r Toestand in België is nog zeer onoverzichtelijk Bloedige betogingen van mohammedanen in O ran 1000 BROEKEN! ERELDNIEUWS Turkije's minister van Financiën afgetreden Van dag tot dag J Chinese kernbom binnen korte tijd te verwachten VIJFTIENDUIZEND PELGRIMS IN BETHLEHEM EN JERUZALEM Air France-piloten onder krijgstucht geplaatst Ontploffing in Perzische mijn eist 21 levens 3 Europeanen om het leven gekomen Fransen gaven Libanees vliegtuig vrij <~Praatótoel 3 De pot èm de ketel Saoed wenst Oman en Aden onafhankelijk van Britten Kerstboodschappen gekenmerkt door ernstige toon Publikatieverbod treft de papieren van Goebbels Massale arrestaties in de hoofdstad Ankara 0p de NSET LANGER ZOEKEN Hebt DINSDAG 2 7 DECEMBER 1960 De federatie van omroepverenigingen die gevormd wordt door AVRO, K.R.O., N.C.R.V. en VARA heeft, kennelijk ter overdenking tijdens de kerstdagen, ons een brochure toegezonden onder de titel „Commercie en televisie". Doel van het werkje is het publiek te waarschuwen te gen de gevaren die dreigen, wanneer hier te lande ooit tot commerciële televisie wordt overgegaan. De programma's wor den dan gewoonlijk bekostigd uit de op brengst van de reclame en dat is volgens de Federatie hoogst bedenkelijk. Zoals ge noegzaam bekend is, streeft in Nederland de OTEM een groep waar enige grote concerns en bedrijven, reclamebureaus en enkele landelijke dagbladen deelnemen naar de verzorging van de commerciële televisie volgens deze methode. Een twee de groep, die uitsluitend uit dagbladen be staat, wil „reclame-televisie", dat wil zeg gen zij wil reclame-boodschappen verzor gen in aparte zendtijd en de niét-com- merciële programma's overlaten aan een onafhankelijk lichaam. Daarbij wil zij nauw samenwerken met de NTS. De brochure is geheel gevuld met cita ten, aan elkaar geregen met enkele zin netjes van de Federatie zelf. De citaten zijn voornamelijk ontleend aan Engelse dagbladen, aan een verklaring van „The Christian Frontier-Council Londen" en aan Aldous Huxley's „Brave new world revisited". De strekking van dit alles is ons ervan te overtuigen hoe somber de toekomst wel is, wanneer het hier tot commerciële tele visie komt. Ondanks alle voorzorgsmaat regelen is het Britse commerciële pro gramma volgens de brochure namelijk af gegleden tot het laagste en gemakkelijk ste niveau. Vooral voor de misdaad in alle vormen en mogelijkheden is een grote plaats inge ruimd. De invloed die er van dit soort „amusement", vooral op de jeugd, uitgaat is buitengewoon slecht, immers gewenning aan bruut geweld en misdaad leidt tot af stomping en gevoelloosheid. Het is naar onze mening terecht, dat de vier genoemde omroepverenigingen tegen deze gevaren waarschuwen nu er in Neder land strijd is ontstaan over een tweede programma en het wel of niet commer ciële karakter daarvan. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken moeten de programma's aantrekkelijk en eenvoudig gehouden worden, zo heet het. Het publiek blijft dan aan het toestel en kijkt tevens naar de reclames die op de spannendste momenten worden uitgezonden. Op deze wijze wordt er ook meer aan de reclame verdiend. De omroepverenigingen achten het hoogst gevaarlijk, wanneer een dergelijk belangrijk communicatiemiddel dat wel eens met de boekdrukkunst wordt gelijk gesteld in handen zou komen van een groep als de OTEM, die zuiver het maken van winst nastreeft. Zij menen dan ook, dat de OTEM nimmer een zendvergunning mag verkrijgen. De Fedex-atie ziet echter zelf wel in, dat de uitzendingen die de omroepverenigin gen tot dusver aan de kijkers hebben ge bracht nu ook in de regel niet bepaald om over te juichen zijn. Maar inderdaad staat de televisie hier nog maar in de kinderschoenen. Als de Federatie echter zegt de televisie te