In de vishal en op zee Maatregelen om het Britse luchtruim te beveiligen Onderzoek naar gevolgen van straling bij nakomelingen Mond- en klauwzeer in België Arrestaties onder leden van Ghanese oppositie J. H. Ansems damkam- pioen van Noordholland DOODVONNIS GEVELD IN POLEN WEGENS ECONOMISCH DELICT Adenauer begin 1961 naar Parijs en Londen IJmond verenigingen vandaag en morgen Levenslang voor de kampbeul Muzikant Leider van Ethiopische opstand gearresteerd Meer vluchtelingen in Canada toegelaten 6 Gehele luchtvaart onder één zelfde radarcontrole Zeven Turkse moorde naars in het openbaar gehangen Kernbom op Japan onnodig, aldus MacArthur Markten gesloten, export van varkens stagneert Tien moordenaars ter dood veroordeeld in Irak Top van Aconcagua weer eens bedwongen RUIMTEMUIS BEVALLEN India lijnrecht tegenover China in grensgeschil enkalux^ï Oplichter aangehouden Dronken man van dak gevallen Drenkeling werd tijdig opgepikt Nieuwe scheepswerf te Papendrecht Waterleiding gesprongen Automaat-lade gelicht Bigamie werd zijn strik Aartsbisschop van Ruslands oude gelovigen overleden Hamburg heeft een nieuwe burgemeester: Nevermann Betaling abonnementsgeld per giro Elfjarig kind aangereden DINSDAG 27 DECEMBER 1960 (Van onze correspondent) LONDEN De Britse regering heeft een belangrijke maatregel aangekondigd om het luchtruim boven Groot-Brittannic vei liger te maken en een botsing tussen vliegtuigen, zoals in New York is gebeurd vrijwel onmogelijk te maken. Men wil na melijk zowel de militaire als de burger luchtvaart onder dezelfde radacontrole brengen welke dan de dubbele taak krijgt van de ontdekking van hoogvliegende vij andelijke bommenwerpers en de regeling van het burgerlijke vliegverkeer. In de eerstvolgende drie jaar jaar zullen er, aldus meldt de Daily Express, vier nieuwe radarstations worden opgericht welke een hoogte tot dertigduizend meter kunnen bestrijken. De bestaande radarin stallaties zijn al zodanig verbeterd dat de controle van de hogere luchtlagen in het begin van het nieuwe jaar zal kunnen starten. Binnenkort zal men over interne televisie als communicatiemiddel beschik ken. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst, wanneer zoals verwacht wordt, het aantal militaire oefenvluchten sterk zal toenemen, de Royal Air Force in het buitenland, waarschijnlijk in Canada, zal gaan trainen. Oorzaken gezocht NEW YORK (UPI) De massale vliegramp boven New York, waar bij 136 mensen zijn omgekomen, is mis schien veroorzaakt door een draagbaar transistor radiotoestel. In het wrak wer den twee transistorradio's gevonden. Een van de radio's was geheel vernield, de ISTANBOEL (Reuter) In Turkije zijn zeven moordenaars, onder wie een moeder van 35 jaar, in het openbaar in Istanboel en andere Turkse steden opgehangen. De terechtstelling van de vrouw, die haai man had vermoord, te Sivas, in Oost-Tur- kije, was de eerste terechtstelling van een vrouw in Turkije in de afgelopen dertig jaar. De terechtstelling te Istanboel werd door naar schatting honderdduizend personen gadegeslagen. Men verwacht dat binnen kort nog zes moordenaars zullen worden opgehangen. NEW YORK (UPI) Wij hadden de kernbom in de Koreaanse oorlog evenmin nodig ais in de strijd tegen Japan, aldus generaal Douglas MacArthur in een ver klaring over zijn twist met oud-president Harry Truman. Truman heeft tijdens een recent optreden voor de televisie in Chica go gezegd dat de generaal hem tijdens de Koreaanse oorlog had geadviseerd de kernbom te gebruiken tegen communis tisch China en Oostelijk Rusland. MacAr thur noemde deze uitlating volkomen on waar. De generaal, die in 1951 door Tru man van zijn functie als opperbevelhebber in het Verre