Chefarine.4 z Minister Zijlstra verdedigde zijn beleid in Eerste Kamer Onderzoek Kamer van Koophandel naar electriciteitstariev en Mr. J. A. Berger zette eigen stempel op structuur van loongebouw Kort en bondig er zijn geen betere i Meer wind, minder koud Ook Hoving in arrest AGENDA Middelburgse advocaat van fraude verdacht 4-voudige combinatie, een wetenschappelijk succes! Schoolkinderen tegen rassendiscriminatie Haarlemse dame om het leven gekomen Waarschuwing tegen gevaarlijk vuurwerk Westduitse visserijvloot wordt gemoderniseerd Noodfonds „Wij komen" hielp opnieuw WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 2 Het jaar 1960 lijkt frappant veel op 1955, het jaar vóór de overbesteding Politiek zijpaden De Socrates-affaire Examens INVOERING VRIJE ZATERDAG Haarlem V elsen-IJ muiden Beverwijk Neem toch Vier doden in het verkeer Man en dochter gewond Rijksbemiddelaar no. 1 gaat heen Kerkelijk nieuws (Van onze ■parlementaire redacteur) In de Eerste Kamer, die gisteren met algemene stemmen de belastingvoor stellen heeft aangenomen, heeft minister Zijlstra in een korte, maar imponerende rede nog eens zijn beleid verdedigd. Het is niet moeilijk, zei hij, een indrukwek kende lijst op te stellen van de werken die in Nederland nog moeten worden uitgevoerd. Het gaat er om in welk tempo en in welke volgorde dat moet gebeuren. Spreiding in de tijd is de enige methode om alle taken uit te voeren. Wie te veel en tegelijk wil aanpakken, richt schade aan, want door de overbe steding die er het gevolg van zou zijn, gaat een produktiekracht verloren waar mee een aantal algemene voorzieningen tot stand had kunnen worden gebracht. De economische spanningen spitsen zich toe. Het is frappant hoe het jaar 1960 lijkt op 1955, waarna de overbesteding intrad die dwong tot de bestedingsbeperking. Van het nationale inkomen bedroegen in 1955 de investeringen van bedrijven en de uit gaven van de gezinnen 75,7 percent en dit jaar 75,5 percent. De overheidsuitgaven en de woningbouw bedroegen respectievelijk 21,6 en 21,7 percent, het overschot op de betalingsbalans respectievelijk 2,7 en 2,8 percent. We moeten het huidige overschot op de betalingsbalans dus niet overschat ten omdat het naar verhouding gelijk is aan dat van 1955. Het tekort aan arbeidskrachten is thans reeds even erg als in de tweede helft van 1960, het jaar van overspanning. In 1955 verwachtte men van 1956 dat van het nationale inkomen de uitgaven van be drijven en gezinnen 77,8 percent zouden bedragen. (In werkelijkheid werd het 78,6 percent), de overheidsuitgaven en de wo ningbouw 21 percent (in werkelijkheid 23,6 percent) en dat het overschot op de be talingsbalans 1,2 percent zou opleveren. In werkelijkheid ontstond een tekort op de betalingsbalans van 2,2 percent. De les van 1956 mogen wij ons wel voor ogen houden, aldus minister Zijlstra. De kapitaalmarkt is de spil van alles, omdat door de loonstijgingen en de toeneming van de investeringen als gevolg van winst verwachtingen, de kapitaalmarkt leegloopt voor de overheid. In 1955 was de kapitaal markt ruim (net als nu) en in januari en februari 1956 ook nog. Maar eind april mislukte een staatslening en in mei was het misère met de rijks- en gemeentefinan ciering. De overspanning was zeer snel gegaan. De geleidelijkheid van loonsverhogingen en de uitvoering van allerlei werken is daarom van essentiële betekenis. De politieke situatie is gisteren in het Kamerdebat herhaaldelijk zijdelings ter sprake gekomen. Mr. Van Campen (K.V.P.) herinnerde er aan 'dat de woord voerder van de A.R.