Elf doden in het verkeer De wereld wordt onrustbarend klein maar wereldwijd is aller verantwoordelijkheid In ons land drie doden door branden tijdens de kerstdagen en bondig NAAIMACHINES Aanvankelijk opklaringen Auto reed in het Boterdiep: 3 doden DINSDAG 27 DECEMBER 1960 2 KERSTREDE VAN DE KONINGIN Verolme neemt deel in Israelisch-Liberiaans scheepvaartbedrijf Kerkelijk nieuws Raad voor de Scheepvaart Twee kapiteins en een stuurman gestraft AGENDA Haarlem V elsen-IJ muiden Beverwijk Burgemeester J. L. Thalen van Smallingerland overleden Mijnwerkersbonden vragen uitkering ineens Strijd om voortgezet lager onderwijs is beslecht Inbrekers lieten een kapitaal liggen Pacifistische demonstratie in Leeuwarden Scheveningse redders gehuldigd De Koningin heeft op eerste kerstdag over de beide zenders een kerstrede uitge sproken: „Ik ben altijd zo blij", zo zei de Vorstin, „dat we met Kerstmis worden gevraagd onszelf eens goed van alle kanten te bekij ken. Als we er anders niet toe komen, is dit de kans om de moed te grijpen onszelf onder de loep te nemen. Dit mogen we doen bij het zachte schijnsel van de kerst verlichting, dat eigenlijk dan blijkt een alles-onthullende en niets-ontziende blik semschicht te zijn. Deze uitnodiging geldt ons allen, of we ons doof houden, uitvluchten verzinnen, aarzelen, of er innerlijk voor klaar staan. Het is een uitnodiging om thuis te ko men, en we mogen erop ingaan. Daarbij mogen wij ook denken over onze verant woordelijkheid in groot verband en een antwoord vinden op de vraag, of wij, al zorgende voor onszelf of voor ons gezin, niet andere mensen of andere volken laten verkommeren. En we mogen te weten trachten te komen waarvoor we onze in spanning en onze offers over willen heb ben. Deze en zoveel andere antwoorden kun nen we elke dag vinden en dat zal ook vaak gebeuren, maar op Kerstmis staan we, als bij een halte, allen tegelijk stil. Als we ook stil zijn, als de ziele luistert, gaat er altijd een licht op. Dat licht is al tijd waarheid wanneer wij echt eerlijk zijn. En het is dus uiterst kostbaar. Want de waarheid maakt vrij. Kerstmis is mede daarom zo'n groot feest, omdat velen zich op deze wijze bevrijd gaan voelen. De kerstnacht, vallend in onze langste nachten, is ook het zinnebeeld van al de duisternis in de menselijke samenleving. Daarin verscheen aan hen die in staat ble ken het waar te nemen, een menigte he melse heirlegers zo zegt het kerstver haal die aan mensen, die het goed horen willen het welbehagen van God aankondi gen dat leidt tot de vrede op aarde. Zo verschijnen er ook nu nieuwe licht punten in onze gezichtskring, hoe aarde donker die moge zijn, veelal brandpunten waarin het licht samenkomt en vanwaar het weer verder straalt. Waar het is gaan branden bij enkelingen of bij groepen is de wereld niet verduisterd. Er is ander zijds ook zoveel aan 't verouderen. Er gaan nieuwe golven over ons heen. Er komen nieuwe mogelijkheden binnen ons bereik. Sommige oude instellingen blijken vermolmde stukken te zijn van een vloer waarop een levende maatschappij met haar nieuwe generatie niet meer kan staan en bewegen. Sommige oude tegen stellingen verliezen hun zin en verbrok kelen onnodig de ondergrond van ons be staan. Er worden dingen nog voor levend aangezien, die spoken uit het verleden zijn In Monrovia, de hoofdstad van Liberië. is een gemengd scheepvaartbedrijf, de „Liberian National Shipping Company" opgericht waar in Nederland, Israel en Liberië deelnemen. Van Israëlische zijde is meegedeeld, dat het beginkapitaal 10 miljoen dollar zal belopen. De Liberiaanse regering zou de helft van de aandelen krijgen en Verolme en de Israëlische deelgenoot elk 25 percent. De onderneming zou onder leiding van Israëliërs staan. De werven van Verolme zullen binnenkort be ginnen met de bouw van twee schepen van 35.000 ton. De nieuwe vloot zal met Liberiaan se produkten varen op de Verenigde Staten en van de Verenigde Staten op Europa. