Koersfluctuaties aan de Beurs van Amsterdam Amsterdam vaart weer in het zog van Wall Street Effecten -en Geldmarkt De beurs 9 Verhoogd aandelenrendement een stimulans voor New York Kronenburg kreeg veel opdrachten Akkoord over urgentie- program bereikt SCHEEPVAARTBERICHTEN Erhard valt EEG- Executieve aan Concentratie van vervoer in tankers over de weg Produktie Grofsmederij gestegen Kort economisch nieuws uit binnen- en buitenland Exporttoeslag op boter weer verlaagd Emissie op komst Europese energie Domaniale Mijn verwacht .a. betere resultaten ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 (Van onze financiële medewerker Het ziet er op de Amsterdamse beurs de laatste weken eigenlijk bedroevend uit. Kon men een paar maanden geleden constateren dat we, wat de stemming en het verloop van de aandelenmarkt betreft, op het Damrak een meer zelfstandig bestaan leidden, thans vaart men blijkbaar weer geheel in het zog van Wall Street en de binnenlandse factoren schijnen daarbij geheel op de achtergrond te zijn geraakt. Men zou hieruit kunnen afleiden dat aan de ontwikkeling van de Amerikaanse con junctuur, die toch als de achtergrond van de koersbeweging in New York moet worden beschouwd, ook voor Europa en ons land weer meer betekenis wordt gehecht, hoewel ons werelddeel, in economisch opzicht de laatste jaren geleidelijk een grotere mate van zelfstandigheid heeft verkregen. Hoe dit zij, een feit is dat, althans wat de internationale fondsen aangaat, het koersverloop op de Amsterdamse beurs een slaafse navolging is van stemming en koersen op de New Yorkse beurs en dat deze laatste derhalve ook bij de Nederlandse belegger thans de volle aandacht verdient. De Amerikaanse markt heeft in de loop van het jaar 1960 een gevoelige koersda ling doen zien. Het Dow Jones-gemiddel- de voor de Industriële aandelen, op circa 679 begonnen, ging eind oktober tot 564, dat is met meer dan 100 punten terug on der invloed van de recessieverschijnselen, welke in het tweede halfjaar meer en meer zichtbaar begonnen te worden. Terwijl men lange tijd de rendementsfactor had verwaarloosd en enkel oog had voor wat men in de naaste toekomst meende te mo gen verwachten, hebben de recessiever schijnselen uiteraard een zekere ontnuch tering teweeggebracht. Nu men vooreerst inplaats van met stijgende, met dalende winstcijfers rekening moest houden, begon het rendement bij de waardering van de aandelen weer een grotere rol te spelen. Een rendement van 1.2 en 3 pet. kan uiter aard voor die waardering geen duurzame basis zijn en het feit dat van vele goede Nederlandse aandelen een hogere op brengst werd verkregen, was dan ook één van de redenen waarom van Amerikaan se zijde voor die aandelen een zo grote belangstelling aan de dag werd gelegd. Op dit punt is er als gevolg van de koersdaling, welke in het tweede half jaar plaats vond, wel enige verandering ingetreden. Zowel door die koersdaling als door de verhoging van het dividend bij sommige ondernemingen, is het rendement van Amerikaanse aandelen de laatste tijd niet onbelangrijk gestegen, waarin ten de le ook de verklaring ligt voor de vermin derde vraag in de V.S. naar buitenlandse aandelen. Ook voor Nederlanders Voor aandelen van prima Amerikaanse ondernemingen als Ford. Bethlehem Steel Republic Steel Standard Oil of New-Jer sey, American Can, Norfolk Western, Southern Railway, Northern Pacific, Fi- delety Fund, kan thans weer een rende ment van 4% a 6 pet. worden becijferd, percentages, die ook voor de Nederlandse belegger, die van zijn Amerikaanse divi denden 15 pet. incometax moet betalen, weer aantrekkelijk beginnen te worden. Temeer is dit het geval nu het disconto in de V.S. in de loop van dit jaar in twee etappes van 4 tot 3 pet. is verlaagd en ook in de meeste landen van Europa de rentestand is gedaald. En het is dus be grijpelijk dat een rendement van 4'/» a 6 pet. voor goede aandelen de belegger weer meer begint toe te spreken. Geleidelijk herstel Na de scherpe koersdaling, welke tegen het eind van het derde kwartaal op