Prof. De Gaay Fortman moet breuk bij A.R. zien te helen Verkeerschaos in Brussel door staking bij openbaar vervoer HET WEER Regeringscentrum is onder zware bewaking geplaatst VUURWERK Informateur sprak met prof. De Quay en mr. Van Aartsen Prof. mr. W. F. de Gaay Fortman Kinderbijslag 10 januari in Eerste Kamer DE KABINETSCRISIS Informateur dient oplossing te vinden met handhaving van politieke samenstelling van het kabinet Sovjet-vliegtuig beschiet Amerikaans toestel Veel prijswinnaars in sporttoto before ijott êtuj! Voor Oudejaarsavond HAZENBERG - Tel. 6479 WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 46e JAARGANG NUMMER 47 Grote belangstelling voor Eerste Kamer Minder koude nacht Rijkswachters aan de kant Het woord is aan „BOUWPAKKETTEN" o.a. „DE HOUTHAL" Koning terug? Staking te Antwerpen In de krant van heden: 'T FEESTPALEIS Kantoor: Lange Nieuwstraat 427, IJmuiden. Geopend van 9-12.30 en 2-5 uur. Zat. 9-1 uur. Telef. adm. 5437, chef bezorging tot 7 u. 7519. Telef. redactie 5389, na kantooruren 5080. Haarlem: hoofdred. en alle afd. Telef. 15295. IJmuider Courant DAGBLAD VOOR V E L S E N - IJ M UID E N, SANTPOORT, DRIEHUIS, BEVERWIJK EN OMGEVING Verschijnt dagelijks beh. zon- en feestdagen. Abonnement p. week 59 c., p. kwartaal 7,65, franco per post 8,15. Losse nummers 12 ct. Giro-rekening IJmuider Courant no. 129288. Advertentietarieven op aanvraag verkrijgbaar. Hoofdredacteur: Simon Koster Adj. Hoofdredacteur: Jos L. Lodewijks Redactiechef te IJmuiden: J. Kosak Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate N.V., Grote Houtstraat 93, Haarlem Directie: P. W. Peereboom en Mr. H. C. van der Mije De informateur, prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, heeft vanochtend een onderhoud van omstreeks een uur gehad met de mi nister-president, prof. De Quay. Na dit onderhoud sprak prof. De Gaay Fortman met minister Van Aartsen. De informateur is vervolgens naar Utrecht gegaan waar hij een bespreking heeft gehad met de voorzitter der C.H. Tweedekamer-fractie, dr. Tilanus, die in Utrecht vertoefde in verband met een daar te houden bijeenkomst van het partijbe stuur der Christelijk Historische Unie. Als lid van het moderamen der Anti- Revolutionaire Partij zou prof. De Gaay Fortman vervolgens in Utrecht de verga dering bijwonen van het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen. Hij zou niet deelnemen aan de discussies, maar achtte het nuttig deze aan te horen. De kabinetsinformateur, prof. mr. W. F. de Gaay Fortman werd op 8 mei 1911 te Amsterdam geboren. Nadat hij het gym nasium te Dordrecht en het Gereformeerde Gymnasium te Amsterdam doorlopen had, studeerde hij rechten aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam. In 1932 deed hij doctoraal examen en vier jaar later pro moveerde hij cum laude tot doctor in de rechtswetenschappen op het proef schrift: „De onderneming in het arbeids recht". Gedurende de jaren 1934-1938 was hij werkzaam bij het Landbouwcrisisbu reau van het ministerie van Economische Zaken. In februari 1938 ging hij over naar het ministerie van Sociale Zaken in de rang van hoofdcommies. Vier jaar later werd hij bevorderd tot referendaris. In 1946 werd hij benoemd tot chef van de afdeling arbeidsverhoudingen. Op 30 mei van datzelfde jaar aanvaardde hij de benoeming tot hoogleraar in het pri vaatrecht en het arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Prof. De Gaay Fortman was voorts secretaris der Alge mene Armencommissie, rector van de ka- derschool van het Christelijk Nationaal Vakverbond en lid van de diverse staats commissies o.a. die voor de burgerlijke wetgeving. Tevens was hij medewerker van het maandblad „Arbeid" en van „Vrij Nederland". Hij heeft