Levens verzekeringsbedrijf bloeit in vele landen De beurs FRANSE AMBTENARIJ DOET EEN PASJE MET HAAR TIJD MEE N.-Guinea heeft koffie van eigen bodem Ghana, Guinea en Mali vormen een Unie SCHEEPVAARTBERICHTEN Bruynzeel ving gestegen kosten goed op Crisis in de Chinese landbouw Indonesië zal naasting verder voortzetten Melk- en eierproduktie in de EEG Volkstelling in de West start 2 januari Korter werken Openbare emissies in 1960 toegenomen Egyptische maatregel tegen „Wagons Lits" Bronswerk in 1960 Gist- en Spiritusfabriek goed bezet Kort economisch nieuws uit binnen- en buitenland Amerikaanse uitvoer steeg met 20 pet. Nederland op de achtste plaats „Spanjaard11 heeft vertrouwen in de toekomst Sadjar wo Samenwerking in tricotage en kousensector Directeur van Hartog en Unox treedt af Elektrische Apparaten- fabriek verdubbelt het kapitaal Communistische hulp voor Cuba DINSDAG 27 DECEMBER 1960 Het algemeen totaal van de openbare emissies van obligaties en aandelen, exclu sief conversie, op de Nederlandse kapitaal markt was in 1960, blijkens het C.B.S., 2.028.805 (v.j. 1.830.011). (Alles maal duizend gulden). Hiervan lag in de over heidssector f 982.089 (v.j. 947.990), werd opgenomen door de Bank van Nederlandse Gemeenten 92.750 (v.j. f 595.250), en lag in de private sector 353.966 (v.j. 286.771). Opgenomen werd in de vorm van aan delen, geheel in de private sector, 179.654 (v.j. 90.369, exclusief de emissie van 23,2 miljoen van de beleggingsmaatschappij Unitas). In de vorm van obligaties werd opgenomen f 1.849.151 (v.j. 1.739.642). Hiervan in de overheidssector 982.089 (v.j. 947.990), Bank voor Nederlandse Ge meenten f 692.750 (v.j. 595.250), en in de private sector f 174.312 (v.j. 196.402). Het C.B.S. merkt op, dat dit voor 1960 de voor lopige cijfers zijn. Het zijn de reële be dragen volgens stortingsdatum, inclusief het deel dat vooraf onderhands op inschrij- vingsvoorwaarden is geplaatst. De „Compagnie internationale des Wa gons Lits" in Egypte is zaterdag onder Egyptisch beheer gesteld krachtens een decreet. De minister van verkeerswezen, Moestapha Chalil, heeft in een verklaring gezegd, dat de maatschappij een Belgische instelling is met zetels te Brussel en te Pa rijs, terwijl de voorzitter van de raad van beheer en een beheerder Belg enzijn. De minister voegde er aan toe dat het Belgisch karakter van de maatschappij hieraan haar internationaal karakter ont neemt en zij om deze reden onder beheer wordt gesteld, evenals de andere door Bel gische instellingen beheerde openbare diensten. De maatschappij bezit zestien slaapwagens alsmede kantoren en opslag plaatsen over het land verspreid. De orderportefeuille van n.v. Bronswerk is in de loop van dit jaar belangrijk ge stegen, terwijl ook de produktie zich be vredigend ontwikkelde. De resultaten zul len, evenals die van de n.v. De Plaatwel- lerij en de Machinefabriek Voorwaarts n.v., beter zijn dan over 1959. Verwacht mag worden, dat het dividend weer 8 percent zal bedragen. Bij de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritus Fabriek in Delft is de gang van zaken gedurende het afgelopen jaar in vrij wel alle bedrijfsafdelingen bevredigend. Een hoge bezettingsgraad werd gehand haafd. Het laat zich aanzien, dat de resul taten van 1960 niet veel zullen afwijken van die van 1959. Hulp van de Sovjet-Unie voor Ghana Tass maakt bekend, dat de Sovjet-Unie en Ghana gisteren te Accra een handelsverdrag heb ben gesloten. Onder deze overeenkomst zal de Sovjet-Unie technische bijstand verlenen voor hét bouwen van een stuwdam met bijbehorend •waterkrachtstation in de Volta bij Bo'vy. De cen trale zal 'n capaciteit hebben van 200.000 kW. De Sovjet-Unie zal Ghana voorts helpen bij het zoeken naar bodemschatten, bij liet organiseren van staatsboerderijen voor het verbouwen van rijst en mais en bij de bouw van een groot hotel ts Accra. Ghana ontvangt kredieten ten bedrage van 160 miljoen dollar van de Sovjet-Unie. Olie in Siberië Onder een dikke laag blijvend bevroren grond is in Siberië olie ontdekt, zo heeft het. Russische Nieuwsagentschap Tass medegedeeld. Volgens een methode van Russische geleerden is liet mo gelijk de aanwezigheid van olie te bepalen aan de hand van de diepte, waarop de rotsachtige bodem is bevroren. Aandelen-emissie Marijncn geslaagd Bij de uitgifte van nominaal 