Het conflict in de A.R.-partij toegespitst Krachtmeting tussen regering en stakers op til in België fm Incidenten in Brussel Brussel komt rijkelijk laat met doortastend optreden meubelen Djoeanda plaatst overgenomen bedrijven onder staatsbeheer HET WEER Nederlandse autobussen in België werden met stenen bekogeld Voorzitter Berghuis: „Kamerfractie zal klaarheid aan de partij moeten verschaffen Dr. J. Schouten bemiddelaar? wmumiJ Uitvoer onvoldoende behartigd Machinist van Nederlandse trein kreeg in Antwerpen een pak slaag VERKLARINGEN VOOR N.C.R.V.-MICROFOON ONTHULLEN: Het woord is aan Bijna overal droog „Tasmanzee" nam sleep van Fransman over Varkens van dood gered In de krant van heden: DINSDAG 27 DECEMBER 1960 46e JAARGANG NUMMER 4. Kantoor: Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. Geopend van 9-12.30 en 2-5 uur. Zat. 9-1 uur. Telef. adm. 5437, chef bezorging tot 7 u. 7519. Telef. redactie 5389, na kantooruren 5080. Haarlem: hoofdred. en alle afd. Telef. 15295. IJmuider Courant Verschijnt dagelij'ks beh. zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 c., p. kwartaal 7,65, franco per post 8,15. Losse nummers 12 ct. Giro-rekening IJmuider Courant no. 129288. Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar. DAGBLAD VOOR VELSEN-IJMUIDEN, SANTPOORT, DRIEHUIS, BEVERWIJK EN OMGEVING Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks Redactiechef te IJmuiden: J. Kosak Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem Directie: P. W. Peereboom en Mr. H. C. van der Mije Koningin Juliana is zaterdag naar Huis ten Bosch in Den Haag gegaan, waar zij in verhand met de kabinets crisis de voorzitters van de Tweede- Kamerfracties ontving. Een korte win- tervakantie, die de vorstin in Oosten rijk had willen doorbrengen, zal waar schijnlijk wegens de politieke situatie niet doorgaan. BRUSSEL (ANP) Honderden stakende gemeente-arbeiders hebben vanochtend in Brussel getracht het tramverkeer te ver lammen door een tram tot stilstand te brengen en op de rails te gaan staan. Dit gebeurde voor het gebouw van het Alge meen Belgisch Vakverbond in de Belgi sche hoofdstad, waar de stakers bijeen zijn gekomen om tegen de regering te betogen. Onder het ge jouw van de menigte, die slagzinnen uitriep om het trampersoneel en de politie eveneens tot het neerleggen van het werk aan te zetten, slaagden poli tiemannen er in de tram vrij te maken. In de omgeving van het gebouw hebben gewapende rijkswachters posten betrok ken. De betogers werden toegesproken door vakbondsleiders, die mededeelden dat sinds vanochtend in de provincie Bi-abant 35.000 arbeiders in de metaalindustrie in staking zijn. Het parlementsgebouw in Brussel wordt sedert vanochtend door militairen bewaakt. (Van onze parlementaire redacteur De strijd om de macht in de A.R. Partij woedt thans openlijk. De partijvoor zitter, di". W. P. Berghuis, heeft gisteravond voor de N.C.R.V.-microfoon ver klaard, dat hij de gang van zaken, die door de houding van de A.R.-fractie in de Tweede Kamer is veroorzaakt, ernstig betreurt. Hij zei dat het niet gaat om een klein incident en verklaarde aan te nemen dat de A.R.-fractie klaarheid aan de partij zal verschaffen over het gevoerde beleid. Eventueel zullen consequen ties moeten worden getrokken. Even later zei prof. mr. I. A. Diepenhorst, evenals dr. Berghuis lid van de Eerste Kamer voor de A.R. Partij, voor dezelfde micro foon dat met deze kabinetscrisis het landsbelang niet is gediend en dat de acties in de Tweede Kamer niet getuigden van dankbaarheid jegens de A.R.-ministers. Er heerst reeds lang verschil van inzicht tussen de A.R.