Uiteenlopende reacties op de Franse kernproef AMERIKAANS - RUSSISCH OVERLEG IN BERLIJN NAAIMACHINES WERELDNIEUWS Parijs onthult plannen voor decentralisatie in Algerije f De Koning? Ben Goerion wil met verlof gaan Verbeterde sfeer kan handels gesprek tussen de Duitslanden bevorderen Dubbel-spion gevat in West-Berlijn Koel in de westelijke hoofdsteden en woedend in vier Afrikaanse landen Franse burgers in Oran geëvacueerd Sterke Egyptische troepen in Sinai-woestijn raatótosl Kerstmis in V.S. eiste 674 doden V.S. bezorgd over Laos 3 Van dag tot dag Westduitse socialisten Op de Algiers niet langer de zetel van de regering? WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 De wittebroodsweken van Koningin Fa- biola en Koning Boudewijn worden ver stoord door een zeer onrustige situatie in het vaderland, waarheen het koninklijk paar waarschijnlijk voortijdig zal moeten terugkeren. De uitbarsting van stakingen en straatrumoer tekent de onevenwichtige toestand in het land, dat door het wegval len van zijn Kongo een volkomen gewijzig de economische structuur moest opbouwen en daarmee nog lang niet gekomen is op het punt, waar alle belangen zich in een politieke verzoening hebben gevonden. De liberale invloeden in België, die de regering-Eyskens tot een waarschijnlijk te weinig sociale saneringsbasis hebben ver leid in de op stapel gezette eenheidswet, hebben de socialistische oppositie uit haal tent gelokt en de achterdocht van de socialistische vakbeweging gaande ge maakt. Dat het tot een zo verlammende ontwrichting van het openbare leven is gekomen, lijkt echter in de eerste plaats te wijten aan de nog steeds voortschrijden de separatistische tendenzen tussen Wal lonië en Vlaanderen, die al jaren de Bel gische eenheid ondermijnen en bij diverse gelegenheden de feitelijke situatie ver troebelen. Dat gebeurde in 1950 tijdens de koningskwestie, in 1955 bij de schoolwet en thans, nu het algemene belang van België toch wel zeer duidelijk de inzet van de crisis was, zijn opnieuw nevenbedoelingen van Waalse separatisten aan de dag ge treden. Deze demonstreerden zich in de boezem der socialistische vakbeweging, waarvan de noordelijke vleugel zich niet tegen het wettige gezag wenst te verzetten doch waarvan de Waalse afdelingen revo lutionaire en voor de Belgische staatseen- heid gevaarlijke plannen blijken te koeste ren. In Vlaanderen is men van mening, dat ook in deze nieuwe controverse de Walen aansturen op een illegale actie tegen de regering, met de bedoeling een chaos te veroorzaken en in troebel water naar de macht te vissen. In het noorden willen de socialisten een overeenstemming met de katholieke vakbonden bereiken en daarom verhinderen, dat de stakingen uit groeien tot onbeheerste straattroebelen. Zo levert het beeld van de Belgische situatie nuances, die de mogelijke oplos sing der moeilijkheden ingewikkelder ma ken dan een „eenvoudige" krachtproef tus sen regering en oppositie. De zwakke innerlijke verbondenheid tussen de twee elkander weerstrevende delen van de staat die zich volgens gedegen kenners van het Waalse en het Vlaamse volks karakter in de toekomst onvermijdelijk zal moeten oplossen in een federatieve ver houding blijkt :n de nood van een zwaargetroffen economie niet verstevigd, integendeel. In deze crisis kan wellicht alleen een onverdachte, grote figuur boven de tegenstelling uit tot een bemiddelende geste komen. De Koning? Misschien vormt deze crisis ook voor Boudewijn een vuur proef. In het verdeelde België van van daag lijkt hij de enige geroepene. JERUZALEM (UPI) In Jeruzalem is dinsdag vernomen dat premier David Ben Goerion van Israel besloten heeft met ver lof te gaan als gevolg" van een groeiende crisis binnen zijn partij over de zaak- Lavon. Ben Boerion maakte dit besluit zondag