700.000 aandelen in de n.v. Technisch Eureau Marijnen hebben nagenoeg alle houders van claims van hun recht tot inschrijving gebruik gemaakt. Mutaties bij Calvé In de directie van de n.v. Oliefabricken Calvé Delft te Delft zijn enige mutaties gekomen. De directeur ir. S. J. Eelkman Rooda werd benoemd tol president-directeur. Voorts werden benoemd tot directeur mr. F. Martin en tot onderdirecteur de heer A. M. Ruoff. (Van onze correspondent) PARIJS. In twee gemeentehuizen en politiebureaus in Parijse voorsteden zullen binnenkort proeven worden genomen met het doel na te gaan of ook de Franse administratie soms niet een paar pasjes met haar tijd mee zou kunnen gaan. Er man keert daaraan nog altijd wel het een en ander. Het systeem van kastje en muur viert op alle ambtelijke fronten nog steeds hoogtij en het is geen bijzonderheid dat men eerst zo'n twintig, dertig of zestig papieren obstakels moet nemen alvorens een doel, bijvoorbeeld een bouwvergunning, te kunnen bereiken. Het lofwaardig initiatief dat op beschei den schaal genomen zal worden is een uit vloeisel van de befaamde plannen van de commissie-Armand-Rueff, die zich tot doel stelde zoveel mogelijk hindernissen op te ruimen welke de Franse economie en ad ministratie sinds onheugelijke tijden be lemmeren. De voorstellen en suggesties van deze commissie werden de laatste maanden door de regering nauwkeurig be studeerd en de minister van Binnenlandse Zaken heeft thans besloten volgens de aan wijzingen van de heren Armand en Rueff te pogen de administratie op wat eenvou diger leest te schoeien. A merikaans De ministeriële instructies wekken de ambtenaren bovendien op de traditie van nationale hoffelijkheid, die in de Franse regeringsbureaus, voorzichtig gezegd, soms wel eens ietwat sluimerde, weer tot leven te wekken. Volgens hel Amerikaan se systeem zullen de ambtenaren van de proefbureaus hun namen op bordjes op hun tafels of voor hun loketraampjes plaatsen, zodat het publiek in het vervolg de beleefdheidsvormen eveneens wat ge makkelijker in acht zal kunnen nemen. Tenslotte zullen vertegenwoordigers van de Franse burgerij bij de administratieve diensten worden ingeschakeld met be- Bejaarde planter verwerkte de eerste oogst tot goed produkt Sinds drie maanden kan de consument van Nieuw-Guinea koffie van eigen land drinken. De heer G. A. Timmerman in Hollandia is er in geslaagd de eerste kof- fieoogst van Nieuw-Guinea, van Seroei, te verwerken tot een produkt dat aan alle eisen voldoet. Bovendien is zijn gemalen koffie aanzienlijk lager in prijs dan die welke in blik uit Nederland wordt inge voerd, zo bericht de Nieuw-Guinea Koe rier. De 72-jarige heer Timmerman heeft zijn sporen verdiend in de cultures van het voormalige Nederlandsch-Indië. In verscheidene delen van Nieuw-Guinea zijn koffieaanplantingen tot stand geko men en dit jaar kwam het eerste areaal in produktie. De geoogste hoeveelheden waren nog gering en niet voldoende voor de export. Voor de eerste partijtjes kof fie moest dus een binnenlandse markt ge vonden worden. Maar daarvoor diende de koffie in Nieuw-Guinea gebrand te wor den. De hoeveelheden waren ook te klein om er in Hollandia een grote installatie voor te bouwen, maar de heer Timmer mans vervaardigde met zeer eenvoudige middelen een installatie die per maand ongeveer 42.000 kilogram ruwe koffie kan verwerken. In drie maanden tijds heeft hij nu totaal ruim 500 kilogram gebrand. Hij werkt met twee autochtone werkne mers. Zijn afnemers zijn tot nu toe voor namelijk particulieren en enkele instellin gen. De heer en mevrouw Timmermans heb ben gezien hun leeftijd, besloten naar Ne derland te gaan. De planter heeft iemand kunnen vinden die na een inwerkperiode het werk wil voortzetten. Er ligt ongetwij feld een toekomst voor deze nijverheid, als men er van uitgaat dat Nieuw-Guinea op den duur zijn hele behoefte aan koffie kan dekken uit eigen produktie, verwerkt in het land zelf, zoals ook in Indonesië het geval was en is, aldus de Nieuw-Guinea Koerier. De prijs ligt van drie tot vier gulden per kilo lager dan die van impoftkoffie. De koffie-import in Nieuw-Guinea verte genwoordigt thans een waarde van bijna een miljoen gulden per jaar, aldus het blad. voegdheid klachten van het publiek te mogen onderzoeken. Wanneer dit eerste experiment zou mo gen