Joegoslavische vrachtschepen door de Franse marine in de Middellandse Zee, en tegen het inbeslagnemen van een deel dei- lading van het vrachtschip Martin Krpan, dat door de Franse marine naar Böne werd opgebracht. NEW YORK (AFP, Reuter, UPI) De Amerikaanse sleepboot Curb is erin ge slaagd een kabel naar de achtersteven van de doormidden gebroken tanker „Pine Ridge" over te brengen en sleept het wrak met een snelheid van vier knopen naar Norfolk in Virginia. Vier bergingsdeskundigen zijn gisteren aan boord gegaan van het wrak. Zeven van de 35 opvarenden, onder wie de kapitein, worden nog vermist en zijn vermoedelijk omgekomen. De eerste machinist, John Richart, heeft de nacht op het achterschip doorgebracht om de aanspraken van de rederij te hand haven. De 28 geredden zijn vrijdagavond in bit tere kou in Norfolk aangekomen. ABERDEEN (UPI) Vrijdag zijn vijf vis sers van de Faröer eilanden te Aberdeen n Schotland, aangekomen, nadat hun hon derd ton metende vissersvaartuig Liïia op de Noordzee door onopgehelderde oor zaak lek was geslagen en gezonken. Zij dachten dat hun noodsignalen tevergeefs waren maar juist op tijd kwam hun zus terschip, de „Solide Gloria" opdagen en nam hen aan boord. Vlak nadat de boot gezonken was kwam een reddingsboot langszij die met zijn krachtiger pompen het schip wellicht had kunnen redden. DJAKARTA (UPI) Het ultra-linkse Indonesische dagblad Bintang Timoer heeft van de militaire autoriteiten in Dja karta een waarschuwing ontvangen we gens publikatie van een tekening die als beledigend werd beschouwd voor presi dent De Gaulle van Frankrijk. Een woordvoerder van het garnizoens commando Djakarta zeide dat het blad zou worden verboden, als het nog eens een spotprent publiceert die beledigend zou zijn voor bevriende buitenlandse staatshoofden. Op de gewraakte tekening houdt een Al gerijnse strijder een geweer tegen de langgemaakte neus van een op zijn hur ken zittende De Gaulle. Dat is nog eens overhouden De Britse huisvrouw Beatrice Pardoyl, die kans had gezien in 33 jaar tijds f 75.000 uit het huishoudgeld over te hou den, werd, zo las ik, door de politie te Southend prompt gearresteerd toen zij het geld naar de bank wilde brengen. Na een diepgaand onderzoek moest de politie er kennen, dat de arrestatie op een „vergis sing" berustte, daar gebleken was, dat de vrouw het geld inderdaad had opge spaard. Dit waar verhaaltje heeft een heel na re en een heel móóie kant. De nare kant is, dat de politie zich überhaupt bemoeide met het feit, dat de brave Beatrice vijf enzeventig mille bezat, want hier komt het ellendige menselijke wantrouwen in andermans goede daden en nobele bedoe lingen op z'n akeligst tot uiting. Zó ver is het gekomen dat men het ri sico wil lopen zich te „vergissen" zodra het een ander beter gaat dan men had verwacht. Dit wantrouwen is, reeds jaren lang, gesublimeerd in de veel vernomen volzin: „Begrijp me goed, het is niet mijn zaak en ik ben de laatste om niet te zeggen dat ik me best kan vergissen, want zo achterdochtig ben ik nou echt helemaal niet; met al m'n fouten ben ik nou juist zeker niet achterdochtig; als je dat denkt dan kèjje me niet; maar tóch vraag ik me af: waar doet ze het van?" En de heel móóie kant is dat bijdehante Beatrice zo spaarzaam is geweest, dat zij dat mooie vermogentje heeft kunnen ver garen. Ik ben óók spaarzaam, maar ik heb het tot nu toe niet verder gebracht dan een verzameling van 12.316 zegels van be schuit-rollen; 1858 cadeauzegels van ont bijtkoek en 23.716 andere soortgelijke waardepapieren, tezamen een premiever mogen vormende van 36 rollen beschuit, 3 ontbijtkoeken, 1 schortje, 7 (plastic) ta felmessen, 3 repen sjokola; en een door haar persoonlijk ondertekende en van een groet („for my one and only prince char ming") voorziene foto van Anita Eckberg. Voorts bezit ik nog 360.414 kroonkurken, die mij gezamenlijk recht geven op 3 fles jes bier, een Cadillac en 28 vaten fram bozenlimonade. Dat is allemaal heel aardig, maar het haalt toch niet bij de f 75.000 van Beatrice, die ik niet aarzel (ongezien) een ideale vrouiv te vinden (al beantwoordt Anita, hoe onspaarzaam overigens ook, misschien nóg meer aan mijn ideaal). Maar die politiemannen zijn maar nare jongens. Akelig wantrouwig. Misschien bekijken ze mijn 360.414 kroonkurken óók met gefronste