Oosten werd ontheven, merk te nog op dat hij met grote tegenzin de controverse over de aanpak van de Kore aanse oorlog voortzet. „Ik doe het om te voorkomen dat een scheef beeld ontstaat van deze geschiedenis. Dat wij de Kore aanse oorlog niet "Wisten te winnen was een grote ramp voor de vrije wereld, waarvan de fatale gevolgen thans hoe lan ger hoe meer gevoeld worden in de mili taire opkomst van communistisch China." (Van onze correspondent) BRUSSEL In België is een ernstige epidemie van mond- en klauwzeer uitge broken. Zowel in Oost als in West-Vlaan- deren en in Brabant zijn verscheidene haarden van de gevreesde ziekte ontstaan. Men vermoedt dat de besmetting uit Groot-Brittannië of wellicht ook uit Noord Frankrijk komt. In beide landen woedt mond- en klauwzeer reeds enige tijd. Het uitbreken ervan is een zware slag voor de uitvoer van Belgische varkens, juist doordat er op de buitenlandse markten goede prijzen werden gemaakt. Alle veemarkten in de beide Vlaanderens en ook de grote markt Anderlecht zijn bij ministerieel besluit gesloten, uitgezonderd voor de slachtdieren. Alles wordt in het werk gesteld, om de produktie van ent stoffen te verhogen. De rijksveeartsenij- kundige dienst was juist van plan geweest voor januari een grote campagne voor in enting tegen deze ziekte op touw te zetten. Die zal dus als gevolg van de omstandig heden worden achterhaald, en de duizen den inentingen, welke door de landbou wers worden gevraagd. andere was nog in tamelijke goede staat. De ontdekking volgde kort na de berichten, waarin sprake was een mogelijke beïn vloeding van de navigatie-instrumenten van het verongelukte toestel door een draagbaar radiootje. Volgens de politie is 't echter onmogelijk na te gaan of de toestel letjes tijdens de vlucht gebruikt zijn ge weest. De deskundigen, die bezig zijn een onderzoek naar de toedracht van de ramp in te stellen, hebben kunnen vaststellen, dat het toestel zich bevond op een afstand van ongeveer twintig kilometer van het punt, dat. op de instrumenten stond aan gegeven kort voor de botsing. Men weet dat uit op de band recorder vastgelegde gesprekken tussen de gezagvoerders van de twee rampzalige vliegtuigen. Ook staat vast, dat een dei- belangrijkste navigatieinstrumenten van de DC-8 niet behoorlijk functioneerde. In tussen zet het Amerikaanse instituut voor de burgerluchtvaart zijn onderzoek voort. MANILLA (UPI) —De Phillippijnse luchtvaartmaatschappij heeft als oorzaak van de ramp met de DC-3, waarbij 28 personen om het leven kwamen, opgegeven een plaatsverwisseling van de eerste en tweede piloot. Tot deze slotsom is een commissie van onderzoek van de maat schappij gekomen. BAGDAD (Reuter) Een militair ge rechtshof in Bagdad heeft tien personen veroordeeld tot de dood door ophanging wegens moorden ten tijde van de opstand te Mosoel in maart 1959. Achttien soldaten werden tot de dood voor het vuurpeloton veroordeeld, maar het hof zette hun straf om in levenslange dwangarbeid, met een aanbeveling van vrijlating na vijf jaar. Tien personen wer den eveneens tot levenslange dwangarbeid veroordeeld, 28 tot langdurige gevangenis straffen en 21 personen werden vrijgespro ken. De doodvonnissen moeten nog door premier generaal-majoor Kassem worden bevestigd. Een Argentijnse grenswachtexpeditie heeft zware sneeuwstormen, striemende windvlagen en temperaturen van 20 graden onder nul getrotseerd om de top van de ruim 7000 meter hoge Aconcagua te be reiken, de hoogste berg van het westelijk halfrond. De expeditie werd geleid door Juan Bur gos Santa Cruz. De mannen bereikten de top van de Argentijnse berg maandag kort voor het middaguur. Zij plaatsten er de Argentijnse vlag en nog enkele