Italië slaat de ontwikkeling in Algerije met grote zorg gade Klimaten - op bestelling in nieuw Frans laboratorium In de vishal en op zee Rome probeert De Gaulle en de Arabieren te sparen Voorzitter NOV uit ernstige critiek op Mammoetwet Spiona genet in India opgerold Achterschip van de Pine Ridge werd geborgen Drie arrestaties na jacht op smokkelauto Vechtpartij in drukkerij van N.-Guinea Koerier WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 Algemene vergadering in Scheveningen in één dag klaar Elektronische reken machine bij N.S. Detailhandel krijgt alvast 12 cent per 1000 sigaretten meer WERELDPRIMEUR IN MONTPELLIER Achter de bondgenoten T.v.-spionage-apparaat door Britten geconstrueerd Wagen reed op de velgen tot het laatst door Zwitserse luchtmacht kiest Mirage-III-c Op de in Scheveningen gehouden alge mene vergadering van de Néderlandse Onderwijzersvereniging heeft de voorzit ter, de heer Jac. Lootsma critiek geoefend op diverse punten van het onderwijsbeleid der regering. Zeer zorgelijk noemde hij de toestand bij alle takken van voortge zet onderwijs. De jeugd van thans, zo meende hij, wordt wel zwaar gestraft voor het gebrek aan visie dat kenmerkend was voor het onderwijsbeleid in de eerste ja ren na de oorlog. Over de Mammoetwet zei de heer Loots ma dat de discussies om dit wetsontwerp na de indiening de aanvankelijke bezorgd heid over de plaats van het voortgezet openbaar onderwijs in de nieuwe constel latie eerder hebben doen groeien dan af nemen. Een der bezwaren is dat het wets ontwerp geen positieve opvoedingsopdracht voor het openbaar voortgezet onderwijs bevat. Wij kunnen er geen genoegen mee ne men, aldus spreker, dat de wet zou zwij gen over het pedagogisch fundament van de openbare school. Een zeer ernstig bezwaar is verder dat de taak van de overheid bij de stichting van openbare scholen voor voortgezet on derwijs te zeer wordt beperkt. Het stich ten van scholen buiten de in de wet om schreven planprocedure om wordt alleen voor het openbaar onderwijs verboden. Dit zo meende de voorzitter is een zo duide lijke achterstelling van het openbaar on derwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs dat men er perplex van staat. In de memorie van toelichting bij de Mammoetwet staat volgens spreker te le zen, dat de overheid ten opzichte van het onderwijs als hoofdtaak heeft de mogelijk heden voor burgers te scheppen om zelf voor onderwijsvoorzieningen te zorgen. Wanneer deze burgers tekort zouden schie ten in dezen, zou de overheid hun taak maar moeten overnemen. Dit is toch wel een zeer zonderlinge opvatting van de betekenis, die het open baar onderwijs in de ogen van een niet onbelangrijk volksdeel heeft, zo meende de heer Lootsma. Zij wensen openbaar onderwijs, dus onderwijs gegeven in over- heidsscholen, om principiële redenen en niet omdat zij te onverschillig of te ge makzuchtig zouden zijn om zelf scholen te stichten. Pijnlijk miste de heer Lootsma in de Mammoetwet een artikel dat overeenkomt met artikel 19 van de Lager-onderwijswet. De grondgedachte daarvan is dat de over heid de plicht heeft ervoor te zorgen, dat overal voldoende lager openbaar onder- Advertentie MARKTPLEIN In een der hoofdgebouwen van de Neder landse Spoorwegen te Utrecht zal binnen kort een automatische administratie in be drijf worden gesteld. Deze machinale ad ministratie, die bestaat uit elektronische machines, wordt voorlopig gebruikt bij het maken van vrachtberekeningen voor het goederenvervoer en zal in de toekomst andere tijdrovende administratieve projec ten gaan behandelen, zoals de loonadmini stratie, de buitenlandse reizigers-admini stratie. de magazijnadministratie en de buitenlandse wagenladingenadministratie Of men op korte termijn ook het samen stellen van de dienstregeling voor reizi- gersvervoer aan de elektronische reken- apparatuur zal overlaten, weet de N.S.