JAK0 alléén woensdag en donderdag: kindercoats Rasmenging in Amerika vordert meer langzaam dan zeker Britse vorstin zegt feodale huurovereenkomsten op Twee Indonesische ministers op bezoek in Moskou li Laatste Reclamedag I960 Dagblad abonnees Boycot van scholen, goedwillende blanken en negers Bormann in leven? James Landis over de landingsrechten 8 HELLEBAARD OF WITTE HENGST Nasser naar Afrikaanse topconferentie Vijf skitoeristen gered in de Oostenrijkse Alpen Centraal comité vergadert op 10 januari in Moskou Leger wordt uitgebreid met twinting bataljons Moboetoe zou greep naar de macht overwegen Invloeden van buitenaf HOOGOVENS IJMUIDEN a. personeel ter opleiding tot rangeerder smelter kraandrijver afvlammer b. vaklieden o,a. bankwerkers machinebankwerker! elektriciëns eu elektromonteurs LUIDSPREKERS én VELSEN STADSSCHOUWBURG frflRIfïi A BI 11^" Tragedie van Shakespeare Regie: Johan de Meester met Ank van der Moer. Nienke Sikkema, Heieen. van Meurs, Ko v. Dijk, Han Bentz v. d. Berg, Joh. Schmitz e.a. GER, GEMEENTE Ds. de Gier Zoals men de man aan zijn kleren kent voor 2-7 jaar DINSDAG 2 7 DECEMBER 1960 (Van onze correspondent) WASHINGTON. Ruim een maand geleden is in New Orleans, in de Amerikaanse staat Louisiana, een bescheiden begin gemaakt met de toelating van negerkinderen op lagere scholen. Vier negermeisjes van zes jaar zijn daar naar twee verschillende scholen gegaan. Destijds hebben wij geschreven, dat het langzaam maar zeker de goede richting uitgaat en dat lijkt nog steeds het geval. Doch men zou ook kunnen zeggen: de ontwikkeling is meer langzaam dan zeker. Met de meest ordinaire mid delen tracht een groep blanken rasmenging op de scholen tegen te houden en op blanken, ,die zich aan de wet willen houden, wordt een economische boycot toegepast. De regering van de deelstaat Louisiana heeft geprobeerd met kwasilegale midde len het begin van integratie te New Or leans weer ongedaan te maken. Het opper ste Gerechtshof verklaarde echter alle te genstand van de deelstaat ongrondwette lijk. De scholen blijven open voor de ne germeisjes en deze dappere kinderen gaan nu iedere dag. onder politiebescherming, naar hun klas. De drie meisjes, die de McDonogh-school bezoeken, zijn daar de enige leerlingen. Alle blanke ouders hou den hun kinderen thuis uit protest of heb ben hun kroost naar een particuliere school gezonden. Op de William Frantz-school is de toestand iets beter. Daar gaat één negermeisje naar toe en er zijn daggen geweest, dat drieëntwintig blanke kinderen eveneens naar die school kwamen. Dat werd de extremisten onder de blanken te bar: een groep blanke vrou wen begon te schelden en met eieren te gooien naar blanke ouders, die hun kin deren naar school brachten. De politie liet die ordinaire demonstran ten aanvankelijk ver gaan. Later werden de „dames" op een grotere afstand van de school gehouden. Besmet Het bleef echter niet bij eieren en woorden. De scherpslijpers begonnen te vens dreigbrieven te schrijven en dreig- telefonad.es te houden. Blanken, die hun kinderen niet thuis hielden van een der „besmette" scholen, kregen het moeilijk in hun werk, werden getreiterd en zelfs ontslagen. Winkeliers verloren klanten om dat zij niet handelden zoals de extremis ten dat wensten. Het gevolg was. dat het aantal blanke leerlingen op de William Frantz-school weer terugliep: eerst gingen er drieentwin- tig blanke kinderen naar die school, thans nog maar acht. Maar dat getal is nu al eni ge dagen constant en de schreeuwende vrouwen hebben de hoop opgegeven, dat hun kabaal voor honderd percent succes zal hebben. Gelukkig zjjn er een paar flinke figuren naar voren getreden in dit conflict. De blanke dominee Foreman blijkt zijn naam (voorman) eer aan te doen. Hij brengt