slagen zal mettertijd het ganse Fran se ambtenarenkorps, dat uit een dik mil joen leden bestaat, in dit modernisatiepro ces worden betrokken. De doorsnee Frans man, die van nature sceptisch is, geeft er echter voorlopig de voorkeur aan nog even af te wachten alvorens zich voluit te verheugen over deze administratieve me tamorfose in de moderne richting die hij eerst nog wel eens met eigen ogen waar wil nemen, zo niet aan den lijve ondervin den. Volgens het tijdschrift „Fortune" was de Amerikaanse uitvoer in 1960 twintig percent groter dan in 1959. Het blad wijst er op. dat in sommi gevallen de uitvoer van staal en machines slechts kon geschieden, omdat West europese fabrieken zo volledig bezet waren dat zij orders moesten afwijzen. Wat het toe komstige verloop van het Amerikaanse be drijfsleven betreft merkt het blad op, dat de Amerikaanse economie „zich beweegt in de richting van een vooruitgang over een breed front, waardoor binnen een jaar een grote „boom" zou ontstaan". Met betrekking tot de hausse in de Westeuropese industrie merkt het blad op, dat „tot dusverrs belangrijke te kenen van verzwakking alleen te zien waren in do Britse economie". De Amerikaanse uitvoer naar West-Duits land is met bijna dertig percent gestegen tot één miljoen dollar. Het meest ernstige pro bleem in 1961 voor de Amerikaanse expor teurs noemt het blad de versnelde beweging in West-Duitsland naar een gemeenschappe lijk invoertarief in de Europese gemeenschap. CONAKRY (Guinea) (UPI) Ghana. Guinea en de republiek Mali hebben za terdag een Unie gevormd, waarin zij een gemeenschappelijk economisch beleid zul len voeren en hun buitenlandse politiek coördineren. Deze nieuwe Westafrikaanse groepering is aangekondigd in een com muniqué van de president van Ghana Kwame NKroemah, de president van Gui nea, Sekou Touré, en de premier van Mali, Moaibo Keita. Deze leiders hebben twee dagen met elkaar geconfereerd, nadat op lager niveau veel voorbereidend werk was gedaan. Zij besloten vier maal per jaar samen te komen in de hoofdsteden Accra, Conakry en Bamako. Voorts hebben zij twee commissies opgericht, om het ge meenschappelijk economisch en politiek beleid uit" te werken. Kennelijk doelend op de Franse Ge meenschap van naties in hun nabijheid zeide het drietal dat het enigerlei Afri kaanse hergroepering veroordeelt, die is gebaseerd op de taal van koloniale mo gendheden. Op niet bij name genoemde Afrikaanse regeringsleiders werd een be roep gedaan gezonder en verhevener prin cipes van Afrikaanse eenheid te volgen. ADVIESKOERSEN BUITENLANDS BANKPAPIER De advieskoersen voor buitenlands bank papier, vandaag geldend in Amsterdam, luiden: Engelse pond 10,54-10.64, Ameri kaanse dollar 3,741/2-3,78I/2, Canadese dol lar 3,78-3.83, Franse frank (100) 75,90-76,40, Belgische l'rank (100) 7,44-7,49, Duitse mark (100) 90,10-90.60, Zweedse kroon (100) 72,40- 73.40, Zwitserse frank (100) 87,35-87,85, Italiaanse lire (10.000) 59,75-61.75, Deense kroon (100) 54.25-55,25, Noorse kroon (100) 52,40-53,40, Oostenrijkse schilling (100) 14,50-14.60, Portugese escudo (100) 13,15- 13.30. Spaanse peseta (100) grote coupures 6.17'/2-6,32%. Nederland staat op de achtste plaats wat betreft het bedrag, waarvoor levens verzekeringen, die een uitkering-ineens ga randeren, zijn gesloten. Het deelt deze plaats met Japan, dat in een tijdvak van vijf jaar een enorme vooruitgang, de groot ste van alle landen, op het gebied van de levensverzekering heeft geboekt. Dit is bekend geworden, zegt de voor lichtingscommissie uit het levensverzeke ringsbedrijf, na een onderzoek, dat het Amerikaanse Institute of Life Insurance heeft ingesteld naar de ontwikkeling van de levensverzekering in een dertigtal lan den. Om tot een voor alle landen gelijke maatstaf te komen, heeft men het natio nale inkomen, als uitgangspunt gekozen. Het Amerikaanse instituut heeft, in zijn onderzoek uitsluitend de kapitaalverzeke ringen betrokken en niet de verzekerin gen, die recht geven op periodieke uitke ringen. Dit is, volgens de commissie, met name voor ons land ongunstig, omdat de ze renteverzekeringen, waartoe onder meer de collectieve pensioenregelingen behoren, een belangrijk bestanddeel van de levens verzekeringen vormen. Had men het tota le bedrag aan levensverzekeringen geno men, dan zou ons land een hogere plaats