de Amerikaanse aandelenmarkt heeft plaats gevonden, is dan ook een geleidelijk her stel ingetreden, dat in de verkiezing van Kennedy blijkbaar een nieuw steunpunt gevonden heeft. Na enige malen tot be neden 600 te zijn gedaald, steeg het in dexcijfer voor industriële aandelen na de verkiezing (8 november) tot 612 om be gin december weer tot 595 te dalen, waar op weer een herstel tot 617 is gevolgd. Ook al kon dit cijfer niet behouden blij ven, de stemming in Wall Street schijnt de laatste tijd toch kennelijk te zijn ver beterd, hoewel de recessieverschijnselen nog blijven voortduren. De overtuiging wint blijkbaar veld dat de terugslag in het Amerikaanse bedrijfs leven, evenals in 1957, niet van lange duur zal zijn en dat het hoog niveau, waarop de particuliere inkomsten zich kunnen handhaven, na verloop van betrekkelijk korte tijd weer tot een vergroting van de Amerikaanse produktie zal moeten leiden. Het feit dat de Amerikaanse economie in veel mindere mate dan die van West- Europa van de export afhankelijk is, speelt hierbij uiteraard een rol, hoewel ander zijds, zoals bekend, ook aan de verbete ring van de Amerikaanse handelsbalans de laatste tijd grote aandacht wordt ge schonken. De min of meer protectionisti sche maatregelen, welke door de rege ring worden genomen vermindering De directie van de n.v. Koninklijke Ne- derlandsche Grofsmederij deelt mede dat de resultaten van de eerste drie kwartalen van 1960 gunstiger waren dan die van 1959. De produktie is voor de meeste van de artikelen toegenomen. Hoewel de vraag aanmerkelijk steeg, vooral in de laatste maanden, zijn de prijzen nog maar weinig verbeterd. Tot nu toe is het de directie on mogelijk geweest de kostenstijging bij te houden. Zowel een huurtoeslag als een loonsverhoging ten gevolge van de werk tijdverkorting dienden te worden verwerkt. Nieuwe president-commissaris Nilimij Commissarissen van de n.v. Levensverzekering maatschappij Nilimij te Den Haag hebben in de vacature van president-commissaris bi.1 deze maatschappij, ontstaan door het overlijden van mi H. L. Woltersom, voorzien door de benoeming van de heer Herm. W. Meijer. De heer Meiier was reeds plaatsvervangend voorzitter. Russisch-Japansc handel Het Russisch persbureau Tass heeft gemeld dat tussen Japan en Rusland een handelsverdrag voor het jaar 1961 Is gesloten, dat een waarde van 160 miljoen dollar heeft. Vergeleken met 1960 zullen heide landen meer goederen aan elkaai leveren. Tass zei dat de handel tussen Japan en Rusland in 1960 2'/s maal zo groot was als de handel in 1959. van opdrachten aan het buitenland zijn daarvan wel een sprekend voorbeeld. Voorts begint men ook meer aandacht te schenken aan de waarschijnlijkheid dat de Amerikaanse betalingsbalans, die sinds geruime tijd de nadelige invloed onder vond van de investeringen in het buiten land. daarvan allengs ook de voordelen zal kunnen trekken. Alleen in de landen van de Europese Gemeenschap hebben die in vesteringen in 1959 meer dan 2 miljard dollar bedragen, in de jaren 1955-59 in totaal meer dan 8 miljard dollar, terwijl in twee en een halfjaar tijds niet minder dan 326 vestigingen van Amerikaanse fir ma's in West-Europa zijn gekomen, waar van 267 alleen al in de Europese Gemeen schap. Dit jaar zal West-Europa ongeveer een vierde gedeelte opnemen van alle Amerikaanse vestigingen buiten de gren zen van de V.S., waarmee voor 1960 een bedrag van 1,1 miljard dollar gemoeid is en voor 1961 1.3 miljard wordt geraamd. Het is niet te verwachten dat vóór het einde des jaars op de effectenbeurzen nog veel te doen zal zijn. Zowel in New-York als te Amsterdam heeft het beursbestuur de enkele feestdagen, die er ditmaal zijn, met een dag aangevuld en ten onzent heb ben de bedrijfsberichten, welke er deze week zijn verschenen, niet bepaald nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Bols, Willen Smit's Transformatoren, Enkes, Simplex, Gispen, Lijm- en Gelatinefabriek „Delft" hebben alle een goed jaar achter de rug, zij het dan dat bij sommige ondernemin gen de winst