- leiding nog niet. Sinds januari 1959 heeft men bij de N.S. te Utrecht proeven genomen met de prak tische toepassing van geautomatiseerde administratie. Uit de resultaten bleek, dat men een enorme arbeidsbesparing verkreeg en dat men diverse administraties binnen aanmerkelijk kortere tijd en met efficiente controle-mogelijkheden kon uitvoeren. Er is tussen sigarettenfabrikanten en winkeliers nog steeds geen overeenstem ming bereikt over de verdeling van de verlaging van de extra-omzetbelafsting met twee percent (95 cent per 1000 sigaretten) die 1 januari ingaat. De detailhandel wilde een gelijkopgaan- de verdeling en van fabrikantenzijde wens te men aan de winkeliers slechts een ge ringer bedrag toe te kennen. Van de kant van de detailhandel was het ministerie van Economische Zaken ge vraagd te bemiddelen. Tot een definitieve regeling is het nog niet gekomen. Het laat zich thans aanzien, dat deze pas na de jaarwisseling zal kunnen worden bereikt. Hangende de bemiddeling en het berei ken van een definitief akkoord zal met ingang van 1 januari de winstmarge van de detailhandel met twaalf cent per 1000 sigaretten worden verhoogd. Dit bedrag is dus minder dan van winkelierszijde is voorgesteld. Afgewacht moet worden hoe het resul taat van nog te plegen overleg zal worden. Ook dus of de marge voor de detailhandel nader zal worden herzien. wijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Hij zou de stelling durven verdedigen dat de Mammoetwet van prin cipes uitgaat, die tegengesteld zijn aan die waarop de Lager-onderwijswet 1920, de Pacificatiewet, is gebaseerd. Het leek hem noodzakelijk dat de prin cipiële vraag, of het begrip pacificatie in 1960 een andere betekenis heeft gekregen dan het in 1920 had, bij de behandeling van dit wetsontwerp de aandacht krijgt. De pacificatie van 1920, zo merkte hij op, is door samenwerking van voor- en te genstanders van openbaar onderwijs tot stand gekomen. Hij hoopte dat het in 1961 niet anders zal zijn. Maar dan zullen zijns inziens in het ewtsontwerp belangrijke wij zingen en aanvullingen moeten worden aangebracht. „S pelling knoop" De heer Lootsma vond het verder hoog lijd worden, dat de „spellingknoop" nu eindelijk eens wordt doorgehakt. Waarom moet de definitieve regeling van onze spelling toch zo lang op zich laten wach ten, vroeg hij zich af. Als de minister wil wachten tot de deskundigen het eens wor den, kan hij lang wachten, want deze des kundigen worden het nooit eens. Het is hier veel meer een kwestie van meer of minder progressiviteit. Te veel houdt men volgens spreker rekening met een taai conservatisme. Wat wij nodig hebben zo zei hij, is één spelling die zo veel mogelijk aan vaste regels gebonden is. Nu verlaat de ene ge neratie na de andere de school, die niet weet of een woord met een c of met een k, met th of t geschreven moet worden. Veel eerbied heeft de Nederlander nooit voor zijn spelling gehad, maar thans slaat men het laatste beetje eerbied morsdood. De heer Lootsma sprak voorts de vrees uit dat geld dat voor verbeteringen voor de overheidsdienaren beschikbaar komt, hen niet in de vorm van salarisver hogingen zal bereiken, maar in de vorm van een gratificatie, een verruimde premie spaarregeling of iets dergelijks. Dan zou men wel van de gestegen welvaart pro fiteren, maar niet in het salaris, niet in de pensioengrondslag en dus ook niet in het pensioen. NIEUW DELHI (UPI) De Indische re gering heeft vandaag meegedeeld dat een speciale afdeling van de politie een spio- nagenet heeft opgerold dat officiële en ge heime gegevens doorgaf aan de Sovjet- Unie en andere communistische landen. Een achttal personen, waaronder een of ficier van het leger en ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, is in arrest gesteld. De politie heeft geweigerd nadere mede delingen te verschaffen, maar volgens wel ingelichte kringen stonden verscheidene der gearresteerde personen al jarenlang als betaalde agenten in dienst van de Rus sische regering. De Russische ambtenaren in India die bij