op de ranglijst hebben gekregen. Bijna de helft van de verzekeringsportefeuille bestond namelijk aan het eind van 1958, de peildatum van het Amerikaanse onder zoek, uit renteverzekeringen. Het bedrag aan kapitaalverzekeringen kwam blijkens het onderzoek in Nederland overeen met 51 pet. van het nationale inkomen, tegen 50 pet. in 1957. In Japan steeg dit percentage in vijf jaar van 22 tot 51. Canada heeft zijn eerste plaats net alleen weten te handhaven, maar zelfs veten te verbeteren. Het bedrag aan po lissen van kapitaalverzekering was gelijk aan 157 pet. van het nationale inkomen, ■egen 112 pet. in 1953. Op de tweede plaats komen de Verenigde Staten, waar het per centage in de vijfjarige periode steeg van 100 tot 135. Engeland volgt op de vijfde plaats met 63pct. en staat daarmee aan de top van de viertien Westeuropese lan den die bij het onderzoek betrokken wa- Blijkens 't overzicht 1960 van de Bruyn zeel Fabrieken waren de Nederlandse be drijven druk van werk voorzien. In een groot deel van de bedrijven kon de pro duktie per man stijgen en dit, samen met een volledige bezetting, heeft gemaakt dat Bruynzeel in de meeste delen van het bedrijf een verhoging van loon- en sala riskosten heeft kunnen opvangen. De ontwikkeling van de Bruynzeelbedrij ven in Zuid-Afrika is er ook een geweest van verdere consolidatie en verbetering van de organisatie. Voor het bedrijf in Suriname was de ontwikkeling minder gunstig. De omwen teling op Cuba betekende dat Bruynzeel in dat land economisch vrijwel is vastge lopen. De import is vrijwel stopgezet. Tot dusver ging de afzet van Bruynzeel- Suriname voor bijna de helft naar Cuba. Tevens kwam een totale inzakking van de triplexmarkt in Amerika. De export naar dit land viel plotseling weg, maar tegen het eind van het jaar houdt de verkoop wéér gelijke tred met de produktie. Dit betekent een enorme prestatie van het Surinaamse bedrijf en het maakt dat de directie weer met vertrouwen 1961 tege moet kan zien. „Alles bij elkaar is het een jaar geweest, waarop wij met vol doening en dankbaarheid kunnen terug zien", aldus de directie. Communistisch China heeft vandaag een omber beeld opgehangen van de landboutv- Toduktie, die voor 1961 waarschijnlijk voedselgebrek voor de 650 miljoen Chine- ~en zal doen ontstaan. Volgens radio Pc- ;ing is ongeveer de helft van het Chinese bouwland getroffen door „natuurrampen", en heeft een-zesde deel ervan „ernstig te lijden gehad". De Chinezen hebben verschillende keren 'n 1960 toegegeven dat de graanoogst on bevredigend was geweest en dat de rant- oenen verminderd hadden moeten worden. Tn het voor radio Peking voorgelezen rap- iort werd gezegd, dat gedurende het eerste aar van de kommunes in 1958 de land- bouwproduktie met 45 percent, en verle den jaar met acht percent was toegeno men, „ondanks ernstige natuurrampen". Deze ontwikkeling was sneller geweest dan in onverschillig welk „kapitalistisch" land, aldus Peking. „Dit jaar", aldus het verslag, „werd China getroffen door de ergste droogte sinds het begin van de eeuw, naast ande re ernstige natuurlijke tegenslagen. Onge veer de helft van het landbouwgebied in ons land werd getroffen. Dank zij de voor treffelijkheid van onze volkskommunes. en de hulp die van alle kanten werd geboden, leed maar ongeveer een-derde van het ge troffen gebied ernstige schade". Het opmerkelijke is. aldus Peking, „dat geen der kommunes ineenstortte, in weer wil van de zware proeven waaraan zij wer den onderworpen", Aan het personeelsorgaan van „Span jaard" te Borne is het volgende ontleend: „Dankzij een flinke stijging in de ver koop van onze produkten kon de bezetting in de fabriek een behoorlijk peil bereiken. Een probleem was de wel zeer krappe ar beidsmarkt. Alles bij elkaar genomen kun nen we over de resultaten van 1960 tevre den zijn. De werktijdverkorting betekent een aanzienlijke lastenverzwaring, die door doeltreffende maatregelen zal moeten worden opgevangen. Wat de omzet van onze artikelen betreft wordt 1960 onder gunstige omstandigheden besloten, terwijl er geen aanwijzingen zijn, dat hier op kor te termijn verandering in zal komen. Een redelijk vertrouwen in de naaste toekomst is dus alleszins gewettigd. ren. Zweden bezet met 57 pet. de zesde plaats en Zwitserland met 52 pet. de ze vende. In België is in vijf jaar een