-fractie in de Tweede Kamer) bij de algemene financiële be schouwingen in november had gezegd dat men niet verder moet springen dan de polsstok lang is en dat de A.R.-fractie be reid was de consequenties te accepteren. Ten aanzien van de woningwetbouw heeft men daarmee echter geen rekening gehou den. Het devies van het kabinet is kenne lijk: alles en zoveel mogelijk, maar dat is alleen bereikbaar met een juiste spreiding in de tijd. Gaarne had mr. Van Campen gezien dat het kabinet-De Quay dit beleid ongestoord had kunnen voortzetten dat beloften in hield voor de toekomst. Hij hoopte dat de nu ondervonden teleurstelling van tijdelij ke aard zou zijn. Minister Z i j 1 s t r a was erkentelijk voor deze steun aan zijn beleid. De woor den van mr. Lichtenauer (C.H.U.), die hem niet alleen een kundig bewinds man, maar ook een goed tacticus in het debat had genoemd, vond hij van bemoe digende aard in dagen van zelfonderzoek. Prof. Zijlstra zag de rol van het kabinet- De Quay blijkbaar nog niet uitgespeeld, want hij gaf zijn visie op de conjuncturele toestand als een situatietekening „waar mee dit, of een eventueel volgend kabinet te maken krijgt". Prof. Witteveen (V.V.D.) signa leerde het feit dat na het vaststellen van de begroting voor het volgende jaar, altijd nog zoveel extra uitgaven worden gedaan die later het begrotingsbeeld vertekenen. Hij meende daarom dat extra uitgaven niet los moeten worden behandeld, maar telkens in het kader van het herziene be grotingsbeeld. Omtrent 1961 zei prof. Wit teveen dat dit jaar er beslissend voor zal zijn of wij overbesteding kunnen ontlopen. In Frankrijk worden extra uitgaven een maal in de drie maanden gezamenlijk be handeld, antwoordde prof. Zijlstra. Maar de methode is niet zo belangrijk. Als de politieke wil ontbreekt de uitgaven te spreiden in de tijd, dan helpt geen metho de. Die is altijd wel te vinden. Hij was het echter eens met prof. Witteveen, dat moet worden nagegaan of er iets kan wor den gedaan. Omtrent de datum van ingang van de verlaging van de inkomsten- en loonbelas ting, herhaalde minister Zijlstra dat de bedoeling is 1 juli 1961, indien zich daar tegen geen conjuncturele bezwaren verzet ten, indien dus door belastingverlaging niet het gevaar dreigt van overbesteding. Prof. Witteveen, die ook een deskundige is op het gebied van de conjunctuurpoli- tiek, noemde het in de huidige situatie zeer juist dat de datum van ingang van de belastingverlaging voorlopig open blijft. De Amsterdamse Justitie heeft gisteren twee nieuwe arrestaties laten verrichten in de zaak Socrates. In zijn woning te Bussum werd aangehouden de oud-onder directeur van de Amsterdamsche bank de heer T. Hoving en in zijn woning te Gouda werd gearresteerd de heer H. E. W. oud directeur van de failliet verklaarde n.v. Overboek te Hengelo. De arrestaties wer den verricht in aanwezigheid van de Am sterdamse officier van Justitie mr. J. F. Hartsuiker, die belast is met het onder zoek in de zaak-Socrates. De heer Hoving wei-d gearresteerd on der verdenking dat hij zich samen met de president-directeur van de n.v. Socra tes Nic. den Besten zou hebben schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrek king ten nadele van de Amsterdamsche Bank. De heer W. wordt verdacht van het doen plegen van valsheid in geschrifte bij het opmaken van een voorlopig koopcon tract betreffende een stuk grond in Henge lo. Deze grond was aangekocht voor 80.000 en aan een firma in Vaduz (Liech tenstein) verkocht voor een half miljoen. De aiTestatie van W. komt niet onver