liet spionagenet betrokken waren heb ben India reeds verlaten. Of zij dit eigener beweging hebben gedaan, dan wel op uit nodiging van de Indische regering, 'is niet bekend. De doorgegeven geheimen hadden be trekking op de Chinees-Indis.che grens- installaties, de sterkte van de Indische ver dediging en bijzonderheden over het kern onderzoek in India. In Nieuw Delhi is meegedeeld dat de ge- arresteeerden in raadkamer zullen worden berecht. NEWPORT NEWS (Virginia) (V.S.) (UPI) Met de eerste machinist en vier runners aan boord is het achterschip van de door midden gebroken Amerikaanse T-2 tanker ,,Pine Ridge" gisteren de haven van New port News binnengebracht. De Ame rikaanse raad voor de scheepvaaxd heeft besloten de civiele en strafrechtelijke as pecten van de schipbreuk diepgaand te on derzoeken. De twee sleepboten die het, aan de voor kant diepliggende achterschip als een stuurloze kolos de haven van Newport News binnenzeulden, hebben aan de ber ging een zwaar karwei gehad. Terwijl een boot sleepte, moest de andere voortdurend zijwaarts trekken. John Richart, de eerste machinist, was aan boord gebleven om te voorkomen dat het achterschip rechtmatige buit zou wor den voor de eerstkomende zeesleper. (Van onze correspondent) ROME. Alvorens haar gedragslijn te bepalen ten aanzien van de motie der Afro-Aziatische landen, die van mening zijn, dat een plebisciet in Algerije alleen dan zin heeft, wannee de UNO zich met de controle belast, heeft de Italiaanse regering deze zaak lang en breed in eigen boezem besproken. Naar verluidt kon de ministerraad het niet eens worden, zodat Italië eigenlijk geen houding had en heeft gestemd zoals Groot-Brittannië en vooral de Verenigde Staten Maar. eigenlijk zit men er een beetje mee in, want om verscheidene redenen is Italië bij het Algerijnse geschil veel nauwer betrokken dan de andere landen van West-Europa en nauwer ook dan de Verenigde Staten. In West-Europa is Italië het enige land, dat na de oorlog steeds heel goede betrekkingen heeft onderhouden met alle Arabische landen, Egypte inbegrepen. Zowel in Egypte als in de andere landen van Noord-Afrika heeft Italië grote belangen en, wat ook meetelt, in Algerije wonen tal van Italianen, die er meestal ondergeschikte betrekkingen hebben (ambtenaartjes en vooral werklieden) en die men heel ongaarne het aantal werklozen in Italië zou zien komen vermeerderen. In de eeuwenoude botanische tuin „La Montagne" van het Universitair In stituut van Montpellier in Frankrijk wordt binnenkort begonnen met de houw van een ecotron'het eerste ter wereld waarin men kunstmatig alle mogelijke klimaten kan nabootsen. In dit „ecotron" zullen de geleerden kunnen nagaan, hoe planten zichzelf in leven houden en aanpassen aan uiteenlopende levensomstandigheden bijvoorbeeld in woestijngebieden, in het barre poolkli- maat of tijdens een hevig noodweer. Tot nu toe kon men deze en dergelijke waarnemingen vrijwel uitsluitend „in het veld" verrichten, maar de moeilijkheid daarbij is, dat het beeld van deze obser vaties vaak vertroebeld wordt doordat er in de natuur allerlei klimatologische en andere factoren gelijktijdig de planten in hun ontwikkeling beïnvloeden, zodat men vrijwel nooit een zuiver inzicht krijgt in de invloed van elke factor afzonderlijk. In het ecotron zal dat wel mogelijk zijn; daar kunnen licht, temperatuur, vochtigheids graad e.d. alle nauwkeurig gedoseerd wor den met behulp van een ingewikkelde ap paratuur, die bestuurd wordt door een elektronisch brein, hetwelk ook de ver kregen waarnemingen en experimenten weer registreert en uitwerkt. Net als in de schouwburg Daardoor kan men eerst het klimaat in een bepaalde landstreek „opmeten" en het dan later, via de electronische „compu ter", precies in het laboratorium imiteren. Door kleine veranderingen in de samen stelling van het imitatieklimaat kan men dan nauwkeurig vaststellen, wat de in heemse planten ontberen of teveel krijgen, respectievelijk