bekend op een stormachtige zit ting van zijn kabinet ter bespreking van deze affaire, Israels grootste binnenland se politieke controverse sinds de vor ming van de staat. De zaak-Lavon is tot nu toe gehuld geweest in een waas van geheimzinnigheid, omdat, veel bijzonder heden ervan betrekking hadden op veilig heidszaken van zeer geheime aard. Minis ter Lavon trad in 1955 af. Er is over en weer beschuldigd en er is beweerd dat Lavon beladen werd met de zonden van anderen. (Van onze correspondent) BONN Eén dag voor vandaag te West- Berlyn het West-Oostduitse overleg over de verlenging van het door Bonn opgezeg de handelsverdrag zal worden voortgezet, lichtte de Amerikaanse ambassadeur te Bonn de Westduitse regering in over Rus- sisch-Amerikaanse onderhandelingen in zake Berlyn. Be Amerikaanse ambassadeur Dowling heeft namelijk te Oostberlijn ge sproken met de Russische ambassadeur by de Oostduitse regering Pervoekhien. Dit gesprek zal een van de vele Ameri kaanse voelhorens by de Russen van de laatste weken zyn geweest. De regering- Eisenhower zal zowel te Oostberlyn als te Washington en by de UNO in New York de Sovjet-Unie hebben opgewekt iedere stap te vermijden, welke zou kunnen uit lopen op een verscherping van de toestand in Berlyn. Mag men correspondenten-berichten uit Washington geloven dan zouden de Ame rikaanse en de Russische regering een „gentlemans agreement" hebben gesloten: beiden zouden elkaar de verzekering heb ben gegeven geen diplomatieke munitie naar het politieke kruitvat Berlijn te zullen brengenhetgeen er op neer zal komen dat de Russische regeringschef Kroesjtsjev de Oostduitse partij- en staats- chef Ulbricht aan banden zou hebben ge legd, waar het het Oostduitse gesar van Westberlijners en Westduitsers aangaat. „Zeer wel overwogen" Dowling zou tegenover Pervoekhien heb ben verklaard dat een periode vol spanning rond Berlijn een rem zou betekenen op de mogelijkheid tot toekomstige rustige, en mogelijk succesvolle, onderhandelingen tussen Oost en West. En dat er dan in 1961 van nieuw topoverleg, waarvoor Kroesj tsjev onlangs weer heeft gepleit, weinig terecht kan komen. De vraag is nu of bij dit alles de wens niet de vader van de gedachte is, ook al bericht men van Washington uit dat het hier om zeer weloverwogen Amerikaanse stappen gaat. President Eisenhower en zijn minister van Buitenlandse Zaken Herter zouden van te voren president Kennedy en zijn aanstaande minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk op de hoogte hebben ge steld van deze diplomatieke stappen op ambassadeursniveau en van hen volledige steun daarvoor hebben gekregen. De Rus sen zouden het spel hebben meegespeeld en het Westen een zekere tijdwinst hebben gegund, waar het Berlijn aangaat. Kroesj tsjev, aldus' deze redenering zou zich van zijn rustige zijde hebben laten zien. om Kennedy niet meteen maar af te stoten. Maar niemand twijfelt er hier aan dat met dit alles behalve tijdwinst overigens geen enkel resultaat is behaald: noch Kroesjtsjev, noch Kennedy, zo is uit recente verklaringen zonneklaar gebleken, zullen inzake Berlijn ook maar een stap achteruit willen zetten. Inmiddels kan deze zogenaamde klimaat verbetering tussen Washington en Moskou zeer wel ten goede komen aan het Oost- Westduitse handelsoverleg, dat heden te Westberlijn wordt voortgezet. Nog altijd is niet bekend of, en hoe, het Oost-Westduit- se handelsakkoord per 1 januari zal wor den verlengd, nadat de regering-Adenauer het heeft opgezegd wegens het Oostduitse optreden tegen Westberlijners en West duitsers. Van die plannen moge in de prak tijk niet zoveel zijn terechtgekomen, rech tens bestaan zij zeker nog. Het gaat er nu om of Bonn het handelsakkoord zal aan vaarden met of zonder de formele intrek king van de Oostduitse maatregelen