niet in overeenstemming met de grotere omzet is gestegen. De verlevendiging op de vrachtenmarkt heeft ook deze week tot een vaste stem ming voor Scheepvaartwaarden geleid, waarvan het betrekkelijk hoge rendement blijkbaar ook de belangstelling van de Amerikanen heeft geprikkeld. De Neder landse belegger zal men zijn verkopen in deze sector niet al te vlot moeten, zijn. Het produktschap voor zuivel heeft de toeslag bij export van boter met twaalf cent verlaagd, van 55 tot 43 cent per kilo gram. Voor Engeland gaat deze verlaging maandag in. Voor de andere in aanmer king komende drie weken later. De brandspuitenfabriek Gebr. Kronen burg n.v. te Hedel kan op een voorspoedig jaar terugzien, aldus is namens de directie in een bijeenkomst van het voltallig perso neel meegedeeld. De totale waarde van de opdrachten in 1960 bedroeg 30 percent meer dan in 1959. Ongeveer 50 percent daarvan was voor buitenlandse rekening. Slangen, automobielbrandspuiten, crash- materieel en poedertrucks werden geleverd naar Spanje, Pakistan, Iran, Indonesië, Uruguay, Columbia, West-Indië, Ecuador, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Voor de eerste maal werd dit jaar ook een opdracht voor Sovjet-Rus sische rekening uitgevoerd. Nadat het vorig jaar met de produktie van reinigingswagens voor de Nederlandse markt was begonnen, kon in 1960 reeds in een belangrijk deel van de binnenlandse behoefte worden voorzien. Voor 1961 is reeds vijftig percent van de totale „geplande" produktie geplaatst. (De Brandspuitenfabriek Gebr. Kronen burg n.v. is een zuivere familievennoot schap met een aandelenkapitaal van 1 miljoen, waarvan geplaatst 350.000. Het ligt, zo deelde de directie aan het A.N.P. desgevraagd mede, wél in de bedoeling te zijner tijd met een aandelenemissie te ko men en de aandelen ter beurze te introdu ceren). De executieven van de drie Europese gemeenschappen (E.G.K.S., E.E.G. en Euratoom) hebben overeenstemming be reikt over een „urgentieprogram" voor de energievoorziening. Het zal op 10 januari worden ingediend bij de ministerraad van de E.G.K.S., zo heeft de Hoge Autoriteit vrijdag in Luxemburg bekendgemaakt. Het „urgentieprogram", waarom de mi nisters hebben gevraagd, is opgesteld door een speciale werkgroep van de drie execu tieven onder leiding van het Franse lid van de Hoge Autoriteit, P. O. Lapie. In goedingelichte kringen in Luxemburg verwacht mcn dat het program, dat een compromis is tussen de verschillende op vattingen de volgende maatregelen bevat. 1. Harmonisatie van de handelspolitiek op energiegebied van de zes landen, met onderling overleg vooraf over te sluiten handelsakkoorden voor levering van ener gie (kolen, olie, aardgas) met derde lan den, en over eventuele douanemaatregelen op dit gebied. 2. Opheffing van het verschil in concur rentievoorwaarden tussen kolen- en olie- produkten te onderwerpen aan dezelfde regels voor het publiceren van prijzen en voor niet-discriminatie als gelden voor de kolen, en harmonisatie van de verschillen de lasten die op koler, en olie drukken. Invoering van een stelsel van periodiek overleg tussen de regeringen van de zes gemeenschapslanden en met name overleg vooraf bij elke voorgenomen wijziging van bestaande maatregelen. 4. Aanvaarding van een veiligheidsclau sule met noodmaatregelen die gebruikt kunnen worden ingeval van een plotseling slechter worden van de marktpositie. Op dit laatste punt schijnen de menin gen van de Hoge Autoriteit en de E.E.G.