andere vlaggen. De beklimming volgde langs de Los Relinchos-zijde. Het is de tweede keer dat de berg langs deze zijde bedwongen werd. SAN ANTONIO (Texas) (UPI) Het Amerikaanse medisch centrum voor lucht en ruimtevaart heeft met blijschap kennis gegeven van de geboorte van vijf gezonde muizen. Vader en moeder van het vijftal zijn Moe en Amy. die in oktober met een raket een ruimtetrip maakten van 4400 mijl en daarbij een hoogte bereikten van 600 mijl. Een deskundige heeft ver klaard, dat moeder en kinderen het uit stekend maken. In de raket, die in oktober de reis maak te, werden drie muizen meegestuurd, de heer Moe. en de dames Amy en Sally. Vrij kort na de trip gingen Moe en Amy onder auspiciën van de Amerikaanse luchtmacht een huwelijk aan. Men meent nu, dat voor de eerste keer ruimtereizigers nakomelin gen verwekt hebben. Zowel Amy als Sally bleken na de reis plukjes wit haar te krijgen, een verkleu ring die werd toegeschreven aan bloot stelling aan een geringe radio-actieve stra ling. Aangezien de muizen waren meege stuurd om de erfelijke gevolgen van de straling te onderzoeken, had de luchtmacht bijzonder veel belangstelling voor het huwelijk. Men hoopt, dat Moe na de kérst- dagen huwelijksbanden zal aanknooen met SaHy. PARIJS (Reuter) Franse_ geleerden zullen in februari 1961 in de Sahara een NIEUW DELHI (Reuter) Premier Nehroe heeft in het Indische parlement meegedeeld dat de standpunten van India en China bij de onderhandelingen over het grensgeschil weinig of niets gemeen heb ben. Er is zes maanden lang in Rangoon onderhandeld en er is een rapport van 570 bladzijden opgesteld. India zal moed en vastbeslotenheid nodig hebben om aan de Chinese aanspraken het hoofd te bieden, aldus Nehroe. Het moet maatregelen treffen voor het geval dat het conflict acuut wordt. Nehroe zei verder dat er in de grens kwestie geen overhaaste stappen moe'cr worden gedaan. Hij werd luide toegejuicht toen hij zei. dat India niet voor dreigemen ten zal zwichten. Evenals China is ook India bezig met het aanleggen van grens- wegen en versterkingen. proef met een raket nemen, waarbij men een witte rat een hoogte van 200 km wil laten bereiken. Het dier krijgt een ruimte- pak aan en zijn reacties zullen worden geregistreerd. ACCRA (Ghana) (Reuter) Joe Appiah. voorzitter van het district Asjanti van de Verenigde Partij die in oppositie is tegen de Ghanese regering-Nkroemah. heeft in een zondagavond te Accra door het Gha nese persbureau gepubliceerde verklaring gezegd dat ruim tachtig functionarissen en leden van zijn partij zich bevinden onder de 118 personen, die sinds het einde van verleden week werden aangehouden en gearresteerd overeenkomstig de bepalin gen van de wet op de preventieve hech tenis. Appiah verklaarde, dat bijna een derde van de arrestanten ouder dan zestig jaar is en de meeste leden der Verenigde Partij, die werden aangehouden, vooraanstaande burgers van Asjanti zijn. Hij zei ook dat een aantal arrestanten klachten had in gediend wegens molestering. Advertentie Daar kunt u trots op gaan ingeëvenaard mooi 6 modetlnten nieuw in alle opzichten Voordelige breedte van 1 20 cm. lllil WW Mil ijWili»1""" 0£i Ü7TTITTTrn en5 jaren garantie INTERIEURVERZORGING t MARKTPLEIN fc IJMUIDEN In de wedstrijd om het damkampioen schap van Noordholland 1960, welk toer nooi in september is aangevangen met zes tien spelers, is eindelijk de beslissing ge vallen ten gunste van de Amsterdammer J. H. Ansems, lid van damclub „Gezellig Samenzijn" uit Amsterdam. Met drie spe lers op 18 punten waren P. v. d. Berg (DCIJ), J. H. Beeke en J. H. Ansems (GS) op de bovenste plaats geëindigd. De beslissingspartijen van de eerste her kamp eindigden