De (ongelukkige) oude slepers Kinderboerderij trekt veel bezoek Regeling voor vrachtvaren van haring nu aanvaard Havenberichten LANGS SLUIZEN EN HAVENS Gasgeysers on Gasfornuizen Acht maanden schorsing tegen schipper van de Sch. 72 gevraagd „Thalia" gaat maandag poorten sluiten „Plaat wel en wee" exit WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 5 Vakantietijd: jeugd is weer baldadig Uw goede wensen NIEUWJAARS ADVERTENTIE SVIJ-SHS 3-0 OLD CLOTHES NEW DRY CLEANING ONLY Nieuwe aanwinsten van Gemeentebibliotheek Botsing op Vlaggetjesdag Grote belangstelling bij afscheid pastoor G. Stet P. DE GROOT Examens Betaling abonnementsgeld per giro Spreekuur burgemeester Burgerlijke Stand van Velsen Hoofdagent Te Lindert overleden VOOR 1961 kunt u tot uitdrukking brengen in een in ons blad van ZATERDAG 31 DECEMBER Zij kosten 1—5 mm ƒ1.20 Iedere mm meerƒ0.15 U kunt ze opgeven aan onze kantoren Lange Nieuwstr. 427, IJmuiden of aan onze bezorgers In de vakantietijd weet de Velsense jeugd vaak met de vrije tijd geen raad. Op vele plaatsen ziet men weer uitingen van katte- kwaad: jongens klimmen in dunne bomen, zwiepen aan de takken, stoken vuurtje (soms vlak voor huisdeuren) en doen nog tal van andere dingen. Dat die niet altijd zonder ongelukken aflopen, bewijst 't feit, dat gisteren een achtjarige jongen van een rijdende kar op een steiger aan de Halkade in IJmuiden is gevallen en met rugklach ten naar zijn woning moest worden ver voerd. Met nog een paar andere knapen was de achtjarige op een wagentje geklom men. Door een verkeerde manoeuvre kwam het karretje tegen een hek aan, zodat de knaap er af viel. Op de Seinpostweg in IJmuiden heeft iemand twee jongens van veertien jaar naar het politiebureau gebracht. De kna pen waren op een weggenomen bromfiets aan het rijden, een spelletje dat niet van gevaar was ontbloot. Dat niet alleen heel jonge knapen vernielingen plegen, bewijst de aanhouding van een 22-jarige olieman uit IJmuiden-Oost, die ervan wordt ver dacht een ruit van Bureau Wijsmuller te hebben ingegooid. Tegenover de politie heeft de jongeman dit feit bekend. Om toch nog even bij de jeugd te blijven: de politie van Velsen heeft een veertienjarige scholier-leerling van de lagere technische school aangehouden. Deze jongen wordt verdacht van diefstal van ƒ20,— uit de zakken van een mede-scholier. Aan het einde van de vorige eeuw bestelde de Stoombootreederij voor het slepen van schepen aan het Nieuwediep (en IJmuiden), directie de heren A.D.& C. -E. Zurmühlen, een zeesleepboot van 352 reg. ton bruto, welke in 1894 bij de werf van Rijkee Co te Rotterdam gereed kwam. „Titan" was de naam van deze grote sleepboot welke een machine vermogen had van 1000 ipk. Met haar twee achter elkaar staande schoorstenen maakte zij een forse indruk. Het was het grootste schip van de vloot van zeeslepers totdat een jaar later L. Smit Co's Sleep dienst N.V. de 399 bruto reg. ton metende „Ocean" in de vaart bracht. De volgende grote zeesleepboot die de heren Zurmühlen lieten bouwen is de At las" geweest, welke bij dezelfde werf als de „Titan" gereed kwam in het jaar 1907. Deze boot mat 519 reg. ton bruto en de triple expansie stoommachine had een vermogen van 1200 ipk. Nummer drie werd in 1910 in de vaart gebracht, groot 313 bruto reg. ton en deze boot had de naam „Simson". De namen „Titan", „Simson" en „Atlas" hebben in de