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Warnsveld P. H. Borgers te Birdaard (verbeterd bericht). Aangenomen naar Suameer J. L. Couvee te Rheden - naar Windesheim C. M. van Ede, vicaris te De venter. geworden. Ieder zal er weer andere vin den. Laten we ook nooit vergeten, dat wij mensen één grote broederschap zijn en wat een schandelijk waandenkbeeld het is, zich daarnaar niet te gedragen. In deze vreemde wereld worden we op de proef gesteld op onverwachte momen ten. als we er helemaal niet op verdacht zijn. Hoe goed we het ook willen in 't le ven: als onverhoeds bij ons de proef op de som wordt genomen, blijkt wat we werke lijk vermogen. We kennen allen de bemin nelijkheid van de mensen die dan, in hun onschuld als het ware, goed reageren, en ook de teleurstelling over hen die het niet halen. In ieder geval is het masker dan afgevallen en de ware aard kenbaar ge worden. Steeds raak ik er meer van overtuigd, hoe belangrijk iedere daad is, iedere hou ding van ieder mens, overal en altijd. Het belang ervan is volkomen onberekenbaar, maar lijkt mij veel groter en van veel wij der strekking dan men op het eerste ge zicht zou denken. Daarbij komt, dat de wereld onrustba rend klein wordt. Ook dit jaar toonde dat aan. Ons aller verantwoordelijkheid is we reldwijd. Als dit ons tot nadenken brengt, moet het ons ook tot daden leiden. Want van wie is de aarde? Van wie zijn de mensen? Wij blijven strijden om de vrede op aar de ons doel en onze toekomst. Het woord, dat God is, is immers niet alleen het eerste maar ook het laatste van alle vreugde een zin voor beide. Wij voelen of weten allen, dat het licht zal komen eenmaal maar tevens, dat het er is. want ieder mens is een lamp, die ontstoken is of kan worden in wat voor omstandigheden en waar en wanneer dan ook. Het is aan ons mensen, onszelf als brandstof aan te bieden voor het licht. Het verschroeit al wat niet deugt en doet op lichten al wat goed is en doet het samen smelten. De mensheid zoekt compromis sen en wil geen radicale keus. Ze zal dit lang volhouden maar niet altijd. „En een ieder, die wil, kan het licht hier, nu* doen ontvlammen." De Raad voor de Scheepvaart heeft de 53-jarige kapitein van de „Haskerland" de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen ontnomen voor de tijd van twee weken. De raad heeft geconcludeerd dat de van zee komende „Haskerland" op 2 decem ber bij de nadering van de Merwehaven te Rotterdam naar bakboord de rivier is gaan oversteken en in strijd met de regle menten de koerslijn van de „Avontuur" heeft gekruist. Toen de kapitein, die alleen op de brug was en zelf het roer bediende, de „Avontuur" zag aankomen, gaf hij twee korte stoten, waarna hij, nog meer naar bakboord koersend, de rivier is overgesto ken met de bedoeling vóór de „Avontuur de Merwehaven in te varen. De Raad voor de Scheepvaart is van me ning dat deze manoeuvre van de „Hasker land", welke in strijd met het Binnenaan- varingsreglement is, de directe oorzaak is geweest van de kort daarop gevolgde aanvaring. De „Avontuur" werd tengevol ge van de aanvaring ernstig beschadigd. De raad voor de Scheepvaart acht voorts de kapitein en de stuurman van het m.s. „Mies" (500 b.r.t.) uit Rotterdam schuldig aan de stranding van dit schip op de Deen se kust bij Gedser op 6 mei 1959. Het heeft de 52-iarige stuurman de bevoegdheid om als kapitein of als stuurman te varen op zeeschepen voor de tijd van drie maanden ontnomen. De 39-jarige in Kotka (Finland) wonende kapitein werd de bevoegdheid voor drie maanden ontnomen. Hij werd daarenboven nog eens gestraft met ontneming van de bevoegdheid voor een maand omdat hij na de stranding de reis heeft voortgezet met zijn niet. meer zee waardig schip. De stranding van de „Mies" is volgens de Raad voor de Scheepvaart een gevolg geweest van het in ernstige mate falen van