welke andere planten hier nog gedijen kunnen. Precies zoals lichtinspeciënt in de schouwburg, regelt de operateur in Mont pellier de weerscondities. Het is dan ook geen wonder, dat de zon-, licht- en tempe- ratuurinstallatie geleverd wordt door de zelfde firma, die de belichtingsapparatuur voor de grote Parijse „shows" verzorgt. Mannen in het wit Het „ecotron" wordt gebouwd onder de persoonlijke leiding van prof. Emberger, die ook de apparatuur ontworpen heeft. De bouwkosten van het complex, dat ge huisvest wordt in een lang, zigzagvormig gebouw van één verdieping, worden ge raamd op ongeveer 4,5 miljoen gulden. De eigenlijke proef ruimten zijn een aantal vertrekken, waaronder een vrieskamer en een „Sahara-kamer", die volkomen steriel moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de on derzoekers die in deze ruimten werken. Voordat zij een der klimaatkamers mogen betreden, zullen zij hun kleding moeten uittrekken in sommige gevallen zelfs steriele witte pakken. Tenslotte moeten zij nog een luchtsluis met bacteriën-dodende lampen passex-en, alvorens zij het „heilige der heiligen" kunnen betx~eden. Verder wist ieder denkend mens in Rome, dat toen de geallieex-den in 1945 om een Britse belofte aan de Senoessi gedaan, na te leven, Libië tot een onafhankelijke staat maakten, Tunesië en Algerije, met hun zoveel hoger ontwikkelde en meer wel- vax-ende (juister: minder arme) bevolking, zich zouden losmaken van Frankrijk. Dit alles, gevoegd bij de Italiaanse openbare mening, die ovei-wegend op de hand is der Algex'ijnen, zou voldoende geweest zijn om het Afx-o-Aziatische voorstel te steunen. Daar staat tegenover, dat men op Bui tenlandse Zaken inziet, dat een isolering van Frankrijk, exmstige gevolgen zou heb ben voor de Europese sarnenwex-king, waar bij wij niet alleen aan de Eux'opese Eco nomische Gemeenschap denken. Zowel eer- ste-minister Fanfani 'als de minister van Buitenlandse Zaken Sagni beseft, dat De Gaulle in een hachelijke positie is beland. Ook al hinkt hij met zijn x-efex-endum ach ter de gebeui-tenissen aan. zoals 't moham medaanse volksdeel duidelijk heeft laten blijken tijdens het bezoek van de generaal aan Algei'ije, voor de nationalisten - en daarmee bedoelen wij allerminst alleen de scherpslijpers - is het een heel zwax-e pil. En om die pil te vex'gulden, zoekt De Gaulle op ander gebied de ijdelheid dier nationalisten te strelen en Frankrijks „gx*andeur" te ondex-strepen. Maar juist die pogingen, het Fi-anse „kernzwaard" het Atlantische directorium met een sterke Franse invloed, de formele toetx-eding van Fx-ankrijk tot „de keiTiclub" en dex-gelijke, vindt men in Rome, waar men zich heus niet de mindere oordeelt van Parijs, ex-g bedenkelijk. Vandaar dat Italië van tijd tot tijd gedwongen is een houding aan te ne men, die De Gaulle wel moet ontstemmen. Zou men nu ook voor het Afro-Aziatische voorstel hebben gestemd, wat inhoudt dat men de Algerijnse kwestie niet als een „binnenlandse aangelegenheid" van Frank rijk wil beschouwen, dan zou De Gaulle x-eden hebben zich over de houding van Fx-ankrijks bondgenoot nummer een, Italië te beklagen. Daar komt nog bij, dat Ro me in de Kongolese kwestie, toen zowel Groot-Brittannië als de Vex-enigde Staten zich van stemming onthielden, de zijde van België heeft gekozen. Het is moeilijk Frankrijk achter te stellen bij België, ook. al is Kongo ver weg en voor Rome van zeer ondergeschikt belang en Algerije aan onze voordeur van groot ïxelang. Met een zucht van vex-lichting heeft men dan ook in Rome vastgesteld, dat ditmaal zowel Londen als Washington tegen het voox-stel der Afro-Aziaten heeft gestemd. Op die manier kon Italië zich „achter de Atlantische bondgenoten scharen" en ook tegenstemmen, zonder „goodwill" te ver- liezen in de opkomende, jonge landen. Maar wie zijn oor te luisteren legt, weet wel, dat men hier in werkelijkheid het plan van een referendum, zoals De Gaulle dat bedoelt, beschouwt als