geschiedenis van de Nederlandse zeesleepvaart een beken de klank gekregen want sedert enige jaren kennen wij bij Bureau Wijsmuller in IJmuiden weer een „Titan" en een „Sim son" welke namen gegeven zijn aan moderne motorsleepboten met evenveel paardekrachten als hun oude en verdwe nen voorgangers. De boten van Zurmühlen hadden een zware schoorsteen met twee smalle witte banden. Op oude prenten van de IJmuiden- se haven komen ze nog voor maar wat de „Titan", „Atlas" en „Simson" betreft was dat in 1919 afgelopen. Het drietal moest toen afscheid van het vertrouwde haven van registratie en Maassluis de thuishaven werd. De Internationale Sleepdienst Maatschap pij N.V. voegde het drietal aan haar vloot toe en gaf het de namen respect. „Hud son", „Humber" en „Schelde", die ook weer van grote betekenis zijn in de ge schiedenis van de zeesleepvaart. De „Inter nationale en L. Smit Co's Sleepdienst zijn inmiddels verenigd in L. Smit Co's Internationale Sleepdienst, waar we de namen „Hudson", „Humber" en „Schelde" nog steeds aantreffen. Het bijzondere van de geschiedenis van deze drie sleepboten is dat de „Hudson" slechts heel kort bij de „Internationale" in dienst is geweest want in hetzelfde jaar kwam de boot in IJmuiden terug dank zij de aankoop door de N.V. Bureau Wijs muller, welke maatschappij de boot de naam „Drente" gaf. Wat de „Schelde" en de „Humber" be treft is de „Humber" het langst in dienst gebleven. Deze boot, die ook in het bezit van twee schoorstenen was, kwam in de tweede wereldoorlog in handen van de be zetter en werd in 1945 als wrak in Kiel aangetroffen. Ondergang. Op eigen terrein heeft SVIJ maandag kans gezien SHS een duidelijke 3-0 neder laag toe te brengen. In de rust zag het er overigens niet naar uit dat de IJmuidena- ren aan het langste eind zouden trekken, want hoewel de whites met de storm in de rug hadden gespeeld, was de stand nog dubbelblank. Na rust werd de thuisclub ondanks het windnadeel echter belangrijk sterker. Het leer werd goed over de grond gespeeld en al spoedig kwam de SHS- defensie voor zware problemen te staan. Toen bleek ook dat de omzetting in de IJmuider-ploeg (v. d. Zwet was naar de voorhoede en Schippers naar de middel linie verhuisd) een verbetering was. Al spoedig werd het 1-0 toen v. d. Zwet een voorzet van Nico Schaap beheerst inschoot en even later was het zelfs 2-0 toen de doorgebroken Spanjaard via het been van SHS-goalie raak vuurde. Met nog een kwartier voor de boeg werd de strijd defi nitief beslist toen v. d. Zwet na een voor zet van Buding juist even eerder bij de bal was dan de SHS-goalie en via een kopbal werd het 3-0, hetgeen tevens de eindstand was. De gestrande „Dieute" (ex „Titar") Advertentie KONINGSPLEIN 10 - TELEFOON 4886 Romans Koenen, Bloesem van Bourgondië, de kinderjaren van een vorstenkind; Koenen, Maria de Rijke; Mons, De verdwenen psychiater; Schier - beek, Het dier heeft een mens getekend; Bam- ham, Tien tegen een; Brecht, Driestuiversroman; Castle en Hailey, Vlucht 714 antwoordt niet meer; Gardner, Het geheim van de luie minnaar; Heym, De familie Benda; Kaeser, Thuiskomst; McManus, De grote sleep; Marsh, Moord aan boord; Motley, De trottoirs van Chicago; Queen, Het glazen dorp; West, De grote verzoeking; Wilson, Het tweede leven van Meg Elioth; Wyndham, De getekenden; Zuckmayer, Zonder masker. Buitenlandse romans: Camcnzind, Schiffmeister