verzorgen met het doel: „de voorlichting, ontwikkeling en verstrooiing van ons volk op een goed ni veau en in het volle besef van de ver antwoordelijkheid, die uit het volk ontsta ne organen dragen voor de geestelijke ge zondheid van deze gemeenschap, te bevor deren." dan moet het ons van het hart, dat wij in dit streven niet zo heel veel vertrouwen hebben. De radio is sinds ja ren een „volwassen" medium, maar het gehalte van het gemiddeld pi-ogramma is nog altijd niet om al te hard over te roe pen, enkele goede uitzonderingen daarge laten. Wij hebben geen enkele garantie, dat de omroepverenigingen de televisie beter dan de radio zullen verzorgen. De ver splintering van krachten, de onmogelijk heid van specialisatie van het vrij zeld zame talent waarover wij beschikken, de onderlinge concurrentie met het doel een zo groot mogelijk publiek te trekken, het gebrek aan opinie-onderzoek bij de kijkers enz. zijn naar onze mening allemaal re denen die ons eraan doen twijfelen, of het prachtige medium televisie door de om roepverenigingen nu zo uitstekend ge bruikt zal worden. Dit alles neemt overi gens niet weg dat er zoals wij al eer der hebben betoogd naar onze mening bij de kijkers in Nederland in 't geheel geen behoefte bestaat aan commerciële te levisie. van welke aard ook. NEW YORK (Reuter) Dr. T. C. Tsao van de universiteit van Columbia te New York heeft op een tweedaags wetenschap pelijk symposium, dat aldaar is gehouden, verklaard dat men niet verbaasd moet zijn wanneer communistisch China binnen kort een kernbom tot ontploffing zal bren gen of een ruimtevaartuig lanceren. Hij zei ook dat China thans tenminste over een kernreactor beschikt. Dr. Tsao voeg de hieraan toe: De Chinese geleerden schijnen zich nu hoofdzakelijk met theore tisch werk bezig te houden. Proefnemin gen op het gebied van de kernwetenschap komen pas in de tweede plaats. Dr. Edward Tsjao, die verbonden is aan het Amerikaanse ministerie van Binnen landse Zaken, verklaarde dat de Chinese Volksrepubliek thans met man en macht werkt aan de uitvoering van een program ma voor het opleiden van geleerden. Dr. Koeng Ping Wang, werkzaam op hetzelfde departement, deelde mee, dat communis tisch China zijn produktie van ijzer en staal thans gestadig uitbreidt en dat het in 1970 mogelijk de derde plaats in de wereldproduktie zal hebben bereikt. Kennedy TOKIO (UPI) Het officiële communis- tisch-Chinese persbureau Nieuw-China heeft zondag gezegd dat het. plan van pre sident John Kennedy voor meer economi sche hulp aan onderontwikkelde gebieden, ontworpen is om grote invloed te krijgen in Azië en Afrika. Kennedy, aldus Nieuw- China, wil een groot deel van de zware druk op de economie in zijn land afwente len op Aziatische en Afrikaanse landen. CAIRO (UPI-Reuter) Koning Saoed van Saoedi-Arabië heeft via radio-Mekka bgkend gemaakt dat zijn nieuwe regering een politiek zal volgen van neutraliteit en van samenwerking met de Arabische lan den. Hij heeft voorts gewaarschuwd dat zijn land doeltreffende methodes zou toe passen om omstreden gebied van Groot- Brittannië terug te krijgen. Saoed, die vorige week woensdag zijn broer Emir Feisal opvolgde als premier, zeide dat Saoedi-Arabië zou aandringen op de onafhankelijkheid van Algerije en de Britse protectoraten- Oman en Adc-n. Volgens Jemenietische kringen in Caïro heeft de Imam van Jemen enige dagen geleden vier vorsten gearresteerd die ervan verdacht werden een staatsgreep te willen plegen. De vier vorsten zouden sociale hervormingen hebben willen invoeren. (Vervolg van pag. 1) Volgens de regering, die heeft aange kondigd iedere dag om twaalf uur 's mid dags een overzicht van de situatie te zul len geven, moet de omvang van de stakin gen en de provocaties in het Waalse land vooral