achterhaald door de gebeurtenissen. Hoe wil men, dat de Fran- Aanvoer van dinsdag In IJmuiden werden dinsdag in totaal 6300 kisten aangevored waarvan 1008 tong en tarbot, 5 heilbot, 10 tongschar en sclxar- tong, 947 schol, 60 schar, 646 haring, 749 makreel, 1022 schelvis, 943 wijting, 450 ka beljauw en gul, 30 leng, 11 haai, 6 ham. 130 poon, 250 koolvis, 33 iivex-sen. Prijzen van dinsdag Per kilo: heilbot 4—3.20, grote tong 4— 3.50, gx'ootmiddel tong 3.903.40, kleinmid- del tong 3.402.90, kleine tong I 3.202.70, kleine tong II 1.72—1.42, tarbot I 3.50—2.60 Per 50 kilo: tax-bot II 124120, tai'bot IV 7544, schartong 413, grote schol 3626, grootmiddel schol 3422, kleinmiddel schol 4440, kleine schol I 4842, kleine schol II 44—26, schar 30—20, vei'se haring 19.60—11, makreel 17—16.60, grote schelvis 7554, gi-ootmidel schelvis 7051, klein middel schelvis 6442, kleine schelvis I 5235, kleine schelvis II 3410, wijting 228, gx-ote gul 5240, middel gul 4437, kleine gul 3022, kleine haai 2614, ham 154—100, poontjes 128, kleine koolvis zwart 3625, kleine koolvis wit 3634. Per 125 kilo: grote kabeljauw 208—100, grote koolvis zwart 9680, grote koolvis wit 94—84, grote leng 8874. Besommingen van dinsdag KW 121 f 15.700, KW 171 f 11.700, KW 141 f 10.160, KW 76 f8310, KW 123 f7840. KW 176 f9650, KW 73 f 10.970, KW 81 f9970, KW 153 f 12.090, KW 40 f8590, KW 20 f 7070, KW 41 f 5770, KW 22 f 2350, KW 26 f2320, KW 51 f2640, KW 125 f2910, KW 45 f5500, KW 17 f2500. KW 91 f3130, KW 168 f2460, IJM 52 f1680, IJM 31 f 1810, IJM 38 f2180, IJM 81 f2920, IJM 16 f2280. IJM 78 f2050, IJM 42 f2510, IJM 65 f3690, IJM 7 f430, IJM 11 f3090, KW 96 f2300, KW 137 f2660, KW 132 f2710. KW 107 f 1860, KW 31 f3840, KW 119 f860. KW 116 f2620, KW 34 f2630, KW 160 f 2370, KW 113 f2230, KW 165 f3070, KW 157 f4140, KW 36 f 2680, WR 58 f 3060, WR 37 f 3770. WR 59 f 5350. Aanvoer van woensdag In IJmuiden zorgden woensdag zes traw ler's, vier loggers én negentien kottex-s voor een aanvoer van 4686 kisten, waarvan 705 schelvis, 620 wijting, 240 gul en kabeljauw, 200 koolvis, 1600 haring. 165 kleine kisten haring, 600 makreel, 286 diversen, 195 schol, 38 tarbot, 15.000 kilo tong, 545 stuks kabeljauw. KW 135 Emma Wilhelmina (14 decem ber) 255 kisten, waarvan 120 wijting, 80 shelvis, 15 koolvis, 10 haring, 10 makreel, 20 varia, 200 stuks kabeljauw. IJM 28 Amsterdam (13 decembei') 635 kisten, waarvan 55 wijting, 150 schelvis, 50 gul en kabeljauw, 30 koolvis, 20 haring, 150 kleine haring, 120 makreel, 60 varia, 25 stuks kabeljauw. IJM 72 Beatrice (15 december-) 550 kisten waarvan 115 wijting, 130 schelvis, 70 kool vis, 70 haring, 120 makreel, 45 varia, 10 stuks kabeljauw. VL 121 Willem (12 december) 1450 kisten westkustharing. KW 82 Stadt Enckhuysen (15 december) 540 kisten waarvan 90 wijting, 115 schel vis, 15 gul en kabeljauw, 35 haring, 270 makreel, 15 vax-ia, 15 stuks kabeljauw. IJM 15 Emma (13 december) 665 kisten waarvan 85 wijting, 115 schelvis, 70 gul en kabeljauw, 60 koolvis. 15 haring, 60 ma kreel, 40 vai'ia, 45 stuks kabeljauw, 220 makreel. IJM 32 (14 december) 375 kisten, waar van 130 wijting, 115 schelvis, 70 gul en ka beljauw, 15 koolvis, 15. kleine kisten ha ring, 20 makreel, 10 varia, 130 stuks ka beljauw. Prijzen van woensdag Export: grote regels kabeljauw 134150, kleine regels kabeljauw 6582, kisten grote kabeljauw 164185, kisten kleine kabeljauw 140150, witte koolvis 110114, grote schelvis 6075, grootmiddel schelvis 6166, grootmiddel tong f3.604.00, klein middel tong f3.10—3.40, tong I f3.10—3.40 slips f 1.702.05. grote tax-bot f3.503.80, grote en grootmiddel schol 3236, zetschol en schol I 4448. Binnenland: grote gul 5256, middel gul 4253, torren 2230. zwarte koolvis 32 88, koolvis I 3234, koolvis II 2425, len gen 8085, kleinmiddel schelvis 4652, pennen 3140, braad 192-6, wijting 1530, grote tong 3.904.00, schol II 4248, schol III 30—36, haring 17.50—23, makreel 10—17. Besommingen van woensdag IJM 28 Amsterdam f 11.700, IJM 15 Em ma f 12.200. IJM 31 Elie Chénévière /'12.600 KW 135 Emma Wilhelmina f 10.000, KW 82 Stadt Enckhuysen 10.300; VL 121 Willem 31.600. Op zee Op zee heerste om de noord windkracht 8. De loggers hebben maar één trek kun nen doen. De vangsten waren 40 tot 60 manden makreel en haring. De 's Gravenhage deed een trek van twee pakjes. De Toronto. Nicolaas Senior en Egmont zijn weer naar zee vertrokken. Voor donderdag IJM 20 Johannes Poldex-man 25 schelvis. 