iedere dag zelf zijn dochtertje na*ar school en het is wel aardig, dat een katholiek priester het nu en dan tot zijn plicht acht dit tweetal te begeleiden. Ook James Ga- brielle en zijn vrouw houden zich kranig. Nog steeds laten zij hun dochter de Wil liam Frantz-school bezoeken. James heeft drie-jaar op Nieuw Guinea tegen de Japanners gevochten en hij ver klaarde, dat hij zich nu niet door een troep schreeuwende vrouwen laat vertellen, wat hij moet doen. Maar deze houding heeft hem zijn'baan gekost en het ziet er naar uit, dat hij, om ander werk te vinden, uit New Orleans moet vertrekken. Zulk een economische boycot is illegaal, maar het is moeilijk er iets tegen te doen. In twee districten van de staat Tennes see hebben de blanken wraak genomen op negers, die zich hadden doen inschrij ven als kiezers (iets waar ze volgens de grondwet het volste recht toe hebben). Die negers kregen geen krediet meer. kon den geen benzine kopen, geen verzekering sluiten en als ze pachters waren werd hun de pacht opgezegd. Dit laatste gebeurde in niet minder dan 400 gevallen. Gelukkig heeft de federale regering thans een rechtsvervolging ingesteld tegen de ..superieure" blanken, die zich aan deze feiten hebben schuldig gemaakt. JERUZALEM, (DPA/Reuter/UPI) Een der leiders van de Israëlische Heroet partij, Schlomo Friedrich, heeft in Tel Aviv verklaard dat Hitiers plaatsvervanger, Martin Bormann, nog in leven is. Bormann zou een van het „Triumviraat" zijn dat een internationale nazistische be weging leidt en onder meer samenwerkt met de Arabische Liga en het Algerijnse Nationale Bevrijdingsfront F.L.N. Een woordvoerder van de Israëlische regering heeft een persbericht tegengesproken dat de Israëlische regering reeds besloten heeft het verzoek van Eichmanns verdedi ger, Servatius, tot betaling van diens ho norarium en bijkomende kosten, in te wil ligen. De woordvoerder zei: „er is nog geen besluit genomen over het verzoek van dr. Servatius". Eerder was meegedeeld dat Israel dr. Servatius een vergoeding voor gemaakte onkosten zou uitkeren ten bedrage van 20.000 dollar. De overeenkomst zou bereikt zijn op een ontmoeting tussen premier Ben Goerion en dr. Servatius in aanwezigheid van de ministers van Justitie en Buiten landse Zaken, Pinhas Rosen en mevrouw Golda Meir, en de internationale juridi- dische deskundige Jacob Robinson. Hij wees erop dat. weigering tot uitbetaling van een vergoeding zou betekenen dat Ser vatius van de verdediging zou afzien. LONDEN UPIDe belastinggaarders van Koningin Elizabeth hebben er genoeg van spijkers, hoefijzers, haringpasteien, scherpe messen en witte rozen te tellen. Daar om heeft het Britse Koninklijk Hvis thans besloten om een deel van de traditionele huurovereenkomsten, die een overblijfsel zijn uit de feodale tijd, af te schaffen. Vroe ger gaven de Britse koningen en koninginnen landgoederen in hiLur uit, in ruil voor zekere bijdragen in natura Die zijn tot op de hxndige dag niet veranderd. Nu heeft Buckingham Palace bekend gemaakt, dat iedereen, die nog aan een feodale huur betaling gebonden is, zijn schuld op de oude manier mag blijven voldoen, maar daar toe niet meer verplicht is. Feodale huren worden betaald door de ben, namelijk die van Blenheim in 1704 heer van een landgoed, dat deel uit maakt van het kroondomein. De titel „Lord of the manor" is de enige Britse titel, die verkocht of gekocht kan worden, omdat hij hoort bij het land. Vele landgoederen zijn echter zo vaak van eigenaar verwis seld, dat de Lord of the manor dikwijls niet meer weet, wat hij Koningin Eliza beth verschuldigd is: een handboog, een hellebaard of een witte hengst. Dit is het lijstje van Lords of the manor, die zich nu niet meer over hun tribuut bezorgd behoeven te maken: de Lord