tegen West-Berlijn. dan wel of Bonn tevreden zal zijn met het feit dat er in de praktijk niet zo erg veel terecht is gekomen van deze Oostduitse maatregelen. NEW YORK (Reuter) James Reston, de voornaamste correspondent van de „New York Times" te Washington, meldt dat de Russische ambassadeur in Wash ington, Mensjikov, begonnen is met het leggen van contact met medewerkers van de gekozen president Kennedy, waarin hij de nadruk legt op het belang van bespre kingen tussen hem en Kroesjtsjev. Volgens Reston heeft Kennedy „koel en correct" op Mensjikovs initiatief gei'eageerd en slaat hij er voor het ogenblik geen acht De post wordt in. Brussel rondgebracht onder bescherming van de Rijkswacht. op. Hij voegt hieraan toe: Waarschijnlijk zal Kennedy, ook wanneer hij in zijn pre sidentsambt is bevestigd, bijzonder voor zichtig op deze Russische peilingen reage ren". BERLIJN (UPI) De Westberlijnse politie heeft een 38-jarige Westberlijner op aangifte van zijn vrouw gearresteerd om dat hij een Russisch spion zou zijn. Bij het onderzoek bleek dat de man ook opdrach ten van de Britse geheime dienst aanvaard had en men vermoed thans dat hij als spion voor Rusland zogoed als Groot-Brit- tannië geprobeerd heeft een dubbele boter ham te verdienen. Voor de Britse geheime dienst heeft, naar een Westberlijnse politie officier dinsdag opmerkte de aanhouding vele onaangenaamheden doen ontstaan. (Van onze correspondent) PARIJS De derde kernbom die gis termorgen in de Sahara bij het Franse kernenergiecentrum Reggane tot ontplof fing is gebracht, heeft, althans diplomatiek gesproken, weinig stof opgejaagd. In Was hington en Londen en Bonn heeft men over deze nieuwe „overwinning der Franse mi litaire wetenschap" een officieel zwijgen betracht. Dat deze derde bons op de deur van de kernclub voor Frankrijk de ge wenste uitwerking zou hebben waagt men in diplomatieke kringen te betwijfelen. Onder de Afrikaanse landen hebben dit keer Tunesië en Ghana en vooral Marok ko, dat spreekt van een daad van agres sie op Marokkaans grondgebied, een nieuw protest doen weerklinken, doch ook hier schijnt men zich er nu maar bij te heb ben neergelegd dat Frankrijk toch ver der gaat op de ingeslagen weg. In Parijs spreekt men van de laatste etappe die moest worden afgelegd alvo rens de eerste Franse waterstofbom zal kunnen ontploffen. De Russen hebben Frankrijk ten slotte met een verontwaar diging, aan welks oprechtheid het moeilijk valt onvoorwaardelijk te geloven, ervan beschuldigd met zijn voortgezette proefex plosies „de bewapeningswedloop voort te zetten Ofschoon de avondbladen het nieuws van de derde kernbom gisteren onder dikke koppen over de hele eerste pagina wereld kundig maakten, kan men toch moeilijk zeggen dat het publiek zich, zo vlak na het feest des vredes, geestdriftig over de explosie toonde. De ontploffing zou oor spronkelijk op het programma hebben ge staan om het laatste bezoek van generaal De Gaulle aan Algerije luister bij te zet ten. Wegens de manifestaties van het F.L.N. en de bloedige botsingen moet het staatshoofd toen echter hebben gemeend dat het wenselijker was de explosie even uit te stellen. De „Algerijnse regering in balling schap" heeft verklaard dat de Franse kernproef een daad van agressie tegen Afrika is, en een ernstige provocatie waarvoor Frankrijk de gehele verantwoor ding moet dragen. De proefneming „was een bewijs voor de minachting welke de Franse imperialisten onder het mom van „grandeur" voelen voor dè verlangens en de waardigheid van de Afrikanen," aldus de regering van het F.L.N. Zeer verontwaardigd aldus meldt onze correspondent uit Bonn toonden zich de Westduitse socialisten. De grootste West duitse oppositiepartij veroordeelde de hou ding der Franse regering welke zij in strijd acht met de aanbevelingen