de kapitein en de stuurman in hun navigatie. In de eerste plaats treft de stuurman daarvan een verwijt, omdat hij van de juiste koers is afgeweken, maar volgens de Raad voor de Scheepvaart gaat ook de kapitein niet vrijuit. Bij het over nemen van de wacht heeft hij de medede lingen van de stuurman niet gecontroleerd. Na de stranding maakte de „Mies" water. Nadat het schip op eigen kracht was vlot gekomen heeft de kapitein de reis voort gezet. Later bleek de bodem zwaar be schadigd te zijn. In ons land zijn tijdens de kerstdagen drie mensen bij een brand om het leven gekomen. In de vroege ochtend van twee de kerstdag verloor bij een brand in een vleugel van het bejaardentehuis St. Jo seph in Gendt bij Nijmegen een bewoon ster de 83-jarige mevrouw Suasso Lima de Prado, het leven. Twee andere bewo ners zijn met brandwonden in een zieken huis opgenomen. Toen de brandweer tegen vijf uur na het brandalarm direct was gearriveerd, laaiden de vlammen al hoog uit het dak van de rechtervleugel, het gedeelte dat in januari van dit jaar feestelijk was ge opend. In aller ijl werden de bejaarden van dit gedeelte in veiligheid gebracht, voor zover zij het gebouw nog niet had den verlaten. Ook de brandweer van Bem- mel werd gewaarschuwd. Zo kon het vuur met veertien stralen worden bestreden en uitbreiding van de brand naar het oude gedeelte woi-den voorkomen. Dit werk werd bemoeilijkt door de harde zuidweste lijke wind. Tegen half acht was men het vuur mees ter en kon met de nablussing die ook nog vele uren in beslag nam, worden begon- Stadsschouwburg: Vandaag tot en met donderdag 20 u.: Toneelgroep Theater met „Het Hemelbed". BIOSCOPEN Cinema Palace: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u.: „Alles de lucht in", a.l. Iedere ochtend (behalve zondag) van 10 tot 13 u. door lopende voorstellingen „Het huwelijk van koning Boudewijn en Dona Fabiola", a.l. Frans Halstheater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u., echter vandaag 20 u.: „Een stem in de mist", 18 j. Lido Theater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u.: „Marina", a.l. Iedere ochtend 10, 11 en 12 u.: „Het huwelijk van koning oBude- wijn en Dona Fabiola", a.l. Luxor Theater: Vandaag en woensdag 14 en 16.15 u.: „Alleen op de wereld", a.l. en 19 en 21.15 u.: .en schiep de vrouw", 18 j. Donderdag 14, 16.15 en 21.15 u.: „Wal ter Mitty" Minerva Theater: Vandaag en woensdag 20.15 u.: „Er komt een vriend vanavond", 18 j. Woensdag en donderdag 14.30 u.: „De clown van circus Krone", a.l. Rembrandt Theater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u.: „Zó zal je er een hebben", a.l. Roxy Theater: Dagelijks 14.30, 19 en 21.15 u.: „Tarzan, de aapmens", 14 j. Studio Theater: Dagelijks 14.15, 19 en 21.15 u.: „Liefde, dollars en Chianti", a.l. Theater Monopole (Zandvoort): Vandaag tot en met donderdag 20 u.: „Les quatre cents coups", 18 j. TENTOONSTELLINGEN In 't Goede Uur: Tot 1 jan. expositie van schilderijen, tekeningen en aquarellen van Dick van Gulik. Dagelijks 10-22 u. Kunstcentrum „De Ark" (Nieuw Heilig land) 1-3): Tot 1 jan, exposities van wer ken van Hans van Wijk. Dagelijks 9-17 u„ tevens ma., wo., vrij. 18-20 Bloemendaal (Overveen): Tot 30 dec. expositie van grafisch werk van Dirk Har- ting. Dagelijks 10-17 u., zondags 15-17 u. Museum Het Huis Van Looy (Kamper laan): Tot 16 januari expositie van de Nederlandse Kring van Tekenaars. Dage lijks 10-17 u., zondags 14-17 u. Vishal: Tot 8 jan. expositie van werken van De Groep. Dagelijks 10-17 u. (tevens ma., wo. en za. 20-22 u), zondags 13-17 u. (Zie verder „Uitgaan in Haarlem" van 23 dec.). DINSDAG 27 DECEMBER Thalia Theater, 20 u.: „Mag ik deze dans van u?". WOENSDAG 28 DECEMBER Thalia Theater, 20 u.: „Mag ik deze dans van u?". Rex Theater, 20 u.: „IJsparade". DINSDAG 27 DECEMBER Kennemer Theater. 19 en 21.15 uur: „De spion van Havanna". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Der Chardaskönig". WOENSDAG 28 DECEMBER Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De spion van Havanna". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Der Chardaskönig". In Drachten is tengevolge van een hart aanval plotseling op ruim 51-jarige leef tijd overleden de heer J. L. Thalen, bur gemeester van de gemeente Smallinger land. De heer Thalen was sedert 17 juli 1956 burgemeester van deze gemeente, die, wat het aantal inwoners betreft, alleen door Leeuwarden wordt overtroffen in de pro vincie Friesland. De heer Thalen was op 25 februari 1909 te Beilen (Dr.) geboren, waar zijn vader gemeentesecretaris was. Hij werd in 1926 volontair op de gemeentesecretarie in Bei len en was daarna werkzaam op de secre tarieën van Dwingelo (Dr.) en Zeist. Kort voor de tweede wereldoorlog volgde hij zijn vader op als secretaris der gemeente Beilen. Tijdens de bezetting nam hij een belangrijke plaats in de Drentse verzets beweging in. In maart 1946 werd de heer Thalen, die lid was van de Partij van de Arbeid, be noemd tot burgemeester der gemeente Utingeradeel (Fr.). Ruim tien jaar later werd hij burgemeester van Smallinger land. nen. Toen vond men op een toilet het stoffelijk overschot van de oude dame in wier kamer de brand was ontstaan. Waar schijnlijk is zij toen zij het vuur ontdekte, in doodsangst naar het toilet gegaan, waar zij zich heeft opgesloten. Na de brand bood het eens zo prachtige gebouw, waar op alle Gendtenaren trots waren, een tries te aanblik. Het dak van het nieuwe ge deelte is over een lengte van meer dan 25 meter verwoest, terwijl tien kamers volkomen zijn uitgebrand. Bovendien is de recreatiezaal op de eerste verdieping ver woest. De kamers op de begane grond liepen zeer veel waterschade op alsmede de recreatiezaal aldaar. In de loop van de dag werden de bewoners van het bejaar dencentrum zoveel mogelijk bij familie ondergebracht. Later kan een aantal te rugkeren naar het oude gedeelte en het deel van de nieuwbouw dat niet geleden had. Omtrent de oorzaak van de brand tast men in het duister. Wel bestaat het ver moeden, dat de brand reeds lang smeulen de is geweest en ontstaan kan zijn door een brandende kerstboom. De schade beloopt de 125.000. Het be jaardenhuis is tegen brand verzekerd. Het bijna 2-jarig zoontje Johannes van de familie Joh. de Jong in Drachten is op de avond van de eerste kerstdag omge komen bij een felle uitslaande brand in de ouderlijke woning aan de Klokhuislaan De brand moet in de huiskamer zijn ont staan, terwijl de moeder twee van de vijf kinderen naar de slaapkamer op de zolder verdieping bracht. Een deken, die te dicht bij de kachel hing, vatte vlam en binnen enkele ogenblikken stond de huiskamer in lichter laaie. De moeder, die tevergeefs trachtte het vuur te doven, vluchtte daar na met de baby van enkele maanden naar buiten. Een buurman zag nog kans een vierjarig zoontje van de zolder te halen dat met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Het op een na jongste kind, de bijna 2-jarige Johannes, kon niet meer uit zijn bedje wor den gehaald en is in de rook gestikt De vader was niet thuis toen de brand uitbrak. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was brandde de woning geheel uit. Van de inboedel kon slechts weinig worden gered. De aangrenzende huizen konden ternauwernood worden behouden. De 23-jarige steward bij de grote vaart A. W. de Graaf is op kerstavond vermoe delijk door verstikking bij 'n binnenbrand in een pension in de Boekhorststraat in Den Haag om het leven gekomen. Bij het blussingswerk vond men de jongeman ge kleed op bed. Hij had alleen zijn jasje opgehangen aan een spijkertje in de muur. Het jasje is van het spijkertje op een brandende gaskachel gevallen. Het jasje ging toen smeulen, waardoor zich rook ontwikkelde. De kachel ging uit. Door die rookontwik keling en het uitstromende gas moet het slachtoffer zijn gestikt. Maandagavond brak brand uit in het manschappenverblijf van de 498 ton me tende Nederlandse kustvaarder „Twin", die in Gravesend bij Londen lag. Drie hut ten werden ernstig beschadigd. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. Het schip was geladen met hout. Op de avond van tweede kerstdag ïs tussen Middelstum en Onderdendam (Gr.) een personenauto in het Boterdiep gereden, waarbij de bestuurder, de 41-jarige pan- nendekker G. Bos uit Zandeweert, zijn 42- jarige vrouw en hun achtjarige dochtertje Geertje om het leven kwamen. Het twaalf jarige zoontje Fokko wist zich uit de auto te werken en naar de kant te zwemmen. Het gezin kwam van familiebezoek en was op weg naar huis. De heer Bos heeft vermoedelijk te laat de bocht opgemerkt. De auto schoot een paar maal over de weg en reed vervolgens het Boterdiep in. De wagen verdween ondersteboven onder water. Alleen Fokko kon zich in veiligheid brengen. Een kraanwagen haalde de auto uit het water, maar het was toen al te laat voor de ouders en het zusje van de jongen. In de Maasstraat in Dordrecht werd de 50-jarige kopervormer F. A. Meijer uit Dordrecht door een personenauto aange reden en zo ernstig gewond dat hij in het ziekenhuis is overleden. De man sloeg op De Katholieke Federatie in het Mijnbe drijf. waarin samenwerken de Nederland se Katholieke Mijnwerkersbond en de Ka tholieke Vereniging van Mijnbeambten (ongeveer 45.000 leden) heeft zich met een schrijven tot de hoofddirectie van de Staatsmijnen in Limburg gewend om aan het personeel een uitkering ineens te ver strekken, zo mogelijk voor 1 april aan staande. Reeds op 7 september heeft de Katholieke Federatie aan de Mijnindus- trieraad verzocht op korte termijn bespre kingen te openen over de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het mijnpersoneel. De personeelsvoorziening maakte deze verbetering, volgens haar, mede noodza kelijk. De federatie achtte de verhoging ook noodzakelijk wegens de steeds groter wordende aversie tegen het mijnbedrijf, welke onder andere blijkt uit het feit dat vooral jongeren hun werkkring op de mij nen steeds meer verlaten. De besprekin gen die naar aanleiding hiervan hebben plaatsgevonden wettigen de conclusie al dus het schrijven van de Katholieke Fe deratie, dat het niet wel mogelijk is thans de salarissen en lonen van het mijnperso neel door een algemene loonsverhoging te verbeteren in verband onder andere met het loonbeleid van de regering. Zij stelt daarom voor een uitkering ineens te doen. De Kroon heeft in de afgelopen maan den beschikt op ongeveer vijftig beroepen van gemeente- en schoolbesturen tegen beschikkingen van de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen drs. Stubenrauch, waarbij verzoeken om aan bepaalde lagere scholen een zevende of een achtste leerjaar te handhaven waren afgewezen. Het departement heeft na een wisselval lig beleid, dat zijn oorsprong in een be zettingsmaatregel vond, de voorkeur gege ven aan centrale scholen voor voortgezet lager onderwijs, waartoe de lager onder wijswet in 1958 op dat punt voor de vierde keer werd gewijzigd. Na september van dit jaar werd de „centrale school" regel en het zevende en achtste leerjaar bij een gewone lagere school een uitzondering welke slechts door dispensatie van de staatssecretaris mogeliik was. Voor vele tientallen scholen werd een dergelijke ontheffing gevraagd, doch mees tal niet verkregen. Men kan constateren dat de Kroon door een vlotte behandeling op de betrokken afdeling van de Raad van State snel op al de ingestelde beroe pen heeft beslist. Het beleid van de staatssecretaris werd in vrijwel alle gevallen gesanctioneerd Van zesenveertig beroepschriften werden er vierendertig ongegrond dan wel niet ontvankelijk verklaard. In de overige ge vallen werd een ontheffing met een aflo pend karakter verleend, meestal voor twee in één geval voor drie schooljaren. Uit