- commissie moeilijk met elkaar in over eenstemming te zijn geraakt. De criteria voor een „noodtoestand" waarin een be roep op de veiligheidsmaatregelen kan worden gedaan, zullen nog door de werk groep van de drie executieven nader moe ten worden uitgewerkt Aagtekerk 23 te Hamburg verwacht. Abbedijk 23 v. Newport Mon n. Cristobal. Abida verm. 24 v. Pt. Harcourt n. Thameshaven. Achilles pass. 23 Dungenes n. Port a Pitre. Aemaea 24 te Curagao verwacht. Aeneas 23 te Amsterdam n. Hamburg. Agamemnon 23 120 m. n.o. Barbados n. Londen. Akkrumdijk 22 v. Ensenada n. Antwerpen. Alamak 24 te New York verwacht v. Livorno. Alca 23 te Rotterdam. Alcor 23 te Sydney verwacht. Aldabi 23 te Santos verwacht. Alhena verm. 2/1 v. Rotterdam n. Buenos Aires. Almdijk 23 te Port Kembla. Alnatl 23 v. Santos n. Rio de Janeiro. Alnitak 24 te Las Palmas. Alphacca 24 te Calcuta verwacht. Alwaki 24 te Port Said. Alkaid 23 40 m. n.n.w. Tunis n. Gibraltar. Ameland 23 45 m z. Wight na Turku. Amerskerk 23 200 m. n.w. Fremantle n. Aden. Amstelhoek 23 600 m. w.n.w. Perth n. Aden. Amstelkroon 23 220 m. z.z.o. Vecchia (bestemm.). Amstellaan 23 100 m. z.w. Finisterre n. Leith. De Westduitse minister van Economische Zaken, prof. dr. L. Erhard heeft gisteren de commissie van de E.E.G. aangevallen en aan gedrongen op een multilaterale oplossing voor de betrekkingen tussen de zes en de zeven In een artikel in het „Handelsblatt' schreef Erhard, dat de commissie van de E.E.G. zon der hiertoe bevoegd te zijn heeft verklaard een dergelijke oplossing als niet opportuun of onmogelijk te beschouwen. De n.v. Nederlandse Wegensproei Maat schappij te Uithoorn heeft, naar de directie mededeelt, het bedrijf van Asfalt-Express n.v. te Rotterdam (Pernis) overgenomen. Door deze overneming zal de N.W.M. in Nederland in totaal gaan beschikken over een tank autopark van 75 autocombinaties met een laadvermogen van ruim 1000 ton. Dit park zal deels te Uithoorn en deels te Pernis ge stationeerd worden. De hieruit voortvloeiende spreiding van het tankautopark zal, aldus de direcstie, leiden tot een beperking van het aantal af te leggen kilometers en een doel matiger benutting der aanwezige capaciteit. De N. W. M. werd in 1946 opgericht dooi de Chemische Industrie Uithoorn n.c. (Cindu) met een deelneming van 87,5 pet en de n.v. Olster Asfaltfabriek 12,5 pet. Van het ge plaatste kapitaal van Cindu is 50 pet in han den van de n.v. Utrechtse Asfaltfabriek en 50 pet van de n.v. Teerbedrijf Uithoorn. In dit laatste bedrijf neemt Hoogovens voor 75 pet deel. ADVIESKOERSEN BUITENLANDS BANKPAPIER De advieskoersen voor buitenlands bank papier vandaag geldend in Amsterdam lui den: Engelse pond 10,5410,64, Amerikaan se dollar 3,74%3,78V2, Canadese dollar 3,78—3,83, Franse frank (100) 75.90-r-76.40. Belgische frank (100) 7,447,49, Duitse mark (100) 90,1090,60, Zweedse kroon (100) 72,40—73,40, Zwitserse frank (100) 87,35—87,85, Italiaanse lire (10.000) 59,75— 61,75, Deense kroon (100) 54,2555,25, Noor se kroon (100) 52.4053,40, Oostenrijkse schilling (100) 14,47%—14,57V2, Portugese escudo (100) 13,1513,30, Spaanse peseta (100) grote coupures 6,17'/e6,32%. In de te Rotterdam gehouden jaarvergade ring van de Domaniale Mijnmaatschappij n.v te Kerkrade is door het bestuur de verwach ting uitgesproken, dat de resultaten voor het thans lopende boekjaar een gunstiger beeld zullen vertonen, uiteraard onder de voor waarde dat voor de produktie een reële afzet mogelijkheid blijft bestaan. De aftredende commissarissen, de heren mr. A. Loef en J. van Essen, werden herkozen. De jaarstukken over 1959'60 werden goedgekeurd. Het ver lies over dat jaar belep f 657.311. And ijk 23 te Roterdam. Area 23 150 m. z.z.w. Sydney n. Brisbane. Arendskerk 24 te Akaba. Argos 23 v. Savona n. Genua. Asmidiske 23 280 m. n.o. Bermuda n. Hampt.rds. Asterope 23 36 m. z.z.o. Kp. Race n. Nederland. Atys 23 v. Rotterdam n. Londen. Averdijk 24 te Port Said verwacht. Axeldijk 23 39 m. o.z.o. Kp. Race n. Rotterdam. Bali 23 700 m. o.n.o. Bermuda n. Amsterdam. Batjan 23 123 m. n.o. Massawa n. Suez. Batu 23 te Tsamkong verwacht. Barendrech 23 30 m. n.o. Philippeville n. Mena. Bawean pass. 23 Socotra n. Penang. Bennekom 23 te Amsterdam n. West-Indië. Bonita 23 te La Ceiba v. New Orleans. Breda 23 v. Brake, 24 te Hamburg. Caltex Amsterdam 23 120 m. n.n.o. Kp. Villano naar Port Said. Caltex Arnhem 24 te Rotterdam. Caltex Delft 23 88 m. w.n.w. Djeddah n. Suez. Caltex Delfzijl 22 v. Kopenh., 25 te Pernis verw Caltex Eindhoven 24 te Rastanura verwacht. Caltex Leiden 23 15 m o. Kuria Muria n. Bahrein. Caltex The Hague 24 te Fremantle