Kennedy houdt zijn kruit droog voor eventuele strijd met het Congres De beurs li Het ijzeren paard verdwijnt in West-Europa Conv. obligaties I.B.B. 4% 1:1; 250 De vestigingen van Bruynzeel Begin februari EEG- conferentie te Parijs Newyorks makelaarshuis verwacht verhoging A'dam Rubber doet bod op ACA Afsluiting zeearmen boven dijkverzwaring verkozen SC H EEPY A ARTB ERICHTEN WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 ZORGEN OM AMERIKA'S ECONOMIE De goudprijs Rotterdamse haven had nieuw recordjaar Joegoslavische wisselkoers wordt volgend jaar gewijzigd Sovjet-Unie krijgt serie vijfjarenplannen Produktie en verbruik in Polen Amerikaanse hulp voor Indonesië Eindrapport Deltawerken Kort economisch nieuws uit binnen- en buitenland Hollandia Kattenburg loopt het verlies in Russische patriarch voor overleg in Athene (Van onze correspondent) WASHINGTON. Het Amérikaanse departement van Handel heeft voorspeld, dat er in 1961 5.800.000 auto's verkocht zullen worden. Vergeleken met de 6.700.000 auto's die in 1960 zijn verkocht, zou dat een achteruitgang betekenen van ruim dertien percent. Deze uitspraak van een waarzegger, die het een jaar geleden bjj het rechte eind heeft gehad, heeft de Amerikanen vry somber gestemd. De autoproduktie heeft grote invloed op de fabrikage van staal, rubber, glas, plastic, katoen, koper, alumi nium, lood, zink, nikkel, kortom op een belangrijk deel van Amerika's economie. Ook Kennedy en zijn raadslieden zijn enigszins verontrust door de grote werk loosheid (ruim vier miljoen in november) en door de slapte in het bedrijfsleven. Zij wensen thans nog niet te zeggen of er na 20 januari bijzondere maatregelen genomen zullen worden, maar men over weegt wel, wat men eventueel zou moe ten doen. Kennedy heeft een speciale studiecommissie hiervoor aan het werk gezet. Juist omdat de nieuwe president allerlei gedaan wil krijgen van het Con gres, past hij ervoor op, de relatie met de wetgevers niet onnodig geprikkeld te maken. Autofabrikanten optimistischer Dé autofabrikanten tonen zich optimis tischer dan het ministerie van Handel, maar dat zou weieens beroepsoptimisme kunnen zijn. Voor de staalindustrie is het ook al niet plezierig, dat de compacte auto's zo veel succes hebben. Men zal zich herinneren, dat het vorige jaar Ford, Chevrolet en Chrysler met kleiner modellen op de markt zijn gekomen. Naar Europese begrippen altijd nog flinke auto's maar toch niet lan ger „sleeën". Het aantal van die compac te modellen is dit jaar nog groter gewor den en het departement van Handel voor ziet, dat in 1961 deze kleinere typen 35 a 40 pet. van de Amerikaanse produktie zul len uitmaken. Een compacte auto bestaat uit 30 tot 35 pet minder staal dan een au to, die men vroeger normaal noemde en dat betekent natuurlijk een extra slag voor de staalnijverheid. Ook de banden zijn klei ner en eisen minder materiaal. Voor de aluminium-industrie zijn er meevallers: In een rapport uitgegeven door de Eco nomische missie van de V.N., wordt ver klaard, dat de oude stoomlocomotief en de sleepboot snel uit het Westeuropese leven aan het verdwijnen zjjn. In de communis tische landen echter doen z\j nog goed werk en neemt hun aantal nog steeds toe. In het rapport over het Europese trans port Wordt gezegd, dat vrijwel alle West europese spoorwegmaatschappijen hun stoomlocomotieven vervangen hebben. In Nederland is de laatste begin 1958 uit de dienst genomen. In Frankrijk zijn er 6.567 locomotieven minder dan in 1950, in West- Duitsland 5.215. Is in West-Europa het beeld vrijwel overal hetzelfde, in Oost-Europa nemen de stoomlocomotieven nog steeds in aantal toe. In Hongarije rijden 2.317 stoomlocomo tieven rond. Sinds 1950 zijn er 101 nieuwe bijgekomen. In alle landen behalve Zuid- Slavië, Oostenrijk en Italië neemt het aan tal sleepboten af, voornamelijk wegens de toename van het aantal vaartuigen met eigen stuurinrichting. Het totaal aantal paardekrachten voor watervervoer was in 1959 tweemaal zo groot als in 1950. In de gisteren gehouden vergadering van aandeelhouders van de n.v. Ingenieurs Bureau voor Bouwnijverheid „I.B.B." te Oegstgeesl is besloten tot een statutenwij ziging, waarbij het maatschappelijk kapi taal der vennootschap verhoogd wordt van 2.400.000 tot 8 min. De vergadering ver leende haar goedkeuring tot uitgifte van 1.650.000, 4percent converteerbare obli gaties a pari met