Balz; Hartley. Facial justice; Joyce, A portrait of the artist as a young man; Masters, Nightrun- ners of Bengal: Shaw, Two weeks in another town; Simenon. Dimanche. Ontwikkelingsboe ken: Baden, De grenzen van de nieuwsgierigheid; Cornelissen, Ontwikkeling van de arbeidsovereenkomst; Polak Inleiding tot het Nederlandse rechtspersonenrecht; Wolber en Hanisch, Opvoeding totsexuele vei-antwoordelijk- heid; Hürlimann, Europaische Kinderbücher in drei Jahrhunderten; Landolt, Unsere Alpenflora; Faber, Problemen rond het ziekbed; Dag nieuwe dag; Kromdijk, Snijbloemen in eigen tuin; van Bremen, Verwarming; Jansen, Motoren voor de voortstuwing van vliegtuigen; Klis, Austenietisch roestvrij staal; de Moor, Postzegelkunst; Freytag, Fotobuch, für talentierte Leute; Verster, Brons in den tijd; Kettle, An introduction to the English novel; Buchwald, Ftihrer durch Goethes Faust- dichtung; Deprez, E. du Perron 1899—1940, zijn leven en zijn werk; Achterberg, Voorbij de laat ste stad; Cary, Spring song and other stories; Tsjechow, Verhalen; de Castresana, Spaanse ver halen; De machtigen der aarde; Bagley, Life in Medieval England; M. Quennell en C. H. B. Quen- nell, Everday life in roman and Anglo-Saxon ti mes; Neale, Queen Elizabeth I; Busch, Aruba; Gorer, The Americans, a study in national cha racter; Die Jugoslawische Adriakuste: Sassen, Poncho's, zhanza's en bananen; Sasek, This is Rome. Advertentie D/) KENNEMERLAAN 9 A. Cf CC- TEL. 5271 ERKEND GAS- EN WATERFITTER De hoofdinspecteur voor de Scheepvaart, de heer J. Metz, heeft de Raad voor de Scheepvaart voorgesteld de bevoegdheid van de schipper C. B. uit Scheveningen in te houden voor de tijd van acht maanden. Tijdens vlaggetjesdag voor Scheveningen op 2'1 mei was de door schipper B. be stuurde motorlogger „Tonny", Sch.72, in aanvaring gekomen met de motorlogger „Geertruida", Sch. 134. De boeg van de „Geertruida" drong diep in de bakboord zijde van de „Tonny". „Gelukkig vóór het waterdichte schot. Anders zou de ramp met 140 passagiers aan boord niet te over zien zijn geweest", aldus de voorzitter van de raad. De hoofdinspecteur uitte ernstige critiek op de houding van schipper B. tijdens de vlootschouw. „Hij heeft zich regelmatig onverantwoordelijk gedragen. Deze man heeft stoer willen doen". Naar de mening van de hoofdinspecteur was alleen de schipper van de Sch. 72 schuldig aan de aanvaring, die ontstond tijdens het ma noeuvreren voor de haven. Schipper A. van der T. van de Sch. 134 gaat volgens de heer Metz geheel vrijuit. De Raad voor de Scheepvaart zal in de ze zaak schriftelijk uitspraak doen. Buitengewoon groot was de belangstel ling bij het afscheid van kapelaan C. Stet van de parochie van de Goede Raad aan de Arendsweg te Beverwijk. De kapelaan is benoemd tot pastoor te Andijk. In de St. Josefzaal aan de Arendsweg waren maandagavond veel vertegenwoor digers uit het organisatieleven bijeengeko men om de scheidende kapelaan geluk te komen wensen met zijn benoeming tot pastoor en hem de beste wensen mede te geven. Pastoor P. C. Vollebrecht wenste zijn scheidende kapelaan, die ruim 5 jaar in deze parochie werkte al het goede toe en hij kon de Andijkers mededelen dat zij een rustig maar hard werkende pastoor kregen die bij hen in 1961 zijn 25-jarig priester jubileum hoopt te vieren. Er was een groot aantal sprekers die hun woorden allen vergezeld lieten gaan van een enveloppe