wacht. Reeds enige weken geleden was bekend dat op korte termijn nieuwe ar restaties zouden kunnen worden verwacht. De naam van de oud-onderdirecteur van de Amsterdamsche Bank werd in dit ver band evenwel niet genoemd. Zijn arresta tie kan dan ook worden beschouwd als een sensationele wending in de zaak-Socrates, waarmee mr. Hartsuiker bijgestaan dooi de chef van de afdeling zwendelzaken en oplichtingen van de Amsterdamse centra le recherche, de heer H. Molenkamp, zich al geruime tijd bezig houden. De steenfabriek n.v. Gebr. Overbeek te Hengelo werd in 1959 door de n.v. Socra tes aangekocht. Deze dochter n.v. werd failliet verklaard op grond van een vor dering van een Duitse bank. Op een wei landje van nog geen zes hectaren, dat door de n.v. Overbeek was aangekocht voor bijna 80.000, verleende Dewah Tra ding Corporation te Vaduz (Liechtenstein) in januari een hypotheek van ruim een half miljoen gulden. De toenmalige direc teur van de n.v. Overbeek, de thans ge arresteerde W., wordt van deze transactie verdacht, aangezien de notaris het contract opmaakte aan de hand van de door hem verstrekte gegevens. Utrecht. Doctoraal examen tandheel kunde: D. van de Water, Hillegom. De vergadering van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Haarlem en om streken heeft besloten een enquête te hou den bij de industrie in het gebied der Ka mer over de elektriciteitstarieven en de in voering van de vrije zaterdag. De voorzitter, de heer B. F. Enschedé, leidde dit punt in; hij herinnerde aan vroe ger gedane mededelingen met betrekking tot de tarieven voor de elektriciteit en in het bijzonder aan de moeilijkheden, die verband houden met de verschuiving van de werktijd door de invoering van de vrije zaterdag. Vele industrieën zijn daardoor gedwongen te werken in de zogenaamde „spertijd" van de elektriciteitsvoorziening. Voor deze tijd geldt een speciaal en hoger tarief. De vergadering besloot de enquête te houden nadat vooraf overleg zou zijn gepleegd met de Vereniging van Kracht werktuigen. Op voorstel van een der leden werd te vens besloten aan deze enquête een onder zoek te verbinden naar de gewijzigde sluitingstijden der industrieën en de werk zaamheden van de vervoersmaatschappij en. Minerva Theater: Donderdag 20.15 u.: De wereld van Cilly Wang. Stadsschouwburg: Vandaag en donder dag 20 u.: Toneelgroep Theater met „Het Hemelbed". BIOSCOPEN Cinema Palace: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u.: „Alles de lucht in", a.l. Iedere ochtend van 10 tot 13 u. doorlopende voorstellingen „Het huwelijk van koning Boudewijn en Dona Fabiola", a.l. Frans Halstheater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u., „Een stem in de mist", 18 j. Lido Theater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u.: „Marina", a.l. Iedere ochtend 10, 11 en 12 u.: „Het huwelijk van koning Boude wijn en Dona Fabiola", a.l. Luxor Theater: Vandaag 19 en 21.15 u.: en schiep de vrouw", 18 j. Donder dag 14, 16.15 en 21.15 u.: „Walter Mitty". Minerva Theater: Vandaag 20.15 u.: „Er komt een vriend vanavond", 18 j. Donder dag 14.30 u.: „De clown van circus Krone", a.l. Rembrandt Theater: Dagelijks 14, 19 en 21.15 u.: „Zó zal je er een hebben", a.l. Roxy Theater: Dagelijks 14.30, 19 en 21.15 u.: „Tarzan, de aapmens", 14 j. Studio Theater: Dagelijks 14.15, 19 en 21.15 u.: „Liefde, dollars en Chianti", a.l. Theater Monopole (Zandvoort): Vandaag en donderdag 20 u.: „Les quatre cênts coups", 18 j. TENTOONSTELLINGEN In 't Goede Uur: Tot jan. expositie van schilderijen, tekeningen en aquarellen