toeneming met 10 pet. geboekt. Onze zuiderburen staan thans met 41 pet. op de negende plaats en West-Duitsland met 28 pet. op de 14de plaats. De naasting zal worden voortgezet van alle plantages en ondernemingen in Indo nesië, zo heeft minister van Landbouw, Sardjarwo, in Bandoeng verklaard. Se dert 1958 heeft de regering alle plantages die Nederlands bezit waren genaast. Sad- jarwo zei dat er op het ogenblik onge veer 750 plantages en ondernemingen wa ren in hel land. Naar schatting dé hell't daarvan is ge naast en wordt thans bestuurd door de regering of onder auspiciën der regering. Sadjarwo zei dat niet alle ondernemingen die buitenlandse bezit waren, waren ge naast. Vele ondernemingen werden gemeen schappelijk bestuurd en gefinancierd door Nederlandse en niet-Nederlandse buiten landse maatschappijen. De status van die gemeenschappelijke ondernemingen was. nog niet duidelijk, zei de minister. De regering wacht op het aflopen van de concessies in die gevallen. Sadjarwo zei, dat de regering uiteindelijk van plan is ongeveer 500 ondernemingen te besturen. De overige zouden bestuurd kunnen wor den door particuliere Indonesische maat schappijen. Noodzaak van industrialisatie De Indonesische industriële raad zou er bij de regering op hebben aangedrongen de industrialisatie van Indonesië te bespoe digen en 's lands afhankelijkheid van de rubber en olie-uitvoer te verminderen. De handel in rubber en olie is zeer ge voelig voor internationale prijsschommelin- gen en maken het land bijzonder kwets baar, aldus de raad. De zes landen van de Europese Economi sche Gemeenschappen (Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland eu Italië) hebben in 1959 57 miljard liter melk geproduceerd en 31 miljard eieren. Dat is per hoofd van de bevolking in dat jaar ongeveer 360 liter melk en 190 eieren. De melkproduktie (voor 98 percent koe melk en vpor de rest schapemelk) was vorig jaar 28 percent groter dan in 1950 en 32 percent meer dan voor de oorlog. De eierproduktie was 43 percent hoger dan in 1950 en 46 percent meer dan voor de oor log, zo blijkt uit landbouwstatistische mededelingen die het bureau voor de sta tistiek van de Europese Gemeenschappen in Brussel heeft gepubliceerd. Het gedeelte van de melkproduktie dat in de zes landen aan de zuivelfabrieken wordt afgeleverd, loopt -nogal uiteen. In de jaren 19561958 was het gemiddeld 61 percent, doch voor Nederland bedroeg dit percentage 85 percent tegen België bij voorbeeld 48 percent. De melkproduktie vertegenwoordigt ongeveer 19 percent van de nettowaarde der totale landbouwpro- duktie in de zes landen. Voor eieren was dit percentage 5,5 percent. Het aandeel van deze twee produkten tezamen in de waarde der totale landbouwproduktie is echter kleiner dan dat. van de vleesproduktie. die ongeveer een derde van de totale waarde van de landbouwproduktie uitmaakt. Door middel van aandelenruil hebben twee bedrijven in de tricotage- en kousen industrie een uitgangspunt geschapen voor een toekomstige nauwe samenwerking. Het zijn de n.v. Kousenindustrie L. ten Cate te Geesteren (Ov.) en de n.v. Textiel-Indu- strie Maatschappij „Apeldoorn", bekend als „Tima". Bij de voorgenomen nauwere samenwerking, die geleidelijk verwerke lijkt zal worden, ligt een commercieel samengaan voor wat betreft de Europese markt en andere exportgebieden het meest voor de hand. maar ook de binnenlandse markt zal worden bestudeerd. De directie van de twee samengaande ondernemingen zal worden gevoerd dooi de heren L. ten Cate te Geesteren en mr G. W. van Leeuwen te Apeldoorn. Op woensdag 28 december zal tijdens een receptie in het Kurhaus te Scheveningen de heer A. Leezer. die per 1 januari 1961 wegens bet bereiken van de Densioen- gerechtigde leeftijd zijn functie van directeur van Hartog's Fabrieken en van Unox zal neerleggen, afscheid nemen van zijn vele relaties uit de vleeswarenindu- strie. De heer Leezer kwam op 3 oktober 1925 in dienst als correspondent van Hartog ir, Oss. Hij zal met ingang van het nieuwe jaar ook de talrijke functies neerlegger die hij vervult in de verschillende vereni gingen op het gebied van vleeswaren en conserven. Zo was hij onder meer bestuurs lid van het nroduktschap voor vee en vlees, alsmede voorzitter respectievelijk bestuurs lid van verscheidene fabrikantenorganisa- Het nominaal