recht van voorkeur voor de bestaande aandeelhouders in de verhou ding van 1 converteerbare obligatie op 1 uitstaand aandeel. De conversiekoers zal worden vastge steld op 250 percent in dier voege, dat f 2.000 obligaties onder bijbetaling van 500 kunnen worden verwisseld in én aandeel van 1000 nominaal. Zoals reeds vroeger werd medegedeeld, ligt het in de bedoeling van directie en commissarissen om naast de hier voor ge noemde uitgifte tevens over te gaan tot een emissie van nominaal 825.000 gewone aandelen, (gerechtigd tot het dividend over 1961) tot een koers van 100 percent, met recht van voorkeur voor de houders van prioriteits- en gewone aandelen in de verhouding van 1 nieuw aandeel op 2 uit staande aandelen. Er bestaan plannen tot de bouw van een nieuwe houtbewerkings- fabriek. Het personeelsorgaan „Kontakt" van de Bruynzeelfabrieken in Zaandam behelst een overzicht van de vestigingen van de Bruynzeelgroep, een opsomming die tot nog toe niét werd gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het concern in Nederland de volgende bedrijven telt: Bruynzeel deu- renfabriek, scliaverij, vloerenfabriek, fi- neerfabriek en potlodenfabriek, alle af zonderlijke vennootschappen, gevestigd in Zaandam. De Europese vestigingen om vatten verder: n.v. Houtindustrie Efdebe in Dordrecht, Donar Türen Werk in Ham burg alsmede verkoopkantoren in Brussel, Londen, Düsseldorf, Hamburg en Parijs. De vestigingen overzee omvatten de Ge neral Box Company in Stellenbosch (Zuid- Afrika) en de Bruynzeel Suriname Hout- my n.v. te Zaandam. Voorts vermeldt de opsomming Europese belangen en overzee se belangen (deelnemingen). Het concern heeft in totaal 7350 man in dienst, van wie 2500 in Nederland. aluminium wordt meer en meer gebruikt in auto's. Drie fabrieken maken alumini um motoren (totaal in acht modellen), het rasterwerk aan de voorkant wordt vaak van dit metaal vervaardigd en men neemt proeven met bumpers van aluminum. De produktie van compacte auto's heeft tot gevolg gehad, dat de invoer van kleine re Europese auto's belangrijk is vermin derd. In 1960 werden er 23 percent minder wagens geïmporteerd dan in het vooraf gaande jaar. Het schijnt, dat alleen de Volkswagen niet ontevreden behoeft te zijn In 1961 verwacht men een totale import (alle merken bij elkaar dus) van ongeveer 400.000 wagens. Plannen van Kennedy Tot een van de vijf binnenlandse aange legenheden. die Kennedy na 20 januari aan het Congres zal voorleggen, behoort de hulp aan noodlijdende streken. De nood zal daar des te groter zijn, naarmate de recessie ernstiger vormen aanneemt. Bo vendien staan op Kennedy's verlanglijst: medische zorg voor bejaarden, hulp aan het onderwijs, verhoging van het minimum loon en woningbouw.Het Congres zal zeer waarschijnlijk tot medewerking bereid zijn en spoedig kan men diverse wetten ver wachten om verbetering te brengen in de toestand. In Amerika spreekt men van de wittebroodsweken van een nieuwe presiden en men bedoelt daarmee de beginperiode, waarin hij doorgaans op goede voet staat met het Congres. In die periode heeft een president nog allerlei baantjes weg te ge ven aan politieke vrienden van zijn partij genoten in het Congres en dat maakt zijn greep op Huis en Senaat in die begintijd des te sterker. Graag zou Kennedy zien, dat een min derheid in het Congres minder kans kreeg dan voorheen om door een soort sabotage de wensen van de meerderheid te dwars bomen. In de Senaat kan de minderheid door schier eindeloze redevoei'ingen (een filibuster noemt men dat) uitstel en soms afstel bewerken en in het Huis bestaat een zeer conseiwatieve „rules committee" van BONN Waarschijnlijk eind januari- begin februari zal te Parijs de conferentie tussen de regeringsleiders van. de zes bij de Europese Economische Gemeenschap aangesloten landen worden gehouden, al dus zei gisteren een regeringswoordvoer der te Bonn. Tezelfdertijd zal de West- duitse bondskanselier Adenauer een be zoek aan Parijs brengen voor overleg no pens de Europese en de Atlantische poli tiek met de Franse president, De Gaulle. De E.E.G.-topconferentie was oorspron kelijk vastgesteld op 5 december; wegens ziekte van Adenauer moest zij worden uit gesteld tegelijk met het overleg dat de bondskanselier met De Gaulle en de Brit se premiei-, Macmillan wilde voeren. Op deze E.E.G.