van Dick van Gulik. Dagelijks 1022 ur. Kunstcentrum „De Ark" (Nieuw Heilig land 1-3): Tot 1 jan. exposities van wer ken van Hans van Wijk. Dagelijks 9-17 u., tevens ma., wo., vrij. 18-20 u. Bloemendaal (Overveen): Tot 30 dec. expositie van grafisch werk van Dirk Har- ting. Dagelijks 10-17 u., zondags 15-17 u. Museum Het Huis Van Looy (Kamper laan): Tot 16 januari expositie van de Nederlandse Kring van Tekenaars. Dage lijks 10-17 u., zondags 14-17 u. Vishal: Tot 8 jan. expositie van werken van De Groep. Dagelijks 10-17 u. (tevens ma., wo. en za. 20-22 u.), zondags 13-17 u. (Zie verder „Uitgaan in Haarlem" van 23 dec.). WOENSDAG 28 DECEMBER Thalia-theater 20 uur: „Mag ik dezé dans van u?" Rex-theater, 20 uur: „IJsparade". DONDERDAG 29 DECEMBER Thalia-theater, 20 uur: „De hel der ver lorenen". Rex-theater, 20 uur: „IJsparade". Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Centrum, 9.3012 en 1416.30 uur. IJmond verenigingen WOENSDAG 28 DECEMBER Gemeentelijk ontspanningslokaal Velsen- Noord. 14 uur: Kinderfilmmiddag „Schul pen" en „Meerweiden". R.-K. L.T.S., Beverwijk. 922 uur: Vo geltentoonstelling. Kinderboerderij Beverwijk. 9.30—11.30 en 13.3015.30 uur. DONDERDAG 29 DECEMBER Cultureel Centrum, 20 uur: Kienavond „Kijk Uit". R.-K. L.T.S., Beverwijk, als woensdag. Kinderboerderij Beverwijk: als woens dag. WOENSDAG 28 DECEMBER Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De spion van Havanna". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Der Chardaskönig". DONDERDAG 29 DECEMBER Kennemer Theater, geen voorstelling. Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Der Chardaskönig". In zijn woning in Middelburg is, op last van de officier van Justitie bij de recht bank in Middelburg, een advocaat en pro cureur gearresteerd. Hij wordt verdacht van fraude, gepleegd met faillissements- gelden. Naar vele zaken, die hij heeft be handeld, zal een onderzoek worden inge steld. Hij zou de verduistering van een post van 700,- faillissementsgeld reeds hebben bekend. De voorzitter besprak het advies van de Sociaal Economische Raad over de nieu we wet op de Kamers vari Koophandel. Hij gaf een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en zegde toe deze materie te zijner tijd in de vergadering van de Haar lemse kamer te zullen behandelen In de vacatures van lid der kamer, ont staan door het aftreden van ir. P. van Deiden en de heer A. J. Franken werden gekozen drs. P. L. Justman Jacob, ad junct-directeur van de Hoogovens en de heer A. ten Cate, directeur van de n.v. Oud te Haarlem. De vergadering besloot aan de Stichting tot Ontwikkeling van de Industrie te Haar lem een subsidie te verlenen van f 500 voor het jaar 1961 en aan de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Zwitserland ee nsubsidie van 50. De nieuwjaarsbijeenkomst van de ka mer is bepaald op donderdag 12 januari. Ongeveer negen uur zal de voorzitter in de Gravenzaal van het Haarlemse Stad huis zijn nieuwjaarsrede uitspreken. Advertentie Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar en.... doen wonderenI Een belangrijke ontdekking op geneeskun* dig gebied is „synergismus". Hiermede wordt bedoeld de wederzijdse versterking van de werking van verschillende genees» middelen. De vier middelen verenigd in Chefarine „4"-elk afzonderlijk al beroemd» werken tezamen nog beter. Ze helpen vaak' ook dan, wanneer andere middelen falen en doen werkelijk wonderen BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET Tegen pijneo en griep. Geschikt voor de gevoeligste maag, want die wordt beschermd