van Mid- lington, die aan de vorstin een handdoek moest geven telkens wanneer zij op jacht ging; die van Beaumanor. voor wie het tribuut bestond uit een speer, drie roze- knoppen en een slinger bloemen per jaar; de Lord van Aylesbury, die aan Hare Ma jesteit stro moest leveren voor haar bed. biezen voor de vloer van haar slappka- mer. drie palingen en twee ganzen. Hoorngeschal Ook behoeft de markies van Savernake niet meer op een hoorn te blazen, telkens wanneer de Koningin het nabijgelegen woud betreedt. Aan de burgemeester van de Londense City is een, tribuut kwijtge scholden voor een stuk land in zijn rechts gebied, waarvoor de vorstin tot dusver zes hoefijzers en de daarbij behorende spijkers moest ontvangen.Er zijn echter nog verscheidene tributen, waaraan niet getornd zal worden. Zo moeten de hertogen van Marlborough en Wellington nog altijd kleine vlaggetjes aan de Koningin aanbie den op de verjaardagen van de grote sla gen, welke hun voorvaderen gewonnen heb en die van Waterloo in 1815. Wanneer prins Charles zijn officiële bezoek aan Cornwall brengt (hij is immers hertog van Cornwall), dan moet het kasteel van Launceston hem het volgende tribuut be talen: 300 papegaaiduikers (een zeevogel), enige mantels van geitenleer, 100 shilling, een pond peper, een paar vergulde sporen, een handboog, een last brandhout, een speer om zalm te vangen, een paar witte handschoenen en een rijmantel. Die giften werden voor het laatst aangeboden in 1937, toen koning George de Zesde een officieel bezoek aan Cornwall bracht. CAIRO (UPI) De president van de Verenigde Arabische Republiek, Gamal Abdel Nasser, zal op 3 januari de Afri kaanse topconferentie in Rabat, Marokko, bijwonen, aldus is op eerste kerstdag in Cairo meegedeeld. De Afrikaanse topconfe rentie zal zich bezighouden met de toe stand in Kongo, het conflict in Algerije en de „bevrijding van Afrikaanse kolonies". KARATSJI (Pakistan) (Reuter) Ko ning Mohammed de Vijfde van Marokko heeft een bezoek aan Pakistan, dat 6 ja nuari zou aanvangen, voor onbepaalde tijd uitgesteld, aldus heeft de Marokkaanse ambassadeur in Pakistan meegedeeld. Hij zei, dat de Koning bezig is met een tegen zet op „het Franse streven een blok van twaalf staten, die zich Franstalige landen noemen, te vormen". INNSBRUCK (UPI) Een groep jonge Franse skitoeristen is op tweede kerstdag door Oostenrijkse berggidsen en militairen gered van de 2811 meter hoge Valluga, een piek in de Alpen bij Vorarlberg in Oosten rijk. De Fransen waren vrijdag tengevolge van de dichte mist verdwaald voordat zij hun eerste doel, de berghut van Ulm, be reikt hadden. Ze konden niet terug en brachten de nacht op de berg door, slapend in sneeuwgaten. Zaterdag bereikten zij de alpenhut van Kartell en daar zijn zij op tweede kerstdag aangetroffen. Het vijftital 'n jongen en vier meisjes van zestien tot achttien kwam er met lichte bevriezingen van tenen en vingers af. Een meisje had de linkerarm gebroken. MOSKOU (UPI) Het centrale comité van de communistische partij der Sovjet- Unie, heeft besloten dat zijn periodieke voltallige zitting op 10 januari in Moskou zal beginnen. In hoofdzaak zullen agrari sche kwesties worden besproken. Aanvan kelijk was de plenaire zitting vastgesteld tegen 13 december, doch zij werd uitge steld om redenen die niet bekend zijn ge maakt. Kroesjtsjev en leden van zijn regering hebben maandag in het Kremlin de ope ning bijgewoond van de jaarlijkse zitting van de Opperste Sovjet van de republiek Rusland, deze republiek is de grootste van de vijftien republieken waaruit de Sovjet- Unie bestaat. DJAKARTA (AFP) —De Indonesische missie die in de Sovjet-Unie militaire aan kopen gaat doen, zal overmorgen per vlieg tuig naar Moskou vertrekken, zo is in Djakarta