kapitaal van n.v. Electri- sche Apparatenfabriek v.h. Van Wijk en Visser te Geldermalsen wordt meer dan verdubbeld. Het bedrijf heeft gedurende het gehele jaar" 1960 op topcapaciteit ge werkt. De totale omzet zal 40 °/o hoger zijn dan in 1959. terwijl de orderporte feuille een stijging van 1.000.000 te zien geeft. Teneinde aan de vraag naar schakel- apparatuur. zowel in het binnen- als in het buitenland te kunnen blijven voldoen en voor verdere uitbouw van de fijnmecha- nische afdeling, zijn grote investeringen nodig. Deze worden ten dele uit eigen mid delen gefinancierd en ten dele uit een on derhandse emissie, waarmede het geplaat ste kapitaal van 300.000 op 750.000 wordt gebracht. Aardijk 24 v. Havana n. Houston. Acmaea 24 te Curasao. Aegis 27 te Curasao verwacht. Alca 25 v. Rotterdam. 26 te Hamburg. Alcinous 26 te Liverpool verwacht v. Port Said. Almdijk 23 v. Fremantle n.A delaide. Alnati 24 v. Rio de Janeiro n. Bahia. Alnitak 24 v. Las Palmas n. Antwerpen. Alwaki 27 te Suez. Ameland 26 te Turku. Amstelland 24 te Amsterdam. Angolakust 25 te Douala v. Abidjan. Area 25 te Brisbane verwacht. Archimedes 25 te Curasao n. Amsterdam. Arendskerk 27 v. Port Said te Alexandrie verw. Ares 26 v. Muscat n. Arica. Asmidiske 25 te Hampton roads verwacht. Atys 24 v. Shelihaven n. Berre. Auldra 25 te Rotterdam. Bali 25 370 m. w.n.w. Fayal n. Amsterdam. Batjan 25 te Suez v. Aden. Bengkalis 24 ten anker te Trincomalee. Beninkust 27 v. Freetown n. Antwerpen. Bintang 24 te Miri. Borneo 26 v. Marseille n. Napels. Bovenkerk 24 v. Singapore n. Manilla. Breda 24 te Hamburg n. Antwerpen. Bussum 27 te Rio de Janeira v. Salvador. Caltex Amsterdam pass. 24 Lissabon n. Pt. Said. Caltex Delft 24 te Suez. Caltex Delfzijl 26 v. Pernis n. Kopenhagen. Caltex Gorinchcm 25 te Kopenhagen v. R'dam. Caltex Pernis 24 v. Abadan n. Mombassa. Camphuys 24 te Malakka. Carrillo 25 v. Balboa n. Golf Ito. Castor 24 te Amsterdam n. Tunis. Celebes 24 v. Durban n. East-London. Ceres 27 v. Rotterdam n. Bremen. Charts 26 te Amsterdam. Cinulia 24 te Cardon verwacht v. Curasao. Colytto 23 v. Reyeka n. Tripoli. Daphnis 24 v. Paramaribo n. Moengo. Diloma verm. 27 v. River Blackwater n. R'dam. Dinteldijk 24 v. Cristobal n. Londen. Diogenes 25 v. Amsterdam n. Curasao. Dordrecht 25 te Sydney verwacht v. Melbourne. Doris 24 v. Kingston n. Nassau (Bahama). Esso Nederland 24 te Port Said. Forest Town 24 v. Palermo n. Port Said. Friesland SSM 25 te Rotterdam. Friesland KRL 24 te Beira verw. v. L. Marques. Gabonkust. 25 te Calabar verwacht v. Lagos. Geeststar 24 te Rotterdam. Gravetand 25 te Roads Salvador v. Recife. Guineekust 23 v. Port Amboin n. Freetown. I-Iathor 24 v. Alexandrie n. Beyrouth. Hector 27 te Cavalla verwacht. Heemskerk 24 te Zanzibar. Hera 24 te Amsterdam n. West-Indie. Hersilia 23 480 m. n.o. Trinidad n. Rotterdam. Hilversum 26 te Savannah. Holendrecht 26 te Rotterdam. Isis 26 te Houston. Ittersum 23 v. Weser n. Hamburg. Japara 26 v. Durban, 27 te Lourenco Marques. Karachi 24 v. Amsterdam n. Marseille. Karimata 24 v. Genua n. Hamburg. Keizerswaard 24 v. Curasao n. Punta Cardon. Kelletia 25 te Diego Suarez verwacht. Kenia 30 te Rotterdam verwacht. Kennemerland 25 te Amsterdam. Kerkedijk 26 te Rotterdam. Kertosono 25 te Kuwait. Khasiella verm. 25 te Heysham. Koratia verm. 27 v. Gothenburg n. Rotterdam. Korovina 27 te Rotterdam verwacht. Krebsia 25 in Suezkanaal verwacht n. Singapore. Krvptos 27 te Grolon verwacht. Kylix 26 te Stanlow. Laarderkerk 26 te Khorramshahr verwacht. Leereum 23 v. Bari. Lekkerkerk 27 te Port Said. Lelykerk 24 v. Marseille n. Port Said. Liberty Bell 24 ten anker rede Port Said. Lir.dekerk 26 v. Rotterdam n. Bremen. Loppersum 24 v. Antwerpen n. Houston. Maashaven 24 v. Duinkerken n. Dakar. Maaskerk 24 in Suezkanaal n. Suez. Maaslloyd 27 te Calcutta verwacht. Madisonlloyd 27 te Aden verwacht Marathon 24 te Rotterdam. Mariekerk 23 te Amsterdam. Mataram 27 te Barcelona. Mataram 27 te Barcelona. Medon 25 te Maracaibo verwacht. Mentor 25 v. Lattakia n. Rhodes. Minos 25 v. Rotterdam n. Helsinki. Modjokerto 25 te Rotterdam. Muiderkerk 25 v. Calcutta n. Colombo. Naess Commander 24 v. Fawley n. Bnd. Mashur Naess Lion 26 te Tenerife v. Tripoli. Navicella 4/1 te Curasao verwacht. Neverita 9/ te Durban verwacht. Nias 23 v. Port Said n. Kuwait. Noordam 24 