worden geschreven op rekening van communistische agitatoren. Een journa list van „De Standaard" die reeds twin tig jaar alle stakingen en relletjes voor zijn krant verslaat, schreef dat hij zo lang zamerhand steeds dezelfde figuren tegen komt, die blijkbaar niets anders te doen hebben dan hun tijd te besteden aan het ageren tegen alles en nog wat, om het even waarom het eigenlijk gaat. Overzichtelijk is de toestand aller minst. Het treinverkeer in het noorden van het land schijnt vrij aardig op gang te blijven en neemt zelfs hier en daar toe. Zo rijdt er twee keer per uur een trein tussen Brussel en Antwerpen, de drukste lijn van de Belgische spoorwegen. Ook is men er gisteren in geslaagd treinen te la ten lopen tussen Brussel en de steden Na men, Charleroi en Bergen in Henegou wen, waar het station door de stakers was gesloten. De postbestellingen, die in de meeste grote steden gestaakt zijn geweest, zouden vandaag worden hervat. In ieder geval zorgt personeel van de P.T.T. en mi litairen voor het lichten van de brieven bussen en het vervoer van de post naar de stations en tussen de grote steden. Om op alles voorbereid te zijn hebben de gouverneurs van de provincies, die be voegdheid daartoe overeenkomstig de Bel gische wet hebben, bepaald dat de elek trische stroom alleen voor vitale doelein den mag worden gebruikt. Daarom zijn sedert zaterdagavond alle lichtreclames uitgedaan, mogen geen etalages worden verlicht, zijn schouwbux-gen en bioscopen gesloten en zit men in de cafés en res- taui-ants bij een enkel lampje of bij kaars licht. De middenstand, in het bijzonder de Bi-usselse x-estaux-anthouders, ondei-vinden daarvan grote schade. Volgens berichten hebben zij in deze dagen, die vaak een deel van het jaar moeten goedmaken, nog geen vijfde van het normale aantal klan ten in hun zaken gezien. Bij hen is de staking dan ook zeker niet populaii\ Dat is ze trouwens eigenlijk nergens, te min der bij de vrouwen van de stakers die het einde van de maand met zox-g te- gemoetzien. Voor zover het de ambtenaren betreft heeft de ï-egering er uitdx-ukkelijk aan herinnei-d dat over de gestaakte dagen geen of salaris mag worden uitbetaald. Het weer aan het werk gaan van het grootste deel van het PTT-personeel, met KARLSRUHE, (UPI) Het opperste ge- ï-echtshof van West-Duitsland heeft 'n ver bod tot publikatie uitgevaardigd van de persoonlijke papieren en aantekeningen van wijlen Josef Goebbels, de minister van Propaganda tijdens het bewind van Adolf Hitler. Op 4 mei besliste een rechtbank in Keulen, dat een Zwitsei-se uitgever de na latenschap van Goebbels mocht laten druk ken. De pei-soonlijke papieren van de na zi-minister waren in bezit van een onbe kend gebleven verpleegster, die ze had ont vangen van Goebbels' broer Hans. De zaak is voor een nieuw proces tei-uggewe- zen naar het hof in Keulen. JERUZALEM (Reuter-AFP) Pel grims uit vele landen hebben in de kerst nacht in de Geboortekerk in. Bethlehem de dienst bijgewoond diè werd opgedragen door de Latijnse patriarch van Jeruzalem, aarts-bisschop Alberto Gori. De dienst werd onder meer bijgewoond door leden van het corps consulaire die via de „lage weg" uit het Israëlische deel van Jeruza lem waren gekomen. Het Jordaanse de partement voor tourisme heeft medege deeld, dat 15.000 bedevaartgangers de kerstvieringen in Jeruzalem en Bethlehem hebben bijgewoond. De protestanten hielden een dienst op het Hei-dei'sveld, even buiten Bethlehem, waar de herders van de engelen de bood schap van Christus' geboorte hebben ont vangen. In de machinehal van een van de grootste elektrische centi-ales van Ro me op korte afstand van de basiliek van Sint Paulus-buiten-de-muur droeg kardinaal Cento een mis op die door alle arbeidei-s van de nachtploeg in werkkle