door het bestanddeel Chefarox, 20 tabl. f 0,80. Voordelige gezinsverpakking 100 tabl. f3.50 Zeven meisjes zijn gistermiddag door de consul-generaal van de Verenigde Staten in Amsterdam, de heer G. E. Clark, ont vangen. De meisjes kwamen lijsten aan bieden met handtekeningen van 2700 Am sterdamse scholieren, voornamelijk meis jes, die op deze wijze willen blijkgeven van hun ontstemming over de rassendis criminatie op sommige Amerikaanse scho len. Deze afvaardiging van vijf Amster damse meisjes-ulo's en een jongens-ulo werd gevolgd door een deputatie, bestaan de uit twee jongens van een middelbare school, die 600 handtekeningen voor het zelfde doel verzamelden. De lijsten zijn bestemd voor de Ameri kaanse president, respectievelijk voor de gouverneur van de staat Louisiana. We gens tijdgebrek kon de heer Clark de jon gens niet ontvangen. Zijn secretaris nam hun lijsten in ontvangst. Maar met de ze ven meisjes (12 tot 16 jaar) heeft de heer Clark zich enige tijd onderhouden. Hij heeft ze uitgenodigd nog eens te komen praten, want naar zijn mening hebben zij recht op een nadere uiteenzetting. Advertentie De 51-jarige mevrouw A. Eikelenboom Brouwer uit Haarlem is om het leven ge komen, toen de door haar man bestuurde auto op de Provinciale Weg onder Vreeland bij Hilversum slipte en tegen een boom reed. Zij overleed onmiddellijk. De heer Eikelenboom, die in een huurauto op weg was naar Hilversum, liep een hersenschud ding op. Een twintigjarige inzittende doch ter werd ernstig gewond. Zij kreeg een zware hersenschudding en een rugwervel- fractuur. De slachtoffers werden naar het Diaconessenhuis in Haarlem vervoerd. De 22-jarige chauffeur H. Peters uit Velden, die vrijdag bij een verkeersonge luk op de autobaan KeulenFrankfort zwaar werd gewond, is in het ziekenhuis in Montabaur overleden. De 23-jarige bijrijder J. J. Stevens over leed als gevolg van dit ongeluk tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. De mannen reden in een sneeuwstorm met hun vracht auto tegen de achterzijde van een Duitse vrachtwagen. De 29-jarige M. van Doorn uit Zutphen is op de Burgemeester Dijckmeesterweg in Zutphen met een personenauto in de Grote Gracht gereden en verdronken. De heer Van Doorn was gehuwd en vader van een kind. (Van onze Haagse redacteur Op 30 december neemt mr. J. A. Ber ger op een receptie in het Scheveningse Kurhaus afscheid als voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars. Die ont vangst wordt hem aangeboden door de Stichting van de Arbeid en die geste geeft beter dan veel woorden weer welk een goe de samenwerking is opgebouwd tussen het georganiseerde bedrijfsleven en het onaf hankelijke college van rijksbemiddelaars. Die goede verstandhouding is voor een niet gering deel te danken aan de markan te persoonlijkheid van mr. Berger. Hij is een Zeeuw, die na zijn HBS-opleiding amb tenaar werd bij rijkswaterstaat, zich in de crisisjaren bezighield met werklozen zorg en daarna voorzitter werd van de Raad van Arbeid in Groningen. Tijdens de oorlog vattehij de rechtenstudie aan, waar na hij als vijftiger en passant de meester titel behaalde. Inderdaad „en passant", want men zou er verkeerd aan doen in de heer Berger een jurist te zien. De scheidende voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars is een veelzijdig man met schier onbegrensde be langstelling, die daarbij ook nog jurist is. Vóór alles is hij een scherp en snel den kend sociaal-econoom, doorkneed in loon politieke vraagstukken en verhoudingen. Het is geen geheim, dat dat flitsende en