met inhoud. De laatste spreker was pastoor A. A. van der Togt uit Wijk aan Zee, waar pas toor Stet tot twee maal toe als waarne mend pastoor optrad. Groot was ook de belangstelling van de zijde der parochia nen. Alle rederijen, die het vrachtvaren van haring beoefenen, zijn akkoord gegaan met de regeling, die de Centrale van Zeevarenden met de Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij heeft getroffen. Aan de overeenkomst is de voorwaarde verbonden dat zij bij wijze van proef uitsluitend zal gelden voor het komend seizoen en dat voor het seizoen 1961-1962 opnieuw door par tijen zal worden bezien of de regeling, al dan niet gewijzigd, moet worden verlengd. Aldus „Ons Bestek", het blad van de CKV. De CKV heeft deze voorwaarde aan vaard in de gedachtengang, dat het van groot belang is dat er een regeling voor het vrachtvaren tot stand zou komen en tevens omdat ook de CKV dient af te wachten of de overeengekomen regeling in de praktijk voldoet. De vaste beloning voor de bemanning zal volgens de regeling worden gelijkge steld aan het garantieloon, namelijk 77.- per matrozendeel, de overige rangen naar verhouding met het bestaande minimum van de schipper. Het dienstverband van het vrachtvaren gaat in bij het uitvaren voor de vrachtvaart en eindigt bij binnen komst van de laatste reis. Boven het hierboven genoemde loon zal een verhoging worden gegeven van 1.25 per kantje gezouten haring wanneer deze haring door de bemanning zelf wordt ge steurd, 0.75 per kantje, wanneer de be manning de gezouten haring niet zelf steurt en 0.62Vs per kist verse haring. Wanneer een reis langer duurt dan veer tien dagen zal met ingang van de vijf- Advertentie KENNEMERLAAN 50 Zie onze GERO-etalage HANDENARBEID-EXPOSITIE In het Groene Huis aan de Kruisweg te Beverwijk wordt in de week van 2 tot en met 7 januari een tentoonstelling gehou den van handenarbeid-werkstukken. Deze expositie is georganiseerd in samenwer king met de werkgemeenschap voor ver nieuwing in de handenarbeid. tiende dag een onkostenvergoeding aan elke opvarende worden gegeven van 3.50 per dag per matrozendeel met een maxi mum van 5.25 voor de schipper. Alle overige arbeidsvoorwaarden van de be staande CAO's zijn ook van toepassing op het vrachtvaren. De duur van het dienst verband wordt bepaald door het aantal reizen dat ter vrachtvaart wordt uitge varen. Bij het vrachtvaren zal de bemanning minstens acht leden bedragen. Ir. P. v. DELDEN AFGETREDEN ALS LID KAMER VAN KOOPHANDEL In de vacatures, ontstaan door het af treden van de heren ir. P, van Delden en A. J. Franken, werden als lid van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem gekozen, de heren drs. P. L. Just- man Jacob, adjunct-directeur van de Hoogovens en A. ten Cate, directeur van de N.V. Oud te Haarlem. De Kamer besloot aan de Stichting tot Ontwikkeling van de Industrie te Haarlem een subsidie te verlenen van 500.voor het jaar 1961 en aan de Nederlandse Ka mer van Koophandel voor Zwitserland een subsidie ad 50. NIEUWJAARSRECEPTIE De burgemeester van Heemskerk is voornemens om op 2 januari 1961 met zijn echtgenote bij gelegenheid van de jaar wisseling ten gemeentehuize een receptie te houden, en wel: des morgens te 10.30 uur voor het gemeentepersoneel met hun echtgenotes; des avonds te 7.30 uur voor leden van de gemeenteraad met hun echt genotes en des avonds te 8.00 uur voor in gezetenen