vernomen. Van de missie, die onder leiding zal staan van de minister van Defensie en staf-chef van het Indo nesische leger, generaal Nasoetion, zullen ook de minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, de voorzitter van de com- LEOPOLDSTAD (UPI) De Kongolese chef-staf van het leger, kolonel Joseph Moboetoe, is voornemens zijn regime te handhaven door middel van een staats greep, indien dit noodzakelijk mocht blij ken. Dit zou op een vergadering van het College van Hoge Commissarissen, welke ook werd bijgewoond door premier Ileo, door de Commissaris van Justitie Lihau zijn meegedeeld. Volgens andere inlichtingen is Ileo, de door president Kasavoeboe als opvolger van Loemoemba benoemde minister-pre sident, thans verzekerd van een parlemen taire meerderheid. Hij wil dan ook zijn regeringsploeg zo spoedig mogelijk aan de volksvertegenwoordiging voorstellen. Het enige op zijn weg zou de tegenstand zijn, dje hij van de zijde van het door Moboetoe ingestelde College van Hoge Commissarissen ondervindt. Moboetoe heeft destijds verklaard dat het College tot 31 december 1960 het bewind over Kon go in handen zou houden. Later maakte de kolonel bekend, dat na die datum het College gewijzigd zou worden in een rege ring en dus niet zou aftreden. Ontvoerd Een woordvoerder van de UNO heeft een bevestiging gegeven van berichten volgens welke de premier van de Kongolese pro vincie Kivoe en twee van zijn ministers naar Stanleystad zijn ontvoerd. De woord voerder zei, dat zestig Loemoemba-solda- ten een overval op Boekavoe hebben uit gevoerd. Er vond geen gewapende botsing plaats. De commandant van het garnizoen van de stad, majoor Singa, scheen de over val zelfs goed te keuren. missie van staf-chefs, luchtmaarsclialk Soe- ryadarma, en hoge functionarissen van het ministerie van Marine en Buitenlandse Za ken deel uitmaken. SOERABAJA (UPI) Indonesië is voor nemens zijn leger binnen twee jaar te versterken met twintig bataljons. Eind 1962 zullen de landstrijdkrachten bestaan uit 140 bataljons infanterie. Dit is in Soera- baja verklaard door majoor Soedarjo, woordvoèrder van het commando onder wijs en training van het leger. Soedarjo zeide dat voor dat doel volgend jaar in Oost-Java een nieuwe militaire academie zal worden opgericht. Het Indonesische le ger zal verder volgend jaar de militaire operaties tegen de rebellen opvoeren. Op Ambon zal spoedig de Molukken en West-Irian-universiteit worden gevestigd. Deze zal de faculteiten techniek, biologie en sociale wetenschappen omvatten en voorts het instituut voor marinetechnolo gie, dat gerealiseerd wordt met Russische steun. Voor de bouw van de universiteit zullen Russische kredieten ter waarde van vijf miljoen Amerikaanse dollars worden gebruikt. Met betrekking lot het toekennen van landingsrechten in de Verenigde Staten aan buitenlandse luchtvaartmaatschappij en is sinds 1948 sprake van het „bewerken van personen in de ergste zin des woords", aldus staat in een rapport dat James Lan dis ten behoeve van president Kennedy heeft samengesteld In dit rapport wordt critiek geoefend op de werkzaamheden van de raad voor de burgerluchtvaart (C.A.B. Civil Aeronautics Board) en enkele andere federale instellin gen gedurende het presidentschap van Truman en Eisenhower. Landis, die in ver scheidene van deze instellingen zitting heeft gehad, beveelt aan sommige lucht- routes voor een bepaalde periode te „be vriezen". Zijn voornaamste critiek op de raad voor de burgerluchtvaart betreft het feit dat het. besluit in zaken die er werden behandeld schijnt te zijn bepaald door „in vloeden van buitenaf". De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. en aangesloten bedrijven N.V. Mekog, Cemij N.V. en Breedband N.V. te IJmuiden vragen in verband met