zitting in de Sociaal- Economische Raad, is bestuurslid van de Vereniging van Arbeidsrecht en lid van de Nationale Raad Welzijn Militairen. Sinds 1 juli 1955 is prof. De Gaay Fortman Kamerheer in buitengewone dienst van de Koninging. In 1960 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer. Van zijn hand verschenen tal van publicaties op juri disch, sociaal en statistisch gebied. Van onze parlementaire redacteur) De Eerste Kamer zal de verhoging van de kinderbijslag met ongeveer 4 percent behandelen op 10 januari. De verhoging zou ingaan op 1 oktober 1960, zodat in januari de verhoging wordt uitbetaald, in dien de Eerste Kamer ermee akkoord gaat. Er bestond dinsdagmiddag grote be langstelling voor de vergadering van de Eerste Kamer die vóór 1 januari nog de belastingvoorstellen moest behandelen. Van de algemene financiële beschouwin gen over de rijksbegroting voor 1961, die op de agenda stonden, zag men echter af. Mr. Van Hall (P.v.d.A.) zei dat het geen zin zou hebben te discussiëren met een demissionair kabinet. De Eerste Ka mer is geen debatingclubje. Om die reden zou zijn partijgenote, mej. Zeelenberg, die een algemeen financieel betoog had willen houden, van het woord afzien. Verwachting tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met vooral aanvankelijk enkele buien. Iets hogere temperaturen, vooral des nachts. Aanvankelijk krachtige tot harde zuidelijke wind. Later matige tot krachtige naar west ruimende wind. Volledige weel-rapporten op pagina twee. (Van onze parlementaire redacteur) De Koningin heeft dinsdagmiddag prof. mr. W. F. de Gaaij Fortman in paleis Soestdijk ontvangen en hem verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een spoedige oplossing van de kabinetscrisis te geraken met handhaving van dezelfde politieke samenstelling als die van het huidige kabinet. Prof. De Gaaij Fortman heeft verbindingen met het C.N.V., waarvan hij het volle vertrouwen heeft. Hij is rector van de kaderschool van het C.N.V. Hij is ook goed bevriend met prof. Zijlstra en ook zo vooruitstrevend. Hij is lid van de Eerste Kamer, waarvan de A.R.-fractie achter prof. Zijlstra staat, tegen wiens beleid de A.R.- motie in de Tweede Kamer eigenlijk was gericht. In prof. De Gaaij Fortman ziet men dus de figuur, die het vertrouwen van beide partijen geniet. De handhavers van orde en gezag maken in Brussel ruim haan voor de betogers tegen het versoberingspro gramma van de regering-Eyskens. De bereden rijkswachters, die eerst van zins leken de demonstranten de door tocht in de Rue Neuf te beletten, schaarden zich langs de kant toen de stoet zich in beweging zette. Op het spandoek staat „Tegen de eenheids- F i c h t e Het doel van ons bestaan is niet, geluk te hebben, doch het geluk waardig te zijn. wet", de leus waaronder de socialisti sche oppositie te velde trekt tegen de rooms-katholiek-liberale regering. Prof. De Gaaij Fortman is niet be noemd tot formateur van het kabinet, maar tot informateur met de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een spoedige oplossing van de kabinetscrisis te geraken. De formulering van de op dracht laat de mogelijkheid open van per soonswisselingen, maar verlangt handha ving van dezelfde politieke samenstelling als die van het huidige kabinet, dus zon der socialisten. De bedoeling is duidelijk: een herstel van het oude kabinet. Prof. De Gaaij Fortman, die ook in 1956 informateur is geweest, heeft gistermid dag ongeveer anderhalf uur met de Ko ningin gesproken. Hij heeft daarna in Den Haag een onderhoud gehad met dr. W. P. Berghuis, de voorzitter van de A.R.-Par- tij. Hedenmiddag vergadert in Utrecht het partijbestuur van de A.R., waar dr. Bruins Slot verantwoording zal afleggen voor het beleid van de A.R.