verwacht. Camitia 24 te Curagao verwacht. Cartago 21 te Kingston. Castor 24 v. Rotterdam n. Amsterdam. Charis 22 450 m. n.o. Azoren n. Amsterdam. Chiron 24 te Paramaribo verwacht. Cinulia 24 te Cardon. Concepcion 20 v. Gibraltar n. Casablanca. Congokust 24 te Accra. Crania 23 200 m. n.o. Terceira n. Curagao. Dahomeykust 23 te Amsterdam. Daphnis 22 te Paramaribo n. Moengo. Diemerdijk 23 te Seattle n. Auckland. Diloma verm. 27 v. River Blackwater n. R'dam. Dordrecht 23 v. Melbourne n. Sydney. Dorestad 23 80 m. z. Azoren n. Curagao. Doris 21 te Kingston. Drente 23 te Hongkong verwacht. Duivendrecht 23 500 m. n. Flores n. New York. Eenhoorn 23 20 m. n.o. Bougie n. Hamburg. Elizabeth Broere 23 v. Domsjö n. Dordrecht. Eos 23 200 m. o. Malta n. Piraeus. Esso Amsterdam 23 50 m. z.w. Oporo n. Antw. Forest Hill 23 v. Lavera n. Mena Al Ahmadi. Forest Lake 23 te Antwerpen. Fravizo 23 25 m. n.o. Kiel n. Husum. Friesland KRL 24 te Beira verwacht. Friesland SSM 23 v. Grangemouth n. Rotterdam Gaasterland 23 250 m. z.w. Teneriffe n. A'dam Geertje Buisman 24 v. Cartagena n. Rotterdam Geeststar 24 te Rotterdam verwacht. Gloria Maris 23 v. Leningrad n. Ostende. Graveland 23 v. Recife n. Salvador. Grootekerk 23 30 m. z.w. Dover n. Las Palmas. Hathor 23 te Alexandrië. Hector 23 e Iskenderun. Helena 24 te Curagao verwacht. Helicon 22 v. La Guaira n. Curagao. Hera 23 3 m. w. Terschelling.bank n. Amsterdam Holendrecbt 26 te Rotterdam verwacht. Hydra 23 150 m. z.w. Azoren n. San Juan. Jac. Verolme 23 te Cristobal verw. v. Amuaybay Jagersfontein verm 5/1 v. Adam n. Lor. Marquas Johan v. Oldcnbarnev. 22 v. Sydney n. Auckland Joseph Frering pass. 23 Villano n. IJmuiden. Kalydon pass. 23 Suez n. Mena. Kara 24 in Kielerkanaal n. Curagao. Karsik 22 v. Kaapstad n. Lorenzo Marques. Kelletia 25 te Diego Suarez verwacht. Kenia 30 te Rotterdam verwacht. Kerkedfjk 23 700 m. w. Bishoprock n. Antwerpen Khasiella verm. 25 te Heysham. Kieldrecht 23 te Rotterdam. Kinderdijk 23 350 m. n.o. Azoren n. Miami. Kloosterdijk 23 240 m. z.z.o. Mobile n. Antwerpen Koningswaard 23 980 m. w.z.w. Faval n. Curagao Kopionella 23 v. Oldkilpatrick n. Napels. Koratia 24 te Gothenburg verwacht. Korovina 23 v. Sundsvall n. Rotterdam. Kosicia 24 te Buenos Aires verwacht. Krebsia 23 te Port Said verwacht. Kreeft 23 v. Rotterdam n. Narvik. Kryptos 27 tc Groton verwacht. Kylix 23 v. Shellhaven n. Stanlow. Leto 22 300 m. o Kp. Linry n. Landsend. Ladon 23 95 m. z.w. San Miguel n. Amsterdam. Lnertes 23 v. Port Swettenham n. Singapore. Liberiakust 23 v Port Harcourt n. Tampa. Maas 23 12 m. n Schiermonnikoog n. Hamburg Maaslloyd 23 v. Chittagong teChalna verwacht Madisonlloyd 24 v. Por Said n. Suez. Maron 23 te Petitgoave n. Fort Liberte. Mataram 23 v. Genua n. Marseille. Medon 23 v. La Guaira n. Punta Cardon. Meerdrecht 23 570 m. n.n.o. Belem n. Rio de Jan Mentor 23 te Lattakia verwacht v. Beyrouth. Merseylloyd 23 te Callao verwacht. Merwelloyd 23 v. Barcelona n. Le Havre. Minos 23 te Rotterdam n. Finland. Mirfak N 23 49 m. z.z.o. Rio de Jan. n. L. Palmas Moh. Reza Shah 23 50 m. n.o. Gavdo n. Tripolis Munttoren 23 925 m. w.z.w. Madeira n. Vadoe. Na ess Lion 23 180 m. o. Gibraltar n. Teneriffe. Naess Tiger 23 te Rotterdam. Navicella 4/1 te Curagao verwacht. Neder-Elbe 24 te Manilla. Neder-Weser 21 te Houston. Nestor 23 75 m. o.z.o. Kp. St. Vincent n. Hamburg \ias 23 te Akaba. Noordam 24 v. New York n. Rotterdam. Noordwijk 25 te Rotterdam verwacht. Nijkerk pass. 23 Messina n. Port Said. Ootmarsum 23 35 m. n.o. Ouessant n. Rotterdam Oranje 26 te Auckland n. Sydney. Oranjefontein 21 400 m. w.n.w. Walvisbaai naar Kaapstad. Oranjestad 23 v. Amsterdam n. Cowesroad. Oranje Nassau 21 v. Barbados n. Madeira. Osiris 22 te Puerto Ordaz n. Georgetown. Pendrecht 23 v. Banias n. Sete. ACTIEVE Slot 16/12 Gisteren AANDELEN A.K.U 449 464% Berg Jurg 281% 282 325 321 gb Calvé Delft 763% 772 Deli Mij 168.50 gb 171.10 Fokker 480 gb 489 Ford 545 gb 545 gb Van Gelder 319 326 Hoogovens 796 783 Müller N B. 415 gb 424% Ned. Kabelfabnek 597 605% gb Philips 1159 1181 313 327 774% 785% Wilton Fi.ienoord 200 gb 203 492 Bil li ton 2e 416 416% Dordts. Petr 567% 585% Dordts. Petr 7% Pr 567% 585 Kon Petr 1 a 20 f 123.10 Kon Petr 5 20 1 121.50 125.30 Kon. Petr 50 5 '20 f 121 40 125.50 Moeara E 1173% Moeara E 1 Wb 1815 1915 gl Moeara 4 Wb 1840 gb H A.L 144% 146% Java-China Pak 151 156% KLM f 96.10 97. KNSM NB 196 200% Kon Paketv 134% 137% 173 177'/2 143% 149% v Ommeren 301 302 Rotterd Lloyd 157 164% Roheepv Unie 150 gl 156% gl OBLIGATIES Npderland 1959 4%.. 