-fracties in de Eerste Ka mer en in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer richt men zich vooral, maar niet uitsluitend, tegen de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dr. Bruins Slot, die men te conservatief noemt. Toen de gezagheb bende dr. J. Schouten in 1956 aftrad als fractievoorzitter, hoopten de partijgenoten in de Eerste Kamer dat drs. Hazenbosch zijn opvolger zou worden, maar het werd dr. Bruins Slot. In de Eerste Kamer waar deert men bijzonder de vooruitstrevende prof. Zijlstra, de lijstaanvoerder bij de verkiezingen. Het partij orgaan van de A.R.P., „Nederlandse Gedachten", wordt geleid door een lid van de Eerste Kamer. Het publiceerde herhaaldelijk artikelen, die ingingen tegen het beleid van de Tweede Kamerfractie onder leiding van dr. Bruins Slot. Advertentie y. V ->■ -y. A - v BARTEL IORISSTR HAARLEM TEL 13439 LEIDSESTRAAT (BIJ KONINGSPLEIN) AMSTERDAM TEL 223596 SUÈDE DAMES- EN HERENJASJES De situatie is nog veel ingewikkelder ge worden nadat op het jongste partijcongres dr. Berghuis ook een reprimande heeft ge geven aan de heren drs. Hazenbosch, Van Eibergen en Van Nierop, die in het begin van oktober steun hadden verleend aan een socialistische motie. Volgens dr. Berg huis had de partijdiscipline een andere houding mogen doen verwachten. Terwijl uit de Eerste Kamer en een deel van de partij steeds het verwijt klinkt dat dr. Bruins Slot, Smallenbroek, Biewenga en anderen te conservatief zijn, en prof. Zijlstra zo sociaal vooruitstrevend, hebben dr. Bruins Slot c.s. de motie over de wo ningbouw ingediend, die het beleid van de A.R.-minister als sociaal onaanvaardbaar brandmerkt omdat in de vrije sector onge stoord mag worden gebouwd, terwijl de goedkope woningbouw wordt afgeremd. Het rommelt hevig in de A.R.-partij. Het gezag ontbreekt. Velen zien nu uit naar dr. J. Schouten, ere-voorzitter van de par tij. Hij heeft de laatste dagen reeds vele bezoeken ontvangen. Maar in de strijd om de macht is het niet gemakkelijk te be middelen. Zo'n strijd moet worden uitge vochten en dat kost dikwijls tijd. Eerst een informateur? Zoals de toestand nu is overheerst de verwachting in Den Haag, dat de Konin gin, zoals na de bevrijding bijna gewoonte is geworden, eerst een informateur zal be noemen om de politieke verhoudingen en de mogelijkheden voor een oplossing van de kabinetscrisis te verkennen. (Van onze correspondent BRUSSEL. Een Kerstmis zonder uiterlijke luister: beperking van het elektri citeitsverbruik met als gevolg cafés en restaurants met kaarslicht, gesloten schouwburgen en bioscopen, huisvrouwen die kaarsen en petroleum inslaan, huisvuil dat zich ophoopt langs de straten, pompstations zonder benzine, rijks wachters en militairen die stations en postkantoren bewaken, sabotagedaden in verscheidene plaatsen in het Waalse land, verklaringen van de regering dat zij snelle maatregelen tegen degenen die werkwilligen het arbeiden beletten zal nemen. Zo is ae situatie van de kerstdagen en de toestand vanmorgen in België samen te vatten. Men verwacht dat de toestand zich snel zal ontwikkelen en dat misschien vandaag, waarschijnlijk morgen, de grote krachtproef zal komen tussen dé socialistische vakbonden die voor de staking zijn en de christelijke (rooms- katholieke) die zich achter de regering-Eyskens hébben geschaard. Prof. de Gaay Fortmann In politieke kringen in Den Haag hield men vanmorgen ernstig rekening met de mogelijkheid, dat, indien volgens de regel „Wie breekt moet betalen" een Anti-Revo lutionair als formateur of informateur zou worden aangewezen, dit niet dr. Bruins Slot zou zijn, maar partijvoorzit ter dr. Berghuis of prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, die ook tijdens de crisis van 1956 een mislukte formatiepo ging heeft gedaan. Er zijn politici die nog steeds menen dat de beste oplossing zou zijn als de Koningin het verzoek om ontslag van het kabinet zou weigeren omdat de kabinetscrisis on verantwoord is geweest, een overdreven prestigekwestie. De motie van de A.R. en de C.H.U. wilde 5000 woningen meer in 1961. De motie van de K.V.P. wilde zeker heid omtrent 2500 woningen extra. Daarna zou in. de loop van het eerste halfjaar moeten worden bekeken of er nog 2500 woningen bij zouden kunnen zonder ge vaar voor overspanning van de bouw markt. Minister Van Aartsen wilde de A.R.