uitbreidingen Voor hen, die over verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen beschikken bestaan goede promotiekansen. Men dient bereid te zijn in ploegendienst t« werken. Gunstige arbeidsvoorwaarden. Min. leeftijd ca. 21 jaar, max. ca. 35 jaar. (voor reparatie en onderhoudswerkzaamheden) Het aanvangsloon Is afhankelijk van de functie en de mate van vakbekwaamheid. De lonen zijn gebaseerd op werkclassificatie overeenkomstig de C.A.O. in de Metaalindustrie. Min. leeftijd 25 jaar, max. 45 jaar. Voorlichting: Onze personeelsdienst zal op woensdag 28 december a.s. m het Café Rest. „Brinkmann", Grote Markt te Haarlem, een voorlichtingsavond houden, alwaar serieus geïnteresseerden geheel vrijblijvend alle gewenste inlichtingen omtrent loon- en arbeidsvoorwaarden, de aard der werk zaamheden enz. kunnen ontvangen. Aanvang van de voorlichting 's avonds om half acht. Op 6 januari 1961 D.V. ho pen onze geliefde ouders P. C. SCHILPEROORD en S. SCHILPEROORD- ROODZANT de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden in de echt werden verbonden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. IJmuiden, 27 dec. 1960 Homburgstraat 10 rood. Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 7 januari 1961 van 5-6 uur in het Gebouw „De Rank", Wilhelminakade. Gevr. voor Ruteck's Cafe taria, Kruisweg 22-24. Haar lem: SERVEERSTERS en verkoopsters v. d. buffetten. Reisk. worden vergoed. Soil, kunnen dag. melden bij de gérant op bovenst, adres. N.V. K.C.I., Baanstraat 34, Beverwijk, vraagt voor di rect JONGEMAN voor de snijafdeling. N.V. K.C.I., Baanstraat 34, Beverwijk, vraagt MACH.- STIKSTERS. Stuk loon. hoog loon. Gevr. 2 ONGEMEUB. KA MERS met keuken voor 2 werkende dames. omg. IJ- muiden-Oost. Br. L 1811. AUTORIJSCHOOL H. Ane- pool, voor luxe en vracht auto. Erk. Bovag instr. met de nieuwste Opeis. Rijnstr. 91. Telef. 4565-6285. LAAT UW TRAP door ons beleggen met Marmoleum in mod. kleuren. Vraagt prijs opgave. Botman. Kennemer- laan. Telef. 5537. ETALAGE MATERIALEN. Voor iedere branche steeds het nieuwste. J. Mertens, Snelliusstraat 14. IJmuiden. Telef. 6140. ELEKTR. i DFFIEMOLENS v.a. 14.75. Bet. in 3 term. Strijkbouten v.a. 9.75. De Vilder. Velserduinweg 173. HALVE KIP met patates frites 2.50 p. stuk. Automa tiekhal Dekkers, Centrum Galerij. Telef. 4302. WASMACHINE-CENTRI FUGES, KOMBINATIE. Ve- lo "Wasmachine N.V., Tromp straat 68, IJmuiden. Telefoon 5198-8191. Al brandt het maagzuur nog zo fel. een RISP-TABLETJE blust het wel. De VELO SUPER WASMA CHINE wast zonder slijtage. Desnew. 8 dagen op proef. (Event, ook inruil van oude machine). Velo Wasmachine N.V., Trompstraat 68, IJmui den. Telef. 5198-8191. Speciale reparatie-inrichting voor RADIO-en TELEVISIE Velo, afd. Radio en Televisie. Trompstraat, 68. IJmuiden, Telef. 5198-8191. RADIO-, F.M.- en T.V.-AN TENNES plaatsen wij met schriftelijke garantie (ook verplaatsen en reparatie) Velo. afdeling Antennebouw. Trompstraat 68, IJmuiden. Telel. 5198-3191. Dankbetuiging. Met deze betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele bewijzen van medeleven en deelneming ontvangen tij dens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man en vader HENDRIK KUITER In het bijzonder gaat onze cfank uit naar Ds. v. Doorn voor de geestelijke bijstand en aan de-broeders en zus ters van het Volle Evangelie voor hun hartelijk mede leven. Mede namens de kinderen: T. KUITER-POST. Jacob v. Heemskerkstraat 51. Dr. J. H. N. van Bouwdijk Bastiaanse Vrouwenarts IS TOT 2 JANUARI AFWEZIG willen weten wat er te fcoop Is In de wereld te het land In de omgeving in uw winkel ELEKTR. SCHEERAPPA- RATEN v.a. 32.50. Philips. Braun, Remington. Betaling in overleg. De Vilder, Vel serduinweg 173. SLIJTERIJ „FLORA", Zee weg 115. Telef. 