101 101-x8 Nederl. 1960-1 4% 101% 101% Nederl. 1960-2 4% 101% 1015/ifl Nederland 1959 4%.. 99%« gb 997/ib Rtaffell 1947 3%-3 94% 94n/i8 rnvesteringcertif 3 88 88% 'nvppt eert 1962-64 3 98"/in 98!'/ib gl BNG Won.b. '57 6 1 1 07/in 1 107/18 BNG Wb '58/59 4% 100°/i« 100% Z.-Holl 1956 4% 98'/2 BNG 1958 5% 105% 105% B.N.G. W.b. '52 4% 98n/is B.N.G. rentesp 1952 180 180 AKU. 1944 3% 98 98% Mb. Heijn w.obl 55 4 124 123% Phil. 250-1000 '51 4 90% 90% b °F,GEM 1*2 1957 6 109% 110% Convert, obligaties K U 4% 132%8 139% Rilliton 5 178% 180% 'opkp ft Huidek 4% 109 'nrsnmii 3% 87'/s 86% Kpfjpn 4 Ver. Mach. 1000 5 181% Premieleningen A'm (c en a) '33 100 3 id. Pr.obl 51 id. 2'/, id. 1956-3 id. 2% R'dam 1957 id 2'/» Z.-Holl 1957 id. 2% Z.-Holl. 1959 2% AANDELEN Participatiebew\jzen H.B.B bel d 1/1 pb Wereldenergie Interunie '50 Robeco 50 Unitas 50 Ver Bezit v 1894 f 50 Can. Gen Fund c.v Chem Fund c.v Mass Inv Tr c.v. jTel Elec Fd c.v. Bank- krediet- en I verzekeringswezen Amst. Bank H.BU c v Ned Midd.st.b Ned Overzee B R'dam=che B Slavenb B Twents B 5-1000 c.v Cultuur Bank Ned Hand. Mij c.v.a. CULTURES Amst. Rubber H.V.A Senembah Bedoeld fab Javasche cult Ngombezi cult N.I.S U Vorstenl. 250-500 Handel en industrie A.IM.E Alb Heijn Alg. Norit Amstelbr Amst. Ballast Amst Droogd A.N.I.EM NB. Bechl Dvser Beeren Trie Bergh. papier B Blijdenst. 1000 Rois Likeur Borsumij 1000 Breda Mach. Brocades Bronswerk B Rührmann Pap. Bijenkorf Centr Suiker Cobra Curac H Mij Demka Dikkers ft Co Dorp Co Slot 16/12 101 82-X 99 1858 f 439.— f 215. f 234.50 f 475.— f 130.— 12% 12% 8%« 382 228 196 192 325 179 313 27-% 310 gb 108% 130 gl 540 b 79% 30% 202% 320 237 765 535 379 312 60 184 131 353 174 587% 54 322 395 147 510 875 402% 200% 140% 252 389 Gisteren 88% 100% 95 100% 1856 443.— 216.50 236.50 474.50 f 130.— 12% 12 13 87/1« 389 216% 192 196 328% 179 313 27% 315 gb 109% 135% 540 84 32 201 3% 235 409 770 380 b 315 1 64 131 174 615 53% 429'/! 145 522 411 200 1 257 391 72% D.R.U Duyvis. Emb. Houth Erdal Excelsior Met. Fittingfabr Gerofabriek NB. Geveke Gist- en Spir Grofsmederij Hagemeijer Havenwerken Hazemeijer Heem. v. d Heemaf - Heineken Hero Cons Heybr Zéland Hoek Mach Holl Kattenb Holl. Beton Holl Const,r Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer Indola Internatio Int. Gew. Bet Intervam •Tongeneel Kemc Cors K et jen K Zw Key Houth Kiene ïonn Kondor. Dp K N Papier K. N Zout Kou dij s Kromhout Mot. K.V.T Leeuw Papier Lett Amst Llnde+f>vpp Liiempf L. Gel Delft Maxw Land Meel Ned Bak Mees Bonwmat [Meteoor Beton 'TVnnrd Gb F Ned Aann Ned. Do' Ned Export Papferf N Scheepsb NpIIo Van Nyma Niiverd.-ten Cate Oranjeb Overz Ga« NB Pap Geld Pont Houth Reineveld Riva Rott Drgd Rouppe v d Voort Ruften'? Rier RüncHn] Rijsdijk Slot 16/12 120 320 185% 770 173% 152 501 398 189 279 180 427 389% 400 1. 575% 595 122 313 294 132 525 157% 225 131% 281 535 459 204% 290' ft 310 338 1041 245 222 454 119% 230 376 160 b 217 420 444 322 158 165 382 390 1 250'/2 695 1 233 193 b 465 138% 243 b 145% Gisteren 119% 324 186% 782 l74Vs 151% 200 510 390 188 '279% 180 439 391 394 585 204 288 598 120 314 500 1 '298 132% 228 527% 154 230 134% 535 454 203 283 310 343 1045 247 228 343 452 b 121% 116 235 381 160 b 217 412 446 165 315 1 161% 203 168 398'/s 398 268 685 b 233 200 340 480 132 146% 295 1 Schelde N B Schokbetor A B. Scholt. Foxh Schuttersveld Sikkens Groep Simon de Wit Smit Transf Smuld Mach. Spaarnest 5-1000 Spanjaard Stokvis 500-1000 St.spinn. Tw TB Marijnen Th om Drijver Thom Mf 500 Thom H;:v Tw Kabel Tw O H Unil 1000 eert 7 e. pr Unil 1000 6 c. pr. Uni] 1000 a fl 4°/(i c.pr Union Rijw Utermöhlen Utr Asphalt Veen Sninn Ver Blik Ver Mach Ver Touw Victoria Bi sc. Vihamij - Vliss Katoen Vredest Rubb....... Vromen Pap. Walvisehvaart Wernink's Bn Wessanen Wit'? Textiel Wvers Tnd Zaalberg 7.