ding wei*d bijgewoond. Paus Joannes gaf op het balkon van de Sint Pieter zijn zegen urbi et orbi (aan de stad (Rome) en de wereld) voor een menigte van naar schatting honderddui zend pei'sonen. In West-Bei'lijn zei bisschop Dibelius, hoofd van de protestantse kerk in geheel Duitsland, dat de strijd tussen atheïsme en christendom op Duitse bodem zijn be slissende strijd schijnt in te gaan. Het voornaamste thema van de communisti sche pers in Oost-Duitsland was een plei dooi voor een „vrede van tien jaar" met West-Duitsland. Kardinaal Stefan Wyszynski, primaat van Polen, zei in een kersttoespraak dat de leider-s van het land niet moeten ver geten dat zij regeren over mensen en niet over dieren. Hij vex-dedigde krachtig de rechten en tradities van de Poolse kerk en viel hevig diegenen aan die deze in toenemende mate aantasten. Hij verweet de Poolse leiders de kerk in een vals licht te stellen en haar slecht te kennen. „Dit jaar is zeer hard voor ons geweest. De kérk heeft een aanzienlijke beperking van haar rechten ondex-gaan en deze beperkin gen duren nog voox-t," aldus de kardinaal. Het Russisch vakbondsorgaan Troed gaf zijn lezers deze kerstboodschap: „Christus heeft nooit bestaan." Op een volle pagina met anti-godsdienstige artikelen, werd ge zegd dat de wetenschap had bewezen dat Christus nooit bestond. Voorts verkondig de Troed dat de christelijke godsdienst, zoals elke andere godsdienst, niet bij machte is de taken van de vrede op te lossen en dat de meeste kerkelijke auto riteiten een politiek van bewapeningsacties en oorlog voorstaan. Kardinaal Francis Spellman, de rooms- katholieke primaat van de Verenigde Sta ten heeft in zijn kerstboodschap de ont wapeningsplannen van de „krankzinnige tsaren" van de Sovjet-Unie van de hand gewezen. De gx-ootste kerkdienst "in Parijs was door het x-adiostation Europe Numero Un geox-ganiseex-d in het Palais des Exposi tions, dat hondei-dduizend mensen kan be vatten. Tino Rossi zong o.m. Minuit Chré- tien, Charles Trenet bi-acht voor de eer ste maal zijn nieuwe chanson La Belle Nuit, ten gehore, Frangois Perrier dx-oeg delen uit het evangelie voor en de opera zanger, .Tony Poucet zong het Ave Maria van Gounod. Radio Luxembux-g had bij Porte Maillot de grootste kei'ststal ter we reld ingericht. In de piste van een circus met drieduizend plaatsen vox-mden zestig personen, vijf paarden, twee ezels, twee dromedarissen en drie olifanten een groots tableau vivant. In de Nantang kathedraal van Peking woonden een duizendtal ï'ooms-katholieken de middernachtmis bij, aldus bericht het pei-sagentschap Nieuw China. De protes tanten kwamen in kerken in vei-schillende delen van de stad bijeen. Koningin Elizabeth van Engeland heeft in een kerstboodschap voor radio en tele visie verklaard dat het afgelopen jaar voor de mensheid door twisten en gespannen verhoudingen en door natuurrampen geen gelukkig of succesrijk jaar is geweest. In tiiden van vei-andering, wanorde en onze kerheid moeten wij ons zeer krachtig vast klemmen aan alle beginselen waarvan wij weten dat zij juist en goed zijn, aldus de Koningin. name van de brievenbestellei-s heeft ook een praktische reden: zij plegen i-ond de ze tijd van het jaar met hun nieuw jaarswens te komen en het is de gewoonte dat zij dan huis aan huis een redelijk douceurtje, meestal honderd franken (8 gulden) ontvangen. Dat voordeel zullen zij zich ook zeker deze keer niet laten ont gaan en daar staat zelfs een socialistische vakbond machteloos tegenover. Ook te Antwerpen is de toestand vrijwel onveranderd. Het was er gistermiddag op straat stiller dan wij het er ooit hebben gezien. Straten als de Meir lagen uitgestor ven onder de regenbuien. Overal zag men op de trottoirs het huisvuil op hopen lig gen. Voor het