60 hax-ing. 130 makreel. 50 wijting. 20 gul en kabeljauw, 80 koolvis. 25 varia. 50 stuks kabeljauw. 60 kleine haring. VL 7 Ada 380 kisten. 100 stuks kabel- jjauw. RO 53 Dirkje 500 kisten. Met onbekende vangst: IJM 33 Thoi"ina. KW 80 Dirk Maria. De oudste schepen zijn nu: 14 december VL 7 Ada. 15 december RO 53 Dirkje. 17 december IJM 33 Thorina. IJM 79 Job Gouda. SCH 117 Onderneming 2. Scheveningen De aanvoer in Scheveningen was van morgen 50 schelvis, 40 radio. 40 wijting. 20 gul en kabeljauw. 40 koolvis, 1150 west kustharing. 75 noordharing. 100 makreel In het kort Dr. P. Korringa; directeur van het Rijks instituut voor Vissex-ij-onderzoek, zal voor de Haax-lemse Volksuniversiteit een cui-sus in twee lessen geven over de problemen rond de overbevissing van de Noordzee. Hij houdt deze lezingen on 7 en 14 februari in het Frans Halsmuseum. In Godthaab (Groenland) zal een grote vissex-shaven wox-den gebouwd. Men wil hierdoor de Gx-oenlandse visserijnijverheid deelgenoot maken van de grote hoeveel heden vis die voor de kust van Groenland worden gevangen. se soldaten, men denke eens aan de „pa ra's", objectief de leiding nemen en toe zicht houden bij het plebisciet? Het wer kelijke antwoord op het plebisciet hebben de mohammedanen reeds gegeven tijdens het bezoek aan De Gaulle. Zij willen alge hele onafhankelijkheid en het enige, wat politieke kringen hier naar vox-en brengen is, dat dit nog niet wil zeggen, dat de gehele mohammedaanse bevolking van Al gerije achter het F.L.N. staat. De F.L.N.- leidex-s schijnen zo meent men hier voor het merendeel communistisch ge oriënteerd te zijn. Met het oog op de toe komst vinden democratische kringen hier het van veel belang, dat de Algerijnen beseffen, dat in het onafhankelijk Algerije van morgen ook andere pax-tijen dan de communistisch aan het woord moeten komen. Over dit alles wordt hier druk en met hartstocht gesproken, vooral in universi taire kringen. Aan de universiteit te Ro me hebben de democratische studenten, (alleen de fascisten waren tegen) gemani festeerd voor een vrij Algerije. Dit heeft tot zeer ernstige vechtpartijen geleid met de juist te Rome helaas talrijke fascisten, die onder het oog van de politie verga deringen verstoorden en „strafexpedities" (Va.n onze correspondent) LONDEN. De Daily Mail onthult dat Britse televisie-ondex-zoekers een nieuwe uitvinding hebben gedaan. Ze zijn name lijk bezig een televisie-spionage-apparaat te perfectionei-en. dat zelfs dodelijke stra len zou kunnen uitzenden. Het nieuwe t.v.- systeem is gebaseerd op kunstplaneten, welke gelijktijdig duizenden programma's kunnen relayeren en tevens ook als spio- nage-oog dienst doen. Met de nieuwe methode zullen lichtsti-a- len kunnen worden uitgezonden, sterker dan het licht van een miljoen zonnen. Deze potlood-dunne stralen kunnen zwart-witte of gekleurde beelden oppikken en tex-ug- kaatsen. De lichtbundels kunnen ook fun geren als ..dodelijk brandglas". Een zwaax-gepantserde grote auto die 600 kilogram boter vervoerde heeft in een van de afgelopen nachten door Zuid- Limburg een sensationele jacht en achter volging door de douane van de centrale velddienstpost uit Maastricht, ontketend. De douane-recherche was er achter ge komen dat een woonwagenbewoner in Ule- straten een partij boter had opgeslagen voor smokkel naar België. Die nacht werd de boter opgeladen vooi'dat de douane kon ingrijpen. De snelle wagen doorbrak de eerste dou- ane-baiTièi-e, zodat men