5307. 1 liter zoete Spaanse wijn 2.50. SLIJTERIJ „FLORA", Zee weg 115. Telef. 5307. Extra aanbieding 1 liter Cognac „Olifant" drie sterren voor 3.-. SPIJKERBROEKEN in alle herenmaten 8.95, jongens- maten vanaf 4.95. Zeeman, Bloemstraat 70, IJmuiden. Telef. 4235. NYLONS MET EN ZONDER NAAD 1.98. Zeeman. Bloemstraat 70. IJmuiden. Telef. 4235. JAVAKAPOK in ponds- zakken 2.25. Schuimplas- tic vulling 50 cent per zak. Zeeman, Bloemstraat 70, IJ muiden. Telef. 4235. Te koop gevr. ANTIEKE KLOKKEN, tafels, stoelen, kasten, schilderijen, porse lein, kristal etc. Maasstraat 7. Telef. 7245. Te koop Mignon PICK-UP met platen. Billijke prijs. Adres te vern. bureau van dit blad. Te koop DAMESMANTEL. z.g.a.n., wegens te klein. Pr. 25.Adres te vern. bur van dit blad. In plaats van kaarten De Heere nam uit ons midden weg onze lieve vrouw, moeder, oma. zuster en tante NEELT7E DE VRIES geboren ANKER Echtgenote van AGE DE VRIES in de ouderdom van 73 faar. Ik heb de Heere lief. Psalm 116 onberijmd. Me'de namens kinderen, kleinkinderen en familie - A. DE VRIES IJmuiden. 24 december 1960. Gijzenveltplantsoen 1. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden 28 december a.s. in de Petrazaal. Spaarnestraat 6, om 1.30 uur, waar na de teraardebestelling zal plaats hebben om 2.30 uur op de begraafplaats De Biezen te Santpoort. GEEN BLOEMEN. Voor de vele. hartelijke bewijzen van deelneming welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze dier bare man. vader, behuwdvader en grootvader ANTONIUS A. JANSSEN betuigen wij u onze hartelijke dank. Uit aller naam: H. A. M. JANSSEN-VONK I.Tmuiden-Oost. december 1960. Van Speyckstraat 27. GEMEENTE Dienstverrichtingen ©p zaterdag 51 dec. 1 ?60 Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare kennis, dat de Secretarie en de bureaus van de gemeentelijke dien sten en bedrijven op zaterdag 31 december 1960 voor het pu bliek gesloten zullen zijn. Geopend zijn slechts a. de afdeling burgerlijke stand van de secretarie (van 9—9.30 uur. uitsluitend voor zeer dringende gevallen betreffende de aangiften van geboorten en over lijden); b. de bedrijven voor gas en water (van 9—12 uur, uit sluitend voor aangelegenheden de gas- en watervoor ziening betreffende): c. de gemeentelijke openbare leeszaal en bibliotheek (van 10—12.30 uur). d. de gemeentelijke bad- en zweminrichtingen voor zover het betreft: '1. het Velserbad (zowel zwembad als stortbadafde ling) en het badhuis aan de Snelliusstraat te IJ muiden van 916 uur; 2. de badhuizen „Spaarnbcrg" te Santpoort en „Con cordia" te Velsen (noord) van 9—12 uur en van 1416 uur. Het huisvuil wordt op zaterdag 31 december 1960 dus niet opgehaald. Burgemeester en Wethouders van Velsen. de Secretaris, de Burgemeester. VEENSTRA BüHRMANN WOENSDAG 2-PERS. FLANELLEN LAKENS anti-Reuma, normale prijs 6.90 - SPECIALE PRIJS GROTE 2-PERSOONS 130 x 230 - SPECIALE PRIJS Vu 2 LAKENS voor11.— GRASLINNEN LAKENS l-persoons voor GROTE 2-PERSOONS 180 x 240 - SPECIALE PRIJS PRIMA SLOPEN hotelsluiting ANEGANG 22 HAARLEM - TEL. 19743 Vrijdag 30 dec., 8 uur - „NEDERLANDSE COMEDIE" Normale prijzen. Coupons geldig. Voorverkoop vanaf woensdag van 10 tot 15 uur. Telefonisch na 12 uur. Donderdag 29 dec. 7.30 uur hoopt voor ons voor te gaan in het CULTUREEL CENTRUM leent men de zaak aan het blad, waarin zl| adverteert Heerlijk warme kindercoats met capuchon, gevoerd met teddy of chic gewatteerd... Voortreffelijke kwaliteit zuiver wollen velours - kies uit talrijke héél leuke ruitdessins en vele kleuren! Tegen minimum-prijs kocht Gerzon de gehele partij - en u kunt weer volop profiteren! Normaal 29.75 - 49.75... slechts twee dagen (voor 2 jaar, f2.- stijging per maat) ÉV HAARLEM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 8