-fractie in de Tweede Kamer. In verband daarmee heeft deze fractie gisteravond in het gebouw van de Tweede Kamer vergaderd van acht uur tot halfelf. Na afloop werd verklaar dat verscheidene aspecten van de moeilijkhe den waren besproken, „waarbij gebleken is van algehele eenstemmigheid". De be spreking van 'de moeilijkheden was niet beperkt tot die met de motie over de wo ningbouw. Van optimisme bij de leden van de A.R.-fractie over een spoedige oplos sing van de kabinetscrisis kon niet wor den gesproken. „De gesprekken over de opheffing van de tegenstellingen en de al gemene politieke situatie zijn nog maar pas begonnen", zo werd gezegd. Na afloop van de vergadering zijn dr. Bruins Slot, de voorzitter van de A.R.- fractie, en de heer Smallenbroek gister avond laat nog naar prof. De Gaaij Fort man gegaan om hem in te lichten over hetgeen men besproken had. Ofschoon de meningsverschillen in de A.R.-Partij zeer diep zitten, heerste in Den Haag toch enig optimisme. Een spoedige oplossing van de kabinetscrisis werd mo gelijk geacht, want in eigen kring heeft de houding van de A.R.-fractie in de Tweede Kamer zo'n slechte indruk gemaakt, dat de betrokkenen ervan zijn geschrokken. De A.R.-Kamerleden hebben geen rustige kei-stdagen gehad, want zij zijn uit het he le land opgebeld door verontruste partij leden. Vanwege de slechte indruk dié de kabinetscrisis in A.R.-kring heeft gemaakt verwacht men dat beide groepen in de partij bereid zullen zijn water in de wijn te doen en zullen medewerken aan een op lossing, die zonder al te veel pijn aan vaardbaar is. De vergadering vandaag in Utrecht kan daarvoor beslissend zijn. Daarna zal prof. De Gaaij Fortman echter nog enige dagen diverse besprekin gen moeten voeren voordat hij een rap port kan uitbrengen aan de Koningin met een voorstel tot oplossing van de kabinets crisis. Indien deze oplossing gepaard zou gaan met een volledig buigen van de A.R.- fractie, zou dat een pijnlijke positie wor den. Er wordt dus gesproken over moge lijkheden, waardoor ook het „gezicht" van dr. Bruins Slot en de zijnen kan worden gered. Een dergelijke uitweg lijkt echter niet gemakkelijk te vinden. De kabinets crisis zou dus nog wel even kunnen duren, al spreekt men reeds over een spoedige oplossing. BRUSSEL (UPI) De zwaarbeproefde Belgische regering heeft vandaag politie en rijkswacht samengetrokken in het hart van Brussel, nu de openbare vervoersdiensten in die stad goeddeels zijn komen stil te liggen. Tienduizenden Brusselaars moesten vanmorgen naar hun werk lopen, fietsen of liften, omdat het bij de socialistische vakbond aangesloten tram- en buspersoneel zich bij de staking had aangesloten. Naar schatting een half miljoen arbeiders is thans bij de staking betrokken. De politie staat gereed om in te grijpen nu de socialistische stakingsleiding met nieuwe demonstraties heeft gedreigd. Parachutisten, in aller ijl uit West-Duitsland naar Brussel overgebracht, houden de wacht bij regerings gebouwen en de voornaamste stations. De politie doorkruist de stad met radio wagens oin tegen geweldplegingen op te treden. VIENTIANE, (Laos) (UPI) Een Rus sisch Ilyoesjin-14-vliegtuig heeft vandaag een toestel van de Amerikaanse ambassa de in de Laotische hoofdstad Vientiane, dat de Russische bevoorrading door de lucht van de linkse strijdkrachten in Laos gadesloeg, beschoten. Een van de motoren van het Amerikaan se vliegtuig werd buiten werking gesteld, maar persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De plaats van het incident was vermoe delijk het vliegveld van Vieng in de ber gen waar zich de parachutisten-kapitein Kong Le en de bevelhebber van de strijd krachten van de communistische Pathet Lao, kolonel