postkantoor aan de Gx-oen- plaats stonden politie en rijkswachten. Gisterochtend zijn 21 van de 27 zeesche pen, die oostelijk van de Boudewijnsluis voor anker lagen, naar zee vertrokken. Verscheidene tanklidhters zijn in de Bou dewijnsluis geschut, terwijl ook uit andei'e havens lichters op stroom zijn gebracht. Daar liggen echter nog hondei-den binnen schepen in rijen van acht, te wachten tot zij kunnen binnenvaren. De schippers zijn niet erg gelukkig met dat wachten, boven dien stond er gisteren een flinke wind en nog al wat stroom, zodat er permanent wacht aan dek moest worden gelopen. Het gehele havengebied van Antwerpen is-ook al weer enige dagen te laat-afge- sloten door politie en rijkswacht. Wie het wil betreden of verlaten moet zich kunnen legitimeren. Men vertelde ons dat in ver scheidene gemeenten rondom Antwerpen, waar de havenarbeiders wonen, Nedex-- landse ronselaars (vertegenwoordigers van Rottei-damse havenbedx-ijven) Belgi sche havenarbeidei-s tijdelijk werk hebben aangeboden in de Rotterdamse haven, tegen Belgische lonen, die bijna het dub bele zijn van de Nederlandse, terwijl voor vervoer per autobus zou worden gezorgd. Noch te Antwerpen noch te Rotterdam hebben we hiervan bevestiging kunnen verkrijgen. PARIJS (UPI) De Franse regering heeft een vorderingsbevel uitgevaardigd voor alle Boeing-707 straalvliegtuigen met bemanningen van de Franse luchtvaart maatschappij „Air France". De piloten en gezagvoerders van de Boeings waren in staking sinds 9 december. De vliegers staan thans onder de kx-ijgs- tucht. aangezien zij door de vordering hulpkrachten van het leger geworden zijn. Piloten of gezagvoerders die ook na het vorderingsbevel geen gehoor geven aan de opdracht tot hervatting hunner werkzaam heden, zullen als dienstweigeraars voor krijgsraden moeten verschijnen. De Franse minister van Transport. Ro bert Buron. had de piloten meegedeeld dat generaal De Gaulle verlangt dat ze op zijn laatst maandag hun werk zouden her vatten. zo niet, dan zouden ze worden opgeroepen. Het Fi-anse staatshoofd moet zich op de laatste zitting van de regering nogal boos hebben gemaakt over deze staking, die hij sociaal misplaatst acht en bovendien politiek on gewenst met het oog op het komende re- ferendum. De stakende piloten die voor gemiddeld zeventig vlieguren per maand meer dan vijf en een half duizend gulden verdienen, hebben door deze staking hun genationaliseerde maatschappij al een ver lies van ruim een miljard oude franken berokkend, (ruim 800.000). Van de 180 piloten hebben er 120 tijdens de ooi-log in de luchtmacht van De Gaulle's Vrije Franse beweging in Londen gediend. De vliegers hebben het werk vandaag onder protest hervat. TEHERAN (UPI) Premier Sjarif Emami van Perzië heeft een speciale com missie ingesteld, die belast zal worden met het ondex-zoek naar de ramp in de steen koolmijn „Sjeksjak", waar zich zaterdag een ontploffing voordeed, waarbij negen tien mijnwei-kers en twee leden van de reddingsploeg om het leven kwamen. De 21 stoffelijke overschotten zijn inmid dels geborgen. ALGIERS (UPI) In Algerije zijn het afgelopen weekeinde drie mensen om het leven gekomen. In Oran. waar groepen be togende moslims door de straten trokken en de politie een avondklok instelde, werd een Fransman met stenen en stokken doodgeslagen terwijl zijn vrouw ernstig ge wond werd. In Blida werd een soldaat van het Vreemdelingenlegioen neergeschoten en elders werd een Fransman vermoord. Zeven mensen werden gewond. In Oran is de chaos het grootst geweest. Moslims met brandende toortsen en ma chinepistolen, messen en bijlen, renden door de mohammedaanse wijk. Alle Fran sen die in deze omgeving woonden had den onderdak gezocht bij in veiliger stadswijken wonende Fransen. De enige man die was