-motie niet uitvoeren, de K.V.P.-motie wel. Er was slechts een zeer gering verschil tussen de moties, maar A.R. en C.H.U. wilden van de K.V.P.-motie niets weten omdat deze een compromis inhield dat mi nister Zijlstra buiten hen om met. de waar nemend fractievoorzitter van de K.V.P. was overeengekomen. De optimisten menen dat die prestige kwestie door een gesprek weg te werken móet zijn. Andere politici redeneren dat het mogelijk moet zijn twee A.R.-minis ters te vinden. Als dat gelukt, kan het ka binet op stevige steun van A.R.-zijde reke nen, omdat de A.R.-fractie (en de C.H.U.) zich niet zullen kunnen veroorloven voor de tweede keer een breuk te veroorzaken. A.R. en C.H.U. zouden veel water in de wijn moeten doen. Al deze politici zien echter voorbij dat de verdeeldheid in de A.R.-partij dieper geworteld is dan men denkt. Het is hier buigen of barsten. Als het niet gelukt spoedig een oplossing te vinden, zal de kabinetscrisis lang duren. Want dan zal men afspraken willen maken om tot de volgende verkiezingen in 1963 een herhaling van een kabinetscrisis te voorkomen. En als men bijvoorbeeld gaat spreken over een regeling voor de alge mene kinderbijslagverzekering, waarover de meningen zeer verdeeld zijn, over de nieuwe wettelijke regeling van het voort gezet onderwijs (de Mammoetwet), waar tegen vooral de C.H.U.-fractie ernstige be zwaren heeft, zou het wel eens heel moei lijk kunnen worden tussen K.V.P., V.V.D., A.R. en C.H.U., tot overeenstemming te komen. P.v.d.A. wacht maar af Vorige week donderdagavond is in de Tweede Kamer nog eens duidelijk geble ken dat de vier genoemde partijen thans beslist nog geen samenwerking wensen met de P. v. d. A. Maar als men het onderling niet eens kan worden of als er een partij afvalt, kan er een moment ko men dat men toch weer eens met de P.v.d.A. gaat praten. Daarom tonen de socialisten niet de minste begerigheid thans weer mee te werken in een kabi net. Zij wachten tactisch af en maken het gehaspel van de ruziënde andere partijen belachelijk. Men moet ten einde raad maar uit eigen beweging naar de P.v.d.A. toeko men, dan kan zij hogere eisén stellen. On der de aanhang van de K.V.P. zijn nog altijd vele voorstanders van een herstel van de samenwerking tussen K.V.P. en P.v.d.A. Hoe de kabinetscrisis zal eindigen is nog volkomen onzeker. Maurits Sabbe: Mijdt u voor degenen, die geen lachen verstaan; zij zullen u spoedig doen schreien. Advertentie Kom in Kempk.es' Meubeltoonzalen te AmsterdamOude Schans 73-75-771 tel 020-222166, of te Waddinxveen, tel. 01828-2241, de prachtige collectie Formule meubelen bekijken. U bent er hartelijk welkom! FOB MU LE Op aanvraag zenden wij u graag de grote Formule catalogus ter inzage. DJAKARTA (UPI) Alle Nederlandse ondernemingen, welke drie jaar geleden in Indonesië „overgenomen" zijn, zullen in 1961 staatsbedrijven worden. De leidingen van de overgenomen bedrijven bezaten tot dusver een grote mate van onafhankelijk heid, en dit gaat, zoals premier Djoeanda dezer dagen meedeelde, veranderen. Van bedrijven die bezit van de Indonesische regering zijn, worden alle voormaïig-Neder- landse ondernemingen volledige staatsondernemingen, die hun opdrachten krijgen van een centrale regeringsinstantie. De leiding voor elk bedrijf zal worden samen gesteld uit deskundigen, die