-confei-entie zullen alle vraag stukken, betx-eflende de samenwerking tus sen E.E.G. en Kleine Vrijhandelszone en de problemen aangaande de militaire sa- menwerking van de E.E.G.-landen ter ta fel komen. Over een ontmoeting Adenauer-Macmil- lan, wordt thans te Londen en Bonn op di plomatiek niveau ondei-handeld; men ver wacht hier dat Adenauer reeds in de loop van januari naar Londen zal vliegen, ter bespreking met Macmillan van de verhou ding tussen de E.E.G. en de Kleine Vrij handelszone. Een makelaarshuis in Wall Street zegt in een beleggingsovei-zicht, dat de goudprijs verhoogd zal worden. Volgens het overzicht zal de verhoging van de goudprijs spoedig geschieden en schijnt er geen sprake te kunnen zijn van een terugkeer tot de vroegere gouden standaai-d. De beste dek king tegen een verhoging van de goudprijs en tegen een devaluatie van de dollar is. naar in het overzicht wordt gezegd, het volgen van een volkomen normale beleg- gingspolitiek. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Rotterdamse haven binnen het tijds bestek van een jaar 24.000 binnenkomende schepen kunnen noteren. Het record van verleden jaar, toen 31 december afsloot met ruim 23.000 schepen, wordt daarmee belangrijk over schilden, want sinds van- morgen elf uur, toen het Duitse schip „Fx-ancesca" de 24.000 vol maakte, tot de nacht van oud op nieuw betekent nog ruim 4'/» etmaal, in die tijd zullen onge twijfeld nog enkele honderden binnen komende schepen Kunnen worden bijge schreven. De „Francesca" kwam met 24.890 ton erts geladen van Narvik. ADVIESKOERSEN BUITENLANDS BANKPAPIER De advieskoersen voor buitenlands bank- papier, vandaag geldend in Amsterdam, luiden: Engelse pond 10,54-10,64, Ameri kaanse dollar 3,74%-3,78%, Canadese dol lar 3,78-3,83, Franse frank (100) 75,90-76,40. Belgische frank (100) 7,43-7,48, Duitse mark (100) 90,10-90.60, Zweedse kroon (100) 72,40- 73,40, Zwitserse frank (100) 87,35-87,85. Italiaanse lire (10.000) 59,75-61,75, Deense, ki'oon (100) 54,25-55,25, Noorse kroon (100) 52,40-53,40, Oostenrijkse schilling (100) 14,50-14,60, Portugese escudo (100) 13,15- 13,30, Spaanse peseta (100) grote coupures 6,17%-6,32^. twaalf man, die de behandeling van een wet eenvoudig kan verhinderen voor be handeling in een plenaire zitting. Kenne dy heeft wel verklaard, dat hij hoopt, dat de meerderheid zal prevaleren in het Con gres, maar hij wenst op dit moment ken nelijk niet de strijd aan te binden tegen de privileges van een minderheid, die hij te vriend wil houden. Hij houdt zijn kruit di*oog voor eventue le conflicten met het congres, die men kan verwachten wanneer hij hervoi'mingen voor zal stellen in de hulp aan het buitenland; wanneer hij eventueel kernwapengeheimen aan de NAVO wil meedelen; wanneer mo gelijk de relatie tot China onder de loep zal worden genomen en wanneer er schot mocht komen in een ontwapeningsovereen komst of in een verdrag dat kernexplosies in de ban zou doen. Het lijkt nog erg opti mistisch om schot te verwachten in laatst genoemde onderwerpen, maar nu de uiterst starre Mccone weggaat als voorzitter en lid van de commissie voor atoomenergie, krijgt Kennedy wellicht zijn kans om ernst te maken met wat hij tijdens de verkiezings campagne heeft toegezegd: een ernstige poging om na te gaan, of men met de Rus sen tot een akkoord kon komen over stop zetting van kei-nexplosies. Een eventueel verdrag met de Russen zou door het Con gres geratificeei-d moeten worden en dat zou moeite kunnen kosten. Reden te meer voor Kennedy om de betrekkingen niet on nodig geprikkeld te maken. Bij de indiening in de nationale verga dering van het ontwerp voor het sociale plan voor 1961 heeft het lid van de federa le bestuursraad N. Mincev medegedeeld, dat alle voorbereidingen voltooid zijn om in het volgend jaar te kunnen overgaan tot een reorganisatie van het stelsel der wisselkoersen en van dat van de buiten landse handel. In plaats van de verschil lende wisselkoersen zal een enkele koers komen van 750 dinars per Amerikaanse dollar. In een ovei-gangsperiode zal een uitzon dering gemaakt kunnen worden voor toe risten en diplomatieke vertegenwoordigers en andere buitenlandse delegaties. Tot dusverre varieerde de koers van 300 tot 1200 dinars per dollar. Naar Mincev mededeelde heeft het I.M.F. erin toegestemd in 1961 aan Joego slavië „standby"-kredieten ter beschik king te stellen tot een bedrag van 75 mil joen dollar. Verder deelde Mincev mede, dat de