van de UNO. Door deze nieuwe kernproef wordt de kloof tussen Europa en de volken in Azië en Afrika aanzienlijk verbreed, al dus de S.P.D. De Westduitse socialisten geloven dat president De Gaulle met dergelijke proef nemingen de chaos in de wereld vergroot en daarnaast het Westen verzwakt. Door dit alles, zo beweren zij verder, wordt aan de communistische propaganda nieuwe munitie gegeven. In regeringskringen te Bonn onthoudt men zich angstvallig van elk commentaar. Het is evenwel bekend, dat de regering-Adenauer gekant is tegen nieuwe kernproeven, van welke zijde ook, met het oog zowel op mogelijk nieuw ont- wapeningsoverleg als op de verhouding tot de Afrikaans-Aziatische staten. Officieus zegt men dat de Fransen zich beter bij een Amerikaanse leiding in de kernbom- produktie hadden kunnen neerleggen. Wel heeft de Bondsrepubliek vrijwillig het ver bod aanvaard ter fabricering van alle A- B-C-wapens (atoom-, bactereologische-, en chemische wapens) in het verdrag voor de Westeuropese Unie. Dit alles neemt niet weg dat de rege ring-Adenauer zwijgt over de Franse proef neming. Tenslotte is de Frans-Westduitse verhouding door de tegenstellingen over de Europese samenwerking, de NAVO-in- tegratie op militair gebied en de aanval len der Franse marine op Westduitse koopvaardijschepen, op het ogenblik toch al niet zo als men haar hier graag zou zien. WASHINGTON (UPI) De Amerikaan se woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat hij slechts kon zeggen dat de Amerikaan se regering tegenstander is van uitbrei ding van het aantal „kernmogendheden". In regeringskringen te Washington werd vernomen dat het nieuws van de derde Franse proefexplosie de vrees, dat de Sovjet-Unie de satellietstaten kernwapens zal geven, nieuw leven heeft ingeblazen. TOKIO (UPI) De Japanse anti-H en A-bom commissie in Tokio is van mening dat de Franse kernproef de Verenigde Staten. Groot-Brittannië en de Sovjet- Unie het excuus zal verschaffen om hun tijdelijke belofte van onthouding van kern proeven te breken, en hun bewapenings wedloop te hervatten. Volgens welingelich te kringen bereidt het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken een protest voor tegen de Franse kernproef. ORAN (UPI) Het Franse leger heeft te Oran een duizendtal burgers, die hun woningen nabij de moslimwijk ontruimd hadden uit vrees voor gewelddaden, een tijdelijk onderdak bezorgd in kampemen ten en andere legergebouwen. Het gemeen tebestuur heeft de zorg voor de voedsel voorziening van deze vluchtelingen op zich genomen. De gemeentelijke eethuizen zijn belast met de verstrekking van melk en babyvoeding voor de zuigelingen in de ge vluchte gezinnen. Een jonge Fransman die maandag op weg naar huis in de mohammedaanse wijk van Oran door moslems met bijlen werd aangevallen, is dinsdag in het ziekenhuis overleden. Ook gisteren bevonden zich vele moslems op straat in Oran bewapend met bijlen, ijzeren staven en knuppels. In de stad werd gepatrouilleerd door zwaar be wapende agenten en militairen. Er deden zich echter geen ernstige incidenten voor. De Franse politie, de speciale anti-rel letjes troepen, het leger en het Vx-eemde- lingenlegioen hebben een kordon rond de Kashba getrokken om de onlusten in te perken. De oproerige groepen voerden vlaggen mee in de kleuren groen-wit, de kleuren van de Islam, welke ook de kleu ren zijn van de FLN. TEL AVIV (Israel) (AFP). Egypte heeft in het gebied van Sinai opnieuw sterke strijdkrachten geconcentreerd, uit gerust met ultra-moderne wapens en be stemd voor een verrassingsaanval op Is rael, zo heeft generaal Chaim Laskof, staf chef van het Israëlische leger, verklaard in een artikel dat werd gepubliceerd door het legerorgaan Bamachaneh. De generaal is van mening dat de Israë lische strijdkrachten nog sterker