-Ho]] Bier Zwanenherg-Org. Ver State» Am ENKA Am Motor? Am Sum Tob Am TftT 5-10 S <t 100 Ateh. Top Beth] Steel Cf tie* Serv 10 b 10 Curt WH«*ht Du Pont Nem 10 S $5 Gen Elec-tr Gen Motors Kenne Coop NY Centr Railr. Norf ft West RaiTw Proef ft Gamble Rponhl Sf. Shell Oil ,st Oil N .7 Texas Tnst T1S Btepl Canada 'Can Pac Railw Int. Nickel Slot 16/12 330 145 924 269 303 b 310 115% 619 135% 258 187 700 '296 198 62 154% 122% 89% 290 360 1 290 1 375 239% 320 260 165% 390 470% 365 108 1 163 333 175 425 117% 892 20% 21% 18% 18% 95% 101% 45% 45,6/i« 40% 39% 47% 51 17 188% 190 75% 75% 41% 41 77 77% 16% 137% z 54% 55% 75% 75% 38% 40% 188% 185% 75% 77 21*/» 57% Gisteren 337 150% 940 274 805 305 320 116% 640 133% 260 197*/» 683 295 202% 540 61% 151% 130% 90% 297 359 384% 237 321 255 170 391 480 368 109% 173 342 175 118 b 873 Peperkust 23 v. Dakar n- Freetown. Philidora 23 v. Mena n. Suez. Philine 23 55 m. n.n.w. Kp. St. Vine. n. Pt. Said. Philippia 29 in Suezkanaal verwacht n. Lavera. Prins Casimir 24 e Limasol. Prins der Nederl. 26 te Barbados n. Pto. Llmon. Prins Frederik Hendrik 23 v. Emden n. Genua. Prins Johan Willem Friso 23 e Lissabon. Prins Willem II 23 30 m. o.n.o Malta n Spanje. Pr. Willem III 23 550 m. o.z.o. K. Race n. Halifax. Alexandrië. Prins Willem V 23 v. Le Havre n. Halifax. Provenierssingel 23 660 m. w. Landsend n. Londen. Purmerend 24 te Willemstad verwacht. Randfontein 2/1 te Las Palmas, 7 te A'dam verw- Ridderkerk pass. 23 Kp. Da Gata n. Rotterdam. Riouw 23 te Bremen v. Hamburg. Roggeveen 23 250 m. n. Menado n. Manilla. Rondo 23 v. Livorno, 24 te Genua. Rotterdam 24 te Sint Thomas. Rijnkerk 23 130 m. w.z.w. Lissab. n. Duinkerken. Salatiga 23 866 m. o.z.o. Kp. Guardafui n. Aden. Schelpwijk 23 te Falmouth. Sc-herpendrecht pass. 23 Sicilië n. Wismar. Schie 24 te Kalamaki. Schiediik 21 v. New York n. Baltimore. Senegalkust 23 v. Antwerpen n. Bordeaux. Serooskerk 23 van proefvaar terug te Rotterdam. Seven Seas 25 te Melbourne n. Wellington. Skadi 23 65 m. z.z.w. St. Vincent n. Galway. Slamat 23 v. Djeddah n. Salala. Sliedrech 23 100 m. z.w. Oporto n. Savannah. Soestdijk 22 60 m. o. Nantucket n. Antwerpen. Solon 24 te Barranquilla. Stad Alkmaar 23 2 m. z.o. Minorca n. Benisaf. Stad Dordrecht 23 11 m. z.o. Beachyhd. n. Catania Stad Breda 23 73 m n.n.o. Las Palmas n. Vlaard Stad Schiedam 23 te Emden verwacht v. Gent. Stanvac Lirik 24 v. Buatan n. Sungeigerong. Statendam verm. 29 v. Rotterdam n. New York Statue of Liberty 23 70 m. z. Kreta n Pori Said Stentor 23 70 m. n.o. Finisterre n. Tunis. Straat Lombok 22 v. Fremantle n. Melbourne. Straat Malakka 26 te Auckland verwacht. Tabian 23 450 m. w.n.w. Minicoy n. Ashshihr. Tara 24 te Rio de Janeiro. Taria 23 100 m. o. Bahrein n. Lorenzo Marques Telamon 23 te Miragoane. Texelstroom 23 100 m. w. Lissabon n. Freetown Thuredrecht 23 te Trlëst. Tjimenteng 24 te Durban. Tjitarum 23 te Lyttleton verwacht. Van Heemskerk 23 te Ilo Ilo. Van Linschoten 24 te Abidjan verwacht. Van Waerwijck 23 e Kaapstad. Vasum 30 ter hoogte Landsend verwacht. Viana 23 v. Punta Cardon n. Ana Cortez. Videna 23 v. Bombay n. Mena Al Ahmadi. Vivipara 23 375 m. n.o. Aden n. Mena. Vlieland 23 te Curagao. Vlist 23 200 m. o Norfolk n. Rotterdam. Waal 23 50 m. o. Kp. Passero n. Leixous. Waibalong 21 te Khorramshar. Waikelo 23 e Mombasa. Waterman 28 te Vlissingen verwacht v. Sydney Westertoren 23 25 m. n.w. Calicut n. Abadan. Willemstad 23 te Brighton. Witmarsum 23 v. Houston n. Galveston. Woensdrecht 23 v. El Palito n. Cristobal. Woltersum 23 te Le Havre. Wonogiri 24 te Port Said. Wonorato verm. 26 v. Manilla n. Los Angeles. IJssel 24 te Rotterdam. Zafra 28 te Tranmere verwacht. Zaria pass. 23 Gibraltar n. Tripoli. Zonnekerk 24 v Marseille n. Duinkerken. Zonnewijk 