genoopt was de zogenaamde eg, een groot raam met ge vaarlijke stalen pennen voor de aanstor mende smokkelwagen op de weg te gooien. De auto reed daar overheen, zodat de banden langzaam leegliepen. De achter volgingswagen van de douane x-aasde er achteraan, doch de schoten om de smok kelaars tot stoppen te dwingen hadden geen succes. Later bleek dat de auto met amrikaanse staalplaten aan deuren en om de bestuurdersplaats was beschei'md. Op de rijksweg Maastricht-Roermond gooiden de smokkelaars handen vol kraaie- pootjes uit de auto en het gevolg was dat de douane-auto, weldra een lekke band kreeg en de strijd moest staken. Onmiddel lijk werd een andere douane-wagen ge alarmeerd die de achtex-volging voortzette. De smokkelaars waren toen allang uit het gezicht verdwenen. Maar de achtervolging gaf geen enkele moeilijkheid. De route was namelijk ge- markeex-d, eerst nog door kraaiepootjes welke de links van de weg rijdende dou aneauto ontweek, later door flarden van de stuk gereden banden De smokkelaarsauto reed door tot de rechter voor-en achter wielen tot een vormloze klomp in elkaar waren gedrukt. Maar dat was pas gebeurd na een rit die door het centrum van Maastricht voerde. De douane volgde het spoor tot voorbij de Belgische grens en door Canne. waar op de weg nnar Eben-Eijmael de smokkelauto langs een weiland werd aan getroffen, volkomen in puin gereden. Drie mannen, die bezig waren met het uitladen van de boter die bestemd was voor België en welke men blijkbaar in deze buurt wilde verstoppen om ze later op te halen, vluchtten bij de nadering van de douane-recherche. Met hulp van de rijkswacht van Canne, kon het drietal nog diezelfde nacht in de buurt worden aan gehouden. De drie aangehouden smokkelaai-s zijn een 24-jarige Nederlandse arbeider uit Bu- del, een 26-jarige ax-beider en een 28- jarige chauffeur, beiden uit Hamont. Te gen de woonwagenbewoner uit Ulesti-aten, die behalve in boter ook nog in oud-Ijzer doet, wex-d proces-verbaal opgemaakt. De andere drie mannen zullen zich eerst in België en later ook nog in Nederland te verantwoorden hebben. hielden naar het voorbeeld van de fascis ten van 1921. De manifesten die deze fascistische stu denten verspreiden liegen er niet om: „Studenten! Terwijl in Frankrijk de open bare mening zich schaart achter Lagail- lax-de, achter de „Jeune Nation" en ach ter de „Ulti-a's", terwijl de beste Franse jeugd de vlag van de Europese bescha ving hoog houdt en strijdt tegen de hor den der revolutionaire kleurlingen, trach ten de sociaal-communistische organisa ties, tezamen met de vaderlandslozen van het rose radicale front der antifascisti sche intellectuelen, door middel van een leugencampagne hen die op Afrikaanse bodem stx'ijden voor Europa in de rug te treffen. Het goud van de Moskovitische Interna tionale staat achter de democratische ma nifestaties". Deze en dex-gelijke uitingen van het op hol geslagen racisme en natio nalisme zijn hier aan de orde van de dag. In Italië voelt men de Algerijnse kwes tie als een zaak, die heel de wereld, maar in het bijzonder Italië, van zeer nabij aangaat. Een terwijl de fascisten achter de ultra's staan, zijn de democraten, voor al de jongeren, ervan overtuigd, dat De Gaulles plan te laat is gekomen om nog wex-kelijke betekenis te hebben. En de communisten zijn natuux-lijk geheel op de hand van het F. L. N. In Hollandia op Nieuw-Guinea is het dinsdagmorgen in de di-ukkerij van de „Nieuw-Guinea Koerier" tot een vechtpar tij gekomen tussen de hoofdredacteur, drs. N. Streefland, en de advocaat mr. J. O. de Rijke, waarmee ook de firmanten van de drukkerij, de gebroeders Terlaak, zich bemoeiden. De aanleiding was een artikel dat de heer Streefland wilde publiceren. Het zetsel van het ax-tikel viel op de grond en werd door de mede-firmant Tex-laak door de war gegooid, daax-bij geholpen door mr. De Rijke. De heer Streefland kreeg van de heer Tex-laak aanzegging, dat, indien hij het artikel