wenk brauwen boven vurige steekoogjes. Elias Advertentie VERKOOP VAN ALLE MERKEN DUS RUIME KEUZE Ell pi r I GROTE HOUTSTRAAT 181 El U E. L TEL.14444 BONN (UPI) Drie weken geleden is de 27-jarige Günther Siegewasser, zoon van de staatssecretaris van het Oostduitse ministerie van Binnenlandse Zaken, naar West-Duitsland gevlucht, aldus meldt de persdienst van de Westduitse sociaal-de mocratische partij. Günther was afde lingschef en partijsecretaris in het Oost duitse instituut voor moderne geschiede nis. In een vraaggesprek heeft hij ver klaard dat hij en zijn vrienden na het stalinistisch tijdperk bereid waren al hun krachten aan de partij te geven, omdat men dacht dat een wezenlijk socialistische ontwikkeling mogelijk was. Dit jaar zijn vele van zijn vrienden gearresteerd, al leen omdat zij het niet eens waren met het centrape partijcomité. Japans bezoek. De Japanse eerste minis ter Hayato Ikeda zal in april een offi cieel bezoek van twee weken aan de Verenigde Staten brengen en bij die gelegenheid een bezoek brengen aan president Kennedy en vooraanstaande leden van diens regering. Dit melden Japanse dagbladen. Te realistisch. De nachtclub Dante's hel in Chicago is deze week voor de derde maal in 1960 in brand gevlogen. Na de twee eerste branden had men er geen zaken meer in gedaan. Stalin niet vergeten. Woensdag jl. zou Sta lin zijn 81ste verjaardag hebben ge vierd. Dit feit is in de Sovjetrussische pers volkomen genegeerd. Alleen in Ti- flis. de hoofdstad van de staat Geor gië, waar Stalin werd geboren, schreef het plaatselijke blad, De ster van het oosten: „Stalin was een uitzonderlijk leider van de communistische partij, van de Sovjet-Unie en van de interna tionale communistische beweging." Het blad gaf wel toe, dat hij aan het einde van zijn leven ernstige fouten had ge maakt. Jong geleerd. De regering van Ghana heeft vrijdag de arrestatie meegedeeld van 118 pex-sonen krachtens de wet op de preventieve vrijheidsberoving, inge steld ter bestrijding van „gangsterdom en bandieterij", In het kader van deze wet is de Ghanese regering gemach tigd om opponenten tot een maximum van vijf jaar achter slot en grendel te zetten zonder voorafgaand proces. Vol gens politieke waarnemers zijn onder de arrestanten vermoedelijk dertig lei ders van de oppositie uit Koemasi en Asjanti. In zee gestort. Een Amerikaans militair vliegtuig van het type L3 is op een vlucht van Pisa naar Athene waar schijnlijk voor de kust van Midden-Ita- lië in zee gestort. Van de zes inzitten den ontbreekt elk spoor. Hoog water. Rome is gedeeltelijk ingeslo ten door overstromingswater van de Ti ber. De oude Milviusbrug aan de noord kant van de stad is voor het verkeer afgesloten. Het eiland in de Tiber in het centrum van Rome staat voor de helft onder water. De toestand dreigt nog te verergeren door de aanhoudende regen val. In de omgeving van de stad zijn gezinnen geëvacueerd. Vier doden. Bij een brand in een woon huis te Bad Godesberg bij Bonn, welke zoals gemeld, was ontstaan door een explosie in een oliestookverwarmingsin- stallatie, zijn vrijdagochtend vier men sen om het leven gekomen. Drie werk lieden, die in de kelder van de wo ning herstelwerkzaamheden aan de in stallatie uitvoerden, vonden bij de ex plosie de dood; een bejaarde vrouw was het vierde slachtoffer. Luchtruim gesloten. De Zuidafrikaanse autoriteiten hebben 't luchtverkeer langs de gehele kust van Natal, behalve in een corridor van 8 km breed en 900 m hoog, verboden. Officieel is geen reden voor dit besluit genoemd. Naar verluidt is de maatregel genomen in verband met militaire operaties. Niet gegund. De taart voor het feest van de ambtsaanvaarding van president Kennedy is het onderwerp van een twist tussen de leden van de feestcom missie en de leiding van de vakbond van suikerwerkers. Deze maakt er na melijk bezwaar tegen dat de meer dan 200 kg. zware taart zal worden opge maakt door arbeiders die geen lid zijn van de bond. Honkvast. Koning Boudewijn en Koningin Fabiola hebben sinds hun aankomst, acht dagen geleden, het landgoed San Calixto niet verlaten. De uitgestrekte terreinen worden door de Spaanse poli tie streng bewaakt en nog niet één journalist of fotograaf is er in geslaagd in de nabijheid van het vorstenpaar te komen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 3