v. New York n. Rotterdam. Noord wijk 25 te Rotterdam. Notos 24 20 m. z.w. Hanstholm n. Delfzijl. Nijkerk 27 v. Suez n. Djibouti. Oldekerk 25 te Singapore verwacht. Oostkerk 24 v. Mombasa n. Aden. Ootmarsum 24 te Rotterdam. Oranje Nassau 23 450 ni. o.n.o. Martinique naar Plymouth. Parthenon 23 v. Amsterdam n. La Guaira. Peperkust 24 300 m. n.w. Freetown n. Freetown. Pericles 27 te Puna n. G. Thulin 26 v. Balboa n. Mollendo. Phi line 28 in liet Suezkanaal verwacht n. Mena. Philippia 29 in Suezkanaal verwacht n. Lavera. Pieter S 26 v. Rotterdam n. Swansea. Prins Casimir 25 te Tel Aviv v. Limasol. Prins der Nederlanden 26 rede Barbados. Prins Johan Willem Friso 24 v. Lissab. n. Cèuta. Prins Willem IV 24 te Rotterdam. Prins Willem George Frederik 26 v. Rotterdam naar Montreal. Pygmalion 23 v. Saloniki n. Kalyvia. Rondo 24 te Genua verwacht v. Livorno. Rotterdam 26 v. Port of Spain n. Cartagena. Rijnkerk 26 te Duinkerken. Salatiga 26 v. Aden n. Port Said. Sambas 26 te Phnompenh verwacht v. Haiphong. Sarangan 24 v. Mombasa n. Djibouti. Sarpedon 26 v. Amsterdam, 27 te Bremen. Schelpwijk 25 te Stanlow v. Falmouth. Scherpendrecot pass. 26 Gibraltar n. Wismar. Schie 24 v. Kalamaki n. Chalkis. Sibigo 24 te Port. Swettenham. Sigli 25 v. Hollandia n. Biak. Skadi pass. 24 Berlenga n. Galway. Sloterdijk 26 v. Rotterdam n. New York. Socrates 26 v. Port of Spain te Port Fórtin. Soestdijk 23 400 m. z. w.Kp. Race n. Antwerpen Solon 24 te Barranquilla. Stad Alkmaar 25 te Benisaf. Stad Delft 25 v. St. Vincent n. Vlaardmgen. Stad Leiden 26 150 m. o.n.o. Obbia n. Aden. Stanvac Malacca 24 te Singapore. Statue of Liberty 24 te Port Said. Steenwijk 25 te La Guaira. Steven 24 v. Pt. Louis n. Tunis. Straat Lombok 27 te Melbourne. Tabian 26 te Ash Shirhr. Tahama 24 v. Ravenna n. Abadan. Talisse pass. 24 Kp. Verd. eil. n. Pernambuco. Tamara 25 te San Lorenco. Tamo 25 te Hamburg v. Bramen. Tara 26 v. Rio de Janeiro n. Santos. Taria 6/1 te Lorenzo Marques verwacht. Tegelberg 25 te Port Elisabeth verw. v. Durban Tero 26 v. Rotterdam n. Hamburg. Themis 27 te La Guaira verwacht. Tjiliwong 23 te Cotonou. Tjimanuk 24 v. Saigon n Hongkong. Tjipondok 26 te Porto Amelia. Togokust 24 te Amsterdam. Towa 25 v. Ilheus n. Las Palmas. Tweelingen 25 te Rotterdam. Van Cloon 26 te Singapore. Van Linschoten 27 v. Abidjan te Accra verwacht Van Spilbergen 25 te Port Harcourt verwacht. Vasum 31 te Thameshaven verwacht. Viana 25 te Colon verwacht v. Anacortes. Vivipara 27 te Mena Al Ahmadi verwacht. Vlieland 26 v. Cabimas te Curacao. Voco 26 te Port Sudan. Waterland 23 te Amsterdam. Waterman 25 Gibraltar gepass. n. Vlissingen. Westerdam 24 v Rotterdam n. New York. Willemstad 24 v Brighton n. Madeira. Woltersum 25 te Amsterdam. Wonosari 23 tc Amsterdam. Wonosobo 26 te Pènang verwacht v. Djibouti. Zaanland 24 v. Ilheus n. Bahia. Zafra 28 te Tranmere verwacht. Zaria 27 te Tripoli (Libanon) verwacht. Zwijndrecht 25 v. Novorossisk n. Liverpool. KLEINE VAART Admiralengracht pass. 24 Texel n. Helsinki. Alcetas 23 v. Oran n. Valencia. Ank T 24 5 m. z.o. Bramoen n. Zaandam. Areas 24 75 m. o.n.o. Algiers n. Algiers. Bloemgracht 23 te Kotka. Bonafide 30 v. Dugidrt te Fleetwood verwacht. Brouwersgracht pass. 24 Texel n. Norrköping. Domburgh 27 v. Casablanca te Rotterdam verw. Draco 24 40 m. n.o. Valencia n. Tariger. Flevo 23 te Valencia n. Alicante. Heerengracht pass. 24 ET-16 v. Stettin n. Rouen. Inspecteur Mellema 24 tc Varne n. Rotterdam. Joost 22 v. Karskaer te Stocka. Julia Mary 24 op Thames n. Rotterdam. Kaap Falga 22 v. Rundvik n. Amsterdam. Leliegracht pass. 24 Elbe n. Amsterdam. Looiersgracht pass. 24 Weser v. Hamina n. A'dam. Lucas Bols 24 15 m. n.o. Goeree n. Amsterdam. Lijnbaansgracht 23 v. Mantyluoto n. Helsinki. Matthew 25 v. Liverpool te Rotterdam verwacht. Molensingel verm. 25 v. Puttershoek n. Leith. Pasteursingel 27 v. Leixous te Manchester verw. Pieter Breughel 26 v. Kenitra te D'kerken verw Plato 23 v. Aarhus n. Amsterdam. Ponza pass. 24 ET-6 v. Hernösand n. Zaandam. Strabo 23 v. Saloniki n. Kalyvia. Thaletas 24 noord van Sicilië n. Cadiz. Tilly 24 25 m. n. Texel n. Zaandam. Ubbergen 6/1 v. Haifa te Rotterdam verwacht. Wilpo pass. 23 Kiel n. Norrköping. Zevenhonderd mannen en vrouwen zijn gereed om op 2 januari te beginnen aan een volkstelling, die zich zal uitstrekken tot