Amerikaanse regering „in principe had toegestemd" aan Joegoslavië een le ning toe te staan van ongeveer 100 miljoen dollar en dat de regeringen van Oosten- rijk, Engeland, Italië, Frankrijk, Zwitser land en Nederland en een groep particu liere Westduitse banken Joegoslavië ruim 100 miljoen dollar zoudep lenen. Door de n.v. Rubber Cultuur Maatschap pij „Amsterdam" is, naar het bestuur der Algemene Commerciële Associatie n.v. mededeelt, een bod van 180 percent uit gebracht op de aandelen van laatstge noemde vennootschap mits, naar het oor deel van het bestuur van de Rubber Cul tuur Maatschappij „Amsterdam", een vol doende aantal aandelen wordt aangeboden. Nadere bijzonderheden volgen in een be richt dat in de eerste week van januari 1961 zal verschijnen. (De aandelen Algemene Commerciële Associatie noteei-den vrijdag 23 december 149 percent. In de laatstgehouden jaarvei-- gadering werd de naam Amsterdamse Cultuur Associatie n.v. gewijzigd in Alge mene Commerciële Associatie n.v.). De raad van ministers van de Sovjet- Unie heeft besloten de gestegen opbrengst uit verschillende bronnen in een versnel ling van de landbouwkundige en industrië le ontwikkeling te steken. Dit zou worden gedaan om aan „de gestegen behoeften van de bevolking tegemoet te komen." Welke veranderingen de Russen precies willen aanbrengen in hun plannenmakerij op lange termijn kon niet worden ontdekt zonder een nauwkeurige bestudering van het cijfermateriaal. Wel staat vast, dat de Russen voor elk jaar telkens in een periode van vijf jaar vooruit precies de plannen zullen vastleg gen. Bij voorbeeld wanneer nu de plan nen klaar zijn voor 1961, dan zijn ze dat ook reeds voor 1966. Wanneer men de plannen gereed heeft voor 1962, dan weet men ook reeds wat er in het jaar 1967 te doen zal zijn. In feite is dit systeem ontworpen om de abrupte overgang van het ene zeven jarenplan naar het volgende op te heffen. De Russen beweren intussen nog altijd dat de produktie van het socialistische blok in 1965 die van Amerika zal evenaren. In dit jaar loopt het huidige zevenjarenplan af. Het doel van de Sovjetrussische regering was om in 1970 de Vei-enigde Staten te hebben ingehaald. Gisteren is voor het Poolse parlement het economische plan voor 1961 ingediend, waaruit blijkt dat de Polen meer zullen produceren en minder zullen verbruiken om het volume van de uitvoer te ver groten. In 1961 zullen de investeringen 106 mil jard zlotys belopen, hetgeen overeenkomt met 21,3 percent van het nationale inkomen tegen 20,1 percent in 1960. In de loop van het vijfjarenplan 1956—1960 is de agrari sche produktie met niet meer dan 20,4 per cent toegenomen; in het plan was een ver groting voorzien van 25 percent. In dezelf de tijd zijn de ai-beidslonen met 28 a 29 percent gestegen, terwijl in het plan een verhoging van 30 percent was opgenomen. In 1960 zal Polen een staalproduktie leve ren van 7,1 miljoen ton; de kolenproduktie zal in dat jaar 105,5 miljoen ton belopen. Er zullen het volgend jaar voorts 305.000 woningen worden gebouwd. Tussen de V.S. en Indonesië is een ovér- eenkomst getekend, waarbij de Amerikaanse regering aan Indonesië voor een tegenwaarde van 72,1 miljoen dollar aan roepiahs zal lenen en deels schenken voor produktie- en distri- butieprojecten op het gebied der voedsel voorziening. Dit geld is de opbrengst van de verkoop in Indonesië van Amerikaanse land- bouw-overschotten, en zal in de loop van de komende drie jaren in termijnen aan Indo nesië worden afgedragen. Het geld zal onder andere worden besteed voor bevloeiingswer ken, rijstbouw, veeteelt, visserij-bevordering, zaadteelt, opslag van meststoffen, landbouw proefstation en wegverbeteringen ten platte- lande. In Den Haag is het eindrapport van de Deltacommissie aan de minister van Ver keer en Waterstaat, drs. H. A. Korthals, overhandigd. Dit eindrapport geeft een overzicht van de overwegingen om over te gaan tot het afsluiten van de zeearmen tussen de Westei'schelde en de Nieuwe Wa terweg alsmede van de invloed van deze werken op de veiligheid van ons land en op deze Deltawerken, alsook van de finan ciële en economische consequenties en de noodzakelijke bestuurlijke maatregelen in verband hiermede. Er is i-ekening mee gehouden, dat na het gei-eedkomen van de omvangrijke werken in het zuidwesten des lands ook in het noor den definitieve voorzieningen door afslui ting van