de omstandigheid dat het dan mees tal scholen betreft die in levensbeschou welijk opzicht een minderheid vertegen woordigen in een in confessioneel opzicht eenzijdig gekleurde streek, kan men af leiden dat in die gevallen de nadruk is gevallen op het „richtingsargument". Voor het overige kan men stellen dat de Kroon is meegegaan met de departe mentale zienswijze dat het meer gespe- cialeseerde voortgezet onderwijs, zoals la gere land- en tuinbouwscholen of techni sche scholen door het openen van brug klassen en voorbereidende leerjaren bete re aansluitingsmogelijkheden bieden op de lagere school dan vroeger het geval was. terwijl deze scholen niet in de laatste, plaats de voorkeur verdienen omdat zij een bijdrage tot een meer bepaalde vak bekwaamheid leveren dan met een zeven de of achtste leerjaar het geval is. Aan de strijd om het voortgezet lager onder wijs is met deze uitspraken van de Kroon een eind gekomen. Inbrekers, die in de nacht van zaterdag op zondag een bezoek brachten aan een levensmiddelenwinkel in de Weimarstraat in Den Haag, hebben zoals de politie het uitdrukte de kans van hun leven gemist. Zij verschaften zich door een raam toegang tot de winkel en haalden uit een muurkast een kistje met 4000. waarmee zij er vandoor gingen. Naast het kistje, verpakt in papier, lag een bedrag voor liet grijpen, dat een veelvoud was van hun buit. Hoeveel het bedrag precies was zei de politie niet, wel dat het ging om vijf cijfers. Advertentie 'zijn bromfiets plotseling linksaf. Het slachtoffer was gehuwd en had twee kin deren. Op de rijksweg Zype-Zierikzee werd de 56-jarige J. Hart uit Noordwelle bij het oversteken door een vrachtauto geschept. De man was op slag dood. De 16-jarige Gerrit Kerkdijk zwenkte in de buurtschap Vriezenveensewük (O.) met een bromfiets vlak voor een hem inhalende auto de provinciale weg op, Hij werd aan gereden en zo ernstig gewond dat hij even later overleed. Op de onbewaakte overweg tussen Nij- kerk en Amersfoort botste de ongehuwde 30-jarige J. Landman met zijn bromfiets tegen de uit de richting Zwolle komende sneltrein. Hij was op slag dood. In een ziekenhuis in Heerlen is de 56- jarige heer Oostvogel overleden, nadat hij met zijn bromfiets tegen een bestelauto was gebotst. Op de Akerstraat in Brunssum werd een 64-iarige bromfietser uit Heerlen door een personenauto aangereden. De man over leed in het ziekenhuis in Brunssum. Zijn 59-jarige echtgenote, die achterop de brom fiets zat, werd ernstig gewond. De chauf feur reed door zonder te stoppen. De Heer- lense politie heeft de man kunnen aan houden. De zesjarige Robert Wijland uit Hilver sum is in een ziekenhuis overleden ten ge volge van verwondingen opgelopen bij een aanrijding. Bij het oversteken werd de jon gen enkele weken geleden door een auto aangereden en met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. In het ziekenhuis in Delft is overleden de 79-jarige D. P. Delissen, die, toen hij de Westlandseweg overstak, werd aangereden door een bestelauto. Met een schedelbasis- fracfuur was hij naar het ziekenhuis over gebracht. Een groep pacifisten, vertegenwoordi gers van enkele vredesbewegingen, hebben met spandoeken bij de Leeuwarder vlieg basis een protestdemonstratie gehouden te gen de uitrusting van de NAVO-landen met kernwapens. Op de spandoeken stonden leuzen als „Waar straaljagers gieren kan men geen kerstfeest vieren" en „Nu een atoombasis bij Leeuwarden, straks geheel Friesland aan flarden". De commandant van de vliegbasis Leeu warden, kolonel Bosch, die tevoren per brief van het voornemen van de pacifisten op de hoogte was gesteld, voerde gedu rende ongeveer een kwartier een gesprek met een der demonstranten, ds. De Rid der, Nederlands Hervormd predikant in De Wilp. Het gesprek verliep in 'n vriend schappelijke sfeer. De commandant van de vliegbasis verklaarde echter zeer open hartig. dat hij de overtuiging