zijn dan die van de Verenigde Arabische Republiek en goed voorbereid om iedere aanval te beantwoorden. „Stemt ja oj stemt neenmaar stemt!!" Dat is de oproep welke bij duizenden in de Franse steden en dor pen is aangeplakt. Een groot deel van de Franse stemgerechtigden voor het komende referendum blijkt nog tot de twijfelaars te behoren en daarom heeft men deze oproep op muren en aan plakborden aangeplakt. De roep van de wildernis Het bericht dat een nieuwe Italiaanse autoweg is ingewijd met een ontzettend gedrang plus de daaruit voortspruitende kettingbotsingen en verwondingen, heeft een nadenkende rimpel in mijn voorhoofd gebracht. Italianen zijn warmbloedige en op motoren verzotte lieden, een combina tie die een verklaring zou kunnen leve ren voor de stormloop op dit nieuwe uit vloeisel van 's mensen haast om van hier naar elders te komen. Maar Nederlanders, wier bloed als min der vurig te boek staat, blijken zich bij dergelijke gelegenheden niet van Italianen te onderscheiden, getuige de alle boorden overspoelende belangstelling indertijd bij de opening van de Velser tunnel. Ik heb het toen mogen beleven dat diverse schijn baar bedaarde vrienden van mij voor geen enkel ongemak terugdeinsden om te be horen tot de éérsten die mochten verklaren, enkele ogenblikken onder de bodem van het Noordzeekanaal te hebben vertoefd. Dat die eersten zo'n tien-, twintig- of mis schien honderdduizend o-mvatten, mocht het peil van de pret niet omlaagdrukkeh, terwijl schade aan persoon of voertuig een reactie wakker riep, niet ongelijk aan die van een pionier die zich ten koste van een aantal kleerscheuren een weg door een tot nu toe onbetreden wildernis heeft ge baand. Misschien kan dit woord „wilder nis" iets verklaren omtrent de achter grond van deze wedrennen. Onze maat schappij is hecht georganiseerd, zo hecht dat de burger zijn weg van wieg tot graf aflegt tussen gecapitonneerde muren. Ziek ten slaan in deze muren hoe langer hoe minder bressen, het graf komt steeds ver der van de wieg verwijderd te liggen. Een ideale toestand, zou men zo denken, maar dan toch niet gespeend van een zekere saaiheid. Wie op avontuur wil, heeft in deze samenleving niets te zoeken. Hij loopt pardoes tegen het hekwerk van wetten en regelmenten op en mag blij zijn als hij niet zó hevig botst dat hij van de weeromstuit in een gevangeniscel belandt. Aangezien niet iedereen voldoende geest kracht heeft om hetzij zich een innerlijk reservaat te scheppen, hetzij weg te trek ken naar een van de weinige gebieden dezer wereld waar de ordening nog geen vat op heeft, zoekt de nooit geheel te on derdrukken onrust andere uitwegen. De razernij van het snelverkeer biedt daartoe een prachtige gelegenheid. De bij open stelling van een nieuwe weg of tunnel te verwachten belangstelling echter biedt een gelegenheid waarbij de qualificatie „prach tig" te kort schiet. Het vooruitzicht, er in zulke drommen op uit te trekken dat geen politietoezicht een chaos kan voorkomen, stookt het verlangen naar de wildernis tot kookhitte op. Bij gebrek aan verscheurende dieren, gapende kloven, zuigende moeras sen en andere jungle-kenmerken scheppen de geordende en gemotoriseerde staats burgers gevaren die de hier genoemde zoveel mogelijk nabijkomen. En indien zij uit deze strijd opduiken met een gedeukt spatbord, een gescheurde lip of zelfs al leen maar een lichte zenuwoverspanning, putten zij daaruit de voldoening, een kleine overwinning op de gladde gelijkmatigheid der beschaving te hebben gehaald. M. Mok Advertentie VERKOOP VAN ALLE MERKEN DUS RUIME KEUZE EU O C GROTE HOUTSTRAAT 181 II U b Li TEL. 14444 CHICAGO (UPI) Hoewel tijdens het driedaagse kerstweekeinde in de Verenig de Staten in totaal 485 personen bij ver keersongelukken het leven lieten, was het toch in dit