zeegaten tussen de waddeneilan den aan de orde zullen komen. Tenslotte heeft de commissie haar keuze tussen verstei-king van bestaande hoofdwa terkeringen en afsluiting van de zeearmen in het zuidwesten bepaald. Zij koos voor af sluiting boven versterking van bestaaande dijken. De visserijbelangen zullen daarbij echter ernstig worden geschaaad, ofschoon scheepvaart, landverkeer, landaanwinning en recreatie ermee gebaat zullen worden. De Rotterdamse Waterweg en de Wes- tei-schelde komen niet op korte termijn voor afsluiting in aanmerking. De bestaande hoofd waterkeringen zullen daar moeten worden versterkt. De commissie noemt internationaal over leg om het zoutgehalte bij laag rivierpeil op de Nieuwe Waterweg zo laag mogelijk te houden van eminent belang. Na uitvoe- ring der Deltawerken zal een aanzienlijke verbetering in de vrij nijpende zoetwater situatie van ons land optreden. Ook is de toekomstige zandbeweging in de zeegaten en langs de kust bezien en is aangegeven, waarop in de toekomst gelet moet worden. Tevens zijn mogelijkheden voor landaanwinning en recreatie behan deld. De kolenproduktie van de E.G.K.S. U De kolenproduktie van de Europese Gemeen schap voor Kolen en Staal zal dit jaar naar ra ming 234.5 miljoen ton bedragen tegen 234.9 mil joen ton vorig jaar. Er is dus geen merkbare wij ziging in de omvang der produktie gekomen. De produktiecijfers van de afzonderlijke landen (tussen haakjes de cijfers van vorig jaar) zijn: Nederland 12.5 miljoen ton (12.0), België 22.9 miljoen *on (22.8). Duitsland 142.4 miljoen ton (141.8), Frankrijk 56.0 miljoen ton (57.6), Italië 0.7 miljoen ton (0.7). Aagtekerk, 28 aank. Hamburg. Abbedijk. 27 23 mijl zo Azoren Newport-Cristobal Achilles oass. 27 Azoren n. Point a Pitre. Acila pass. 27 Calais n. Curasao. Adonis 27 te Paramaribo Aegis 28 te Puerto Cabello verwacht. Agamemnon 27 1200 m. n.n.o. Barbad. n. Londen. Alioth, 26 v. Douala n. Accra. Alkaid 27 50 m. z. Lissabon n. Rotterdam. Alnati 28 v. Bah ia n. Las Palmas. Alnitak 27 500 m. w.z.w. Cocos eil. n. Aden. Alwaki 30 te Aden verwacht. Amnion 28 te Curasao verwacht. Amstelhoek 27 570 m. w.z.w. Cocos eil. n. Aden. Amstelmeer, 27 600 mijl nw. Kaapstad. Amstelmolen 27 dwars Cochin n. Karachi. Annenkerk 28 te Marseille. Archimedes 28 te Buena Ventura verwacht. Arendskerk, 27 te Alexandrië verw. Argos 27 v. Genua. 28 te Livorno. Arnedijk 29 te Port Everglades verwacht. Asmidiske 27 ter hoogte v. Norfolk n. A'dam. Asterope 27 2.90 m. w. Landsend n. Nederland. Atys (t), 27 70 mijl w Oporto naar Berre. Axeldijk 27 Lizard gepass. n. Rotterdam. Bali 27 780 m. w.z.w. Batonrouge n. Rotterdam. Batjan 27 v. Port Said n. Napels. Bawean 27 Ceylon gepass. n. Penang. Bengkalis 27 te Cochin. Beninkust pass. 28 Dakar n. Antwerpen. Bennekom 27 v. Amsterdam n. Antwerpen. Blitar 27 te Port Said. Bosco 27 v. Basrah n. Khorramshahr. Bovenkerk 28 te Manilla. Bussum, 27 aank. Rio de Janeiro. Caltex Amsterdam pass. 27 Malta n. Port Said. Caltex Arnhem (t.) 27 v. Rotterdam n. Malmö. Caltex Delfzijl 28 te Kopenhagen verwacht. Caltex Eindhoven 27 190 m. z.o. Little Quoin eil. naar Botanybay. Caltex Gorinchem 28 te Brunsbüttel v. Kopenh Caltex Pemis pass. 27 Ras Al Hadd n. Mombasa. Caltex Rotterdam (t.) 27 v. Rotterdam n. Ras- tanura. Caltex The Hague 26 v. Fremantle n. Perz. Golf. Caltex Utrecht 27 570 m. n.o. Pto. Rico n. Stockh. Camphuys 27 v. Singapore n. Saigon. Carrillo 28 te Balboa verwacht. Castor 28 v. Amsterdam n. Levant. Celebes 27 v. Port Elisabeth n. Kaapstad. Ceres 27 op Weser n. Bremen. Charis 27 v. Amsterdam, 28 te Rotterdam. Cinulia 27 v. Punta Cardon n. Landsend. Cramonia, 27 100 mijl no Guadeloupe n. Curacao Crania, 26 1450 m. no Guadeloupe n. Curasao. Delft 27 v. Curagao n. Aruba. Diloma vertrekt niet voor 31-12 van River Black- water naar Rotterdam. Dordrecht 27 v. Sydney n. Brisbane. Dorestad, 27 800 mijl no. Guadeloupe n. Curasao. Duivendrecht, 27 420 mijl zzo Wismar n. New York. Elizabeth Broere 28 te Rotterdam. Esso Amsterdam 27 te Wilhelmshaven. Esso Nederland 27 10 m. n.w. Djeddah n. Mèna. Esso Rotterdam 27 v. Las Palmas n. Ceuta. Forest Hill 28 te Port Said. Forest Town 27 te Port Said. Friesland 28 v. Rotterdam n. Grangemouth. Gaasterkerk 27 v. Amsterdam n. Oost-Azië. Gaasterland, 27 v. Cabedelo n. Amsterdam. Geertje Buisman 27 275 m. z.w. Ouess. n. R'dam Graveland 27 v. Salvador n. Vitoria. Hathor 28 te Famagusta. Hector 27 te Cavalla. Helena 27 v. Maracaibo n. Paramaribo. Hera 24 te Amsterdam. Hersilia. 