van de paci fisten respecteerde, maar deze als een vergif voor het volk beschouwde, dat voor 98 percent de noodzaak van de defensieve bewapening erkent. Een verzoek van de predikant, met de militairen over het pa cifistisch ideaal te mogen spreken, werd door kolonel Bosch van de hand gewezen Na hun terugkeer van de vliegbasis trok ken de demonstranten nog door het cen trum van Leeuwarden, waar zij pamflet ten uitdeelden. De burgemeester van Den Haag, mr. Kolfschoten, heeft persoonlijk de redders bedankt die veertien dagen geleden met gevaar voor eigen leven de schipbreuke lingen van de gestrande Scheveningse log ger „Arie van der Zwan" (SCH 21) op één na aan wal hebben gebracht. Het waren zeven politie-agenten en de zes burgers, die onder aan het Zuiderhavenhoofd van de Scheveningse buitenhaven bij het licht van een bromfietslantaarn tot aan hun borst in het ijskoude water hebben gestaan om hulp te bieden. Ruim 2000 gulden hebben Haagse bur gers bijeen gebracht om de redders hun blijk van waardering te geven. Het comité dat met de inzameling was belast heeft aan de dertien redders elk een chèque aangeboden. De voorzitter van het comité zei bij de overhandiging te hopen dat het mettertijd mogelijk zal zijn de Schevening se haven te verbeteren, opdat een ramp als die met de SCH 21 nooit meer zal ge beuren. Ziekenhuis. In Goes zal een nieuw ziekenhuis voor Noord- en Zuid-Beveland worden gebouwd. Het bestuur van de stich ting protestants-christelijk streek-zieken- huis heeft opdracht voor de bouw verleend aan een bouwmaatschappij te Breda voor 3.156.000. In dit bedrag zijn niet begre pen de kosten van de installaties en de inrichting van het ziekenhuis. Tegen goklust. Op voorstel van de P.v.d.A.-fractie in de gemeenteraad van Heerlen, heeft deze raad besloten alle gok automaten in de Heerlense café's en andere openbare gelegenheden te verbieden. Ook in diverse andere gemeenten in de mijn streek zijn deze apparaten verboden Het is namelijk gebleken dat veel jeugdige personen en zelfs schoolkinderen vele gul dens in de gokautomaten verspelen. Ex-dwangarbeiders. Nederlandse oud gevangenen uit de Duitse concentratie kampen 1940-1945, die dwangarbeid hebben verricht voor particuliere Duitse firma's, kunnen zich nog tot zaterdag 31 december met een aanvraag om schadeloosstelling aanmelden bij: Compensation Treuhand g.m.b.h., Staufenstrasse 29 a. Frankfort am Main (met vermelding van uitvoerige ge gevens). Degenen, die zich reeds hebben aangemeld bij deze instelling, behoeven dit niet opnieuw te doen. Zwerfsteen van 20 ton. In de gemeente Borger is een grote zwerfsteen gevonden. De ongeveer 20 ton wegende kei heeft een vaste plaats gekregen in het dorp. Er om heen zal een plantsoen worden aangelegd. Bjjzonder hooglerrar. Dr. A. Poslavs- ky, geneesheer-directeur bij de Willem Arntszstienting te Utrecht, is benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de vereni ging Utrechts Universiteitsfonds om bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht onderwijs te geven in de pathopsychologie. Inbrekers van 12 jaar. Een Haagse rechercheur werd 's nacht wakker door glasgerinkel. Hij ging poolshoogte nemen en in zijn tuin wist hij twee jongetjes van twaalf jaar in de kraag te grijpen, die juist de ruit van een groentewinkel naast het huis van de. rechercheur hadden ingegooid en van plan waren een inbraak te plegen. De jongeties zijn reeds meermalen met de politie in aanraking geweest wegens dief stallen. Soldaat veroordeeld. Het Hoog Mili tair Gerechtshof heeft een twintigjarige dienstplichtige soldaat uit Wezep wegens dood door schuld veroordeeld tot een ge vangenisstraf van twee maanden en ont zegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar. Hij was op 29 mei van dit jaar in Wezep met een auto vlak voor een trein de spoorwegovergang overgestoken. Op de overweg was de auto blijven steken. De