der gemeente, alsmede voor de besturen van plaatselijke verenigingen en organisaties. KINDERVOORSTELLINGEN Op vrijdag 30 december vinden in zaal Dam te Heemskerk kindervoorstellingen plaats, die worden gegeven door het variété Frans Weber. Het wordt 'n programma van clownerie, goochelen, sneltekenen, wed strijden. acrobatiek en muziek. Er zijn op deze dag twee voorstellingen en wel 's morgen om half tien en 's middags om twee uur. De ondergang van de „Schelde", ex „Simson" is een der ergste rampen ge weest ooit een sleepboot overkomen. Bij een moedige poging, hulp te verlenen aan het s.s- „Soerakarta", dat op de Noorder- pier bij Hoek van Holland was gelopen, kreeg de „Schelde" de sleeptros in de schroef en strandde tijdens zwaar weer achter de Zuiderpier. Acht leden van de bemanning hebben bij deze ramp het leven gelaten terwijl er slechts één gered kon worden. Dit geschiedde op 8 maart 1925. De „Drente", ex „Titan" is bijna op dezelfde wijze verongelukt. Ook deze boot kreeg, toen het een ander schip te hulp kwam, een tros in de schroef. Op 19 oktober 1935 riep het s.s. „Kerkplein" op weg van Amsterdam naar Schiedam de hulp in van de sleepboot „Drente", omdat de kapitein vreesde met zijn le dige schip op lager wal te raken. Toen de verbinding gemaakt werd kwam de tros in de schroef van de „Drente". De sleep- Advertentie Dinsdag kwamen Ln IJmuiden aan: Bomma van Halden; Edison, Stockholm; Madjoe, Gefle; Thor- wald, Brunsbüttel; Helnrich, Hamburg; Gemma, Rotterdam; Marathon, Rotterdam. Woensdag kwamen ln IJmuiden aan: Ladon van Paramaribo; Nanny, Jacobstad; Otis, Kotka: Bele, Stockholm; Leapaul, Rotterdam, slabs lossen Hoogovens. Dinsdag vertrokken uit IJmuiden: Dinkelstroom naar Londen, walsmateriaal van IJmuiden; Gerd, Londen; Kars, Kopenhagen, bijlegger IJmuiden; Catharina, Bridgewater, bijlegger IJmuiden; Men- je, Bridgewater; Tjoba, Londen, walsmateriaal van IJmuiden; Gouweborg, Londen, bijlegger IJ muiden; Reggeborg, Middlesborough, kunstmest van IJmuiden; Prosperite, Palermo, walsmateriaal van IJmuiden; Delidijk, Karlshamn. walsmate riaal van IJmuiden: Start, West-Hartlepool, wals materiaal van IJmuiden; Ali Damhof, Hamburg; Celebes. Norresundet; Lyra. Londen, walsmate riaal van IJmuiden; Bab T, Pernis, ledig van Zaandam; Gaasterkerk, Port Said; Bretland, Bil bao; Nelly, Hamburg; Wijmers Tonny, Charente, bijlegger IJmuiden; Wuta, Gothenburg; Neder- Eems, Hamburg; Clangula, Rotterdam; Bnnekom, Curasao; Avanti, Terneuzen; Manta, Rotterdam; Libertas, Rotterdam; Charis, Rotterdam. Woensdag vertrokken uit IJmuiden: Spes naar Odense, walsmateriaal van IJmuiden; Hertny T, Delfzijl: Nordholm, Liverpool; Irene S, Terneu zen; Zaanborg, Poole, kunstmest van IJmuiden; Spaarnestroom, Dagenham; Grebbestroom, Hull; Castor, Tunis; Lizard, Londen. (Indien achter de scheepsnaam en de haven van herkomst of bestemming geen nadere aan duiding volgt, betekent dit dat het schip van of naar Amsterdam is gegaan). Leiden: De heer J. Soetendorp, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeenten van Amsterdam en Den Haag, is geslaagd voor het doctoraal examen in de theologie. Dit is de eerste keer dat een rabbijn aan een Nederlandse universiteit een theologisch examen heeft afgelegd. De toenemende be langstelling voor het gesprek tussen Joden en Christenen over geloofdsvragen heeft rabbijn Soetendorp er toe gebracht