27 v. Pto Ordaz n. Rotetrdam. Hoogkerk pass. 27 Ouessant n. Antwerpen. Ivoorkust 28 v. Freetown n. Lagos. Japara, 26 4 m. w Kreta n. Mena. Kabylia, verm. 25-12 gereed tanken sehoonma- Kalydon, 22 in het Suezkanaa) n. Mena al Ahmadi. ken te Curasao. Trinidad, Rotterdam. Kara 27 160 m. z.z.w. Ouessant n. Curasao. Karachi 27 47 m. n.w. Lissabon n. Marseille. Karimata pass. 27 Burlings n. Hamburg. Katelysia 27 v. Port Au Prince n. Punta Cardon Keizerswaard 27 v. Punta Cardon n. Curasao. Kenia pass. 27 Finisterre n. Rotterdam. Kermia (t), pass. 27 Cochin n. Singapore. Kinderdijk, 27 550 mijl o van Bermuda n. Miami Koningswaard 27 te Port Fortin. Koop Hoorn, 27 790 m zzw Fayal n. Las Pezia. Kopionella, 27 110 m. o Gibraltar n. Napels. Koratia (t.) 28 te Rotterdam. Korenia 27 v. Curasao n. Puerto Miranda. Korovina (t.) 27 te Rotterdam. Krebsia 27 120 m. z.z.o. Mekka n. Singapore. Kryptos, 27 te Groton verwacht. Ladon 28 te Amsterdam. Laga 27 105 m. n.n.o. Kp. Villano n. Fecamp. Langkoeas. 27 72 mijl zzo Colombo n. Suez. Leersum 27 120 m. z.z.o. Majorca n. Albany/U.S.A. Lekkerker, 27 te Port Said. Leopoldskcrk 27 53 m. z.o. Rasmuscat n. Dubai. Liberty Bell 27 140 m. n.n.o. Port Sudan n. Mena. Lindekerk. 27 60 m. nnw Texel n. Amsterdam. Maasdam 27 v. San Juan n. Port Au Prince. Maashaven 27 60 m. n. Kp. Villano n. Dakar. Maaskerk, 27 150 m otn Massawah. Madisinlloyd 28 v. Aden n. Singapore. Marathon 27 v. Rotterdam, 27 te Amsterdam. Markelo. 27 v. Rotterdam naar Liverpool. Maron 27 110 m. no. Kaap Engano n. Antwerpen Mataram, 27 verw. te Barcelona. Meerdrecht, 27 190 m. no Salvador n. Rio de Janeiro. Meliskerk 27 v. Aden n. Port Sudan. Mentor 28 te Rhodos. Merseylloyd 29 te Buena Ventura verw. v. Callao. Moordrecht 28 v. Ravenna n. Port Said. Muiderkerk 28 te Colombo verwacht. Naess Commander pass. 27 Gibr.alt n. B. Mashur. Naess Tiger (t), 27 v. Rotterdam n. Banias. Navicella, 4-1 te Curasao verwacht. Neder Eems, 27 v. Amsterdam. 28 te Hamburg. Neder-Elbe 26 v. Manilla, 27 te Bugo. Neder-Waal 26 v. Penang n. Aden. Nestor pass. 27 Wight n. Hamburg. Neverita, 9-1 te Durban verwacht. Nias 27 dwars Perim n. Kuwait. Nieuw Amsterdam 27 v. Cristobal n. Montegobay. Ootmarsum, 27 v. Rotterdam n. Stettin. Oranjefontein 27 v. Kaapstad n. Port Elisabeth. Oranjestad, 27 170 m nwtw v. Lissabon n. Ma deira. Osiris 28 te Georgetown. Papendrecht 27 v. Santiago n. Gibraltar. Parkhaven 27 v. Las Paimas n. Lagos. Peperkust 27 v. Freetown n. Takoradi. Pericles 27 v. Puna n. Manta. Philine, 23 in het Suezkanaal verw. n. Mena al Ahmadi. Philippia, 29 in het Suezkanaal verw. n. L'Avera. Pxeter S 27 dwars Wight n. Swansea. Prins der Nederl. 27 v. Barbados n. Port of Spain. Prinses Irene, 27 v. Rotterdam n. Hamburg, 28 aldaar. Prins Fred. Hendrik pass. 27 Burlings n. Genua. Prins Willem George Frederik 27 te Bremen. Radja 27 v. Port Said n. Bari. Randfontein, 27 510 m. o St. Helena n. Las Palmas Roggeveen 27 210 m. n.w. Manilla n. Hongkong. Rondo 29 te Cadiz verwacht. Saloum 27 v. Dakar n. Nantes. Sanana 28 v. Singapore te Pnompenh. Sarpedon, 27 verw. in Dunkerque. Schielloyd, 27 v. Rotterdam n. Londen. Siberoet, 27 370 m. zo Culcutta n. Calcutta. Socrates 29 te Curasao verwacht v. Port Fortin Soestdijk, 27 600 m. w Sicilies n. Antwerpen. Solon 27 v. Barranquilla n. Puerto Limon. Sommelsdijk 29 te New York verwacht. Stad Amsterdam. 27 55 m. zo St. Vincent n. Genua. Stad Breda pass. 27 Kp. Villano n. Vlaardingen. Stad Delft 26 170 mijl n. Cape Vrde Isl. Stad Haarlem, 27 85 m. zw Oussant n. Rotterdam Stad Leiden 29 te Aden verwacht. Stanv. Adventura pass. 27 Singapore n. S'gerong. Straat Cumberland. 27 690 m. zw Fayal naar Thameshaven. Straat Lombok, 27 aank. Melbourne. Straat Rio 28 te Santos. Tabian 28 te Aden. De gang van zaken gedurende het eerste halfjaar van 't boekjaar 1959-50 (1 decem ber t/m 30 november) van Hollandia Kat tenburg n.v. was ongunstig door de ook gedurende deze periode heersende droog te, alsmede tengevolge van de nawer king van het voor de regenkleding zo on gunstige jaar 1959, aldus deelt de directie mede. De weersomstandigheden gedurende het tweede halfjaar waren voor de vennoot schap gunstig. Dit vond zijn weerslag in de resultaten, zodat redelijkerwijs ver wacht mag worden dat het verliessaldo a.p. ad rond 513.000 zal zijn ingelopen. De vennootschap is voor het voorjaar 1961 goed van orders voorzien. (Over 1958/59 werd het dividend gepasseerd. Het vooraf gaande jaar wei'd 7% percent dividend uit gekeerd.) Straat Singapore 29 te Melbourne verw. v. Sydney. Sunetta 28 te Stockholm. Tamara 27 v. San Lorenco n. Wilhelmshaven. Tara 28 rede Santos. Taria 27 60 m. n.n.o. Sokotra n. Lour. Marques. Tegelberg 28 te Kaapstad. Telamon 25 v. Kp. Haitien n. Charleston. Tero 27 te Hamburg. Texel 28 v. Bombay n. Suez. Tjihwong 27 te Lagos. Tjlluwah 27 v. Melbourne n. Sydney. Tweelingen. 