Singkapo, ophouden. Volgens vertraagde berichten, die in In de grote Belgische steden heeft de staking van gemeentepersoneel tot ge volg dat de vuilnisophaaldiensten ge staakt zijn. Op sommige plaatsen in Brussel kan men al vuilnisbelten zien ontstaan. Advertentie '1 deurs kast geheel hang 79.75 HOUT - TRIPLEX en BOARD KENNEMERLAAN 159 - TELEFOON 7770 Voor het hoofdkwartier van de socialis tische partij in Brussel verzamelde zich een menigte stakers die spandoeken mee droeg waarop anti-regeringsleuzen geschre ven waren. De stakers riepen in koor om het aftreden van de eerste minister Gas ton Eyskens. Op het middaguur was de menigte tot enkele duizenden mensen aan gegroeid, maar het kwam niet tot moei lijkheden met de politie. Enkele groepen marcheerden onder het zingen van de In ternationale naar het volkshuis. Kort na elf uur zette zich de menigte in beweging in de richting van de winkelwijk in het centrum. Onder de stakers bevonden zich veel brieven- en telegrambezorgers. Op hun petten hadden zij gegomde strook jes geplakt waarop werd geëist dat de regering haar versoberingsprogramma zal intrekken. Sommige stakers bekladden de ruiten van geparkeerde auto's waaraan zij voorbij trokken. Toen de menigte aankwam bij het gemeentehuis werden de hekken uit voorzorg gesloten. De stakers gingen er onder boegeroep en met opgestoken vuisten aan voorbij. De politie probeerde de mar cherende menigte niet tegen te houden. Bij het zuidstation werden de stakers opge wacht door een sterke politiemacht, waar onder twintig bereden agenten, allen uit gerust met beschermende maskers. Eige naars van winkels in de omgeving lieten de ijzeren rolluiken neer om hun etalages te beschermen. Intussen deden gemeenterei niging en de weinige aan het werk ge bleven postboden hun werk onder bescher ming van de politie. In het centrum van Brussel is evenwel al geen week post be zorgd. Ongeveer tweederde van het tramver keer in Brussel ligt stil. In een aantal buitenwijken weet het bij de rooms katho lieke vakbond aangesloten personeel de busdiensten gedeeltelijk op gang te hou den. In Molenbeek, een arbeiderswijk van Brussel, hielden stakingspiketten een bus aan, dwongen de passagiers uit te stappen, en maakten de motor onklaar. Ook naar remises van bus en tram zijn politiever- sterkingen gestuurd. Vientiane werden ontvangen, hebben de pro-westerse troepen van generaal Nosa- van het vliegveld veroverd. Het waren Nosavans legers die kapitein Kong Le eer der in deze maand uit Vientiane verdre ven, waar deze de later naar Cambodja uitgeweken neutralistische premier prins Soevanna Phoema had geïnstalleerd. De geruchten dat Koning Boudewijn uit Spanje zal terugkeren houden aan. Het hof weigert ze te ontkennen of te bevestigen. Voor het ogenblik zou de koning niet voor nemens zijn ervoor 3 januari naar Brussel terug te keren. De geruchten dat de Ko ning zijn huwelijksreis zou afbreken, kre gen nieuw voedsel dóór het bericht dat zijn adjudant, kolonel Albert Debeche, met een DC-6 van de Belgische luchtmacht naar Sevilla was gegaan om zich ter be schikking van de vorst te stellen. Ondanks de crisis is er slechts weinig critiek geleverd op het feit, dat de Ko ning niet in zijn land is. Uit politieke bron wordt vernomen, dat een vroegtijdige te rugkeer van de Koning de indruk zal kun nen wekken, dat België op de rand van een revolutie staat. In de Franssprekende provincies in het zuiden is de staking vrijwel algeheel. De elektriciteits- en gasbedrijven, de spoor- en tramwegen de steenkoolmijnen en de posterijen liggen stil. Grote industrieste den, zoals Luik, Namen, Charleroi en Ber gen zitten vrijwel geheel zonder stroom. De warenhuizen en winkels zijn gesloten en