wagen werd volkomen vernield. De sol daat had de wagen tijdig kunnen verlaten, maar zijn dienstmakker J. M. van Gor- cum, die bij hem in de auto zat, kwam om het leven. Inbreker van 9 jaar. Jongens van 9 tot 13 jaar hebben tegenover de Nijmeegse politie bekend, dat zij in de afgelopen maanden 20 tot 30 portemonnaies van win kelende. dames in warenhuizen en op weekmarkten hebben gestolen. Voorts "bé kende één van hen met zijn 9-jarig broer tje te hebben ingebroken in kiosken. De ontvreemde bedragen variëren van 1. tot i 600.Dit laatste bedrag werd uit een geldkistje op de markt Weggenomen. Uit de kiosken werden flesjes limonade en snoepgoed ontvreemd. Niet fietsen. B. en W. van Amsterdam hebben besloten de proefneming in de Lejdsestraat, waarbij het rijwielverkeer in deze straat wordt uitgesloten, nog zes maanden voort te zetten. De eerste proef periode van drie maanden zou op 3 janua ri geëindigd zijn. Kerk voor Ambonezen. In Appinge- dam is de eerste kerk voor Ambonezen in Nederland buiten de woonoorden in ge bruik genomen. Burgemeester Welleman van Appingedam overhandigde de sleutels van het kerkgebouw aan de vertegenwoor diger van het ministerie van Maatschappe lijk Werk, die op zijn beurt de sleutels overdroeg aan de Ambonese kerkeraad van Appingedam. Er bestaan plannen om ook in Delfzijl een kerk voor de daar woon achtige Ambonezen te bouwen. Advertentie VERKOOP VAN ALLE MERKEN DUS RUIME KEUZE Ekl A P I GROTE HOUTSTRAAT 181 n U C L TEL. 14444 Tijdens de kerstdagen bevond er zich een diepe depressie in de nabijheid van Schotland. De luchtdruk in het centrum daalde tijdelijk tot even beneden 950 milli bar. Zowel het warmtefront als het koufront trokken Nederland voorbij. Vooral in de warme sector, die door de genoemde fron ten ingesloten werd, wakkerde de wind flink aan, voor onze kust tijdelijk tot kracht 9. De depressie vulde daarna aan zienlijk op. Samenhangend daarmee na men de windkrachten in onze omgeving belangrijk af. Daardoor kan de tempera tuur in de droge polaire lucht, die na de koufrontpassage Nederland binnenstroom de, de komende nacht in het binnenland tot enkele graden beneden het vriespunt dalen. Over de oceaan nadert vervolgens een nieuwe depressie, die gemakkelijk tot West-Europa kan doordringen. Of dit vóór morgenavond al gevolgen voor het weer in Nederland zal hebben, is onzeker. Vooral aanvankelijk zullen er opklaringen voor komen en is de kans op neerslag klein. WEERRAPPORTEN Woensdag 28 december Zon op 8.48 uur, onder 16.35 uur. Maan op 14.13 uur. onder 3.58 uur. Hoog en laag water in IJmuiden Dinsdag 27 december Hoog water 11.27 en uur. Laag water 6.43 en 19.15 uur. Woensdag 28 december Hoog water 0.07 en 12.38 uur. Laag water 7.59 en 20.26 unur. Het hoog en laag water te Zandvoort is 10 tot 15 minuten vroeger dan te IJmuidèn. Maximum-temperaturen GO a d binnen- en buitenland. si 2 1 Neerslag: laatste 24 uur. s-3 a 01 O ,o tra s a J Den Helder licht bew zw 8 2 Ypenburg onbewolkt zw 8 2 Vlissingen licht bew. zzw 8 4 Eelde onbewolki zzw 7 2 De Bilt onbewolkt zzw 8 2 Twente onbewolkt zzw 8 4 Eindhoven onbewolkt zzw 8 2 Zd-Limburg licht bew. zzw 7 2 Helsinki geheel oew z 1 0 Stockholm regen z 4 1 Oslo zwaar bew z 5 18 Kopenhagen geheel bew zzw 5 6 Aberdeen zwaar bew wzw 6 0 Londen onbewolkt zw 9 7 Amsterdam onbewolkt zzw 8 2 Brussel onhpwolkt zzw 7 6 Luxemburg mist zzw 1 Parijs onbewolkt zzo 9 4 Bordeaux regen zw 11 13 Grenoble regen windst. 3 1 Nice half bew. n 12 0 Berlijn regen zzw 4 2 Frankfort zwaar bew. zzw 4 3 München zwaar bew z -0 0 Zürich sneeuw zzw 2 0,1 Genève sneeuw wzw 2 3 Locarno zwaar bew w 5 0 Wenen geheel bew zo 3 0 Innsbruck geheel bew windst. -4 0 Belgrado onhpwolkt O Athene onweer ono 19 3 Rome onbewolkt .windst. 11 0 Ajaccio zwaar bew. 110 14 0 Madrid regen wzw 4 3 Mallorca half bew. w 15 0 Lissabon regen w 14 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 2