een grondige studie van het Christendom te maken. boot kon dus niets meer uitrichten en beide schepen strandden bij Egmond. In tegenstelling met de ramp met de „Schelde" konden alle opvarenden van de „Drente" worden gered door de dappere mannen van het Egmondse reddingstation. Zij hebben nog een extra tocht naar het wrak van de „Drente" moeten maken om dat de kapitein ontbrak. Deze had vele uren opgesloten gezeten in zijn hut omdat er iets voor de deur was geschoven zodat deze niet meer open kon. De Egmonder Huib Wijker van de strandreddingboot heeft de kapitein bevrijd. De „Drente", die een lengte had van 44,38 m„ breedte van 7,39 m., een holte van 3,84 m. en een diepgang van 4,11 m. is ter plaatse gesloopt. Ruim veertig jaar heeft deze kloeke sleepboot dienst gedaan. Arüz van der Veer U kunt het uzell gemakkelijk maken door het abonnementsgeld voor hei volgende kwartaal te voldoen op onze postgirorekening no. 129288 ten name van De tJmuider Courant U bespaart daarmee Incassokosten en vermijdt geloop aan de deur. Het te gireren bedrag is 7,65, post. abonnees f8.15. U kunt het ons gemakkelijk maken door uw giro-opdracht te verzenden vóór het eind van de maandooor zien van uw luiste naam en adres Wij behoeven dan geen -kwitanties uit te zenden. Indien u ooor een ander gireert, wilt u dan het bezorg adres oan de krant vermelden? Voor automatische girobetalingen het allergemakkelijkstezijn formv lieren op aanvraag gaarne ter be- schikking ln dat geval dient men wel ooor voldoende saldo op de giro-rekening zorg te dragen. DE ADMINISTRATIE Twee broers in Finland, Seppo en Ka- levi Kokkola, hebben sinds 1956 aan hun eigen helikopter gebouwd. Het vliegtuigje is nu gereed gekomen en heeft de eerste proefvlucht met succes volbracht. Het machinentje is heel eenvoudig; geheel open gebouwd en met een minimum aan apparatuur. Het wordt voortbewogen door middel van een duw-motor. Het Thalia-theater in IJmuiden-West zal tot en met zondag in bedrijf zijn. Maan dag gaan de deuren van de bioscoop dicht, voorgoed. Vrijdag 6 januari wordt dan het nieuwe City-theater aan de Kennemerlaan officieel geopend. In Thalia zal als slotprogramma de'film „Simson en Delila" worden vertoond. De burgemeester van Velsen zal van 9 januari 1961 af voorlopig iedere maandag van elf tot twaalf uur spreekuur houden in het gemeentehuis. De wethouder van onderwijs, de heer H. de Boer. heeft tot nader bericht geen spreekuur. BEVALLEN: H. Otte—Verhage, d„ Lek straat 51, IJmuiden. G. WesselingOos- tijen, z„ Scheldestraat 184, IJmuiden. C. BoonstraDekker, z„ Ladderbeekstraat 93, Velsen (Noord). J. M. van de Wetering Coppens, Van Dalenlaan 266, Santpoort. M. DoumaBoorsma, z., Rembrandtlaan 17, IJmuiden (Oost). H. J. JonkmanHam, d„ Daltonstraat 18, IJmuiden. R. van dei- HorstVersteeg, z„ Rijperweg 3, Bloemen- daal. W. van TongerenBrielsman, z., Palmstraat 4 rd„ Haarlem. M. C. A. Bar- telsReul, z„ Planetenweg 7, IJmuiden. J. C. M. LubbersMaalman, d„ Schoon- oortstraat 32 Velsen (Noord). OVERLEDEN: N. Anker, 73 jr., echtge note van: A. de Vries, Gijzenveltplantsoen 1, IJmuiden. De heer H. J. te Lindert, die hoofdagent bij het Velsense politiekorps was, is dins dag plotseling overleden in de ouderdom' van 48 jaar. De overledene werd op 30 mei 1912 ge boren te Winterswijk. Op 3 maart 1937 nam hij als korporaal dienst bij de politietroe- pen. Bij de capitulatie