regeringsambtenaar zullen zyn. Djoeanda had duizend functionarissen uit staatsbedrijven bijeengeroepen en gaf hun een uiteenzetting van de taak welke zij te vervullen krijgen. Voor de ontwikke ling van het land onder het socialistische systeem, aldus Djoeanda, „moeten alle economische inspanningen door de rege ring gesynchroniseerd worden. U bezet een toonaangevende en leidende post. En deze positie moet volledig ten nutte van het land en het volk gebruikt worden en niet tot eigen verrijking", zei de Indonesische premier. De stakingen hebben zich vanochtend uitgebreid tot de nationale luchthaven van Brussel. Het luchtverkeer gaat echter nor maal door. Een groep bij socialistische vakbonden aangesloten werknemers legde het werk neer, doch hun taak is overgeno men door collega's. Een groot aantal rijks wachters heeft op het vliegveld wachtpos ten betrokken. In Vlaanderen is een nei ging te onderkennen door te werken of het werk te hervatten. In Wallonië wordt ge staakt en streven de socialistische vakbon den ernaar het gehele bedrijfsleven volko men lam te leggen. Eerste minister Eyskens heeft zaterdag avond in een voor de radio en televisie, slecht voorgelezen, rede aangekondigd dat de regering alle maatregelen in het werk Verwachting tot morgenavond: Zonnig perioden en op de mees te plaatsen droog weer. In de komende nacht zwakke wind, hier en daar mist en tempera tuur om het vriespunt tot lichte vorst. Morgen overdag matige wind tussen zuidwest en zuid en dezelfde temperaturen als van daag of iets lagere. Volledige weerrapporten op pagina twee. zal stellen om de vrijheid van arbeid te garanderen. Die verklaring kwam rijkelijk laat, nadat de stakers op vele plaatsen, met name in het Waalse mijn- en indus triegebied eigenlijk reeds de straat be heersten, winkels en warenhuizen tot slui ten hadden gedwongen, werkwilligen had den gemolesteerd, spoorrails hadden losge schroefd, zoals aan de Frans-Belgische grens, bussen van de Nederlandse spoor wegen, die de verbinding Nederland- Frankrijk onderhielden, met stenen had den bekogeld en te Verviers het postkan toor waren binnengedrongen. In ieder ge val blijkt het de regering thans ernst te zijn. Uit Duitsland zijn troepen, onder an dere parachutisten, teruggeroepen en re- servepersoneel van de rijkswacht heeft zich eveneens moeten melden. Nadrukke lijk is gemeld dat Vlaamse militairen en politie alleen in het Vlaamse land zullen worden ingezet en Waalse in Wallonië. Eventueel zullen de troepen ook bepaalde openbare diensten zelf vervullen, zoals het ophalen van huisvuil, het openen van slui zen en bruggen, desnoods het besturen van autobussen enzovoort. (Vervolg op pag. 3) De Franse zeesleepboot „Abeille 10", die met de 10.277 b.r.t. metende Amerikaanse tanker „Wang Importer" op weg was van Frankrijk naar Triest, heeft om hulp geseind, omdat door een brandje de machine onklaar was geraakt. De „Tasmanzee" van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst is toen van Brindisi uitgevaren en heeft in volle zee de sleep overgenomen. Daarmee is de sleepboot vanmorgen in Bari aangekomen. Twee Ita liaanse sleepboten slepen de „Abeille 10" naar Bari. De dienst, die de Nederlandse Spoor wegen met medewerking van de stoom trammaatschappij Walcheren met bussen onderhielden tussen Roosendaal en Noord- Frankrijk (grens), is opgeheven. De bussen, die mei gesloten deuren door België re den, werden ten zuiden van Brussel met stenen bekogeld. De maatschappij heeft er thans van afgezien weer bussen naar Frankrijk te zenden. Van Nederland uit lopen op 't ogenblik nog slechts incidenteel treinen naar Ant werpen en Brussel. Aan Nederlandse zijde wordt maar afgewacht wanneer er 'n trein uit 't zuiden aankomt. Het doorgaande in ternationale