achtergebleven werd ver moord toen hij opendeed om te zien wie bij hem had aangebeld. Verscheidene ke ren zijn auto's van leger en politie door moslims met stenen bekogeld. De toestand is op het ogenblik vooral te Oran zeer gespannen. Soustelle ongewenst PARIJS (UPI) Jacques Soustelle heeft geen visum kunnen krijgen voor de x-eis naar Algerije om propaganda te maken voor zijn „Nationale hergroepering". Zijn groep heeft wel toestemming gekregen om in Algerije politieke px-opaganda te maken en ook mag Soustelle toespraken laten uit zenden voor radio-Algiers. De Franse communistische partij mag in Frankrijk zelf aan de „verkiezings strijd" deelnemen, maar niet in Algerije. Daar staat deze partij buiten de wet. ANKARA (AFP-UPI) De Turkse mi nister van Financiën Keran Alican heeft zaterdag ontslag genomen uit protest te gen de salarisverhogingen voor officieren van het leger. Alican zei dat Turkije tot 1962 een politiek van besparingen dient te BEIROET (Reuter) De Libanese mi nister van Openbax-e Werken Osman Da na heeft medegedeeld een officiële mede deling van Fx-anse zijde te hebben ontvan gen dat het Libanees vliegtuig, dat ge dwongen was tot een landing te Oran, in West-Algerije, is vrijgegeven met bestem ming Libanon. Het vliegtuig, dat met een lading Zweed se wapens uit Stockholm naar Casablanca in Marokko, was vertrokken, werd door Fx-anse vliegtuigen ondex-schept. In het Franse telegram werd niet medegedeeld of ook de wapenlading is vrijgegeven. BUENOS AIRES (UPI) Een woord voerder van het Argentijnse ministerie van oorlog heeft maandag ontkend, dat de vijf ton wapens, die de Fx-anse autoritei ten in beslag hebben genomen, aan Ar gentinië behoort. De Libanezen beweex-den dat de lading bestond uit Argentijnse wa pens die naar Marokko moesten worden vervoerd. handhaven. Hij zal worden opgevolgd door Djemal Kurdas, die tot nu toe als Turks raadgever verbonden was aan het Inter nationale Monetaire Fonds. Een woordvoerder van het Turkse Co mité voor nationale eenheid heeft meege deeld dat de afgelopen dagen in Ankara 65 personen zijn gearresteerd. Het zouden leden van de vroegei-e Democratische par tij van Mendères en „godsdienstige fana tici" zijn, die pamfletten hebben ver spreid waarin het huidige bewind wordt aangevallen. Kerstkomplot Diplomatieke waarnemex-s in de Turkse hoofdstad menen dat het „kex-stnachtkom- plot." ernstiger is dan de autoriteiten wil len toegeven. Wanneer in Ankara 65 per sonen zijn gearresteerd moet het aantal arrestaties in het gehele land in de honder den lopen, zo werd gezegd. Een van de ge arresteerden is de gepensioneerde generaal Tekin Ariboeroe, commandant van de Turkse luchtstrijdkrachten tot de opstand van 27 mei en de gewezen generaal Sefik Djelican, gewezen bevelhebber van de gen- darmei-ie. Voorts bevinden zich onder ar restanten zeven advocaten uit Ankara en enige journalisten. Drie advocaten die be last waren met de verdediging van Men dères, zijn in arrest gesteld wegens „een zijdige propaganda". De di'ie advocaten hebben in een boek een overzicht gegeven van hun verdediging van Mendères, die met zijn aanhangers door een militair tri bunaal wordt berecht. In Etimesut, een plaatsje in de nabijheid van Ankara, zijn 37 personen in hechtenis genomen, onder wie de plaatsvex-vangend prefect. De Franse regering bestudeert plannen om een vreedzaam naast elkaar bestaan van moslems en Fransen in Algerije moge lijk te maken, zo verluidt in x-egerings- kringen te Parijs. Deze studie strekt zich uit tot Libanon, België, Canada en Zwitserland, waar ook verschillende bevolkingsgroepen samen le ven. President De Gaulle en premier De- bré hebben de minister van Algerijnse aangelegenheden Joxe opgedx-agen de plannen te bestuderen. Een nieuwe opzet voor Algerije zou ervan afhangen of De Gaulle al of niet het vertrouwen krijgt van het volk bij het referendum van 8 januari. De T poljtie,l^ partijen, maakten zich ge reed voor een va'ri de felste campagnes, welke het land ooit heeft aanschouwd. El ke ërkènde politieke gx-oepering heeft zendtijd gekregen voor de staats radio- en televisie-omroep. Meer dan de helft der Fransen. 