Curagao. Bonaire en de Bovenwindse eilanden. Op Aruba werd op initiatief van de olieraffinaderij Lago in juni j.l. reeds een dergelijke telling gehouden. De volks telling is voorbereid door het Bureau voor de Statistiek. Tevens wordt een onderzoek ingesteld op sociaal en economisch terrein. Men heeft wel enkele bezwaren moeten overwinnen. Op Sint Maarten b.v. zijn er bewoners van „Franse zijde", die graag aansluiting zouden hebben bij de Neder landse bevolkingsgroep. Het werd niet denkbeeldig geacht, dat zij zich bij de tel ling zouden aansluiten, waardoor dus een vertekend beeld zou worden gekregen. Men heeft nu vertrouwensmannen inge schakeld, die precies weten wie wel en wie geen Nederlander is. Een andere moeilijk heid op de Bovenwinden was bijvoorbeeld dat er geen huisnummering bestaat. Aan de hand van gegevens van de burgerlijke stand heeft men de huizen van tijdelijke nummers voorzien, die straks meteen door definitieve kunnen worden vervangen. Aan de hand van deze nummering bleek, dat Sint Maarten niet over 650 huizen beschikt, zoals aan de hand van vroegere gegevens werd aangenomen, maar over 867. De laatste volkstelling werd in 1931 ge houden en de statistiek van dat jaar geeft voor Curagao 76.332 inwoners aan. een getal waaraan de statistici weinig waarde hechten. De verwerking van de gegevens gebeurt langs mechanische weg. Shell Curagao heeft hiervoor de machines uit het bedrijf ter beschikking gesteld. De directie van Van der Heem n.v. heeft van het College van Rijksbemiddelaars de mededeling ontvangen dat de destijds inge diende aanvraag tot verkorten van de werktijden is goedgekeurd. Te beginnen op 2 januari aanstaande zal in de fabrieken 45 uur per week worden gewerkt in plaats van 48 uur, op de kantoren 41'/2 uur in plaats van 43V2 uur. Bij de n.v. Verenigde Draadfabriek aan de Van Goorstraat in Nijmegen en bij het Nederlands-Amerikaanse bedrijf „Friden Holland" te Nijmegen zal met ingang van 2 januari de 45-urige werkweek worden in gevoerd. N.v. Groeneveld van der Poll en Co's Electrotechnische Fabriek te Amsterdam heeft vergunning gekregen om met ingang van 2 januari 1961 de werktijd te verkor ten van 48 tot 45 uur per week. Als ge volg hiervan zal voortaan 5 dagen per week worden gewerkt. De president van de Cubaanse Nationale Bank, majoor Erneste Guevara, heeft te Ha vana verklaard dat ingevolge het handels akkoord met de Sovjet-Unie dat kortgeleden tot stand kwam, in de Sovjet-Unie honderd complete industriële installaties zullen wor den gebouwd, die door Russische deskundigen in Cuba worden opgesteld. Ook zullen Rus sische geologen in Cuba nieuwe olie- en erts- lagen onderzoeken, terwijl, eveneens met Rus sische hulp, de staalproduktie van de huidige 40.000 ton per jaar gebracht zal worden op 200.000 ton per jaar. Cuba zal het meerendeel van de invoer uit Rusland bekostigen met suikerleveranties. Tsjechoslawakije zal een tractorfabriek bouw, terwijl communistisch China 24 textiel fabrieken en chemische fabrieken zal bou wen. VOORBEURS VAN IIEDEN. Slot 472 gb—475 476 f 126.80—127 1 126.90 1187«/a1189 gl 1186 788—789 788 785—789 786 Vorige slotkoers Amsterd. Bank 389 Ned. Handel Mij. 315 Rottend. Bank 328 Twentsche Bank. 313 A'dam Rubber 109 >5 H.V.A 135% A.K.U 464 Van Berkel's Pat. 321 1 171.10 489 Nederl. Ford 545 Van Gelder Pap. 326 Hoogovens 783 Miiller Nat. Bezit 424 Ned. Kabelfabr... 605% Philips Gem. Bez. 1181 Philips Pref 327 Unilever 785 Wilton Fijenoord 203 Billiton Mij. II 416% Dordtsche Glie 585% f 125.50 H.A.L 146 -X K.L.M f 97.— K.N.S.M 200% Stoomv. Mij. Ned. 177% Ommeren, Phs. v. 302 N. Scheepv. Unie 156V* In terunie f 216.50 f 236.50 Unitas f 474.50 Ver. Bezit v. 1894 l 130. Albert Heijn 409 Amstel Bier 523 615 Bührmann Papier 522 Ned. Gist- en Sp. 390 Van der Heem 391 Heineken's 585 Hoogenbosch Sch. 298 527 Ketjen 454 Kon. Ned. Zout 1045 Sikkens Groep 805 Stokvis R.S 260 Thomassen Dr. 683 Ver. Machinefabr. 237% Wessanen 342 Zwanenberg-Org. 873 Aluminium Ltd... 32% American Motors 18'/Ü Anaconda 4518/i« Bethlehem Steel 39% Cities Service.... 51% General Motors. 41 Kennecott Copper 77% Republic Steel 55% Shell Oil 75% U.S. Steel 77 Gedane noteringen. (Verstrekt door de Amsterdamsche Bank). A.K.U. Kon. Ólie Philips Unilever Hoogovens

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 9