23 105 m. w.zb.w. Avonmouth (best.). KLEINE VAAR! Alcetas 22 v. Gibraltar n. Oran. Appingedam 22 dwars Wight n. Oporto. Areas 23 40 m. w.z.w. Galita eil. n. Algiers. Atlas 22 v. Bilbao n. Oporto. Audacia pass. 23 Noordhinder n. Amsterdam. Bab T 22 te Zaandam v. Stocka. Draco 22 v. Tarragona n. San Feliu. Erasmus 23 19 m. w. Kp. Sines n. Lissabon. Fedala 23 90 m. w.z.w. Lissabon n. Las Palmas. Fiducia 2 23 15 m. w.z.w. Catharinapt. n. R'dam Flores 23 25 m. n. Texel n. Amsterdam. Francina pass. 23 ET-15 v. Esbjerg n. Cagllari. Geestdam 23 3 m. n.w. Hoek v. Holl. n. Maassluis. Hagno 23 100 m. z.w. Lissabon n. Lissabon. Heerengracht 23 op Fehmarn Belt n. Rouen. Hoogland 23 te Haisbro n. Rotterdam. Insp. Mellema 22 18 m. n.w. Bayonne n. R'dam. Konny M pass. 23 Elbe-1 n. Rotterdam. Leonidas 23 5 m. z.w. Goeree n. Rotterdam. Looiersgracht 23 op Fehmarn Belt n. Amsterdam Manto 22 te Patras n. Tanger. Midas 23 te Rotterdam n. Genua. Nero 23 80 m. n.o. Ouessant n. leixous. Plato 22 te Aarhus n. Amsterdam. Thaletas 22 te Canetto n. Palerma. Twee Gebroeders 22 40 m. o. Bornholm n. Ltlbeck. SLEEPVAAR'l Humber 22 v. Hoek van Holland te Rotterdam. Steenbank-22 v. zee terug te Hoek van Holland Utrecht 22 150 m. w. Honolulu met vliegdekschip naar Japan. Zeeland 22 30 m. 0. Landsend met middensectie naar Baltimore. KABINETSCRISIS HAD GEEN INVLOED. Over de kabinetscrisis werd gisteren ter beurze slechts schouderophalend gespro ken. Deze crisis had geen enkele invloed op de tendentie van de aandelen. Ook de staatsfondsen trokken zich van het ge beurde totaal niets aan, integendeel, deze waren aan de vaste kant. De stemming voor de internationals was goed prijshou dend, doch voor de AKU-aandelen was de tendentie vast. De handel was van geringe betekenis. Kon. Olie lag op 125.70 f 0. 0 boven het vorig slot. De geregistreeide om zet voor deze aandelen bedroeg donderdag nominaal f 225.000. AKU opende op 457, plus 1% punt. Op lokale speculatieve vraag liep de koers snel op tot 465. Philips open de 01 1178 doch verbeterde daarna tot 1181 ofwel één punt hoger. Unilever op 785 circa 3 punten hoger. Hoogovens vrijwel onveranderd op 783. Vergeleken met de slotkoers van vorige week vrijdag boekten Kon. Olie en Philips deze beursweek een koerswinst van ruim 20 punten, AKU 15 en Unilever 10 punten hoger, daarentegen verloor Hoogovens deze week circa twaalf punten. De scheepvaarthoek was beter voor aandelen NSU De tendentie in deze afde ling was prijshoudend zonder meer. bij ge ringe omzet. Van de leidende cultures noteerde HVA 135% (135%). Amsterdam Rubber en certificaten Deli eerder een weinig lager. De staatsfondsenmarkf was. zoals gezegd, aan de vaste kant bij geringe omzetten. De beleggingsmarkt was kalm en prijshoudend. (ANP) Boom-Ruvgrok van 167V2 op I66V2, Figée van 209 op 210. VERHANDELDE FONDSEN 22 dec. 23 dec. Totaal 459 440 Hoger 221(48.1%) 189 (42%) Lager 124 (27%) 130 (28 9%) Gelijk 1M (24 9%) 131 (29.1%) AVONDVERKEER VAN GISTEREN Slot A.K.U 465—469 469 Kon. Olie 125.80—127 gl f 126.60 Dhilips 1181—1191 1189 Unilever 785—786 785 Hoogovens 786—794 793 21% 58% NEW YORK: Geen kerststemming Er heerste gisteren op de Newyorkse effectenbeurs nog geen opgewekte kerst stemming. Schoorvoetend werkte de lijst zich naar een onregelmatig slot. Stude- baker-Packarö beheerste de tape in het laatste half uur. door omstreeks 2 dollar te monteren. United Fruit Hoot omstreeks 3 hoger. De meeste oliewaarden sloten hoger. De staalwaarden waren gedrukt en de che mische gemengd. IBM ging omstreeks zes hoger uit de markt bij de elektronische fondsen, waar Texas Listruments 1 daal de. Goodrich gaf omstreeks 1.% prijs in de rubbergroep. International Paper 1 hoger. Zenith bijna 1 hoger. De omzet was 3.580.000 aandelen. In totaal werden '.248 fondsen verhandeld, waarvan 509 hoger en 496 lager. Het industriegemiddelde kwam van 613.31 op 613.23. dat van spoorwegen van 129.10 op 129.65 en dat van openbare nutsbedrijven van 98.75 oj 98.71. (UPI)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 9