verliet hij dit korps en trad in dienst bij het Velsense politie korps als agent tweede klasse. Op 1 januari 1947 volgde zijn benoeming tot hoofdagent. Als waarnemend afdelingschef was hij te Velsen-Noord gestationeerd. De heer Te Lindert deed ook dienst bij de afdeling recherche. De overledene zal maandagmiddag 2 januari ten grave worden gedragen op de begraafplaats „De Biezen" te IJmuiden. Het orgaan van de n.v. De Plaatwelle- rij van Velsen en Hoensbroek, dat gedu rende acht jaar heeft bestaan, zal niet meer verschijnen. De Plaatwellerij is al geruime tijd in het Bronswerkconcern opgenomen, waar van ir. E. F. Peltzer deel uitmaakt van de directiestaf. Aangezien het voortbestaan van twee zelfstandige personeelsbladen binnen het Bronswerkconcern niet verantwoord wordt geacht, deelt de directie in het laatste „Plaat wel en wee"-nummer mede, dat dit orgaan in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan. Maandelijks zal in het perso neelsorgaan „Ons werk" een aantal pa gina's ter beschikking komen van de Plaatwellerij, echter onder de oude aan duiding. De redactie van „Plaat Wel en Wee" treedt af. Hiervoor in de plaats wordt een correspondent de zorg voor het verzamelen van de kopij toevertrouwd, waarna de eindredactie berust bij ir. C. J. Andriessen, hoofd-redacteur van „Ons Werk". Wegens deze wijzigingen zal er voor het Plaatwellerij-personeel zeer veel ver trouwds verloren gaan, want behalve de maandelijkse waardevolle bijdragen en veiligheidsartikelen waren de vele foto's die het orgaan verluchtten, de bekende gedichten en artikelen van de heer H. Kraayeveld, personeelchef, en andere bij dragen, die het blad inderdaad tot een personeelsblad maakten elke maand op nieuw zeer lezenswaard. Nu „Plaat Wel en Wee" voorgoed ver dwijnt zal geprobeerd worden om voor za ken, die meer direct het personeel van Plaatwellerij betreffen, een mededelingen blad te doen verschijnen. Jubilarissen In het komende jaar zullen elf perso neelsleden hun vijfentwintigjarige arbeids- jubileum bij dit bedrijf gaan vieren. Op merkelijk is hierbij, dat negen van hen dit feest allen in de maand juni zullen hebben. De jubilarissen zijn: A. P. Meerkerk op 25 mei; L. Kok op 2 juni; J. J. Felix en T. Krijgsman op 8 juni; M. Michel op 12 juni; H. Prinssen op 15 juni; A. de Koning op 23 juni; J. van Oosten, J. van der Steeg en J. B. de WTinter, allen op 29 juni en J. Ladru op 12 oktober 1961. Gewoontegetrouw zal de personeelsver eniging van de Plaatwellerij vrijdag in het gemeentelijk ontspanningslokaal haar jaar sluitingsavond hebben. De traditie is dat er deze avond van verschillende hoogtepunten in de vereni ging en in het bedrijf dia's worden ver toond, die deze hoogtepunten nog eens in de herinnering terugroepen. Aan dit sa menzijn is tevens een kienwedstrijd ver bonden. De kinderboerderij te Beverwijk was met de kerst, voor het eerst open. Aan gezien het kerstvakantie is, blijft de boerderij ook deze week nog toeganke lijk. Gistermiddag kon men zich niet wenden of keren in de stal, waar het wemelde van kinderen, die biggetjes, geiten, pinken en hoenders allerlei lekkers toestopten. De officiële ope ning van de Beverwijkse kinderboer derij, waarover pluimgraaf N. David son de scepter zwaait (in de kerst vakantie bijgestaan door enige oudere jongens), zal pas in het voorjaar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 5