opzicht het veiligste in vele jaren. Dit is de conclusie van de Amerikaanse nationale raad voor veilig verkeer, na bestudering van de verkeersongelukken tijdens de 78 uur van het weekeinde, ge nomen vanaf zes uur vrijdagavond voor Kerstmis tot middernacht van maandag op dinsdag. Kerstmis 1960 kostte verder in Amerika 80 mensen het leven door branden en 109 door oorzaken van andere aard: een to taal van 674 doden. In Gi-oot-Brittannië zijn in het kerst weekeinde 109 mensen bij verkeei'songe- lukken om het leven gekomen. Etna. De vulkaan Etna op Sicilië is in de nacht van maandag op dinsdag meer actief geworden. Een van zijn kraters heeft thans een gemiddelde van twaalf erupties per dag. Explosies van min der grote intensiteit doen zich voor in een tweede krater. Om een bioscoopstoel. Bij een ruzie om het innemen van een stoel in een over volle bioscoop in de Italiaanse stad Aversa is een jongeman gedood en wer den drie andere gewond. Waakzaamheid. Eenheden van de lucht macht van Nieuw-Zeeland hebben sinds de avond voor kerst verscherpte waak zaamheid moeten betrachten, omdat een niet geïdentificeerde onderzeeër was waargenomen op 25 mijl ten noordoos ten van de eilanden. PARIJS (Reuter-AFP-UPI) —De Fran se regering heeft dinsdagavond bijzonder heden meegedeeld over de zelfbestuurs maatregelen die president De Gaulle van plan is dadelijk na het referendum van 8 januari in Algerije in te voeren. De Fran se regering, die een grote meerderheid voor het regeringsplan als vaststaand aan neemt, heeft besloten over te gaan tot de centralisatie van het Franse bestuur in Algerije. Er komen tweeëndertig hoge functies voor mohammedanen. De minis ter van Voorlichting, Terrenoire, deelde mee dat de nieuwe functionarissen voor lopig alleen bestuurstaken te vervullen zullen krijgen. Pas na het referendum kun nen nieuwe politieke functies in het leven worden geroepen. De minister zei dat het grootste deel van de politieke reorganisatieplannen voor Al gerije voor het referendum niet kan wor den onthuld. Van welingelichte zijde werd vernomen dat de Franse regering van plan is de re geringszetel niet in Algiers maar in Bli- da te vestigen waar de Algerijnse rege ring niet blootstaat aan de agitatie van ultra-nationalistische Fransen. Dit plan zou verplaatsing van het legerhoofdkwartier buiten Algiers inhouden. Delen van het bestuursapparaat zouden worden overge bracht naar Philippeville en Bougie. De ge volmachtigde van de Franse regering be houdt, volgens deze berichten, zijn zetel in Algiers. Het plan voorziet verder in de oprich ting van een Algerijns parlement met ze kere wetgevende bevoegdheden en van een uitvoerende macht die geen bevoegdheden zal hebben op hel gebied van defensie, buitenlandse zaken, het geldwezen en ho ger onderwijs. Lagailarde spreekt Pierre Lagaillarde heeft het militaire tribunaal van Parijs geschreven dat hij de zittingen van 5 december en later niet heeft bijgewoond omdat „Algerije in doodsgevaar" was. Slechts „door omstan digheden buiten zijn wil" kon hij niet naar Algiers gaan. De boodschap werd overge bracht door maitre Vignolles, die zijn cliënt in Madrid heeft bezocht. Lagaillarde zegt van mening te zijn dat hij zijn rechters een verklaring voor zijn verdwijning schuldig is. Hij zal het tribu naal later schriftelijk de juiste redenen voor zijn vertrek uiteenzetten. Hij zegt in middels te zijn vertrokken „om een heili ge zaak te verdedigen waartoe hij bij voor baat zijn leven veil heeft". De bx-oer van Lagaillax-de, is dinsdag te ruggestuurd toen hij probeei-de de Spaan se grens over te steken. Jean Lagaillax-de. een hereboer uit het district Gers bij Hen- daye, had een tx-einkaartje voor Madx-id WASHINGTON (UPI) De Verenigde Staten zoeken naai-stig met hun bondge noten naar een compromis-formule