alle in gelijkspel-remise, zodat opnieuw barrage-partijen moesten worden vastgesteld. Van de partij J. H. AnsemsP. v. d. Berg werd het eindspel met één stuk voordeel voor Ansems afgebroken. Keurig wist de Amsterdammer deze 76 zetten durende partij tot winst te brengen en won daar mede het persoonlijk damkampioenschap van Noordholland voor de tweede keer. Met J. H. Beeke zal Ansems uitkomen in het komend toernooi om het kampioen schap van Nederland. P. v. d. Berg die voor het eerst in het kampioenschap van Noordholland uitkwam kan op een uitstekend toernooi terugzien. De politie van Doetichem heeft een 34- jarige inwoner van Blerik aangehouden, die ervan wordt verdacht oplichtingen te hebben gepleegd. De man, die al op 12 de cember jongstleden is aangehouden, heeft inmiddels tegenover de politie bekend zich ook schuldig te hebben gemaakt aan de oplichting te Santpoort. Hij wist hier een vrouw 35 door smoesjes en valse praat uit de portemonnee te kloppen. Hij wendde voor iemand te zijn die een kosthuis zocht. De vrouw die wel een kostganger wilde hebben, ging erop in en leende de man 35, zodat hij zijn auto, die hij in Amster dam had moeten achterlaten, kon ophalen. Hij is niet meer teruggekomen. BUS IN BESLAG GENOMEN De Velsense politie heeft een autobus van lijn 75 van de NZH op tweede kerst dag in beslag genomen voor een technisch onderzoek. De bus was gistermiddag door nog onbekende oorzaak op de Stationsweg tegen een personenauto gebotst. Hierbij ontstond alleen materiële schade. WARSCHAU (UPI) Een rechtbank te Kielce in Polen heeft een man ter dood en drie andere tot levenslange gevangenis straf veroordeeld omdat zij schuldig be vonden zijn aan economische misdaden tegen de staat. Sinds een jaar kan voor een economisch vergrijp, dat de staat schade berokkent, de doodstraf worden gegeven. De veroordeelden waren lid van het be stuur van een leerlooierij te Radom die op een coöperatieve basis werkte. De ter dood veroordeelde. Bolesiaf Dedo.was voor zitter van het bestuur. Hij werd er van beschuldigd de leiding te hebben gehad in verduistering van staatseigendommen voor een waarde van achttien miljoen zlotys. Het aantal tot levenslange gevangenis straf veroordeelden wegens economische misdrijven is nu gekomen tot zeven. De wet die de doodstraf mogelijk maakt, is van toepassing op topfunctionarissen in indus trieën. De ter dood veroordeelde kan de minis terraad vragen het vonnis niet te doen uit voeren, waarop de ministerraad kan be sluiten tot „clementie in de uitvoering", hetgeen wil zeggen, dat de straf veran derd wordt in levenslang. Als deze clemen tie niet wordt verleend, dat zal de exce- cutie binnenkort door ophanging plaats hebben. Tot de veroordeelden behoorde ook Eugenia Sikorska. Zij kreeg vijftien jaar gevangenisstraf Zij stond in Warschau be kend als de „leerkoningin" van de „vlooi enmarkt". De kranten in Polen zijn van mening, dat de veroordeelden door en door verrot waren, en uit de gemeenschap verwijderd dienen te worden. BONN (Reuter) Bondskanselier Ade nauer zal naar verwachting omstreeks midden januari naar Parijs gaan voor be sprekingen met president De Gaulle, zo is van de zijde van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. Ade nauer zou op 4 december naar Parijs zijn gegaan voor overleg over de samenwerking in Europa en de toekomst van de Noord- atlantische Verdragsorganisatie. Deze reis ging niet door omdat hij ziek werd. Omstreeks die tijd zou er in Parijs ook éen conferentie zijn gehouden van de regeringsleiders van de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap. Deze conferentie, die toen werd uitgesteld, zal nu echter doorgaan. De data voor Ade nauers besprekingen met De Gaulle en de conferentie van de regeringsleiders van de zes zijn nog niet vastgesteld. Van de zijde van het ministerie in Bonn werd voorts nog meegedeeld, dat Ade nauer ook nog naar Londen zal gaan om met Macmillan te praten. Deze besprekin gen zullen na 8 februari gehouden worden. 