54 pet. weet niet wat ze moeten antwoorden op de vragen van De Gaulle bij het refei'endum over Algerije, zo blijkt uit een peiling van het Franse instituut voor openbare me ningsvorming. Heerlijk, er is geen nieuws Er bestaan plaatsen op aarde, waar het wereldnieuws niet of nauwelijks door dringt en waar men van de belangrijk heid van dat nieuws maar heel weinig overtuigd is. U wilt het misschien niet geloven, maar heus waar, er zijn on noemlijk meer mensen die géén, en maar betrekkelijk weinig mensen die wél wè- reldnieuws horen. Het leven in zo een land of streek is heerlijker dan u denkt. U moet zich de rust, de heilzame en genezende rust van zo'n plaats eens trachten voor te stellen. Ik zou u zelfs willen aanraden er ook eens een tijdje heen te gaan. Als u mij een gepostzegelde enveloppe toezendt zal ik u wat adressen sturen, en die zijn dichter bij dan u denkt! Stelt u zich eens voor, een plekje waar geen telefoon ratelt, geen radio blèrt, geen t.v. zijn blauwe spooklicht doet doordrin gen. Waar geen kranten zijn en geen sport en weekbladen. Waar het nieuws draait om de kleine en vaak heel interessante plaatselijke gebeurtenissen. Waar niemand de managerziekte of andere druktekwalen heeft en waar het iedereen ijzig laat of Kennedy dan wel Nixon gekozen wordt of is. Of we voortaan Jackie als een soort Amerikaanse koningin op statiefoto's zul len zien prijken, dan wel ons door moe der Nixon zullen laten vertellen, hoe ze om zo te zeggen van een mijnwerkers kamp in het Witte Huis terecht is geko men. Allemaal onbelangrijk, volslagen on belangrijk. In zo een nieuwsvacuum is het onge meen plezierig leven, dat kan ik u ver zekeren. Na een paar weken weet je van niets meer o heerlijke toestand! en de wereld draait even vrolijk verder. Maar dan komt er een dag, dat er een verdwaalde journalist in je rustoord bin nendringt, en dan is de mens weer zo'n inkonsekwent wezen dat tóch gaat infor meren, hoe daarginds de boel reilt en zeilt. Nou, Kennedy is hem! (fijn voor Jackie, kan ze die statiefoto's laten maken met tiara's en goed fatsoen), Farah heeft haar jongensbaby (en dat is fijn voor Farah en de Sjah), Liz Taylor is weer beter en filmt in Egypte als Cleopatra (sneu voor Cleopatra, die er voor de zoveelste keer weer eens gekleurd opstaat), de polsjes van B.B. zijn weer bijna dicht (hoe ter wereld kwamen die polsjes open?), Ame rika en Rusland doen weer bijterig tegen elkaar, en in Holland regent het. Je voelt je duizelen. Wat gebeurt er toch veel! En wat is de lucht hier blauw en de zon warm. Wat is het hier stil. En wat is er hier weinig, verrukkelijk weinig we reldnieuws S-porry Advertentie Keuze uit meer dan OOK VOOR ÜONGENS Gen. Cronjéstraat 40 - 44 Haarlem Telefoon 54679 Wrakstuk gevonden. Op het stx-and van Fiumicino aan de mond van de Tiber is zondagavond een vleugel gevonden van een Amerikaans verbindingsvlieg tuig dat sinds donderdag werd vex-mist. Het toestel, een tweemotorige L.23 van het Amerikaanse leger, was met twee man aan boord op weg naar Athene. Nepal. Koning Mahendra van Nepal heeft maandag het voorzitterschap aanvaax-d van een nieuw kabinet dat in de plaats komt van de regering van de socialis tische premier Koirala, die de vorst elf dagen geleden heeft ontslagen en gevangen gezet. Asiel. In West-Berlijn is meegedeeld dat tijdens het kex-stweekeinde 1500 Oost duitsers asiel hebben gezocht in dit