om de dreiging van een grote ooi-log tussen pro- Westei-se en communistische troepen in de oerwouden van Laos op te heffen, zo is uit diplomatieke bx-on vernomen. De gedachten van Washington gaan uit naar het posteren van een internationale commissie van ondex-zoek in Laos. die on der gezag zou staan van de secretaris generaal van de UNO. De commissie zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de drie naties die index-tijd ook de inter nationale controlecommissie voor het In dochinees bestand hebben gevox-md. name lijk India. Polen en Canada. waar zijn broer vei-blijf houdt. De douane weigerde .Jean Lagaillai'de door te laten en gaf hem het geld voor het Spaanse deel van het treinbiljet tex-ug. Lagaillarde stap te in de trein naar Bayonne. S oust el le klaagt Jacques Soustelle, de leider van de an ti-gaullistische „Nationale beweging tot hex-gx-oepering" heeft een bex-oep gedaan op de Raad van State, het hoogste rechts college van de vijfde x-epubliek, om het verbod van de regei-ing ongedaan te ma ken. waai-door Soustelle's partij geen ge bruik mocht maken van officiële zendtijd voor i-adio en televisie. Een tiental leden van de gaullistische partij U.N.R., die dinsdagnacht in Bor deaux bezig was biljetten aan te plakken, is door onbekenden in een bestelauto be schoten. Een van de gaullisten werd met een beenwond in een ziekenhuis opgeno- Zoeloe-bisschop. De Zoeloe-geestelijke Ca non Alphaeus Hamilton is de eerste in de geschiedenis van Zuid-Afrika, die tot bisschop in de Anglicaanse kerk ge wijd is. Opheffing verbod. De militaire autoritei ten in Zuid-Sumatra hebben het vei-bod van activiteit voor de communistische partij in de provincie opgeheven. Verdwenen Joden. In Würzburg is gisteren vernomen dat de Joodse gemeenschap in deze Duitse stad een onderzoek gaat instellen naar het lot van de 10,000 tot 20.000 Joden die voor de ooiiog in Fran kenland woonden. Volgens David Schu ster, hoofd van de Wüx-zbux-gse Joodse gemeenschap, is het grootste deel van de Frankenlandse Joden in concentra- tiekampen ongekomen. Stralingsdood. Het ziekenhuis in Hix-osji- ma in Japan, dat ongeveer negentig percent van de slachtoffers van de eer ste kex-nbomaanval behandelt, heeft meegedeeld, dat 47 mensen in de eer ste elf maanden van dit jaar tengevolge van kernstraling zijn ovei-leden. In de zelfde periode van 1959 stierven 36 men sen. Van januari tot november 1960 zijn 18.378 patiënten die aan kernstra- ling hebben blootgestaan behandeld. Ras. Met ingang van 1 januari zal op de geboortebewijzen van in de stad New Yox-k geboren kinderen niet meer hun kleur worden vermeld. New York is de eerste Amerikaanse gemeente die tot deze maatregel overgaat. Eichmann. Van officiële zijde is in Bonn meegedeeld dat West-Duitsland waar- nemers naar het proces-Eichmann in Israel zal zenden. Afgezien van be langstelling voor het proces zelf hoopt de Bondsregering de beschikking te krijgen over gegevens op grond waar van een vex-volging tegen andere oor- logsmisdadigei-s kan worden ingesteld. Bomaanslag. Tengevolge van een bom ontploffing in een druk bezocht cafeta ria van een warenhuis in Havana, de Cubaanse hoofdstad, zijn dinsdag der tien personen, onder wie zeven vrou wen en drie kinderen, gewond. Twee vrouwen, twee mannen en een vijf jarig meisje waren er ernstig aan toe. Nieuw onderzoek. Opnieuw is een lucht en zeeverkenning gelast naar sporen van het dondex-dag verongelukte Ameri kaanse vex-bindingstoestel van het ty pe L-23. Maandag werd gemeld, dat aan het strand ten westen van Rome wrakstukken waren ontdekt, waarvan men aannam, dat zij afkomstig waren van het vermiste vliegtuigje. Na zorg vuldig onderzoek bleek echter, dat de wrakstukken niet van de L-23 wai'en.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 3