42.500 kilo tong Aanvoer van zaterdag In IJmuiden zijn zaterdag 3130 kisten vis aangevoerd waarvan 648 tong en tar bot, 6 heilbot, 405 schol, 14 schar, 860 ha ring, 308 makreel. 374 schelvis, 247 wijting, 108 kabeljauw en gul, 5 leng, 17 haai, 2 ham, 8 poon, 113 koolvis, 20 diversen. Prijzen van zaterdag Per kilo: heilbot 3,40, grote tong 4 tot 3,70, grootmiddel tong 3,60 tot 3,40, klein middel tong 3 tot 2.50, kleine tong I 2,90 tot 2.60, kleine tong II 1.60 tot 1,40, tarbot I 3,50 tot 2,40. Per 50 kilo: tarbot II 130 tot 112, tarbot III 92 tot 88, tarbot IV 92 tot 30, grote schol 31 tot 27, grootmiddel schol 34 tot 29, klein- middel schol 40 tot 35, kleine schol I 48 tot 36, kleine schol II 39 tot 25, schar 29 tot 20, verse haring 18 tot 11, makreel 16,60 tot 7,60, grote schelvis 48 tot 46, groot- middel schelvis 48 tot 45, kleinmiddel schelvis 45 tot 37, kleine schelvis I 41 tot 32, kleine schelvis II 31 tot 15, wijting 36 tot 8, grote gul 36 tot 35, middel gul 31, kleine gul 23 tot 19, kleine haai 17 tot 15, ham 130, poontjes 16 tot 12, kleine koolvis zwart 32 tot 22, kleine koolvis wit 33. Per 125 kilo, grote kabeljauw 164 tot 86. grote koolvis zwart 9"2 tot 75, grote koolvis wit 86 tot 83, grote leng 86 tot 76. Besommingen van zaterdag RO 46 7.530, KW 122 13.950, KW 38 9.970, KW 140 6.900, KW 124 6.570. KW 46 3.260, KW 133 f 2.030, KW 27 1.960, KW .210 f 1.660, KW 94 f 2.320, KW 98 1.260, KW 66 f 2.260, KW 103 f 9.170, KW 93 f 8.700, HD 87 f 11.040. WR 25 f 3.760. WR 32 f 2.560, IJM 211 11.200, IJM 4 2.550. IJM 40 4.630. Aanvoer van dinsdag In IJmuiden zijn dinsdag 5425 kisten vis aangevoerd, waarvan 785 schol, 80 tarbot, 850 wijting, 920 schelvis. 275 gul en kabel jauw, 120 koolvis, 530 haring, 300 kleine haring, 340 varia, 1100 stuks kabeljauw. KW 121 Brittenburg (12 december) 500 kisten, waarvan 115 wijting, 280 schelvis, 10 koolvis, 15 haring, 80 makreel, 450 stuks kabeljauw. KW 141 Willy (13 december) 45 kisten, waarvan 30 schol, 5 tarbot, 10 varia, 15 stuks kabeljauw en 2500 kilo tong. KW 171 Jan Maria (13 december) 480 kis ten, waarvan 250 wijting, 30 schelvis, 15 gul en kabeljauw, 15 koolvis, 150 haring, 20 varia en 280 stuks kabeljauw. SCH 261 Onderneming 1 (14 december) 620 kisten, waarvan 70 wijting, 120 schel vis, 30 gul en kabeljauw, 25 koolvis, 175 haring, 175 makreel, 25 varia. IJM 37 Delft (13 december) 690 kisten, waarvan 170 wijting, 130 schelvis, 75 gul en kabeljauw, 70 koolvis, 15 haring, 300 kleine haring, 190 makreel en 30 varia. KW 81 Alberta Henderika (13 december) 385 kisten, waarvan 70 wijting, 100 schel vis, 25 gul en kabeljauw, 120 haring. 50 ma kreel, 20 varia, 35 stuks kabeljauw. KW 176 Gesina Geertrui (15 december) 215 kisten, waarvan 50 wijting, 70 schelvis, 60 gul en kabeljauw, 15 haring, 20 varia, 30 stuks kabeljauw. KW 153 Francina (13 december) 520 kis ten. waarvan 45 wijting. 