stadsdeel. Kinderen omgekomen. In de Westduitse stad Trier zijn op eerste kerstdag bij 'n bx-and drie kleine kinderen om het le- van gekomen toen de ouders naar de kerk waren Mexicaans. Bij de kerstviering in de stad Mexico zijn dertig pex-sonen om het le ven gekomen en 285 gewond, van wie vele door geweerkogels en messteken. Kortsluiting. Kox-tsluxting in de koelinstal latie van het in de haven van Hamburg liggende Zweedse motorschip Johann Gorthon was er de oorzaak van dat de Hamburgse brandweer in de nacht van zaterdag op zondag drie uren in de weer is geweest om een ramp te voorkomen. Niemand werd gewond. Fataal vuurwerk. Op eerste kerstdag is een x-eusachtige voetzoeker in een over vol café in de Italiaanse plaats Vel- lino geworpen. Twee jongemannen wer den gedood, dx-ie andex-e gewond. De politie stelt een ondex-zoek in. Ontploffing. In de havenwijk van Boston in de Vex-enigde Staten, heeft zich za terdag een dubbele ontploffing voorge daan. Drie lijken zijn gebox-gen. Twaalf mensen raakten gewond. Op stapel. Gx-oot-Brittannië zal begin 1961 een tweede kernondei'zeeër op stapel zetten, aldus is te Londen bekendge maakt. Het nieuwe vaartuig zal van het type Hunter-Killer zijn en groter worden dan de eerste kex-nonderzeeër, de 3000 ton metende Dreadnought. .41in'tfii i ie Vermaakt. Generaal Douglas Mac Arthur heeft de stad Norfolk, in de Ameri kaanse staat Virginia, zijn gx-ote verza meling persoonlijke herinnex-ingen en ooiiogsgeschriften, vanaf 1903 tot aan het Koreaanse conflict, vermaakt. De generaal nam dit besluit na van het stadsbestuur van Norfolk een verzoek te hebben gekregen om zijn verzame ling te mogen „bewaren". Messteken. In Edinburgh in Schotland is dx\ Jerzy Cyx-ankiewicz, de veertig jarige broer van de premier van Po len, in 't Bangoux--ziekenhuis aan mes- wonden overleden. Cyrankiewicz, een ax-ts, heeft zeven jaar in Schotland een praktijk uitgeoefend. Vijf dagen gele den was hij met messteken in maag en borst in het ziekenhuis opgenomen. De politie heeft niet bekend gemaakt hoe hij deze opliep. Kerstboa. Een dief in Seattle in de Ame rikaanse staat Washington stal op kei'stavond een presentje dat hem lang zal heugen. Uit een geparkeerde auto nam hij een koffer weg waarin een reuzen boa-constx-ictor zat die de eige naar gebruikte bij zijn dansnummer in een plaatselijk café. De slang werd en kele uren later halfdood aangetroffen in een vuilnisbak. Heroïne. Twee Chinese koks, opvarenden van een Deens schip, dat in New York lag afgemeerd, hebben eerste kerstdag gepoogd om zuivere heroïne ter waar de van een miljoen dollar de Verenigde Staten binnen te smokkelen. Branden. Een bx~and in een woning in het Indiaanse i-esex-vaat bij Brantford in de Canadese provincie Ontario heeft op eerste kerstdag het leven geëist van vier kinderen. Vrijdagavond eiste een brand in Minaki, Ontario, het leven van vier zusjes, in leeftijd variërend van twee tot zes jaar. Actief. De Parijse onderwex-eld heeft zich aan de vooravond van Kerstmis geen rust gegund. Vier gemaskex-de en met revolvers gewapende mannen dx-ongen zaterdagavond een kledingzaak binnen, zetten zeventien feestvierende perso neelsleden tegen de muur en verdwenen met de kas van die dag: 300.000 nieuwe fx-ank. Het was de grootste roof van dit jaar in Frankrijk. Enkele uren later namen twee mannen de eigenaar van een Parijse transportonderneming 150.000 nieuwe frank af, toen deze op weg was naar huis. Demonstratie. Ongeveer 30.000 electro- monteurs en hun gezinsleden hebben zondagochtend gedemonstreex-d op het plein voor de kathedx-aal van Milaan om hun looneisen kracht bij te zetten. De demonstx-atie werd in hoofdzaak ge steund door communistisch geleide vakbonden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 3