scheermes-scherpe denkvermogen zijn om geving wel eens radeloos maakt. Mr. Ber ger denkt sneller dan hij spreekt, zodat zijn woorden soms al door zijn gedachten achterhaald zijn voordat zulks tot zijn me dewerkers is doorgedrongen. Dat deze eigenschap desondanks niet tot botsingen en breuken leidde, moet worden toegeschreven aan het gemak waarmee hij met mensen kan omgaan. Die eigenschap, berustend op een goed psychologisch in zicht, stempelde mr. Berger tot een voor treffelijk voorzitter, die vergaderingen, waarin tegengestelde belangen verzoend moesten worden, virtuoos wist te „bespe len". Zakelijk gezien moet men constateren, dat mr. Berger in zijn vijftienjarige werk zaamheid als rijksbemiddelaar het gehe le Nederlandse „loongebouw" uit het niets heeft opgebouwd. Daarbij is naar buiten wellicht, vooral de laatste tijd, meer na druk gelegd op de loonhoogte. Het was mr. Berger echter vooral te doen om een rechtvaardige loonstructuur, welke ruimte zou laten voor de honorering van de individuele prestatie. Vandaar zijn voortdurende pleiten voor prestatiebelonin gen door middel van werkclassificaties en „merit rating". De vraag ligt voor de hand of mr. Berger veel moeite heeft gehad met de gewijzigde loonpolitiek van het kabinet- De Quay. Het college van Rijksbemidde laars is weliswaar een zelfstandig orgaan, maar het werkt naar algemene aanwijzin gen van de regering (de „spelregels"), die ook de politieke verantwoordelijkheid voor zijn activiteit draagt. Ook in dat opzicht liggen de zaken ge nuanceerder dan men wel eens veronder stelt. Naar buiten worden de begrippen „produktiviteit" en „rentabiliteit" thans meer gehanteerd dan vroeger. Insiders weten wel, dat mr. Berger zowel toen als thans de beslissingen van het college steeds met het oog op de achter- en onder grond van de nationale economie genomen wilde zien. Het is ook niet zo, dat het bureau van het college juist nu een uitzonderlijk span nende tijd doormaakt. Die spanning was er in de jaren 1945-'46 ook, zij het een De commandant van het Korps Geleiders Ontplofbare Stoffen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat deelt mede dat er wederom vuurwerk clandestien is inge voerd. Dit vuurwerk kan bij gebruik ge vaarlijk zijn. Vuurwerk, dat voldoet aan de eisen welke eraan in Nederland worden gesteld, heeft, ook op de verpakking, een in de Nederlandse taal gestelde gebruiks aanwijzing en een aanduiding van de fabri kant. Winkeliers wordt aangeraden uit sluitend goedgekeurd vuurwerk te ver kopen. Zij voorkomen hierdoor niet alleen ernstige moeilijkheden voor zichzelf, doch zij helpen ook mede aan het voorkomen van ongelukken. Er wordt op gewezen, dat ook vuurwerk, dat aan de Nederlandse eisen voldoet, bij gebruik niet ongevaarlijk is, doch alleen minder gevaarlijk. Vuurwerk dat dicht bij de ogen ontploft, kan ernstige verwondin gen veroorzaken. Tijdens de jaarwisseling 1959-1960 hebben zich talrijke personen onder behandeling van een oogarts moeten stellen wegens verwondingen, die bij het afsteken van vuurwerk zijn veroorzaakt Ongeveer tien percent van deze verwon dingen had blijvende gevolgen. anders geaarde. Toen immers was er een berg werk te verzetten door een vloedgolf van nieuwe arbeidsovereenkomsten en dat in een periode waarin men al tastende en zoekende de weg naar de loonopbouw moest vinden. Wie mr. Berger in zijn so ciaal-economische hart kijkt, weet dat hij de loonpolitiek maar het liefst buiten de „politieke politiek" laat. Dat de verantwoordelijkheid thans in be ginsel meer bij de afzonderlijke bedrijven