190 schelvis, 70 gul en kabeljauw, 40 haring, 140 makreel, 35 varia en 70 stuks kabeljauw. De kleine vaart was er met 50 schepen, waarvan er 25 voor morgen zijn blijven liggen. Prijzen van dinsdag Export: grote regels kabeljauw 90 tot 102, kleine regels kabeljauw 45 tot 55, kisten grote kabeljauw 112 tot 120, kisten kleine kabeljauw 100 tot 110, grote schel vis 52 tot 61, grootmiddel schelvis 42 tot 56, grote tong 3,70 tot 3,80, grootmiddel tong 3,40 tot 3,60, kleinmiddel tong 2,90 tot 3,10. tong I 2,70 tot 3, slips 1,45 tot 1,55, grote tarbot 2,80 tot 3,20, grote schol 25 tot 30, middel schol 23 tot 34, zetschol 37 tot 42, schol I 37 tot 46. Binnenland: grote gul 42 tot 46, middel gul 38 tot 44, torren 26 tot 30, zwarte kool vis 94 tot 80, koolvis I 31 tot 34, koolvis II 25 tot 27, witte koolvis 84 tot 90, lengen 74 tot 38, kleinmiddel schelvis 43 tot 48, pennen 37 tot 42, braad 19 tot 25, wijting 16 tot 20, schol II 40 tot 45, schol III 26 tot 36, makreel 11 tot 17, haring 15 tot 21. Besommingen van dinsdag KW 121 11.900, KW 171 11.700, KW 141 10.100, KW 76 8.300, KW 123 7.840, KW 176 9.450. KW 73 f 10.900, KW 81 7.890, KW 153 10.300, KW 40 f 8.590, KW 20 7.070, KW 41 f 5.770, KW 22 2.350. Voor woensdag De VL 121 heeft 1500 kisten westkust haring. IJM 28 Amsterdam 150 schelvis, 15 haring, 120 makreel, 50 wijting, 50 gul en kabeljauw, 30 koolvis. 60 radio, 5 varia, totaal 480 kisten, 25 stuks kabeljauw en 150 kleine kisten haring. Scheveningen De aanvoer in Scheveningen was 400 schelvis. 150 wijting, 100 gul en kabel jauw, 20 koolvis, 1500 westkustharing, 600 noordharing, 400 makreel, 60 schol, 4000 kilo tong. Op zee Het was zaterdag goed weer om de noord, maar de vangsten waren slecht, na melijk 80 tot 150 manden haring, makreel, schelvis en koolvis per etmaal. De Elie deed een trek van twintig man den hoops, de Medan een trek van 25 man den hoops, de Beatrice een trek van 20 manden hoops. Op eerste kerstdag was het slecht weer om de noord met een windkracht van 7 tot 8. De trawlers hebben een enkel trekje gedaan met vangsten van 80 tot 150 man- dën meest makreel. De Maria van Hattem deed een trek van 150 manden makreel, de Medan een trek van 80 manden ma kreel. Op tweede kerstdag was het ook slecht weer. De trawlers hebben dan ook niet veel gevist. De Medan deed een trek van 60 manden hoops, de Maria van Hattem een trek van 50 manden makreel. De an dere trawlers komen naar huis. Zaterdagavond is een man, die onder de invloed van sterke drank verkeerde, van een schuurdak gevallen. Hij was op weg naar een raam aan de achterzijde van een perceel aan de Bloemstraat. in IJmui den. Als gevolg van de val verwondde de man zich aan hoofd en ledematen. In het hoofdbureau van politie te IJmuiden-Oost is de onfortuinlijke klimmer ontnuchterd. Zaterdagavond is nabij de haven van Scheveningen een van de twee inzittenden van een vlet overboord gevallen. De vlet zou de sleepboot ..Blankenburg" assisteren bij het binnenvai-en van de haven. Daar deze een sleep achter zich had, kon geen boot worden uitgezet. Er werd terstond een drijvend lichtbaken uitgeworpen. Per radio werd de reddingboot „Doris Rijkers" gewaarschuwd. De drenkeling, de heer D. Roos, kon echter door de andere inzittende van de vlet aan boord worden getrokken. De „Dorus Rijkers", die was uitgevaren, kon weer naar de haven terugkeren. De „Blan kenburg" is zonder assistentie de haven binnengekomen. DINSDAG 27 DECEMBER Kinderboerderij, Beverwijk, 9.30-11.30 en 13.30-15.30 open. WOENSDAG 28 DECEMBER Kinderboerderij, Beverwijk, 9.30-11.30 en 13.30-15.30 open. Gemeentelijk ontspanningslokaal, Vel- sen-Noord. 14 uur kinderfilmmiddag „Schulpen" en „Meerweiden". NEDERLANDERS EN SCHEPELINGEN VOOR CAFÉ OP DE VUIST Nederlanders en opvarenden van een Duits schip, dat te IJmuiden ligplaats had, zijn hedennacht met elkaar op de vuist ge gaan voor een café aan het Sluisplein. Tij dens het handgemeen kreeg een van de Nederlanders een klap met een bierflesje op zijn hoofd. De man een inwoner van IJmuiden werd zwaar aan het hoofd gewond. Hij zou aangifte gaan doen van mishandeling. De recherche zal de zaak onderzoeken. Allen die aan de vechtpartij hebben deelgenomen, verkeerden