plaatste, hij op staande voet zou worden ontslagen. Bij de woordenwisseling tussen de heer Streef land en mr. De Rijke kreeg eerstgenoem de een kaakslag toegediend. Woensdag kon de „Nieuw-Guinea Koe rier" slechts met een halve pagina ver- schijnen. Dinsdagavond hadden een der firmanten en diens echtgenote in de dx-uk- kerij enkele onderdelen uit de enige zet machine meegenomen. Nadat in een met de hand gezet bulletin hiex-van aan de le- zei-s mededeling was gedaan, konden bij een andere firma enkele onderdelen wor den verkregen, waarmee de machine weer bedrijfsklaar kon worden gemaakt. Het artikel van de heer Streefland, waartegen de firmanten bezwaar hadden was gebaseerd op gegevens die volgens de schx-ijver van de zijde van het parket van de procureur-generaal waren ontvangen over het x-ecente verblijf in de Baliemval- lei van mr. De Rijke, een particuliere ci neast en een jongedame. Het artikel ge waagde o.m. van een gevecht tussen en kele Dani's (bewoners van de Baliemval- lei) dat zou zijn veroox-zaakt door mr. De Rijke. Verder bevatte het te plaatsen ax-- tikel de bewering als zou de resident van Hollandia het x-apport hierover hebben wil len seponex-en. Mr. De Rijke ontkende zeer nadrukkelijk de gewraakte daden in de Baliemvallei. Het rapport was volgens hem' geheel verzonnen. Volgens hem zou de advocaat-genex-aal bovendien de kwes tie tot abnormale px-oporties hebben opge blazen om in het conflict tussen de pro- cureux--generaal en parket enerzijds en de gouverneur anderzijds de publieke opinie nogmaals te mobiliseren. Naar aanleiding van de vechtpartij in de drukkerij is een verzoek tot strafver volging tegen mr. De Rijke ingesteld. De ze heeft op zijn beurt een aanklacht in gediend tegen de bestuursambtenaar in de Baliemvallei, enkele politie-autoriteiten, tegen de magistraat te Hollandia en te gen de advocaat-generaal wegens smaad, belediging en wederrechtelijke vrijheids beroving (Dit laatste slaat op het vei-hoor van de jongedame door de advocaat-gene raal). Het Binnenlands Bestuur heeft inmiddels de administratief ambtenaar uit de Ba liemvallei naar Hollandia ontboden om na- dex-e opheldering te geven over zijn rap port, dat deze affaire aan het rollen bi-acht. Uit zijn vei'klaringen is thans ge bleken, dat sommige tegen mr. De Rijke geuite beschuldigingen onjuist zijn. Het door het Binnenlands Bestuur ingestelde onderzoek heeft tot dusverre uitgewezen, dat geen strafbare handelingen zijn ge pleegd. Drs. Streefland heeft toegegeven, dat hem bij nader onderzoek gebleken is, dat enkele in het gewx-aakte artikel genoemde bijzonderheden op voorbarig gegeven in formaties bleken te bex-usten. Hij had ech ter niet de bedoeling gehad het reeds ge deeltelijk gezette artikel zonder nadere in formatie en eventuele wijziging te publi- cei-en. Hij zei voorts dat hij zijn infor maties niet alleen van de x-echterlijke macht doch ook van de cineast, die deel uitmaakte van het gezelschap van mr. De Rijke, had gekregen. BERN (UPI) De Zwitserse regex-ing heeft besloten de Zwitserse luchtmacht uit te rusten met Franse straaljagers van het type Mirage III-c. Bepaalde onderdelen van dit toestel zullen in Zwitsex-land wor den vex-vaax-digd en de vliegtuigen zullen daar worden geassembleei-d. HAVENVERKEER AMSTERDAM In de week van 18 tot en met 24 decem ber zijn in de hoofdstedelijke haven aan gekomen 174 schepen (397.462 b.r.t.) en vertx-okken 143 schepen (380.327 b.r.t.). GASFLES ONTPLOFT In een directiewagen staande aan de Lange Nieuwstx-aat te IJmuiden is dinsdag een propaangas-fles ontploft en in brand gevlogen. Een machinist die in de buurt was heeft het vuur gedoofd Niemand werd gewond en de schade was gering. DE GROENTEPRIJZEN De noteringen bij de Beverwijkse groen teveiling „Kennemerland" waren gisteren voor: Andijvie 4581. spruiten 3378 boere- kool 2132, waspeen 12- 31. prei 1234 knollen 9—22, groene kool 715.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 7