en bedrijfstakken ligt dan ten tijde van de algemeen geldende loonronden is voor hem niet zo'n groot bezwaar. Door zijn veelzijdigheid weet hij van vele bedrijfs takken wel waar Abraham de mosterd haalt. Of het nu om de baksteenindustrie of om het confectiebedrijf, de suiker of de metaal gaat, de specifieke knelpunten en mogelijkheden kent hij en weet hij vaak zeer vernuftig te formuleren. Zelf geeft mr. Berger de eer van zijn geslaagde arbeid aan het bedrijfsleven. „Zonder het georganiseerde bedrijfsleven zou ik niets geweest zijn". Maar de ver tegenwoordigers van dat bedrijfsleven we ten ook wel, dat juist mr. Berger de ver houding tussen Stichting van de Arbeid en College van Rijksbemiddelaars ver boven de formeel adviserende taak, in het Bui tengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen voorgeschreven, heeft uitgetild. Bovendien heeft mr. Berger het vertrou wen weten te winnen van de verantwoor delijke figuren in bedrijfstakken en van bedrijven. Zo werd hij de vaak en graag geraadpleegde raadsman wanneer zich op het terrein van loon- en arbeidsvoorwaar den moeilijkheden voordeden. Het is te verwachten dat mr. Berger ook na zijn afscheid nog lang een man van gezag zal blijven. Niet alleen omdat hem als advi seur „van de minister van Economische Zaken, als lid van de Contactcommissie voor de Opvoering van de Produktiviteit en als lid van de Sociaal-Economische Raad een belangrijk werkterrein bescho ren blijft, maar ook omdat het tegendeel niet in overeenstemming zou wezen met zijn rusteloze geest. BREMERHAVEN, West-Duitsland (DPA) Te Bremerhaven is bekend gemaakt dat de Westduitse visserijvloot in het afgelo pen jaar kleiner doch veel moderner ge worden is. Er zijn op het ogenblik 197 treilers van tezamen 116.474 bruto regis- terton in de vaart. Er werden 18 treilers van tezamen 8.494 brt. in de loop van het jaar uit de vaart genomen en ver vangen door elf schepen van tezamen 10.563 brt. Bij de nieuwe schepen zijn er zeven, die zowel voor vangen als bewer ken dienen en een koelinstallatie aan boord hebben. In de komende maanden zullen nog meer van dergelijke schepen in gebruik worden genomen. Verdwenen textiel. De Amsterdamse recherche heeft in samenwerking met de spoorwegrecherche een reeks diefstallen opgelost die in het afgelopen kwartaal bij de spoorwegen zijn gepleegd. Het betrof een hoeveelheid textiel met een gezamen lijke waarde van ongeveer 15.000 gulden. Gearresteerd is een 26-jarige chauffeur die de goederen in opdracht van een expeditie onderneming bij de spoorwegen moest af halen en bij de afnemers bezorgen. In plaats daarvan ging hij er mee naar een 34-jarige vriend, die thans wegens heling is aangehouden. Hij verkocht de textiel- goederen op het Waterlooplein en aan en kele straathandelaren. Een aanzienlijk deel van de gestolen goederen kon worden ach terhaald. Winterswijk 25.000. Winterswijk heeft zijn 25.000ste inwoner gekregen. Het is Gijsbertus Jan van der Sluis, zoon van een hoofdagent van de gemeentepolitie. De burgemeester heeft de vader een spaar bankboekje ten name van zijn zoon met een eerste inleg van 250 gulden over handigd. Advertentie ZEEROUDE Oe gehelde In handige knupflie 8.Mper hele liter van Wynand Focklnk Het noodfonds voor ouders van emigran ten „Wij komen" heeft wederom in twee noodgevallen een oplossing gebracht door het verlenen van financiële steun aan ge- emigreerde kinderen van zieke ouders. Het ene geval betreft een zieke moe der uit Amerongen, wier dochter jaren geleden naar Nieuw-Zeeland was geëmi greerd. De moeder