onder de invloed van sterkedrank. PIERVISSER MAAKTE EEN ONFORTUINLIJKE VAL Een 63-jarige expeditieknecht uit Bever wijk is op de Dokweg in IJmuiden met zijn bromfiets geslipt. De man keerde juist naar huis terug, na des morgens heel vroeg te hebben gevist op de zuiderpier. Door de val liep de man een bloeduitstor ting op in de knie. Per taxi is hij naar zijn woning vervoerd. Wij vernemen dat de n.v. Slob te Slie- drecht op de Ketelplaat te Papendrecht een begin heeft gemaakt met de vestiging van een modern scheepsbouwbedrijf, zo wel voor nieuwbouw als voor reparatie. Behoudens goedkeuring van het gemeen tebestuur van Papendrecht zal begin maart een aanvang worden gemaakt met het gra ven van een overdekt dok, zowel voor nieuwbouw als voor reparatie, met e lengte van 70 meter en een breedte van 15 meter. Zondagmorgen vroeg is de hoofdbuis van de waterleiding te IJmuiden gesprongen. Dit was preceis op de hoek van do Velserduinweg en de Lange Nieuwstraat, waar een groot gat de plaats van de gesprongen buis mar keerde. In allerijl werden de mannen van het waterleidingbedrijf gealarmeerd. Voor hen werd eerste kerstdag een dag van de ai-beid In de nacht van zondag op maandag is de lade van een sigarettenautomaat te Bever wijk gelicht. De eigenaar deed aangifte bij de politie. Het bleek, dat slechts 5,is ver dwenen. De overige drieëntachtig gulden had men niet uit de lade kunnen krijgen (Van onze correspondent BONN Te Fulda in Zuid-Duitsland werd gistermorgen de 57-jarige ex-S.S.-on derofficier en bewaker in de Duitse con centratiekampen Mauthausen en Melk Gottlieb Muzikant, tot 21 maal levenslang en vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld. Muzikant wordt verantwoordelijk geacht voor het. vermoorden met vergiftigde in spuitingen van zeker vijftig gevangenen. Daarnaast staat een lijst van andere mis daden, mishandelingen in het bijzonder. Een van zijn gruwelijkste daden is de moord op zeventien gewonde Slowaakse gevangenen, die hij in een kleine kamer opsloot. Plij liet ze enige dagen zonder eten of drinken en wierp in de derde nacht zoals hij tijdens het proces heeft toege geven. zeventien stukken touw in het hok. .Hangen jullie je zelf maar op, dan ben je er van af," schreeuwde hij daarbij. Elf van de gewonde gevangenen hingen zich ook werkelijk op. De overige zes zijn door Muzikant „een handje geholpen," zoals hij zelf heeft verklaard. In 1945 dook Muzikant in Zuid-Duitsland onder. Hij huwde in bigamie, nadat hij onder ede had verklaard dat zijn eerste vrouw was overleden. Een pastoor liet evenwel Muzikants eerste vrouw en kind opsporen. Toen kwam de Westduitse poli tie hem op het spoor: in april 1959 kon hij worden gearresteerd. Hij gaf toe, dat hij tegen een kamparts had gezegd, dat de gevangenen geen men sen waren omdat zij vijanden waren van de staat. Toen de rechter hem vroeg of dat nog steeds zijn opvatting was, ant woordde hij: ,,Ja". ADDIS ABEBA (UPI, Reuter) De met bloed besmeurde lijken van twee Ethiopische opstandelingen die door de po litie waren gedood, zijn zaterdagavond op het grootste plein van de hoofdstad Addis Abeba opgehangen, als „kerstgeschenk" voor Keizer Haile Selassie. De twee doden werden geïdentificeerd als Fhirmame Se- way en kapitein Baye Tilahoen. Toen de dode rebellen werden opgehan gen, bevonden zich duizenden juichende Ethiopicrs op het plein. De commandant van de lijfwacht van de Keizer, brigade-generaal Mengoesitoe Newys, die zatei'dag gevangen was geno men tijdens een vuurgevecht met de po litie, is zaterdagavond naar het paleis over gebracht om door de Keizer te worden ver hoord. Daarna werd Mengoesitoe, die ern stige gelaatswonden heeft, naar een zie