28 v. Rottredam n. Pto. Ordaz. Utrecht 27 te Baltimore. Van Linschoten, 27 te Accra verw. Van Riebeeck 27 v. Muscat n. Dubai. Viana, 25 in het Panamakanaal n. Anacortes. Videna 27 v. Mena Al Ahmadi n. Geelong. Vivipara 27 v. Mena Al Ahmadi n. Algiers. Weltevreden 27 v. Bandar Mashur n. Bahrein. Westertoren 27 te Abadan. Wieldrecht, 27 v. Roterdam n. La Estacade. Wonogiri pass. 28 Aden n. Bombay. Wonorato. 26 100 m no Manilla n. Los Angeles. Zaandam 26 v. Bahia n. Amsterdam. Zaankerk 27 400 m. z. Hainan n. Hongkong. Zafra, 28 te Tranmere verwacht. Zaria 28 te Banias. Zeeland 27 v. Keelung n. Pusan. Zonnekerk 28 te Duinkerken verwacht. KLEINE VAART Ank T 27 2 m. n. Arkona n. Zaandam. Areas 27 15 m. n.o. Mostaganem n. Rotterdam. Ardeas 27 dwars St Catharinapt. n. Oran. Arnoudspolder 27 20 m. z.w. Beachyhd. n. Antw. Auriga G pass. 27 Elbe-3 v. Danzig n. Huil. Biscaya 28 v. Casablanca teCaronte verwacht. Delfdijk v. IJ muiden n. Karlshamn. Deo Gratias 27 te lie de Bas n. Bordeaux. Diligentia 27 v. Rotterdam n. Londen. Dinkelstroom 27 20 m. z.w. IJmuiden n. Londen Domburg 27 dwars Casablanca n. Rotterdam. Draco 26 v. Tanger n. Faro. Eljo 27 in Engels Kanaal n. Par. Erasmussingel verm. 28 v. Port Talbot n. Par. Fedala 27 170 m. z. Las Palmas n. Takoradi. Fiducia pass. 27 Maasboei n. Londen. Heemraadsingel verm. 28 v. Rouen n. Billingham. Heerengracht 24 dwars Spiekeroog n. Rouen. Kaap Falga pass. 27 JE-11 v. Rundvik n. A'dam. Keizersgracht pass. 27 Borkum n. Shoreham. Leuvehaven 27 8 m. n. Scheveningen n. R'dam. Lindesingel verm. 27 v. Bordeaux n. South-Wales. Lucas Bo!s2 pass. 27 JE-2 v. Kramfors n. A'dam. Lijnbaan 27 dwars Cuxhaven n. Huil. Maarsbergen verm. 28 v. Antwerpen n. Belfast. Manto 27 25 m. z.o Cagliari n. Cagliari. Marian H 28 v. Teignmouth te Ceuta verwacht. Markab 27 30 m. z.w. Ouessant n. Rouen. Mees Cremer 27 30 m. n.w. Smithknoll n. Hamb. Meidoornsingel 27 100 mijl z.w. Ile Dyeu naar Aberdeen. Midas 27 te Beachyhead n. Cork. Mithras 27 135 m. n.n.o. Villano n. Rotterdam. Nero 26 te Leyxous n. Oporto. Oosterburgh 27 dwars Cuxhaven n. Amsterdam. Oranjepolder 27 10 m. van Goeree n. Londen. Phidias 26 te Lissabon n. Algiers. Ponza pass. 24 Vlieland n. Zaandam. Prins Bernhard 27 75 m. w.n.w. Burlings n. Hamb. Prinses Irene 27 60 m- z. Kp. Finisterre n. Sete. Scbeldestroom 27 op Thames n. Londen. Schinkelstroom 27 te Eddystone n. Amsterdam. Silvaplana 27 v. Rotterdam te Gothenburg. Soemba 27 50 m z.o. Cromer n. Huil. Spoorsingel 27 10 m. n.o. Startpoint n. Bayonne. Steenbergen 28 v. Antwerpen te Bordeaux verw Strabo 27 1 5m. n. Sandettie n. Gibraltar. Thaletas 27 40 m. z. Kp. Palos n. Cadiz. Urkersingel verm. 27 v. Rouen n. Cardiff. Vrijburgh 27 te Le Havre verwacht n. Rouen. Westersingel verm. 28 v. Newport n. Swansea. Zuiderzee 27 te Galloper n. Londen. SLEEPVAART Blankenburg 25 v. Scheveningen te Maassluis. Clyde 26 170 m. z. Gibraltar n. Perzische Golf. Elbe 26 340 m. van Griekse schip Cp. Vamvakas, dat zich op 800 m. z.w. van Azoren bévindt. Gele Zee 26 100 m. w. Cadiz n. Rotterdam. Humber 26 v. Rotterdam naar zee en terug met Griek Aghios Symeon vanaf voorgaats. Mississippi 26 v. Kingston n. „Therese Horn", ge strand op Kp. San Antonio. Noordholland 26 te Philadelphia U.S.A. Noordzee 26 450 m. z. Montevideo n. Vuurland. Oceaan 26 420 m. z.o. Honolulu n. Osaka. Rode Zee 26 v. Bluff n. Geelong. Tasmanzee 26 v. Brindizi, 27 te Bari. Titan 27 te IJmuiden van zee. Utrecht 26 45 m. w.z.w. Honolulu met vllegdek- schip naar Japan. Witte Zee 26 80 m. z.w. Napels n. Mersin. Zeeland 27 250 m. nji.w. Ferrol met middensectie naar Baltimore U.S.A. Diogenes. 27 50 m. zw Ouessant n. Curacao. T.iibodas, 27 240 m. zzw Hongkong n. Hongkong Waterman, 27. 