gebarricadeerd. Alleen de levensmidde- lenbedrijven zijn enkele uren in de mor gen geopend. Ook de cafés en restau rants zijn gesloten. Firma's, die niet bij de staking betrokken waren moesten even eens sluiten, bij gebrek aan elektriciteit. De regering heeft pogingen in het werk gesteld om enkele treinen te laten lopen tussen Brussel en steden in Zuid-België. maar in deze pogingen werden door sa botagedaden op de spoorlijnen ernstig be lemmerd. Twee zeeschepen, zo meldt onze corres pondent, hebben gisteren de Antwerpse ha ven kunnen verlaten en zee kunnen kiezen, vier andere schepen zijn binnengekomen. De beide grote sluizen, de Boudewijnsluis en de Royerssluis zijn tot vier uur 's mid dags door leden van de rooms katholieke vakbond bediend, zodat 110 binnenvaartui gen, die op stroom lagen te wachten, heb ben kunnen schutten. Er zijn er thans nog ongeveer 400 die op hun beurt wachten. Ook zijn er havenarbeiders aan het werk gegaan. Voor vandaag is een staking afgekon digd voor de grote metaalindustrie en in het Antwerpse, te weten de Bell-Tele- phone, General Motors, Ford, Cockerill, Schippers-Podevyn en enige andere. Sa men hebben die bedrijven daar ongeveer twintigduizend man personeel in dienst. Eerst had de vakbond van de metaalar beiders erop gerekend dat de elektrische centrales de stroomlevering zouden stop zetten. In dat geval had de uitbetaling van de stakingsvergoeding achterwege kunnen blijven. Het stroomgebruik is ech ter in Antwerpen, in tegenstelling met dat te Brussel, nog niet beperkt. Wel worden verscheidene grote bedrijven, zoals Ford en General Motors, belemmerd door het gebrek aan onderdelen die niet kunnen worden aangevoerd. Zij hadden reeds voor dat de staking van de metaalarbeiders was aangekondigd medegedeeld dat zij hun produktie van 3 januari af zouden moeten beperken wanneer er voordien geen ver andering in de toestand zou zijn gekomen. In de stad Antwerpen zelf is de situatie verder weinig veranderd. De post wordt er wel thuisbezorgd en in het centrum van de stad is de reinigingsdienst begonnen met het wegwerken van het vele huisvuil dat langs de stoepranden was gestort. De auto's werden begeleid door een politie agent. De Antwerpse middenstand klaagt, zoals trouwens overal die in België, over slapte in zaken. De cafés zijn stil en in afwachting van de gebeurtenissen wordt het kopen van goederen, die niet tot de eerste levensbehoeften behoren, beperkt. Het aantal eerste- en tweede-prijswin naars in de toto is belangrijk groter gewor den. Vanmiddag om twaalf uur had de KNVB de namen geregistreerd van onge veer 50 deélnemers met veertien en 550 met dertien punten. Weerrapporten .1, 2 Agenda van IJ mond en Haarlem 2 Uit het binnenland 2, 7 Van Dag tot Dag3 Op de Praatstoel 3 Buitenlands nieuws 3, 7 Kunst 4 Uit stad en omgeving5, 7 In de Vishal en op zee7 Beeldverhalen 9 Feuilleton 9 Horen en Zien 9 Economisch nieuws- 11 Beurs 11 Scheepsberichten 11 Sport 13 Dit nummer bestaat uit veertien pagina's Advertentie BARTELJORISSTR. HAARLEM TEL.'13439 LEIDSESTRAAT <BU KONINGSPLEIN) AMSTERDAM TEL 223596 SUÈDE DAMES- EN HERENJASJES Advertentie Huzarensalade p. p. 0.50 en ƒ1. Zalmsaladep. p. 2 Russische eieren p. p. 2. Hors d'oeuvres p. p. 4. SPECIAAL AANBEVOLEN Oude.iaarsavondschotel, 2—3 pers. 4 50 Saucijzebroodjes 35 ct Pasteitjes, ongevuld25 ct gevuld 60 ct Echte kalfsvleescroquetten 35 ct Appelflappen 28 ct Appelbeignets 28 ct Appelbollen 35 ct Sneeuwballen m. slagroom 35 ct Zoute koekjes, zoute noten Bitterschotels 3. Kaas- en hamsoesjes 100 gr 95 ct Oudejaarsdag kunnen geen bestellingen meer worden aangenomen. Advertentie ENORME SORTERING Trompstraat 22 - IJmuiden (O.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 1