verkeer uit Nederland naar het zuiden is geheel over Duitsland geleid. Er rijden namelijk geen treinen meer van Brussel uit naar het zuiden. Maandagavond om 19.52 uur is de laatste trein in Visé in Maastricht aangekomen. De N.S. heb ben de dienst van en naar Visé gestaakt, omdat het Belgische baanvak niet meer veilig blijkt. De machinist van de laatste Bij een overstroming te Casal Dei Tazzi bij Rome moesten alle krachten worden ingezet om een koppel varkens van de verdrinkingsdood te redden. Een soldaat van het Italiaanse leger brengt een big, die de krul uit zijn staart heeft verloren, in veiligheid. De overstroming ontstond doordat de Aniene, een zijrivier van de Tiber, buiten haar oevers trad. trein signaleerde, dat er op verschillende plaatsen op de rails stenen waren gede poneerd. In Roosendaal is er geen machinist, die er iets voor voelt een trein naar Antwer pen te brengen, sinds zij vandaar de me dedeling hebben gekregen, dat geen prijs wordt gesteld op werkende Nederlandsche machinisten of wagenvoerders. Een machinist, die deze mededeling trot seerde, kreeg in Atnwerpen van stakers een pak slaag. De animo om naar Bel gië te rijden is nu verdwenen. De vorige maand had de Indonesische regering een stelsel van maatregelen en voorschriften gedecreteerd, dat zonder een enkele uitzondering van toepassing werd verklaard op alle voormalig-Nedei'landse ondernemingen in Indonesië. Djoeanda gaf een uiteenzetting van het stelsel, op de derde „overnemingsdag". Het acht jarenplan voor de economische ontwikkeling van Indonesië, dat na veel haken en ogen tot stand gekomen is, voor ziet in inkomsten tot een bedrag van 32 miljard roepiah uit de staatsbedrijven. Om dit totaal te bereiken zullen de staatsbe drijven jaarlijks 55 pet. van hun winst rechtstreeks moeten afdragen aan de re gering. Winstuitkering komt niet ter spra ke, omdat alle werknemers in regerings- dienst ambtenaren worden, wier salaris door de ambtenarenreglementen bepaald wordt. Maar er zullen, zoals Djoeanda ver klaarde, speciale „produktietoeslagen" worden uitbetaald, om een extra aanspo ring te geven. De overgenomen bedrijven waarbij de 31 handelsondernemingen zijn die tot de winstgevendste van Indonesië behoorden hebben in de drie jaren na de eerste grote vlucht van de Nederlanders hoge in komsten en indrukwekkende winsten ge maakt. Maar zij waren toch niet in staat de regering de sommen af te dragen welke verwacht werden. Ondanks het feit dat zij de invoer, die de meest lucratieve com merciële bezigheid in Indonesië is, geheel voor hun rekening namen en van de re gering de exclusieve invoertoestemming kregen voor negen fundamentele produk- ten. De 31 bedrijven namen zestig percent van de totale Indonesische invoer voor hun rekening. Maar zij voerden slechts 3.5 percent uit van de totale Indonesische ex port, ondanks aandrang van de regering en velerlei hulpmiddelen. Van de fondsen welke de regering voor exportfinanciering ter beschikking stelde kon slechts veertig pet. gebruikt worden. Wegens gebrekkige bedrijfsleiding werden bovendien inferieure produkten uigevoerd, met de daaraan verbonden gevolgen. Hun distributiesysteem was volkomen ontoerei kend en de corruptie' tierde welig. „De gehele Indonesische gemeenschap zal over u oordelen. Laat ons hopen dat ge niet teleurstellen zult", zei Djoeanda. Weerrapporten 1, 2 Agenda van IJmond en Haarlem 2 Uit het binnenland 2, 5 Van Dag tot Dag3 Op de Vraatstod3 Buitenlands nieuws 3, 6, S Kunst 4 Uit stad en omgeving5, 6' Sport .......5,11,12, 13 In de Vishal en op zee6 Toch Is Het Zo7 Beeldverhalen 7 Feuilleton7 Horen en Zien 7 Beurs 9 Economisch nieuws9 Scheepsberichten 9 Dit nummer bestaat uit veertien pagina's

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 1