60 m. n Finisterre n. Vlissingen. Zwijndrecht, 27 190 ono Bosporus n. Liverpool. ATHENE (Reuter) Het hoofd van de Russische Orthodoxe kerk, patriarch Alek- sei, heeft dinsdag te Athene gesproken met de primaat van Griekenland, aartsbisschop Theoclitos, over de betrekkingen tussen de Russische Orthodoxe kerk en de onaf hankelijke Orthodoxe kerk van Grieken land. De besprekingen zouden vandaag worden voortgezet. Patriarch Aleksei kwam maandag te Athene aan voor een bezoek van drie dagen op uitnodiging van de Griekse Orthodoxe kerk. Het hoofd van het bureau voor buiten landse betrekkingen van het patriarchaat van Moskou, bisschop Nicodemus, heeft gezegd dat de Russische Orthodoxe kerk gunstig denkt over toetreding tot de We reldraad van Kerken. AKU „willig" Aan de koersen te zien heeft de kerst vakantie de beurs goed gedaan. De stem ming was vanmiddag vast. De tendentie voor AKU was zelfs aan de ..willige" kant. De handel was over het algemeen van ge ringe omvang. Aandelen AKU openden op 480. zaken even in tot 479%, doch bereik ten daarna in snel tempo de 486 (464%) Er bestond voor de AKU-aandelen in Am sterdam een flinke belangstelling speciaal van lokale speculatieve zijde. Ook Hoog ovens deed zeer goed mee op 798 (782' '2). Philips boekte 6 punten winst op 1186%. Unilever monteerde 4 punten op 789 Kon. Olie noteerde circa 127. tegen f 125,40 als voorgaande slotprijs. In de scheep vaartsector was het uiterst rustig. De ten dentie in deze hoek was goed prijshoudend zonder meer. Ook in de cultures viel niet veel te beleven en de koersen schommel den rond het vorige slotniveau. In de staatsfondsenhoek vonden incidentele ver kopen plaats. De staffellening lag onder druk. De stukken lagen on 94% circa onder het vorige slot, (ANP). Boeke Huidekoper van 163 op 162%, Boom Ruygrok van 166% op 167 b. Figée van 210 op 212, Spaarnestad van 640 op 650 VERHANDELDE FONDSEN. 23 dec. 27 dec. Totaal 440 461 Hoger 189 (42%) 215(46.7%) Lager 130 (28 9°/. 134 (29.0%) Gelijk 131 f29 1° 112(24.3%) AVONDVERKEER VAN GISTEREN. Slot A.K.U 480 gb—484 Kon. Olie126.40 Philips 1184 Unilever 785 Hoogovens VOORBEURS VAN HEDEN. Slot A.K.U 479—481 481% Kon. Olie125 gb—125.30 124.80 Philips 1183 Unilever 782 gb Hoogovens 788 gb790 791 Amsterd. Bank 392 Ned. Handel Mij 315 Rotterd. Bank 328/» Twentsche Bank. 311 A'dam Rubber..-. 109/» H.V.A. 138Vz A.K U 488 Van Berkel's Pat. 330 Deli Mij 171. Fokker 485 Nederl. Ford 545 Van Gelder Pap 326 Hoogovens 806 Müller Nat Bezit 420% Ned. Kabelfabr... 612 Philips Gem. Bez. 1186 Philips Pref 327 Unilever 789 Wilton Fijenoord 204% Billiton Mij. II 420 Dordtsche Olie 594 f 127.30 H.A.L 146 K.L.M 96.50 K.N.S.M 200% Stoomv Mij. Ned. 177 Ommeren, Phs. v. 304% N. Scheepv. Unie 156% Interunie 216.50 Robeco 237.— Unitas 475.— Ver. Bezit v. 1894 1 131. Albert Heijn 410 Amstel Bier 530% Bols 616 Bührmann Papier 523% Ned. Gist- en Sp 386 Van der Heem 398% Heineken's 586 Hoogenbosch Sch 299 Indola 529% 456 Kon. Ned. Zout 1045 Sikkens Groep 805 Stokvis R.S 260% Thomassen Dr. 675 Ver. Machinefabr 241 Wessanen 345 Zwanenberg-Org. 870% Aluminium Ltd... 32 American Motors 19% Anaconda 46% Bethlehem Steel 39% Cities Service 51% General Motors.. 40% Kennecott Copper 78 Republic Steel 54% Shell Oil 75% US Steel 75% Gedane noteringen (Verstrekt door de Amsterdamsche Bank) New York: Gemakkelijker Het tegen het eind van het jaar ver wachte herstel van de Newvorkse aan delenmarkt heeft zich nog niet ontwikkeld. Van enkele fondsen ging weliswaar enige stimulans uit. maar de markt als geheel was gemakkelijk. American Telpehone won ruim een dol lar en deed de industriële gemiddelden van Dow Jones iets oplopen. Bij de elektroni sche fondsen, waar een gedrukte stemming heerste, nam IBM een koerswinst van ruim 2 dollar, maar Texas Instruments verloor er evenveel. U Steel verloor onge veer een halve dollar op het bericht dat de staalproduktie deze week de laagste van het jaar zal zijn Ford en General Mo tors moesten fracties prijsgeven. Stude- baker verloor er enkele Ook de "hemicche fondsen en de kosmetioa moesten geringe koersverliezen boeken De omzet was 3.270.000 aandelen Van de 1235 verhan delde fondsen sloten er 501 hoger af en 498 lager. Het industriegemiddeldp kwam van 613,23 op 613.38 dat van snoorweger van 129.65 op 129.84 en dat voor openbare nutsbedrijven van 98.71 op 9.9 06 'TIPT)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 11