was reeds geruime tijd aan het sparen om de reis naar Nieuw- Zeeland te kunnen maken, maar kortge leden werd zij zeer ernstig ziek. Zij stelde haar spaargeld ter beschikking van het noodfonds, dat samen met enige familie leden voor het ontbrekende bedrag zorg de, zodat de dochter in Nieuw-Zeeland even vóór de kerstdagen bericht kon wor den dat zij om haar zieke moeder te be zoeken per vliegtuig naar Nederland kon komen. Gisteren arriveerde zij op Schip hol. Een gezin uit Eindhoven wendde zich dezer dagen eveneens tot „Wij komen" omdat de vader vreesde zijn dochter, die in Zuid-Rhodesia woont, nooit meer te zul len zien. Vele buurtgenoten bleken bereid een gedeelte van het reisgeld bijeen te brengen, terwijl ook de familie in Zuid- Rhodesia een bedrag bij elkaar bracht. Het noodfonds zorgde voor de rest, zodat de dochter nog vóór de kerstdagen naar Nederland kon vliegen. In ongeveer 10 maanden tijds heeft „Wij komen" thans in 26 noodgevallen hulp ver leend. Ned. Herv. Kerk Aangenomen naar Dinteloord G. Broere te Dinteloord. Geref. Kerken Bedankt voor 's-Gravenhage-Loosduinen (7de pred pl.) G. IJ. Vellenga te Apeldoorn. Beroepen te Baarland M. V. J. de Crae- ne, kand. te Oosterbeek. Chr. Geref. Kerken Bedankt voor 's-Gravenzande N. de Jong te Katwijk aan Zee. Tweetal te Rotterdam-Kralingen L. S. den Boer te Sassenheim en M. W. Nièu- wenhuijze te Amsterdam. Evang. Luth. Kerk Tweetal te Amsterdam (vac G. J. Lin- dijer) K. Berveling te Edam en Dr. C. H. Lindijer te Rotterdam. Geref. Gemeenten Beroepen te Scheveningen C. Hegeman te Genemuiden. Het KNMI deelt mede: Een lagedrukgebied bij Schotland vulde verder op, terwijl een hogedrukgebied bij de Azoren wat in betekenis toenam. Tus sen de twee druksystemen in trok een sto ring met grote snelheid de oceaan over en bereikte vanochtend Engeland. Op de nadering ervan nam vanochtend de wind in Nederland toe. Het ziet er naar uit dat het centrum van de storing morgen ten oosten van Nederland komt te liggen. De wind zal dan naar het westen ruimen, waarna iets minder koude lucht het land zal binnenstromen. In deze lucht kunnen plaatselijk enkele buien voorkomen. WEERRAPPORTEN Donderdag 29 december Zon op 8.48 uur, onder 16.36 uur. Maan op 14.44 uur, onder 5.03 uur. Hoog en laag water in IJmuiden Woensdag 28 december Hoog water 0.07 en 12.38 uur. Laag water 7.59 en 20.26 uur. Donderdag 29 december Hoog water 1.14 en 13.35 uur. Laag water 9.07 en 21.27 uur. Het hoog en laag water te Zandvoort Is 10 tot 15 minuten vroeger dan te IJmuiden. Maximum-temperaturen e* s a binnen- en buitenland. el Neerslag, laatste 24 uur- S3 g 0> Sa aS Den Helder half bew. z 7 1 Ypenburg onbewolkt z 5 0 Vlissingen half bew. z 5 0,1 Eelde mist z 5 0,2 De Bilt onbewolkt z 4 0 Twente onbewolkt z 4 0 Eindhoven onbewolkt ZZO 5 0,1 Zd-Limburg onbewolkt z 0 Helsinki sneeuw zo 1 0,5 Stockholm geheel oew z 5 2 Oslo regen zo 5 3 Kopenhagen zwaar bew z 5 0 Aberdeen geheel bew z 4 0 Londen licht bew. ZZO 6 0 Amsterdam onbewolkt z 6 0.3 Brussel onhewolkt zzw 4 0,5 Luxemburg mist wzw 3 0 Parijs .«nikt ZZO 7 0 Bordeaux regenbui zw 9 4 Grenoble regen n 3 5 Nice half bew. n 7 3 Berlijn geheel bew winds t. 4 0,3 Frankfort mist z 5 1 Miinchen sneeuw wnw 2 3 Zürich mist windst. 2 8 Genève zwaar bew wzw 2 12 Locarno ba'f bew. windst. 3 0 Wenen ij ze] ZZO -2 0,1 Innsbruck sneeuw windst. -1 0,1 Belgrado mist w 5 0 Athene half bew. n Rome regen O 10 5 Ajaccio regen windst. 13 18 Madrid onbewolkt w 11 3 Mallorca licht bew. wnw 13 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 2