kenhuis overgebracht. Mengoesitoe wordt er van verdacht de leider van de opstand tegen de Keizer te zijn gew'eest. Leden van de beide huizen van het Ethi opische parlement hebben Keizer Hai le Selassie maandag een in een gezamen lijke zitting aangenomen resolutie over handigd waarin de staatsgreep wordt ver oordeeld. Er wordt in gezegd dat slechts enkelen aan de samenzwering hebben deel genomen en de bevolking haar niet heeft gesteund. OTTAWA, (Canada) (UPI) De Ca nadese minister van Buitenlandse Zaken Howard Green heeft te Ottawa in het Lagerhuis verklaai'd, dat de vluchte- dese regering een derde groep vluchte lingen waarvan gezinsleden aan tubercu lose geleden hebben, uit Europese kam pen in Canada toe zal laten. Hij deelde mee, dat de eerste twee groe pen zich zo snel hebben aangepast en de kosten hieraan verbonden zo zijn meege vallen, dat er geld over is om het program ma uit te breiden. Vele van de gezinnen kunnen zichzelf nu onderhouden, aldus Green. In januari en juni zijn in dit kader op kosten van de Canadese regering 139 ge zinnen, in totaal 553 personen, in Canada geimmigreerd. Tot voor kort kwamen ge zinnen, waarvan een der leden aan tuber culose leed of geleden had, nooit voor im migratie in Canada in aanmerking. MOSKOU, (Reuter, afp) Aartsbis schop Flavianus van Moskou en geheel Rusland is op tweede kerstdag in de ou derdom van 83 jaar in Moskou overleden. Hij was sinds 1953 hoofd van de kerk van de oude gelovigen, een sectie van de Rus sisch Orthodoxe kerk, die ongeveer twin tig miljoen lidmaten heeft en ongeveer honderdduizend praktizerende leden in Moskou. In januari wordt een concilie ge houden om een nieuwe aartsbisschop te kiezen. U kunt het uzel) gemakkelijk maken door het abonnementsgeld voor hei volgende kwartaal te voldoen op onze postgirorekening no. 129288 ten name van De IJmuider Courant. U bespaart daarmee incassokosten en vermijdt geloop aan de deur. Het te gireren bedrag is f 7,65, post- abonnees f8,15. U kunt het ons gemakkelijk maken door uw giro-opdracht te verzenden vóór het eind van de maand, voor zien van uw juiste naam en adres Wij behoeven dan geen kwitanties uit te zenden. Indien u voor een ander gireert, wilt u dan het bezorg adres van de krant vermelden? Voor automatische girobetalingen 'het allergemakkelijkste) zijn formu Heren op aanvraag gaarne ter be schikking In dat geval dient men vel voor voldoende saldo op de giro-rekening zorg te dragen. DE ADMINISTRATE (Van onze correspondent) BONN De 57-jarige sociaal-democra tische senator (minister) voor Bouwnijver heid, dr. Paul Nevermann is vorige week gekozen tot burgemeester (minister-presi dent) van de Westduitse deelstaat Ham burg. Nevermann volgt de 73-jarige Max Brauer op, die dezer dagen op glorieuze wijze, zij het schoorvoetend, afscheid heeft genomen van de Hanzestad. Dr. Nevermann is een „self-made"-man, die in een avondcursus het gymnasium diploma haalde en als werkstudent de universiteit afliep. Hij is een man met een fijn gevoel voor verhoudingen. In Ham burg verwacht men veel van hem, zowel waar het de verhoudingen tot de Neder landse en Belgische Noordzeehavens aan gaat, als op binnenlands terrein. Een elfjarig meisje, dat plotseling de rijweg overstak in Beverwijk is aange reden door een auto die in de richting Alkmaar reed. Het ongeluk gebeurde op de Breestraat. Het meisje is ter observatie in het Rode Kruis ziekenhuis opgenomen. JONGEN VALT UIT AUTOBUS Een zestienjarige jongen die uit de auto bus bij de halte Cremerlaan in Santpoort stapte is eruit gevallen, als gevolg van een kleine beweging die de autobus maakte. De knaap bezeerde zich aan de knie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 6